26 Haziran 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
S EKİM 1996 CUMA CUMHURİYET SAYFA TELEVIZYON 17 Bela geliyorum demez İnterstar 22 30 " fadın İstemese de - Man Trouble / Yonetmen Bob Rafelson / Senaryo Carole Eastman / Oyuncular Jack Nicholson, Ellen Barkin, Beverly D'Angelo, Harry Dean Stanton, Michael McKean, Saul Rubinek, Lauren Tom / 1992 ABD yapımı 100 dakıka » T\ Ser\isi - Şarkıcı Joan Sfuance (Barkin). başina ge- leıbelalardan kurtulmak ıçın bı polıs kopeğı eğıtım mer- keının sahıbı olan Harrv ( Blss'den (Nicholson) yar- ıdn ıster Harry de oldukça , sıkntıh bırdevreyaşamakta- 'dır Ne ışı ne de e\lılığı ıvı •gıtmektedır Ikısınındeşans- larnın kotu olduğu bır sırada tarışmaları ıle aralarında duvgusal bır ılışkı başlar { Fjlmın vapımcısı Bruce jGilbert film hakkında şunla- |n soyluyor "Filmde kome- ;di, aşk ve korku unsurları birarada bulunuyor. Joan, ha>atı boyunca sağlıkJı bir ilişki yaşayamamış bir ka- dın. Şehir hayatının çelişki- ,'lerı karşısında başı belaya girer. Harry "nin hayatında iseherşey tersgitmektedir. ı'Bu \ ûzden ikisi de birbirle- rine yakınlık duyarlar \e 'mutluluğu birlikte yakala- mava çalışırlar." Fılmın çekımlerının tama- mı Los Angeles'tegerçekleş- 'tırılmış Bunun nedenı Joan jkarakterının bu şehn kotuluk- [lerle dolu bır yer olarak gor- ımesı Yapımcılar Joan'ınbu ,duşuncelerını seyırcıye yan- ,sıtabılmek ıçın uygun atmos- |fer yaratmaya çalışmışlar Jack Nıcholion bır polıs ko- |peğı terbıyecısinden ozel ıdersler alarak rolune hazırla- [nırken. Ellen Barkin muzık .derslen almay a gerek gorme- miş ve rolunun ustesinden '"yeteneğiyle" gelmeye ça- llışmış l970yapımı Bob Ra- felson başyapıtı "Fi\e Easy |Pieces"ten sonra yonetmen ,Rafelson. senarıst Eastman jve aktor Nıcholson ı bır kez ıdaha bır arava getıren "Ka- !dın İstemese de". ne yazık |kı o fılmın ulaştığı başarının ]yanından bıle geçemıyor İki genç oyuncunun performanslarının belirleyici olduğu bir başyapıt Uçmak îstiyorum! Kanal D 24 00 Çekimlerinin tamamı Los \ngeles'ta gerçekleş- tirilen filmde Ellen Barkin \e Jack Nicholson ovnuvor. Hatır için ödlek olan gangster TRT 3 Kirli Yüzlü Melekler - Angels Wıth Dırty Faces / Yonetmen. Michael Curtiz / Oyuncular James Cagney, Pat O'Brien, Humphrey Bogart, The Dead End Kıds, Ann Sheridan/ 1938 ABD yapımı, 97 dakıka/ Sıyah- beyaz T\ Servisi-Brooklyn- lı bır gangster. voksul ke- simçocukldrınıngozunde bırkahramandır Elektnk- lı sandalyeye mahkum edılınceonların hatırı ıçın bırodlek gıbı davranır A.kıl ] ıca hazırlanmı» her şeyı verlı yerınde bır eğlencelık-seyırlık. "Kir- li V üzlti Melekler" Ken- dı doncmının en çarpıcı renklı \e akılda kalıcı gangsterfilmlerındenbın Ardınddiı gelertlerın onuııde utuklar açtığı da soylenebılır Curtiz'ın filnu gangster aksiyonu- nu o siralarda moda olan toplum bılıncı ıle bırle>- tırdı "Dead End Kids'"ı \e ozeilıkle kadın başrol oyuncusu Ann Sheri- dan'ı (hem de bır hamle- de) yıldız halıne getırdı Uç başrol ovuneusunu ondan sonra sik sık oyna- yacakları rollerde seyırcı karsisina çıkardı James Cagne>, kotuluğunu ba- gışlatan ıvı yanlandaolan gangster Pat O'Brien. rahıp Humphrey Bo- gart. kotuluğunu bağışla- tacak ıv ı yanları olmavan gangster Aynı zanıanda \\ ar- ner ın film yapma uslubu- nun da somut bır orneğı En etkın halıy le ucuz set- ler ve trolaeler (10.00, 22.45) Birdy - Bırdy / Yonetmen Alan Parker / Senaryo: Sandy Kroopf, Jack Behr (VVıllıam VVharton'ın romanından) / Goruntu. Michael Seresin / Muzık Peter Gabriel / Oyuncular Matthevv Modine, Nicolas Cage, John Harkins, Sandy Barort, Karen Young, Bruno Kirby / 1984 ABD yapımı, 120 dakıka MIRATÖZER Arkadaşlık. dostluk ve "sessizlik" uzerıne yapıl- mış en ıy ı filmlerden bırıdır "Birdy". İkı ınsanınyakın- lığının ulaştığı noktayı bel- geleyen bır bdsyapıttır Al (Cage) ve Bırdy'nın (Modine) oykusunu anlatır film Bırdy. V letnam Sa- vaşı sırasında geçırdığı "şok"sonunda "sessizleş- miş" ve bıraskerî hastane- de tedavı gormektedır Al ise savaş sırasındd yaraldn- mış ve yuzunun bır kısnıı detorme olmuş. bandaıla dolaşmaktadır Bırdy nın sessızlığını kır- mak veonu venıden vaşama dondurmek gorevı. onun çocukluktan berı en yakın arkadaşı olan Al e verılır \\ buy uk çabalar harcay a- rak onu "geri getirıneye" uğraşir Buçabalan sirasin- da bızler de gerıye donus- lerle bu ıkı arkadasın geç- mı^lennden kımı anları ızle- nıe sansına kavusuruz \\ kadın duskuııu ve " r a - hat"bırıvken Bırdy.alabıl- dığıne ıçe donuk \ e ku^lara uçmayameıaklı bırgençtır Onun ya^amdan kopusunun ıpuçları da bu uçma tutku- sunda gızlıdır Ikı genç oy uncunun (o za- manlar gençtıler) Nıcolas Cage (Geçen vıl "Lea>ing Las \ egas - EKeda Las \egas'"la Oscar kazandı) \e Mattheu Modıne'ın bu ıkı saatlıkbdşyapıtadamga- larını vurduklarını soyle- mek munıkun Sarkma ol- nıası muhtemcl bır film "Birdy ". Aneak bu ıkı mu- kemmel pertomıans. "tem- po"nun yıtırılıp gıtmesine ızın vermıyor Insanın vazgeçılmez tut- kusıı "uçma"nın belırley ı- (.ı olduğu oyku. VVilliam VVharton'ın romanını te- meldlıyor > azar. romanda İkıncı Dunya Sava^ı y ılları- nı yansıtmasına kar^ın. fllmde bu durum bıraz mo- dernıze edılerek \ ıetnanı Sava^ı'na uyarlanmıs Bu film zamanında Tur- kıyesınemalarınddgosterıl- memış. ancak TRT de ılk gostermı ^ansını yakalaya- bılmıştı O gostenmı bira- smda ıkı arkadd> arasındakı yakınlığın "eşcinsellik" sı- nırlannı zoriadığı sav lanmış ve bu durum "değerli" mılletvekıllerımızın bıle ıl- gısıne mazharolmu^. tartiş- malaryardtmıştı (Ltançve- rıcı1 ) Sınemanın sanata donuk yuzunu yansıtan onemlı filmlerden bırını ızleyecek- sinız bu gece "Birdy"yı ızledıkten sonra belkı uç- mak ısteyeceksınız. belkı de melankolık takılacaksınız. belkı de hemen en y akın ar- kdda^ınızı arayıp onu gor- mek ıstedığınızı. onu sev dı- ğınızı soyleyeceksınız Türkiye"de ilk ke/ TRT'de gösterilen "Birdy", kahra- manları arasındaki arkadaşlığı homoseksuellik olarak yorumlayan bazı milletvekillerinden tepki almıştı. 6 Reytıng amaç değil araç'TV Senisi - Marketıng Turkıve dergısının duzenle- dığı Marketıng Forum "%'nın ikıncı gununde "Te- letizyon >e Basın İzleme Araçları" konıılu bır panel duzenlendı BİMAŞ Genel Muduru Zühtiı Sezer'ın yo- nettığı panele \ L Iletışim Bılımlerı Enstıtusu Mudur \ ardımcısı Doç Dr Ali Atıf Birveatv Baskan'»'ardımcı- sı Emre Dağde\iren konuş- macı olarak katıldı •\lı \tıf Bır "Reytingler Nasıl Kullanılmah" baslık- lı konusnıasında reytınglerın bır amaç değıl sadece araç ol- duguna dıkkatı çekerek "Programcının olçıi kabul ettiği reyting, birgeçmişde- ğerdir >e hiçbir /aman ge- İeceği yansıtmaz" dcdı Reytıngın gerçekte bır tah- mın olduğunu vurgulayan \tıf Bır, "Biz reyîingİeri gerçekmiş gibi kabul ederiz »e gerçekmiş gibı kabul et- tiğimizbirşeyin uzerinebir de tahmin yapmaya çahşı- rız. \ani tahminlere baka- rak tahmin yaparız" >ck- lınde konu^tu \alnızca rey- tınglere bakarak her s.eye ka- rarvemıenın mumkunolma- dığını. aynı zamanda yayın zaıııanıııın mevsimın. trend- lenn \ecğılımlenndeonem- lı olduğunu dıle getıren Bır. halen bu değerlerın dıkkate alınmadığını oysa kı revtın- gın bu sekılde kullanılanıa- ydcdğını vurguladı Panelın ikıncı konusmacisi Emre Dagdevıren ıse " T \ "lerin Toplumsal .Sorumlulukları \e \sgari Muştereği Tat- min Edebilme Paradoksu" ba^lıklı konusinasında. bırte- levızyon vonetıcısı olarak amaçlarının ızley ıcıy ı parsel- lemek \e kapmak olduğunu dılegetırdı "Lzunyıllarbiz izley ici için iy isini seçerdik. o da sey rederdi. Biz onlara ne izley eceğini sdyleyen ki- şilerdik.ancak arttk bu de- ğişti. İnsanlara istediğini iz- letmezsek bizi izlemezler. İzleyicinin beğeni duzeyini reyting çalışmalarıyla anlı- yoruz. Niesela 7-13 Ekim 1996arası 12 ildeyaklaşık 1000 kişide yapılan olçüm- lerde 100 tane programı reytinglere gore sıraladık. Bu listede hiç belgesel >e kultur programı yok" dıye konu>an Dağdevıren. ızley ı- cının ısteğı yonunde prog- ramlaryayımladıklarını soy- ledı MERCEKLE BAKINCA MAHMUT T. ÖNGÖREN Akgünerin Yanıtı KÖLN - Basının aleyhınde yazdıkları bır yana TRT Genel Muduru Tayfun Akgüner'ın hakkında yazdıklarımdan sonra benı Almanya'da bulup soy- ledıklerı obur yana Ben medyanın TRT Genel Muduru aleyhınde yaz- dığı yolsuzluk haberlerıne ve yorumlanna dayana- rak tum bunların hesabı sorulmayacak mı tum bun- ların hesabının sorulmaması bır haksızl/k değıl mı dı- ye sormuştum TRT Genel Muduru, benı Almanya'da telefonla bulup adının medya tarafından çeşrtlı yolsuzluklara karıştırıldığını aleyhınde sonuçlanmış tek soruştur- ma bıle bulunmadığını. kendısının gorevden alınma- sıyla ılgılı davanın da surduğunu ve henuz tamam- lanmadığını ve benım yazdıklarımın kendısını ren- cıde ettığmı soyledı TRT Genel Muduru'nu ya da bır başkasını, suç ka- nıtlanmış olsa bıle ' rencıde" etmeye ne benım. ne de bır başka gazete yazarının hakkı vardır Dıkkat- le anımsanırsa ben son yazımda yolsuzluklar ko- nusunda hep "medyanın ılerı surduğunu" belırttı- ğım savlar uzerınde durdum TRT Genel Muduru de. bana sozlu olarak yaptığı açıklamaya gore. medya- nın aleyhınde ı/erı surduğu hıçbır suçlamanın doğ- ru olmadığını soyledı Ben de kendısının bu açıkla- masını buradan duyurmayı bır gorev olarak goru- yorum Ne var kı, TRT Genel Muduru ne medya tarafın- dan yone\tı)en yolsuzluk suçlamalarıyla ılgılı olarak değıl de, kendısının gorev durumuyla ılgılı çelışkılı bırgerçek var Once kendısının gorevınden alındığı açıklanıyor Arkasından RTUK tarafından yenı bır TRT Genel Muduru atanması ıçın gereklı çalışmalann başladı- ğı bıldınlıyor Herkesle beraber ızledığım gıbı, RTUK'te tartışmalaryapıldığı ve kımı adaylara kar- şı olan bellı RTUK uyelennın toplantılara katılmadı- ğı yıne medyaya yansıyor Hatta sonunda da res- men uç aday saptanıyor ve bu uç ısımden bırının se- çılmesı ıçın hukumete bıldınlıyor Yanı, duruma ba- karsanız yenı TRT Genel Muduru atanmak uzere Ama bır bakıyorsunuz, Sayın Akguner goreve donmuş Bu ne bıçım ış1 Gerçı TRT Genel Mudu- ru'nun gorevden alınmasının medyadakı "yolsuz- /u/c"savlarıyla ılışkısı yok Ama RTUK karar verıyor, Başbakanlık'la ılışkılı bır yayından oturu TRT Genel Muduru gorevden alınıyor Sonra mahkeme karan ıle goreve donuyor Bu arada da "yolsuzluk" sav- ları Devletın, hukumetın ve en başta da RTUK'un bu konuda bırçozume ulaşılmasını sağlaması ve an- cak ondan sonra yenı TRT Genel Muduru adayları- nı seçmeye kalkması ve bır de "yolsuzluk" savları- nı açıklıga kavuşturması gerekır işte TRT Genel Muduru, "yolsuzluk" suçlamala- rını kabul etmıyor aleyhınde başlatılan kımı soruş- turmaların da lehte sonuçlandığını soyluyor Bu suç- lamaları yapan medya ne dıyor 7 Sayın Akguner geçen salı gunu yazımda değın- dığım TRT'nın yayıncılığı ve "danışmanları" ıle ılgı- lı konulara da katılmadığını soyledı Turkıye'ye don- duğumde bu gıbı noktaları kendısıyle goruşeceğım, yanıtlarına burada yıne yer vereceğım, ama yanıt- lara yanıt verme hakkımı da kullanacağım "Yolsuzluk" savları karşısında Sayın Akguner ın "Boyle bırşeyyok" dıye bana verdığı yanıtı ıse bu- rada belırtmekle yetınıyorum KENT HABERLERI Galata'da yıkıma ruhsat veren belediyenin yasal dayanağının olmadığı belirtildi Tarih katliaıııma suç duyurusu Lösemili çocuklar cumhuriyetin kuruluşunu kutladı Sl İstanbul Haber Ser\isi - Bızım Losemılı Çocuklar akfı. cumhuriyetin kurulu^unun "3 yılını kutladı İstanbul Tıp Fakultesi'ndekı Bızım Losemılı Çocuklar Vakfı'nda gerçekleştınlen kutlamaya. vakıf uyelerı ve pocuklann yanı sıra tıyatro sanatçısı L'stun \sutay da Jcatıldı \'akıf Başkanı Prof Dr Gunduz Gedıkoğiu. cumhunyetı ınsan vucuduna benzeterek "Insan \ucudu gıbı hassas \e nazık olan bu rejımı ancak gonlu doğa ve vatan sevgısıyle dolu ınsanlann yaşatabıleceğıne ınanıyorum" dıye konustu Ellenndekı "Atam Izındeyız"" yazılı balonlarla kutlamaya katılan losemılı çocuklar da eumhurıyetle ılgılı ^ıırlerve şarkılar okudular MÜ'den alternatif açılış • İstanbul Haber Servisi - \)aımara Lnıversıtesi îletışım Fakultesı oğrencıierının duzenledığı "Alternatif Açılış Şenlığı". fakultenın Nı^anta^ı k.ampusu'nda yapıldı Açılışa katılan oğrencıler prup Yankı. Grup Mask. Grup Kama Roj Hızal'ın soyledığı şarkılar eşlığınde halay çektıler \OK"un resmı unıversıte açılışlanna oğrencılen almadığını belırten oğrencıler kendılennın katılıp eğlendığı alternatif açılış yaptıklannı belırttıler Oğrencıler. altematıf açılış şenlığınde "Paralı eğıtıme hayır" gıbı çeşıtlı sloganlar attılar Zeytinburnu değişiyor • İstanbul Haber Ser\isi - Zeytınbumu Beledıye Başkanlığı'ndan yapılan bır açıklamayla. Zeytınburnu'ndakı de\ sıtelerın gıttıkçe artmakta olduğu belırtılerekZeytınburnunun 2000"lı yıllarda (stanbul'un en buyuk alışverıs ve tıcaret fnerkezlennden bın halıne geleceğı vurgulandı Zeytınbumu'nda başlatılacak olan proıeleıden bazılan Kumcular Iskelesı'nın karşısında Uluslararası ıTıcaret Merkezı projesı. kazlıçeşme projesı. Gehşme l\lanı projesı Beşkardeşler projesı olarak sıralandı I Çevre sorunları paneli • İstanbul Haber Serıisi - Bakırkoy Beiedıyesı \e Çevreyı Koruma \ aşatma Derneğı "Ktanbul'u Şekleyen Çe\re Sorunları ' konulu bır panel duzenhyor \ unus Emre Kultur Merkezfnde saat J4 O0"te başlavacak olan panelın açılışını Bakırkoy Beledıye Başkanı Ahmet Bahadırlı yapacak Prot Dr Orhan KuraKın yoneteceğı panele. eskı Çe\re Bakanı AN'VP İstanbul Mıllenekılı \U Talıp Ozdemır ^eytınburnu Beledıye Başkanı Adıl Emecan. i'nonu Beledıye Başkanı Ahmet Çetınsdva sanatçı .eyla Tekul ve Esın Avşar konuşmacı olarak catılacak İstanbul Haber Ser\ isi - Galata Kulesı karşı- sında 5 vıldızlı bır otel yapılması ıçın tarıhsel kent dokusunu oluşturan eskı bınalara "yıkım ruhsatı" veren Bevoğlu Beledıye Başkanı Nus- ret Bayraktar ıle Teknık Başkan > ardımcısı Fethi f urgut hakkında "2863 say ılı Eski Eser- ler ^asası'nın 65. maddesine muhalefet" et- tıklerı gerekçesivle Bevoğlu Cunıhurıyet Baş- savcılığı'na "suç duyurusunda" bulunuldu MımarlarOdası İstanbul BuyukkentŞubesi \e Galata Derneğı tarafından dun duzenlenen basın toplantısında. henuz kesınleşmenıış bır av an pro- jeye gore verılen yıkım ruhsatıyla Koruma V a- sası'na karşı açıkça suç ışlendığı belırtılırken bu ışlemı durdurmayan ve "gizleyerek örtbas et- meye çalışan" Kultur Bdkanlığı nıııdaaynı su- ça ortak olduğu vurgulandı Tdrıhı kulenın vanındakı Gtınevdoöu Kahve- K i i r > i i L r l i î » L r l « r a l t ö v V a«*»\T K a d l k ö > B«ledi>e Başkanı Selami Oztürk. Küçükbak- X V U V Utk.iJctlVlvrfUVUj' t: d ^ C U kalköy Aşevi'ni, eski istanbul Büyükşehir Belediye Baş- kanı Nurettin Sozen'in de katıldığı bir törenle hizmete açtı. Belediyenin, ihtiyacı olan Kadıköyliilerc givecek ve gıda yardımmda bulunduğunu söyleyen Selami Oztürk, ancak yardım gören kimselerin onurunu kırmamak için tören yapmaktan kaçındıklarını belirtti. Kadıköy Kaymakamlığf nca, Kadı- köy Beledivesi'ne devredilen aşevi. Karşılıksı/ Hizmet \ akfı ve beledive tarafından ortak olarak işle- tilecek. İlk etapta pazartesi ve perşembe günleri olmak üzere 400 kişinin yararlanacağı aşevinin kısa bir sure sonra salı ve çarşamba günleri de dahil olmak üzere 600 kişhe hizmet vermesi amaçlanıyor. Aşevinden yararlanacak kişiler, Kadıköy Belediyesi >e muhtarlık tarafından belirlenecek. Belediye Başkanı Oztürk. ihtiyacı olmayan kişilerin yararlanıp yararlanmayacağı yolundaki sorusuna. "Bu bir güven meselesidir" yanıtını verdi. (Fotoğraf BERTAN AĞANOĞLL ) Yargılanmak üzere Kırklareli Cezaevi'nden îstanbul'a getirilmişti Astsubayı ayağmdan vurarak firar etti İstanbul Haber Ser\isi - Kırkla- reli Cezaevfnde cınayetten tutuklu bulunan bır kışı yargılanmak uzere getırıldığı Istanbul'da gorevlı astsu- bayı bacağından vurarak firar ettı 3 yıl once Fatıh'te Erol Öztürk'u oldurduklerı gerekçesivle kırklareli E Tıpı Cezaevfnde tutuklu bulunan Doğan Erşahin (36), aynı dava kap- samında tutuklu olarak vargılanan is- mail \ydın ve Mehmet Ateş'ın de bulunduğu cezaevı aracıyla gorev lı landarmalaı eşlığınde İstanbul Adlı- vesı'ne getırıldı Doğan Erşahin İstanbul 3 Ağır Ceza Mahkemesı'ndekı celsenın ta- mamlanmasından sonra, Kırklare- li' negerı donmek uzere hazırlıkyap- tıkları sırada Kırklareli II Jandarma Komutanlığı'ndagorevlıastsubay kı- demlı çavus Erhan Denız'ı kardeşı- nın vereceğı derı montu almak uzere Çemberlıtaş'tdkı ışyerıne goturmesı konusunda ıkna ettı Cezaevı aracıy- la saat 13 30 sıralannda Çemberlıtaş Taşdırek Çe^me Sokak'ta bulu/ıan "Kardeşler İşhanı' na gelen Erhan Denız. şoföru araçta bıraktıktan son- ra Erşdhın'ı tutuklulann bulunduğu bolumden ellen kelepçelı olarak çı- kardı Denız ıle Doğan Ersahın. mon- tu getırecek kışı henuz gelmedıgı ge- rekçesjy le antrede oturarak çay ıçme- ye başladılar Bu sırada Doğan Erşa- hin ın kardeşı Çetin Erşahin, ıkı ar- kadaşi ıle yanlarına geldı Sohbet sı- rasında Doğan Erşahin. kardeşinden aldığı tabanca ıle astsubay kıdemlı çavuş Erhan Denız'ı (2" 1 ! sol baca- ğından tek kurşunla vurdu Erşahin kardeşler ve beraberındekı kı>ıier olaydan sonra kaçtılar Erkan Denız sılahseslerınıduyan vatandaşlaı tara- fından Hasekı Hastanesıne kaldırıl- dı hanesfnde başlayan ve vıkım yapılan arsa ıçın- de devam eden basın toplantısında. "Eğer pro- jelerin mesleki açıdan denetlenmesi hakkı Kultur Bakanlığf nca elimizden alınmasaydı bu çe>re cinayetine çok daha önce müdahale edebilirdik" dıyen Mımarlar Odası Başkanı Prot Dr Cengiz Eruzun, bu tur bır buyuk otel proıesinın Galata gıbı eskı kent merkezı ıçınde buyuk tahrıbat yaratacağını belırterek şunları soyledı "Eskibinalarıyık- madan turizme açmak mümkünken burada bir tarih katliamı yaşamyor. Oysa turist, bu tarihsel do- kuya gelir. \ ani yapılan iş, hem yasalara aykırı hem de akla ve mantığa. hatta ekonomiye aykırı." Bevoğlu Beledıyesı'nın verdığı yıkım ruhsatının ıse yasal dayanağı bulunmadı- ğının yıne "belediye yazı- sından anlaşıldığına" dık- kat çeken oda sekreterı Vıl- dız L y sal ıse Koruma Kuru- lu'nca henuz kesın bır proje onay ının bulunmadığına da- ır belgelen basına dağıttı Galata Derneğı Başkanı Y Mımar Mete Göktuğ da 7 kat bodrumu bulunan proje- nın Karakoy-Bevoğlu ara- sındakı "tarihi tüneli de tehdit ettiğini" soyledı Basın toplantısında suç duyurusuyla ılgılı hukuksal bılgıler veren Mımarlar Oda- sı Hukuk Muşavırı Av Der- viş Parlak, 2863 sayılı Ko- ruma \asası"nın 65 madde- sinde "korunması gerekli taşınmaz kultur \ arlıkları- nın usulsüz olarak y ıkılma- sına izin \e sebebiyet ve- renler" hakkında 3 yıla ka- dar ağır hapıs v e ağır para ce- zasının hukmolunduğunu belırterek beledıy e v e bakan- lıkyetkılılerının bumaddeye gore yargılanmaları gerektı- ğını bıldırdı Yasadışı yıkımlarla ılgılı bakanlığa başvuruda bulu- nan Mımarlar Odası'na "Siz kanşmay ın" şeklınde yanıt veren ve "Bilgi \eremeyiz" dıye resmı yazı yazan Koru- md Genel Nİuduru'nuntavn- nındaTCK'nın240 madde- sındekı "göre\i kötüyekul- lanmak" fiılıne gırdığını soyleyen Av Dervış Parlak. "Hukuk devletinde tarihi mirasın korunmasıyla so- rumlu kılınan bir kamu göre\lisi böyle davrana- maz" dedı Cumhuriyet Bayramı Kadınlardan 'özel' kutlama programı İstanbul Haber Ser\i- si - Cumhuriyetin 7 3 ku- ruluş yıldonumu, İstan- buFda çeşıtlı etkınlıklerle kutlanacak Istanbul'dakı 38 kadın kuruluşundan oluşan Istanbul Kadın Kuruluşları Bırlığı. cum- huriyetin 73 yıidonumu- nu Turkıye'nm ozel ko- şullarını goz_ onunde bu- lundurarak "çok özel" bırprogramlakutlayacak istanbul Kadın Kuru- luşları Bırlığı Koordına- toru Prof Dr l\ecla Arat'ın verdığı bılgıye gore. Ataturk Kultur Mer- kezı (AKM) buy uk salon- da 28 ekım saat 13 30'da başlayacak toplantıda Meriç V elidedeoğlu'nun hazırladığı cumhurıvetın kuruluşunu "Atatürk'ün kendi dilinden" ankıtan bır saydam gosterı ger- çekleştınlecek Prof Arat. gınşın ucret- sız olduğunu belırterek toplantının Prof Dr >er- min \badan Unat'ın açış konuşmasivla başla- yacağını soyledı Daha sonra Prof Dr Necla Arafın yoneteceğı panele kdtılan gdzetemız yazarı İlhan Selçuk, Prot Dr \ysel Ekşi, Av Nazan Moroğlu. 1996 Turkıye- sfnde genel durumu de- ğerlendırecek IL Devlet Konservatuvan Gençlık Korosu"nun seslendırece- ğı marşlarla açılacak top- lantı. Esin Afşar'ın \ere- ceöı konserle sona erecek ANAP tl Başkanı Er- dal Aksoy, yaptığı yazılı açıklamada. cumhuriye- tin. İstanbul II Başkanlığı bınası onunde başlayacak torenle kutlanacağını be- lırttı Açıklamada. Taksım Meydanı'nda son bulacak torene tum yurttaşlar da- vet edıldı Ataturk \ akfı ıle Turkıye Esnaf ve Sa- natkârlar Kontederasyo- nu da yaptığı yazılı açık- lamalarda cumhurıvetın yıldonumunu çeşıtlı et- kınlıklerle kutlayacağını vurauladı OKURMEKTUBU 'Gelin öpgütlenelim' Istanbul'da kaldırıma taşıt park edenlerle hıçbır şekılde mucadele edılmemektedır Trafik polisi \e beledıye. ortak bır anlayış ıle ısteseler bununla mucadele edebılırler Trafik polısı. en azından bu suçu ışleyenlere yayanın kaldırımda ozgurce yurume hakkını elınden alanlara kaışı ceza uygulaması başlatabılır Ceza ıhbamamelerı hazırlanır ve sılecek altına konulur Bu durumda. bu cezanın tahsıl edılememe endışesım taşımak gereksızdır. zıra araç sahıbı. arabasım bırgun mutlaka başkasına satacaktır. de\ır ışlemlerı sırasında bu cezayı faızı ıle odemek zorunda kalacaktır Bısıklet yollarına park edılmesı de aynı yontemle ıstenırse engellenebılır Y ıne de benım bu ıkı problemm çozuleceğıne en ufak bır ınancım yoktur Çozumu. biz Istanbullu duyarlı ınsanlar halledelım Eğer bu konulardan sız de şıkâyetçı ısenız orgutlenelım Biz de yayalar olarak kalabalık gruplar oluşturalım ve caddelerın ortasında ottırup taşıt trafiğını engelleyelım Kamu duzenını bozanlar ve bızı bu tıp engellere ıtenlerle savaşalım Ilgılenıyorsanız aşağıdakı teletona not bırakın. tanışalım Tel: 0 216 456 11 95 Atilla Beyoğlıı-İstanbul
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle