27 Haziran 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 26 EKİM 1996 CUMARTESİ 10 DIŞ HABERLER KJaus Kinkel: Türkiye Almanya'nın Cezayir'i MİŞELPERLMAN P\RİS-Almanya Dışişleri Bakanı Kla- usKinkerin. ülkesinin Türkive ile ilişki- lenni Fransa'mn eski sömürgesi Ceza- yir'le ılişkilerine benzettifi öne sürüldü. Fransa'da ya>ımlanan Liberation gaze- tesinde çıkan bir yazıda Kinkel'in. geçen hafta Fransa Dışişleri Bakanı Herve de Charette ile Pahs'te yaptığı görüşmede "Cezayir Fransa için ne ise Türkhe de bi- zim için <T dediği bildirildi. Liberation"da çıkan yazıda, Fransa'mn dışında hiçbır Avrupa ülkesinin Türkı- ye'nin tam üyeligine sıcak bakmadığı kay- dedılerek "BaşlaAlnıanya olmak üzeredi- ğerAvrupalıülkelenTürkive'yiistemedik- lerini açıkça sö>lemeyip Yunanistan'ın ar- kasına saklanıvor" görüşlerine yer veril- dı. Gazetenın vorumunda, A\rupa"nın Türkiyeye kötü davranmasının, Refah Partisi'nin durumunu güçlendirdiği ifade edildi. Gazetede yayımlanan haber-yo- rumda. Türkiye'de halkın ve siyasi partı- lerin Avrupa "ya yönelik tepkisınin giderek arttığı bildirildi. Fransız Bakan Michel Bamier'nin, Ankara'ya yaptığı ziyarete dıkkat çekılen yazıda. iktıdar partileri dı- şında muhalefet partilerinin de Avrupa BirliğTneöfkeliolduklan ıfade edildi. Va- zıda. ismi açıklanmayan ANAP iiyesi bir politikacının "Avrupa, bize hakianmız yok, sadece görevlerimiz var şektinde yak- İaşıyor" şeklındeki görüşlenne ver venl- di. Liberation, Dışişlerı Bakanı TansuÇıl- ler'in "AB. Polonya. Macaristan. hatta Ro- manva ve Bulgaristan'ı tam üve \apmavi düşünüvor. Bu ülkeler komünist bloğa da- hil iken biz NATO'da A\ rupa'nın vanında mücadele ıtmisö'k. Bu ülkeleri bizden ön- ce AB'ye almak doğm bir şey değü" şek- lindeki açıklamasmadayerverdi Yazıda. Türk polmkacılann-\Iali yardımlann ke- sibnesinden sonraartık elimi/deAvrupa \i savunacak argtiman kalmadı" şeklınde düşündüklen ıfade edildi SİLAH YARPIMI Washington Bosna'yı bekletiyor Diş Haberter Servisi - ABD, lran'a ya- kınlıgıvla bılinen Boşnak-Hırvat Federas- yonu'nun Sa\ unma Bakan Yardımcısı Ha- san Çengiç görevden alınmadığı sürece 100 mılyon dolarlık silah yardımının askı- ya alınacağını açıkladı. Beyaz Saray yetkilileri, geçen perşem- be günü Hırvaristan'ın Ploçe Limam'na gelen gemıdeki tank, sılah ve helikopter- lerin. Çengiç görevden alınana kadar Ame- rikan denetimmde rutulacağını belirttiler. 100 milyon dolar değerindeki sılahlar, Boşnak - Hırvat Federasyonu ordusu ile Bosna Sırplan'nın ordusunu dengelemeye yönelik Amerikan "Eğitim ve Donanun" programı kapsammda gönderılmıştı. Dün boşaltılması planlanan silahlar, Bosna da- ki depolara gönderilecekti. Ama ABD Dı- şişIerLBakanlıgı Sözcüsü Nicholas Bums yaptığı açıklamada. silahların, Federas- yon'un ortak ordusunun kurulmasına ilış- kin birtakım sorunlann çözümlenmesin- den sonra Bosna"daki depolara gönderile- cegini belirttı. Burns. gündemdeki sorun- lann ne olduğunu açıklamadı. ama üst dü- zey bir yetkili Iran'la baglan olan ve fede- rasyondaki Hırvat politikacılarla gergin bir ilişkisi olan Müslüman miliiyetçi Hasan Çengiç'in ABD yönetimini kaygılandırdı- gını söyledi. Eğitim ve Donanım Programı'ndan bir yetkili ıse Bosna hükümetı ile görüşülme- si gereken bazı konulann olduğunu. Baş- kan Aüa Izzetbegovic ile bir toplantı yapıl- dığını ve hükümetın ısteklerini yerine ge- tirip getirmeyeceğinı bekleyip bekleyip göreceklenni belirttı. Bir ilahiyatçı olan Çengiç. savaş sıra- sında Iran ve diğer Ortadoğu ülkelerinden silah sağlanmasmdan sorumluydu. Yeltsin birlik çağrısında bulunurken Savunma Bakarxi ordunun kontrolden çıkabileceğini belirtti Rıısya'yı darbe korkusu sardı• Rusya Devlet Başkanı, siyasi güçlerin iktidar hesaplanna girmesinin halkın yönetime güvenini kaybettirdiğini belirterek tüm güçlerin kenetlenmesini istedi. Ordunun huzursuzluğu iyice su yüzüne çıktı. Dış Haberler Servisi - Rusya De\ let Başkanı Boris Yeltsin. Kremlin'deki iktidar mücade- lesine bir son verılmesini iste- di ve ülkeve bırlık çağrısında bulundu. Yeltsın'ın birlik ko- nuşmasını tamamlamasının hemen ardından Sa\ unma Ba- kanı İgor Rodionov. aylardır maaşını alama> an Rus ordusu- nun kontrolden çıkmak üzere olduğu uyansını yaptı. Kasım ayı sonlannda yapıl- ması planlanan kalp ameliyatı- nı Moskova dışındakı birsana- toryumda bekleyen Yeltsin. dün ulusal radvodan halka hi- taben birkonuşma yaptı. Yeltsin yedı dakika süren ko- nuşmasında "Parlamentonun, hükümcrin. de\ let başkanlığı- nın, \erel liderlerin \e parti temsiicilerini birieşmeye çağın- yorum. Giiç odaklannın yanı sıra tüm toplumun da birlik içindeolması gerekir. Bu neden- le kcndinıi/i artık Kızillar. Be- ya/lar. onlar. bizler diye ayır- maktan \azgeçmeli>iz" dedi. De\let Ba^kanlığı göres sü- resinin 2000 yılında dolacağı- nı anımsatan Yeltsin rakipleri- nin iktidar hırslannı bu tarihe kadar unutmaiarını söyledi. Rusya liderı "Russiyasetçüeri- ne, iilkenin önümüzdeki dört yıl için seçimini >aptığını anım- satmak isti\orum. Devlet Baş- kanlığı yanşından vazgeçip ça- bşmanın zamanı geldi. Cüç ve pozisvon için müca- dele. eleştirmeyi \e sürekli toplantılar düzenleme- \i durdurun. Bu tür hareketter vatanda^lann hü- kümete olan gü\enini >ok eder. Rusya ileriemeye devanı edhor \e somnlannın çözümü için toplum- dan anlayış bekliyor" diye konu^tu Yeltsin'in birlik çagnsının hemen ardından Sa- vunma Bakanı Igor Rodiono\'dan çok ciddi bir uyan geldi. Savunma Bakanı aylardır maaşlarını alamayan Lebed Soruşturma açıldı Dış Haberler Senisi - Darbe planlamakla suçlandıktan sonra Ulusal Güvenlik Şefligi görevinden azledilen emekli general Aleksander Lebed hakkında başsavcılık tarafından soruşturma başiatıldı. Moskova Başsavcı Yardımcısı Aleksander Zviaguintsev. Lebed'e yöneltilen darbecılik suçlamalarının araştınlacağını ve soruşturma tamamlanır tamamlanmaz sonuçlannm açıklanacağını bildirdi. Içişleri Bakanı Anatoli Kulikov, 16 ekim tarihinde bir basın toplantısı düzenleyerek Lebed'i De\Iet Başkanı Boris Yeltsin'in sağlık durumundan faydalanarak darbe planlamak \e bu amaçla aralannda Çeçen savaşçıların da bulunduğu özel bir ordu kurmakla suçlamış; elinde kanıtlar bulundugunu belirtmışti. Kuliko\ 'un sözünii ettigi belgelerın şu anda başsavcılıkça incelenmekte olduguaçıklandı. askerler arasında ayaklanma çıkmasının an meselesi olduğu- nu ıfade etti. lnterfaks haberajansının Ro- diono\ 'un sözlerine dayanarak verdigi haberde. Rus ordusu- nun içinde bulunduğu parasız- lıgın gidenlmemesı halinde "çok ciddi bir krizle karşılaşıla- bileceği" belirtıldi. "Rusya yönetimi ve halkı, kronik mali sıkıntının orduyu isfenmeyen hatta kontrol edile- mez gelişmelerin eşiğine getir- digini bilmelidirier" diyen Sa- vunma Bakanı ~ 1997yılısavun- ma bütçesinde değişiklik >apıl- madığı takdirde, Rus ordusu- nun çökebüeceğini" belirtti. Ro- dionov. hafta başında parlamen- toda reddedilen bütçe tasarısı- nın, ordunun minimum gerek- sinimlerinin sadece üçte birıni karşıladıgını belirtti ve orduda çok acil reforma gidilmesi ge- rektigini vurguladı. Darbe hazırlamakla suçlana- rak göre\ inden azledilen Ulusal Güvenlik Şefi Aleksander Le- bed, yaşamlannı çok ağır ko- şullaraltındasürdüren vemaaş- lannı doğru dürüst alamayan askerlerin ayaklanmanın eşi- gindeoldugunusöyiemişti. Ro- diono\. o dönemde ordunun kontrol altında olduğunu ve bir ayakianmadan endişe etmek için hiçbirneden bulunmadıgı- nı ileri sürmüşrü. Bu arada Çeçen Dışislen Bakanı RuslanÇima- >ev, Yeltsin'in Çeçenistan temsilcisi Aleksander Lebed'in görevden alınması ardından Rus birlik- lerinin ülkeden tamamen çekilmeyeceklerinden endişe ettiklerini bildirdi. Çimayev'in bu endişelerini açıklamasının ar- dından Moskova'dan üst düzey bir yetkili, Rus- ya'nın ağustos ayında varılan anlaşmayı ihlal ede- rek geride iki tugay bırakmak konusunda kararlı olduğunu belirtti. *" Parasızlıktan btınalan Rus askerkri her an patlama> ı a hanr. " Namus adnesleni farklı Malum, son zamanlarda Başkan Yeltsin pek ortalarda görünmüyor. Kızı Tatyana sıkça televizyonlara çıkmaya. babası adına ufak tefek faaliyetlerde bulunmaya başladı. Ve hemen bir dedıkodu doğdu: Güya eski Federasyon Konseyi Başkanı Vladimir Şumeyko ile arasında bir 'gizli aşk'varmış. Olay nereye varacak diye baktım... Hıç!.. Söylenti kapandı gitti. Aslında Rusya'da buna şaşırmamak gerek. Birkaç yıl önce de muhalif parlamentonun lideri Hasbulatov hakkında bir şarkıcı ile yattığı yolunda dedikodu çıkarılmıştı. Sonuç yine aynıydı; yani tepkisızlikti. Hatta densiz kişiler. zamanında rahmetli Brejnev'i bile hosteslerle günaha sokmaya çaiışmışlardı. Velhasıl, buralarda pek görülmüyor böyie GUNLUGl! HAKAN AKSAY dedikodu ve şantaj denemeleri. Duyduğumuza göre Fransızlar da yüz vermiyorfarmış bu tür skandallara. Almanlar da. Ama ingilızler öyle mi? Şu Prens Charies ile Diana boşanana kadar bütün dünyaca akla karayı seçmedik mi? 1987'de bir manken, ülke liderliğine oynayan senatör Hard'ın işini bir fahişeyle ilişki kurduğu için işini yftirmedi mi? Ama bizzat Clinton'la ilgili olarak birkaç kez çıkan dedikodulara karşın bu durum seçmenin karannı etkilemedi. Ya da fazla etkilemedi. Türkiye'ye gelince... O konuya giremeyiz. Çünkü burası 'dış haberler' sayfası. Evsizler ordusu büyüyor Moskovakiy Komsomolets gazetesi, başkentte yaşamını sokaklarda geçirmek zorunda olan insanların sayısının 7-10 bin arasında olduğunu yazdı. Bunların yaklaşık 2 bini çeşitli nedenlerle evini yitiren Moskovalılar; geri kalanlar, başka kentlerden ve ülkelerden gelenler. Evsizlerin başlıca barınak yeri tren garları. Geçen yıl 'adressizler' tarafından işlenen suçlarda 2.5 kat artış olduğu açıklandı. Moskova'da yeni gaziler Moskova'da ikinci Dünya Savaşı'na katılmış yaklaşık 250 bin kişi var. Afganistan savaşından dönenlerin sayısı 11 bin. 500 kadar Moskovah da Çeçen savaşından sağ çıktı. Çeçenistan'dan dönemeyen başkentlilerin sayısı ise 43. Votkaya evet, reklamına hayır! Rusya'da içki ve sigara reklam annın televizyonda gösterilmesi yasak. Geçenlerde bir votka reklarnıyla yasağı delmeye çalışan bir televizyon kanalına 150 milyon ruble (yaklaşık 2.5 milyar TL) ceza kesildi. Afganistan Pakistan Taleban'ı dizginledi Dış Haberler Servisi - Afganıstan'da Ta- lebangüçleri üedevnk yönetime bağlı bir- likler arasında çatışmalar sürerken Pakis- tan. Taleban yetkililerini uvararak diinya- da alay konusu olduklannı belirtti. lngiliz Thelndependentgazetesinin ha- berine göre Pakistan hükiimetmın Tale- ban rejımine danışman olarak gönderdigi Pakistanlı diplomat. Taleban liderlerine dünyanın gözünde "gülünçduruma"düş- tüklerinı söyledi. Pakistanlı dıplomat, Kâbil sokaklann- da radyo ve televizyonlan parçalayan. iç- ki şişeİerinı kıran Talebar askerlerinin gö- rüntülerinin Batı tele\izyonlarında sergi- lendigini, Taleban'ın uvgulamalannın Ba- tı medyasmda alay konusu oldugunu bil- dirdi. Pakistanlı danışman. Taleban lider- leri ile yaptıgı göriişmede. rejimin tavnnı yumuşatması gerektiğim, aksi takdirde uluslararası destek saglayamayacagını söyledi. Pakistanlı diplomat Taleban lider- lenneşöylededi: "Şumolladavranışlann- dan vazgeçip uJuslararası kriteriere göre hareket edin." DostunTla ipler kopnı Devrik hükümete katılmasma karşın bugüne kadar Özbek lider Abdül Raşid Dostum'adikkatlı bir dilleyaklaşan Tale- ban. sonunda ıpleri kopardı. Kâbil'de cuma namazında vaaz veren birmolla. Dostum'uneskı bir komünist ve suçlu oldugunu söyledi. Taleban'ın ismini açıklamadıgı molla. devrik hükümet bırliklerinin komutanı Ahmed Şah Mesud'u da '"Dostum'un bir komutanı" şeklinde niteleverek asıl düş- manlarının Dostum olduğunu belirtti. Çatışmalar Öte \ andan Taleban güçleri, de\ rik yö- netımın güçlerine karşı bombardımanı sürdürü>or. Taleban'a ait bir savaş ucagının. devrik Rabbaniyönetiminın asken lideri Ahmet !jah Mesud'un karargâhının bulunduğu Cebil Sırac kasabasını dün de bombaladı- ğı. ancak can kaybı olmadıgı bildirildi. Belcika Sapığın güçlü dostlan Dış Haberler Senisi- Belçika'da küçük çocuklan kaçırmak, tecavüz etmek. satmak veya öldürmekle suçlanan sapıklar çetesi- nin bir iiyesi mahkemede ülkenin Adalet Bakanı dahil üst düzeyde brçok dostunun bulundugunu söyledi. Jean-Mkhel Nihoul. dün mahkemede verdıöı ıfadede "Siyasiçe\TCİerdemiikem- mel ilişkilerim \ar. Birçok kez Adalet Baka- nı ile \ize iste>en >a da suclannın hafıfletil- tnesini isteyen insanlar arasııda arabulucu- luk yapüm" dedi. Nihoul. söz konusu ba- kanın hangı dönemde görev- yaptığını söy- lemedi. Nihoul. çetenin başı Marc Dutro- ux'un yardımcısı olmakla suçlanıyor. Bu arada Marc Dutroux'nun savunması- nı üstlenen avükat Julien Pierre, ağır sılah- larla donatılmış polıslerin kcrumasında ev- lendi. Dutrou*. tutuklandıkun sonra uzun süre kendisini sa\unacak bir a\ukat bula- mamış. bu yöndeki talepien avukatlar tara- fından reddedilmişti Sapık Belçikalı'nın avukatlığını kabul eden Julien Pierre, her gün yüzlerce ölüm tehdidi ve hakaret mesajı aldıgını söylüyor \e bu nedenle güvenlik birimlen tarafından sıkı bıçımde konınuyor. Lıege bölgesinde- ki Ans Belediyesı'nde kıyılan resmi nikah gizlı tutuldugu halde. haberin çevrede du- yulduğu. bunun üzerine kalabalıgın toplan- dıgı bildirildi. Belediye bınasına nişanlısıy- la polis kordonu altında ve gizli birkapıdan giren avukat, sadece bir arkadaşının katıl- dığı 10 dakikalık imza töreninden sonra. NH- ne gizli kapılardan çıkanldı. TAŞLIÇAY K4DASTRO MAHKE.MESİ'NDEN EsasNo: IW6 6 • . Davacı: Halil Özdemir, Musa oğlu Taşhçay ilçesi Yassikaşa Kövü'nden. Da\alılar: MehmetPolat, Fem/rDemir. Sevgılı Demır. Zülevha Akay. Halıl Demır, Cemıl Demır. Gülnişan Polat. Ze>- nep Polat. Alemdar Polat, Neriman Polat. Ahmet Polat. Ferhat Polat ve müdahıl K.urban Polat. Taşhçay ilçesi Yassıkaya Köyü'nden, Dava: 608 nolu parselin tespitine itiraz. Da\a tarihi: 3.6.1996 Yukarıda adlan yazılı bulunan davacı tarafından davalılar aleyhine mahkememıze açılan 608 nolu parselin tespitine itiraz davasının niza konusu yer Taşhçay ilçesinin Yassıkaşa köyü ve Köyönü me\ kıinde 208 nolu parsel olup 20.000 m2 mesahalı Çavır: bu gavrimenkulün davasının da Hasan eşı da\alı Züley'ha Akav'ın tüm aramalara rağmen bulunamadı- ğı. kendıne duruşmagünü teblıö edilmediğinden ilanen du>urulmasma karar \enlmiştır. Taraflararasındaki davanın Taş- lıçay Kadastro Mahkemesı'nın duruşma salonunda30.IO.I996 tanhindegörülmesıne. devam olunacaktır. Davalı Züle\- ha Akay'ın belirtilen günde duruşmaya bizzat gelmesi \e\a kendisini bir vekılle temsil ettirmesi aksı halde duruşmanın gıyabında yapılacağı. da\ayı kabul etmiş sayılacağı ve karar verileceği ilanen duyurulur. Basın: 112646 ILAN T.C. ARDAHAN K.4DASTRO M\HKE.MESİ'NDEN 1995 10 Da\acı Ardahan Defterdarlığı tarafından da\alılar Kazım Yılmaz ve arkadaşlan aleyhine mahkememizde açılan ka- dastro tespıtinin ıptalı ve tescil davasının yapılan açık duruşmaları sırasında \erilen ara karan uyannca: Aşağıdaaçık kımliklerı vazılı bulunan şahıslaradreslerınde bulunamadıklarmdan da\a dilekçesi \e aşağıda yazılı du- ruşma gününün teblığ ile ilanen tebligat yapılmasına karar \erılmiş olup; Verilan ara karan uyannca aşağıda isimleri yazılı da\alılar aleyhine ada. parsel mevkii, numarası yazılı şerhle ilgili olarak Ardahan Defterdarlığf nın kadastro tespitine itiraz \e tescil da\asının açıldığının tespitine. Tebligatın 7201 S.K. 31. maddesı gereğınce \avımlanma tanhınden ıtibaren 15 gün sonra yapılmış sayılacağı ve 27.11.1996 tarihli duruşma gününün dava dilekçesi yerine kaım olunacağı ilanen tebliğ olunur. 7.10.1996 Esas N'o: 1995 10 1995 10 1995 10 1995 10 1995 10 1995 10 1995 10 1995 10 1995 10 1995 10 199510 1995 10 1995 10 1995 10 Adı\eSo>adı: Çıçek A> demır Abbas Cnlü Hanıfı Okyav GülpaşaOkjay HatıceOk\a\ I HakkıOkvay Ayten Okyay Leyla Okyay Süle>TTian Okva> Nunye Yılmaz Mehmtt Yılmaz Mmet Ünlü Nargüze! Ünlü lzzel Cnlü Kövû: Ağzıpek Agzıpek Ağzıpek Ağzıpek Ağzıpek Ağzıpek Ağzıpek Ağzıpek Ağzıpek Ağzıpek Ağzıpek Ağzıpek AğzıpeV Ağzıpek Cıncorop Cıncorop Cmeorop Cincorop Cıncorop Cincorop Cincorop Cıncorop Cıncorop Cıncorop Cıncorop Cıncorop Cıncorop Cıncorop Basın: 113337 Ada: 109-113-114-123-101 Parsel: 23-I23-I2-222-I2O-I2I-I20-I-I4O İSKENDERUN 1. ASLİYE HUKÜK MAHKEMESİ'NDEN DosyaNo: 1995 298 Da\alı. Dıplantrans Lluslararası Nak. ve Tic. AŞ - Adresi meçhul Da\acı SSK Genel Müdürlüğü tarafından davalı aleyhine açılmış bulunan rücuan taz- minat davasının yapılan duruşmasında: Mahkememızı'n 1995 298 esas 1996 377 sayılı karan ile 72.048.289 lira kurum zara- rının onay tarihinden dava tarihine kadar işlemiş 8.585.754 TL faizi ile birlikte toplam 80.634.042 TL.mndavalıdanalınarakdavacıya\erilmesine, 72.048.288 liraınm21.3.1995 dava tanhınden itibaren %30 temerrüt faizınin davalıdan almarak davacıya verilmesine karar verildigi. işbu ilanın tarihinden ıtibaren 8 gün içinde davalı karan temyiz etmedigi takdirde hükmün kesinleştirilecegi ilan olunur. 30.9.1996 Basın: 112682 AKDAĞMADENİ KADASTRO MAHKEMESİ'NDEN Dosya No: 1994 224 Esas Davacı Orman işletme Müdürlüğü tarafından davalılar Hacı Yalçın ve arkadaşlan aley- hine açılan kadastro tespitinin iptali davasının mahkememizde yapılan duruşması sıra- sında verilen ara karan geregince: Akdağmadeni ilçesi Abdurrahmanîı köyünde yapılan kadastro çalışmalan sırasında Abdurrahmanîı köyü Kocagüney meskıinde 108 ada. 48. 49. 50 ve 60 nolu parsellerin davalılar adına tespit gördügünü. bu nedenle yapılan tespi- tin ıptalı ile taşınmazların Orman Idaresi adına tesciline karar verilmesini talep etmiş, da- valılar Ali Kırtıl ve Fatma Kırtıl adlannaçıkanlandavetiyelerın tebliğ edilemediği ve açık adreslen de tespit edilemediğinden dava dilekçesinin Basın İlan Kurumu Müdürlüğü'nce ilanen tebligine karar verilmiştir. Davalılann 7.11.1996 günü saat 09.00'a müsadif bulu- nan duruşmaya gelmediklen \eya bir vekil ile temsil edılmedikleri. ibraz etmek istedik- leri belgeferı ibraz etmedikleri takdirde tahkikat ve yargılamaya yokluklannda bakılarak hüküm kurulacağı ilanen tebliğ olunur. Basın: 102653 ÇAYIRALAN KADASTRO MAHKEMESİ'NDEN Dosya No: 1994 124 Duruşma Günü: 20.11.1996 Davacı Çayıralan Orman İşletme Müdürlüğü temsilcisi Muzaffer Yeşil tarafından davalı Çayıralan ilçesi A. Tekke köyü nüfusuna kayıtlı Pakize Kayaalp aleyhine açılan tespite itiraz davasının yapılan yargılaması sonucu verilen ara kararı gereğince: Dahıli davalı olarak davaya katılan ve tüm araştırmalara rağmen açık ikamet adreslen tespit edılenıeyen Bekir, Mükremin. Şemsı. Şerıfe. V'eli. Fatma ve Ahmet Kayaalp ile Os- man Kayaalp mırasçılan olan Fatma. Ali. Mustafa, Kadırve Hürmet Kayaalp adına dahilı dava dilekçesi ve duruşma günü tebliğ edılememiş olup Çayıralan ilçesi A. Tekke köyü Angıtdeliği hudutlan dahilindeki 114 ada, 516 parsel sayılı taşınmaza ılışkin davanın duruşması 20.11.1996 günü saat 09.00'a bırakılmış olup adı geçen dahilı davalılann bel- li gün ve saatte mahkememiz duruşma salonunda delılleri ile birlikte bir vekille ve>a biz- zat gelerek haklarını savunmaları, aksi halde yokluklannda karar verileceği hususu Tebli- gat Kanununun ılgılı maddeleri gereğınce tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. Basın: 112624 Yaş lı insanların sosyal yaşantılarına onlarla birlikte olarak, yardımcı ve arkadaş olacak REFAKATÇILER ARANIYOR 3 Orta okul, lise ve ünivers/te mezunu ^ 20-45 yaş arasında, eğitim almaya açık ve sigara ıçmeyen ü Yaşlı insanların deneyımlerini de öğrenmek isteyen 3 Yaşhnın evine gündüzleri ve/;/a geceleri çalışabılecek MATURE ekibinin bir üyesi olrnak isteyen bayanlar, lütfen bizi arayınız. Tel: (216) 336 04 62 / 418 28 94 Sağlıklı, kendine güvenen, sorumluluk duyguları gelişmjş, bağımsız kişilikli, mutlu bir nesil yetiştirilmesine katkıda bulunrnak isteyen EV OGRETMENLERI ARANIYOR J 0-3 yaş arası bebek ve çocuklgn ço* Seflyor. çocugun evınde sevgj dolu ortamda tam gûn eğitn /ennefc y J 6-12 yaş arası çocukJara çocuğun evınce sevgı dolu oftamda yanm gun eğıtım vermefc istryofssr z J Ulus Bostana Goztepe ve istedğîıız semtte çalışmak ıstıyorsamz 3 EmekJı ogretmen, üınversrte veya lıse mezunu. eğibm almaya açtksanız J 20-45 yaş arasında ve sigara ıçmıyorsamz MATURE ekibinin bir üyesi olmak isteyen adaylar, lütfen bizi arayınız. MATURE Eâıtım &Aile Danışmanlığı Tel: (216) 336 04 62 / 418 28 94 ESKİŞEHİR ASLİYE 4. HUKUK MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ'NDEN Esas No: 1996 528 Karar No: 1996 517 Mahkememizin 13.9.1996 tarih. 1996'528-517 sayılı ilamı ile evlat edinilmezden önce Yozgat ili, Çekerek ilçesi, Gökdere köyü, cilt 045 01. sayfa 30. kütük9'da; evlat edinildikten sonra Eskişehirmerkez Güllük Mah. cilt 024,10, sayfa 25, kütük 819'da nü- fusa kayıtlı bulunan Melek kızı 15.1.1995 doğumlu küçük Nurgül"ün nüfus sicilinde yazılı ismınin Tuğçe olarak diizeltildiği ilan olunur Basın: 112677
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle