05 Temmuz 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
ÎKİIWI1996 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER femalara y/aşslatma Necmertin Erf«;an'»n. karruoyunLn \eVP'ı*in tepkisi üzenne Rf bakanlıklardaki bütrat atamaİErının >a>iflatılmasını istediği bilnildi. -Atama.ann. DYde sıfkıntı yiratması ilzerae Basbakan Yarmcısa Tanst Çiller, son:unç<3zümlenmesi ıçın de\t bak:anları Bekir Ak.-y \e ^"evzar Ercan'. de\>esoktu. Bakâlıklardan inzasına gele .ataroa karaıamelerini hcelemek üzerkomü'syon kuran Çillc birçtok kararnameyi de bıclemeyealdı. Yefcîye kısıtlama enırisi • A.'KARA (AA) - ANAP Aydı Mıllet\ekil, Yüksel YaloM. Cumhurbaşkanı'na, f ürkjfie. C'umhuriyete. MecU'e \ c hükünete riakact ned«enıyleda\a açılalılmesa için Adalet Bakaı'nın iznini >art koşan Türk 'eza Vasası'nın 160. madd-sinin değişt:rilmesi ıçin ysa ön<erisı verdi. Bakau tannnan buyefkinın anayaanın bırçok h'ükmüne aykmolduğnınu vurgulayan Yalov,. bu y<etkinin bir kişiyeserbestlik tanıdığını belirtt Kad*ofaşma endşesi • ANvARA (AN KA) - Türk lıbiplen Bırlıği fTTBjVferkez Yönetım Kuruh üyesi Muharem Baytenur. A^dli Tıp Kurunu'nda iilkücü ve .gerici ;adrolaşmanın, 4İınan cararların güveniirliğinıi ve etkisini tartışmılı hal^egetirdiğini söyled. Bavt^mur. kurumia. gerek vargı sürecinJe. geTekse ınsan haklarnhlailerinin önlenrresi noktasmda bilimsd venesnel bır tutumuı ağırl ıkta bulunnadığını. bu nedenle de bilinsel düsünen ve bağımsz karar verebılen kişileriı yönetime getirilrresi gerektıgini belirrti. Üniversite cinayeti • İZMİR (Cumhuriyet Ege Bürosu)- Karşılıksız aşk nedjniyle arkadaşı Seval E'doğan'ı öldüren Ege Ünversıtesı Iletışim Fakülte;i son sınıf öğrencbi Şefik Dağaçar tutuklardı. Öldiirülen Seval Erdoğan'ın cenazesi, dün sabah erken saatlerde EC Tıp Fakültesi morgundan ailesi tarafından alındı. Fakülte yönetimı vegenç kızm arkadaşlan. okulda tören yaprnakıstedi. Ancak Seval'in ailesi bunu fstemedi Morgdan alınan cenaze, Şirinyer Laleli Camii'ne getirilerek öğlen namazından sonra Buca Yeni Mezarlık'ta toprağa venldi. CHP, MHP Jle kardeş oldu • ANKARA (AA)- MHP'li Keçiören Beledıyesi ile Kırşehir Kaman'ın CHP'li Ömerhacıh Beledıyesı. kardeş beledıye oldu. Keçioren Belediye Başkanı Turgut Alrınok, yaptığı •azılı açıklamada. ©merhacılı Beledive feaşkanı Adnan Yeni'ye her fonudayardımcı {Jlacaklannı belirtti. |iyasetin ülkeye hızmet için Jir amaç değıl. araç olması ğerektiğini ifade eden Altınok. şunlan kaydetti: «Bundan dolayı. seçimle ^başına gelenler siyasi frmliklerıni bir kenara Çırakarak. vatandaşlar Jrasında ay ınm yapmadan Jn iyi hizmeti \erebilmek rın çalışmalıdır." h/îD'den kınama | | ANKARA (AA) - Foto Uuhabirleri Derneği FMDl. tstanbul'da RP'nin [üzenlediği 'Saygı ve îiikran Gecesı'nde azetecilere yapılan aldınyı kınadı. Adı saygı lan birgecede. anıuoyunun gözü kulafı lan basın mensuplarına apılan saldınnın saygı \e jşgörüyle bağdaşmadığını .ırgulavan FMD Yönetim urulu Başkanı Bülent içvılmaz, .rk'adaşlarımıza taraflı v ranıyorsunuz diye Idıranlar, güneşi balçıkla .amaya kalkanlardır' di. Türkiye'deki insan haklarının iyileştirilmesi, Avrupa'nm baskısma ayarlandı Avrupa baskısı zorluyorANKARA (Cumhuriyet Büro- su) - Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Türkiye'ye gümrük birliği kapsamında yapılacak mali yar- dımlan insan haklanndakı ihlaller nedeniyle askıya alması. Türki- ye'de her yıl açılan. ancak somut bır sonuç vermeyen "demokratik- leşme paketlerini" yeniden gün- deme getırdi. Avrupa'ya hoş gö- rünmek amacıyla açılan paketler- deki kararlardan çoğu vasalaştın- lamazken. Başbakan Yardımcısı ve Dışislen Bakanı Tamu Çüler, geçen hafta başında düzenlediği bir basın (oplantısıyla yeni birpa- ket daha açılacağını kaydetti. Av- rupa açılan paketlerden çok TBMM'den çıkacak yasaları bek- • Gümrük birliğine girebilmek için insan haklarında "sembolik" iyileştirmelere giden REFAHYOL, AP'nin mali yardımları askıya almasıyla birlikte yeni bir paket hazırlığına girişti. lerken; Türkiye'deki insan hakla- n kuruluşları ile hukukçularw Çil- ler-Ağar-Kazan üçlüsü insan hak- ları sabıkalısıdır. DemokratikJeşme yapamazlar" sözleriyle güv en.siz- liklerıni dilegetırdiler. Paketler raflarda kaldı l980"li yıllarda Türkiye'yi ba- tı kar^ısında sıkıntıya sokan "de- mokradkleşme" hükümetlerin de- ğişmez gündem maddesi oldu. Ba- tının baskısıyla paketler açıklanır- ken. sağ partiler "A\njpa istediği için değil, halkımız için demokra- si"dıverek "ulusalgurur" vurgu- suıiu da unutmadılar. İnsan haklan ihlallerinin yaşan- dığı. düjürıceyi ifade özgürlüğü- niiıı tam olarak uvgulanmadığı. i^- kence sav Jannın her geçen gün art- tığı Türkıye. AP'nin gümrük bir- liği kapsamındaki mali yardımla- rı askıya almasıyla birlikte "de- mokratikleşme sürecini"* yeniden tartışmava ba^ladı. Islami görüş- lü RP ile koalisyon kurarak Avru- pa ülkelerinezdındeki inanılırlığı- nı y ıtiren Dışışlerı Bakanı Çiller'in açıkladığı ve açıklamaya devam edeceğıni belirttiği paketler. şim- diye kadar bir sonuç getirmedi. D\P-SHP koalisyonu sırasında 5 Nisan Ekonomik Kararlan'nın ardından 18 Mayıs 1994'tedöne- tnin Başbakanı Çiller ile Başbakan Yardımcısı Murat Karavalçın ta- rafında/ı düzenlenen ba.sın toplan- tısıyla açıklanan demokratikleş- me paketinde yer alan uıısuriar. kısıtlı bir anayasa değişikliği ve Ceza Muhakenıeleri Usulü \asa- sı'nda yapılan düzenlemeler dı- şında yaşama geçirilmedi. İller İdaresi yasasında yapılacağı be- lirtilen oiumludegışiklik. ağustos sonunda TBMM'de görüşülerek "ValiJereolağanüstii yetkilerin ta- mnması^na dönüştürüldü. Yasa- laşan düzenleme ile. olağanüstü halde bölgesinde güvenlik güçle- rine olağanüstü yetkiler tanınır- ken. "vur" emri yetkisinin kapsa- mı da genişletildi. Kamuoyu bas- kısıyla ve koalisyonun küçük or- tağıSHP-CHP'nin dıretmesiyle paketlere konulan düzenlemeler, ortaklann bitmez tükenmez kav- galarından sonra TBMM'de orta- ya çıkan sag ittifak nedeniyle raf- larda kaldı. Büyükelçi Uluç Özülker 'Avrupa'ya söz değil uygulama gerekli' SERKAN DE.MİRTAŞ ANKARA-Türkiye'nin Avrupa Bırlıği (AB) nezdindeki temsilcisi Büyükelçi L'luç ÖzüJker. Avrupa'nm ınsan haklan konusunda Türkıye'den "paket değiJ, ujguJama" bekledifını bildırdi. Ozülker. Avrupa Parlamentosu'nun (AP) demokratikleşme ve ınsan haklan konusunda karar alma yetkisi bulunduğunu belirterek. "Bizde hükümet paketler açıklıvor, ancak pariamentodan yasaçıkmı\or" dedı. Türkıye'ye yapılacak mali jardımın \unanistan tarafından zaten vetolu olduğunu da kaydeden Özülker. "Avnıpa'daki küçük bir kesim istese bile. AB bir Hıristiyan Kuliibü olamaz" diye konuştu. Özülker. AP'nin gümrük birliği kapsamındaki MEDA yardımlarını bloke etme yetkisi bulunmadığını da vurguladı. Büvükelçi Özülker. AP'nin Türkıve'deki msan hakları ve demokratıkleşme konulannda karar alma yetkisinin geçen yıl gerçekleştırılen gümrük birliği anlaşmasıyla eşzamanlı olarak verildiğıne ışaret etti. AP'nin aldığı kararın. ancak "teorik 1 " olabileceğinı belırten Özülker. AB üyesi Yunanistan'ın Kardak bunalımının ardından gümrük birliği kapsamında Türkiye've yapılacak mali yardımları veto ettigını anımsatarak. şu görüşleri bildirdi: "Bu maliyardım Avrupa Konsevi'nden çıkmadığına göre. .AP'nin aldığı karar ancak teorik bir karar oiur. Teorik bir şekilde rezerv kovdular. İkincisi, MEDA (Akdeniz Projesi) kapsamında Türkiye've vapılacak mali vardımı AP'nin durdurma yetkisiyok. Bu konudaki . hatalannı anladılar. AP'nın önceki gün aldığı karann arkasındaki mesajın. "Sizi gümrük birliği ile aramıza aldık. Ev ödevinizi tam yaparsanız sizi tam üye olarak da aramıza alınz" olduğunu belirten Özülker. Türkive'nın ınsan hakları ve demokratikleşme konusunda sürekli paket açıkladığını: ancak TBMM'den yasa çıkmadığım kaydetti. Özülker. "Dışişleri Bakanı Tansu Çiller'in geçen hafta yaptığı açıklamalar burada olumlu etki yarattı. Ancak Avrupalılar. Çok söz verdıniz. Çok paket yaptınız. Siz bunu parlamentoya götürüvorsunuz: ancak Meclis'ten bir yasa çıkmıvor. Bu yüzden de hepsi sovut kalıyor' diyorlar. Avrupa uygulama bekliyor" dedi. ÇİZMEDEN YLKARI MUSA KART YeniOhişumcıdartoparlanamtyor DYP Genel Başkan Yardımcısı Hayri Kozakçıoğlıı, parti kurma 'sevdasından' vazgeçmeleri halinde muhaliflerepartinin kapılannı aralayacaklarını söyledi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - DYP yönetimı. partilerınden kopmalannın ardından liderlik bunaiımı nedeniyle toparlanamayan "\eni Oluşumcular'*! yakın takibe aldı. Parti aşamasındaki dağınıklıkiannı da göz önüne alan DYP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Tansu Çiller'in. aralık başında yapacağı ilk kabine değişikliğinde Yeni Oluşumcular'dan partısine gen doneceklere bakanlık önereceği öne sürüldü. DYP Genel Başkan Yardımcısı Hayri Kozakçıoğlu da. Yeni Oluşumcular'ın parti kurma sevdasından vazgeçmeleri durumunda Çiller'in kapıyı daha da aralamak istediğini bildirdi. Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk'un da aralannda bulunduğu Yeni Oluşumcular. yeni parti için hazırladıklan program ve tüzüğe son şeklini vermek ve partileşme sürecini tamamlamak için izlenecek yöntemleri belirlemek üzere toplandı. Ancak. toplantıya yeni hareketin lideri olma konusundaki ısrannı sürdüren Köksal Toptan gelmedi. Toplantıya. Köksal Toptan ile birlikte hareket ettiği belirtilen Refaiddin Şahin ile Yeni Oluşumcular'la hareket eden. ancak Köksal Toptan'ın liderliğini savunan Büyük Türkiye Partisi'nin TBMNl'deki tek temsilcisi Hamdi Üçpınarlar da katılmadı. Yeni Oluşumcular'm sözcüsü Aydın Milletvekili İsmetSezgin. İzmir Millenekili Rıfat Serdaroğlu ve Hüsamettin Cindoruk merkez sağı birleştirmeye yönelik bir fikır hareketı oluşturmak ıçin bir parti oluşumundan \ana ta\ ır koyarken. Bursa Milletvekili Ca\itÇağlar gibi bazı isimlerın de DYP'ye geri dönme eğiliminde olduğu belırtildi. DYT'deafeğîîîmi DYPıseREFAHNOL hükünıetinın güv enov lamasında "ret" oyu kulFandıklan için partiden ihraç edılen ve istifa eden milletvekilerinin geri dönmesi için temaslannı hızlandırdı. Genel Başkan Tansu Çiller'in. kurmavlarından af çıkanlması için hazırlık yapmalannı istediği belirtilirken DYP kurmavlannın da. ANAP'ta ve \eni Oluşumcular arasında bıılunan mıllenekilleriyle temasa geçtiği öğrenildi. DYP Genel Başkan Yardımcısı Hayri Kozakçıoğlu, Genel Başkan Tansu Çiller'in Adalet Partisi (AP) dönemınin önde gelen ısimleriyle görüştüğünü ve yakın diyaloğunu sürdürdüğünü bildirdi. Kozakçıoğlu. yeni oluşumculann parti kurma sevdalarından vazgeçmeleri durumunda. Çiller'in DYP kapiMnı daha da aralayacağına ışaret etti. D\P Genel Başkan Yardımcısı Hasan Ekinci; Köksal Toptjn. Rıfat Serdaroğlu, Mehmet Köstepen ve halen ANAP'ta bulunan Cemal Alişan'ın. DYP'nın örgütünden geldiğıni anımsatarak. "Evlerine geri dönmeleri çok doğaldır" dedi. Baskıya çözüm yeni paket ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)-Av rupa Parlamen- tosu"nun Türkjye'ye gümrük birliği çerçevesinde 1997 yı- lında verilecek yaklaşık 7 tril- yon liralık yardımı. insan hak- İan ihlalleri nedeniyle askı- ya almasının ardından sıkışan REFAHYOL hükümeti, ye- ni birpakethazırlığınagirdi. Başbakan ıNecmetfin Er- bakan, dün Dışişleri Baka- nı ve Başbakan Yardımcısı Tansu ÇiİJer ile yaklaşık 1.5 saat süren bir görüşme yap- tı. Göruşmede, Avrupa Par- lamentosu'nun Türkiye'de insan haklan ihlallerinin sür- mesi. düşünce suçlulanna her geçen gün yenilerinin eklen- mesi nedeniyle gümrük bir- liği çerçevesinde verilecek 53milyon ECü(6.3 trilyon) ve 3.5 milyon EÇU'lük (420 milyar) AB özel yardımının askıya aJma karannm ele alın- dığı belırtildi. Erbakan ile görüşmesinin ardından gazetecilerin soru- lannı yanıtlayan Çiller. eko- nomive ilişkin sorunlan ve öncelikli olarak çıkanlacak yasalan ele aldıklannı belir- terek insan haklan konusun- da da görüş birliğine vardık- larını kaydetti. Çiller. "Önü- müzdekigünlerde insan hak- lan konusunda bir büyük ad- lımınıız olacak. Sa>ın Başba- kan ve ben, bu konuda bir görüş biriiği içinegirdik. Ça- lışmalanmız hızla ve Adalet Bakanlığı ile devam edecek. Gayet verimli bir çalışma ol- du" dedi. *Kabul edilemez Dışişleri Bakanlıgı. AP'nin 1997 bütçesinde türki- ye'ye gümrük birliği çerçe- vesinde yapılacak mali yar- dımın askıya almması kara- nnın içeriğini ve gerekçele- rini kabul etmenin müm- kün olmadığım bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıkla- mada. AP'nin. 19 eylül ta- rihli karannda olduğu gıbi. bu defa da Türkiye ile AB arasındaki işbirliğinı engel- leyen tutumunu sürdürdü- ğüne dikkat çekildi. TBMM Başkanı Mustafa Kalemli. dün yaptığı yazılı açıklamada. "AP.tekyanlıve Türkiye'yi suçlayıcı kararal- ma geleneğini sürdürmeye de\am etmektedir" dedi. Ka- lemJı. .AP'nin 23 ekimde Kıb- ns konusunda tek yanlı ka- rarlanndan birinın daha ka- bul edildiğini belirterek par- lamentonun adadaki gerçek- leri görmemezlikten gelme- ye devam ettiğıni vurguladı. IRMIKI AYDIN ENGİN e-mail: [email protected] Avrupa Birliği'nin karannaşa- şıran oldu mu? Türkiye'ye güm- rük birliği çerçevesinde yapıla- cak yardımların askıya alınma- sı beklenmedik bir gelişme mi? Adam varlıklı, rahat, işitıkırın- dayken kapı çalınmış. Bakmış kapıdaAzrail dikiliyor. Ödü pat- layıp dize geleceğine pişkinli- ğe vurmuş: - Hayrola Azrail, niye geldin diye sormuş. Azrail biraz şaşkın: - Vaden doldu. demiş. Canı- nı almaya geldim. Bizimki pişkinliğe devam: - Olurmuyahu, demiş. Adam önceden haber verir. Bunca işim var düzene konacak. Ne bileyim vasiyetnamem bileyok. Sonra çocuk/ann okulu, fabri- kanın işleri... Azrail gülümsemiş: - Peki, demiş. Bu defa yırt- tın. Haber verip öylegeleceğim. Ve çekip gitmiş. Bizimki ke- Ayvaz'm Yediği Hurmalar... yifiçindeellerinioğuşturuppa- çayı kurtardığını düşünmüş. Görünüşe göre kurtarmış da. Yıllar geçmiş adam yaşlanmış. Ne gelen var ne giden. Neden sonra bir gün kapı çalınmış. Az- rail dikilmiş adamın karşısına: - Tamam, demiş. Seni alma- ya geldim. Bizimki pişkinlik dümenine yatmış gene: - Olur mu yahu, demiş. Ha- ni haber verip gelecektin. Sen- den ses soluk çıkmadı ki?.. Azrail gerçekten gülmüş bu kez: - Ulan, demiş. Dişlerin dökül- dü, belin büküldü, kafan kel, dizlerin tutmaz oldu. Kalbin ha bire tekliyor. Yaşınyetmişigeç- ti, seksene merdiven dayadın. Ben sana geleceğimi başka nasıl haber verecektim. Yürü bakalım... Anımsayın. Önce üç kadın parlamenter yolladılar. Kadıncağızlar insan haklarından, demokrasiden söz edecek oldular. anında "ay- vaz/andılar". Ayvazlayan ceza meza gör- medi. Bakan oldu. Seçimlerge- lip çattı. Adam ödüllendirildi, yeniden milletvekili seçildi. Gümrük birliği pazarlıklan sı- rasında, Batılj kılığına bürün- müş safkan doğu kumazı bir ka- dıncağız Avrupa başkentlerin- de başbakanlara. milletvekille- rine bol keseden savurdu: - Demokrasi?.. Hayhay. La- fı mı olur. Hemen yapar, yap- makla kalmaz pekıştırır hatta kurumlaştınveririz... Insan hak- lan?Ayıp ettiniz. En geç birkaç ay içtnde halledilmiş bilin... Siz yeter ki gümrük birliği sözleş- mesine mührünüzübasın, man- gırları bir an önce toka edin. Ûtesini sakın ha sakın dert et- meyın... Adamlarciddiyealdılar. Müh- rü bastılar. mangırların sözünü verdıler. Doğu kumazı ülkesine döndü, müjdeyi verdi ve unut- tu. "Ezan susmaz, bayrak in- mez" muhabbetıyle alanlarda dört dönmeye başladı. Doğu kurnazı kadıncağızı cid- diye alan Batı başkentinin po- litikacılan, ""Bizi mandepsiye mi bastırdı bu Türkler? insan haklarında da demokraside de bir gelişme filanyok... Hatta..." düşünmeye başladılar. Onlar düşünedursun Am- nesty International (Uluslara- rası Af Örgütü) 1996 yılının iki ana kampanyasından birinin konusu olarak Türkiye'yi seç- ti. Örgütün Genel Sekreteri Pi- erre Sane bizzat İstanbul'a ge- lerek kampanyayı başlattı. Ulus- lararası Af Örgütü'nü birazcık bi- lenler için bu en üst derece- den temsil önemli, çok önem- li bir uyarıydı. Uyanya kulak vermek yerine Ankara'daki devletlilerinkâr ya- rışına girdiler. Dahası Uluslara- rası Af Örgütü'nün yan tutan, Türkiye'ye karşı önyargılı birör- güt olduğunu ileri sürmeyi yeğ- lediler. Çok yakın bir tarihe göz atılınca bile şıpınişi üç şiddetli uyarı aktarılabiliyor. Buna rağ- men Avrupa Birliği'nin "askıya alma " kararına şaşmak niye? Filistin askısı ile Avrupa Bir- liği'nin askı'sı aynı bütünün iki yüzünden ibaret. Buna da şa- şılmaz hemalde. POLTltKA GÜIVLÜĞÜ HİKMET ÇETİNKAYA Hac Pastası... Turizm Bakanı DYP'li Bahattin Yücel topun ağ- z/nda mı? Ûnlü tarikat şeyhi, 'hac pastası 'ndan pay almak için Başbakan Yardımcısı Tansu Çiller'in kulağına fısıldıyor bir toplantı sırasında... Diyor ki: "Turizm Bakanı Bahattin Yücel'in, islami çevre- lerin çok duyarlı olduğu bir konunun üzerine git- mesi, bizleriderindenyaralıyor..." Tansu Hanım, tarikat şeyhinin söylediklerinden bir şey anlamıyor. Tarikat şeyhi bunun üzerine, eski Çevre Bakanı Rıza Akçalı yı gösterip, "Sayın Ba- kan size arzeder" diyor. Daha sonra Rıza Akçalı devreye giriyor, 'hacpastası 'nı anlatıp Bahattin Yü- cel'in 'çokyanlış yaptığı Yıın altını çiziyor... Tansu Hanım, Rıza Bey'i dinledikten sonra "Al- lah Allah" deyip konuşuyor: "Bahattin niye yapıyor bunlanl.." Aynı gün 'malum gazete' devreye giriyor. Olayı bir kez daha okurlanna duyuruyor... Gazetedeki haberın başlığı ise oldukça ilginç: "Bakan, yasa ile karan karıştırdı..." 10 trilyonluk 'hacpastası'ndan her yıl büyük vur- gunlar vuran şeriatçılar, Turizm Bakanı DYP'li Ba- hattin Yücel'e niçin saldınyor? Hac turizmine getirilen düzenlemeler yüzünden... Çünkü hac organizasyonu yapmak isteyen turizm acentelerine sınırlama getirilmiş, beş yıllık çalışma ve 1 milyon dolarlık döviz girdisi koşulu konulmuş- tu... Bu karara göre önüne gelen hac organizasyonu yapamayacaktı. 1618 sayılı yasa gereğince de A gru- bu turizm şirketlerine kısıtlama getirilmişti. Bir başka konu da hac organizasyonu kara ve de- niz yoluyla değil, hava taşımacılığ/yla yapılacaktı... Işte tarikat şeyhi bundan çok rahatsız olmuştu. Müritlerinin kurduğu turizm şirketleri sadece yılda iki kez Suudi Arabistan'a gezi düzenliyordu. En bü- yük organizasyonları da hac gezileriydi. A grubun- da olan bu şirketler, bu yüzden hiç yorulmadan mil- yarlar kazanıyordu... • • • Tarikat şeyhleri, Refah Partisi ve şeriatçı vakıflar '70 trilyonluk tarikat pastası'ndan pay alabilmek için kampanya başlattılar... Beşir Darçın 'hac organizasyonu 'nu yıllarca sür- dürdü ve bir gün bu yaptıklanyla kamuoyunun gün- deminegeldi... Kimdi Beşir Darçın? RP adına 'hac organizasyonu' yapan ve milyar- ları 'gizli kasaya'aktaran kişi... Bakın Beşir Darçın da ne diyor: "Diyanetİşleri Başkanlığı bu işten elini çeksin. Di- yanet aslan payını kendisi alıyor, geriye kalanını 5 yıldır seyahat acenteliğı yapan ve Avrupa 'dan 1 milyon dolar döviz getiren A grubu şirketlere bıra- kıyor. Bu firmaların çoğu ehliyetsizdir. Hac organi- zasyonu ehliyetsiz kişilere peşkeş çekilmez..." Pastadan pay almak isteyenler, bugünlerde Re- farf Partisi ile DYP Genel Merkezi'nden ayrılmıyor- lar... Birinci hedef şu: "5 yıllık turizm acenteliğı ve 1 milyon dolarlık döviz girdisi sının kaldırılsın..." Ikinci hedef de şu: "Hacca gidiş kara ve denizyo- luyla dayapılsın..." Beşir Darçın'ın bu konuda ilginç düşünceleri de var... Diyor ki: "Irak hükümetiyle eskiden olduğu gibi anlaşma imzalanır. Hacı adayları Kuzey Irak'a kadar Türk güvenlik güçlerinin, oradan sonra Irak güvenlik güçlerinin koruması altına girerse bir tehlike ol- maz..." • • • Bir yandan "Hac turizm değil, ibadet" deniliyor, öte yandan 10 trilyonluk pastayı kapmak için Tu- rizm Bakanı Bahattin Yücel'e karşı saldırı başlatılı- yor. Vallahi bu şeriatçılann Allahlan dolar, peygamber- leri mark!.. Şeriatçıların en kızdıkları kişiler ise Bahattin Yü- cel'le birlikte Başaran Ulusoy ve Muktedir Bal- lı... Eh bu arada komisyon da çalışmasını sürdürü- yor... RP'li Fehim Adak, Şevket Kazan başka telden, DYP'li Nevzat Ercan, Bekir Aksoy başka telden çalıyor... RP'li bakanlar A grubu turizm şirketlerine konu- lan kısıtlamanın kaldırılmasını isterken, DYP'li ba- kanlar buna karşı ç/kıyorlar... O ünlü tarikat şeyhi de tıpkı RP'li bakanlar gibi konuşuyor Tansu Çiller'e... Bakalım Turizm Bakanı Bahattin Yücel, bu bas- kılara ne kadar dayanabilecek? Bugün ya da yarın Hacı Erbakan ile bacı Çiller bir araya gelip 10 trilyonluk hac pastasının dağılı- mı için görüşecekler... Bakalım 10 trilyonluk hac pastasından kim daha çok nasiplenecek?.. Internet: http: // www.planet.com.tr/Xn Email:Hikmet.Cetinkaya (« Planet.com. TR YAYINLARI Hikmet Çetinkaya KUZII POSTUND* KUIT 1t KİRP Türkiye'de Tankatların ve Çemaatlerin Örgütlü Siyasi Gücü. Fethullah Hoca'nın Önlenemeyen Yûkselişı! Fiyatı: 250.000 TL. (KDV Dahil) Çağ Pazarlama A.Ş. Yerebatan Cad. Salkımsöğüt Sok. No:9/B Cagalogiu-lstanbu[Te:514 01 96
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle