01 Temmuz 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
25EKİM 1996 CUMA CUMHURİYET SAYFA HABERLER ;Yaşar Kemal'in cezası • A>KARA (Cumhuriyet Bürosu)- "Dusunceye Ozgurluk" adh kıtaptakı yazısında "halkı, sınıf. ırk. dn. mezhep \e\a bolge farklıhğı gozeterek kın ve duşmanlığa açıkça tahnk ettığf" gerekçesıvle l yıl8 a> hapis cezasina çarptınlan yazar ^la^ar Kemarın. "kararduzeltme" ıstemınde bu unacağt bıldınldı Yaşar Kemal'ın avukatı Erkan Pekmezeı ^argıtav 8 y Daıresı nın eezanin onanmasina ılışkın gerekçelı karannın kendılenne ulaşmasından sonra karar duzeltme ıstemınde bulunacaklannı sovledı Turgut Kazan ifade vermedi • İstanbul Haber Servisi - Eskı Istanbul Barosu Başkanı Turgut kazan. ınfaz sıstemı konusunda Irak orneğını \eren Adaiet Bakanı Şevket Kazan'a j, onelttığı eleştınler nedenıvle hakkında başlatılan soruşturmada ıfade vermeyı reddeftı Beyoğlu Cumhunyet Sav cılığı tarafından kendısıne gondenlen celpnamenın "baro başkanım tehdıt eder" nıtelıkte olduğunu belırten Turgut kazan Celpnameyı sav cı>a teslım ettım Ifade vermıyorum, gelsınler ve nasil alacaklarsa alsınlar" dedı Emniyete psikolog • ANTALY A (Cumhuri>et) - Emnıyet Genel Muduru Alaaddın ^ uksel. toplurmal olay larda polısın daha yumuşak davranması ıçın -çalışmalar başlattıklannı soylerken gostenlere gıden polısekıplennın acıl durumlara mudahale" etmek amacıy la seyyar hastane de gotureceklennı soyledı Toplumsai "olaylarda polısın aşın şiddete başv urduğuna ılışkın soruya >anıtolarak "Polısleroldukça guç koşullarda çalışıyorlar Yakında emnıyet teşkılatına .piıkologlar da alınacak" dedı Anayasaya uyum yasaları • AXKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Ana>asa>a u> um yasaları ıçın kurulan partılerarası komısyon, kooperatıfler ıle 11 meslek kuruluşundakı sıyaset .yasağının kaldınlmasını "ongoren ıkı yasa onensını 'hazırladı Partılerarası komısvon TBMM Başkanvekılı Hasan korkmazcan başkanlığında. dun 3 toplantısını yaptı komısvon ana>asanın 171 maddesınde yapılan değışiklığe parale] olarak kooperatıfler Yasasf nda değişiklık yapılmasını ongoren yasa onensını hazırladı Bu onerının hazırianmasında hukumet tarafından gondenlen tasan esas alındı Meclis'te domuz tartışması • ANKARA (Cumhurivet Bürosu) - Gumruk bırlığıne uyum yasalan çerçevesınde hazırlanan \e Gumruk Gırış Tanfelen ^asası nda değışıklık vapan vasa tasansının TBMM Plan ve Butçe komisyonu'ndakı goruşmelen sırasında. RP'lıler, ' domuz etı" knzı çıkardı komısvonun RP'lı uvelen Turkıye'nın gumruk bırlığıne kabulunden ıtıbaren fıılen uygulanan yenı gumruk tanfelenne yasal duzenleme getıren tasandan. canlı domuz ve etının ıthalatının çıkantması ıçın onerge verdıier RP'lı Komısvon Başkanı Ertan Yulek'ın karşı çıkması uzerıne onerge, DSP \e A.\ AP oy lany la reddedıldı SSK'den açıklama ! • ANKARA (Cumhuriyet jBurosu) - Sosyal Sıgortalar "Kırumu (SSK) Genel [Mjdurluğu atamavenakıl uşbmlenne ılışkın îyoıetmelıklenn "sıvası Ikairolaşma değıl hızmet tıünıklarının aşıiması ve V eimlılığın arttınlması arracıyla' değıştınldığını sa undu SSK Genel Mıdurluğu'nden. garetemızde yayımlanan "SSkde kadrolaşma laıırlığı ba^lıkh haber ız nne vapılan açıklamada ı/oıetmelık değışıklıklen ,a unulurken DYP-CHP ıuıumetlerı suçlandı DSP lideri Ecevit, partiyi eleştiren Istanbul Milletvekili Tanla'ya kamuoyu araştırma sonuçlanyla yanıt verdi 4 Oy destegjmiz giderek artıyor'• Ece\ıt. Tanla'nın başında olduğu kuruluşun son kamuoyu yoklamasına göre, seçmenın partısıne bağlıhk oranı en yüksek olan partının DSP olduğunu belırttı • DSP lıderı. geçen yılkı genel seçırnlerden bu >ana partısıne >önelen seçmen sayısının, uzaklaşanlann sayısından daha yüksek olduğunu belırttı ANKARA (Cumhurivet Bürosu) - DSP Gene) Başkanı Bulenf Ecevit, "Seçimler- den bu yana seçmenin yuuk 19"u partiyi terk etti™ sozlerıyle partıvı elestıren Istanbul Milletvekili BulcntTanla nın konuşmasi- ııın yanlış ızlenım verdığım soyledı Ece- \ıt. Tanla'nın başında olduğu kuruluşun son kamuov u voklamasına gore, seçtnenın partısıne baglılık oranı en v uksek olan par- fının DSP olduğunu belırterek "DSP.vitir- diğinden daha çoğunu kazanmaktadır" de- dı Ecev ıt oncekı gun vapılan grup toplan- tisinda gundeme getınlen partıve vonelık eleştırılenn ardından dun bır bjsin topljn- tısı duzenledı "Seçimlerden bu >ana seç- menin \ uzde 19'u partiv i terketmiş. Name>- cut bir partinin bu> ume şansı >oktur" soz- lenyle partıvı elestıren Tanla'nın konu^- masının vanlış ızlenım verdığını sovleyen Ecevit, "kendi başında bulunduğu kuru- a birkaç gun once bana iletiien son kamuov u voklamasına gore, seçmenin par- tisine baglılık oranı en \ uksek olan parti DSP'dir"dedı Ece\ ıt. Tanla'nın kamuovu voklamasına uore seçmenın partısıne bag- lılık oranının^RP'de vuzde 81 8 -\N<\P'Ta vuzde 75 8. CHPde vuzde 65 5 D\ P'de> uz- de 63 2 ıken DSPde \ uzde 87 5 olduğuna dıkkat çekerek şunlan sovledı "kaldı ki, tıını kamuov u voklamaları o\ desteğimi/in surekli arttı0nı gosterdiğine go- re, geçen >ılki genel seçimlerden bu vana. DSP've vonelen seçmen savısı. uzaklaşan- lann savısuıdan daha vuksektir. Vani DSP, v itirdiğinden daha çoğunu kazanmaktadır. Partimiz, milfetvekiJi sa\ ısını.4 \ ılda 10 ka- tın ustunde arttırmışnr." "RP'nin \olunu kesebilecek tek parti" olarak nıtelendırdığı DSP'nın ulusal bır- lığm \e ınançlara savgılı laıklığın guveıı- cesıolduğunu vurgulavan Etevıt "Buger- çekler ortava çıktıkça, DSP've karşı >oğun bir kampanva açılmasını beklivordum. Bu kampanvava, bilerek veva biJmeden. içimiz- de de çok sınırlı sav ıda bazı kimseler aJet ol- maktadırlar1 * dedı Eeevıt, ıç >arı>ın partıve zarar vermesı- nı onlemenın gorevı olduğunu belırtırken dısiplın kurulunun ısletılıp ısletılmeyece- ğıne ılısktn bır soruva "Gerektiğindeonu da vapnoru/. Son haftalarda vapılan giri- şını. hiçbir partinin tuzuğunun izin »errne- >eceği şev ler olmasına karşın, çok sınırlı v a- pıvoruz" yanıtını verdı Ece\ıt. DSPden ıhraçedılenEdırneMıI- letvekılı Erdal Kesebir \e arkadaslannı "partiv i ağır bir biçimde kotûlevici hareket ederek parti içinde parti orgutlemeve çalış- makla" suçlarken parti genel savmanı \a- şarMengi'nınmaharlığı_\la ılgıîı bırsoru- v u da "Malvarlığı kendi ozel durunıudur. Bununla ilgili hesap sormava kimsenin hak- kj>oktur"dı\e vanıtladı BulentEcevit DSP nınorgutlerımemo- delının. parti ıı,ı demokrasiye en çok ger- çeklık kazandıran model olduğunu sav unur- ken "Genel merkezin göre^den aldjğı il \e Uçe vonetimleri ise bu modele uv um sağla- vamavanlardır" dedı Bulent Tanla vapılan son anket sonuç- lanna gore >uzde 19 ıle RP nın bırıncı \uzde Î6 ıle\NAP ve DSP'nın ıkıncı sı- rada >er aldığını bıldırdı Tanla anket so- nuçlan ıle ılgılı açıklamasinda su değerlen- dırmeyı vaptı "Halkın,mevcutsi>ası\vapı- dan ve parlamentodan suratle uzaklaşmak- ta olduğu ve umudunu kestiği sonucuna ula- şılmaktadır. Bu sonuçlar ışığında. seçmen bağlıLğını en ni tesis eden parti durumun- daki DSP'nin, veni seçmen ka/anmak için veni politikalar uretmevi hedeflemesi ge- rektiği ortava çıkmaktadır. Guvenilir lider olarak onplana çıkan Saurı Bulent Ece- vit'in, izlenecek veni politikalar i)e sorunla- ra çozıim bulacak sivasi parti ve lider olma ozeliiğjni de katarak kararsız ov lan DSP've çekmesi hedeflenmelidir.*' Cumhuriyet savcısı Aktaş, 'Bu ancak sansasyon yaratmak isteyen birilerinin işidir' dedi Vehbi Koç'ıın naaşı çabndıDEV RİM SEV İMAY BERT\N AĞA.NOĞLU Uniu ısadamı Vehbi Koç'un naaşı. olumunden 8 av sonra bulunduğu Zın- cırlıkuyu Mezarlığı'ndan dun gece çalındı Koç'un naav henuz buluna- mazken Şişjı Cumhunvet Savciii Sa- lih Aktaş, olayla ılgılı olarak genıs çaplı bır araştırma başlattı Koç'un damadı fnan Kıraç. **Şu anda \ehbi Koç'un olduğunu ilk duvduğum an- dan daha üzuntülüvüm" dedı Yetkı- lıler. Koç'un naaşının fıdve ıstenıl- mesı amacıyla kaçınlımış olabılece- ğını bıldırdıler Geçen 25 subatta 95 yaşındayken ya- şamını y ıtıren Turk ış duny asının du- ayenı Vehbi Koç'un naaşı, dun gece esrarengız bır şekılde çalındı Koç Holdıng tarafından mezarlığın bakı- mıyla gorev lendınlen v e kaçırma son- rasında mezarlığın durumuna ılk ta- nık olan Banş lÜusov. olayı şoyle an- lattı "Oğle sıralannda geldiğimde me- zarlığın ustu toprak doluydu. Hemcn müduregidip haber verdim. Sonra da olay, savcılığa iletildi. Dun de mezar- lıkta bir toprak eşelenmesi gormıiş- tum. Birazkanstırdım baküm; bir sa- rı ölu kuş, gomulu bırakılmışn." Olay yerıne aıleden ılk gelen kışı olan Vehbı Koç'un damadı ve Koç Holdıng Yonetım Kurulu uyesı fnan Kıraç, uzun bır sure olay ın şokundan kurtulamadı Dun saat 15 OO'teolay- dan haberdar olan Inan Kıraç boyle bırşeyı ılk kezduyduğunu belırterek şunlan sovledı ~Şu anda Vehbi Koç'un olduğunu ilk duyduğum andan daha uzuntulü- vum. Çünku o sonuçta Allah'm işi. Olabilir dive duşüniıvor insan. Fakat boyle bir olay kaç kişinin başına gele- bilir? Korkunç bir şey bu. Kim. niçin yapabiliranlayanııyorum. Turkiyebu değil. Bu olay ancak Turkiye'vi kanş- tırmak ve bözmak isteyenlerin işi ola- bilir. Bizim dinimizde kabresaygı var- dır. Turkhalkı için de kabirlerin onem- li bir veri vardır. Şimdi ben bu haberi aileme nasıl ileteceğim, bilemryTonım." Kıraç, Ağar'ı aradı Kıraç Koç Yonetım Kurulu adına yaptığı açıklamada da olayı nefretlekı- nadıklannı belırterek Turk polıs ve adlıyesının olayı en yakın zamanda aydınlatmalannı sabırla bekleyecek- lennı kaydettı Kıraç, ayrıca mezar başına geldığı ılk sıralarda olayı ıletmek uzere Içış- len Bakanı Mehmet Ağar'ı cep tele- fonundan aradı Savcı Aktaş daboylesı bır olay kar- şısında hıçbıryorumdabulunamaya- cağını belırterek "Bu ancak sansasyon yaratmak isteyen birilerinin işidir. \a- aşı çok uzak bir yere gotürebilecekle- rinizannetmîyorum. Viezarlığın için- de bir j ere saklamış olabilirler"dedı Aktaş. ay nca bu olay dan mezarlık- lann ıyı korunamadığının da anlaşıl- dığını sozlenne ekledı Olay sonra- sında gmşılen genış çaplı ara^tırma- da dort mezarlık gorev lısının soruştur- masına başlanırken polıs yetkılılennın Şişli Cumhuriyet Savcısı Salih Aktaş. tutanakla durunıu saptadı. Olav ı du- yarak mezarbğa gelen Koç'un damadı İnan Kıraç. "CHduğünü ilkduyduğum andan daha uzünfülüviım" dedi. (Fotoöraflar BERTAN AĞANOĞLL) fıdyeıhtımalıuzenndedurduklanoğ- renıldı Zınçırlıkuyu Mezarlık MudurMu- avını İzzettin Oztosun ıse boyle bır olay ın ancak y uz y ılda bır kez bıle du- yulmasının mumkun olmadığını vur- gulayarakmezarlıklannyeterlıbırşe- kılde korunmadığına dıkkat çektı Oztosun "BuradalSOtanemezar- lık var. Ancak eleman sav ısı çok >eter- siz. Geceleyin ancak uç nobetçi kala- biliyor. ki onlar da mezarlığın içine gi- remıyoıiar. Ne aydınlatma var ne de bekçilerde can güvenliği sağlayacak bir silah" dedı Oztosun budurumu 1994yılında bıronenvle Içışlerı Bakanlğı'na ılet- melenne karsın bakanlıktan olumlu bır yanıt alamadıklannı kavdettı Koç Holdıng \ onetım kurulu Baş- kanı ve \ehbı Koç'un oğlu Rahmi Koç uniseyurtdısında bulunduğu bıl- dınldı Ceset çalrnanının cezası 2 ay ıle 2 yıl arasında değışıyor Ceset kaçıran- İann TC \ "nın "ölulere karşı saldırı" fıılını duzenleven H8 maddesi uya rınca yargılanmaları ongoruluyor Ceset kaçıranların bunu naaşa ha- karet ya da zarar vermek amacıyla yapmaları durumunda uç aydan bır yıla kadarhapıs 15 bın lıra ıle7i > bın îıraya kadar ağır para cezası bunu başka bıramaçla yapmaları durumun- da ıse ıkı aydan altı yıla kadar hapıs 15 bın lıra ıle 75 bın lıra arasında ağır para cezasina çarptınlmalan ongoru- luyor Çalma eylemının naaşin bulundu- ğu y erde gorev lı kişilerce y apılması du- rumunda ise bu cezalar bır kat daha arttınlıyor Turk Ceza 'Sasasi nın ınsanlan ve mallan korumak amacıv la duzenien- dığıne dıkkat çeken av ukat Bahri Bav- ram Belen. cesetlerın ınsan ve mal olarak gorulmedığı ıçın bov le ozel bır duzenlemeve gıdıldıöını belırttı Bakan Necati Çelik, kurumun kurtanlması için sendikalarla birlikte çalışacaklannı söyledi SSK'nin kuruhışunun 50. yıh kutlaınyor İstanbulHaberServisi- Sendıka genel baş- kanları. Sosyal Sıgortalar Kurumu'nun (SSK) ıçıne duştuğu çıkmazın nedenı oia- rak polıtıkacılan gosterdı SSK'nın polıtı- kacılann yanliş kararlan yuzunden perso- nel ve kaynak sıkıntısı çektığını vurgula- yan sendıka yonetıcılerı kurumun ozerk- leştırılmesi halınde çokme noktasmdan uzaklaşacağınadıldcatçektıler Çalışmave Sosyal Guvenlık Bakanı Necati Çelik de SSK'nın kurtanlması ıçın sendıkalara bır- lıkte çalışma çağrısı yaptı Çelik aynca SSK 'nın sağlıkbırımienndeçalışmak uze- re 3 bın 500'den fazla personelın kadrosu- nun oncekı gun Başbakan tarafından onay - landıöını ve bakanlıöa aondenldıâını sov- ledı " SSK. kuruluşunun 50 yılını kutluyor Bu nedenle SSK tarafından duzenlenen -SSK50.VüTıpKongresi",dun Lutfı Kır- dar Kongre Saravı'nda başladı Bugun de kurumun sonınlannın tartışılacagı panel- lerle surecek kongrenın açılış konuşması- nı vapan Kongre Başkanı Doç Dr Kopta- gel İlgun,ulke nufusunun v uzde 40 ına hız- met veren SSK nın. vasadığı rum zorluk- lara karşın en ıyı hızmetı vermeve çalıştı- ğını soyledı 50yıl once dev letın verdığı 300 bın lıra sermavev le kurulan SSK'nın uye- lennın pnmlenyle ayakta kaldığını belır- ten Ilgun, sendıka temsılcılen ve basından kendılenne destek olmalannı ıstedı Tur- kıye Işveren Sendıkalan Konfederasyonu (TISK) Genel Başkanı RefıkBavdur ku- rumu yonetenlerın çoğu zaman makam korkusuy la çaliştığmı. kımı zaman da ozerk- lığı isteyen yonetıcılere kendılennm sahıp çıkmadığını belırttı kurum ıınkanlarının bugunekadarhebaedıldığını soyleyen Bav- dur "Artık bıçak kemiğe dayanmışrır. Ku- rum, İunı dunyada olduğu gibi akJcı \e b\\- 0leri kullanabilen biryere ulaşmalıdır. Has- tanelerin başuia tayin edilen başhekimler, soğan ve etalmakla meşguledilmemefi, dev- letprimleıie karkıda bulunmalıdır. Kurum, politikacılann kullandığı bir yer olnıama- h" dıye konuştu DlSk Genel Başkanı Rıdvan Budak. SSK'nın ulkemızfn en sorunlu kurumla- nndan bın olduğunu sovledı Budak. ku- rumun sağlık koşullannın ıy ıleştınlmesinın toptan bır reform yapılmaMvla mumkun olacağını vurgularken Hak-lş Genel Baş- kanı Saliml sluda "Türkiye'ninkatetme- sigerekenyoluduşundıiğümuzdeSSK'nin vaptıklarıyla ov unmemiz doğru olmuyor" dıye konuştu Lsluayrıta SSk nın ozel- leştırılemeyeceğını sovledı Turk-lsGenel Bas,kanı Bayram Vleral ıse sıkıntının sis- temden kaynaklandığını kaydettı SSk nın tesislerının gerektığı gıbı değerlendırıle- medığını ıfade eden Meral çozum ıcııı ?un- ları sovledı "Doktorlar657'nindışındatu- (ulnıalı. Personel sorunu çozulmeli,doktor- lar \e dığer sağlık personeli ozerk biryapı- ya kav uşturulmalı. kunınıa. prını akışı sağ- lanmalı. Tum bunlann yapılabilmesi için de sivasi baskılann kalkması gerekiyor." Istanbul BuvukşehırBeledıye Başkanı Re- cep Tayyip Erdoğan ıse neredey se her ılde tıp fakultesı olmasına karşın >eterınce tıp eğıtımı venlıpvenlmedığınıntartışılacağı- nı vurguladı "Şu anda tıp fakulteleri ve SSK'lerin muşterek çalışmamasını çağdışı olarak nitelendiriyorum"*dıyen Erdoğan. bır an once uvgulamay a gıdılerek SSK'nın ek- sıklennın gıderılmesı gerektığını sovledı Sendıka başkanları SSk nın bugunku du- rumuna polıtıkacılar yuzunden geldığını soylerken kongrenın ev sahıplığını vapan C alışma ve Sosyal Guvenlık Bakanı \eca- tı Çelik "Biz imara geldik" dedı kuru- mun çalışmalannı emeklı işçı ışverenku- rulıişlarıvla birlikte yurutmeye çaljştıkla- rının belırten Çelik sendıkacılara "İştesiz- den birisi. İşte ev inin de kapılaı ıııı açmış bir arkadaşınız. Size direkrif \ermiyorum, siz- den direktif beklivorum" dıve seslendı Talabani, Kaddafi'yî övdü Tunus'tan Erbakan'a tepki LALE SARltBRAHİMOĞLU A^KARA-Ankara'da Turk yetkılılerle hafta ıçınde uzlaşma goruşmelen yapan Kurdıstan Vurtseverler Bırhğı(K\B) lıderı Celal Talabani nın de Lıbva lıden Albay Muammer Kaddafî'ye Kurtlerın bağımsızlıgından yana açıklama yapmasından dolayı teşekkur \e tebnk mesajları gonderdığı ortaya çıktı Talabani'nın teşekkur mesajı gonderdıgı Kaddafı'nın onderlığındekı Lıbya'va bu ay başında yaptığı zıyaretı sırasında dış polıtıka skandalına neden olan Başbakan Neemettin Erbakan'a ılımlı Musluman ulkelerden ılk tav ır ıse Tunus'tan geldı Tunus Cumhurbaşkanı Zine El Abidin Bin Ali'nın. Erbakan ın ulkesının teronst ılan ettığı radıkal Islamı lider Raşit EIGannuşi'yı Turkıye'de ağırlamasından dolay ı tav ır aldığı ve bu nedenle C umhurbaşkanı Suleyman Demirel'ın davetlısı olarak yakında Ankara'ya yapacağı zıyaretı askıya aldığı oğrenıldı Kaddafı'nın Kurtlerın kendı kendılerını v onetme v e Kurt dev letı kurma haklarını destekleyen açıklamasına. dunyanın çeşıtlı yerlerındekı Kurt gruplarından teşekkur ve tebnk mesajları gelıyor Bu mesajları verenler arasında. rakıbı Kurdıstan Demokratık PartiM(KDP) lıderı Mcsud Barzani ıle uzlaşmasının sağlanması amacıyla ıkı gun once Ankara'da Turk yetkılılerle goruşen K>'B lıderı Celal Talabanf nın de yer aldığı ortava çıktı Talabanı'nın Kaddafı'ye mesaıı Lıbva haber ajansı Jana'nın 22 ekım tarıhlı haber bultenlerınde yer aldı Jana ajansi Lıbya'da yayımlanan "ElŞems" (Guneş) gazetesıne dayanarak verdığı haberde bırKVB heyetının. Lıbva'nın Tahran'dakı buyukelçılığını zıyaret ettığını bıldırdı Zivaret askıva alındı Erbakan'ın radıkal Islamı kişılerle goruşme eğılımıne ılk somut tepki Tunus'tan geldı Tunus Cumhurbaşkanı Bın Ali'nın Turkıye'yı zıyaretı sırasinda Gannuşi'vı muhatapalan Erbakan ıle protokol gereğı yapması gereken gorusmevı onlemek ıçın Ankara'yı zıyarer etmemevı tercıh ettığı oğrenıldı Tunus hukumetı geçen ay Turkıye'nın Tunus Buyukelçısı Cenk Duatepeden Erbakan ın Gannuşı yı davetı konusunda bılgı ıstemış ancak bu bılgılendırme tatmın edıcı bulunmamıştı Bırleşmış Nlılletler Genel Kurulu çahşınaları nedenıvleeylul ayı sonlarında \ew Vork'ta bulunan Başbakan \ardımcısı ve Dışişlerı Bakanı TansuÇiller ıle goruşen Tunus Dışışlen Bakanı Habib Bin ^ahya. Erbakan'ın Gannuşı'yı kabul etmesını ulkesinın ıçışlenne karışma olarak nıtelendırmıştı Vahya'nın Çıller'e "Biz PKK lideri Abdullah Ocalan ile göruşsek sizin tepkiniz neolurdu" dıve sorduğu oğrenıldı Çıller'ın de bunun uzerıne Gannuşı nın bır daha Turkıye yı zıyaret etmesıne ızın verılmeyeceğı yolunda guvence \erdığı oğrenıldı Koalısyonun buyuk ortağı Islamı goruşlu Retah Partisı nın 13 ekımde vapılan kurultayına katılan ve çoğunluğu radıkal Islamı kurum ve ulkelerı tenısıl eden yabancı konuklar arasında Gannuşf nın olmayışının Çıller'ın Tunuslu meslektaşına verdığı sozun sonucu olduğu belırtıldı Kavi Kimya Sanayii'nden açıklama AMCARA (Cumhuriyet Bürosu)-Kavı Kımya Sanavıı ve Tıcaret AŞ Halk Bankası ndan alınan kredı ıçın temınat olarak kabul edilen gavnmenkullere TEDAS taratından konulan haczın 9Kasım 1995tarıhınde borçlann odenmesıvle kaldınldığını ve 22 Aralık 1995tanhınde gaynmenkuller ıle ışletmenın bankava bağlantısız olarak rehın edıldığını bıldırdı Fıımanın kredı gen odeme nskının bulunmadığı ve kredıbılıtesının yüksek olduğu kav dedı Idı Kav ı Kımya Sanavıı ve Ttcaret AŞ den. gazetemızde 20 Ekım 1996 Pazar gunu vayımlanan "Hacizli şirketlere kredi dağıtıldr başlıklı haber uzerıne vapılan açıklamada ^ırketın ozvarîıklarının hacızlı olmadıöı Halk Bankası'ndan alınan kredının de uçuncu kışı fırmanın gosterdığı gavrımenkul ve ısletme temınatlan karşılığı kullandınldıgı belırtıldı Açıklamada ^ovledevam edıldı "Ne kredi temınatını gosteren uçuncü kişinin ne de ıîrmamızın, 22 Aralık 1995 tarihi ih'bam la özvaıiıklan hacızli değildir. Kaldı kı. banka % onetım kurulu da gayrimenkulleruzerindeki bu sembolik haczin kalkması kaydıyla uj gunluk »ermıştir. Haciz miktan o tarihte sadece gaynmenkullerin yaklaşıkyuzde I oranındadır te ipotek işleminden once fek edilmişhr (bozulmuştur). Kullanılan kredi karşılığı tomiııatlann bugunku değeri ise krediv i fazlası ıle karşılamaktadır. Bu nedenle ek teminat da istenmemiştir. Firmamız haien kredibilitesi yüksek bir firma olup faalivetlenne devam etmektedir."
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle