01 Temmuz 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
ŞÇAĞDAŞYAYINLARI İ LH A N S E L C U K duvarın üstiindeki tilki 350.000T1. Ça( Pazarfanu A£. Yerebatan Cad SalKımsoğut Sok No 9/B Cag^oglıı pstanbj ı Tel 5 l i 01 96/95 Posta çekı no 666322 Cumhu $ ÇAGDAŞ YAYINLARI A L PA Y KA B A C A L I gözyaşından gülmeceye (aziz nesin) 350 000TL Çağ Pazarlama A.Ş Yerebatan Cad Salkımsogut Sok No 9/B Ca§aloğlu<lstanbul Tei 5J4 01 96/95 Posta çek no 666322 78. Y l SAV I25952 / 50000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU YVN0S NAÛİ (1924-1945) BAŞYAZAR1 NAOfR MADİ (7945-1991) 26EMM1996CUMMTESİ 1 Ekonomi Gazete'den izlenirCumhuriyet Ekonomi borsadan tüketiciye, sanayiciden çiftçiye, emekçiden emekliye herkesin îlgi alanına giren "yansız" ve "bağımsız" haber, inceleme ve yorumlarıyla; 28 Ekim'den başlayarak her Pazartesi C u m h u ri y e t i I e b i rI i k te . r Doğrudan satış şırketlerı, r tum dunyada hızla yavılıyor. Bırtarıkat f oisiplını ve bağlılığı . çerçevesınde şırketlerıne /yenı uyeler kazandırmak ıçın mısyoner gıbı çalışan doğrudan satış elemanlarının sayısı Turkıyedede on bınlerle nıtelenıvor. Efektnk, su, doğalgaz, telefon faturalarının son odeme tarıhlerı neden hep ay sonuna rastlıvor? Kamu kuruluşları, ay sonunda odeme zorluğu çeken sabıt gelırlılere ne kadar gecıkme zammı uyguluyor? Yıllardır suregelen toplumsal sıkıntı Cumhuriyet Ekonomı'de Borsada yatırımcı sayısının azlığı, aracı kurumlar arasında "olesıye rekabete" neden oldu Bankaların aracı kurum kurma hazırlığındakı menkul kıymetlerı, dığer aracı kurumlardan muşterı kapabılmek ıçın yuksek mıktarda hısse alanlara "sıfır komısvon" uygulamaya başladılar. Çevik Kuvvet Müdürlüğü'ne giren terörist üstiindeki bombayı patlattı, 3'ü polis 5 kişi öldü f ııtilıar saldırısı• Adana Çevık Ku\\etŞube Mudurluğu onunde gerçekleşen saldında. 17 yaşındakı mılıtan. PKK"nın daha oncekı ıntıhar saldınlannda olduğu gıbı polıslenn yanına hamıle kılığında yaklaştı • Patlamada 8'ı polıs 11 kışı de yaralandı Saldından sonra olay yenne gıden Murat •Doğukanlı adlı Vlıllıyet gazetesı muhabın feır grup polıs tarafından do\uldu Murat Doğukanlı, daha sonra hastane>e kaldırıldı 4D4\ A(Cumhurnet Burosu)- Ada- na Çe\ık Kuvvet Şube Mudurluğu ne duzenlenen bombalı ınııhar saldırısın- da 3 polıs ^ehıt oldu l\urtta^oldu II kışınınde varalandıgıolavdahamılekı- lığındakı I7)a>ındakı saldırgan parça- lanarakcan verdi Yetkılıler eldeedılen ılk bılgılenn saldınnın PKK. tarafından duzenlendığını gosterdığını sovledıler Adana \\\ Munıf Caddesı uzennde bulunan Çevık Kuv\et Şube Mudurlu- ğu nun onune saat 16 45 te gelen hamı- le kılığında l 7 va^ındakı Levlakaplan bınanın bah<,e kapısında bekleyen po- lıslere vakla^tı kaplan bu sırada uze- nnde bulunan bombavı patlattı Patla- ma sonucunda polıs memurlan Metin Sürer, fhsan Over ve Rama/an Keserci şehıt oldu ^aldırgan Levla kaplan ıle Yaşar Deniz adlı \urtta^ oldu Ola\da polıs memurlan Mehmet Ali Ka\a, Tah- sin İşçi. Adil \\das. Gokhan Kurucuk Akif Ka\a, Muhittin Eşme, Serhan Er- doğan. bınada teknii,>en olarak gore\ \apan Ibraiıim Demır, Tank Kızılka\a \ e Şerifc Diknıen adlı > urttaslar ıle kır- gız ogrencı Castekin furgul Bae\ v ara- landı Çe^ıtlı hastanelere kaldınlan va- ralılann sağlık durumlannın cıddı ol- madıgı bıldırıldı Et parçalan \e kan bınkıntılen> le do- lan patlama >erı çevresınde genış gu- \ enlık onlemlen alındı Saldırganın pat- lamanın etkısıyle kopan kafası, Çevık Kuvvet Bolge Mudurluğu'nun catısın- da bulundu Çevık kuvvet bınasının karşısında bulunan Jandarma komutanlığfna aıt bına ve vevredekı dukkanlarda maddı hasar mevdana geldı Bu arada saldından sonra bılgı almak uzere olay >erıne gıden Mıllıvet gaze- tesı muhabın Murat Doğukanlı, bır grup polıs tarafından dovuldu İHA mu- habın ErolŞennur ıle kameraman Der- v işÇomez ıse olav v ennden kaçarak da- MArkasıSa. 6,Sü. 2'de KREDİ NOTL DÜŞEBİLİR Ehşkredîler tehlikede• IMF'nın, Turkıye'nın 1997 butçesını 'hayalf bulması uluslararası kredı değerlendırme kuruluşlannın \ereceğı notu duşurecek Uzmanlar. "Türkrye'ye \enlecek kredı notu 'BBB eksf olursa, dış kredı bulmak olanaksızlaşır" goruşunde 4NK.AR.A (Cumhuri\et Bu- rosu)- 199"? >ılı butçe tasaribinı "hajali" bulan Lluslararası Pa- ra Fonu nun (IMF) ekonomi ıçın "gıivenilir" mesajı verme- >ecek olmaM Turkı>e nın kre- dı notunu etkıle\ecek Ulusla- rarası rısk değerlendırme kuru- luşlarının IMF nın raporunu bekledıklerını vurgula>an >et- kılıler "Kredinotununduşurul- mesidurumunda dış kredi kapı- larınınrumukapanır**uvanMn- da bulundu Ulu^lararası rısk değerlendırme kuruluşlannın Turkıye'nın sınırda olan kredı notunu >enıden belırlemek ıçın M4rkasıSo. 19,Sü.3'te IMFBUTÇEDFNk-VrGILI ERBAk.\N DAN MEMNUN • 19. Sayfada DO\ İZ REZER\ i • 19. Sayfada ERİYOR ' s t a n ' M J ' Lnhersitesı Cerrahpaşa Tıp Fakultesi'nde turbanh oğrencilere desteke>lemi \a panşeriatçıoğrenciler,laikcumhurivet\e Ataturkkarşıtı$loganlartagosteri>aptıiar. Jl Edebi>at Fakultesi'ndeiseşeriatjanüsı ogrencilerdemirçubuk \e sopalarla sol gonışlu oğrencileresaldırdılar. Ola>larda 11 oğrenei varalandı. Cerrahpaşa Tıp Fakultesi bahçesindeki şeriatçı gosterhe polis mudahaleetmezken edebhat fakultesindeki çatışma sonrası 20 kişi gozal&na alındı. İzmir Dokuz E>lul Universitesi'nde çıkan çatışmada da 2 sol gonışlu ogrenci varalandı. (Fotoğraf ALPER TLRGUT) • 3. Sayfada Avrupa REFAHYOL'u sıkıştırıyor Hükümet telaşlandı A\ rupa Parlamentot.u'nun, Turkıye'de- kı ınsan haklan \ e demokrası kısıtlama- larına karşılık. parasal yardımları askı- >a alması hukumetı teîaşlandırdı RE- FAHYOL. raflarda kalan oncekı paket- lerın yerıne. Avrupa'}i hoşnut edecek yenı bır paket hazırlığına gırıştı Ancak turkıye'dekı ıni>an haklan kuruluijlan \e bazı hukukçular, "Çıller-Kazan- Ağar uçlusu bu konularda sabıkalıdır" dıyorlar B 5. Sayfada Söz değil uygulama Turkı\e*nın A\rupa Bırlığı"ndekı tem- silcisı Bu>ukelçı Uluç Ozulker, demok- ratıkle^me paketının Avrupa'yı tatmın edeme\eceğını belırttı Ozulker. "Tur- kıye'ye yapılacak parasal yatınmlarza- ten Yunan \etosuna takılmış durumda Av rupa "nın ıstedığı v aatler ve sozler de- ğıl. u)gulamadır Bunun yolu da paket- tendeğıl. TBMM'den ıvedılıkleçıkarı- lacak \asalardan geçıyor" yorumunu yaptı • 5. Sayfada Tunceli ve gerçekler CHP he>etı, ılın "yaşamdan kopanldı- ğını" belırttı CHP'lı Algan Hacaloğlu. açıklamasında. "Bebesınden dedesıne. goçe zorlanan ınsanlanmızın temel ın- sanhkhakları çığnenmıştır" dedı CHP heyetının açıklamalannda a\ rıca. Tun- celı'de PKK'nın gıda stoku >apmasını onlemek amacıyîa, koylere \enlecek gıda tutarının devlet tarafından saptan- dığı ve salgın tehlıkesı doğduğu da be- lırtıldı M 4. Sayfada Koç'un naaşından izyok • tstanbul Emnıyet Mudur Yardımcısı Bılgı Unal. soru^turmanın derınleştırılerek surdurulduğunu belırterek "Olay adı veya sıyası olabılır Henuz kesınleşen bır şey yok" dedı Ola>la ılgılı olarak gozaltına alınan 7 mezarlık gorevlısı serbest bırakıldı Buyukşehır Beledıyesı Mezarlıklar Muduru Celal Sevencan, Istanbul'dakı J50 mezarlığın hıçbırınde gecelerı nobetçı guvenlık gorev hsının bulunmadığını soyledı • 7 . Sayfada Failler yakalanmalı' Vehbı Koç"un cesedının çalınması tüm yurtta tepkıyle karşılandı Başbakan Yardımcısı Tansu Çıller. "Bu vıcdansız hareketın faıllerının en kısa zamanda yakalanacağına manıyorum" dedı TBMM Başkanı Mustafa Kalemlı de olayı nefretle kınadığını soyledı B ". Sayfada 'Hırsızlar akıl hastası değil' Istanbul Unıversıtesı Psıkıyatrı Anabıhm Dalı oğretım uyesı Prof Dr Ozcan KokneJ, naaşın çalınmasının orgutlu bır eylem olarak değerlendınlmesı gerektığını belırterek eylemı gerçekleştırenlerın kesınlıkle akıl hastası olmadığını soyledı tstanbul Tabıp Odası Başkanı Prof Dr Orhan ArıoğuJ, Koç'un naaşının kadavra olarak ya da herhangı bır tıbbı nedenle kulanılamayacağını belırttı I ". Sayfada ~B Ü Ğ Ü N~ UZAYU YARATİKIAR ARANIYO Cumhuriyet'le birlikte Saati geri almayı unutmayın \\K\- R\ (Cum- huri\et Bu- rosu) - Gun ı^ığından daha fazla yararlan- nak amacıvlageçen 31 martta jaşlavan ılen saat uvgulaması >u gece sona erecek Saatler 27 •kım pazar gunu 02 00'de bır MArkasıSo. 19,Sü.l'de GUNCEL CL >E\T ARCA\X REK Şaşkınlık Sozlukte açıklamasını ya da karşıtını bulamayabılır- sınız lyısı mı, hukumetımızden orneklerle "curcuna soz- cuğunu tanımlayalım Devlet Bakanı Zeybek N. Kemal hazırladığı yenı ba- sın yasasıyla gazetecılerı hapısten kurtarıyor Daha oz- gur bır ortam vaat edıyor O TV senın, bu TV benım, genış kapsamlı -tabıı ba- sın hesabına çoook olumlu- bır yasa vaadıyle çalım MArkasıSo. 19, Sü. Vde BORSA DOLAR Dun 82.420 98 Oncekı Dun 95 350 Oncekı 83 346 09 95 300 MARK Dun 62 600 Oncekı 62 600 ALTIN Dun 1 177.000 Oncekı 1.178 000 Görkemli kutlama programı Istanbul da 28 ekımde başlayacak resmı kutlama programı, Topkapı ve Selımıye'den yapılacak top atışlarıyla başlayacak • î. Su\fada Gerçeğın peşindekı gezgın 'Sımyacı'nın Latın Amerıkalı yazarı Paulo Coelho Istanbul'daydı • 15. Sayfada YÖK Genel Kurulu yapıldı 1997 OSYM kılavuzu onaylandf Yenı kılavuza goret bu yıl OSS'de 120 puan alan adaylar ıkıncı basamak sınavına gırmeye hak kazanacaklar Genel kurulda Marmara Unıversıtesı'nın rektor adayları ıle çeşıtlı unıversıtelere atanacak olan 21 dekan da belırlendı • 19. Sa\Jada Afrika'da melodi avı Phıl Collıns yenı albumu Dances Into The Lıght'ta Afrıka rıtımlerını kullanıyor. H 14. Sayfada Rusya'da darbe korkusu Rusya Devlet Başkanı Yeltsın, sıyası guçlerın ıktıdar hesaplarına gırmesının halkın yonetıme guvenını kaybettırdığını belırterek tum guçlerın kenetlenmesını ıstedı • 10. Sayfada GUNDEM Ml STAF4 BALBAY Döndü Bacı'nın Günlüğü... Gune besmeleyle başladım Ozer bozuldu - Nıye besmele çekıyorsun goren yok kı? "Haklısm " dedım "dılımde sureklı yer etsın dıye alış- maya çalışıyorum Bu yaştan sonra zor oluyor" Sabahları yarım saat tespıh çekme çalışması yapı- yorum Parmaklarımın arasında dolandırıp ters çevır- meye çalışırken ıkı bardak kırdım Sonradan oğrendım kı tespıh cezaevınde boyle çekılırmış Hemen değıştır- dım tanelerı tek tek çekıyorum Bu çok kolaymış • Arkası Sa. 19, Sıi. 8'de
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle