27 Haziran 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 25 EKJM 1996 CUM/ OLAYLAR VE GORUŞLER Kuleler MELİH CE\ DET ANDAY G azetelerde okudunı. Gala- ta Kıılesı mııze oluyor- mus Bır Cenevız yapısı olan bu kuleve hangı mu- zelık kalıntılan koyacak- lar. bılemıyorum Ancak bırkaç gune kadar kapısina -Kapalıdır"* le\hasının asılacağını sovleyebılırım Bızde muzeler nedense çoğun kapalı olur Yahya kemal Beyatlı, Ktanbul age- lenbırvabdncıdostunumuzeleumızden bınnegoturmekıstemiş gıtmısler kapa- lı; oradan başka bır muze\e. o da kapa- lı. Vıhya Kemal bu olayı anlattığı arka- dasımıza. •4 \lüzedeğil,consene"demıs Hjnı açarsak. "Gostermek için değil. ko- rumak" anlamına 1348'deyapılan bu kulenın çesith do- nemlerden kalma resımlı bolgelennı ın- celersenız goaınumıınun çok değıstığj- nı anlarsinız Bızans donemınde Gala- tadakı Cenevız kolonısını çevreleyen surların ıçınde kaldı I446'da surlarla bırlıkte kulc de yukseltıldı Jstanbul'un Fatih Mehmefçe alınisı uzerıne Galata teslım olunca Kule de Osmanlılara geç- tı Cenevız. Osmanlı ıle hep 1yı geçınır olmustur. çunku baslıca aınacı tıcarettı Kule'nın yapılıs nedenını açıklamak bence çok guç olsa gerektır Neden der- senız. denızı (Halıç'ı ve Boğaz'ı) dene- tımı altında tutmuyordu Olsa olsa Bı- zans dısında yerlesmis Cenevız halkın- dabırguvenlık. belkıdeegemenlıkduy- gıısu uvandırarak yerlesıklığın erıncını saölıvordu Bır de (Cene\ ız halkı bunun bılıncın- de olmasa da) yenı bır kentın (Beyoğ- lu'nun) duşunu yaratıyordu 1509'da kı\amet-i Sugra(Kuçuk Kıya- met)dıyeanılan şıddetbdepremdeyıkı- lan Kule'nın yaklaşık 13 metreden yu- kansı yenıden yapıldı KanuniSüleyman donemınde zından. III. Muratdonemın- de gozleme\ ı olarak kullanıldı FY Mu- rat donemınde (1623-40) Hezarfen \h- metÇelebi. kendı yaptıği kanatlarla Ga- lata Kulesı'nden Uskudar'dakı Doğancı- lar'a değın uçtu 1794'te. y ukarda çıkma olarak 1 5metrekadardışantaşanbırkat yapıldı \e kule yangın gozetleme yen oldu ^ ukseklığı 62 59 nı 'dır Bakın. Beyazıt Kulesı'ne gelındığm- de nı\et apaçık ortadadır Istanbul'da çı- kan yangınları gozetlemek ıçın Mimar Krikor Balyan'a ay nı yerde 1808 'de yap- tınlanılkkuleahşaptı Buyapı. 1826yı- lında yenıçenlerın ayaklanması sırasın- dayakılınca. SultanlI.Mahmudunbuy- ruğu ıle Serasker Hüsevin PSşa tarafın- dan Mimar Senekrim Balyan a bugun- ku kârgır kule yaptınldı (1828) 85 m yukseklığındedır O zamankı İstanbul yakası e\ len tum- den ahşaptı. yangın çıktı mı. ıkı uç ma- halleyı sılıp supuruyordu Pekı kule bunu onleyebılıyor'muydu'1 Nasıi onleyebılırdı kı1 Vangını goren gozley ıcı. kuleye bır se- pet sarkıtıyordu. bunu goren Istanbullu da (gorebılırse) nerede olursa olsun pı- lıyı pırtıyı toplayıp kaçıyordu Nereye' Nere\e olursa Yukarda ~Be>azıtK.ulesi'negelindiğin- de niyet apaçık ortadadır" dedım ama sepet sarkıtmakla yangın onlenenıeye- ceğıne gore 85 metreye çıkmaya ne ge- rek \ar sorusu karsimıza dıkılıyor ıster istemez Mınarelerden bırı yadamına- relerın tumu bu ıs ıçın kullanılamaz nııy- dı1 Tannsal bır goıe\ ın yerıne getırılme- sı ıçın (ezanı duyurmak ıçınlyjpılmısbır kulenın. pespaye dunya ısleıınde kulla- nılamayacağı savı ılk bakista ne denlı doğru gorunurse gorunsun. halkı nama- zaçağırmak ıçın oneayuksegeçıkmanm ınandırıeı bır nedenı gene de bulunamaz sanınm Ustelık unutmavalım kı. Sayın Muhammed'ın gununde mınare \oktu (Bıdat-ı Hdsene mıdıı Bıdai-ı Seyyıe mıdır. orasına karısmanı I Bence dunyadakı butun kulefer ıçınde en sa\unulur olanı Pisa Kulesıdır Ital- ya'nın Toscana bolgeMndekı romanesk kılısenın daıre planlı bu kulesının yapı- mına 1174 yılında baslanmıstı v uksek- lığı 56 metre olarak tasarlanmistı Teme- lınınçurukzemın ustuneatılmasi veden- gesız bır bıçımde yerlesmesı nedenıvle sekız katından uçu tamamlandığında. bır yana doğru \atmağa başladı Vapımdan sorumlu olan Bonnano Pisano bu eğrı- lıgı. kalan k^tlaıın yatık yandakı yuk- seklığını bıraz arttırarak duzeltmey ı de- nedı. ama artan y uk kulenın toprağa da- ha çok batmasına \ol açtı Muhendısler soruna çozum ararlarken. kule yapımı bırçok kez ertelendı \ e sonunda (14 v uz- yılda) eğık bır bıçımde tamamlandı Bence bu sonuç. bır zorunluluğu de- Sıl venı bırsa\ı duvuruvor Bırkuleeû- n de olabılır Dahası soy le Kule dedığın eğrı olma- lıdır. çunku e\rende duz çızgı yoktur Bana scrarsanız en haklı kule. Babıl Kulesı'dır Ama Tanrı bu kulenın \apı- mına engel olmu^tur Kulaktan kulağa soy lendığıne gore Babıllıler. Tanrı katı- nd ııia^mak Tdnn'va varmak istnorlar- dı Neden istemesinler' Ka\ usmanın so- mui ozu o değıl mıdır1 Tutan'daıı bır sure sonra y apımına bas- lanaıı bu kulenın. Te\ rat'ta anlatıldığına goredestansıoykusuşoyledır Babıllıler. gorkemlı bır keııt \e "başı göğe değen" bır kule y aparak un salmak istedıler Tan- rı. i!jçılerın dıllerını. sonunda bırbırlerı- nı anlavamayacdkları kadar kaıiştırarak kulenın yapımıııı durduıdu Kule hıçbır 7dinan bıtuılemedı \e halk dunyanın dort bu yanına dağıldı Masalı se\ lyorunı ama bunun altında- kı geiçeğı aramaktan da vazgeçmıyo- rum Tanrı. msanldilauızvuzegelmek iste- nıedı. bunda yerdeıı goğe haklıdır Her yarattığımızı se\mek zorunda değılız A\rita ben. Babıl Kulesı vapımının yarıda kalnıasmı baska bır nedene bağ- larım hep ı Bunu daha once de yazmı- sımdır) Dort dınan ya da daıre duvarı çıkmak kolaydıı ama guç okın. yapının ustunu orfııektır Bence Babıl Kule- sı'nın muhendıslerı ısçılen bu konuda guçlııkle kar^ılaştılar. aralarında anlas- mazlık çıklı Pieter Bruegel'ın "Babil Kulesi" adlı ıcsnıı (\ivana Sanat Tarıhı Muzesı 1563 yağlıboyalolaöanustu bırtasarla- madır Buv uk usta bu kııley ı ıç ıçe kule- ler duzenı olarak dusunmııs sasirtıcıdır EıfTel Kulesi ne değınmeden bıtıre- mezdım bu \azı\ı Abartma olmasin. ama Babıl Kulesı "ııden belkı de daha un- ludur Eıttel Kulesı neden dersenız o». ulduğunee yerılmı>tır de ondan Fransız hukumetı. Fransız De\rı- mTnın 100 yılını kutlamak ıçın ltS89'da bırsergı duzenlenmesmı kararlastımıis- tı Sergıyı simgeleyecek bıranıt ıçın \a- rısma açıldı kopru muhendisı Gusta\e Eifrel'ın onerisi bırıncı sewıldı M)i) met- re vukseklığınde demır bır kuledır Maupassant hiç se\ medığı halde sık sıkoğleyemeğı \ermı> kulenın lokanta- sında "Paris'te onu gormediğim tek \er burası"dermiş Bu espn Paııs halkı arasında ^ok \ay- gındır - Paris en ı\ ı kuleden >:orulur - Neden' - Kuley ı gormezsin de ondan Unlu ftalyan yayarı Dino Buzzati'nın (1906-1972) tantastık bıro\kusu \ardir Eıffel Kulesı ustune Çok sevcnm Muhendis Gusta\e Eıttel \ukseklık uçyuz metre olacak dnealdatmı^ huku- metı gerçek nı\etı hiç duımadan y uka- n. daha vukan (.ıkmakmis Berck'ct bu delıce amaı, anla^ılmıs da Fransız ordu- su topu tufeğı ıle kulenın dıbıne gelnıı^ de zorla mdırmıs asağı muhendisi \ e us- talan Buyuk tıosteriiebılımı.1 Roland Bart- hes'ıri (19"! 5-1980) -Liffel Kulesf adlı yapıtını salık verırım okurlaııma (lyı Şey ler Va\ ıncılık Çe\ırenler \1ehmet Rıfat - Sema Rıtat ) Olağanustu bır de- neme ARADABIR ZÜBEYDE YALIN ÖKTE.M \fannara Cnı Öğretım Göre\lısı Coşkuyla Karşılarken... Cumhurıyet Bayramı'nın 73 yıldonumunu kutla- maya hazırlanıyoruz Bızlere çağdaş Turk kışılığını ka- zandıran, "Bagımsız Turkıye"haya\ın\ gerçekleştıren, bırçok goruş ve etnık farklılıklan olan Anadolu ınsan mo2aığını TurKİuk bılıncınde kaynaştırıp "kurtuluş"u başaran ulu ondenmız sevgılı Atatürk'e ulusumuz mınnettardır 23 Nısan 1920'de Ataturk'un onderlığı ve başkan- lığında kurulmuş olan TBMM bızzat hukumet olarak çalışmış, mıllet egemenlığmın bırsımgesı olarak "Kur- tuluş Savaşı "nı yonetmıştı (Bır başbakanı bıle yoktu) Saltanatın 1922 de kaldırılması ıle artık rejımın adını koymaya sıra gelmıştı TBMM anayasa değışıklığını 29 Ekım 1923'te kabul ederek yenı Turk devletının bır Cumhurıyet" olduğunu ılan ettı Oybırlığıyle Gazi Mustafa Kemal Paşa, Cumhurbaşkanı seçıldı ve ılk hukumetı kurma gorevını de Ismet Paşa'ya verdı Aradan geçen yıllar ıçerısınde yazık kı oduncu, çı- karcı, dın somurgenı polıtıkacılar yuzunden "Cumhu- rıyet" kavramını bıle tartışır duruma geldık Ancak goruyoruz kı bu yıl obur yıdardan daha farklı bıçımde "Cumhurıyet Bayramı"na sahıp çıkma çabası var "Laık Cumhurıyet"^ sahıp çıkma olgusu vazgeçıle- mezbırılkeolmalıdır Dını duşuncesı, kımhğı herne olursa olsun. herkesın çıkarı huzuru gonencı ve ya- rınları bu kavrama ve onun ergılerıne (nımetlerıne) sa- hıp çıkmakla guvencededır Atamızın amacı Turk ulusunu bagımsız olarak çağ- daş uygartık duzeyıne ulaştırmaktı Bu amaca ulaşa- bılmek ancak aklın, bılımın ışığında laık halkçı ozgur- lukçu, demokrat ve ulusçu bır devlet yonetımıyle ola- sıdır Çağdaşlaşma ve uluslaşma. aydınlık yollann "yol gosterıcısı "dır Laıklık. devletı ve toplum yaşamını dınsel kurallann etkısınden kurtarmak demektır Laıklık duşunmeden yoksun olan feodal bır toplum yapısmdan duşunen, ureten. çağdaş ve aydın vatandaş toplumuna geçış demektır Kısaca, laıklık çağdaşlık demektır Laıklık, asla ınançsızlık, dınsızlık anlamına gelmez Ne Mus- lumanlık ne de Ataturkçuluk hıçbır kesımın tekelınde de değıldır Butun bu değerlere saygılı olan ınanan. vıcdanen kendınden sorumlu olan bır vatandaş ola- rak hem Musluman hem Ataturkçu. hem demokrat. hem ulusçu da olunabılır, pek de guzel yurttaş olun- muş olur Bızler dolu dolu 29 Ekım'ler yaşamış bır kuşağız Rahmetle ve saygıyla andığım babam. bayram sabah- lan (dını ve ulusal bayramlann hepsınde) radyoyu açar, dmletır ve o bayramlann onemını bır bır bızlere anla- tırdı Hep bırlıkte radyoda çalan marşlara ya da şar- kılara katılarak bayramın havasma gırer, buyuk haz alırdık Ben yıne o hazları duyuyorum ıçımde, hatta da- ha da artarak (nanıyorum kı bu duygulan ve guzellık- lerı yaşayan sadece ben değılım, sızler bızler, hepı- mız işte çızdığı aydınhk yollardan şaşmadan yuruye- cek şaşanlara da asla goz yummayacak olan sızler, bızler, hepımız el ele yurek yureğe vererek O'nun emanetlerıne sahıp çıkalım "Rahat Uyu Atam" dıye- bılmek ıçın yurdumuzun her yennde olduğu gıbı. Ba- kırkoy Beledıyesı de tum Bakırkoy'de faalıyet goste- ren sıvıl toplum orgutlerı ve Bakırkoyluler olarak 29 Ekım gunu bır araya gelıyoruz Atakoy Yunus Emre KulturMerkezı'ndekı "Cumhurıyet Bayramı"r\\ kutla- ma şenlıkienne butun yurttaşlanmızı çağırıyoruz .*\\ V türsak SİNEMA KURSLARI 26 Ekjrn I I Ocok (CumorlKigOnlen, Soot 10 00 14 00) • Dvnya Sinemo Torihine Genel Bokıj • Tıîrk Sincmo TorikiM Genel Bokış • Sinema Kuroiilorı • Seıoryo YOZIM Tekniği • Sheno Komerolon • Oöjektif Özell*(eri ye Kddraj • VWeo Kamefakm • Saenodo Sonot YoMtimi • Aydnlatıra Tekniği ve ifk Blgisi • Çekim Planlan ve Kamera Horeketleri • Sinenodo Oyuncvluk • Sinemada Knrgu llkeleri "Sinemada Seslendirme İMceleri" • Sinema Filminde Kvrgtı Tekniği (nygukmalı) • Vkko Fikninde Kurgu Teknigi (Studyo Ziyareti) • Fih YöıetMİıiı Teıael İlkeleri • Bir Filmin Yapııa Sgreci • FÜM ÇöııiBİeMeti Aynca: ANTRAKT dergisine bir yri uaelsiz abaneik Tiirsok Sinemo Yıllığı %30 indiriınli TURSAtf VAKFI Gazetea Eroi Dernek Sok No 11/2 Beyoglu ISIANBUl U (0212)25147 70 244 52 51 Tarihin Denizine Yeniden Dökeriz! \TDII BILGET£"/;;fA// Ammıl G enelde Batı -ozelde Av rupa- uy - garlıktanhı. Karolenjlerın \ukse- lışıyle başlar Akdenızın Islam ablukasına gırmesı. -Regnum Francorum" efendısi Charlcs Martel'ın Poırıerzatennden son- ra. Avrupa'yı bır "kuzeyeçekiliş" sureeıneyonel- tır Aöırağır. ama kesin kuzeye çekılış eskı çjğ dunyasınınyıkılısıdır Artık Atlantık ıleOrta A\- rupa'nın buyuk ırmaklarını \e Kuzey Dcnızı'nı kapsayan alanda bır A\ rupa uygarlığı biçımlene- cektır Tarım alanlanndakı değı^ınıı ku*,ukko\- lu mulkıyetının kurulusu ızleyecektır Tarınısal uretımden sanayı de\rımıne ko^ulurken ise Ro- nesans usu gundemleyecektır Guneyde ~inanmakiçininanan" Arapdunya- si ıle doğuda "inanmak icin düşünen" Türk-Ös- manlı dunyasi arasında sikısan yenı A\rupa. or- taçagın koyu karanlıgında bıle "diişünmek için inanan"bırtozde(cev herde) gorunecektır "Tan- rı, salt yokluktur" dıyen Scottus Friguena'dan Anselmus'a. ondan Abaelardus. Aquinolu Tho- mas ve Roscelin'e değın tum skoldstıkçıler no- mındlızmın *e rasyonalızmın kapisinı aralaya- rak. ronesans ışığına önculuk edeceklerdır İnsa- nı aşağılayan Thomasçıhğın karsısına ınsanı yu- Lelten Scottusçuluğun dıkılmcsı rasyonalı/nun dogmatızmezalen olacaktır "Gök oİvüsü*'nden "\erdlcusu~ne \aran Anadolu-Akdenız u\garlı- ğının tcmellen uzeruıdeartık tanrısal olçııden us- sal olçuyee\nmlenen \\ıupauygırlığı yuksele- cekttr Bılgı aktarıusı değıl bılgı yapitisı bır ııy^ar- lıktırbu Dene\ vegozleııılerleeldeedılen mad- desel verılerden bılgı ureten bır usa dayanıı Bu us. tanrıbılımsel ve ıdealisi vonelımierı su/er. mantığa \urur Kuıamlar olustumr > ontenıler bivinıler Anadolu-Akdenı? uvgarlığını "uygar- lık"kılan Herakleitos un dedığı gıbı "Butunşty- lerden bir şey, bir şeyden butıin şe\ ler birleşir" \ e "Her şey. ancak karşıtların kavyasııulafi doğar". Diyalektik. Batı uyüarlığının ışıltılı doruğu olur. Bu uygarlık. tum olay ve olguları -ınsan bılın- eının en olgun bıreşımınde- bııtunsellıklen çok vanlılıkları bııbırleıınebağımlılıkları devımsel- lıklerı çelı>melerı ve değıskenlıklerıyle gelış- kenlıklen ıçınde ırdeler Tarıhsel evrımındevını- mını gerçek boyutunayukseltır Nıcelıksel değı- ŞTmlerın nıtel değisime donusıınuınu evnnıın sarmal yapısindakı olumsuzlanınanın olumsuz- lanmasinı y'asama geçırır hvrensel gelısmede venı ve ılen olanın. eskı \e ızerı olanın verını alı- Hızınızla deği varmak şinda. ınsan etkınlığmın onemını vıııgular Her olay. bellı bır nıtelıkle bellı bır nıcelığın bırlığıdır Tarıhsel olaylar ne dogaustu guçleree vonetılır nede bırey lerın raslantisa! ve kevtı ka- rarları ıle Tarıh bellı bır toplunisal gelişiııe sıı- recidır Temel olgusii da bı/Ait ııisandıı Insanın uretımıdır Insanın uretımı salt ıııeta uretımı de- ğıldır Bızzat kendı kendisinı de ıııetımıdır Ken- dını ureten ıns.ın. toplumsa! gelışme sureLinı kav - ravan tarıhsel olavı belırleven ınsandır • • • İttihatvelerakkiciler Mmaıitidıı Hurriyetve İtilafçılar Ingılızcı L lıisakı değıldırler Daya- naklan ılkesiz bencıllık ve ıısdısilıktır Batı uy- garlığı yanlısi değıl. "tti-eddutçu"vanı BatKidır- lar Ânadolu'da. hızzat ınsan enıeğıyle uretılen \ludataa-ı HukukCenııyetı ıikel varlığmı Mus- talaKemarıu kısılığınde nıtel bıılığedoını^turur Llusalcıdır Teslımıyet veıııandacılıgıyadsir An- tı-emper\alıst tııtumıınu açıkça belırler Duzen- lı ordusunu kurar kurtulus Savası nı verır \e M) Ağusios gunu geklığınde onder \1usta- ta Kemal komutunu veıır "Ordular, ilk hedefini/ \kdeni/'dir; ileri!" Bu konmt. yalnızca empervahzmın ısbırlıkçı- sı diısmanın denıze dokulmesi buvruğunu içer- mez Artık ogundensonnı yenı Turkıve'mn Ak- denız uygarhğından temellenen Batı tıvgarlığı duzey ıııı hedetledıüını belır- ler \skersel uretım surctın- de bızzat kendisinı de ureten Mustafa Kemal \taturk, ta- rıhsel oluşumun nestıel ger- veğını gostermektedır Tur- kıve toplumuna Osınan- lı'daıı kalan topraklarda ar- tık butun ^eyler bır sevden v e bır sey de butun *ey lerden bırlesecektır Etendı va da halıte egemenlığınde değıl, bızzat ıılusiın egemenlığın- de bır bırle^ım olacaktır bu Hem Batı uy garlığı ıçınde v e hem de Batı enıpervalızmı- ne karsi var oluncaktır \enı Turkıye. karsıtlaniHJtisma- sindan doğacaktır Hem uluslararası hem de ulusal alanda L'ygarlığın. toplum- sal gelismenın ıtıcı gucu bu ıvmededır çunku Bir yanda Batı duşmanlı- ğı, uvgarlık düşnıanlığı ile tumleyen.oteyanda Batı uy- gariığınayandaşlığı Batıcılık \e isbırlıkçılık olarak belir- leyen güçler. dun olduğu gibi bugıin de sahnededirler. İn- sanımızın > ucelmesini değil. seylesme sini kurgulamak peşindedirler. \e ki. tarih bi- lincinden voksunlukları on- lara unutturmaktadır ki: Biz. önderimizin gosterdiği ilk hedeften asla şaşmadık. Hem Vnadolu-Akdeni/ uy- garhğından temellenen Batı uygariığına sahip çıknıasını hem de onderin koy duğu he- deflerv düşman olanları tari- hin denizineyeniden dokme- sini bilirl/. Ataturkçu bilincimiz. buna veter de artar bile!.. Bılgı ıçırv e C»ddes Na T4 Ese-tepe 9O28C « arCu Te 21212H6fi61 ^03 Faks 212 21 *S S8 BANKAPiTAL GFLİBOLL K.ADASTRO M\HKEMESİ\DEN 1 >İV6 i } •> Dava^.1 Hamı\c L Ikcr Buk-nt Rcfik Llker Penuı Dınıbuıım Mıızaltcr RetU Llker \ekılı \\ \1 Falıh Okta\kaan taratından aı,]- 1 ııı ızaleu ^UMI da\JMnın \ jpıl ın a^ık durıiîiııa-ı >.o- nıındj ^ orıloıı ara karan ge- regııuc Gclıbolıı ı)(,c»ı Maeddın nıahallcsi patta S ada y parsel 24 te kavıtlı ta^ınmazın hı^^eda^ı olan \apilan tum ara^tırmalara rağmen a^ık adreslen tes- pıı edılemeven da\alılar Ca/ıp "> jsjcıojlu \uran Sokmen Nernıın \rgun Latıt karagoz Nurne Ll- ker ın duruşmanın atılı bu- lunduğu 20 II 1996 gunu saat 09 («I da mahkememız salonunda hazır buluıınıa- bn luzır bulunmjdıkljn tıkdırde HLMK ııın M)9 maddeleı ı geagııiı.e gı\ ap- larında kaıaı vcnlcıcgı hu- MI>U teblıg olunur llanen 2 1(1 19Vft"Basin I I KMi PENCERE Anlaşılmaz BiP İş Istanbul, neresınden bakarsan bak, ınsanın ak- lını başından alan bır kent Altyapısı yokmuş bıraz yagmurda ortalığı seller gotururmuş. trafığı keşmekeşmış. pahalılığı cana tak demış pıslıkten geçılmezmış, her mahallesını mafıozı sarmış varoşlan taşralaşmış. betonlarfa kuşatılmış. aparkondularlaçırkınleşmış, gokdelen- lerle kendıne yabancılaşmış. Istanbullu dıye bır kım- se kalmamış Ne olursa olsun Geçen gun bır dar sokağı donerken, koşebaşın- da bır evlıya ıle burun buruna geldım, ıçımden bır ses - Merhaba1 dedı Kımbılır yatır dıle gelse nelersoylerdı'?. Avuçıçı kadar bır yere sıgışmış. kaç yuzyıldan ben yatı- yor^1 Kuçucukmezar demır parmaklıklarlasokak- tan ayrılıyor. Adak ıçın dıkılmış mumlar yarı yanmış, bırbırıne yapışmış, yıvışmış, kırlı renklere burun- muş soyut bır resım gıbı yatırın ayak ucunda ke- ramet beklıyorlar Kım yaktı bu mumlan'?. Istanbul'un bu daracık sokağını donerken bu ya- tır nasıl karşıma çıktı'? Ne bıleyım Istanbul bu' Neresınde ne var, ne yok, ne ola- cak, kımse bılemez • Yatıra mum dıkmek çok eskı bırgorenek, herdın- de yerı var mum dıkmenın Mum oldum olası ılgı çeken bır sozcuk Sağdan da okusan, soldan da okusan bır1 Ateşe tapan ınsanın gonlunde yanan mumu hıçbır peygamber sondurememış . Ya mumun ne ışı var edebıyatta'' Eskı ozanlar mum ıle pervane uzerıne şıır yaz- maktan bıkmamışlar Nıçın? Çunku pervane. mumun çevresınden ayrılamaz. doner de doner, olunceye değın surer bu donen- ce Eskı yuzyılların şaırlerınde 'gul' ıle 'bulbul' bır ıkı- lemdır.. Mum ıle pervane ıkıncı ıkılem Çozulemeyen ıkı ıkılem . Ikılem zaten bağdaşmaz ıkı onerme arasındakı almaşıklıktır Sozcugun felsefı ıçerığı bır yana. ne mum ıle pervane bağdaşır, ne de gul ıle bulbul! Aralarında bır turlu kavuşamayanların çekımınden doğan sevda surup gıtmıştır • Pervane neden mum alevının çekım gucunden kurtulamıyor yaşamı pahasına surdurduğu olum donencesının yorungesınden çıkamıyor?.. Yanıt vermek guç Pervane mumun alevıne âşık, ama, mum da ale- vının ışığını ancak kendısını tuketmek pahasına sur- durebılıyor Erıyıp tukenen, sararıp solan ınsana "Mum gıbı enyor denır Pervaneyı mumun alevıne çeken. belkı de alevın mumu yıyıp bıtıren sıcaklığıdır Sonuk bır mum. ne çevresını aydınlatabılır ne de bır sevdanın gızemı- nı yaratabılır , ' , • Kımı ınsan bır yatıra adanmış mum gıbı yaşamı- nı bır amaca bağlıyor. sozcuklerle, tumcelerle, dı- zelerle uğraşıyor, laboratuvarlarda mıkroskoplann başında omrunu tuketıyor, bılgısayarların ekranla- rı karşısında gecelerını harcıyor, ınsanlar arasında eşıtlık ve adalet ıstıyor her tur somuruye ve zulme karşı yuruyuşlere toplantılara gereklı gereksız ka- tılıyor duşkunlerı, yoksunları kendısıne dert edını- yor, yer yuvarlagının ta otekı ucundakı ınsanların davalarını ustlenıyor Neden'' Nedenını pervaneye sormalı!.. ESKIŞEHIR'DE CUMHLRH ET ETKJNLIKLER] ATATÜRKÇÜ DÜŞUNCE DERNEĞİ ESKİŞEHİR ŞUBESİ AÇIK OTURUM KONU: Cumhurıyet Devrımı'nden Bugunun Turkıye'sıne KONUŞMACILAR Prof Dr TanerTımur Prof Dr Bulent Tanor Prof Dr A Yaşar Sarıbay Tarıh 27 10.1996 Pazar Saat 14 00 Yer- Yunus Emre Kultur Merkezı ESKİŞEHİR flvoınLnnmn I923BAGIMSIZ K6MALİST DÜŞÜN DER6İ5İ KEMALİSTLER Y ENİDEN GÖREV BAŞINA! Üçuncu Yol (Kemalızml Bıldırgesi Bilitn Teknoloji ve Ulusal Sanayileşme Uzlaşma A.B ve G.B Gündemınde Düngada Bloklar ve Türkıye Kuzey Irak ta Yaşananlar emperyalizm Hep Kazanıyor Gençlığe Seslenış Türkiye de Gnerji ve Polıtikalar MESEN OTEL AKÇAKOCA 26-29 Ekım 1 kısı YP açık bufe 9 000 000 TL sıcak ha\ uz ^ sauna 0-3^4-611 44 36
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle