25 Haziran 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
26=KİM 1996 CUMARTESİ • • • • CUMHURİYET SAYFA HABERLERIN DEVAMI 19 Aoaoa Y 16 Ediie P3 14 Çara*kae 14 Koaelı Izrrr V 13 P3 20 Marsa 16 -Aydn PB 15 Oenzlı ' B 14 -Zonıudak V 12 Antalya Samsın TrabzoT Gıresur Ankara Konya EskişeHr Sıvas Y Y Y Y PB Y Y 16 15 15 10 9 10 6 PB 20 Kars Mersın Diyarbakır Şanlıurfa Mardin Siirt Hakkâri Van Y Y Y Y Y Y Y 17 16 17 16 15 10 12 Butun bolgeler parçalı Dulutlu; Marmara'nın aoğusu. Karadenız, Iç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu Akdenız. Doğu ıle Güneycioğu Anadolu yağışlı geçe- cek. Yağışlar yağnnur, dogu Akdenız sağanak, Karadenız'ın ıç kesım- len.lç Anadolu'nun do- ğusu ıle Doğu Anado- (u'nun kuzeyınoe yuk- seklerde karla karışık yağmurtu olacak. Londra Parıs Roma Berlin Amsterdam Madrid Sofya Brüksel Y Y PB PB Y PB B PB 1b 17 18 13 13 23 9 14 Budapeşte PB 11 Münih Atina Mılano Oslo Helsinki Stockholm Belgrad Vıyana Bonn B B Y Y B B B Y 15 17 6 7 8 9 11 15 12 Moskova Aşkabat Almatı Taşkent Bakü Bişkek Tiflıs Kahıre B PB PB PB Y PB Y B 3 29 15 21 20 17 18 26 Şam 18 Parçalı bulutlu G Ü N C E L CÖEYTARCAYIREK . • Euştarafı l. Sayfada atıp iunjyor. Tansu ıle Necmi ikilisi ise; aaşka havalarda. Hal- Kın cDğru haberalma özgürlüğlnü kısıtlayan "yalan habere karşı yeni cezalar geJren" bir yasadan sü- rekli >oz ediyorlar. ., Kazan Şevket, Adalet Bakaiımız daha değişik. 7-12rnacfdelik kapsamlı bır basın yasası üzerinde çahşîklannıaçıklıyor. • - Ültemızde genış bir çevre; Batı'nınhâlâbizianla- yamanasındaki nedenleri ha> retle, hatta kızgınlıkla karşılyor. " Oysa, kızmaya, şaşmaya hakkımız yok. Bakın ne- den: Tarsu, on gün ABD'de kaldı. Oğluna ev ve söy- lentiy* göre bir sağlık kliniğinde yer aramaktan va- kit buduğunda. Amerikalılarla görüştü. Orsda, ABD Dışişleri BaKanı Christopher'e "IMF'/İ gönderin, Türkiye ile yeni bir stand-by an- taşmasıyapması için bize 'yardımcı' olun" diye ri- cacı ddu. - IMFgeldi.. veartık bizlerin alıştığı öyleolaylar, gö- rüşmelerde öylesine garip konuşmalarla karşılaştı ki... Kalacağı süreyi tamamlamadan pırrr... Gidiyor. " Aktanldığınagöre, IMF'nin Türkiye Masa Şefi Mar- tin Hardy diyor ki: "Iki taraf (koalisyon ortaklan) ya birbirinden çok habersiz ya da birbirlerinden bilgı saklıyorlar, birbirlerine güvenmiyorlar. DYP'liler bir türlü konuşuyor, RP'liler bir türlü." r Adamlar, iyisı mi, "keçileri kaçırmadan ABD'ye pönelim" diye düşünmüş olacaklar. Koalisyon ortaklan, Basın Yasası'nı, IMF'nin sap- tadığı gibi, birbirinden habersiz, tam bir curcuna jçinde tezgâhlıyor. Yutmazlar , Kuşku yok; AP'nin Türkiye aleyhine karar çıkara- fcağı öğrenilince, şaibe-rehine hanım alelacele "De- mokratikleşme paketı çıkaracağız" diye açıklama yapıyor. Sanıyoruz ki. demokratikleşme konusunda bir yıl uyuduktan sonra yapacağımız son dakika açıklamalarla Batı'yı kandıracağız. Üstelik demokratikleşme paketinde sıralananlar "da kamuoyumuza doyurucu gelmiyor. Terör Yasa- sı'ndakı 8. madde var mı pakette, yok! Olsa bile ye- tersiz. Belki 6 ya da 7. maddeleri de değiştirmek ya da kaldırmak gerekiyor. Ses var mı bu bahislerde, yok! O zaman? AP'yi hamasi duygularla suçlamak garip kaçmıyor mu? Üstüne üstlük, demokratikleşme paketini kim açıklıyor? Şaibe-rehine! AP, Tansu denilince aldatı- fan kadın veya kocaya özgü duygularla kabarıyor. Şaibe-rehine. seçımden önce gümrük birliğine gir- memiz için Avrupa'ya yalvaryakarken, "Onaylamaz- sanız GB'yi, haaa, bakın RP iktidara gelir" diye ya- lan güvenceler vererek AP'yi kandırmamış mıydı? ' AP, bü hafünun sözüriöTıasıl înariaeâK, 1 öahâ CfÖği" aısu niçin inanacak? Rehine şaibe hanım, temize çıkmanın yolunu Ho- ca'nm sütresine saklanmakta bulurken, burun kıvır- dığı Benazir Butto, eşiyle kendisi hakkındayolsuz- iuk savları için ayrı bir komisyon kurulmasını isteye- cek kadar yürekli davranıyor. Dün laik. bugün antilaik! Bu kimliklerle Avrupa Paıiamentosu ya da ABD , Türkiye'yi destekleme- yi sürdürebilir mi? Olsa olsa. yalancılığı kanıtlanmış, soruşturmaiardan kurtulma yürekliliğini Benazir ka- dar gösterememiş kimliklereancak halkımız oylany- 1a can verebilir. IMF ve IMF ile görüşmelere katılan Türk heyetiy- ie yakından ılişki kurabilen gazeteciler, Martın Hardy'nin başka bir saptamasım aktarıyorlar: # "Bunlar (RP'li bakanlar. Adam Fehim'ler, Neca- C Çelik'/er vs.) başka dünyanın adamlan. Ayrı dıi- lerden konuştuk. Onlarla anlaşabilmemiz, belirlior- tak bir noktada buluşabilmemiz mümkün değil. Çünkü hiçbir ortak noktamız olmadığını gördüm." Bu saptama, RP'nin or- tağı dışında Türkiye'de de pekçok kesimin birleştiği bir görüş, Ne çare, gel de bunu DYP grubuna. şaibe-rehi- ne hanımın çevresini alan silahşorlara, anlat, an- latabilirsen. Ne söylersen söyle. Kös dinliyorlar, kös! Bulutiu L Çok bulutlu Yağmurlu Kadı Dış krediler tehlikede • Baştarafı 1. Sayfada IMF'nin mesajını beklediöini anım- satan yetkililer. "LMF'nin bütçe ra- kamlarının ardından Tiirkiye için olunılu bir mesaj vermeyeceği orta- da. Bu durumda kredi notunun dü- şürülmesi kaçımlmaz" dediler. Riskliülke Uluslararası ri.sk degerlendirme •kuruluşları son olarak eylü! ayında Türkiye'nin "BBB artı" ile "güve- nilirük" sınırında olan kredi notu- nun IMF'nin raporundan sonra ye- niden belirleneceğini açıklamışlar- dı. Ekonomi kurmayları. IMF'nin son raporları ve bütçe hakkındaki değerlendirmelerin ardından olum- lu bir rapor vavımlanmasının ola- naksız olduğuna dikkat çekerek, "Büyük bir olasılıkla kredi notunu "BBB eksi' ile "vatmm yapılabilir ülke' sınınnın aitına diişürecektir. Bu durumda da Türkiye'ye biirün kredi kapılan kapanır" dediler. Türkive'nin kredi notu son ola- rak 1994 yılı ocak ayında "BBBek- si"ve düşürülmüştii. Türkiye o ta- rihten ]i )95 yılı nisan ayına kadar geçen 14 aylık sürede hıç dış kredi alamanıı^tı. Yetkililer, hükümetın I997yılındayapacagı 11 milyardo- lartık dış borç geri ödemesi için en az 7.5 mılyardolarlık dış kredi bul- ması gerektiğine dikkat çekerek, "Eğer dış borç aiınamazsa. Merkez Bankası biiy iik bir dö\iz darboğazı- na girer" uvansında bulundular. Yetkililer. kredi notunun düşmesi durumunda uzun vadeli dış kredinın yanı sıra "sıcak para"olarak adlan- dınlan kısa\adeli dışborcungirişi- nin de azalacağını belirterek şu de- ğerlendirmeyi yaprılar: "Hazine'nin 2.5 katrilyon lirayı aşan iç borç gereksiniminin yurtiçi tasarrufiarla karşılanması olanak- sız. İçborçlanmayıldaortalama 150 milvar dolara \akın giriş-çıkış ya- pan kısa vadeli dış borçlarla finanse ediliyordu. Eğer sıcak para kesilirse Hazine'nin borçlanma olanakları da kısıtlanacak." Çiller himser DYP Genel Başkanı \ e Başbakan Yardımcısı Tansu Çiller dün Başba- kan Necmettûı Erbakan ile görüş- mesinin ardından gazetecilerin. JMF'yleilişkilerkonusundakisorıı- larına. "Zannedildiği gibi kopmuş değiltz. Görüşmelerimiz rutin o- larak siirüyor" yanıtını \ermekle yetindi. Sulu kar i Gok gurultulu IMF bütçeden kaygıh Erbakan'dan memnun ANKARA (Cumhuriyet Biirosu)- Uluslarara- sı Para Fonu (IMF). 1997 \ıh bütçe tasansında vergi ve faiz giderlerının vüksek. ıç borç faiz ödemelennin de düşük rutulduğu y önündeki gö- rüşünü re«.men açıkladı. IMF Türkiye Masası Şe- fi Thomas Hardy. bir vandan "Bütçe rakanıla- rından kaygriıyız" derken bir vandan da Başba- kan Necmettin Erbakan'la yaptıklan göruşme- den memnun aynldıklannı dıle getirdi. Başbakan Necmettin Erbakan'dan randev u al- malan üzerine ABD'ye dönüşlerıni I gün erte- leyen IMF heyeti. dün basına açıklama yaptı. Er- bakan'la görüşmelerinin ardından Devlet Baka- nı L'fuk Söylemez'le birlikte bir açıklama yapan Hard> r . 1997 bütçe tasarısını ve hedetlerini ince- lediklerinı bildirdi. Hardy. ta^anda 5 katrilyon liraolarak öngörü- len vergi gelirleri ıle PTT'nin T'sinin satışından YÖK Cenel Kurulu yapıldı elde edilmesi planlanan 450 trilyon liralık he- defler konusunda çekince koyduklannı belirtir- ken tasarıda 1.8 katrilyon lira olarak öngörülen iç borç faiz ödemelennin düşük olduğunu da vıır- guladı. Hardy şu görüşleri dile getirdi: "Bütçeileilgili birtakım kavgılarımı/ var. Bun- lardan önemli olanı. sosyal giivenlik problemi. Sosval «ii\enlik sistemindeki açık, geçen yıllarda çok hızlı artti. Cerekli önlenılerin alınmaması du- rumunda bu açık daha da artabilir. Çok önemli konularda DYP >e RP'li milletvekilleri ile göriiş- me olanağı bulduk. Bundan son dervce memnu- nuz. Özeilikle Başbakan Erbakan ile yaptığımız göriişmeden memnun olduk." Bütçe hedetlerinin sağlanabilmesi için "*sıkı kontrorgerektigini belirten Hardy, vüksek enf- lasyon \e dış ticaret açıgına dikkat çekerek acil olarak "anti-enflasyonist"1 önlemlenn alınması gerektığini de vurgulad». Başbakan Erbakan ve dığer hükümet yetkilı- leriyle yaptıklan görüşmeleri •"olumlu" olarak nitelendiren Hardy. hükiimetin. bütçe hederteri- nin gerçekleşmesi konusunda kararlı olduğunu söy ledi. Hardv. -IMF, bütiin üye ülkelerle iyiça- lışmak ve ivi bir diyalog arzusundadır. Kesinlik- le Başbakan Erbakan, bizimle ivi çalışmak yö- niindeki güçlii ar/usunu dile getirmiştir. Pozitifbir açıklamada bulunmuştur kendileri" dedi. Hardy. yeni bir stand-by kredi anlaşması inı- zalanıp ımzalanmayacağına ilişkin soruva. bu konuda bir açıklama yapmanın erken olduğu yö- nünde yanıt verdi. Söylemez de yaptığı açıklamada. görüşmele- rin olumlu geçtiğini. (MF heyetinin 1997 başın- da veniden Türkive've «eleceöini sö\ ledi. Cumhurbaşkanı KEİ zirvesinde barış ve istikrar istedi Demirel: Karadenız'i adayian beürlendi çatısınalardan arındırabnı MÜ'nün rektör ANKARA (Cumhuriyet Biirosu) - Yüksekög- retim Kurulu (YÖK) Genel Kurulu. Marmara Cniversitesi rektör adav lannı belirleyerek 1997 öğrenei seçme ve yerleştirme sınavı (ÖSYS) kı- lav uzunu da ona> ladı. YÖK Genel Kurulu. dün Başkan Prof. Dr. Ke- ,m[GM» z fy^ıgin&tanhndı. Gürüz. 6 sa- at süren toplantı sonrasında yaptığı a^Klamaua. Marnıara Lniversitesi'ndeProf. Dr. (>ner Faruk Batırel. Prof. Dr. Atıf Akdaş \e Prof. Dr. Necla Pur'un rektör adayı olarak seçildiklerini belir- terek 21 fakülteye de dekan araması yapıldığını bildirdi. Gürüz. ayrıca 1997 ÖSYS kılavuzunun da onay landığını bildirdi. Yeni kılavuza göre. bu v ıl ÖSS'de 120 puan alan adaylar, ikinci basamak sınavına girmeye hak kazanaeaklar. Ortaöğretim başarı puanının sınas değerlendirilmesine yan- sıtılmasına ilışkın yeni düzenleme ile 3 kezden fazla öğrencı seçme sınavına (ÖSS)girdiği hal- de başarısız olan adayiarın üniv ersite sınav ların- dan mahrum edrlmesine ilişkin karar ise 1998 yı- Iında uygulamaya konulacak. Kılavuzda. geçen yıllardan farklı olarak öğrencilerin dikkat etme- leri gereken konular karikatürlerle anlatılıyor. Genel kurul. çeşitli üniversitelerdeki dekan atamalannı da onavladı. MOSKOVA (AA)- Cumhurbaşkanı Süleyroan Demirel. Karadeniz Ekononıik İşbirlığının(KEİ). parlamentolarca onaylanacak uJuslarara.sı bir belge "çerçevesmde saglam bir hukuki temele oKirtulmasının zamanının geldiğini söyledi. Demirel. "Vizyonumuz, Karadeniz'i gerginliklerden, çahşmalardan anndınlmış mürefTeh bir bölge haüne dönüşfürmektir" dedı. Mosko\a'da düzenlenen KEİ Zirvesinde yaptnjı konuşmada "KEfgirişimini oluşturan ülkelerin birçoğu. geçmişin sivasi tercihleri nedeniyle birbirlerinden uzak kalmışjardr dıyen Demirel. ancak bugün bu yaratıcı girişim sayesinde KEl'nin çağrısının her geçen gün daha da güçlendiğini görmekten duyduğu gururu dile getirdi. Demirel, tam üyelik ve gözlemci üyelik için yapılan başvuruların gıderek artmasının. istıkametin doğrulugunun açık göstergesi olduğunu belirterek. şunları kaydetti: "KEİ, bu gelişme htzıyla Admatik'ten Pasiftk'c kadar uzanan geniş bir coğrafyada önemji bir rol ovnayacaktır. KEİ üyesi birçok ülke, Avrupa ite tam entegrasyona hazııianmaktadırlar. Bu ülkeler, gelecekte Karadeniz toplumlanyla Avrupa Birliği arasında sermayenin, mallann ve hizmetlerin serbest dolaşımının eninde sonunda gerçekleşeceği bekientisini taşımaktadırlar. KEİ gibi dinamik bölgesel ekonomik işbirliği mekanizmalan, Avrupa'nın entegrasyon sürecine önemli katkıda bulunacaktır. Esasen KEİ ve Av rupa Birliği birbirierini tamamlaMCi unsurlardır." Demirel. dün akşam vurda döndü. Moskova dönüşünde Esenboğa Havaalanfnında bir basın toplantüi yapan Demirel. zirveye 11 devlet ve hükümet başkanının kattkhgını belirterek ' toplantıda bölgenin güven, istikrar \ e refaha kav uşması doğrultusunda üyeler tarafından başlatılan ekonomik işbirliği süreci ile ilgili ek bazı somut önlemlenn alınmasının kararlaştırıldığını bildirdi. Türkiye'nin önümüzdeki 6 aylığına KEİ başkanlıgı görevini dev raldığını kaydeden Süleyman Demirel. "KEİ'nin uluslararası kuruluşlarla ve ABile olan ilişkiterinde sağlam bir mekanizmanın kurulınası ve KEİ'nin kalıcı bir bölgesel ekonomik kuruluş haUne getirilmesi için kurumsal ve hukuki yapının güçlendirilmesi konulan ele alındı" dedi. irRır 2 B U G Ü N Saat : 21.25 Saati geri almayı imutmaym • Baştarafı 1. Sayfada saat geri alınacak. Alınan bilgiye göre. geçen yıllarda 6 ay üzerinden eylül sonuna kadar süren yaz saati uygulaması. bu yıl. Dışişleri Bakanlığf nın. Avrupa ülkeleri ile uyTjm sağlanmasına dönük önensı doğrultusunda alınan karar nedeniyle 7 ay sürdü. Önümüzdeki yıl ise 30 mart tarihinde başlayacak olan yaz saati uygulamasına göre 29 mart cumartesi gününü 30 mart pazar gününe bağlayan gece. saatler 02.00"de bır saat ileri alınacak. Gelecek yılki yaz saati uygulaması. bu yıl olduğu gibî'ekim sonuna kadar sürecek ve 25 ekim :umartesı gününü 26 ekim sazara bağlayan gece, saater veniden 02.00'de bir saatgerı alınacak. Vetkililer. bu yılki len saat uygulamasından )0Omilyon kilovatsaat meni tasarnıfu lağbndığını bıldinrken. bu asa-rufun parasal .arşılığının yaklaşık I.I rilyjn lirayı bulacağını telittiler. JOKER G U N D E M MÜSTAFA BALBAY I Baştarafı 1. Sayfada Istanbul'da Kapalıçarşı'dan ikı sarık aldırdım. Önümüzdeki hafta partinin grup toplantısına başım- da sarıkla çıkmayı planlıyorum. Partide hâlâ. dön- me hızıma yetışemeyenlerin olması can sıkıcı bır du- rum. Benim sarıkla çıkmayı tasahadığımı duyunca hepsi birden ayağa kalktı: - Olmaaaz... Sarığı erkekler gıyer... Biz her şeyde öncü değil mıyız? Eğer böyle bir ge- lenek varsa, yıkmış oluyoruz. Fena mı? Bir heyet kurduracağım, başka nelerı yıkmak la- zım, tek tek araştırtacağım. Partinin grup toplantılannı bundan sonra hep de- ğişik yerlerde yapmayı planlıyorum. Bir gün türbe- de, bir gün tekkede... Hele başlayalım, sonunu kes- tiremiyorum, Medine de olur Mekke de... Yolunu bulup İslamiyete yeni giriyormuşum ya da yepyeni bir yaşam tarzına geçiyormuşum gibi yap- sam diyorum... Peygamberimizin hadis ayetlerinde okudum, islamiyete girene büyük birteveccüh var... Bundan böyle dinı siyasete alet etmek yok. Siya- seti dinin emrine sokmak var. Böylece dın siyaset için istismar ediliyor da dıyemeyecekler. Zıra siya- set dinin bir parçası haline gelmiş olacak... Şimdi sıra, önce Avrupa'yı sonra ABD'yi ardından da tüm dünyayı islamın hizmetine sokmak... Onlar bizi başka yere sokup çıkarıyorlar ama. ol- sun bu kampanya tutar... Avrupa Parlamentosu Türkıye'deki dönekratık- leşme..hay dilimi, demokrıslamlaş..neydi bu? Haa, demokratikleşme adımlannı yeterli bulmamış. Bi- zım paketlerımız inandıncı değilmış... Hemen kolları sıvadık. Gözaltı süresi azaltılacak. Dört güne indirilecek. Hemen polisten itıraz geldi, a- ma ikna ettik. Polis gözaltı süresinı uzun tutmak is- terse kâğıt üzerinde serbest bırakmış gibi olacak, sonra yeniden gozaltma alacak. Bu yolla isterse 4 ay bile uzatır... Ortakla anlaştık, bundan böyle yasalan üç tip çı- karacağız. Birincisi Avrupa'nın iştediği gıbı olacak. Ikıncisı, Meclis'tegeçeceğigıbı. Üçüncüsüdebizim istediğımizgibi... Avrupa'daki kimi dışişleri bakanları bana ınanma- dıklarını söylernişler. Çok kırıldım. Bir Avrupa seferı yapıp "Ben gidersem askergelir"öosyast mı götür- sem diyorum... Dosya dedim de... Dosyalar da iyı gidiyor. Şımdi- lik, arşivın iyice dibine g/ttiği söylenebilir. Ama yine de arada bır çıkış yapılır diye endişe ediyorum. Her şeyi temizledikten sonra, "Bana iftira attılar" kam- panyası başlatacağım... Nasıl olsa malvarlığımı anlatmak bundan sonra daha kolay. Nereden buldun diye sorarlarsa yanıtım hazır: "Yoktur bunların kıymetı... Allah 'ın nimeti..." Genel başkanlığını iflas..ee ihlas ile yürütüğüm Dergâhın Yolu Partisi'nde de ışler son derece lyi gi- diyor. Kadınlarbirazhuysuzçıktı... iyıoldu... Neöy- ie, modern gıysiler, saç-başyapılmtş... Partinin ima- jını bozuyoriardı. Paşayıdamaşalaştırdık... Elinıkaldır diyorum, kal- dınyor. Indirdiyorum. indiriyor. Demecınideğiştirdi- yorum, değiştiriyor. Amacını değıştir diyorum, değış- tiriyor. 'Ana kucağı servet bucağı...' Parti içindeki muhalıf milletvekillerini de gemde tutmanın yolunu bulduk. Sürekli, "Yakında hükümet değişikhği olacak" havası yayıyorum. Bunu duyanın gözü bakanlıktan başka bir şey görmüyor. Böylece kımse başıma çorap ormüyor. Örenleri de gördük... Şimdı onların bır kısmını sırf şan olsun diye partiye alacağım. Sonra da haber sa- lacağım: "Hepiniz ana kucağına, baba ocağına, servet bu- cağınagelin..." Önümüzdeki dönem asıl yapmam gereken, ikti- dar nimetlerini öteki ortağımın bakanlanna, vekille- rine daha iyi tattırmak. Şimdiden görtjyorum, onla- rın içinden de bu tadı alan bir hoş oluyor. Bu işleri düzenlemekten dış politikayla pek ilgilene- miyorum, ama içine girdi- ğim her konuyu çözüyo- rum. En son Malal Talan- hani"yle görüştüm. El ele verdik. Anlaşmaya vardık. Zaten güzel bir kravatla masaya oturması çözü- mün yakın olduğunu gös- teriyordu. Bugünlerde evde tadilat var. Pencerelerı cami tipi yaptırıyorum. Giriş kapısı da oval olacak. Laiklikle il- gili kitapları özel ilaçlarla koruma aitına alıp. güzel- ce tavan arasına yerleştir- dık. Neme lazın. gunün bırinde laz.üı olur... O gün de bacınız laikliğe levazım olur... TRT'DEN BİLGİYE VE DUYARLILIGA ODÜL... Eğer biiginize güveniyorsanız, ülkemizde ve dünyada gelışen olayiara duyarlıysanız, kavrama yeteneğinizi geliştirmek istiyorsanız, sizde JOKER kervanına katılabilirsiniz. TRT'nin 5 YILLIK GURURU DÖ\TZ rezervi eriyor ANKARA (Cumhurivet Biirosu) - Merkez Bankasfndakı 17 milvar dolarlık dövız rezerv inin yalnızca 4 müyar dofarının dış borç ödemelerınde kullanılabiieceâı öğrenildı. Merkez Bankası yetkilılerınden alınan bilgiye göre. hükümetın 17 mılyar dolar ile "'büyük güvence" olarak gösterdiği döv iz rezer\ ının ş alnizca 4 milvar doları dış borç ödemelen için kullanılabılecek. Buna göre hükümetın gelecek yıl yapacağı II milvar dolarlık dış borç ödemesi ıçııı gereken döv izın yarısını bile Merkez B.ınka>rndan karşılayamayacağı ortaya çıktı.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle