25 Haziran 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
$ ÇAĞDAŞ YAYINLARI YA VU Z G 0 R seyahatname 200.000TL Çağ Pazariama A.Ş, Yerebatan Cad Salkımsoğut Sok. Mo 9/B Cağaloğlu/tstanbul Jm 514 01 96/95 Posta çekı no 666322 Cumhu <$ ÇAĞDAS YAYINLARI I ^ Tİ N Y İ G EN 0 6 l ü d^\netelikten medyaya 250000TL Çağ Pazarlama A.Ş. Yerebatan Cad Saikımsoğut Sok. No 9/B Cağaioğlu/lstanbul Te)514 01 96/95 Postaçekıno 666322 71. Yl SAYI 25851 / 50000 TL (KDV,ç,nde) KURUCUSU YUNUSIMDİ (1924-1945) BAŞYAZARI IWDİRNMİfW5-7997; Z5BdM1896CMM Avrupa Parlamentosu 7 trilyonluk yardımı askıya aldı Türidye'ycinsan lıaklaıı faturası• Avrupa Parlamentosu, Ankara'nın ınsan haklan, demokratıkleşme, Kürt sorunu ve Kıbns konulanndakı sözlennı tutmaması nedenıyle gümrük bırlığı çerçevesınde 1997 yılında Türkıye'ye venlecek 53 milyon ECU'lük (yaklaşık 6.3 trilyon lira) yardımı askıya aldı. Parlamento aynca. 3 5 milyon ECU'lük (yaklaşık 420 mılyar Türk Lirası) AB özel yardımının da askıda kalmasını kararlaştırdı. Haber Vierkezi-Turkıve'de ın- san hdkları ıhlallerının surmesı duşunce suçlularına her geçen gun yenılennın eklenmesı nede- nı>le Avrupa Parlameniosu ( AP) Ankara ya gumruk bırlığı (GB) çerçevesınde 1997 yılı ıçınde ya- pılması ongorulen 53 mıl>on E- CU'luk (vaklaşık6 3 tnlyon Turk Lirası) yardımı askıya aldı AP aynca, yıne Turkıye'ye verılmesı ongorulen 3 5 milyon ECU'lük (yakfasık 420 mılyarTurk Lırası) AB ozel) ardımının da askıda kal- masını kararlastırdı A\rupa Par- lamentosu geçen >ıl Turkıve ıJe M4rkasıSo. 19,Sü.3'te KARANUK BIR YIL Düşünce sözde özgür • Duşunce suçluluları 1996 vılında toplam 140 yıl hapıs ve mıharlarca lıra para cezasına çarptınldılar 1996 yılının ılk 6 "ayında duşunce suçlusu, yazar. sanatçı, bılım adamı. mıllenekılı ve sendıkacılann sayısı 150"\ı aştı Duşunce suçlulan hakkında toplam 877 yıl hapı^ ıstendı • 1996 > ılı. Turkıve'de duşunce ozgurluğu açısından sozcuğun tam anlamıyla karanhk bır >ıl oldu Llkenın aydınlan. gazetecıler, yazarlar. sendıkacılar. mıllet\ekıllen, kovuşturmava uğradılar. hapıs cezalarına çarptınldılar ya da hapıs cezası tehdıdı altında yaşıyorlar • j . Sayfada OFKELENMEYE HAKKIMIZ VAR MP BtGUN BALa'nn yaasi • //. Sayfada TCK VE TMY DEĞİŞMELİ Düşündüren yasalar • Son yıllarda duşunce suçundan yargılanan aydınlann buyuk çoğunluğu hep aynı yasa maddelenne takılıyorlar Turk Ceza Yasası \e Terorle Mucadele Yasasf nın bazı maddelerı aydınlann onunde buyuk engel olarak dunjyor • Geçmış donemde ağırlıklı olarak Turk Ceza Yasası'nın 141 \e 142 maddelennden "komunızm propagandası yapmak" ya da "sos>al bır sınıfın dığer sınıflar uzerınde tahakkumunu ıstemek" gıbı suçlardan yargılanan aydınlar, bugunlerde Turk Ceza Yasası'nın 155. 158, 159. 311, 312 ve Terorle Mucadele Yasasf nın 6, 7 ve 8 maddelerıyle karsı karşıvjLır HJUİ NEBkER'm fıaberi • 5. Sayfada BİR SI\ İL DİRE\)ŞİN OYKUSL • 3. Sayfada VehbiKoç'un luuışçaluııh • Koç Holding'in kurucusu iinlü işadamı Vehbi Koç'un naaşı oncekı gece esrarengiz bir şekilde çalındı. Şişli Cumhuriyet Savcısı Salih 4ktaş, olavla ilgili geıuş çaplı araştırma başlattı. • Holding mutevelli heyeti başkanı ve Koç'un damadı İnan Kjraç. "Oldügunu iJk duyduğum andan daha üzıintuluyüm" dedi. • Savcı Aktaş, "Bu ancak sansasvon \aratmak isteyen kişilerin işidir" dedi. Polis \etkililerifidye ıhrimalinin u/ennde duruvor. DEVRİM SEVJRMY veBBtpiN AĞANOĞLU'nun haberi • 7. Sayfada (Fotoğraf UĞUR GUNYUZ) KIRAÇ IN DAVASIKARARA BAĞLANDI Günday'm katiline ömür boyu hapis • Erzıncan DG\1, Gumuşhane Barosu Başkanı AIı Gunday'ı oldurmek suçundan yargılanan fzzet kıraç'ı omur boyu hapıs cezasına çarptırdı Mahkeme Kıraç'a aynca 11 ay tecrıtlı hucre cezası verırken aynı davada yargılanan Kıraç'ın oğlu \îozaffer Kıraç ıle Bahattın Sungur ^usuf Gumuş Muharrem Kurt ve Muammer \lengi delıl yetersızlığınden beraat ettı ERZİNC4N (\A) - Gumub- hane Barosu Başkanı Ali Gun- da> 125 Temmuz i 995'te oldur- mek suçundan Erzıncan DGM'de yargılanan İzzet Kı- raç'ın davası karara bağlandı Mahkeme muebbet hapse çarp- tırdığı Kıraç "a. 11 ay da tecntlı hucre cezası verdı Erzıncan 2 No'lu DevletGuvenlık Mahke- mesı nde dun yapılan ve saat 11 00 de ba^layan karar oturu- muna. duruşmaların butunune katılan Turkıye Barolar Bırlıgı Başkanı Eralp Özgen ıle eskı Barolar Bırlığı Başkanı Onder Sa> ve Ankara, Adana barolan başkanlan ıle çok say ıda av ukat UArkasıSa. 19,Sü.l'de EGE UNrVERSITESrNDE DEHŞET 'Karşılıksız aşk' cinayetle bitti • Ege Lnıversıtesı Iletışım Fakultesı oğrencısı Şefik Dağçar. aynı fakultede okuvan Seval Erdoğarû kendısıne yuz vermedığı ıçın dekanlık bınası ıçınde tabancayla vurdu Kız arkadaşını oldurdukten sonra ıntıhar etmek isteyen gencı polısler etkısız hale getırerek gozaltına aldılar İZMİR(Cumhuri>etEgeBü- Ola>inideoJo/ikboyutuyok "de- di Dun sabah saat 08 30 sıraların- da Iletışım FakulteM onunde baş- layan ko\ alamacanın ardından de- kanlık bınası ıçınde sıiah seslen- Hükümet, Cumhurbaşkanı Demirerin uyansı üzerine bedelsiz ithalat kararnamesini değiştirdi Bedekiz otoya rötuşlu oııay rosu)-EgeLnıversıtesı İletışım Fakultesı oğrencıiennden Şefik Dağçar, arkadaşı Se\al Erdo- ğan ı dekanlık bınası ıçınde vurdu Olaylaılgılısoru^turma- yı yunıten emnıyet vetkılılen cınayetın sıyası olmadıgını be- Imırken rektor vekılı Prof Dr GönulÖnev. "Vaptığunız incele- mede. Şefik Dağçar'm. Seval Er- doğan'a ügi duyduğu. fakatkar- (ilık bulamadığını oğrendik. nınduyuimabi.ogrencıJeraraMn- dapanıkyarattı Oğrencılenn ka- • 4rkasıSa. 19, Sü. Vde •IC\DINAYONELİK ŞIDDET KORUNUYOR • Arka Sayfada Fpthllllahy i e y < U U I U a § U n e ] şaşkaıu Tansu Çüler'in son günJerde çizdiği "İslamcı-laik kadın" grafiği hızla yükselh or. TBM>l'de elindeki tespihi surekli çekerken fotoğraflanan Çiller, son ola- rak Fethullah Gülen'in kurdurduğu Asy a Finans'ın açılışında "İslami finansa ben önayak oldum. Bu işi \apan insan- larla beraber oiduğumu her zaman şerefle \e sevinçle itiraf edebilirim" diyerek şeriatçı kesimin girişimlerini destek- lediği nıesajını \erdi. Açılışta Çiller Ue yan yana oturan Fethullah Gülen de M Ben bir himmette bulundum. Parasal destek sağlamadım" dedikten sonra Çiİler'e teşekkür etti. (Fotoğraf SABlHA SEMERCİ) • 9. Sayfada • Yerlı otomotıvcılenn büyuk tepkısıne yol açan 'bedelsiz oto' kararnamesı, çeşıtlı değışıklıklenn yapılmasının ardından Cumhurbaşkanf nca onaylandı Demırel'ın uyansı üzerine son şeklı venlen kararnameye gore, ithalat ıznı her 50 bın marklık tasarruf ıçın bır araba ıle sınırlı ANKARA (Cumhuriyet Bu- rosu)-Hukumet yurtdışında- kı ışçılerden kamu bankaları- na 50 bın mark yatıranlara be- delsiz otomobıl ıznı tanıdığı kararnameyı Cumhurbaşkanı Sıileyman Demirerin uyansı uzenne değiştirdi Kararname- de otomobıl ıthal etme adedı her 50 bın marklık tasarruf ıçın "1 arabayla" sınırlandırıldı Demırel kararnamenın son şeklını onayladı Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezı'nden dun yapılan açıklamaya gore Demırel. hu- kumetın II eylulde fCoşk'e sunduğu bedelsiz otomobıl ve makıne ıthalatına ılibkın karar- namelen onayladı -\çıklama- da. Demırel'e kararnamenın yururluğe konulması duru- munda otomotıv sanayımızm yansanayıı ılebırlıktefelçola- cağı bu ıthalattan beklenen faydaların sağlanmayacağı. M4rkasıSa.l9,Sü. 8'de HAZİNE'DEN \ADE ŞOKL • 9. Sayfada IMF çekti gitti • REFAHYOL'un 1997 butçesını "hayalı" ve "cıddıyetsız" bulan \e "sozlu" gu\ence \ermenın bıle uluslararası sa>gınlığını yıtırmesıne neden olacağını açıklayan Uluslararası Para Fonu he\etı, programını bır hafta once keserek Ankara "dan aynldl. • 9. Sayfada Ayseli Göksoy istifa etti • Erbakan'ın Lıbya gezısı ıle ılgılı gensoru ovlamasında muhalefetle bırlıkte hareket ettığı ıçın partısınden ıhraç edıimesı beklenen Manısa Mıllenekılı ^vselı Goksoy. DYP'den ıstıfa etti "İpımı çekme zevkını kımseye vermem" dıyen Goksoy. "Bız Afganıstan'a benzemeye evet mı dıyeceğız" sorusunu sordu 1 5 . Sayfada DSP lîderi Ecevit Oy desteğimiz ^iderek artıyor' + DSP Genel Başkanı Julent Ece\ ıt, Bulent anla'nın eleştırılenne anıtverdı Ecevıt, anla'nın başında olduğu uruluşun son kamuoyu oklamasına gore, îçmenın partısıne bağlılık ranı en yuksek olan aranın DSP olduğunu d rttı • 7. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYLREK Olumlu-OlumsuzGozumuz aydın olsun Turkıye çıkış yolunu buldu Karada olum yok Buluşun sahıbı Hoca değıl Onunla artık Islamı ko- nularda da yanşa çıkan yardımcısı Çok basıt çıkış yolu, çoook "Ikı ışığı, Islam ıle bılımı bırleştınp" çağa damgamızı vuruyoruz Nasıl mı 7 Bu bıleşımın ana tuzuğunun ılk maddesı ıse "kâşıften" "Bır elımızde Kuran, kulağımızda ezan " Boylece zaferle çıkacağız Batı uygarlığı ıle her savaş- • Arkası Sa. 19, Sü. 1 'de BORSA oDun 83.346.09 Öncekı 83.772.33 DOLAR Dun 95.300 Oncekı 95 500 MARK Dun 62.600 Oncekı 62.700 ALTIN Dun 1.178.000 Oncekı 1.182.000 Papa, Darvvin'le barıştı Papa 2 Jean Paul ınsanın maymundan turedığını savlayan Charles Darvvın'e aıt evrım kuramını kabul ettığını açıkladı Papa, Vatıkan Bılımler Akademısı'ne gonderdığı açıklamada, "Son yıllarda elde edılen yenı bılgıler, evrım kuramının yalnızca bır hıpotez olmadıgını gosterıyor" dedi • 10. Sayfada TÜPRAŞ çok satınca çok zarar edecek Fıyat polıtıkalan nedenıyle satışı arttıkça zarar eden TUPRAŞ'ın, ATAŞ Rafınensı'nın pıyasadan çekılmesı nedenıyle satışı buyuyeceğı ıçın zararı da buyuyecek • 9. Sayfada Uçmak istiyorum! Arkadaşlık, dostluk ve 'sessızlık' uzenne yapılmış en ıyı fılmlerden bırıdır 'Bırdy', Ikı ınsanın yakınlığının ulaştığı noktayı belgeleyen bır başyapıttır I / Z Sayfada Istanbul'da kanlı firar Yargılanmak uzere Kırklarel/'nden istanbul'a getırılen Doğan Erşahın, astsubay kıdemlı çavuş Erkan Denız'ı ayağından vurarak fırar ettı M 17. Sayfada GUNDEM MISTAFABALBAY DSP Homuptayı... Merkez soldakı ıkı partıyı bırbırınden ayıran ozellık- lenn başında şu gelıyor - CHP her fırsatta kurultay yapıyor Kuçuk, orta, bu- yuk Seçımlı seçımsız - DSP ıse olabıldığınce az kurultay yapıyor DSP'nın bu durumu nedenıyle, arada bır sesını yuk- selten kışı, kamuoyunda ılgıyle karşılanıyor DSP'dekı boylesı çıkışlara, "homurtay" dıyebılırız Partının kuruluş çalışmalarının başladığı 1983 yılın- • Arkası Sa. 19, Su. 8 'de
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle