05 Temmuz 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
£6 EKİM 9ffi CUMARTESİ CUMHURIYET TELEVIZYON SAYFA 17 6 lıyip içip sevişmek' Sh»v T\ 00 B - LaCane/ YonetmMi Marco Ferren Senaryo Marco terrerı, Lilıana Bettı/Gcrıntu Ennıo Guarnieri Ovuncuâr FrancescJ Dallera * Sergıo ( astellıtto, Phılıppe Leotard, Petra R<irtıardt, FarıdCropal/1991 itaka ya>ını, 9Odakıkı •VHRATO^ER [çerdıgı "'aıı\aııı\arı" sahnelerle zananında tazla- sıvjapatırtı ktp^ran sansas- yon yaratan >ır İtalyan fil- mıvle karş kar^ıva\ ız Bo^anmı^ kit,ocuklu bır !>o\men (Castdlıîto). Bır gece "son dfrtce çekıcı" bır kadınla (Dellera) tanısı- \or Çokkıscz^mandasag- lanan etkılesm e ardından adamın denı: kmsındakı evıne \olculuk \eorada aylar surecek b r "se\işme seansı"na ba>langiç Ka- dın tanıstığı b r"guru"dan ogrendıgı tun teknıklerı adamla pavlaşır e ıkısı ara- sında veme-ıçme-sevj^me uçlusunun htknu altında gunler geçme\e ba^lar Bu uçlu takmtmm diiindd kadı- Ddllerd'nın dolgun guzellı»! lılriK ıl»ını,lık \en\or. ııın bır de "le\lek" tdkıntı- sı \ardır Levleklerı bekler Godot \u beklergıbı Onl ı- rın vasamı uzerınde belırle vıu rollerı oldugunu dusıı nur Ve sonıuıda levlekler gelır ama adanı tutkuvlı >e- kıllenen çılgınlıgın getırdıgı "patlama" ıle kadının gıt- mesine ızın vemıez Marco Ferren, bu fıi mınde dc kendisını vemeve- ıçme\e adamış anlasilan Vıllır oncesinın gorkemlı \apıınlarından "LaGrande Abbuffata-Bu\uk Tıkın- ma"da (19 7 i) don kisinın vıveıek ıntıharlannı perde- ve getırmıstır Bukezdeıkı ınsanın tutkulu ılı^kılerını "ılkel" bırduzlenıdeveme- ıçme olgusuvla ozde^ tuta- rak "canhıraş bır çığlık" atıvor Ferren \ onetmen filmınde nıhılıst tavrını da vansitma çabasına gırtsmiş Toplumdan kendısını so\ ut- lamij hıçbır vasal sorumhı- luga "goz kırpma\an", \alnızı.a kendı dunvasının sinırları ıçınde debdenıp du- ran bırevın vazgisinı bulu- voruz tllmde Kadın erkek ılıskılerının de " u ç " takılmalarla vansi- tıldıgı " E t " . lum bu malze- mesınekaı>ın bellı bırsurek lılık kazanamıvor Cınsellı- gı tutkuvu haval gucunu verıs \ontemı ı\ı ancak buniar arasındakı bagıntıvı sunus bıçemı tam anlanuvla vetersız Fılm bazı anljrda "absurd'" bır çızgıve de vonlenıvoı ama kıvısından geçip gıdıvor " F t " , Ferren ustanın vas- lılık donunıııde de dınamık olabıkı.egını k ınıtl ıvan bır duvgu tutku-çılgııılık filıııı Tınto Brass filmlerının ONUIKUSU Francesca Dalle- ra'nın "dolgun" çekıulı- gi\ le de "ılgınç" nıteleme- sıne ulasan v ıpım Peter Greenawa\ "ın "TheCook, the Thıcf. Hıs \\ıfe and Htr Lo\er-Aşçı, Hırsız. Karısı \e AşıgV'ndakı (1989) "ınsan \eme" mo- tıtının ba^k ıbıraçıdan vıne- lenme-.! oldr ık da aorulcbı- hr KanalE 18 10İ ' F l S l l t l ' T\ Semsi-Ercan De\a nınlıazırljvıpsun- dugu "Fısıltı " Lıbva lıden kaddafi nın gız- lı kalmı^bırborcunugundemegetırecek C um- hurtvet tarıhınJe onemlı \er tııtan Ankara Pa- las ın tanıtıldıgı bolumun ardından re»am Ce- pıil Karababa \la vapılatak sovlesının ekra- ha gelecegı programın konukları ıse DSP Istan- bu! mılletvekılı Bulent Tanla Bınıulık Fede rasvonu Başkant Sencer Guneşso\ ıs ıdanıı TunçÇapa vesıvasetadamı Alı Naılı Frdem. atv Î6İÖ1 'Murat Birsel'in Izlenimleri' TV SerMsı - Murat Bırsel bu hattı Nılu- fer ekonukoluvor So\le^ının ardından buvuk bır otelde tonlarca vneceğın nasıl hazırlandı- ğını anlatan haber ekrana geieıek Progranıda a>nca dun\anın en ku(,uk mıkrofonunu vapa rak Guıne;>b Rekorlar Kıtabına ge<,en İbrahım Ka\rakoö|u \la vapılan goruşme \er alatdk TzLEYtCt GöZÜYLE 'Göz'den kaçan 'göz bandı' Gt\en (,aı>amba ık>ımı Inters tarekranlannda "T\ 'de i!k kez" anonsl ın\ kı" \şk Olumden So- ğuktur" adlı bır Tıırk tılnıı \j vımlandı Fılnı kocJMnın kez zapla \uzunu vaktıgı \eaıdından da oldurdugıı Adanalı arjbtsk ^ırkıcı Bergen ın\a^amo\kusu- nu anlatı\or Bergen ı ıjnlandı- ran \e \onetmen Canan Gere- de nın kızı Bennu Gerede's ı bd- >anlı o\ unculugu i(,ın tebrık eder- ken uzun \1IL1r Amerıka da kal- mış olmanın verdıgı Amcnkan aksanlı Turkcesinı de garıpsedını Bundan da ote lılmı se\reder ken bır anda dondunı kaldım Gozlerıme ınandmadım Aı.dbd \ anılısor mu\ dum' Ha> ır Koca- sının vuzune kezzap atara^ sol gozunu korettıgı Bergen ın fil- mın ba^ından berı sol gozundeta- kılı olan goz bandı filmın bır ka- resinde bırdenbıre sag gozune ge<,miştı Sanıselerle ıfadeedıle- ı.ek kısa bır zanıaıı dılımınden sonra baııt tekrar M.>I gozdevdı !?a^ınııı>tım (.ııııku ^2 \n- tal\aFılm!>enlıgı ndc En l\ı V<v netmen Goruntu Odullerıvle Kultur Bakanlıgı Jurı Ozel Odu- lu \losko\a Fılm Festıvalı O\uncuOdulu\e Jurı Ozel Odu- lu gıbı bol odullu bır tllmde bu nasil "goz'den kaı,abılmı>tı ? Bel- kı de gozden ka(,mamii>tı kımbı- lır' Bu kadarodullu bırfilmdede bo\le bır hatanın olmasını vadır- tıadım dogrusu Bılâllçar-ANkARA Interstar 23 10 Gürün ve Göksoy'la söyleşi T\ Ser»ısı - \ asemın Bozkurt un ^undıyu "^asemın'ın Pencere- sı""ne Ebru Gundeş \e Kerem Alışık konuk olarak ka!ılı\or Geıua\ Gurun \L A\sılı Go- kso\ la "erkek «ıbı ka- dın" olnı ı\ ı tartı^ ın Boz kurt a\nı. ı "Kadın elı sıknıak aptcsı bozar mı'", "Cumhurbaşka- nı Sule\man Denıırel'le Başbakan Lrbakan ara- sındakı buzlar ııasıl erı- dı'" .zıbı \orulara\er\i. İkı Fılm Bırden' kuşağı bu hafta da Macar fılmlenne aynlmış durumda Maar'dan yaşama bakış TRT1 23 00 4 Erol Evgin Show' T\ SerMsı - Sebnenı konçak Denıırtaş ın \apım \e \onetmenligi nı ustlendıgı "Erol E\- gın Sho»"un bu lıatta- kı konukları kâmuran Akkor \e A\lıan Aşan TRT2 22 45 Balkan Balkan-Balkan Balkan / Yonetmen - Senaryo Gyula Maar (Panaıt Istratı nın yapıtlarından) / Oyuncular Fıntek Frugyes, Dorıne Hollıer, George Calın, Halıl Ergun, Levent Inanır, Dımıtru Popescu / 1994 Turkıye- Macarıstan- Fransa ortak yapımı 100 dk T\ Semsı - \ ecdı Sasar, Maı. ır tılmlerını Mirdurmeve karırlı jorunınor Bugun de kusuındı ıkı \l iı.ar tllıııınc \er\enniN \1K ırsintinasinın deno ımlı iMiııkrındı.n G\ ula Maar ın ıkı tılnıı \aı bugun projrııııda rılnılerds.n ıkıncı- si jn,en \ıllardı Tuık fılmı olarak kabul _orup jomıeve- cLgı konusıında UrtisiTUİarın orta\ ı jülmjMiıı ncdtn ükın "Balkan Balkan " Filmın o\ku->u bır aılenın parı,alanmdMvl ı bışlar Zevk dıı^kunu anne ıle ^ocukları "Balkan Balkan"ın Turk o\uncuları nedenı\le \erli fllm olarak kabul gorup gor- me\eceği u/un sure tartışıldı. K\ra \eDragomir babaiame onlardan a\n \avi\an uçuncu t\lat tıı ıfından »ureklı rahat siz cdılmektedır Bır gozunu ka\btdı.n anne ı,ocuklannı terk eder k\ra ka^ırılır \e >,a tılır Dragomırkendı ba^ınaka- lır I 7 \a^ındakıgenç ıkıcına vet ı^lemı^ \e eevrede sa\gı gorup korku uvandıran Codın ıledostlukkurar Ikısı kankar des olurlar Filmın gen kalan bolumu onlarınarkada^lıgı \e Codın ın kaden uzerınedır Eunmages ın destekledıgı bu Turk Matar Fransız orıak \apımı Panaıt Ktratı nın ıkı romanını "k\ra K\ralına" ıle "Codın"ı bırlt>,nrc.rek Min makta "Balkan Balkan". ge<,en \uz\ılın ıkıncı varisinda Bal kanlar uzerıne \a da daha has- sas ıtade etmek gerekırse Ro menlerın Turklerın \t N unan lılann bırarada vasadıgı luna uzerındekı Braıla kavabasi hakkında bır fllm Panaıt Isiratı nınbırsozubu filmın ozunu sanınz seterınce ı\ı ac,ıklı\or "Tek bıldığım. nıçın acı çektığımı/ı \e nasıl oleceğ/mızı bıle bılmeden, aptalca. dnlanısı/ \asaniaM surdurduğumuz "' ku^agın ılk fllnıı ue vonet menın "\\hoops" ıdlı (,alı> nıası Bd^rollerını Dezso Ga- ras \ e Martı Torocsık ın pa\ la^tıkları \apını MatariN tan dan gov eden ıkı va^lının ü\kusunu konu edınısor Stevenson'ın romanından uyarlanan yapım. Vıctorıa dönemı burjmazısının ahlakını eleştırıyor Doktorıın iki yüzü Ingrıd Bergman'ı Dr. H\de"ın fahışe sogılısı rolun- de izle\eceğız. T\ Ser>ısı - Lkoç \azar Robert Louıs Stevenson ın (ISM) IW4)buo\kusu "Ha- zıne Adası" ronıanı gıbı defa- laaa tılme almmı^te Rauben Mamoulıan'ın 1932 tanhlı \a- pıtı buu\arlanıalarınenba^a- rılisı olarak kabul edılır An tak ızle\ıı.ının daha (,ok "Ruzgâr Gıbı Geçtf' (Gone \\ ıth the \\ınd I959)\dpıtı\ la tanıdıgı \ ıctor Flemını; ın (1HH1 1949) fılmı de Sperker Tracv nın ve ozellıkle fahışe rolunu seı,en Ingrıd Berg- nıan ın goz kama^tınu o\un- lan\ la iinema tarıhıne geçmı^- tı 19 \uz\ıl IngıltereM Lond- ralı savgın doktor Jekvll (Spencer Trao) ınsandakı ı\ ı \e kotu unî>urları avıracak bır ılaçbulmavaı,alı^maktadır Bu ılaı, -.a\eMndekotuluk\okedı lecek dunva ı.ennete donu>e- cektır Ara^tırmafarını surdu- rurken elde ettiüi bır karı^ımı TRTl 01 20 ikı Ruhlu Adam - Dr Jekyll and Mr Hyde / Yonetmen Vıctor Flemıng / Oyuncular Spencer Tracy, Ingrıd Bergman, Lana Turner, Donald Crısp, lan Hunter, Barton MacLane, C. Aubrey Smıth, Sara Allgood/1941 ABD yapımı, 127 dakıka kendı ustunde dener (s.arı*ı- mın etkısı korkunı, olur Jekvll ın Kindekı •"kotu"dı şarı (,ıkar \e Ba\ Fhde adıvla deh^et saçma\a ba!>lar kralıçe \ ıctorıa donemı In- gılteresi nde geven o\ku ac,ık bı^ımde donenıınburju\azibi- nın ıkı \uzlu ahlak anlaM^ını hedeflı\or Doktor dışarıdın bakıldığında"sa\gın" nı>an luına ->adık nıeslegını >e\en bıradanıdır Ilacı ıt,tıgı zanıan saotekı \uzuorta^a^,ıkar Bu "aşağı sınır'ın kızlamla go- nul eglendıren sefahat duşku nu sadist bır adamdır Bu (.arptcı ovku Mnemanın daha emekleme doneınınde va pııiKiların ılüisını ı,cknıı> IVÜ8 1909 I9I2 I9P> \e 1920 de filme alınnıı^tı \l- nıan F \\ Murnau"nun \ıne 1420 de "JanuskopP adı\la serbest bır u\ arlaıııa \aptim bı- lınıvor Mamoulıan ın 1932 deı,ek- tıgı uvarlaına ise bugun bıle asilanıamış bır başvapıt olmuş- tu Filmın gırı^ınde ba$o\un- ı.unun \erını alan (oznd) ka mera bır tavtona bınısor ku lubunonunde ınıp n,erı\egırı- \or \e a\na\a dondugunde ız- lesiı-i Dr Jek\ll (Fredrıc March) ıle tanı>ı\ordu KENT HABERLERI THY'den ucuz bllet uygulaması I Yurttaşlar, mahkemenin karannı 'Yaşasın adalet' diye bağırarak kutladı İstanbul Haber Senısı -Turk Hava ^ ull ın 1 Kasım 1996- 14 Aralık 1996 tanhlerı arasında Turkıve den ABD nın Nevv >oık uzerınden 16 lcentıne vapılatak uçuşlarda uuız bılet uvgulaması baslatacak TH\ Tanıtma ve Halkla Ilıskıler Baskanhğı ndan vapılan açıklamavd gore istanbul dan vapılacak uçuslarda uvguldiidi.dk ucuz gıdı^-donus bılet fivatları doldr okırak sovle İstanbul dan Boston ve VVashıngton kentkrıne gıdis ve>adonus 699 dolar İstanbul dan Mıamı Orlaııdo Chıcago Cleveland Phıladelphıa Atlanta Detroıt kentlennden bırıne gıdıs vevd donu> "49 dolar İstanbul dan Los Angele». Houston Sdiı Francisco Denver Seattle Dallas Nevv Orleans a gıdıs vevd donus 849 dolar Açıklamada Istanbul disınddkı kentlerden vapılan uçusların bılet tıvatlarına >0 Amerıkan Dolan ılave vapılarak gerçeklestınleceğı kavdedıldı Eroin satıcısı yakalandı B istanbul Haber Semsi -Bevazıt \e çevresınde unıversite oğrencılerıne uvu!?rurutu sattıgı belnlenen Sedra Ozcan I *> kılo eroınle bırlıkte gozaltına almdı U>u^turucu satıcılanna karşı çalısnıalarını surduren Narkotık Şube ekıplen Sedra Ozcan adlı kısının \ eznecıler dekı Şehzade Cate de uvusturucu sattıgını ogrendı Alıcı gıbı davranan polısın tuzağına du^en Serdar Ozcan I 5 kılogram eroın ıle gozaltına alındı Japon eğitimcilen (stanbul'da • İstanbul Haber Senısı - Aralarında unıversite oğretım uvelerının de bulundugu 10 kısılık Japon eğıtım ve araştırma grubu Turk egıtım sistemı hakkında bılgı almak ve ıncelemelerde bulunmak uzere İstanbul a geldı Konuk egıtım ve araştırma grubu ılk ıncelemelerıne Bılmunuu dakı Mıistafa Kemal llkokulu nda basladı Japon egıtım ve araştırma grubunu kar^ılavan okul muduru ^ etkın Aktepe Japon eğıtımulen agırlamdktan onur duvduklannı belırterek kendılerıne Turk eğıtım sistemı hakkında bılm vereceklerını kavdettı İGDAŞ'tan uyan istanbul Haber Senısı - Kendılennı İstanbul Gaz Dagıtım AŞ (IGDAŞ) personelı olarak tanıtan bazı kışılenn \atanda^lan magdurettıgı belırtılerek bu tıır durumlarda kımlık sorulması \e lıemeıı emnı\ete baş\urulması Menıldı IGDAŞ tan \apıldn \azılı açıklamada bırtakım kışılenn kendılennı IGDAŞ per-onelı olarak tanıtıp abone ı^lemı vapmak doğalgaz savacı baglamak gıbı çeijitlı bahanelerle halkı dolandırma\a ı,alı>tıkları \esa kontıol memuru bahanesi\Ie so\guna te^ebbus ettıkleıının belırlendığı kavdedıldı Halkın bu tıp kı^ılere kariji dıkkatlı olmasi ıstenen açıklamada doğalgaz abonelıgının genel mudurluk \e bolge mudurluklerı kamlnl ı \umtuldugu hıçbır ışlem karşılıgı e\ ve\d ii\erınde tahsilat \apılmadıgı ıtade edıldı Giingöpen'de ücnetsiz kömür • btanbul Haber Senısı - Gııııjoren Btkdı\esı bın akır aıleve bırer ton komuı dagıtnid\ ı b ıslddı korıurun 1 ^ mıKar lırava mal olatdgı belırtıldı Konur ddgıtım torenınde konuşdiı Beledıve Başkanı \ahva Ba> Sanavıcı ve işadamlarımızın katkıları\ la temın ettıgımız konıuıu uı.retMZ olarak muhaç aılelere dagıtmava ba>lı\oruz Egıtım vılı ba^ında fakır aılelere kırtasne \ardmıı \ı. ılac, \ardımı vapık Egıtım bur^u verdıgımız ogrenu sa>isi ıse ^O€u a^tı Şımdıkı hedefnııız ıse gıda \e gısecek yarcımı dedı Derbent'în satışına iptalİstanbul Haber Ser\ısı - Samer'de geçeıı nu\iN nıııdd 1"~ nııhar lıra\a satılan \e ^ ana Ldddesı 4^ sokagı ılkokulu \eı.dmılerı bulunan Derbent MJIIJIICM nın satı^ ıhaleM ıptdl edıldı Yakla^ık 15 bın nutu^un \aı>ddıgı mdhallenın satiş ıhalesını iptal eden Sarıveı Sıılh Hukuk Mahkemesı onunde toplanan Derbentlıler se\ mçlerını " \ aşasın adalet" dı\e bağırarak dıle getırdı Mdhdlklerını vdtın alan Oto Sanatkarldrı Mesken > dpı Kooperdtıtı ne kar^ı bır -.uredır hukuk mıi(.adeleM veren Derbentlıler satışı ıp- taiettırdı 26\1a\ıs 1996 tarıhınde vapılan satı> ı^lemmın iptal edılnıesı ı*,ın mahallelının dc,tıgı davanın duru^nidsı duıı Sarıver Sulh Hukuk Mahkemesı nde vapıldı Duru^mava Derbent Nîahillcsı sakınleıı ıdııuı auıkat Ruçhan Be\go, Mehmet Erusta. bır grup nıalı ılklı \e kooperatıf avukatlarından hıkret Canlı, Mah- mut Candan. Se\in Dılber kdtıldı Mahallelı adına soz alan a\ ukat Mehmet Enis- td Vdpılan kıvmet tdkdırınde pek t,ok evın ver almadıgını belırterek 22^ doıııım \enn 60 kı>ı drasındd taksim edılmeMnın de mumkun old mavacagını so\ ledı Ihalenın ku<,uk bır salondd Vdpıldığını en dzından ktndı nHivekkılkrındı.n 22^ kışının satışa katılma-.! gerektığını vıırgu la) an Erusta esas ıtıbarıv la bu dav ada tdinamen haklı olduklarını ve tanık bevanlarınddn dd dnld^ılacdgı gıbı ıhalenın verındevapılmadıgını one siırdu Avukat Mehmet Erusta \erın degennın 10 trılvon lıra oldugunu ve ıhalenın teshedılmesı gerektığını vavundu Mahkeme tapu kavdı ıle hıssedaroldn ddvd- (.ılarvonundeddvanın kabulune ve ıhalenın fes hıiK kararvererekvasal ıtıraz\ollarıa(,ıkolmak uzı.rt. ddvdvı bıtırdı Sarıver Adlıvesi onunde toplanan bır grııp Derbenth davalannı destek- leıiKk ı<,ın paııkart açtı CJIIV enlık gULİerınce pankartları toplanmak ıs teiKiı grup " \ asadışı herhangı bir \azı \ok, nıahallemız ıçın buradavız*' dnerek dırendı Bn SUR sonradavdiıın lehlerıne sonuı,ldndığını ogancıı mdhallelı "Yaşasın adalet" sloganı atarak dagıldı Derbent Mahalle\ı nın veraldıgı toplam 221 bın 7 20 metrekarelık ve uzennde 5 ana cadde 4^ sokak ılkogretım okullan \e camılerı bulu- nan aLını sdtı^a tek ba^ına katılan Oto Sanatkar- laıı Mesken > apı kooperatıfi ] 7 " I mıJ>arlırava satııı dlmıstı İST\>BLL Minibüs ücretlerine zam İstanbul Haber Servisı - istanbul da bazı lı ulaıda- kı mınıbus ucretlenne v uz- de i() ıle 40 arasında degı- ^en oranlarda zam vapıklı Zamlı tarıfe i() ekım <,ar- şamba gununden ıtıbaren gecerlı oİKak Ktanbul Mınıbusuler Esnat Odası ndan vapılan vazılı aviklamada akana- kıta Non ^ avda 5 kez zam vapıldıgı lastık akuveve- dek parça fi\atlarının da vuzde vuz oranında zam gordugu vurgulandı Açık- lamada mııııbusçu esnafın zor duıumda kalmımiM ic,ın bazı lutlaıddkı mınıbus utretı tarıfeleııiK vuzde i() ıle 40 arasındd degiscıı oranlarda zam vapıldıgı kavdedıldı Bunagorezam vapıldn mınıbus hatlaıı ^ovle 4^ bın lıra olan Ba- kırkov-Topkapı hattı 6^ bın lırava 40 bın lıra olan Ze\- tınbunıu - Topkapı hdttı ve Gazıosnidiıpdsd - Aksdrav hattı ^ bın lırdva vukseltıl- dı Besıktas - Sarıver Şjsh - Sarner \e kadıkov - ku- çukbakkalkov lıatlarımn ULretleıı de ^> bın lıradan "^bın ln ıv n,ıkaııldı 7am goıen hatldidd ındı bındı ucıetı de ^0 bın lııa olarak belıılendı Aşçıoğlu Inşaat tarafından \apılacak apartman içın kesılen bu ağa<,tan valnızca kokler kaldı. lOOyıllık anıt ağaç inşaatafeda edildi IPEKVEZDAM Bebek \okusu nda vakla^ık 100 vıldır vasamını suı duren ve koruma kurulu nta "korunması gereklı do- ğal mıras" olarak "anıt ağaç" kdiarıv la testii edılen tıs- tıkcamı bır ın>aat flmıası taratıııdan kesilerek verıne apdrtman vapılmava baslandı istanbul Uç Numaralı Kultur \e Tabıat V arlıklarını Koruma kurulu nun 14 ~ 199^ gun ve 7^66 savılı kara- n\latesuledılerekkoruma\a<ilınan 100 vılhk agaı, uzc- rındt bulundugu arsad ı ınsadta b ıslavdn \sc,ıoglu Insı- attaratından ıkı hattdoneekesıldı Kesimın ndından m ı hdlle sakınlerının ıhbaıı uzerıne gelen Besıktas Beledı vesı ekıplen ııisaatı nıuhurledı 100 vıllık agdvtdiı gerıve valnızca koklerının kaldıgı Bcbek ''ı okusiı ııda otııran mahalle sakınlerı bolgenın 4 vıl oni-e ımar ıznıııın dahı olmadıgını sovleverek "lınar ı/nının \erilmesimn ardından korunmava alınması- na rağnıen bu tarıhı ağaç da kesıldı. bunıın sorumlu- su kını'" dıve tepkılerını dıle getırdıler Mahalle sakın- lcrındt.n t rdem Alpınar ıse ınyiat sahıplerı hakkında savLilıga suc, duvuıusunda bulunai-aklarını sovledı Bebek > okusu ndakı 100 v ıllık agacın korunmava alın- maM Kin ıkı vıl onee mahalle sakınlerı Koruma Kuru- lu ıı ı b isMiımustu Başvuru uzerıne "325 parselde bu- lunan (.anıagacının tescılıne. korunma > e denetımının beledı\ete saglanmasına" karar veren Koruma kuru- lıı agicı ııııt agjc, stdtııstıne almıstı PROF. DR. OZKAJN 4 Ruh sağlığma önem vermiyoruz İstanbul Haber Sen ısı - İstanbul Unıversıtesi Tıp Fakultesı Psıkıvatrı Vnabı- hm Dalı Baskanı Prof Dr Sedat Ozkan Turkıve de ruh saglığı tedavı ıne ıhtı vacı olanların vuzde 90 ının doktora gıtmedıgı- nı sovledı Ruh saglığının bılımsel bır konu oldugunu ve bu konuda gecıkılmeden he- kımlere basvurulması ge- rektıgını belırten OzkM "Turkı\e'de ruhsal bo- zukluğu olan ınsanlar, tıp \e bılım dışı alanlara go- turuluvor" dedı Ozkan dahıhve polıklı- nıklerıne basv uran ınsanla- nn vuzde I* ınde fizıksel değıl ruhsal hastalık bu- lundugunu sov le\ erek Tur- kıve de ruh sağlıgı hızme- tmde venı bırorgan.zasvo- na gıdılmesı gerektıgını vurguladı Turkıve dekı hastaneler- de vatan ınsanların ortala- mj u(,tc bırınde ruhsal tanı gruplarına gıren bozukluk- lar oldugunu belırten Oz- kan "Turkı>e'dekı en onemlı eksıklıklerden bı- rısı. genel sağlık hı/mt't- lerı \eren hastanelerde psıkolojı hı/metının ol- mamasıdır"dıv e koıuıstu Ruh saglıgı bozulmus ın- sanların toplumdan ve ge- nel saglık sistemınden te- LII edılmemelerı gerektıgı nı sovleven Oz"kan ruh saglığının genel sağlığın avnlmaz bır parvasi oldu- gunu vurguladı Ruh sağlı- gı problemının "depo has- tanelerde"degıl genel hastanelerde ve saglıî. ev- lerı şeklındekı verlerdeço- zulebılei-egını anlatan Oz- kan "Tımarhane anlavı- şı aşılmalı \ e terk edılme- lıdır" dedı EKTUBU Işıklar bozuldu trafik rahatladı' Ge(,enlerde karakov Bevoğlu Besıktas bolgele- rındekı genel bır elektrık anzası vuzıınden traflk lambaları çalısmadı Gu- nun vogunbırsaatı olması- na karsın -kuskusuz trafik polısİTinın de çabasıvla- trafik akı^ı hemen hn, aksa- madı Dahasi sankı ulaşım daha bır rahatladı v e ınanıl maz sekılde kesıntısız bır akısla o ınsanı kahreden tı- kanıklıklar vasanmadı Ovsa olagan durumlar- da bu turbırarızanın "ola- ğanustu" durumlar varat- ması gerekırdı Ne \ar kı >ıne geçenlerdekı TM MOB etkınlıgınde Prot Dr Ergun Gedızlıoğ- lu'nundasovledıgıgıbı İs- tanbul da trafik tıkanıklıgı nın onemlı bır nedenını de "sınvalı/as>ün duzensız- lığı" olusturuvordu Bu duzensızlık bozulunca is- ler sankı voluna gırmıstı Nıtekım olavı "test et- mek" u,ın en sik isik bu lunan kısa bır ornek guzer gdhta lambaların vanıs du- zenıne baktık Lvuarkent lerde saattt ^0 ıle ^0 km arasindakı bır hızla sureklı olarak "\eşıl ışık" vaka- lanırken İstanbul da bakın neoluvor Teste bisladıgı- mız Harbıve dekı Rad>o- ev ı onundekı ısıklardan ve- şılı gorerek Elmadag a ha reket edıvoruz Sabah saat 07 ^0 ve vogunluk henuz baslamamıs Saatte 40 km ıle Elmadag da "kırmızı ışık." Sonra Dıvan Otelı onunde "a\nı hızla" vıne kırmızıdd duruvoıuz Tak- sımMevdanı naçıkista vı- ne kırmızı Sonra -sikı du run- onte 100 metre ılerı dekı lamba ve>ıl vanıvor (geçeıı vok çunku 100 metre gerıdekı kımıızıda beklıvoruz) daha sonra ve- sıl sinsi bıze gelıvor (ovsa tersı oimasi gerek) Ne denır' Ov le gorunu- vorkı seçmen kavıtlarında bilgisivaııçok ıvı kullanan RP lı beledıve vonetıcılerı ıs kent hızmetıne gelınce ıste bu kadarbeceıebılıvor- lar Adı bızde saklı bır okur
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle