25 Haziran 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 26 EKİM 1996 CUMARTEÎ 18 SPOR Siyah-Beyazlı takım, haftalar sonra puan kaybederken Legia Varşova maçı öncesi kendini yormadı Beşiktaş'ı Gaziantep durdurduKEM\LC\N GAZİANTEP - Gaaarntepspor soğuk \e vagmurluDir havac ex ınde konuk et- tıg Besiktas çın vetın cev \z çıktı ve Gu- ne\ ekıbı Sı ah-Bevazlıların voluna taş, kovdu Haftaar sonra ı k kez puan kaptı- ran Besıktas Legıa VnjO'va maçı oncesı kerdisinı tazj zorlama*. ıstemedt Snah- Bevazlı ekıpt; Sergen ve Erkan ın \oklu ğu ıı->sedıldı Geçen hafa Galatasara\ dan 6 gol v ı >enGazıanter»por defansJnı bu kezCem, ÂI \Iı \e Errf'la >ıkı ııtaırken A\han \e Conhbah ıle gol arad Sol kanattan Be :>ıktas detansîiı geçernesen Gazıanteps- por sağ kanaıan buldugu pozisvonlarda dabaş.arılısor vurusub r turlu vapamadı Besıktas sav unmasind.ı \Ipa> hırslı o\u nu\la dıkkat ı,ekerken Mnmıç de başarılı kurtan>lan\la takımını a>akta tutan îsim oldu Gaziantepspor: 0 - Beşiktaş: 0 STAT-.KanulOcak HAKEMLER: OgıtzSar\>an (5) Meim Smabakan (6) HulusıAldaç (6) GAZİANTE¥:Meun{6) Hasan(6) Erol(6) Cem(6> \i Alı(6) Kadn<6) Hacı (7) Lıma(6) Sınan (S)tfsaj A\han (6) Couhbah (6) BEŞtKTAŞ: Mrmıç C) 4lpm <5}(Sman V Ralum (5) 4lı (6) Recep 16) Okray (3) Mehmet (SHMustafa) Yanko\ (6) Seıdar (6) Enugnıl (4) jmokathı (6) 6 dakıkada Cem ın uzun pisında de fans arkasına ınen Avhan topla buluştu Sol kanattan ceza alanına gırerken topu Coulvbalv \e çıkardı Bu ovuncunun pa sı\la en son bulunan Hacı'nın vuruşu sa v unmadan dondu llk anda Besıktaş a onnla o\una daha çok hakım olan Gazıantepspor zaman za man da Beşıkta^ ın gol adamı Anıokac- hı'\ı tutmakta guçluk çektı 16 dakıkadi Hacı nın ceza alanı ıçıne vaptığı ortada Avhın topukatavlakoşevegonderdı An cak pozısvon autla sonuçlandı İS dakı kada kazanılan fıııl atisinda Cem topa Miklendı \\p\\ istion ındij;ol(,LiUt.l ol- du 2^ dakıkava kadar maca hakım ulan Gjzıanttpspor Be^ıkta^ ın ortı sahasina takılıp kalınca o\un Ustıınlugıınu de ka\ betmevebisladı Gaznntcpspordabuda kıkadan sonn \oreunluk belırtılerı ba$h \ ınc ı Besıktas kendını gosterdı Ozellık le Amokachı u Okta\ . G Antep detan sinı zorladıvsa da gol gelmedı İkıncı va rıda her ıkı ekıp de gol ıçın mucadele et- tı BeşıktaAotu gununde oldugundanmı dır voksaGızıantepspor un etkılı futbo- lundanmıdırbılınmezkar^ıla^manın ikın- cı \arisi çok daha çekısmelı geçtı Bıran- lamda Gazıantepspor supeı rakıbı Besık tas a kok sokturdu İkıncı varının ılk 1 •> dakıkasinda Be şıktaş ı ktndı sahasina kıtleven Gazian- tepspor A^han CouKbaK \e Hacı ıle Be sıktas deLnstna zoranldr vjsattı llk \i rının basanlı Alpav ovundan du^erken bu kez Rtcepsahnevet,ıktı veSıvah-Bevaz- lıları oiası bıı venılgıdcn kurtardı 63 da kıkadü CojKbaK kendı topunu kovaladı 30 metreden \ urusu az farkla auta gıttı Sergen \e Eıkan siz Beşiktaş ın a\akta kalan tutbolcularından Amokaehı G An tep ı zoılaNjn tek isımdı Ancakbuovun ciınıın çabası \etcrli gelmevınce Besıktas (stanbul a tek puanla dondu NOTLAR / S\BIT OZKESER Sergen'e Karaengeli G ANTEP - G Antep te hahalar on ce gece ma<,t ovnanmava basladı ama Kamıl Ocak Stadı nın ışıklandırma to- renıancdkdun vapılabıMı Spordan so- rumlu De\ kt Bakanı Bahattin Şeker ın katılımı\ la vapılan toren sırasinda atılan ha\aı fı^ekler ılgısle ızlendı Maçı se\ redenler arasında Futbol Federas^onu Ba^kanı Şenes Erzık de \ardı Beşık- nş ta sakatlıklan suren Sergen \e Er- kan maç kadrosuna ahnmadı \e ıkı un lu tutbolcu 90 dakıkaM tnbunden ızle dı Sercen ın maı, onı-esı ~O\na\abıb- nın'" dedıgı ancak Rasım Kara nın bu o\uncu\u salı gunku Legıa \aı>ova ma vını du^unerek kadrodan cıkardıgı og renıldı Gunlerden mevsım normallennı uzennde gıden hava dunku aç oncesı bozdu \ e karşıla>ma \ agmur altında o\ - nandı Maçın >ıcak ha\ada o\nanacagı nı du^unerek G Antep e kısa kollu tor- ma getıren Be^ıkta^ zaman zaman " S derecevekadardu^ensoguktavazlık tor- malarla mucadele ettı G Antepsporlu taraharlann kufre karsı ba^lartıklan kampama dun de :>u rerken tnbunlerdekı "Kufrehavırku- für bıze \akışmaz" pankartlan dıkkat çektı \e var kı G Anteplı fbtboKe\er !er maçın hakemı Ogıız Sanan a ustu kapalı da olsj kufûr etmekten gert kal- madılar Şampiyonluk mücadelesi yapan Fenerbahçe ile Trabzonspor, Fenerbahçe Stadı'nda kozlannı paylaşıyor Nefesleri kesecek bir 90 dakikaSporSenısj-Fenerbahı,ı. Stüdı nda de\ kı bulu>u\or Kımınt gore geı,en \ ılın ro\an^ı k mıne gore ıs-e bu sezonun fla> maçı E\et ^ampı\onluk \anşının ıkı ada\ ı Fenerbahçe \e Trabzonspor kadıkov de ko/larını pa\la*ı\or Tarıhlenndekı "0 maça konuk ekıp Trabzonspor 14-13 luk ustunlukle çıkarken e\ sahıbı ekıp sevırcı Ubtunlugune guvennor Bu karsıla^malarda Fenerbahve rakıbıne 48 gol atarkenTrabzonspor ddn 4^ gol vedı Bordo-Maulılerın tek tarklı vengı Isianbul da vapılan maçlarda el degı^tınvor Kendı sahasında \aptı|ı 3^ resinı \e ozel maçlarda Fenerbahçe nın Bordo Maulı tikınıa karsı H 10 ustunlugu bulunuvor 2^ kasım 19S2 tanhındekı Fenerbahı,e Stadı nda ovnanan ılk maçı e\sahıbı takım 4 2 kazamrken bu statta bugune kadar ovnadıgı dıger karsılasmalarda da rakıbıne bu\ uk bir ustunluk kurdu Sarı Lati\enlılerın 10 galıbıvetıne karsın sı Trabzonspor bu sahada Fenerbahtı. vı ancak 4 kez \enebıldı ^ karsılasma ı>e berabere sonuçlandı !kı takım arasında ekım a\ında o\nanan karsıla^malarda ise berabcrlık hakım Bu avda 8 kez kazanan Fenerbahçe \e Trabzonspor bırbırlerınc ıkiser iez ustunluk sagladıhr 4 nıaı, ıse berabere sonucjandı En gollu maç ise 6 Ekım IW0tanhınde Fenerbahçe Stadı ndaovnandı Toplam Sgolun atıldıgı karsılasmada Trabzonspor Fenerbahçe vı ^ ^ \endı Fenerbahçe ; Trabzonspor M\Ç GORLŞLER Itker Ruştu Uche KSaffet Okadıa BSaffeî Tuncay (Bulert) Bolç Nrhat Okan Osman Ogun temsafce Unal Tbkınay Ortıan Hamı Hasan M toek Sotal Sırat Köprüsü HALITDERINGOR Stat Feperban-e • riakerr A nan Yuceb Igıç • Saat 19 OC C NE 3 Canl F £^ERB\HÇE CEPHESİ 2000. gol heyecanı HILMt TURK\\ Bu gecekı Trabzonspor maçı Fenerbahçe ıçın zırve varışmın >anı sıra Bınncı Futbol Lıgı tanhınde 2000 golu atacak ovuncu açısından da buv uk onem tasjvor > onetım kurulu 2000 golu atacak futbolcuNU plaketle odullendıreceğı gıbı futbolcu avnı zamanda da Fenerbahçe de unutulmaziar arasına gırecek 1^>9 \ılından ıtıbaren o\ nanmava başlanan Turkıve Bınncı Futbol Lıjı nde sımdne kadar ovnadığı 1232 lıg maçında rakıp f ılelere 1999 gol atan San Lacıvertlıler ş.ımdı derbı maçta 2000 golu atabılmenın he>ecanını >as,ı\orlar Anımsa\acaSınızgıbı *;00 golu Ogun \ltiparmak 1000 golu Erol Togav 1 ^00 golu Şenol Çorlu atmışlardı Fenerbahçe dunku son >agan aşın >agmur nedenıvle salonda gerçeklestırdı Brezılyalı Teknık Dırektoru Sebastıao Lazaronu sakatlıkları devam eden Ta\fun \e Kostadıno\'u maç kadrosuna almadı Hafta bovuncaHogh. Kemalettın \e Okocha olarak dusundugu orta saha ıçın dorduncu adamı bulmakta zorlanan Lazaronı karannıbuvuk olasılıkla Tuncav dan vana kullanacak Maçla ılgılı olarak bir durum degerlendırmeM vapan teknık adam ıkı taraf ıçın de karşılaşmanın zorlu geçeceöını kavdederek "Kotu gıdışedur demek ıstıvoruz. Bu nedenle de kazanmak zorundaMz" ıfadesını kullandı Ote \andan Fenerbahçe Kulubu nun Vuksek Dıvan K.urulu toplantisi bugun vapılacak Sob\al tesı^lerde saat 10 00 da basjavacak toplantıda kulup baskanı Alı Şen'ın son gunlerdekı \ogun ele^tırılere vanıt \erecegı ogrenıldı T>R4BZO^SPOR CEPHESİ Hami-Şota bilmecesi Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşması her ıkı kulup açısından da buyuk onem taşıyor Her ıkısının de bugun ıçın ıçlerını kemıren bırtakım sorunları var Adeta Sırat Koprusu nden geçecekler Galıbıyet veya mağlubıyet her ıkısınde sorunlarını ya busbutun buyutecek ya da bir sure buzdolabına koyacak Trabzon un geleneksel bolgecılık hırsı karşısında Fe- nerbahçe nın boyle buyuk maçları kazanmakta engın de neyımlen var Fenerbahçe nın kadennı her an degıştıre bılecek nıtelıkte Uche, Hogh, Okocha, Saffet gıbı bu- yuk futbolculan var Trabzonda ıse Şota, Ogun, Hamı ve Unal gıbı futbolcular var Bınnın antrenoru Trabzon da ye- tışen orada futbol oynayan orada yucelen Şenol Gu- neş. Dıgennın antrenoru ıse Turk futbolunu Turk ınsanı- nı Turk karakterını bılmeyen Fenerbahçe ye zembılle ı- nen Brezılyalı Lazaronı. Trabzonspor un ılerı ıkılısı Hamı ve Şota Bunlardan Şota Turkıye ye gelen en buyuk futbolcu Tılkı ka- darzekı bırturlumarkajaalınama- yan her zaman super klas goller atabılecek futbolcu Hamı ıse Tur- kıye nın yetıştırdıgı en buyuk vuru- cu Agır olmasına karşın serbest vuruşmalarda gol yapma açısın- dan son derece başarılı Fenerbahçe nın ılerı ıkılısı Safet ve Boyle maçlar bir kumar gıbıdır. Rastlantılar onem taşır 5 Trabzonspor Fenerbahçe maçını beklı\or Sarı- Lacnertlı takım kars>ısında en son galıbnetını 20 Mart I993'te B. Orhan'ın tek goluvle kazandığı 1-0 lık maçla alırken tam i s % ıldır Istanbul da 3 puana hasret kaldı Şımdı Bordo-\la\ılı ekıp bu ^anssızlıga dur demek ıstıvor Oncekı iun tstanbul a gelıp son çalişmasinı dun Alıbe>ko\ Stadı nda \apan Trabzonspor da moraller bir havh ı\ı Ozellıkle Trabzonspor un unutulmaz ba^kanlanndan M. ^lıVılmaz'ın venıden ada\ olatagını açıklamasından sonra futbolculan otelde zı\aret edıp ba^arı dılemesı takımı zorlu maç oncesı motıve etme\e \ettı Trabzonspor da gozler sakatlıklan sııren Hamı \e Şota'\a çe\rılırken teknık dırektor Şenol Guneş'ın ıkı golcu ıçın son kararını maç saatınde \etmesı beklenı>or Eger Gune^ bugunku 90 dakıkada Hamı \e Şota \a gorev \enrse geçen hatta kocaelispor a 2 gol atan genç santrfor Hasan"ı \edege çekecek J>te Kadıko\ dekı de\ maç oncesı Guneş ın en buvuk sikıntisı bu kararsızlık Cumhun\et ın sorulannı vanıtiavan Gune> ıkı ovuncunun da ovnavacak duruma geldıgını belırtırken "Sakatlıklan geçtı Ancak ovnavıp o\nama\acakJan konusunda şımdı bir şc\ so\lemek versız. Maç gunu (bugun) her şe\ belh olur" dedı Lıbero Okan'ın ıvıle^mesı ^emzadze'ın ovnavacak duruma gelmesı ıse Trabzonspor ıçın a\antaj A.N rıca Tolunay, Unal ve Abdullah da son çalısmada oldukça formda aozuktuler Trabzonsporiu Abdullah \e Fenerbahçelı llker. bugunku maçta takımlannın en bu\uk sılahı olacak. Bolıç her ıkısıde teknık golcu futbolcular Ancak her ıkı- sının de koşullara gore degışen bir futbol karakterlen var ikısı de agır ıkısı de hucum pres yapmasını sevmı- yorlar Fenerbahçe de ılen ıkılıyı harekete geçırebılecek ıkı fut- bolcu Hogh ve Okocha ıkısı de uluslararası une sahıp Hogh agır ama gerçek futbolu sergılemek ısteyen bir ka- rakter yapısına sahıp Okocha ıse tam bir cambaz Daha zıyade estetıge ve şova meraklı Trabzon da ıse bu alan- da gorev yapan futbolcular Ogun ve Unal Her ıkısı de bel- kı estetıkten yoksun ama ulkemızde onlardan daha lyı ve kuvvetlı gorev yapabılecek adam bulmak olası degıl işte butun bu denge ve dengesızlıkler açısından kulup- lerın ıç sorunları arasında buyuk ayrıcalıklar gozukmuyor Bu yuzden hangısının daha avantajlı oldugunu soy- lemek zor Boyle maçlar bırkumargıbıdır Rastlantılar onem taşır Dılegımız her ıkı takımtn da 90 dakıkayı bir centılmenlık havası ıçınde bıtırmelendır Fransa önündeler BİNİCİLİK//ERR1N BİLIMER Filede zor smav ALEV AN\KOk ANKARA - Erkek \ole\bol Mıllı Takımı A\rupa Şampıvonasi Grup Eleme bınncı maçında bugun Fransa \la karsıla^ıvor Ankara Ataturk Salonu ndakı maç saat 14 00 te ba^Ia\acak Fransa BevazRusva AIman\a\els\ıç lea\nıgrup ta \eralan mıllı takım ılk maçından galıbıvetle a\rıl mak ısterken teknık dırektor Semıh Okta\."Ilk maçlar her zaman onemlıdır Grupta ılk ıkı sıra\ı almak ıstı \orsak Fransa'M \enmemiz gerekı\or" atiklamasını vaptı Oktav Ankaralı \olevbolse\erlen de Ataturk Sa- lonu na davet ettı Mıllı takımımız t>u ısımlerden oluşuvor Cengızhan Cahıt. Gokhan. Kenan. Alı. Er- can. Banş, GurseL Hakan. Alı. A» kut, Erkan Ba\an \ olevbol Mıllı Takımı da Avrupa Şampıvonasi Grup El eme m ıçında Itaha ıle \ ann deplasmanda karsıiasicak Büyük Kupa Sahîbini BulduGeçen sezonun unvan musabaka- ları Ankara daydı Bahar havasında gerçekleşen yarışların ılk gu nunde Ankara Yenı Mahalle Beledıye Başkan- lıgı Kupası ve Başbakanlık Kupası koşulduk- tan sonra pazar gunu de TBMM ve sezonun en onemlı kupası olarak bılınen Cumhurbaş- kanlıgı Kupası yarışları gerçekleştı Yenımahalle Beledıye Başkanlıgı Kupası nı Ramses adlı atı ıle Sencer Can kazandı ikın cılıgı Emınance ıle TuncerCan uçunculugu ıse ATV Benjı ıle Dr Avnı Atabek aldı Bu yarışla- rın hemen ardından gerçekleşen Başbakanlık Kupası nda ıse ıkı kardeşın çekışmesı vardı Bırıncılıgı Topaz adlı atı ıle Sencer Can kaza- nrken Hente ıle Tuncer Can ikıncı Benek ıle de Tunç Çapa uçuncu oldu Cumartesı gunku yanşlar Sencer Can ın bırıncılıklerıyle son bu- lurken pazar gu- nunun ılk musa- bakası TBMM Kupası ydı Bu yarışta bırıncılıgı ATV Benjı ıle Dr Atabek aldı ikıncılıgı Elamor ıle Ulkan De- lıkan uçunculugu ıse Gonıa yla llge Oztamur elde ettı Ve sıra sezonun en onemiı unvan musaba- kası olan Cumhurbaşkanlıgı Kupası na geldı Sencer Can Avnı Atabek ve Tunç Çapa ara- sında bir haylı çekışmelı geçen bu kupayı Ley- la Şenok a aıt ve daha once nıce şampıyonluk- ları bulunan Topaz adlı ingılız safkanıyla Sen cer Can aldı 1 ve 2 manşı 0-0 tamamlayan Sencer Can ın (Topaz) hemen ardından ikın- cılıgı 0-4 ıle Tunç Çapa (Benek) kazamrken uçunculukte 0-4 le Dr Avnı Atabek (Derek) yer aldı Sezonun en son kupaları ıse Izmır At- lıspor Kulubu nde bu hafta sahıplerını bulacak Abaciev4 Türk halterciler alkolik' Güreşçiler Cumhııriyet Kupası için kapıştı SOF\ A (Cumhumet) Turk Halter Mıllı Takımı ıle ohn sozle^mesı \ ı) sonunda sona ere cek unlu Bulgar antrenor I\an Abacıe> Turkıvede halter spo runun ohmpıvatlardan sonra tam bırçoku^ ıçine aırdıamı one sur du Abacıe\ Bulgarıstan ınenet kılı gazetelennden Trud'a \ap tıgı açıklamada Turk Halter Mıl- lı Takunı sporcuları hakkında ıl gınç \e suçlavıcı ıddıalarda bu îundu Mıllı haltercılerın olım pısatlarda elde edılen ba^annın ardından a\ aklarının s erden ke sıldıgını belırten Abacie\ "Hıç kınivt' anrrenmanlan cıddne al- nu\or Ohmpı\atlardan bu gune kadar ellennı haltere degdırme- \en, hıç çahşm» an mıllı sporcu- lar\ar Sabahlara kadarıçkııçıp baıiarda kadınlaıia buiıkte olu- \orlar Bunlara kımse sesmı çı- karamı>or" dedı Halter Federasvonu Baskanı Sjnaş Agaoğhı mıllı takımın Bulgar antrenoru han Abacı e\ ın Bulganstanda\a\ımlanan 'Trud'gazetesıne vaptıgı açıkla malannın bırçogunu dıkkate al madıgını ancak bazı sozlenne katıldıgını so\ledı "Turkhalte- n çokuntu ıçınde degıl. çunku saglam bir aluapna sahıbiz" dı \enAjaoglu sadece Abaciev ın NaımSuleMDanoğlu'nunhalte rıbırakmavolundaolduguıle ıl- jılı jozlennın dogru oldugunu bıldırdı Agaoulu Abacie\ ın goreune son ^enlecegını de açıkladı ASL\N\ILDIZ 1 ^ Lluslaıarasi Cumhurnet kupası Gençler Grekoromen \e Serbest Gures Turnu\asi Istanbul da başladı Abdılpekçi Spor Salonu nda gerçekleşen Cumhurı\et kupası nda 1 •» ulkeden 20 takım toplam 2ı" 7 sporcu mucadele edıvor Atlanta Olım pı\at O\unlarında ulkemıze 130 kıloda al tın madalva kazandıran guıesçımız Mah- mut Demır ın de ızledıaı turnu\anın ılk gununde grekoromen ve serbest stıllenn de eleme musabakalan \apıldı Turnuvava T^rkıve nın \anı sıra kırgı zıstan kuzev kıbns Turk Cumhurıvetı Azerbavcan Belarus Rus\a Tatarıstan Ozbekıstan Vlacaristan Romanva kaza- kıstan Bulgaristan Gurcistan ve Moldova katıldı n Lluslararası Cumhurıvet kupası Gençler Grekoromen v e Serbest Gures Tur nuvası vann sona erecek Hamza Yerlikaya ölümsüzleşti Turnuvanın ılk gununde buv uk bir çekışme vardı. (Fotograf ASLAN ^ ILDIZ) Spor Semsı Hamza Verhkava Spor kompleksi dun duzenlenen torenle spor severlenn hızmetıneaçıldı Açılıs torenıne spor kompleksine adı verılen ohmpıvıt sampıvonuguresvi Hamza\erükava ıle Is- tanbul Beledıvesi Baskanı RecepTa\-\ıpEr- dogan Bcsıktıs kulubu Biskanı Sule\man Seba. voııetici Serdar Bılgılı. Galatasarav kulubu Baskan Vardımcısı Ergun Gurso\, Fenerbahçe Kulubu Muduru Serkan Aear. Turk Futbol Adamlan Dernegı Baskanı Na- am Ozba\ ve çok savıda davetlı katıldı 32 bın metrekare alan ıçerısıne\apılan ve bugune kadar 6^0 mılvar lııa harcanan Hamza>erlıki\a Spor Kompleksi lOvılda tamamlandı Gazıosmanpa^ada bulunan s- por kompleksinde basketbol hentbol vo levbol mjsi tciıısı tutbol judo sporu v ı pılabılecek Spoı sdlonunda avncj S kul varlı Olımpık kapalı vuzmehavuzu ıleegı- tım amaçlı kuçuk havuz halı saha ved/ger sos>al tesisler bulunu>or Bayan basketçi trafiğe yenildi ANTAIAA (Cumhumet) Antalvakoleıı BasketbolTakıra tratık kazası geçırdı Turkıve 2 Bavanlar Basketbol Lıgı ndemu cadele eden AntaKa Kolejı Bas ketbol takımı dun sabaha kar$ı jzmıt deplaimamna gıderken Burdur Antalvakaravolundaka za geçırdı kazada bir sporcu ol- du 11 sporcu da varalandı Alı, nan bılgılere gore basketbol ta- kımını tasjvan (T \ L 403 plak»- lı otobus Antalsa va40kılomet re uzaklıktakı Çubukvelı mevkı ınde havanın vagı^iı \e volun kavjan olmasi nedenıvle kont rolden ı,ıkaraktaklaattı Kaza da basketbolculardan Muratpa^a Lısesio.reıicisi FatmaYıldınm olav verınde havatını kavbeder ken varalananlardan Belgın Koç. Ozgur \\dın ve llıılva kava Akdenız Lnıversıtesı Tıp Fakul- tesı Hastanesı nde tedavı iltıru alındı 'laralı sporculann havatı tehlıkelerının bulunmadıgı bjldı- rıldı Adal'dan Erzik'e ziyaret Spor Semsı - kkTC Futbol Federasvonu Baskanı Omer Adal Futbol Federasvonu Ba^ka nı Şenes Erzık ıznaretertı Fut- bol Federasvonu Merkezı ndekj zıv aretten sonra bir açıklama v a pan >enes Erzık kkTC Federas» \onu \la sureklı isbırlmı ıçınde olduklarını ve bir tur arabulucu- luk -orv\ı vjptıklannı sovledı Cünün icinden 1 6 l luslararası AlamaTnatlog varı^ıııjljn dun vjpılan ^ kılo- metrehk v uznıe maratonu ıle so na erdı Van^mavı mıllı vuzucö Hakın Eskıoğlu kazandı Bavan- lardd bınncıhgı Belçıkadan kathlen Sınet I saat •> dakika 32 sanıvc ıle elde ettı I M) \>nıpa Şampıvonasi Ele- me Grubu nda 2 devremn ıli maçını M) ekım çarşanıba gunu Hırvatıstan ıle vapacak olan (A) Mıllı Basketbol Takımı bu ak sam ılk hazırlık karşila^maiinı 1 lı.ekıplermden Turk Telekoııj PTT ıle Ataturk Spor Salonu nda saat 14 Vıda apicak • Basketbol Avnıpa kulupler kupası ndakıtemsılcımızFener 1 bahçe F1BA taratından vapılan açıklamava gore bu kupada \er alan 16 takım arasında en ıvı ta kım ohrak güsterıldı Avnca Fe>- nerbdhçetakımında Ibrahım Kutr luav ve Henn Turner dj en ı\; ovuncu seçıldıler I Oun Voşulan Izmy )i \an$U rında •> 2 9 " ^ "" kombınesını bılenler 344 mılvon 396 bın T 0<) TL kazandılar • \oJobol lıgınde ENKA Aî- tınvurt u > 1 Onakov de Mar- mara kolen nı Maltepespor ıse Gebzespor u avnı sonuçla 3 I vcndı B Dun başLnau Hentbol Bırıng Lıaı nde ju sonuçiar alındı kTopnkspor 22 PTT 2J Trabzon Bld 21 ASkt n Halkbankası ^2 24 Şubat 22. kkGucu2" > AnadoluLnıver sıtesı 26 Besıktas 2S \enı ka ramursel 24 Cünün Programı 1 LJG Fenerbahçe Stadı l9 00Fenerbihçe Trabzon 2 LIG H Şubat nOOErzıncin Erzurum Cebecı Inonu 13.30 Ankara Denıır Çorum SporAkade- mısı 14 00 A Hisarı k D Ka- rabuk Alsancak 14 00 karşı vaka kuşadası GIREŞ Abdılpekçı 10 00 C umhunvet kupası BÎMCILIK Maslak 11 00 Enael AtlamaVanslan K.ARATE San\er 11 00 Cumhunvet Kupası JLDO kartal 12 00 Cumhunvet Kupası BASKETBOL E\up 1 00 Bedensel EngelH Basketbol ATLETİZM FanhKoprus* 10J0 Banş Koşusu TV'de Spor TRT314 00Turkı\e Fransa (\ole\bol Maçı) Show TV 1815 De\ Maça Doaruv CFNE 5 19.00 Fenerbahçe- Trabzonspor I KOŞL F MeşaleO) P Tavkan(2) 2.KOŞL F Hevbeth2(4) P Kuçuktunca (2) PP Seher- velı 1(1) 3 KOŞL F SharpHabıt(2) P Rostov (41 PP Lıbertv 1 (I) S Şerafettıno(S) 4 KOŞl F Dascho (4) P Tomcat (1) PP Jabbar(3) 5 KOŞl F TendersSon(6> P Mr Black(4) PP \anu L (>) S Barakuda (1) 6 KOŞL F Mursel (4) P Bartubev (1) PP Kız kalesı (II) S karambol 1 (3) SS' Incırlıspor (9) 7 KOŞL F Escobar (11 P Tomasıno(2) PP Small Gıri (6) S Golden Beaut> (4) Gunun Ikılısı "" Ko^u 1 2 Tabela Bahıs 4 1 1 1 3 9 ALTILI GANYAN 4 2 4 2 3 6 4 5 1 4 1 1 2 11 3 9 10
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle