26 Haziran 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
1996CUMA CUMHURİYET SAYFA HABERLER Osnaniye 80. ••oldu • AMvARA (Cumhuriyet ıı-Adana'ya bağlı ilçesi. Tarkr.e'nin 80. ili oldu. TIEMV1 Genel Kunılu'nun döhkt; hrleşıminde. O-STisııve'nin il olmasına ilişkin Örman Bakanı DYP Âücbra Milletvekilı Halit D.a|lı. FPGrup Bi»ska.T.ekilı Temel K..a:amellaog"lu. BBP G e ı e i Başkanı Muhsin Ya.iicughı. CHP Adana Müler.ckili Erol Çevikçe ile- XNAP Adana Mnllenekıli Uğur Afcisöz'im birleştirilerek ı yasaönerileri I ecıldi. Osmaniye'nin il olmas! ıle bırlikte Toprakkjle. Hasanbeyli ve Şunba>'ın da ilçe olmaları ben m>endi. Merkez, Bafiçe. Düziçı. Toprakkale. K.a<lirlı. Hasanbeyli ve Şurnbas ılçeleri psmanive'ye bağlandı. Derman toprağa verHdi P İstanbul Haber Servisi - Türkiye üazeteciler Cemiyetı (TGC) üyesi. Basın Seref Kartı sahibi, gazetecı Irfan Derman. Basınköv Camıi'nde diin 6ğleyın kılınan cenaze namazının ardından. Bü> ükçekmece Mezarlığı'nda toprağa verildi. Gazetecı Derman için. dün Türkive Gazeteciler Cemıvetı önünde tören düzenlendi. Törende konuşan TGC Başkan Yardımcısı Orhan Taşan. Derman'ın meslekte her alanda görev vaptığını ve Türk basınında birçok yeniliklere imza attığını söyledi. ANAP lideri Soffya'ya gitti • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)-ANAP Genel ' Başkanı Mesut Yılmaz. yarın vapılacak Avrupa Demokratlar Bırliği (EDU) 65. Daımi Komite Toplantısı'na katılmak üzere Bulgaristan'ın başkenti Sofva'ya gitti. Yılmaz. Esenboğa Havalımaııı'nda basın menstıplannın. Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcisi Tansu Çıller'ın basında yer alan "Sıyaset dinin hizmetinde" yolundaki sözlerine ilişkin bir soruva. "Sayın Çillerin bu konudaki be\anları zaman içinde sürekli değışkenlik gösterdiği için. ben kendisinın bevanları üzerinde vorum y apmaktan sarfı nazar ediyorum. Çünkü hangi bevanlarının ciddi. hangi beyanlannın gayrı ciddi olduğunu ayırmakta ciddi zorluğumuz var" karşilığını verdi. 'Rejimin sahibi millettir' • ANKARA (AA)- Içişleri Bakanı Mehmet Ağar. kendilerini "Aczmendi" olarak tanıtan kişilerle ilgili bir soru üzerine sö> lediği sözlerin ğazetelerde farklı yorumlanarak verildiğini belirterek. "Rejimin sahibi millettir, parlamentodur. Kurumlann görev alanlan kanunlarla sınırlıdır" dedi. îçişleri Bakanı Ağar. dün vaptığı yazılı açıklamada. Interpol Genel Kurulu'na e\ sahipliğı vapmak üzere bulunduğu Antalva'da bir grup basın mensubu ile sohbeti sırasında. Aczmendiler ile ilgili bir soru üzerine söylediği sözlerin. gazete fnuhabirlerince farklı korumlandığını bildirdi. Ua'ya hakaret favası ANKARA (Cumhurijet ürosu) - Ankara umhurivet Savcılığı. zerinde Türkiye umhuriveti'nin kurucusu üv ük Önder Atatürk'e akaret nitelemeleri ulunan ders notlannı Hokopıv le çoğaltarak artığı gerekçesiyle sanık amer Bavsal hakkında 4.5 ıla kadar hapis cezası ;temıvle dava açtı. lüzeltme bazetemizın önceki günkü a} ısında yer alan pMıllet\ekilleri için kıvak jrofesörlük" başlıklı laberde ANAP İstanbul llet\ekili Prof. Dr. Ahad kndiean'ııı adı Doçent lilletvekilleri arasında eçmiştir. Düzeitir. özür dilenz. CHP heyeti 1930'lu yıllarda yaşanan olayların yinelenmek istendiğini açıkladı 'TuncelTyi sflmek istiyorlar' ALPER BALLI TUNCELİ-CHP Erzincan Millenekili Mustafa Yıldız. Tuncelı'de 1930'lu yıllar- da yaşanan olav lann v inelenmek istendiği- ni belirterek "Tunceİi, haritadan silinmek isteniyor"dedi. Tunceli Milletvekili Orhan Veli V'ıldınm da Tunceli"de uygulanan gıda ambargosunun halkı açlıkla karşı karşıya bı- raktıgını ve yöre halkının de\lerten soğu- tulduğunu söyledi. TBMM CHP grubunca Tunceli'de yaşa- nan olaylan \e gıda ambargosu uygulama- sını yerinde incelemek üzere kente giden he- yet. çalışmalannı tamamlavarak Ankara'ya döndü. İstanbul Milletvekilleri Ercan Ka- rakaş. Algan Hacaloğlu. Tunceli Milletve- kili Orhan Veli Yıldırım ve Erzincan Mil- letvekili Mustafa Yıldız'dan oluşan heyet. dün yaklaşık 30 köyün boşaltıldığı Pertek ilçesinde inceleme yaptı. Pertek'in giriş \e çıkışında demir kapılannbulunması heyet- te şaşkınlık yarartı. Yurrtaşlann sorunlan- nı dinleyen heyet üyelerı. bu uvgulamanın "ortaçağdöneminrçagrıştırdığını belirtir- ken yurttaşlar. Pertek ilçesini "varıaçıkce- zaevine" benzettiler. Bu arada ilçeye giriş ve çıkişlann saat 06.00-18.00 arasında ger- çekleştirildiği öğrenildi. Durumu Pertek Kaymakamı Ahmet L'ınit'e aktaran heyet üveleri. uvgulamaya »on verilmesini ümit ettiklerini sövlediler. Heyet, Pertek'ten sonra Hozatta incelenıe- lerde bulundu. Kö> muhtarlannın sorunla- nnı dinleyen heyet. Hozat Belediye Düğün Sarayrndabiryılıaşkınsüredirkonaklavan ve köyleri boşaltılarak burava verleştirilen yurttaşları ziyaret etti. He>ete. karşılaştıklan sorunlarla ilgili bilgi veren bir köv muhtarı. "Devlet bizi PKK'den soğutmak istijor. Oğlum memur. Gözaltma aldılar. 10 giin kaldı, kanıt >ok. mahkemeye Malat>a"va «önderildi" dedi. Incelemelerle iluüı olarak uazetecilerin sorularını vanıtlayan CHP Tunceli Millet- vekili Yıldırım. kente uygulanan gıda am- bargosunu saptadıklannı belirterek "Gıda ambargosu. terörle mücadele edilen diğer kentlerde u> gulanmazken. burada halkın karşısınaçıkıvor"dedi. Eğitimın yiizde 80 oranındaeksik verildiğini kavdeden Yıldı- nnı, raptırda sağlık veeğitim soranlannaay- rı ayrı yer vereceklerini söyledi. Terörle mücadele edilirken \ urttaşlann te- mel haklarının güvence altına alınması ge- rektiğineişareteden Yıldırım. şövledevam etti: "GihenlikönJenılcrigerekveshlevapn lan ıngulamalarda \atandaşlar devletten soğutuluvor. Bunun önlenmesini sağlav aca- ğım. Nurttaşlar, aramalar sırasında gayri insani u\ gulamalara hedef olduklannı. da- yak yediklerini ve hakarete uğradıklannı siivlüvoılar. Biz CHP olarak terörk" müca- deleııin vapılmasından vanavı/. Ancak in- san hakları gö/etilmelidir." >'ıldırım. bir gazetecinin. köy bosaltma Dört eğilim var mı yok mu? ANAP'takimlik tartişması yeniden alevlendi • ANAP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Karakoyunlu'nun "ANAP'ın rengi liberal olmalıdır" açıklaması. parti içindeki kimlik ve eğilim kavgasını \eniden ale\ lendirdi. Güner. ANAP'ta 4 kimlik oldugunu söyledi. Mustafa Taşar'ın, "Aklına geleni söyleyen genel başkan yardımcısını orada oturtmayız" demesi dikkat çekti. Milletvekilleri. ANAP'ın milliyetçi-muhafazakâr bir parti oldugunu vurguladılar. Yardımcısı |:DLRDANE KOCAOĞLl ANKARA-ANAP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Karakoyunlu'nun. "A\AP'ın rengi arhk bence liberaloima- lıdır" sözleri. parti içindeki kimlik tartişmasını yeniden alevlendirdi. ANAP Genel Başkan\ekıli Agâh Oktav Güner, "ANAP'ta 4 kimlik \ar" derken. diğer genel baş- kan yardımcılan da bırbinni tekzip eden açıklamalar v ap- tılar. ANAP'ın kurucularından parti müfettişi Mustafa Ta- şarın. u AkIına geleni sö>le- >en genel başkan \ardımcısı- nı orada oturtmayız" deme- si dikkat çekti. Mıllervekil- leri, ANAP'ın milliyetçi-mu- hafazakâr bir parti oldugunu vurguladılar. ANAP'ın önceki günva- pılan grup toplantısında. Ge- nel Başkan MesutYılmaz'ın öniinde İstanbul MilleUeki- li Ali Coşkun ıle Genel Baş- kan Yardımcısı Yümaz Ka- rakovunlu'nun "fiboshT ka\ - gasına yol açan eğilim tar- tişması dün de sürdü. Önce- ki günkü Milliyet gazetesin- de "ANAP'ın kendini diizelt- mesini şart göriivorum. Ka- derinin değişmesi için AN.AP'a gerçek anlamda bir liberal.gerçek anlamda mer- kezsağ hih i>et vermek gere- kir. ANAP'ın rengi arük ben- ce liberal olmalıdır" yönün- de görüşleri çıkan Karako- yunlu. sözlerinı anlamayan- lann cahil oldufunu söyledi. ANAP vöneticılen ilemu- hafazakâr kanadın önde ge- len bazı isimlerinın partinin kimliği ile ilgili tartışmaJar konusundaki görüşleri şövle: Agâh Oktaj Güner (Ge- nel Başkanvekili): "ANAP'ın çekifcceği hiçbirçizgi \oktur. AN.AP'ın 4 kimliği \ardır. A.NAP, miIlivetçL muhafaza- kâr. sos>al adaletçi. serbest pivasa ekonomisinden >ana bir partidir. Hiçbir söz, yazı- lı demeç partinıizi bağlamaz. Gruprayapılan tarnşma sağ- lık işaretidir. ANAP'ın kim- liginin ne kadarsağtanı bir W- çimde benimsendiğini göste- rir." Abdülkadir Baş (Genel Başkan "ANAP'ın Özal'ın çizgisin- den sapma hakkı voktur. Bu tartışma. kendisini AN.AP'a rakip gören partilerin baş- lattığı bir ola>dır. AN.AP'lı- lar bu oy una gelmemelidir." AhadAndkanıGenel Baş- kan Yardımcısı): "Parti prog- ramında her şe> \azılı olma- tabilir. Partilerin birmgula- ma planı vardır. Sözcüklere farklı anlamlar, evlenılere farklı anlanılarvüklenebilir. 4 eğih'm lafı vanlışlır. 4 kim- lik divt bir şe\ voktur. Bu tip tartışmalar iktidar partile- rindeolabilir.aoıa muJıalefet-. teolnıası vanlıştır.- Krkan Mumcu (Genel Başkan Danişmanı): "Bun- lar gereksiz tartışmalardır. Büyütmeje gerek >oktur." Mustafa Taşar (Parti mü- fettişi) "Partinin kurtuluşu liberalizmde değil. asıl o ka- faların olmamasındadır. ANAP kurulduğundan beri milliyetçi-muhafazakâr bir partidir. Kimsenin bunu de- ğiştirme>e hakkı .voktur. Par- tinin her belgesinin her satı- nnda millivetçilik-muhafa- zakârlıkvardır. Aklına gele- ni sövleun bir genel başkan \ardınıcısının orada oturma- sına müsaade ctmev i/-" ÇİZMEDEN YUKARI MUSA KART ve gıda ambargosu uygulamalannın CHP döneminde başladığını anımsatarak "Bu konuda eleştirilerden çekiniyor musunuz" şorusu üzerine. "Çekinecek hiçbir şey yok. İktidardaki uv gulamalanmızla ilgili olarak sandıkta hesap vtrdik. sorumluluğu üstle- niriz. İncelememiz, politika yapmak ama- cına vonolikdeğildir" vanıtını verdi. CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Yıl- dız da Tunceli'de Olağanüstü Hal Yasası uygulamasının getirdiği sınırlamalann da- ha yoğun biçimde uygulandığını kaydede- rek şunlan sö>ledi: "Doğu veGüneydoğu Anadolu bölgeleri- nin diğer kentlerinde gıda ambargosu >ok. Tunceli've gıda ambargosu uygulanıyor. Okullar kapatılıvor. sağlık ocaklanna as- kerler>erleştiriliyor. I938'den sonra Tunee- li 2000 v ılına yaklaşılırken haritadan silin- mek isteniyor. O dönemde bile devlet, yer- lerinden edilen > urttaşlann tazminatlarını ödemişti." Kara paraya hükümet engeli ANKARA (Cumhuri>et Bürosu) - Hükümet. kara paranın aklanmasını önleyen yasa tasarısının Meclıs'teki görüşmelerine katılmadı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı RP Adana Milletvekili Ertan Vülek. RPİi Maliye Bakanı Abdüllatif Şener'in "mini bir kabine*" toplantısı nedeniyle komisyona katılamadığını söyledi. Muhalefetın, hükümetin katılmamasını "anlamir bulduğu yasa tasarısının görüşmeleri ertelendi. LKuşturucu \e psikotrop maddelerin kaçakçılığı ile kara paranın aklanmasının önlenmesine ilişkin yasa tasansı. dün TBMM Plan ve Bütçe Komısvonu'nda. RP'li Maliye Bakanı Abdüllatif Şener'in gelnıemesi nedeniyle ertelendi. DSP Ankara Milletvekili Hikmet Uluğbay. bakanların önceki gün yapılan toplantıda, komisyonu 45 dakika beklettiklerini anımsatarak hükümetin tutumunu eleştirdi. ANAP Samsuıı Milletvekili Biltekin Özdemir de kara paranın önlenmesine ilişkin vasa tasarısının öneınıni vurguladığı konuşmasında. "Tüm çağnlanmıza karşın, hükiimete meramımızı anlatamadık. Hükümet bu olayın önemini değerlendirmek istemivor" diye konuştu. "Beni ipe çekme zevkini kimseye vermiyorum" diyen Ayseli Göksoy istifa etti Göksoy DYP'den önce davrandıANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - DYP. hükümetin güçlenerek çıktığını savunduğu gensoru oylamasının ardından ikinci firesini verdi. DYP Manisa Milletvekili Ayseli Göksoy, "Türkiye Cumhurneti'nin temel ilkelerini esas alan milletvekili veminine aykırı karartara u> mayacağını" belirterek partisinden istifa etti. DYP'nın kendısını yargılama biçiminı. "Engizisyon Mahkemesi"ne benzeten Göksov istifasından önce DYP grup yönetiminin toplantısına dikkat çekerek "İpimi çekme zevkini kimseye vermem" dedi. İstanbul Millervekili GenCay Güriin'den sonra Göksov'un istifasıvla D\'P'nın Meclis'teki sandalye sayısı I !9'a düştü. DYP Manisa Miletvekili A\seli Göksov, diin parlamentoda düzenlediği basın toplantısında. D\P'den istifa gerekçelerıni açıkladı. Toplantıda. DYP Grup Başkanlığı'na gönderdiği istifa dilekçesinın nıetnini de okuyan Göksov, Türkive Cumhuriveti'nin temel ilkelerine avkırı olarak herhangi bir siyasi partinin karar alamavacağına. alsa bile bu kararın milletvekilleriııi bağlayıcı nitelik taşımavacağına dikkat çekti. D>'P'nin gensoru oylaması öncesinde aldığı grup kararını anımsatan Göksoy. şunlan sövledi: "Grup kararının Atatürk Türki>esi'nin temel ilkelerine tamamen ters düşmesi nedeniyle gerek Türkiye Cumhuriyeti'nin laik ve demokratik vapısına, gerek TBMM'nin kutsal variığına ve gerekse benim şahsi vicdanıma av kırı olduğundan gensoruya kabul o> u kullandım. Oyumun değeriendirmesini yüce ulusum vapıvor \e vapacaktır." 'Ipimi çektirmem' Göksov. istifasinı açıkladığı sıralarda D^'P grup yönetiminin kendisini savunma vapmak üzere beklediğini anımsatarak "Sanki bir Engizis>on Mahkemesi'ne çıkarırcasına Kamhi >e Aloğlu mazeretlerine binaen gelmeyip sadece benim ifademin alınacağ) bir toplantı oldugunu öğrenince istifamı açıklamava karar verdim" diye konuştu. DYP'nin bununla çifte standart vaptığını vurgulayan Gökso>. şunlan söyledi: "Burada ipe çekilecek bir tek ben varım. İpe çekme zevkini bu kişilere bırakmak istcmiyorum. Ben, manevi olarak doğru voldan degil, DYP'den a>rılı>orum. Ben, kukla değilim. Ovlamadan sonra partili arkadaşlanm beni tehdit etti. Darağacına gideceğimi bilsem, doğrulanmdan ödün \ermem. Ben Türk kadınıvım. bir tek canım var. beni burava taşıyanlara, ülkeme canım feda olsun. Biz Afganistan'a benzemeye e>et mi diveceğiz? Korkmuvorum. Hodri mevdan." IRMIKIAYDIN ENGİN e-mail: [email protected] Tanımı güç bir boğulma duy- gusu sizi de sarıyor mu? Çiller, o yürekler acısı Türk- çesiyle Âvrupa'ya güvence ve- riyor. Demokratikleşme pake- tinden söz ediyor. Alınacak ön- lemlerianlatıyor. DGM'lerin sa- yısının arttırılacağı müjdesini demokratikleşmenın bir kanıtı olarak savunuyor. Alıyor bizi bir boğulma duy- gusu. Birileri boğazımızasarıl- mışlar. ümüğümüze çökmüş- ler, ha bire tartaklıyorlar: - Bizim gibi düşün lan. Bizim gibi düşün diyoruz sana. Bak yoksa fena olacak. Adamlar sözünün eri. Sonu gerçekten de fena oluyor. Dün Radikal gazetesindeki arkadaşlarımız düşünce özgür- lüğüne tam bir sayfa ayırdılar. Ellerine sağlık. Bugün Cumhu- riyet aynı konuya bir başka yö- nüyleeğilmeyi deniyor. Elimize Kelepçemin Demiri sağlık. Anladık.. elimize sağlık da nasıl bir sağlık? Rutubetli, ha- vasız hapishane koğuşlarında korunmaya çabalanan bir sağ- lık fılan anlaşılan. Tablo gerçek- ten de korkunç. Ülkenin yüz akları, en seçkin aydınlan, ga- zetecileri. yazarlan. sanatçıla- rı, milletvekilleri, sendikacıları yeryüzünün her yerinde sade- ce düşünce suçu olarak tanım- lanabilecek ve başka türlü de asla tammlanamayacak gerek- çelerle ya mapushane avlula- rında volta atmaktalar ya volta atacakları günleri saymaktalar ya Yargrtay kararını beklerken papatya falı açmaktalar ya ağız- iannı açtıkları anda demir par- maklıklar ardına tıkılacakları tehdidi ile aydınca yaşamları- na devam etmeye çabalamak- talar. Boğuntu ülkeyi sarıyor ve tırmanıyor. Bütün sayısal veriler ortada. 1995. bir önceki yıldan. 1994'ten daha beter olmuş. 1996 daha onuncu ayını tamamlamışken 1995'içoktansollamış. Neyap- sak.. 1997'yi ertelesek filan mı acaba? • • • Bir küçük anı: 12 Mart sonrası karanlığında. Selimiye Kışlası'nın uzun kori- dorlanndan birinde, askeri mah- kemelerden birinin kapısı önün- de. eller kelepçelı duruşma sı- rası bekliyoruz. Kapının öteki yanında bir başka sanık. Yılmaz Güney. O da kelepçeli. Gardi- yan erlerin göz yumduğu oran- daselamlaşıldı. Konuşmakya- sak. Güney genede, fısıldargi- bi de olsa konuştu: - Kelepçemin demiri, seni pulluk yapacağız! Jandarma eri azarladı: - Hop hemşerim. Konuşmak yasak demedik mi ? Yanıt pek sakin geldi: - Konuşmadım... Şiirsöyle- dim... Askerin kafası karıştı. • • • Koğuşturmaya uğrayan ay- dın listelerı masanın üstünde sıram sıram uzadıkça, Türk Ce- za Yasası'nın ve Terörle Müca- dele Yasası'nm uğursuz mad- delerı orada burada uçuşur- ken, içerdekılerden unutulan olup olmadığı soluk soluğa kontrol edilirken. içeriden dı- şarıya çıkıp dört duvarı olma- yan bir hapishanede yaşama- ya başlayanların sayısı saptan- maya çabalanırken... Oda en boğucu hapishane hücresinden beter oldu. Şiire sa- rılmalı. Gel gör ki iki ayrı şiirin iki dizesinden başkası gelmiyor bir türlü: Biri, "Demir kapı, kör pen- cere..."diye başlar. Öteki "Ke- lepçemin demiri, seni pulluk yapacağız" der İki dize dönüp duruyor oda- da. Saçmahğın sınınna gelip dayandık. Saçmaiık saçmala- tıyor. "Kelepçe demirleri''nden "pulluklar"a sıçradık. Her yan pulluğa kesti. Bu ülkede tarım seferberliği filan mı var dersiniz? Yüce dev- letimizin gerçek sahibi yüce bü- yüklerimizin bunca çabası bu yüzden mi acaba? POLİTİKA GUNLUGU HİKMET ÇETİNKAYA Kurtuluş İslamdaDeğil... Refah Partisi değişiyor mu, yoksa kamuoyunun dikkatini bir başka yöne mi çekiyor? istanbul'da son bir haftadır M-8 Grubu, MGV ön- derliğindeki konferanslar, Şükran Gecesi gibi 'din- sel motifler'in ağır bastığı tartışmalarda başta Baş- bakan Necmettin Erbakan. RP'li bakanlar, Baş- bakan Yardımcısı Tansu Çiller olmak üzere gövde gösterisi yapıyor... Bu toplantıların ve konferansların amacı nedir? Erbakan şu havayı vermek istiyor: "Biz değişmedik, eskisigibiyiz..." Ama RP'nin radikal kanadına ve o kanadın kont- rolündeki seçmen tabanına, değişmediklerini anlat- mak zor. Çünkü RP'yi "Düzenin partisi oldu" diye açıktan suçlayanların sayısı giderek artıyor, şeriatçı gaze- teler RP'yi suçlamayı sürdürüyor... RP kendi içinde çözülürken, 'adil düzen' masa- lına kanıp oy veren seçmen, yaşam pahalılığı kar- şısında yeni arayışlara girişiyor. istanbul'un varoş- larını kuşatan 'yarım hılal' yoksulluğun pençesinde kıvranan insanlara artık kurtarıcı olarak gelmiyor... Işte bu nedenle RP, şeriatçı gençleri, şeriatçı ha- nımlan salonlara toplayıp "Biz değişmedik" diye- rek ayakta tutmaya çabalıyor... Zaten RP değişmedi, tıpkı eskisi gibi. Ancak, hal- kın istemlerini yerine getiremedi. Onun için de 5-6 bin kişilik toplulukları bir araya getirip onlann enerjilerinı boşaltmalannı sağlıyor. Takkeli, sarıklı, sakallı, çarşaflı topluluklan provoke edip örgüt içindeki dinamizmi yeniden yaratmaya çalışıyor. Erbakan Hoca da kürsüden haykırıyor: "Türkiye'yi siz değiştireceksiniz..." • • • RP. zulüm edebiyatını, baskıcı yasaları 'siyasalİs- lam 'ın alfabesi olarak görmüyor mu? Görüyor!.. RP'yi destekleyen bir şeriatçı gazete "Okulda zu- lüm var" diyerek başörtülü 20 öğrenci için on binin üzerinde imza toplandığını öne çıkarıp manşetini de "Işte M-8'in gücü" diyerek bir eski masalla Re- fah'ın erime sürecini durdurmaya çabalıyor... 20 başörtülü genç kız, İstanbul Universitesi Cer- rahpaşa Tıp Fakültesi Meslek Yüksekokulu öğren- cisidir ve bu olay 1.5 yıldan beri şeriatçı basının gün- demindedir. M-8 ise Türkiye, iran. Pakistan, Malezya, Endo- nezya. Mısır, Bangladeş ve Nijerya gibi ülkelerden oluşan Müslüman 8'lerdir. 8 Müslüman ülke Batı'ya karşı büyük bir ekono- mik ağırlıkmış ve uçak sanayiinden petrole dek 'önemli güç kalemi'ru oluşturuyormuş... Tüm bu gelişmeler olurken RP'nin teorisyen ya- zarları 'Jakobenruhununhılekâruzantısı'gibisaç- malıklarla 'şeriatçı odaklan' laik basının içine sız- mış numaracı cumhuriyetçilerle birlikte, o bilinen zır- valıkları yazıp 'minnacık beyinleri'yle günü kurtar- ma peşindedirler... Şeriatçı kalem bakın neler yazıyor: "Türkiye'de hâkim sistem iki şeyi aradı, durdu: Mümkünse İslam'/ değiştirmek, ona gücü yetmez- se Müslümanlar'ın din anlayışını değiştirmek. Ke- malizm 'in en önemli özelliklerinden birisi dinde re- formu amaçlamasıydı. Bunda muvaffak olunama- dı. Çünkü İslam 'ın Kitab 'a bağlı karakteri, böyle bir reformasyona ve deformasyona imkân vermiyor- du. Bu, Müslümanada kabul ettirilemedi. Ağırbas- kı dönemleri yaşandı Türkiye 'de. Ama dinde reform kabul görmedi." • • • RP değişmiyor, zaten değişemez de... Çünkü RP kurulu düzenin, yani kapiîalizmin 'Is- lamı siyasette araç olarak' kullanan bir siyasi kolu- dur... Bugün RP'nin kodamanları otomobil olarak Mer- cedes'i seçer, lüks konutlarda yaşar, islam sosye- tesi düğünlerini Hıristiyan geleneklerıne göre sekiz katlı pastaları keserekyapar... Refah. bu ölçülerde örgütlenmiştir ve kapitaliz- min tüm kurallanna da uymak zorundadır. RP'ye oy veren taban ise pornocu kahveciyi özel televizyon kanallarının sarışın sunucularına havale eder. 'camı yanında kahve kapattırmayı' manevi bir tat olarak yaşar; 'başörtü zulmü 'nü öne çıkarıp be- lirli bir seçmen tabanını 'maneviyönden' tatmin et- meye çalışır. Oyun bir gün mutlaka bozulacaktır. Tıpkı 1973 ve 1977'lerdeki CHP'nin peşine takılan, "Bu düzen değişecektir" masalına kanan insanımızın uğradı- ğı düş kırıklığını çok kısa sürede RP'li seçmen de yaşayacaktır... Aklı başında RP'liler bu gerçeği şimdiden gördü- ler bile. Oyunun, yani zulüm edebiyatının bir nok- tada işe yaramayacağını anladılar. RP toplantıların- daoçığlıkları. bağrışları. coşkuyu 'futbolmaçlan'nır\ amigolarına benzetmeye başlayıp şu soruyu orta- ya attılar: "Hocamız nereye gidiyor!" Hoca kapıtalizmın buyruğundadır. O halde? Kurtuluş İslamda değil, sosyalizmdedir!.. Internet: http: // www.planet.com.tr/Xn E mail: Hikmet .Cetinkaya <" Planet.com. TR Cumhurbaşkanı Rusya'ya gitti Çiller DemireFe eşlik etmedî ANKAR.A (Cumhurivet Bürosu)-Cumhurbaşkanı Sü- levnıan Demirel. Karadeniz Ekonomit İşbirliğı(KEl)zır- vesine katılmak için dün Rus- va Federasşonu'na gitti. Baş- bakan Yardımcısı ve Dışiş- leri Bakanı Tansu Çiller ise. KEİ Dışişleri Bakanları Kon- se> Toplantısı'nakendisive- nne Dev let Bakanı Ajfer Yıl- maz'ı gönderdı. Dışişleri Bakanı'nın gezı- ye katılmaması. "Çiller ve Demirel arasındaki küskün- lüğün bir göstergesi"' olarak değerlendinldi. Cumhurbaşkanı Demirel. hareketınden önce vaptığı açıklamada. KEİ'vı oluştu- ran I i ülkenin toplanı nüfu- sunun 400 mılyonu bulduğu- nu: bu ülkelerin önemli do- ğal kavnaklaıa sahıpoldugu- nu belirterek. şu görüşleri dılegetirdi: "KEİ.birvandan da sivasi nedenleıie birbirin- den kopmuş ülkeleri aynı ze- minde birleştirmek suretiyle birdivalogortamı varatmak- tadır. Bunun da etkisi) le, ku- rul uşundan bu>ana gecen kı- sa zaman zarfında kavdadc- ğer gelişmeler göstermiştir. Gerek bölge içinden gerek bölgedışından KEİ'vegöste- rilen ilgu işbiıiiğimizin km>vt- lendirilmesine hız kazandı- racaktır. Bu momentumla KEİ, Avrupa ile As>a arasın- da etkili bir bölgeseiekonomik işbiıiiği girişimi olma vofun- dadır." Diplomatik kaynaklar, Cumhurbaşkanı Demirel'in Rusva'da ikili görüşmelerde bulunacağını. ancak Rusva Federasyonu Başkanı Boris \eltsin iİe görüşmesinin bek- lennıediğini söylediler.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle