27 Haziran 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
25 EKİM 1996 CUMA CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER 11 .AP'de Ayasofya • STRASBOURG(AA)- Avrupa Parlamentosu'nda bugün kabul edilen bir kararda. Ayasofya Kilısesinincamive dönüştürüleceŞı yolundaki haberlenn endişe yaratîığı bildirildi. "Türkiye'de dini özgürlüklerin ihlali" ba^Iığı ile ele alınan \e "acil konular" oturumunda tartışılarak oylanan kararda. Türkive'deki Hırisfiyan azınlığın. yıllardir, kendilerini güvenlikte hissetmediği için başka ülkelere göç eimek zorunda kaldığı ileri sürüldü. Sakharov ödülü • STRASBOLRG (AA) - Avrupa Parlamentosu. bu yilkı Sakharov Ödülü'nün. Çinli muhalif \\'eı Jingsheng'e verilmesini kararlaştırdı. Insan haklannı açıkça savunduğu gerekçesiyle 1979'da hapis cezasına çarptınlan Wei Jingsheng. I993"de tahliye olduktan.sonra. 1995 yılında yeniden tutuklanmış ve 14 yıl hapıs cezasına çarptınlmıştı. Rus akademısyen Yuri Sakharov anısına oluşturulan. 12 bin dolar değerindeki ödüi, her yıl düşünce özgürlüğünü savunan bır kişiye veriliyor Pakistan'da djncilere darbe • İSLAMABAD (AA) - Pakistan'da aşırıdinci Islami Cemaat Partisi üyesi 600 kişinin. başkent , lslamabad'da pazar günü düzenlenmesi planlanan hükümet aleyhtan gösten öncesinde gözaltına alındıgı biîdınldi. Partı lideri Gazi Hüseyin 1 Ahmed. dün düzenledıgı basın toplantısında. pazar günü düzenlenecck gösterinin tamamcn banşçı bir eylem olacağını belirttı ve hükümeti, "gerginliğı tırmandırmakla" suçladı. Karadeniz Filosu • MOSKOVA (AA) - Rusya Deviet Başkanı Borıs Yeltsin'ın dün Moskova'ya geien Ukrayna Dev let Başkanı Leonid Kuçma ile yaptığı görüşmede, SSCB döneminden kalan Karadeniz Filosu'nun paylaşımı konusunda. iki ülke arasında var olan tüm görüş aynlıklarının giderildigi bildirildi. Chirac'tan Irak'a • AMMAN(AA)- Ortadogu turuna devam eden Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac. Irak'a insani ihtiyaç maddelennin alımmda kullanılmak üzere sınırlı miktarda petrol satışına izin \eren "gıda karşıhğı petrol" anlaşmasının uygulanmasını istedi. Ürdün Meclisi'nde yaptığı konuşnıada. "Fransa'nın Irak halkının çektiği sıkıntılan dehşetle izlediğini" ifade eden Chirac, adını anmaksızın ABD'yi de eleştırerek "Irak halkının, kendisi dışında alınan kararlardan sorumlu tutulamayacağını" belirttı. IKDP ile KYB arasında önceki gece vanlan ateşkese "genelde" uyulduğu bildiriliyor. K.Irak'ta süalılar sııstıı• K. Irak'ta. IKDP ile KYB arasındaki ateşkese genelde uyulduğu bildirilirken, meydana gelen seyrek çatışmalann küçük çapta olduğu ileri sürüldü. Dış Haberler Senisi - Kuzev frak'ta. Irak Kürdistan Demokra- tik Partisi (IKDP) ile Irak Kürdis- tan Yurtseverler Birliği (KYB) arasındaki ateşkese. günboyunca genelde uyulduğu gözlendi. Önceki gece yansı ılan edilen ateşkes üzerine^ KYB ve IKDP güçleri cephelerde çatışmaları durdurdu. Ateşkese günboyu ge- nelde uyulurken. bazı seyrek ça- tışmalann ise küçük çapta olduğu gözlendi. Ateşkes üzerine taraf- ların cephelerdeki ağır silahlannı kendi bölgelerindeki iç kesimle- re çekmeye başladıklan da haber alındı. Celal Talabani liderliğin- deki Irak Kürdistan Yurtseverler Bırligi'nin (KYB). Kuze> Irak'ta ateşkes >ürürlüğe girmeden önce Köysancak kasabasının denelimi- ni ele geçirdikleri bildirildi. Gör- gütanıklan. IKYBgüçlerinin, Ta- labani'nindoğumyen olan Köy- sancak "a önceki gece yarısı yü- rürlüğe giren ateşkcsten kısa bir süre önce girdiğini söylediler. Kövsancak'da bulunan Irak Kür- distan Demokratik Partisi (IKDP) güçleri ise. sivillerin ölümünü ön- lemek için kasabavı boşaltmaya niyetli olduklannı açıklamışlardı. Öte vandan. Eirbil'deki bir BM jetkilisi. ateşkese rağmeıı karşıt Kürt gruplar arasında dün sabah veryerçafışmalanıı devam ettiği- ni bildirdi. Adınııı açıklanması- nı i.stemeven vetkilı. Köjsancak ve Degaladadün sabah silahses- leri geldiğini ve top ateşi olduğu- nu belirttı. Yetkili. Köysancak'ın Taleban H alkoldenDış Haberler Senisi -Afgan ıstan'da de\ - rik hükümet bırliklerine karşı direnmeye çalışan Taleban mılisleri, başkent Kâbil'de binlerce kutu biravı tankla ezerek alkolle mücadelede kararlılıklarını sergılediler Kâbil'den gelen haberlere göre başkentte faaliyet göstermeye de\am eden sayılı ya- bancı mısyonlardan bin olan Iran Büvükel- çilıgının önüne binlerce kutu birayı yıgan Taleban milisleri, kutulan bır T-52 tankı ile ezerek imha ettiler. Eylem için neden Iran Büvükelçilıgf ninönünün seçıldigı ise açıklık kazannıadı. Bazı gözlemciler. yer seçıminde Taleban örgütünün aralannın açık olduğu Iran yönetimını "rahatsız et- mek" isteginin rol oynamış olabilecegini kaydediyorlar. Öte yandan. Taleban örgütü Özbek General Raşid Dostum birlikleri ile sa- vaş halinde olduğunu açıkladı. Taliban Hükümeti'nin Haberalma Bakanı Emir Han Mutaki, Pakıstan merkezli Afgan Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada. dün. başkent Kabil'in kuzeyındeTaliban ile çarpışan Dostum ve dev nk hüküme- te bağlı Ahınet Şah Mesud birliklerine ait 50 kişinin öldüğünü ıddiaettı. Mu- takı. "üostunı ku\vetkrinin. Kabil'in kıı/eyinde. Taliban'a karşı gerçekleş- tirilen saldırılara ortak olduğu açıkça belli" dedi.Cephede ise Taleban. Kâbıle gıden ıki anayoldan bıri olan Yenı Yol üze- rindeki Fabzgeçidindedırenişıni sürdürü- yor. Çatışmalann ikinci gününde de Şah Mesud'a bağlı birlıklenn ılerlemeyı başa- ramadığı bildirildi. Taleban. bölgedeki köylülerı Şah Mesud btrlıklerine yardım ermemeleri için uyardı. Bu arada Kabil'in 20 kilometre kuze- yindeki Kalakan kövünün Taleban uçakla- n tarafından bombalandığı ve 16 kişinin öl- düğü bildirildi. Köydekı Batılı gazeteciler. ölenlerın yıkılan evlerde bulunan kadın ve çocuklar olduğunu bildirdi ler. lKYB'nin eline geçtiğini de doğ- ruladı. "Ancak, IKDP'nin kont- rolii altındaki kasabanın ne za- man ele geçirildiği konusunda bilgitniz yok" dedi. Mesut Barzani liderligindeki IKDP'nin komutanlanndan Nnri Suveyş Reuters muhabinne yaptı- ğı açıklamada "Ateşkeseilişkin bir işaret yok" dedi. Ancak IKDP güçlerinin ateşe karşılık vermedi- ği bildirildi. Öte yandan, KYB Ankara tem- silciligindenyapılanyazılı.açıkla- mada ateşkesin dün sabah yerel saatle 10.00'dan ıtibaren yürürlü- ğegirdiğı belirtildi. IKDP Avrupa Merkezi'nden yapılan açıklamada ise Iran'ın KYB'yi desteklemek amacıyla Kuzey Irak'a ağır silahlarladona- tılmiş binlerce asker gönderdiği iddia edildi. ABD'den PKK uyansı ABD Dışişleri Bakanlığı, IKDP ve KYB. terör örgütü PKK üzerin- deki nüfuzlannı kullanmaya ça- ğırdı. ABD'nin, terorizmle müca- delesinde Türkiye'nin "kuvvetli bir destekçisi" olduğu bildirildi. ABD Dışişlen Bakanltğı Söz- cüsü NicholasBurns, Dışişleri Ba- kan Yardımcısı Robert Pelletre- au'nun Ankara'daki temaslan ile ilgili açıklama yaparken IKDP ve KYB'nin ateşkese gidilmesi ko- nusunda ilke olarak anlaşmaya vardıklannı belirtti. Burns, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Pel- letreau'nun Ankara'da kapsamlı bir basın toplantısı düzenledığıni de söyledi. Burns, Mesud Barzani ve Celal Talabani'nin Kuzey Irak'tan kay- naklanan terorizmin yok edilme- si için çalışacaklannı ve dış güç- lerin müdahalesine direnecekJeri- nı bildirdiklerini ifade etti. Sözcü, Kuzey Iraklı Kürt grup- lan temsil eden heyetler ile ABD. Türkiye ve Ingiltere'nin yeralaca- gı görüşmelerin de gelecek hafta yine Ankara'da yapılacagını kay- detti. Burns, bir soru üzenne de şöy- le konuştu: "Türki.ve,Güneydoğu Anadolu vc Kuze> Irak kavnaklı PKK terörünün hedefi olmuştur. Eğer. bu Kürt gruplann PKK ya da başka bir terör örgütü üzerin- de herhangi bir etkileri varsa, bu nüfuzlannı kullanmaudırlar. ABD, Türkije'nin teröre karşı mücadelesinde kuvvetli bir destck- çisidir.*' Droheda sürecini üstlenen başkent, KYB ve IKDP temsilcilerine ev sahipliğine hazırlanıyor Küıiler sah günü Ankara'daLALE SARIİBRAHİMOĞLt ANK.\R\ - Kuzey Irak'ta aralanndaki çar- pışmalann yer yer sürdügü bildirilen Mesut Barzani liderligindeki Kürdistan Demokratik Partisi (KDP) iîe Celal Talabani liderligindeki Kürdistan Yurtsever Birliği (KYB) temsilcile- rinın. yanm kalan Drogheda sürecini canlandır- mak üzere büyük olasılıkla salı günü Ankara"da birarayagelmelerıbekleniyor. Kuzev Irak'tara- kip taraflardan birine destek verirken digerini •*dışlayan"politıkalan başanlı olamayan Anka- ra'nın vanı başındaki bölgeye banşm gelmesı amacıyla daha aktif bir rol üstlendiği de gözle- nıyor. Türkiye, geçmiştekı politikalarından farklı olarak inisiyatifi ele alıp. yaklaşık 3 yıldır doğ- rudan görüşmeye yanaşmadığı Kürt gruplann- dan önce IKDP lideri Barzani'yi daha sonra da KYB lideri Talabani'yi Ankara'ya davet edip ayn ayn görüştü. Türkiye ikinci aşama olarak liderlenn ateş kesi saglamalan \ e kalıcı banşın • Kuzey Irak'ta politikalan başanlı oiamayan Ankara'nın yanı başındaki bölgeye banşın gelmesi amacıyîa daha aktif bir rol üstlendiği de gözleniyor. zeminıni hazırlamalan için önümüzdeki hafta ABD ya da İngiltere başkentlen yerine Anka- ra'da bir araya gelmelerini öngördü. KYB ve KDP yetkilileri. Türkiye'nin geç- mişteki politikalannın doğru olmadığını anla- dığını ve şımdi daha aktif role soyunduğunu gözlediklerini söylediler. Türkiye'nin. KDP ve KYB arasındaki uzlaş- ma görüşmelerinde inisiyatifin ABD'nin elin- de bulunmasını tercih ederken geri planda ka- lıp. PKK teröründen kavnaklanan başta güven- lik sorunlan olmak üzere yanı başındaki Kuzey Irak'a istikrann gelmesi yönündeki politikala- nnı VVashington'a kabul ettirmeyeçalıştığı göz- leniyor. Bir dıplomat. Türkiye'nin IKDP lideri Bar- zani ile eylül baştnda bu gruba destek amacıy- la Kuzey Irak'a giren Irak arasındaki ıttifaktan rahatsız olduguna dikkat çekerek "Türkhe, bu ittifak ile Bağdat'a yakınlaşan Barzani iizerin- deki nüfu/unu ka\biedecekti" uörüşüne ver v er- di. Kürt grupları ile Bagdat yönetimi arasında diyaloğun kurulması politikasından da v azgeç- meyen Ankara'nın. Irak Kuzey Irak üzerinde otontesini tesis edincevc değin bölgede bir ye- rel otoritenin kurulması fikrine sıcak bakmasın- da güvenlik endişesinın önemli rol pvnadıgına dikkat çekilıvor Bir diplomat "Böylece Anka- ra. PKK sızmalan \e böh^cdeki terörist faaliv ct- lcri önlemek için karşısında Türkmenler'in dc eşitstatüdetemsiledilecegi biryerel yönetim bu- lacak. Bugünedeğin kendisınınna vakın bölge- dedenetimielindebulunduran Barzani ileterör sonınunu çözmek zorundaydı" görüşüne yer verdi. "Dostsak görflşelim" Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı TansuÇiller'in geçen salı günü konutunda ken- disini bekleyen Talabani'ye hızla yaklaşarak el sıkıştığı ve bu sırada, "Savın Talabani dost mu- yuz,düşman mıyız? Şa>et dostisek.sizeyardım ehneye hazınz"diyerek konuya girdiğine dik- kat çekiliyor. KYB. Ankara'da yapılan görüşmeler çerçe- vesinde dün ateşkes ilan ettigini bildirdi. An- cak bölgede ver yer çatışmalann sürdüğü ha- ber veriliyor. Çatışmalann şiddetlenmemesi ha- linde IKDP ve KYB temsilcileri salı günü An- kara'da yine ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Robert Pelletreau'nun başkanlığmda, Türkiye ve Ingiltere'nin gözetıminde bir araya gelerek, ilki geçen yıl Ingiltere'nin Drogheda kasabasın- da vapılan uzlaşma görüşmelerini canlandır- maya çalışacaklar. İLANT.C. SÜRMENE SL1.H HUKUK MAHKEMESİ'NDEN EsasNo: 1993/213 Davacılar Halit Keleş \e Naci Keleş vekili Av. Sefer Atilla Baştımar tarafından davalılar Şadiye Türeli (Genç) ve arkadaşlan aleyhine açılan taksim izalei şüyu davasında: Dava konusu Sürmene ilçesi Zeytinli Köyü 251 -304-306 ve 310 parsel sayılı taşınmaz ile ilgili davada davalılar- dan Osman kızı Şadiye Türeli (Genç), Nizam oglu Murat Genç. Nizam oğlu Bavram Genç. Nizam oğlu Veysel Genç. Nizam oğlu Remzi Genç. Osman kızı Safiye Genç. Osman oğlu Oktav Genç. Abbas kızı Melek Genç. Nizam kızı Nebahat Genç (Ipekçi). Osman oglu Cemal Genç, Osman oğlu Osman Genç. Osman kızı Şaduman Emin. Yusuf kızı Fatma Oktay (Genç). Fazıl oğlu Kemal Genç. Hasan kızı Rabiye Genç (Şahin). Fazıl kızı Saime Eren (Genç). Hasan kızı Hanım Genç (AkdişC Hasan kızı Naime Kerme (Genç). Hasan kızı Behice Temiz (Genç). Fazıl kızı Muradiye Bulut (Genç). Hasan oglu Erdoğan Genç. Muti kızı Fatma Genç. Fazıl oğlu Temel Genç. Fazıl oğlu Ahmet Genç, Fazıl kızı Emıne Yıldız. Mehmet kızı Hashatun Genç (Gençtürk). Mehmet kızı Bakiye Genç. Mehmet kızı AyferÖzkan (Genç), Nizam kızı Sebahat Genç. Memiş kızı Seniha Bekiroğlu. Arif oğlu Muzaffer Bekiroğlu. Osman oglu Hüseyin Keleş. Ali Osman kızı Meyveş Sürmen. Halit kızı AyşeFırkat Burhan Inal. Halit kızı Servet İnal. Hasan kızı Zeynep Dündar (Keleş). Hasan kızı Dokuz Yılmaztürk (Keleş), Kemal oğlu Turan Angın. Hasan oğlu Cemal Keleş. Kemal oglu Hasan Keleş. Hasan kızı MuğberSamangül'e (Keleş) dava dilekçesi tebliğ edileme- dfği ve tüm aramalara rağmen adreslerinin de tespit edilemediğinden ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş ol- makla >iıkanda isımlen geçen davalılann duruşma günü olan 25.11.1996 günü saat 09.00'da mahkememizde hazır bulunmaları. dava dilekçesi özeti teblisi yerine kaim olmak üzere ilan olunur. Basın: 112579 Kadro Görev Yeri Vlalatva 2'NCİ ORDU KOMUTANLIĞI'NDAN 1. 2'ncı Ordu Karargâhı ve bağlı birliklennde görev yapmak üzere aşağıda belirtilen sınıf ve branşlarda 657 sa- yılı Deviet Memurlan~Kanunu'na tabi olarak sınavla sivil memuralımı >apılacaktır. Sınıfı Branşı Derecesi Miktarı Adavlarda Aranan Nitelikler S.H.S. Röntgen 12 1 Erkek-bavan. 33 yaşını bitirmemişerkek Teknis>eni adaylarınaskerlikgörevinivapmış. SağlıkMeslek Laborantı Lisesi Radyoloji Bölümü mezunu olmalan 2. Sınava müracaat edecek adaylar 6 ve 7 Kasım 1996 tarihleri arasında iş talep formu. iki adet son 3 üç ay icin- de çektirmiş olduklan fotoğraf, tahsil belgeleri ve nüfus cüzdanlan ile birlikte 2'nci Or. K.lıgı Personel Bşk.'lığf na şahsen veya posta ile müracaat edecek (postadakı gecikmeler dikkate alınmayacaktır) ve müracaatı uygun bulu- nanlara sınav giriş kartı verilecektir. 3. Sınav 8 Kasım 1996 tarihinde saat 10.00'da 2'nci Or. Karargâhf nda (Malatya) yapılacaktır. 4. Alınacak personelde aranan nitelikler: a) 657 sayılı Deviet Memurları Kanunu'nun 48"inci maddesinde belirtilen şartlan taşımalan. b) 657 sayılı Deviet Memurlan Kanunu'na tabi bir kamu kuruluşunda halen çalışıyor olmamalan veya daha ön- ce çalışmış bulunmamaları. 5. Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. tlanen duyurulur. Basın: 113359 İSTANBUL KADIN KURULUŞLARI BİRLlĞI İZLENCE LBölüm İ.Ü. Dev let Konservatuvan Gençlik Korosu Açış Konuşması: Prof. Dr. Nennin Abadan L'NAT * Saydam Gösteri Atatürk'ün Kendi Dilinden Cunıhuriu'tin Kuruluşu Mazırljvjn . Menç \ ELİDEDEOĞLL Sunanbr : Alı DLŞENKALK.AR Serap EVLBOĞLU TeknıkDesıel A.vbarsAKAN \ er Atatürk Külrür Merkezı |Bû)ûiSalı'/)i- TAKSİM Gûn 28Ekiml9%Pazartesi SMI 13.30 Giriş L'cretsizdir. 2. Bölüm * Açık Oturum Cumhuriyetin 73. Yılında Ülkemizden Kesitler Yöneten " Prof. Dr. Necla AR.\T Kanlanlar : Prof. Dr. A\KI EK.Şİ Nazan MOROĞLU llhan SELCUK *Dinleti Esin Afşar Pivanoda: Aslıaül AYAS İLAN T.C. KADIKÖY AHKÂVIIŞAHSİYT: DA\ALAREVA BAKMAKLA GÖREVLİ 2. SULH HLKUK MAHKEMESİ 1996 583 Vesayet Havacı Binbaşı Mehmet Sk. Orsa Apt. No j 3 D: 11 Bostancı Istanbul adresinde ikamet etmekte olan Melihe Sökmen mevcut rahatsızlığı sebebıyle vesayet altına alınarak kendisine kızı Ayla Kartal vasi tayin edilmiştir. Ilan olunur. ' Basın: 11 î282 ILAN T.C. PENDİK BİRİNCİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN EsasNo: 1995 819 Davalılar: I- Osman Bozkurt: Dere Sk. No: 7 Pendik-lst 2- Abdurrahman Ateş: Aynı adreste Davacı Ray Sigorta tarafından alevhınıze açılmış olan trafik kazasından doğan tazmi- natdavasında62.188.250.-TL"ninolay tarihi olan 26.7.1995 tarihinden itibaren tahsılı talep edılmışolmakla. davayakar^ı herhangi bır beyanınızvedelilinızvarsa bildirmeniz.geçer- li bir mazaretınız olmaksızın duruşma günü olan 19.12.1996 günü saat 11.00'de mahke- memiz duruşma salonunda hazır olmanız. gelnıedıgınızdevokluğunuzda duruşma yapılıp karar verileceği hususu tebligat yerine kaim olmak üzere davalı Osman Bozkurt ile Ab- durrahman Ateş'e ilanen tebli* olunur. 15.10.1996 Basın: 112553 POLİTİKADA SÖRÜNLAR ERGUN BALÇj Öfkelenmeye Hakkımız Var mı? Avrupa Parlamentosu (AP). Avrupa Birliği'nin (AB) Gümrük Birliği (GB) çerçevesinde Türkiye'ye yapma- sı öngörülen 375 mılyon ECU'luk (470 mılyon dolar) yardımı bloke etmeyi kararlaştırdı. Bilindıği gibi, bu yardım Yunanistan'ın vetosu nedeni ile Türkiye'ye za- ten verilemıyordu. Avrupa Parlamentosu yardımı ikin- ci kez veto etmiş oldu. Reuters ajansı haberi şöyle verdi "Türkiye'nin in- san haklan sicıline öfkelenen Avrupa Parlamentosu, Ankara 'ya Gümrük Birliği çerçevesindeyapılması ön- görülen yüzlerce mılyon dolarlık yardımı bloke ettı." Evet, şu bir türlü düzettemediğimız insan haklan si- cili, uluslararası bir platformda bır kez daha karşımıza çıktı. Önceşu noktaya açıklık getirmek yarariı olabilir: Av- rupa Birliği'nde bağlayıcı karar alma yetkisi üye ülke- lerin resmi politikasını temsil eden Bakanlar Konse- yi'ndedir. Avrupa Parlamentosu'nun kararları ise ge- nellikle tavsiye nıteliğindedir. Ne var ki parlamento büt- çe konusunda bağlayıcı karar alabilir. Bakanlar Kon- seyi, parlamentoyu ancak "ikna" edebilirse karan de- ğiştirebilir. AP'nin Türkiye'ye yardımı dondurma kara- rı bütçe görüşmesi sırasında alındığından bağlayıcı ni- teliktedir. Bu karar değişebilir mı? Bakanlar Konseyi, Parlamento'yu 'ikna" edebilirse değişebilir. Ya da Parlamento, aralık ayında AB büt- çesi konusunda yapacağı ikinci ve son toplantıda ken- di karannı değiştirebilir. Tabii, Türkiye'de insan hakla- n konusunda somut ve önemli gelişmeler kaydedılmış ise. • • • Avrupa Parlamentosu'nda Yunan lobısi, Türkiye aleyhinde yoğun faaliyette bulunuyor... AP'de PKK'ye sıcak bakan Avrupalı parlamenterieryeralıyor... Bir Ba- tılı diplomatın deyışı ile Avrupa Partamentosu'ndaki parlamenterler "serseri mayınları" andınyor... Falan fi- lan. Şimdi elimizı vicdanımıza koyup, kendi kendimize soralım: AP'nin karan haksız mı? Bu karar karşısında öfkelenmeye hakkımız var mı? Şu tabloya bakın. Türkiye'nin dünya çapında üne sahip dev yazan Ya- şar Kemal'in hapis cezası Yargıtay tarafından onay- lanıyor. Krtaplan yabancı dillere çevrilmiş diğer bir dev ya- zar Çetin Altan, "Deviet çete olmaktan çıkıp hukuka otursun ıstıyorum" dedıği için ağır cezaya veriliyor. Aktüel'in eski Genel Yayın Müdürü Alper Görmüş, bir röportaj nedeniyle Terörle Mücadele Yasası'na gö- re mahkûm oluyor. Şanar Yurdatapan tutuklanıyor. Gazeteci Ragıp Duran'ın 10 aylık hapis cezası Yargı- tay'da sıra beklıyor. Daha nice yazar cezaevlerinde çi- le dolduruyor. Çiller hükümeti geçen yıl Avrupa Birliği'ne "Bizi gümrük birliğine almazsanız, iktidara Refah gelir" di- yor. Yine Çiller hükümeti, AB'ye insan.haklan ve de- mokratikleşme konulannda somut adımlar atmayı ta- ahhüt ediyor. Ondan sonra da deviet, yazarlar, gazeteciler, aydın- lar üzerinden bir silindir gibi geçiyor. Avrupa Parlamentosu, Türkiye'ye yardımı bloke et- me karan alırken "Türkiye 'de insan haklan çiğneniyor. Demokratikleşme konusunda hiçbirgelişme yok" di- yor. Yalan mı? Cİ1VPEK JAPONYA'YA GÖZDAĞI Adacık tatbikatı Dış Haberier Senisi - Ja- ponya'nın kendisine ait ka- bul ettigi Doğu Çin Deni- zi'ndekiadacıklarnedeniv- le bölgede gerginlik tırma- nırken Çin. 15 gün süren dev boyutlu askeri birtatbi- katla temsili "düşmanada- lara" çıkarma provası yap- tı. Halkın Kurtuluşu Ordu- su gazetesinde yayımlanan habere göre ekim ayı orta- lannda gerçekleştirilen ve 15 gün süren tatbikatlar sı- rasında Çin hava kuv vetle- ri ve donanması kıyılarına 100 deniz mili mesafedeki Güne> Çin Denızi adalan- na çıkarma yaptılar. Çin or- dusunun bır bölümünün "düşman kuv'vetlerini'" temsil ettiği tatbikatın ar- dından gazete "Düşnıanın hava ku\vetleri durdurul- du, donanması tamamcn tahrip edildi vc adalarda biivük bir zafer kazanıldı" dedi. Çin hava kuvvetleri ge- çen hafta da başkent Pe- km'in banliyölerinde ger- çekleştirilen "yüksek tek- nolojik" askeri tatbikatla, iç savaşa karşı da hazırlıklı ol- duğunu göstermişti. TEŞEKKÜR Uzun süren hastalığım süresince derin bilgi ve hoşgörüsü ile beni teda\i eden Sn. Prof. Dr. SEDAT ÖZKAN'a sonsuz teşekkürler. GÜNSELİ KLTLAR Cumhuriyet Kitap Kulübü'nden %.5OİNDİRİMKampanyamızı krtapseverlerden gelen yoğun ilgi üzerine 31 Ekim 1996 tarihine kadar uzatıyoruz. Taksim Sergı Salonumuza gelin Kampanya için aynlan standımızda, çoğalan çeşitlerimizden kitaplarınızı Seçin. Adres:lstiklal Cad. Zambak Sok. 4,1 Bayoğlu-lstanbul (Ak Sanat kareısı) Tel:252 38 81
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle