05 Temmuz 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 26 EKİM 1996 CUMARTESİ 14 KULTUR 'Maestro' Istanbul'da '»arın geee Cemal Reşit Re> 'de sezonun en onemlı konserlennden bırı \ar Lhislararası muzık sahnesının en guçlu klanıetçılennden Gıora Feıdman 19 30 da Klezmer muzığınden ornekler veretek 20 vuzsılın ba^ında \enı Kıta'ya go<,en ^ahudıler'm geieneksel muzıklerıvle Avrupa'nın tınılannı Amenkan cazıy la kanstırarak urettıklen klezmer'm ustası olarak tanınan Feıdmaıı Buenos Aıres doğumlu Yahudı asıllı hır sanatçı Lzun vıllar Israıl'de fılarmonı orkestıalarında yer alan. sentonı orkestrasi yoneten Feıdman Lsta'nm dınlevenlerının CCR'ye ko^acakları kesm Bır ınsanın enstrumanıy la nasıl butunleştığlne ona nasıl hayat verdığıne >ahir olmak ısteyenlerde bu konserı kaçırmasın TVvister'da koro uçnııış Spielberg'ın yapımulığını yuklendıgı ve Jurassic Park'ın teknık ekıbını kull.ıııdığı gorsel efekr hankası Twister (yoııetınen Jan de Bont) dıııı Turkıye'de gosterııne yjrdı tılmın muzık albumu ıse bırkat, hattadır pıvasada satılıyor \mcnkalılann kasirga. lıorrum gıbı ortak koıkulaıını çok ıvı kullanan fılmde tırtınalaıla avilan sahnelere eslık eden çokseslı korolaı doğa seslerıne karışan mclodıler mıkaılık ctektler kadar ınsanları etkılnor Ancak tılmın nuızıklcnnı yazan Mark Mancina'nın, baştan sona korkuıuın karanlıklanna batmiş se\ ırcıy ı daha da rahatsız etmey ı başarmiş koınpozisyonlarının hıçbirı Tuıster'ın nuı?ık albumunde >er almıyor Buıılann ycrıne \an Halen,Soul \s\lum. K.D. I.ang, Ste\ie Nicks ıle Lindsey Buckingham. Red Hot Chili Peppers. Mark Knupler. Alison hrauss ıle l nion Station, Goo Goo Dolls, Tori Anıos gıbı 14 unluııun tılmın orasında burasında ortaya çıkan yapıtlan \ar Tori Amos'un rıtmı bol Talula'si, Mark knoptler ın tolk balad ı Darling Preety'sı Red Hot C hılı Peppers'ın Melancholy Mcchanics'ı (EKıs Costello vu anımsatıyor sound) albumden çıkan ıvı yapıtiar Fılmde bolıım bolum kulİanılan parçalardan oluşan bu albume sınemanın katkı yapıp lıstelerde şansinı arttıracağını sanıyoruz. ancak Dead Man \\alking'ın muzık albumunde oldıığu gıbı kapağa tılmın muzığı yenne 'filmden esinlenmiş bir albiım' notunun duşulmesı bızce iuketıcı\e savt'inın ııostereesı olabılırdı Khaled geliyor Fujı Fılm bu yıl ıkıncısını duzenle>eceğı \\orld Musıc Days adlı festıval çerçevesınde (stanbul'a Cezayırlı KJıaled'ı. Ingılız topluluk Transgiobal L'nderground u. reggae. tunk. caz ve hıp-hop'la kanştıran Brooklyn Funk EssentıaK \e reggae ııstasi Pato Banton'ı getırecek 22-23 Kasım tarıhlerınde Staras Bomontı studyolannda duzenlenecek \\orld Musıc gunlermın bıletlerı (bır yece 1 250 000 TL ıkı aece 2 000 000 TL ) \akkoramalarya satişa sunulacak Eğlence muzığı yapıp gençlen doğru yoldan saptırdığı gerekçesiyle Cezayırde a>ırı dıncılerce olume malıkum edılen \e bu nedenle ulkesi dışında vaşayan Khaled'ı bızım muzıkse\erler dolay lı yoldan ıvı tanıyorlar Khaled'ın bırçok parçasim yerlı pop albumlerınde değışık ımzalarla dınlıvoıuz Pearl Jam biletleri 19 ka^ımda Ktanbul \eşilkoy DunyaTı- caret Merkezı'nde muzıkseverlerle buluşa- cak Pearl Jam'ın konserıyle ılgılı okurla- nmızdan bırçok mektup \e telefon geldı Sorular genellıkle bılerlerın nasıl elde edı- leceğıy le ılgılı Aldığımız bılgılere gore konsenn bır bu- çıık mıîyon TL'lık bıletlerı Vakkoramalar- da. Raksoteklerde, Kentucky Frıed Chıc- kenlarda. Ataturk kultur Merkezı nde »a- tılıyor. avııcj konsergecesı salon kapısın- da da bılet satı^ı \apılacak Pearl Jam konserı 20 00'de başlayacak. grııptan onee Fast Backs adlı grup sahne- \e çıkacak Phil Collins yeni albümü Dances Into The Light'da Afrika ritimlerini kullanıyor ance Into The Lıght 'ta Collins'dekı yeni heyecanın Afnka koroları ve gümbür gümbür \urmalılarla müzığe yansıdığını saptadık önce; uzaktan uzağa Paul Sımon'ı anımsatan bır sound bulmuştu sanatçı; adeta bır başka Another Days ın Paradıse vaşıyordu her parçada. Çeyrek yüzyıl sonra Genesıs'teki arkadaşları Mıke Rutherford \e Tony Banks'den a>rılan Phil gerçekten çok formdaydı. Afrika'da melodi avına çıküL'luslararası muzık tukerıciM son do- nemde suprızden kaçnıava ba^ladı. Dok- sanlı >ıllarda mıKonlar satan venı IMIII sa- >IM tazla değıl fnsanlar plakçı tezgahına parav ı kovarken aldığı albumun ıçınden çı- kacak muzığın 'tanıdık olmaMiıa dıkkat edıvor Bu egılım tı>atroda da. sınemada da bo\le In^anlarvenı ısımlerkeşfetnıek ve- rıne bıldık sanatçıları tercıh edı\or Pıvasa bovle >ekıllenınce \ ıldızların >a- pacakları albumlerdahada onem kazandı Aneak \ ıldızlardan da ov le ahım ^ahım bır- ^e\lerı,ıkmadı StingveMarkknopfler ın hevecan \ermeven albumlerınden sonra PhilCollins'ın nelervapacağı merakla bek- lenıvordu. harta bazı Batılı muzık eııdust- rısı dergılerınde bu albumun pop \ın bıı donemeı, olacağı bılevazıldı Endıistrı du- ^en satı>lan \\orld mıisic albumlerı daıis \apımları\la a^ma\a çah^ırken orta >olu tutturmıı^ vıldızlara bel bağladıkları orta- da\dı >enı Collııis albumu sanatçının hayran- ları 11,'in de çok onemlı>dı W 3 tarıhlı Both Sides of The Ston adlı son album. Collıns'ın >a^adığı aıleM »orunlardan mı dır nedır. vavatın bıle aliına du^en bır ça- lı^ma olarak muzık tanhıne geçmı^tı In- gılız muzıkçının Fact' \alue. Hello I Vlust BeGoing,NoJacket Required, But Seriosh, Serious Hits...Live. Both Sides'ı takip eden \edinci solo albumunde toparlanmasını bekli\ordu herkes. kultur Bakanlığının bandrol dağıtımını ke^mesı sonucu 14 Ekım'de bızde >a_vım- lanması gereken Dance Into The Light ı Turkne'dekı Collins ha\ranları bırazdaha beklemekzoruııdakaldılar Bızde Balet ın gonderdıjı kopşadan Dance Into The Lıghtcian daha once haberdarolma mutlu- luğuııu yasadık Bıra\dır\abaneı dergıler Phil Collins ın >enı albumunun haberlemle doluvdu Bunlardan Collins ın karisindan avrılma- ııın getırdığı bunalımı atlattığını |s\ıçrelı se\gılısınnı ulkesıne \erle>erek huzuru bulduğunu ve bu olumlu havanın venı al- bume yansıdığını oğrendık Anlatıldığı gıbı Danee Into The Lıght 7a Collms'dekı yeni heyecanın Afrika ko- roları \egumburgumbur\urmalilarlamu- zığe yansıdığını saptadık OIKC uzaktan uzağa Paul Sımon'ı anımsatan bır sound bulmu^tu sanatçı adeta bır başka Another Days in Paradise ya$ı\ordu her parçada Ce\ rek \ ıızy ıl sonra Genesis tekı arkadaş- ları Mike Rutherford ve Tony Banks'den aynlan Phil gerçekten çok tormdaydı "Sonuç ne' dersenız oyle fazla abartıla- cak. başyapıt şovle IM bovle muhteşem şeklınde suslenecek bır sound bulamadığı- mızısoylemelıyız lyımuzıkde\amedıvor, sozler yapıcı Orneğın Bob Dylan coven The Times They Are \-Changing ın sozlerıııdekı •V u/meve başlasan iv j olaeak. > oksa ta ş gi- bibatacaksın' bolumuColhns mkaranlık guıılerden çikıp işiğa sarıldığının en guzel simgelerınden bırı Dort parça dışında dığerlerının Both Sı- desadlı turnedeyazıldığı bestelerden Dan- ce Into The Light Beatles etkısı sezılen That's VV hat \ou Said v e Ifs In \our Eyes. Lorenzo"nun \ağı fılmıne yazdığı Afnka rıtmlı Lorenzo sıkı pop Lo\e Police albu- mun vıtnnlık malları Bıleğını kırdığı ıçın uzun sure baget sal- lay amayan C ollıns'ın yenılıklen bu album- le bıtmıyor. Quincy Jones ve Tony Ben- neth'le çaldığı sekız caz konsennden seç- meler gelecek yılalbumvev ıdeokaset s,ek- lınde muzıksevere ulaşacak Ardından 1 W8'ın NoeTınde gostenme gırecek Dis- ney'ın Tarzan'ınayazaeağı muzıklenn al- bumu \ar Sınema. muzıkderken Phil Col- lins 45 yaşındatıcaretınıncelıklerını !>onu- na kadar oğrendığını. çozumu Afnka pa- tentlı kolay tuketılen mallarda bulduğunu bu albumle kamtlıyor Genesis sayfasını kapatması da bu operasyonun bır başka avaöı Bebeler IBaba' olma yolunda• Bu gece Yeşılköy Dün\a Tıcaret Merkezı'nde \apılacak Tuborg Genç Rockçılar Yarışması fınalınde İzmır, Ankara \e Istanbul'dan sekız amator rock grubu seslerını duyurabılmek anıacıyla sahneye çıkacak. Geceye Af. Refle\ veÜnlü grupları konuk olarak katılacak. 1996 yerlı rock ıçın onemlı adımların atıldığı bır yıl oldu Ada Mıizik yerlı rockta ıvı bır şeyler yapabıleceğıne ınandıgı herkese album şansı verdı Raks rocka kapılannı açtı, pop dergıle- rınde rockasayfalaraynldı veyı- lın sonuna doğru Tuborg amator rockçılann seslennı duyurabılmelen ıçın bır rock yarışması duzenledı Bu gece Neşilköy Dünya Ticaret \Ierke- zi'nde bu varışmanın fınalı sekız grubun katılımıylayapılacak İzmır. Ankaravefs- tanbul yarı tınallennde junde gorev aldı- ğımız Tuborg Genç Rockçılar ^arışması fınalınde sahneye çıkacak gruplarhakkın- da rockseverlerebılgılervermek ıstıvoruz Izmır'den tınaleyukselen ıkı grup \tlan- Alternatne grubu İznıir ön elemelerini aşıp yan finalde sekiz grup arasına girme>i başarmıştı. tis v e Sanin: Alternatif. Centimetre, Deh- liz, l.imit. Pundick. Senkop adlı grupları gerıde bırakmayı başardı İzmır grııplan teknık açıdan tazla yeterlı gorunmeseler de Turkçe besteye onem vermelerıy le dık- kat çektıler Izmır'den Atlantis. Bora Uzer'ın bestesı Deeper Than The Sun v e The Poliee cov e- rı So Lonely'le yarıştı Dığer İzmır grubu Sanın ıse yarı tınalde Mr. Big'den Ğreen Tinted Si\es Nlind ı ve İlhan Sanin beste- sı ^oksunSen'ı çaldı Ankarayan tınalındekı çızgı İzmır ego- re daha yuksektı Antalvadan gelen grup Angel Skull, Disorder, Fender Blenders, Ilk Çığlık, Spell Baund, The Helican arasindan sıyrılan D\A ve Hard Lines Ankara'dan fınale çıktılar Pıyasada albumu satılan bır- çok gruptan daha ıy ı rock y apan DN A \li Bakan beNtesı Nasıl da ve Bon Jo\i co1 .en BedofRoses'layanştı Solıstlerı Asenanın ustun pertormansıyla dıkkatı çeken Hard Lines da Mustang Sally ve bestelen SendeSöyle'y le fınale geldı Fender Blenders adlı grupdayarattığıozgun rockdılıyle ılerıde ıvı ışleryapacağı- nın sınyalını verdı Co\er ve besteler yanşacak Istanbul yan fınalınden tınale çı- kan dort gruptan Seruven Azizleriad- larınıtasıyanbestelennı ve Beatles ın ComeTogether'ının ılgınç bırversı- yonunu çaldı. Grup finalde C S N A 1 ! ' denOhıo'yuseslendıre- cek Çulsuz ıse Silence adlı bestey le v e hay lı zor Radio Head parçası Cre- ep'leyariştı Alman Lısesı grubu Du- berni, bestelen Düş Du\an ve daha bıray oncepıyasayaçıkmış R.E.M'ın venı albumunden Lea\e ı vorumladı Major Arkana ^e Birkaç Saat adlı besteyı ve Jimi Hendrix'ten Purple Haze'ı seçmiştı Şımdı Sıra Af, Refle\ ve Lnlü'nun katılacağı fınale geldı Bu gece bes- telenylerock bınkımlennı, coverlar- la da enstruman hâkımıyetlennı ve yete- neklerını sergıleyecek gençlerden En Ivı Grup seçılen bır davul setı \e yuz mılyon kazanacak En İji Beste bır klavye ve yuz mılyon. En İ>i Co>er parça da bır gıtar ve yuz mılyonla odullendınlecek "Bebeler Günii" adı v erılen fınalın bıletlerı 500 bın TL. yetkılıler Istanbul'un çeşıtlı yerlenn- den \eşılkoy'dekı salona otobus seterlen duzenleneceöını belırttıler Senfonikfolkla evrensele doğru Ekrem Ataer BirGüze- lin Aşığıjım<l988) Mer- haba(1990). Anladım (1991). Mare Nostrum (1992) albumlerıne Göç adını verdığı venı çalışma- sını ekledı Kemal Özer. Sennur Se- zer. Abdulkadir Paksoy, Namık Tarancı'nın şiirle- rinin yanında Pir Sultan \bdal ve Hacı Bektaş \e- li'nın dortluklennı beste- leyen Ataer. albumde Na- zım Hikmet'ın sozlerıne Mes'ut Cemilın yazdığı Martı adlı vapıta da yer vermış 'iaptığı muzığe "senfo- nikfolk" adını veren Ataer, Anadolu ınsanı ıçın çok onemlı olan rıtmı sağlayan davulu. senfonının areu et- tığı yaylılarla uzlaştırıp Ekrem \taer Batfya ulaşılabıleceğıne ıııanı- yor 'Doğu'da muhtesem bir melo- di zengınliği. Batı'da da çok ku\ - \etti \e basit biralt>apı \an bun- lan birleştirmek istedim. Peter Gabriel. Garbarek boşuna Do- ğu'nun peşine duşmediler. Ba- tı'nın melodiyeihrnacı \ar. Bes- telerim bağlamav la da çahnabi- lir, yavlıJarla da. İnsanları j alnız bağlama>a mahkunı etmeyerek, bu veni kuivarda ikisine de \er vererek e\rensel bir iş yaptığı- ma inanıvorum" dıyor Ataer Sanatçı Goç tekı parçaları şoyle ozetlıyor înce Memed. her konuda ce- surolan ınsanlann parçası Rıtm koçaklama. cengaver. kahra- maıı havayı aıada yaylılar yu- musatıyor romantıkleştırıvor Hararet Nardadu yazdıgım Ha- eı Bektaş oratoryosunun bır bo- lumu Alevı-Bektaşı dostlannıızın telsefesını kavrayaeak bır muzığı hedefledım bu par- çada k.emal Ozer'ın şıın Dulger de klarınet agırlık- ta Bu parçada yarı marş. y an romantık eday la eme- ğesaygıanlatılıyor Surek- lı kaba bır goruntu altında sunulaıı emekçılerın ro- mantıznıını gomıeve çalış- tım Sennur Sezer'ın Lmut adlı yapıtından sonra ga- zetecı Namık Tarancı'nın Dıyarbakır'ı anlatan îsim- sız şiırıne Goç adını \er- dım Insanlar her anlamda bır noktadan dığenne go- çuvor. ben de muzığımle bır goç ıçındeyım Lyur Idık Lyardılar'da Pır Sul- tan Abdal'ı kocaman or- kestralarla Avrupa ya. Turkıye've anlatmak ıstı- yorum Yaşamak. Dıyarba- kır'da oldurulen \amik Taran- cı'nın ınsanı yanını anlatan bır bestem Martı'yı. Nazım yazdığı ıçın dışlanan Mes'ut Cemıl'e sahıp çıkmak ıçın al- bume koydunı Bu parça 1980'den sonra Istanbul Radvo- su'nda yasaklanmıştı Geie- neksel hii, bıroğetaşımavan.ta- mamen Batı'nm sentonık oğe- lerı kulİanılan Bız Susuyorsak bence albumun belkemıöı Da.ıd 'tıc\\ aue' JÜI oıuuiKia vokken lubular Bell salbünıuyle ınsaniarı başka dunyalara taşiyan bu sıradişı soundla seksenlere kadar tam 11 mılvon adet album satıp Guınness Rekorları na geçen MikeOldfıeld, Michael Jackson'ın patlamasına dek rekoru elınde tutmuştu Satişi şu anda I6mılyona varan ve Şeytan adlı tılmınde de kulİanılan fubıılar Beils takıp eden çahşmalarla 40 mılvon albumu nıuzıksevere ulaştı Oldtıeld ın 19^4 te Olum Tarlaları adlı tılmın nıuzığıvle Osear'a aday gosterılen Oldfıeld karıyerının 23 v ılında bu kez atalarının Kelt ınuzığıne eğılen The \oyager la hsteleıde Album kapağında haıt karakterıne. sounduna kadar herşev ıv le Irlanda. Gal Iskoçy a dolaylarını ışleyen album henuz çok taze (Oldfıeld kayıtları 26 \ğustos(a bıtırmiş) Teknık olarak bıından oiKekı album Songsof Distant Earthdan çok tarklı The \oyager O albumde tazla dunvevı dıve aku^tık çalgılara hıç dokunnıavan Oldtıeld. bu kez Oldfıeld köklerine döndü Londra Senfonı Orkestrasi eşlığınde akustık sounda donmuş Kuzey Ispanyabolgesınden aldığı geieneksel parça The Song of The Sun, Barry London fılmımn muzığının bır başka versıyonu Women of Ireland. aıle^ının \oellerde soy ledığı geieneksel Irlanda şarkısı She Mo\es Through The Fair. geieneksel oykulerden derledığı The Hero \e Flm^ers of The Forest. y ıne Irlanda geieneksel muzığı Dark Island \e Oldtıeld besteîerı The \oyager. Celtie Rain. \V ild Goose Flaps Its V\ ings \ e Mont St. Michelalbumun on kompozısyonu Mıke Oldfıeld son donemde tıcarı yanı ağır basan yapımlar peşinde ama bu albumde bazı parlak kompozısyonlar ve duzenlemeler onun eskı gunlerındekı çızgıye yaklaştığını mujdelıyor Oldfıeld'ın geçmişinı oğrenmek ısteyenlere geçen yıl bızde pıyasaya verılen Tubular Bellsve'TubularBells2 albumlerıyle Ingılız muzıkçının The Best of'unu dınlemelennı GORÜS I I farklı Adımlar ktanbul Devlet Opera ve Bale- s/'nın. başarılı mudıresı ve genel sa- nat yonetmenı Yekta Kara'nın ustun gayretlerı ve deneyımı ıle gerçekleşen olumlu etkınlıklerı ızleyen 1996-1997 sezonunun açılışında 'Farklı Adımlar' adı altında 'Ucuz Yolculukların Anla- mı Yok', 'Beklentı', 'Bolero' ve 'Uç Renk Uç Dans'adl\ bırer perdelık uç bale gosterısınj ızledık ve alkışladık Evet, ıçtenlıklı ve olumlu gozlem ve yorumuyla, ulkemızde bale sanat/n/n 'uluslararası nıtelıkte bır karaktere, forma ve teknık guce' erışerek, ust sevıyeye tırmandığına tekrar sevıne- rek tanık oldum ve /nandım Bu ger- çek gelışmenın ve başarının zaten ak- sıdeduşunulemezıdı Nedenmı^Kı- saca, geçmışe donerek, sanat tarı- hı'mıze şoyle bır goz atalım 16 yuzyılda Turklerın gosterı sa- natlan arasında Batı'dan tanıdıkları ılk orneklerın Bale, Pandomım-Bale ve Opera turlerı olduğu sanat kıtapların- da yazılıdır Klasık Turk Muzığı'ne onemlı besteler kazandırmış olan Üçüncü Selim (1789-1807 saltanat suresınce) Istanbul'dakı koşklenne yabancı bale topluluklan davet eder- mış Sultan Abdülmecit (1839-1861 saltanatında) italyan bestecı Doni- zetti Paşa'nın katkısıyla Saray da hem şan eğıtımı, hem de bale grubu kurdurmuş Cumhurıyet donemıne gelınce Ankara Devlet Konservatu- varı'nın kuruluş yıllarında rejısor unlu Carl Ebert'ın 1940 ta verdığı bır ra- porla Bale Okulu kurulması onerılmış- tı 1944'te Istanbul'da amator bale çalışmalarından sonra 1947 de Londra Sadlere VVells (Krallık) Bale Okulu'ndan unlu yonetıcı Minette de Valois ve oğretmenlen Joy Newton ve Audrey Knight istanbul'a gelerek Yeşılköy llkokulu'nda 'Mıllı Bale Oku- lu 'nu kurarak o zamandan degerlı ba- le sanatçılarımızın. yonetıcılerımızın ve oğretmenlerımızın gelışmesıne katkıda bulundular Sonrakı yıllardakı gelışmeler, buradasaymakla bıtmez Bızler gelelım gunumuze 23 Ekım 1996 gecesı ızledığımız David Torn'un muzığıyle Erdal Uğurlu'nun koreografısıyle 'Ucuz Yolculukların Anlamı Yok' Rene Aubry'nın muzığı ve Nil Berkan'ın koreografısıyle 'Beklentı' Ravel'ın muzığı G. McMiljen'ın koreografısıy- le 'Bolero' ve Özkan Uğur-Fahir Atakoğlu-Erkan Oğur-Ferruh Yar- kın'ın muzıklerı ve Aysun Aslan'ın koreografısıyle 'Uç Renk Uç Dans' gosterılen modern ba/e'aın acacüğı teknik ıle zorunlu olarak banttan ya- yımlanan çoğunlukla soyut muzığın ozgun 'saund' fses gucu ve tınısı) ıle uyum sağlayan tum bale sanatçıları- nın ustun teknık ve yoğun emek uru- nu başarılarının kanıtı oldu Artık, 'geçmıştengunumuze'ulke- mızde bale sanatının varlığını ve yu- celığını hıçbır şey durduramaz ve gerıye donduremez' "Verlı popta Mustafa Sandal bır rekora gıdıyor Sandal. Gölgede Aynıalbunıuyle hattalardır zırvede VıldızTilbe. Aşkperest'le Sandal'ı takıp edıvor Bendeniz. 'III' adını verdığı uçuncu albumuyle uçuncu sirada Turk sanat muzığınde "Sanat Guneşi**nın albumlen pıyasayı canlandırdı Zeki Vlüren TSNf'de geçen hatta da rakıpsız lıderdı Seda Sayan, \h Geceler'le yennı korudu. Muazzez Ersov, Nostalji l'İe uçuncu Halk muzığınde de lıder değışmedı, Grup \orum, Geliyoruz'la bırıncı. Sabahat Akkiraz. V iğit İnsanlann Tiirkuleri'y le ıkıncı, \a>uz Bingöl, Sen Türkulerini Söyle'y ie uçuncu "Vabancı muzıkte Nletallica, Load adlı albumuyle venıden "I numara" oldu Kasımda Istanbul'da konser verecek PearlJam, No Code'la ıkıncı sirada. onlan The Maskand Mirroralbumuyle Loreena McKennith ızlıvor yeniler onerıvoruz -TheBestofLfo(CD) - Fanning The Flames - Mana Multeur (CD) -Beginnings-Steve Hovve (CD) -Stardust-NatalıeCole - Dance Into The Light- Phil Collins - Vo>ager-Mıke Oldtıeld - Agram - Lena \\ ıllemark. Ale Moller (CD) - Street Scenes- Davıd Sanchez (CD) - Sning Machine - Deep Vıbes (CD) - Abstrakt \\orkshop - Abstrakt \\orkshop 2 -CorrasionofConformithy - \\ ueblood - Zaman Tıineli, Arşi\ 1 - Ferdı Tay fur -KolaysaGel-Hasret -Sevdalıyım Hemşerim - Mahsiın Kırmızıgul - Ç. Tannkorur'un Seddisabâ Faslın tlahileri - Ç. Tannkorur'un Bestelerinde Aziz M.Hudaji - H. İ. Dede Efendi Ne\a Me\le\i A>in-i Şerifi - H. İ. Dede Efendi Şarkı \e ! >ekleri - H. İ. Dede Efendi Huzzam Me\le>i A\in-i Ş^rifî
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle