01 Temmuz 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
2EKİH 1996 CLMA CUMHURİYET SAYFA HABERLER Düşünce sözde özgürSon bir yıl içinde gazeteci, yazar, sendikacı ve milletvekillerinden oluşan 150'yi aşkm düşünce suçlusunun 877 yıl hapsi istendi. Aydmlara 140 yıl hapis ve milyarlarca liralık para cezası verildi SERPILGLNDÛ/ MlVASEİLKNlR 199t v ılı Turkı> t le dusunce özgurluğu ıçbind-n sozcuğur jm anlamıv la karan- jkbırv 1 olcu llkr-ın en seçkın aydınla- ı gazrecıler vazrar sendıkacılar. mıl- et\ekılerı. ınsan •akları sa\unucuları. ~urk Ccza ^ ı ' r ı \eTerorle Mucade- b Yasa"'nın çe^ıtlnaddelerınden dolayı loguştL-maya uâraılar hapis cezalanna çarptın iılanada r.pıs cezasi tehdıdı al- rnda vajamaktalar Dusınce suçlulu-n. 19% yılında top- Iım Î4( yıl hapis v.mılyariarca lıra para cezasın.. çarptınldi-r 1996 vılının ılk 6 avında \azar sanau bılım adamı ve mıl- let\ekılı\esendıkaı arınsayısı 150'yıas- t, Dusirce suçlular lakkında toplam 87 ^ >il hapiMstendı 14''\ıl ceza venldı 1995 f en bu yanaJusunce suçu kapsa- mında koğusturmay a uğrayanlardan kısa bırseçme sunu\oruz YASAR KEMAL: \azar \asar kemal hakkında. bır yazisinda "lıalkı kın \e dus- manlığa açıkça tahnk ettığı" gerekçesiyle Istanbul 2 No'lu Devlet Guvenlık Mahke- mesı'nce \enJen 20ay!ık hapıs cezasi Yar- gıtay'ca da onandı "Duşunceye Ozgur- luk" adlı kıtaptakı 'Turkıye'mn Lzenn- dekı Kara Gokyuzu" başlıklı yazısında "halkı sınıf. ırk. dın. mezhep veya bolge farklılığıgozeterek kın \eduşmanhğa açık- ça tahrık ettığı"" gerekçesıyle Istanbul 2 No'lu DGM tarafından 1 yıl 8 ay hapıs ce- zasina çarptırılan yazar \aşar kenıal'ın a\ukatı ıle DG\1 savcisi temyız ıstemıstı Yargıtay 8 Daıresı ktanbul 2 No'lu DGM'nın karannı yennde bularak I >ıl 8 ay hapis ve 466 bın lıra para cezasını ona- dı İstanbul 2 \o lu DG\f Yaşar kemal"ın cezasını 5 y ıl surey leertelemıştı \asar Ke- mal, aynı suçu 5 > ıl ıçınde tekrar ışlerse ce- zası ınfaz edılecek Almanya'nın Der Spı- egeldergisindeyayımlanan 'Zulmun \n- sın" baslıklı yazı ıçın daha once Istanbul 4 No'lu DG\J beraat kararı vermıstı ÇETIN ALTAN: 28 Temmuz 1996'da Mıllıyet gazetesınde Nılgıın Cerrahoğ- lu'nun yaptığı roportaıda " Ben ıstıyorum kı. de\ let çete olmaktan çıkıp. hukuka otur- sun" sozlerı nedenıv le Bakırkoy Ağır Ce- za Mahkemesı'nde hakkında da\a açıldı 41tan Turk Ceza Kanunu'nun I59madde sınden yargılanacak \azar bugune kadar uç kez tutuklandı. ıkı kez mahkûm oldu \e ıkı yıl cezaev ınde yattı AHMET ALTAN: Altan hakkında, ba- bası Çetm Altangıbı 159 maddedenaçıl- mıs bır da\a bulunuyor Altan daha once "Atakurt" yaztsi nedenıyle yargılan- dı \e cezası tecıi edıldı Altan. Duşunceve Ozgurluk kıtabınm yayımcisi olarak dığer avdınlarlabırhkteyargılanıyor Altan hak- kında TCK'nın 162 \e 3122 ve Terorle Mucadele \asası'nın 8 1 maddelerı uya- rınca ~* 5 vıl hapıs istenıyor Davasuruyor RACIP DURAN: Ozgur Gundem Gaze- tesi'nde 12 \isan 1994tarıhındevavımla- nan PKK'MZ çozum olmaz" baslıklı ro- portaı ıle'"APO91 Ocalan 94" yazılarının da bulunduğu toplam 5 yazı nedenıv le Is- tanbul 5 No'lu Devlet Guvenlık \lahke- meM'ndehakkında davaaçıldı Sa\cı 3713 sayılı kanunun "" 2maddesı uvarıncaceza- landırılmalarını talep ettı Yazı \e resımle- nn tum sorıımluluğunu Almama Temsıl- cısi Behçet Av^ar uzerıne alınca mahke- me. "PKK'sız çozum olmaz" roportajının sanıklartaratından > azıldıgına daır mahkû- mıvetıneveter, ke^ın ve ınandıncı delıl el- de edılemedığınden beraatıne karar verdı Ancak -APO"91 Ocalan 94" yazısı nede- 'DüşüncejeOzgürfük' kitabının sazarlan >e \a\ıncılan onariı >irmişerli gruplar halinde ifade vermek için DGM've taşındı. (Fotoğraf CUMHURİYET) Bir sivil direnişin öyküsüHALİL NEBİLER Terorle Mucadele ^a»ası tartı>ılı- vordu \aşarKemal ErdalÖz\eOr- han Pamuk. Oz un Galjtasaray dakı vavınevınde 1994 \ılının evlul avın- da oturmu* y asa tartişmalarını konu- şuvorlardı L çu de bu tartı^malarda edebıvatçılann paııf kaldığını dıger keMmlereveterlıdestecı\eremedığı- ru. hukumetın bu kddarvumii^amiv ken değışıklıklenn ger(,ekleı?ebılece- ğırıı \azarlann da bır >e_vleryapma- si gerektıgını du^tınuvorlardı Onak bır bıldın vav ımlavarak bunu kamu- oyuna açıklamak konusunda goru^ btrlıgrne vardıfar Ortakbıldımeım- za atacak yırmı \azar belırlendı Or- tak bıldırının tasiagını Fethi Naci hazırladı \e çok kuçuk bır değıı>ık- lıkle kamuoy una sunulmaya hazır ha- le geldı Gazetecıier Cemıyetı nde 4 Ekım 1994gunu \apılan basıntoplantisin- da Erdal Atabek. Mehmet Başaran. Faik BavsaL Pende Celal. Feride Çi- çekoğlu. Anf Damar. Le\h ErbıL Mu- zaffer îzgıi. 4lpa\ kabacah. Şukran KurdakııL Zulfu Lıvaneli, Fethı Na- \.ı Aziz Nesıa Erdal Oz Demir Oz- lu. AdnanOzyaJçıner.Orhan Pamuk. Sennur Se^er. Ösman Şahın, Vecihi Timuroğlu, Tomris l \ar. Oner \ağcı v e Tahsin ^ ücel'den oluşan y ırmı y a- zann ortak bildınsı ^a>ar Kemal ta- rafından kamuoy una açıklandı An- cak yazarlar kar^ılannda n sayıda gazete \e dergı temsıkısını gorunce. hele Almantelevızvonudıijindatele- Mzyonculann hıç ılgı gostermedığı- nı ^aptayınca ba^ka bıryol aradılar Duşunce özgurluğu konusunda bır kıtap hazırlamak n,m kolları M\adı- lar 'Zuiniün .4rtsm' Kıtaba 24 edebıyat^ı \azı gonder- dı ^azılardızılırkenbırgun^ıo^arke- mal. Erdal Oz'u arayıp "Der Spiegel dergisi benden yaa istedi. kitaba \er- diğinı iki yazıdan birini \erelim mi" dı- ye sordu Kıtap ıçın 7aten dızılmış olan "Zulmıin Artsın' ba^lıklı yazıyı dergıye fak^ladılar \e yazı dergmın ılk savısında vayımlandı Ardından Hurnyet\e daha sonraMıllıyetve dı- ğer gazetelerde yazı ve >a>ar Kemal aleyhıne yavın bajladı \a>ar Kemal DGMde yaptığı »av unmasında Hur- nyet gazetesının bır komplosuy la kar- ^ı kar^ıya kaldığını, gazetenın yazısı- nı eksik ve yanlı» çevırtıp yazının ıçınden cımbızla aldığı sozcüklerı kullanarak kendibine saldırdığını b,oy - luyordu Bununuzenne DGM Savcı- lıöı ^a>ar Kemal hakkında'Zulmün •VrtsııT ba^lıklı yazı ıçın soruijturma açtı Buarada kıtap hazırlanmıştı So- ru^turmadan ! S gun kadar »onra Er- dal Oz 'Duşunce Oî^urlüğü ve Tür- kije'adlı kıtabı tum ulkeye dağıttı ve ertesı gun kıtap pıy asay a çıktı Henuz ogle olmadan polısler yayınev ıne ge- lerek kıtabı toplamak ıçın ellerınde kararolduğunuboyledıler Hangısav- cının. sibah pıv asaya çıkan kıtabı ala- rak ıkı »aat ıçınde 140 sayfa yazıyı okuvuphukuk^al ıncelemeyaptığı ve toplatmak ıçın gereklı suç unsurlan- nı bulduğunu ne Erdal Oz ne de dı- ğer vazarlaranlayabıldıler Toplatılan kıtapla ılgılı olarak \a- şar Kemal'ın ıkı yazısinda suç unsu- ru bulan \a\a\ar DGM'de dava aı,tı- lar \azılardan bın daha once 'Der Spiegel'dayavımlanan 'Zulmun Art- sın' dıâen ıse 'Turkhe'nin Lstunde- ki Kara Gokyüzü' ıdı 'ta^ar Kemal. 'Zulmun Artsın" yazısından dolayı açılan davadan beraat ettı Kıtapla ıl- gılı davanın 7 Mart I996tanhındeya- pılan duru^masında DGM Savcısı Â>- taçTolay. beraat ıstıyordu Mahkeme hey etı y anm saat ara verdı Vanm sa- at sonra Yaşar Kemal ve Erdal Oz 20':>eray hapıscezasına mahkûm ol- dular Erdal Oz'un cezası parayaçev - nldı. ama 'Saşar Kemai hapse gırecek- tı DGM Savcısı Aytaç Tolay beraat ı>- temınde dırenerek temyız ıçın Yargı- tay aba^vurdu Be^uyeh Vargıtay ku- rulu, uçe ıkı çoğunlukla Vasar Ke- mal'ın hapis cezasını onadı. bes yıl ıçınde avnı suçu islememesi kosuluy- la cezay ı erteiedı Kıtaptandolayı ^aşar Kemal veOz ıçın dava açıldıkian ıkı ay kadar >on- ra. 1995 mart avında sanatçı Şanar Yurdatapan'ın gırısımlen sonucu Gunay Aslan. Fikret Başkava. İsnıail Beşikçi. VlunirCe>lan. Oral Çalı^lar. HalukGerger, Naşar KemaL Doğu Pe- rinçt'k. Kemal Yalçm. DEP mılletve- kıllenvelHDtemsılcılıklennınyazı- bnnı ıçeren ve IO8()aydıntaratından vav ımlanan 'DuşünceyeOzgurluk' kı- tabı pıyasay a çıktı Yavıncılanarasın- da Erdal Atabek. Can AtakİL Haluk Biiginer. Mehmet Ali Birand, Demir- taşCey hun. Atilla Dorsa>, MahirGun- şirav Prof Dr Korkut Boratav, Refik Durbaş.Can Dundar. Mujdat Gf»n. FatoşGuney.Nurseli İdiz. Musa Kart. Ertuğrul Kürkçu. ZuJfü Lhaneli. La- le Mansur. Aziz Nesin, Zuhal Olcay. Yalçın Pckştn. Ihas Salman. Leman Sam. İlhan Stlçuk, Erol Tuv, Cezmi Ersözgıbı ısımierde bulunuyordu Yazarlar durmadı Bınncı kıtaptan sonra Adalet Ağaoğlu.Orhan Alkaya. Gülsiim Cengiz Ak>uz.Şahin Alpav. AhmetAltan. \snuz Ba>dar, Akın Bir- daL Metin Cengiz. Doğu ErgiL Aydın Haripoğlu. Ozdemir İnce. Ercan Ka- rakaş. Saşar KemaL Pınar Kur. Zul- fiı Livaneli. Orhan Pamuk. Doğu Pe- rinçek.Sener Tanilli, Füsuıı ve Tunç Tayanç. Mehmed Lzun'un vazılarını ıçeren 'Y ine Düşünce Özgurluğu Y i- neTiırkiye' adlı kıtap 1995 sonlann- da vayımlandı Şımdı yıne yırmı ka- dar vazann yazılannı ıçeren bır bas- ka kıtap yaklasık bır ay sonra dusun- ce özgurluğu muı.adeleMne katılmaya hazırlanıvor nıyle V13 sayılı yasanın r 2 maddesı ge- reğınce toplam 10 ay hapıs ve 333 mılyon 333 bın 333 iıra ağır para cezasına çarptı- nldı Av ukatı Fikret llkız mahkûmıyet ka- rannın'"usulveya;>ahukumlenneay'kınol- duğu" gerekçesıyle temyızını talep ettı AYŞENUR ZARAKOLU: Belge Vay ınları yonetrıenı Ayşe NurZa- rakolu. Ismaıl Beşıkçı nın Cumhurıyet Halk Fırkasi 11931) ve Kurt Sorunu kıta- bını y ay ımlaması nedenıy le 8 madde uv a- nncacezalandınldıve 1994'tebeşaylıkbır hapıs cezası yattı Kmaıl Beşıkçı 8 madde nedenıy le halen cezaevınde bulunuyor 1977'de kurulan Belge "Vjy ınları siy ası ıçe- nklı kıtaplanylaErmenı Rum vekunya- zarlara bır platform sağladı Ancak bu y uz- den yay ıncı Ay se Nur Zarakolu bırçok" kez koğusturmaya uğradı \c JÇ kez hapıs yat- tı Zarakolu halen hapıste EŞBER YAĞMURDERELİ: Insan Hak lan Dernegı nın 1991 yılında duzenledığı "Terorle Mucada- le \asasfna Hayır" mıtıngın- de yaptığı konuşma nedenıy le Terorle Mucadele Yasasfnın 8 1 maddesındenyargılanarak 1 yıl 8 ay hapıs ve 41 mılyon 666 bın 666 lıra para cezasına çarptırıldı Cezasını yatarak ta- mamladı ISIK YURTÇU: 36 yıllık gazeteci 28 Aralık 1994 y 11ından ben tutuk1u Oz- gur Gundem Gazetesı'nde so- rumlu yazı islen muduruyken 8ay boyuncayayımlanan yazı- lar nedenıy le hakkında 26 da- va açıldı TCK'nın 312 T- Vl> 'nın 6. 7 ve 8 maddedele- rınden aç'lan davalarından 10 yıl hapıs ve I mılyar para ce- zası venldı ORAL ÇALIŞLAR: Gazetecı Calışlar. Abdullah Ocalan ve Kemal Burkay'la yaptığısoyleşılengazetedeya- yımlandıktan sonra bır kıtap olarak derledı Bu kıtap nede- nıy le Terorle Mucadele Yasa- sı'nın 8 I maddesı uyannca 2 yıl hapıs ve250mılyon lıra pa- ra cezasına çarptınldı Dosya- sı yargıtay 'da gonrçulurken T- MY'nın 8 maddesınde yapı- lan kuçuk degısiklık nedenıy- le kararbozuldu DGMdosya- yı yenıden ele aldı Çalı^Iar. 5 mılyon lıra para cezasına çarp- tınldı ve kıtap toplatıldı ERTUCRUL KÜRKÇU: Insan hakları ıhlallerı konu- sunda uluslararası çalısmalar yapan Human Rıghts \\atc'un alt kuruluşu Arms Project'ın raporunu Turkçeye çevırdığı ıçın çevırının yayıncısı Belge \ay ınları sahıbı Ase Nur Zara- kolu ıle bırlıkte Istanbul 2 Ağır C eza Mahkemesı "nde y argıia- nıyor Kurkçu ve Zarakolu hakkında "devletın askerı ve emnıyet muhafaza kuv vetlen- nıtahkırvetezyıfettıklen ıd- dıasıyla TCK nın 159 I mad- desı uyannca I ıleövılarasın- da hapis cezaM ıstenıvor TCK VE TM\ NİN BAZI MADDELERİ AYDINLAR İÇİN ENGEL OLUŞTURLTOR Aydıııları düşündüren yasalarDusiıncelerını açıklayan aydınların buyuk çoğunluğu Turk Ceza ^asası ve Terorle Mucadele \asası'nın bazı maddelen ıle boğuşmak zorunda kalıyor Savas karşıtlığı. antı- mılıtarızm bariş ıstemlerı. devlet terorune karşi çıkmak dev letın ıçındekı gencı ve ırkçı orgutlenmelen \e bunların eylemlennı anlatmak gıbı demokrasılerın artık tartıs,madığı kavramları dıle getıren aydınlar, Turk Ceza Yasasi ve Terorle Mucadele Ya>asi'nın hepaynı maddelenne takılıyorlar Geçmıs donemde ağırlıklı olarak Turk Ceza Yasasi'nın 141 ve 142 maddelerınden -komünizm propagandası >apmak" ya da -sosval bir sınıfin diğer sınıflar üzerinde tahakkumunu istemek"gıbı suçlardan vargılanan aydınlar bugunlerde Turk Ceza Sasasi'nm 155. I5S, 159.311.312 ve Terorle Mucadele ^lasası'nın 6. 7 ve 8 maddelerıyle karşı karşıyalar TCK Madde 155: Bırçok aydının yargılanmasına ve bazılarının mahkûm olmasina neden olan Turk Ceza \asasfnın 155 maddesınde. "Kanunlara karşı gelmeye halkı teşvik ile memleketin emniyetini tehlikeye düşurecek surette makale neşredenler ve\a halkı askerlikten soğutmak yolunda neşnyatta bulunanlar veya alenen konuşanlar iki avdan iki scneye kadar hapsolunur" denıyor TCK Madde 158: Bır baska aydın maddesı olan Turk C eza \asası nın 158 maddesı. cumhurbaşkanına hakaret tıılını cezalandırıyor Ancak maddeıun ıçındekı havada kalan kavramlar cumhurbaşkanına yonelık eleştınlerın bu madde ıçıne sokulabılmesıne neden oluvor TCK 158 ın metnı soyle •Reisicumhura muvacehesinde hakaret ve sovme fıillerini işleyenler uç seneden aşağı olmamak ûzere ağır hapisle cezalandırılır. TCK Madde 159: Dığer aydın maddelerı •ırasinda en onemlı yerlerden bırını Turk Ceza Yasasi'nın 159 maddesı tutuyor TCK 159"un metnı şoyle "Türkluğü. cumhuriveti. TBMM'yi. hıikiımetin tnanevi şahsivetini. bakanlıklan. devlerin askeri »e\a emniyet muhafaza kuwetlerini \eya idlivenin manevi şahsivetini alenen tahkir \e tezyif edenler bir seneden altı seneye kadar ağır hapis cezasıvlacezalandınlırlar. Birinci fıkrada beyan olunan flillerin irtikabında muhatap iarahaten zikredilmemiş olunsa bile onlara natufiyetinde tereddüt edilmeyecek derecede karineler varsa tecav üz sarahaten vuku Yaşar Kemal. en çok vargılanan vazaıiarımızdan. bulmuş addolunur." TCK Madde311: Turk Ceza Yasasi'nın 311 maddesı. sııça tahrık eylemını su metınle cezalandırıyor ''Bir SUÇUD işlenmesine alenen tahrık eden kinıse aşağıda vazıh şekillerde cezalandınhr. -Eğer tahrik ettiği curumün cezası muvakkat ağır hapsin usrunde bir ceza ise uç seneden beş seneye kadar ağır hapis. -Muvakkat ağır hapis veya hapis cezasına mustel/im ise llilin nevine göre uç senevc kadar hapis. -Sair hallerde ağır para cezası. Tahrik gazete veya mecmua ile veya sair tab-ı aletleriy le veya elle yazılıp çoğaltılarak vav ımlanan ve dağınJan yazılar ile ve umumi yerlerde levha ve ilan asmak suretiyle olursa vukandaki bentler uyannca suçlu hakkında tayin olunacak ağır hapıs ve hapis cezalan bir misli arttınlırr TCK Madde 312: Yasanın 312 maddesı ıse soyle "Kanunun cünim savdığı bir fiilr açıkça öven veya ivi gördüğüniı söyleyen veya halkı kanuna itaatsizliğe >evahut cemiverin muhtelif sınıllannı umumun emniyeti için tehlikeli bir tar/da kin ve adavete tahrik eylejen kimse. altı avdan iki seneye kadar hapis ve ağır para cezasına mahkûm olur. Yukandaki fıkrada va/ılı suçlan neşiryoluyla işleyenlere verilecek ceza bir misli arttınhr." Savcılar bu maddeye dayanarak orneğın "Devletin içindeki karanlık guçleri temizleyelim" dıyen aydınlar hakkında rahatiıkla dava açabılıyorlar Lluslararası AfÖrgutü( Amnesty International). Turk Ceza \asası"nın 159 ve 312 maddelerınden açılan davalan doğrudan dusunce suçu olarak kabul edıyor ve ona gore tavır alıyor TMY Madde6.7,8: Son yıllarda aydınlann karsisina çıkan en onemlı tehdıtlerden bırını de Terorle Mucadele Yasasi'nın 6. 7 2 ve 8 maddesı olusturuyor Terorle Mucadele Yasasfnın 6. 7 ve 8 maddelen ozet olarak şov le "Teror program ve hedeflerini. bildirüerini. guvenlik gorevlilerinin ve muhbirlerin kimliklerini açıklayıp vayanlann. me> kute sahipleri danll ağır para cezalan. orgutle ilgili ya da devlerin bolunmez butıinlıiğunun aleyhinde propaganda yapnıış sayılan basın mensuplannın ağır hapis >e mev kute sahibi de dahil ağır para cezalanna çarptınhrlar." Hukukçular tarafından ceza sorumluiuğunun kısısellığı ılkesıne aykırı olduğu savıyla anayasaya aykın olduğu belırtılen bu maddelerden dolayı İsmail Beşikçi, Fikret Başkaya HalukGerger OralÇalışlar. Ayşenur Zarakolu. Eren Keskin. Y ılmaz Odabaşı. bazı DEP mıllervekıllerı yargılananlar arasında bulunuvor Son 4 yılda 16 gazeteci öldürüldü Uluslararası Af Örgütu'nun raporuna gore I992'den bu yana. Tdrkıye'nın Guneydoğu Bolgesı'nde ınsan haklan konulannı ınceleyen 16 gazeteci olduriıldü. Oldürülenlenn çoğunluğu sahıbı Kürt olan Yenı Ülke. Ozgur Gundem. Ozgur Ulke ve Yenı Poıtıka gıbı gazeteler ıçın çahşmaktaydı. 3 Aralık 1994 günu Ozgür Llke'nın Istanbul ve Ankara'dakı burolan tahrıp gucu yuksek patlayicılarla harabeye dondu 1 kışı oldıi 19 kışı yaralandı. Guvenlik güçlennın faalıyetlennı ızleyen muhabırler de sık sık tehlıkelerle karşı karşrya kaldılar HAFTA1A BAKIŞ AHMET TANER KIŞLALI Solun Derdi Yenileşme mi? Solun onde gelen ısımlerı konuşuyor Çoğunun ve de Turk solunu eleştırenlerın ağzın- da aynı nakarat "Sol kendını yenıleyemedığı ıçın bu hallere duştu' " Kendını en çok "yenıleyen" partı SHP ıdı Yenıle- dıkçe kuçuldu Sonunda CHP adı bıle onu kurtara- maz oldu Fransa'da bır zamanlar 'ebedı muhalefet" olan solu ıktıdar yapan neydı7 "Ortak program". yanı ıdeolojık yenileşme mı'7 Yoksa o program etrafında boluk porçuklerın bır araya gelmesı mı? Halk nıçın Mitterrand'a oy verdı? Sol kendını yenıledı dıye mı'? Yoksa bırleşıp de ul- keyı yonetmeye aday olabılecek bır guce donuştu dıye mO Fransa'da "ortak program" hıçbır zaman yaşa- ma geçmedı Gıderek de unutuldu Ama Fransız solu 'ıktıdar seçeneğı" olma nıtelığını korudu • • • ideolojının onemını yadsımıyorum 12 Eylul'den sonra, Turk solunun "yenı dunya duzenı "nın etkısı altına gırmesı ıçın buyuk çaba sarf edıldı "ikıncı cumhurıyet" ıdeolojısını savunanlar, basında koşe başlarına yerleştırıldı Okyanus ote- sınden uzanan eller gorevlerını lyı yaptı "Yenı sağ"ın adı "yenı sol" oldu Kımısı "devletçılık"ten utanmaya başladı Kımısı "ulusçuluk"tan Hatta kımısı de "halkçılık"\an Sadece "laıklıge" sarılarak Atatürk'un mırasının meyvelerı toplanır sanıldı Kımlıgını yıtırmenın ver- dığı boşluk laıklık ıle doldurulmaya çalışıldığı ıçın, o konuda da sıvrılıkler yanlışlıklar yapıldı "Dındar" ıle "dıncı"yı kanştıran mesajlar venldı "Bu duzen "den, yanı bu dunyadan umutlannı ke- senler RP'ye terk edıldı Ezılmışlıklerını, PKK ye olan tepkılerını dıle getırmek ıçın "ulusal dayanış- ma"ya gereksınme duyanlar da MHP'ye Ve Kemalızmden uzaklaşıldıkça halktan da uzak- laşıldı • • • Rakamlar yenı yenı açıklandı Turkıye, gelır dağı- lımı en bozuk 16 ulkeden bırısı Sola uzak gazeteler bıle manşet atıyorlar "Bu gelır dağılımı ıle Batı'da bıze yeryok" dıye Toplumsal sınıflar arası dengeler daha da bozul- muş Bolgeler arası dengeler daha da bozulmuş Guneydoğu'nun durumu etnık teror yanlısına ya- nyor Buyuk kentlenn durumu da dın devletı yan- lısına Ama devletçılığın sahıbı gıbı görunen partı. Ata- turk'un mırasını yıyenler değıl, RP' Balkanlar'da, Kafkaslar'da ve en onemlısı Turkı- ye'nın Guneydoğusu'nda olanlar ortada "Dın"e, "ırk"a ya da "etnık koken"e dayalı mıllıyetçılık an- layışının yanlışlığı, yaşanan acılarla kanıtlanıyor Tito'nun etnık ayrıma dayalı toplum oluşturma ça- bası ıflas etmış, Ataturk'un "kultur sentezı"ne da- yalı "u/us"u her şeye karşın ayakta Turkıye'dekı ırkçı mıllıyetçıler bıle, olayların zor- taması ıle Ataturk'un ulusçuluğuna yaklaşmak ge- reğını duyuyorlar Ama Ataturk'un partısının adını kullananlar "ulusçuluk" okunu atma peşındeler' "Yenı duzen "de halk ezılıyor Demokrasının teme- lı olan "orta sınıflarçokuyor Ama "Solkendınıye- n(/eme//"dıyefetvaçıkaranlar, "halkçılık 'ılkesınden rahatsız oluyohar 1 • • • Sol kendını yenıleyemedığı ıçın çokmedı Ozun- den uzaklaştığı ıçın çoktu Sol olmaktan çıktığı ıçın çoktu Tutarh bır yapıda bır araya gelemedığı ıçın, ınan- cını yıtırdığı ıçın çoktu Inandırıcılığı, tutarlılığı. gu- cu yok olduğu ıçın çoktu Kemalıst sol kendını 1970'lerdeyenılemıştı Çun- ku uzaklaştığı ozune yenıden donmuştu Kemalız- mın "sureklı devrımcılık" ılkesının gereklerını yerı- ne getırmıştı Ideolojılerı gereksmmeler belırler Solun tabanını oluşturması gereken kıtlelerın ge- reksınmelerı mı değıştı'? işçının, kamu gorevlısının, emeklının, gecekonduların ezılmış ınsanının, koy- lunun sorunları mı değıştı 7 Turkıye kalkınıp toplumsal adalet sağlandı mı kı, Turk sofunun ıdeolojısı değışsın' Değışmesı gerekenler, solu ozunden saptıranlar- dır O ıdeolojıye uygun bır orgut yapısı oluştura- mayanlardır Tek yapıda butunleşmenın onunu açamayanlardır Yanı toplumdakı beklentıye doğru tanı koyama- yanlardır 1 4 Mevsimin Huzurla Yajanacağı MEKÂNLAR SON 5 VILLA SUPERLUX M UZERİND VADELİ SATIŞ Seçkin ve savguı bir ortaııun güzellikle- riııe, sitemizi gördü^iltıüzde karar >ere- ceksiniz. ZEYTİNALANI URLA'da Üç- kııyıılara 18 kın. (sadece 15 dakika) trip- lex 5 oda, 1 salon, şöınine, barbekü vs. Müracaat: 0232.766 25 55 • 0232.365 9714
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle