28 Haziran 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
2E EKİM 1996 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER 29 Ekim'de düzenlenecek balo, panel ve sergilerde 'Cumhuriyet değerlerine' duyarlılık vurgulanacak Göi'keııJi kutlaına programıHaberMerkezi-Cumhuriyetin "3. yıldö- nüTii ıün vurtta. KKTC'de »e dî> temstl- cılllerdekı resmi törenlenn yanı sıra de- mckratik kıtle örgütleri. halolar \e çeşitli "kualuşlann düzenleveceklen etkmliklerle kuûînacak. 1 Ifci gün sûrecek resmi kutlama programı. •28 e<im pazartesi günü IstanbulUa Topka- .pı ve Sehmiye'den yapılacak 21 pare top JÎIŞIV la t>aşlayacak. Ardından faksim Cum- ,hur)et Aiırı'nda bır tören dlzen'enecek. Anrta çelenk konulmasiyla başJavacak tö- ren savg duruşu \e l'stıklal Marşı'nın •okunmasr.ia devam edeeek. Tören. lstan- "bul \ahsi Rıchan \enişen'ın özel deften ım- ,zalamasıv a >ona erecek. Jetgösfcrisi Yine a\nı gün Istanbul Lnhersitesi. Sa- iravbiirnu. Sarıyer. Şişli \e Bavrampaşa'da- Jcı Atatürk amrları ıle Edımekapı Şehıtli- J*i"n:ie de bırer tören düzenlenecek. 29 Ekinsalıgünkü törenler ıseva.ilik binasın- xla tebriklenn kabulüvle başla>acak. Daha sonra Vatan Caddesı "nde bir tcren dJzenle- • İstanbul 1da resmi kutlama programı, 28 ekimde Topkapı ve Selimiye'den yapılacak top atışlanyla başlayacak. Ardından Taksim'de Cumhuriyet Anıtı'nda bir tören düzenlenecek. AnJcara'daki Hava KuvvetlerTne ait 27 adet F-16, 18 adet F-4 ve bir adet C-135 uçağı gösteri uçuşu yapacak. Izmir Devlet Opera ve Balesi. 29 Ekim gecesi "Atatürk ve Cumhuriyet Şöle- ni'"ni gerçekleştirecek. necek. Birliklerın teftişı ile başlavacak bu tören. konuşmalann ardından şeçit resmı ıle sona erecek. Kutlama programları çerçevesinde "Tiirk Hat a Ku v»etkri Akrobasi Timi Türk Yıldızları". İstanbu! Saravburnu'nda 27 ekim pazargünü 12.00-13.00 arası prova. 28 ekim pazartesi 12.00-13.00arası dagös- teri uçuşu vapacak. Gösteri. İstanbul'da 25 yıl aradan sonra ilk kez vapılaeak. CHP Istanbul Jl Ba$ki»nJığı, 29 Ekım'de alternatıf tören \e meşalelı vürüyüş vapa- cak Bu vıl voğun bır programla katılan CHP İstanbul örgütü. "Cumhuriveti koru- mak, kurmaktan daha zor değildir" sloga- nının yazılı oldıığu afışlerle kemın her ya- nını donatacak. Avrıea 29 Ekını salı günü saat !4.00'te Taksim Cumhurıvet Anıtı'na alternatıf çelenk koyma töreni gerçekleştı- rılecek ve basm bıldınsı okunacak. Anadolu yakasındaki CHP örgütleri. Cumhurıvet Bavramı günü saat 18.00de Suadiye Vakkorama önünde vapılacak me- şalelı vürüv üşe. Av rupa yakasındaki örgüt- ler ıse Galatasarav dan başlavıp Taksimde noktalanacak dıöermeşalelı v ürüv üşe katı- lacak. Cumhuriyet Balosu Polat Renaıssance Istanbul Hotel tarafın- dan. Cumhun>et'ın "'3 >ıldönümü nede- nıv le "Cumhurivet Balosu" düzenlenecek. İstanbul'un seçkın avdınlarını bıraravage- tirecek balodın elde edilecek gelır. Atatürk- çü Düşünce Derneğı ile Mehmetçik V'ak- fi'na bağışlanaeak Genelkurmay Baskanlığı Sekreterli- ği'nden yapılan yazılı açıklamada. 29 Ekim salı günü AnkaraUakı hipodromda yapıla- cak Cumhumet Ba> ramı kutianıalanna. sa- at 11.45"tenitibarenHavaKuvvetleri'neaıt 2" adet F-16. 18 adet F-4 \ e bır adet C-135 uçağının katılacağı bildırıldı. "Ha\a Ku\- »etleri Akrotim Fiİosu"da birgösterı uçuşu gerçekleştirecek. izmır Valılığı'nın düzenlediğı törenler. pazartesi günü saat 13 Oü'te Kadıfekale'den 21 pare top atışıvla başlavacak. Törenler. Cumhurıvet Alanı Atatürk Anıtı'nda dü- zenlenen çelenk sunulmasıvla sürecek İz- mır Devlet Opera ve Balesi lİZDOB), şef Naci Öz«üç vöııetımındekı "Atatürk ve Cunıhurhet Şöleni"m avnı üün saat 20.00değerçekleştırecek İZDOB'un kon- serinde çocuk korosu. 10. Yıl Marşı. Sen Atatürk. Gezsem Anadolu'vu. Biz Atatürk Gençleriyir adlı yapıtlan seslendirecek. Aynca. FeritTüzün'ün "Çeşmebaşı~ad- lı tantastik balesi de sahnelenecek. Konak Beledıvesi ve Atatürkçü Düşünce Derneği Izmir Şubesi tarafından Cumhumet Bayra- mı nedeniyledüzenlenen "Laikcumhume- timiz nere>e gidiyor?" panelı de pazartesi günü vapılacak. İsmet Inönü Kültür Merkezi'nde saat 14.30'da gerçekleştırilecek paneli. Dr. M. Mazhar Alphan v önetecek. Atatürk fotoğraflan Panele. AL Sıyasal BılgılerFakültesıöğ- retım üyesr Prof. Dr. AndÇeçea DEÜ (k- tısadi BilimlerFakültesi öğretım üvesı Prof. Dr Menem Kora>. Av İskender Özturan- lı ve vazar Şaklr Keçeli konuşmacı olarak katılacak. Atatürk Fotoğrafları Sergısı bu- gün saat 18.00'de açılacak. Sergı, 20 kası- ma kadar görülebılir. "Atatürkçü Cumhu- rijet1 " sö\ leşı de a>nı gün saat 18.30'da ya- pılacak Üniversitede şeriatçı terör Karşıt görüşl öğrenciler çabşb: 13 yarah İstanbul Haber Ser\isi - Istanbul Lnıversitesi Cer- rahpa^a Tıp Fakülte»i"nin bahçesinde toplanan 500'e yakın ^eriatçı öğrenci. tür- banlı öğrencileredestek için evlem \apti. Aynı üniversi- tenin edebivat fakültesinde jse Islamcı ögrenciler, sol göriişlü öŞrencilere saldır- di- Olavda. 11 öğrenci yara- lamrken maddi hasar me>- dana geldi. İzmir Dokuz Eylül Üni\ersitesinde de çıkan çatışmada. 2 sol gö- rüşlü öğrenci yaralandı. Cerrahpaşa Tıp Fakülte- si'nde dün ögle saatlerinde toplanan şeriatçı öğrencile- re. dışandan gelen grupla- rın da katılmasıvla fakülte bahçesındeki 'tiirban'yürii- yiişü ba^ladı. Ögrenciler. üniversıteve fakülte şöneti- w»nin. türbanlı öğrencilerin SaCiık Hizmetleri .Vleslek Yüksekokulu Ebehk Bölii- mü'ndeki stajlarını kabul et- mediklenni belinerek basın açıklaması vaptılarve bildi- n dağıttılar. Aralarında 40 kadar tür- banlı öğrencinin de bulun- du5u grup. "Laik Türkhe Cumhurheti kahrolsun". "İslanıi hareket engellene- mez", "Sütçü İmamlar öl- medi". "Başörtii>e u/.anan eller kınlsın" v e "Laik Ber- karda hesap \er~ sloganla- rını attıktan sonra Sağlık Hizmetleri Meslek \ ükse- kokulu Müdürlüğü önüne geldi. Müdürlük \etkılileri ve içeride bulunan ögrenci- ler, kapıları kilitledikten sonra üst katlara çıktı. Mü- dürlük bınasının çevresinı saran grup. tekbir getirerek marşlar^öyledı. Olav \erine gelen çevik kuvvet polisi. gruba müdahale etmezken sadece dağılmalarını ıstedı. Şeriatçı ögrenciler \e dışa- ndan gelen İsiamcılar daha sonra olaysız bir şekilde da- ğıldı. Öte vandan edebiyat fa- küitesi bahçesinde toplanan 100 kadar İslamcı öğrenci. sopalarla v e taş,larla sol gö- rü^lü öğrencılere saldırdı. Sol göriişlü ögrenciler de kalorifer borularını ve san- dalve demirlenni çıkararak karşı saldırava geçti. Ögren- ciler. camları kırıp kapıları parçaladıktan sonra masa ve sandalyelerle barikatlar kur- dular. İOdakikasürençatış- mava müdahale eden polis. grupları dagıttı. Saldın so- nucunda 11 öğrenci hafif şekilde varalanırken arala- nnda "sosyalist basın" tem- silcilennin de bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı. İşçi Partısı Istanbul ll Örgü- tü'nden vapılan açıklamada. cuma günü olmasından sıüç jlan "RP'Ii. BBP'li "ve MHP'li birgrubun ögrenci- lere saldırdıgı belirtildi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde bir grup ülkücü öğrenci. okul kantininde bulunan sol gö- riişlü ögrencilere saldırdı. Çıkan çatışmada sol göriiş- lü olduklan bildirilen iki ög- renci varalandı. AydınhınhıııŞanar Yurdatapan \ı dcstcL • MED TV?de >aptığt bir Konuşnıa nedeniyle sanatçı Şanar V urdatapantn Ankara. DÜVl'de futuklanma'sı. aralarmda çbk' savıda avdın ve sanatçının bulunduğu topluluk tarafından kınandı. İnsan Haklan Derneği (İHD) İstanbul Şubesi'nde dün açıklama yapan avdınlar. "Bi/lcr ^ urdatapan'ı valnız bırakmavacağız. Onun \IED T V'ye v-apttğı konuşmalann aynışını basının önünde tekrar dile geifrmeye hazırız. Her zaman her verde konuşacağız" dediler. Aralannda tank Akan, Ferhat Tunç, Erdal Öz, Orhan Aydın. Lale Mansur. Tomris Ö/den. Edip Akba> ram, Eren Keskin. ^usuf Çetin, Şerif Gören, Vüsuf Taktak. Münir Cevlan'ın da bulunduğu tophıhık, Şanar Vnrdatapan'uı ülkesin cok şeven bir sanatçı olduğunu belirterek "İnsanlann ne sövlediği önemlidir. nere>e sövlediği değil. \urdatapan şu anda içeridedir, ancak biz de dışanda değiliz. Düşünce suç olmaya devam ertiği sürece içeride olacağız" diye konuşrular. (Fotoöraf: KEREN1 ILGAZ) Bodrum Marina işletme müdürü ile Çeşme Oteli müdürü zimmetlerine 45 milyar lira geçirdi 'TURBAN'ı ortaklaşa soydular' AVŞESAYIN A.NK.ARA - TLRBAVdakı vol- suzluklarda. bazı ışlennelerın "orga- nize şebeke" halınde hareket ederek kurumu soydukları saptandı Bu "iş- biriiğinin"*en somııt örneğı de Bod- rum Marma İşletmesi'ndeki yoisuz- lukların araştırılmasında onava çık- tı. TBMM TLRBAN Komisvo- nu'nun verılerinegöre. Çeşme Oteli Müdürü Sabri Bavraktar Bodrum Marina işletme Müdürü Cengiz Kurfla anlaşarak sahte teklif mek- ruplanyla işletme kasasından 45 mil- var lırayı cebıne indirdi. Komisyona ıılaşan belgeleregöre. Kurt \e Bavraktar. kurumun kendı olanaklarıvla yaptırdığı ışlerı dışarı- dan firmafara vaptırmış gıbı göster- mek ıçın piyasadan sahte fatura top- ladıkları gıbı. kendılerı de fatura ha- zırladılar. Yapılan kriminolojik incelemede. 23 firmadan alınmış görünen fattıra- lardaki imzalann. komısvonıın hak- kmda sav cılığa suç duv urusunda bu- iunduğu Çeşme Oteli Müdürü Bav- raktar'a aıt olduğu belırlendi. Alım- lar için hiçbır ıhaleve çıkılmazken: Bav raktar 73 fırma adına kendi elle- rıvle teklif mekuıplan hazırladı. Bu \ öntemlerle Kurt v e Ba> raktar" ın. 45 milvar625 milyonliravı zimmetleri- ne geçırdiklen belaelendi. TL RBAN Bodrum Marma hjletnıesi'nde. ko- mısvoıı raporuna da yansı\an vol- suzluklar şövle: -Teklif alarak veyaalma\arak va- pılan malzemealıınları ve vaptınlan ışler vöniinden 1994. 1995 ve 1996 yıllannda alındığı iddia edılen mal- zemelerveyabufimıalaravaptırıldı- ğı iddıa edılen ışler karşılığında 45 mılvar 625 mılvon iira gerçekdışı ödemeyapıldı. - Yapılan işler ve alımiarda verilen teklifler. Alım Satım ve Yaptırma Yönetmeligı'ne aykın olarak gerçek- leştirılirken işlerin ve malzemelerın yerındevahıçolmadığı vevakısmen olduğu. vapılan ışlenn de teknik ko- >ullara uvulmadığı saptandı. - Işlerın bır kısmı piyasadan sağ- lanan vevmıyeli ustalara ve işçılere yaptırıldı. bır kısmı da ışletmenm kendı olanaklarnla yapıldı. - Vergi daırelerinde sicil kaydı ol- mavan bırtakım hayalı fitmalar adı- na sahte faturalardüzenlendi. Gerçek olan bazı firmalardan da komısvon karşılığı fatura sağlandı. - Yolsuzlukların yapılmasında Bodrum Marina .Müdürü Cengiz Kurt ıle Çeşme Oteli Müdürü Sabri Bavraktar beraber hareket etti. Bav- raktar bızzat işletme için sahte tekîif mektupları ve faturalardüzenledi. Komisvon raporunun Bodrum Marina Işletmesi ile ilgıli inceleme- sinın sonuç bölümünde. görünürde bu yolsuzlukların işletmeye bağh bir- kaç kışı tarafından değil. daha geniş biryelpazevı kapsadıöınadikkatçe- kild'i. BaslcaPEN'de yolc! # # 9 * * Havalandırma Bandı: İç mekanlarda nemin artması sonucu terleme oluşumunu önleyen, ayrıca sigara dumanı ve kötü kokuları dışarı atarak doğal havalandırma sağlayan PİMAPEN FARKI... FIRSATI! HMÂF0İ SAYttttJ OA 9fgm Fıjet n Çek A«Hitej)ı OdMW Koşuticrîyta Sfileri PİMAPEN SÜUH fo W or. PİMAPEN'de var! Ücretsiz Tüketici Danışma Hattı: 0800 211 41 55 PVC PENGERE SISTEMİ ARAYIŞ TOKTAMIŞ ATEŞ Değişen Kim?.. Son zamanlarda bir "değişim" lafı dolaşıp duru- yor. Kimileri "Refah Partisi'nin merkezsağa kayma- sı" umudu içinde ve sürekli olarak bunu dile getiri- yorlar. Bu yaklaşım başkalarını da pek mutlu edi- yor. Yani "müşterisi bol" bir düşünce bu... Bizim "dincibasın" ve RP'nin keskin dilli sözcü- lerine göre ise değişen, Refah Partisi ve Erbakan Hoca değil. Bunlar, Tansu Çiller'in ve DYP'nın de- ğiştiğini ileri sürüyorlar. Görünüşe bakılırsa. daha doğrusu konuyu salt görüntüler açısından ele afırsak değişen, Erbakan ve Refah Partisi. Ve bu değişim pek de kolay olmu- yor. Yıllardır aleyhinde söylemedikleri şey bırakma- dıkları Israil ile askeri anlaşma imzalamak kolay mı? Yıllarca "Batı kulübü" üyeleriyle alay edip IMF'ye çattıktan sonra IMF heyetine hesap vermek ve gü- venlerini sağlamaya çalışmak da zor iş. iran ve Lib- ya gezileri bu ödünlerin diyeti idi, ama "Ne Isa'ya yaranabildiler, ne Musa'ya". Hele hele 70'inden sonra Atatürkçü ve laik olmak iyice zor iş. RP'nin son kurultayında Erbakan Ho- ca'yı dınlerken, "Vallahi pes" dedım, "bravo ada- ma. Değişim dediğiniz işte böyle olur". Ancak burada. dikkat edilmesı gereken bir nok- ta var. Hoca, Atatürk'ün düşüncelerini benimsedi- ği için ve eski düşüncelerini o yönde değiştirdiği için Atatürkçü olmadı. Atatürk'ü kendi düşünceleri yö- nünde saptırarak "Atatürkçü" oldu. Zaten yıllardır yazanm. Kendi düşünceleri Atatürk'ün düşüncele- riyle pek uyuşmayan bir sürü insan Atatürk'ü ken- dilerine benzetmeye çalıştılar. Ve kısmen başanlı da oldular. Birzamanlar bazı gençlerimizin Atatürk'ten soğuması bundan olmadı mı? Peki bu tür görüntüleri bir yana bırakırsak Re- fah'ta ve Erbakan Hoca'da hiçbir değişim olmadı mı? Hayır, hiçbir değişim olmadı. Refah ve Erba- kan dün ne idiyseler bugün de aynılar. Ancak kimi- lerinin Refah'a bakış açıları ve Refah'ı algılayış bi- çimleri değişti. Refah, kurulduğu günden itibaren, islami motif- leri yoğun bir "düzen partisi" idi. Türdeş olmayan bir yapıya sahipti ve içinde çok ılımlı unsurları ba- rındırdığı gibi, çok keskin ve bağnaz unsurları da barındırıyordu. Ve hedefleri; diğer tüm siyasal par- tiler gibi. iktidar olmaktı. Ama tek başına, ama bir iktidarın ortağı olarak... Refah, 1973-1980 arasında üç kez iktidar ortağı oldu. Diğer partüer gibi TBMM'nin çatısı altında ik- tidara geldi, aynı çatı altında iktidardan gitti. 1994 yerel seçimlerinde oyları yüzde 19'a vurun- ca, bir kısım "tatlısu laikleri" müthiş bir paniğe ka- pıldılar. Ve bu panik öylesıne yayıldı ki Refahlılar da kendilerini dev aynasında görmeye başladılar, ikti- dar olduklarını sandılar. Erbakan Hoca'nın, "Kanlı mı, kansızmı?" muhabbetleri o döneme rastlar. Türkiye'de islamiyetin siyasal bir talep olarak di- le getirilmesi, yani "siyasal İslam", önemli ölçüde Refah Partisi ve onun "öncesi" olan Milli Selamet Partisi ve Milli Nizam Partisi ile olmuştur. Ancak Refah Partisi'nin bu konudaki payı, ne Süleyman . .Demirel in payı ve katkısından fazladır, ne Turgut dS ne de Kertan Evren'in. Hele hele Kenan Bu sfitunda en az ort kez yazdım. Ve yeri geldik- çe yazmaya devam edeceğim. Zira gençler bazı şeyleri yaşamadılar, bilmiyorlar. Bunları binbiracıy- la yaşayan yaşlılar da zaman içinde unutuyorlar. Oysa ki 12 Eylül'ün laik cumhuriyetimize vurduğu darbeleri, yaptığı kötülükleri, hiçbir "sağ" iktidar, ha- yal bile edemezdi. Rüyalarında görseler. "Hayırdır inşallah" diye uyanırlardı. Tüm ortaöğretime "zorunlu" bir din dersi koya- rak Sünni-Hanefi mezhebin din yaklaşımının em- poze edilmesini mi istersiniz, imam-hatip meslek liseleri mezunlanna üniversitelerin tüm branşlarının avantajlı bir biçimde açılmasını mı istersiniz, YÖK çerçevesinde kimi üniversitelerin tarikatlara teslimi- ni mi istersiniz, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hu- kuk Cemiyeti'nden gelen Atatürk'ün partisi CHP'nin kapısına kilit vurulmasını mı istersiniz... Ramazanda rakı içmeyi laiklik sanan bir zihniyet, laik cumhuriyetin temellerine dinamit koydu. Peki, Refah değişmedi de DYP değişti mi? Birba- kıma evet, bir bakıma hayır. DYP "değişti" ve 1946'dan beri sürdürülen bir "misyon", Tansu Çiller'in DYP Genel Başkanı se- çilmesiyle birlikte tarihe gömüldü. DYP "değişmedi". Zira en azından Adalet Parti- si'ni örgütledikleri dönemden beri "iktidara şart- lanmış" bir "kadro partisi" özelliğini taşımaktaydı- lar. Varlıklarını sürdürebilmek için iktidar olmak ya da en azından ciddi bir iktidar alternatifi olmak du- rumundaydılar. Ve bu nedenle iktidar olabilmek için. her şeyi yaparlardı ve yaptılar. REFAHYOL hükümetini salt Tansu Çiller'in "yar- gılanma korkusuyla" açıklamak, eksik ve yanıltıcı bir açıklama olur. Ne kadar antidemokrat yollara sa- pılmış olunursa olunsun, eğer DYP örgütleri ve TB- MM 'deki DYP grubu binbir "kepazeliği" hazmede- biliyorlarsa bunun nedeni, Çillerler'e duydukları sevgi ve bağlılık değil, iktidar olma konusundaki "açlık" ve hatta zorunluluklandır. Fakat tüm bu yazdıklarım bir yana. elbette hem Refah hem Doğru Yol belli ölçülerde değişiyorlar. Zaten Türkiye'de her şey bu denli hızla değişirken, bu değişim sürecinin dışında kalmak mümkün mü? Not: Sevgili Alper 63 gün çabuk geçer, Bilmiyorum, bu ilginç (!) mahkûmiyet, yüzündeki o "hınzır tebessümü" ka- rarttı mı? Karartmamış olduğunu umuyorum. Ayvalık Mahpushanesi seninle onur kazandı. Yanaklarından öperim. Basın açıklamasını polis engelledi 2 liseli öğrenciye gözaltı İstanbul Haber Ser\isi - Esenler'de geçen cumartesı günü Demokratik Lise İçin Mücadele Komiteleri'nin (DLMK) yeni yılı karşıla- ma şenliğinde yaklaşık 300 kişinin gözaltına alınması- nı protesto etmek amacıyla yapılmak istenen basın açıklaması, polis tarafından engellendi. Gaiatasaray Postanesi önüne gelen iki kız öğren- ci. bir düğün salonunda dü- zenlenen şenlikte gözaltına alınan arkadaşlarının ser- best bırakılmasını istediler. "zorunlu parafa eğitime, ez- berci, bilimsellikten u/ak. gerici ve adaletsiz eğitim sis- temine'" karşı mücadele et- tiklerini açıklayan ögrenci- ler, baskıların kendilerini durduramayacağını söyle- di. Bu sırada yoğun güven- lik önlemi alan güvenlik güçleri. göstericileri karga tulumba nıınibüse bindirdi. "İnsanlık onuru işkence- yi yenecek". "Baskılar bizi >ıldıramaz" sloganları ata- rak gözaltına alınan iki kız öğrenci. daha sonra Terörle Mücadele Şubesi'ne götü- rüldü.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle