25 Haziran 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 18 25EKİM1996 CUMA SPOR Son günlerdeki gelişmeler üzerine Fenerbahçe Başkanı Ali Şen meydan okudu 6 Grupçuhık yapanı kovarmı'H İ L M İ T İ R K ^ Ali Şen'den \a\lım atesı Şampıyonlar Lı- gfndekı Manchester L nıted \ e lıgdekı \ anspor karsılasmalarında alınan ba^ariiiz sonuçlardan sonra gruplann venıden hortlamaM uzerıne sert onlemleralacağını açıkla\an Fenerbahçe kulu- bu Başkanı Şen "Fenerbahçe'nıngeleceğiovun salonlannda \apılan dedikodularla vonlendiri- lemcz. kimsenin gozunun vaşına bakmam. ka- pı dışan ederim" dedı Son gunlerde venıden gruplann hareketegeç- tıgı yolunda duyuınlaraîdığım aneak kulubun ı\ ılığı ıçın >u siralar sustugunu ıtade eden Alı Şen. camıava gereklı açıklama\ı Dıvan kuru- lu'nda >apacağını da ıfade em \e "Ovun salon- lannda beninı hakkımda vıkıcı dedikodu vapan- ları. grupçuluk vapanları. kapının onune kovar. bununla da kalmav ıp ov un salonunu kapatınm. • Daha önce Semih Bavülken \ e Muhıttın Bulgurlu gıbi isimleri kovduğunu hatırlatan Şen, "Kazan kaldırabilmek için F. Bahçe'nin kötü gitmesını bekleyenler var. Görevde kaldığım süre içerisınde onlara da acımam. gerekirse hepsini kulüpten ko\arırrT dedi. Ben grupçuluk falan tanımam. Daha once grup başkanları olan Şemıh Ba\ulken ve \)uhıttın Bulgurlu gibi ınsanlan kulüpten attığım unutııl- masın. Bilivorum \z\z \ ılmaz. kâzım Bayul- ken Muhıttın Bulgurlu ve Ertuğrul Hatav lı gibi kimseler kazan kaldırmak için Fenerbahçe'nin kotu duruma girmesini beklivorlar. Hepsini >a- kından tanıvorum. ama hıçbirisine i/ın verme- yeceğım.Tavrım ortada. 1998 kongresine kadar gorevdev im, hıınıı daha oncede açıkiamıştım. O gune kadarvapacağımız tasarruflarda hiç kım- senin gozunıin vaşına bakmam. Hepsini kulüp- ten atanm. Ben gittikten sonra gelen isterse be- nim tasarruflanma av kırı tasarruflar vapabilir. bu beni hiç ilgilendirmez"dedı 1998 Martavındjke\inlık]eüore\ı bırakaca- ğını da \ınele\en Fenerbahçe Başkanı \\\ Şen tek adajanm \efa Kuçuk olduğunu behrttı Es- kı > onetıcı Şadan kalka\an"m da o donem ıçın ada\ olacağı \olundakı haberlere de değınen Şen. "Şadan Kalka\an'ın başkanlığa talipoldu- ğunu oğrendim. Buvursun gelsin. Eğer benım gibi cesareti \arsa kalksın baskan olduğunu sov - lesin. Kalka\an içinde diğerleri için de bu bov- le.kalkavan'ıkimtanıvordudahaonceleri?Onu ben Fenerbahçe Kulübu'negetirdim. Ben koltuk meraklısı değılım.V ine sovluvorum. borçsuz bir Fenerbahçe bırakacağım. İlensi için buyuk >a- tırınılanmı/ \ar. Biranlamda şirketleştik. Şirke- tin başına da \efa Kıiçuk getirildi. Bugun borç- lu gibi gozukuvoruz. Vanı Saftet i, Okocha yı. kosta \ı, bunlan geri tnı verelim? Bunlan vap- masav dık. borcumuz olmazdı. \ma daha şimdı- den bunlara verdiğimiz paradan daha fa/Ja \eren ulkelervar">eklınde konuijtu Bordo-Mavili takım Istanbul'da Güneş: En zor ınaçınıız olacak • Trabzonspor cla ıyıleşen Hamı ve Şota'nın Fenerbahçe'ye karşı ilk 11 'de görev alması beklenıyor Arçıl'in durumu yarın bellı olacak. Spor Servisi - Trab- zonspor. Fenerbahçe maçı ıçın Istanbul'a umutlugeldı Sakat- lıklan nedenıyle haftalardırformagı- şemeyen Hami \e Okan'ın nıaç ovıayacak duruma gelmesı Bordo-\1a\ılı takımda seunçle karsilanırken teknıkdı- rektor Şenol Guneş, "Trabzons- por ligdeki en zor maçlanndan hi- rini Fenerbahçe') le oynavacak. Ka/annıak istiyoru/. Fenerbah- çe've geçen vıl sahamızda 2-1 ve- CIMHLRIYET KLPALARI Güreşçiler minderde Spor Sen isi - 29 Ekını Cum- humet Bayramı nedenıyle çe- şıtlı spor dalrarında duzenlenen \arısmaların programı so\le Gureş: L luslararasi C umhu- rı\et kupasi GeııçlerGııresTur- nuvası Abdı Ipekçı Spor Salo- nu nda ba>lı\or Saat 10 00 da- kı musabakalara 200 den fazla sporcunun katılmaM beklenıvor Musabakalar ucretsız ıznelebı- lecek Binicilik: Lluslararası Bınıcı- lık musibakasi >arın Izmırde vapılacak btanbul'dakıCumhu- rıvet Kupası bınıcılık musabaka- lan ise \ıne varın \1aslak Bını- cılık TeMslen nde baslavacak Judo:Cumhun\et Kupa>ı Ka- rate musabakaları varın Sarıver Mersmlı Ahtnet Spor Salo- nu ndabaslavacak nilip şampKonluktan olduvsak şitndi bi/ de onları venebiliriz. Bu nedenle hiç kitnse Trabzons- por'un İstanbul'da maç kazana- bileceğini goz ardı etmesin"açık- lamasını >aptı Eskı baskanlardan MehmetAli \ ılnıaz'ın venıden vonetıme ada> olması da Trabzonspor'da se\ ınç- le karşılandı Fenerbahçe maçının son taktık çalışmasını bugun -\lıbevko> sa- hasinda \apacak olan Trabzons- por'da Şota'nın durumu ıse maç gunu bellı olacak Antrenmanlarda Hamı ve Okanlaozel olarak ılgılenen tek- nık dırektor Şenol Gunes"ın. sa- \ unmavı Okan. Ogün.Osman bı- çımınde uçlu olarak çalıslırması ılgı u\andınrken Hamı de gol v u- ruslan vaptı Hami: Ovnavacağım Baldınndakı sakatlık ncdenıv- le hattalardır o>na>ama)an Ha- mı. Fenerbahçe maçı oncesı ol- dukça ıddıalı L'nlu futbolcu Şota ıle bırlıkte gorev alacağı Fenerbahçe maçı oncesı tarattarlara gol sozu \enr- ken "Bu maçta goîatmak istno- rum. Eğer Fenerbahçe bizi kendi sahanıızda >enebili>orsa biz de onları İstanbul'da \enebiliriz de- mektir" dedı .Arçil-Şota >an >ana Fenerbahçe maçı ıçın Gurcu ıkızler Arçıl \e Şota da maç kad- rosuna alındı Şota'nın ılk 11 'de- kı \enne 'kesin' gozu\le bakılır- ken \rçıl ıçın son kararı teknık dırektor Şenol Guneş\erecek Bu arada Hamı'nın o>naması halın- de genç Fatih \edek kalacak Trabzonspor'da tiım hcsaplar 3 puan üzerine vapılnor. BASKET YORLM / \HMET M RT Efes Denklemi! Bazen kendıme kızıyorum, tembellığıme lanet edıyorum Uşenmeyıp deplasmanlarına gıtmelıymışım Efes Pılsen' ın Pışmanım şımdı1 Takım ıle bırlıkte olup havasmı koklama- lıydım bugunku kadronun Çocukları otelde gormelı yemek- tekı sohbetlenne kulak kabartmalıydım Dostluklardan ve spor- cu kıskançlıklanndan yayılan elektnğı algılamalı gozle gorul- meyıp elle tutulamayan gerçeklen hışsetmelıydım Evet, evet1 Onlarla bırlıkte olmalıydım Aydın Örs, Pano Natof, Ooğan Hakyemez uçlusunun gece sohbetlerıne katılmalı dolam- baçlı kelımelerın arkasına saklanan doğruları bulmalıydım An- cak o zaman çozebılırdım kafamdakı Efes denklemını Şımdı sızler kadar bılıyorum ben de Efes ı Aynı soruları so- ruyorum kendı kendıme Karasev yanlış transfer mıydı'' Oy- le ya' Naumoskı nın yanına aynı tıp bir oyuncuyu transfer et- mıştı Efes Ve Raslantıya bakın kı Naumoskı bu sezonun ba- şından berı çok farklı bir havada oynuyordu Ne yapmaya ça- lışıyordu acaba 9 Yoksa "Haydı bakalım çıksın kurtarsın sızı Karasev'ınız' mesajını mı vermeye çalışıyordu9 Yok, hayır1 Yapmaz Naumoskı gıbı bir profesyonel kafasını boyle şeyle- re takmaz Karasev ıle ugraşıp alacağı pnmlen tehlıkeye ata- maz Başka yone bakalım bız Karasev neden alındı'? Efes bu oyuncuyu alarak kadrosun- da gereksız bir yedek oyunkurucu bulundurma yukunden kur- tulmayı hesaplamış olmalı Haksız da sayılmaz Sız olsanız mılyonlarca dolarlık yatırımı tek bir oyuncunun saglık ve for- muna emanet eder mıydınız'? O halde Zaman zaman bir nu- mara da oynayab/lecek Karasev ı transfer edıp Bora Sancar'ı serbest bırakmak çok yanlış bir ış sayılmaz değıl mı? Eğer Ka- rasev ın gelmesıyle ortaya çıkabılecek dığer sorunlan da pa- rayla çozeceğınızı duşunmuşsenız tamamdır1 Alırsınız Kara- sev ı Daha az oynama şansı bulan Volkan ve Murat'ın et- ten kemıkten yapılmış olduğunu unutup daha once sıkı sıkı- ya sarıldığınız' sınerjı" kavramını da rafa kaldınr, bozarsınız ta- kımın yapısını Ama Yine de haksız sayılmazsınız Duımak duşmektır sporda Yenılıkten korkmamak gerekır ama başarı kazanan sıstemı McRae nın yenne Pope tıpınde bir oyuncu alarak değıştırme- nın altında yatan nedenlerı de ırdelemelıyız Efes denklemını çozmek ıçın Pope ne ış yapar? Savunmada yardımlaşmayı çok lyı yapar lyı koşar ve rakıp uzunlardan daha hızlı gıttığı kar- şı potada kolay sayı bulur Dış şutu lyıdır, rakıbe eşleşme so- runu yaratır Başka7 lyı çocuktur Kımseyı kırmaz Basketbol- den artan zamanlarında bılgısayarıyla oynadığı ıçın takım ar- kadaşları ıle hiç bir sorunu (ve dostluğu da )olmaz O bir be- yazdır Beyaz bir mısafırdır Pope McRae gıbı takım arkadaş- ları ıle bırlıkte gece sokağa çıkmaz, bara gıtmez, capkınlık yap- maz Ve boylece Oksıjen gıbı de açığa çıkar Evet1 Pope lyı bir çocuktur Kımseye zarar vermez Kımse- yı korkutmaz Rakıplerını bıle Boylece geçen yıl rakıp takım oyuncularına yasak olan Efes ın pota altı da bu sezon halka açılmıştır Dıleyen dıledığı gıbı gırıp dolaşabılır Efes savunma- sının ortasında Pope McRae gıbı değıldır? Potaya atılantop- ları kesmek gıbı bir kabalığı kesınlıkle yapmaz Eyvah1 Yerımız bıttı Oysa Efes denklemınde çozumlenme- sı gereken o kadar çok bılınmeyen var kı yaza yaza bıtıreme- yız Bugunluk Karasev ve Pope Yarın belkı Aydın Örs ve dığerlen Fenerbahçe Futbolcular galibiyet sözü verdi Spor Sen isi -1 » ann o\na\acağı Trabzonspor maçının hazırlıklannı surduren Fenerbahçe'nın teknık dırektoru Lazaronı orta sahava adam arıvor Son hattalarda bu alanda ovnaşan tutbolcuların kotu pertbrmansı nedenı>le zor duruma du^en Brezılvalının. Trabzonspor karş.ısında garantı ısımlen kemalettin. Högh \ e Okocha Lçlunun \anında o>na>acak isını Bülent.TuiKa\ \e Mustafa Doğan arasindan seçılecek Fenerbahçelı futbolcular dun kendı aralarında toplanarak kotu gıdıyn nedenlerını tartistılar San - Lacı\ertlıler daha sonra galibiyet sozu \ererek bunu vonetıcılere ılettıler Futbol Şube Sorumlusu \efa Kûçuk onlerınde 24 maç olduğunu hatırlatarak "Karamsarlığa gerek >ok. Geçen yıl da a> nı sorunlan \aşamıi)lık. Daha sonra kenetlendik \e şampnonluğa ulaştıLV ine aynısı olacak kimse endişe etmesin" dı\e konustu Bu arada Fenerbahçe Kulubu Eş\a Pıvangosu'nun, 29 ekım salı gunu kulup merkez bınasında şapılacagı açıklandı YOKtr M/İSTtN AkMEN 'Sedir'in Görevi Fenerbahçe'de ıdan malı, hukukı, sportıfve sosyal ça- lışmalar konusunda gereklı ıncelemelerı yapmak gıbı çok onemlı bir ıç denetım gorevı bulunan ve kulupte yırmı beş yılını doldurmuş uyelerden oluşan Yuksek Dıvan Kuru- lu'nun olağan toplantısı yarın yapılacak Belkı anımsa- nacaktır, ben bu kurula yıllar once "sedır" adını takmış- tım O gunden bu yana da "dıvan" demek dogrusu ıçım- den gelmıyor Benım bu kurula doğal uye olmama sanırım bir ıkı yıl var Yanı "sedır" toplantılannda konuşma olanağım bu- lunmamakta Inanıyorum kı kımı ''kronık hatıpler bu cumartesı gunu de kursuye çıkıp Şampıyonlar ügı'nde uç maçımız kalmasına karşın ıddıamızın kalmadığını soy- leyecekler Kostadinov'un yetersızlığı Saffet'ın trans- ferı, Bülent ve Tuncay'm ofansıf becerıksızlıklerı teknık dırektorun oyunu okuyup, zamanında oyuncu degıştıre- medığı Vanspor beraberlıgı dakıkalarca konuşulacak Gene herkes bırbırıyle opuşurken (bırer "futbol otorıte- sı" olarak) bırı dıgerıne "Yahu Manchester maçında hep ayağa oynama ınadı olmasaydı vallahı kesın galıp- tık" falan dıyecek Pekııı, benım soz alma olanağım olsa n apardım Bir kere şunu soyleyeyım. bu yonetımın de- netleme kurulunda hatır ıçın değıl uzmanlıgı ve dene- yımlerı goz onunde tutularak lısteye dahıl edılmış ve se- çılmış bir malıyecı var Tahir Perek. Sonra yonetım ku- rulunun muhasıp uyesı Mehmet Alı Aydınlar da konu- sunun uzmanı Bu ıkı ad bence sedır ın şansı Benım soz alma olanağım olsaydı once denetleme kurulunun son raporunu pur dıkkat dınledıkten sonra, uç ay oncekı raporunu anımsatır geçen raporda 1 4 trılyon borç olduğunun açıklandıgını soylerdım Saffet ın trans- ferı vedıgercarı harcamalarla bu borcun •merfeöes/"nı sorardım Şampıyonlar Lıgı nde ıddıası kalmadığına go- re elde edılmesı hesaplanan gelırde hangı olçude bir sapma olduğunu merak ettıgımı soylerdım ve sonra Pe- rek ıleAydınlar'ın yanıtını beklerdım iyı de ya yanıtlar benı hoşnut etmezse 9 Yonetım Ku- rulu'nun geçen "sed/r" toplantısındakı raporunu, başka- nın konuşmasını anımsar eğer ortada bir hata bir yan- lış varsa o hataya o yanlışa kendımı de ortak ederdım Kuru eleştıncı olmazdım Ve derhal fikır uretmeye çalışır yonetıme ıçınde bulunulan durumda en iyı şekılde nasıl yardımcı olabıleceğımı programlardım Dığer konuşma- cılan da mutlaka can kulağı ıle dınierdım Opuşmeyı so- na bırakırdım Toplantının yapıldığı sosyal tesısler lokan- tasının masalarından dığer masalara laf atmazdım Transfer yanlışlıklarını teknık dırektorun yetersızlığını geçmıştekı gereksız harcamaları Vanspor dan yenılen tokadı hiç tartışmazdım "Sedır"üe oturanlara da ılenye bakmalarını onerırdım "Fenerbahçe nın başarısında bızlenn de sorumlulugu var'derdım Dost ılışkılennde her Fenerbahçelı bıreyın dı- ğer Fenerbahçelı bıreyın varlığını onaylaması saygı duy- ması ve onun butunluğunu guçlendırıp berkıtmesı gerek- tığını anlatırdım Belkı de "Eyyy Fenerbahçe 'nın Yuksek Sedır Kurulu uyelerı Uyanın artık" dıye de bağırırdım Ben olsaydım Beşiktaş, Gaziantepspor 'virajmda' uçak Adana'ya inebildi Beşiktaş'a sis engeli \D\NA (Cumhuri>et)-Besikta^ kaf ılesını bugunku maç ıçın Gazıaniep'etasi>anozel uçak. yoğun sisdolavısışlaGazıantep Havaalam'na ınemedı Lçak Adana Hj\aalanı'na zorunlu ınıs vaparkenBe^ıktaskat'ılesıGazıantep eotobusle hareketertı Be- sıktaslı tutbolcular Gazıantep'e gıtıneden once Adana'da bir restorana mderek bir metre bovunda Adana kebabı \edıler SporServisi-Turkne Bırıncı Futbol Lıgı'nın 11 haftası bugun Gaziantepspor - Beşıktas. maçıvla açılıyor Saat 19 00'da baslayacak olan karsıla^may ı Oğuz Sarvan yonetecek Kâmıl Ocak Stadf nda oşnanacak maç CINE 5 ekranlanndan naklen yayımlanacak A\ rupa kupalarında yoiuna de\am eden. lıgde oynadığı son 6 maçta kalesınde gol gormeyen ve lıder Galatasarav ın ardından ıkıncı sıraya yerlesen Sıyah- Beyazlılar'da Erkan \e Sergen'ın sakatlıkları de\am edıyor G.Antep'te Lima sakat Beşiktaş ıle bugun karşıla;>acak olan Gazıantep'ın son antrenmanında Lima'nın sakatlanması teknık kadro\u sıkıntıva sokarken, Gaziantepspor Başkanı Celal Doğan. ">ıldırım çarpması" olarak nıtelendırdığı Galatasaray maçını unuttuklan soyleverek. oNuncularına moral \erdı G Antep'te bılet tıyatlan 400 bın. 750 bıtı \e2 mılvon lıra olarak açıklandı Maç oncesı Kâmıl Ocak Stadı'nda genıs, gu\enlık onlemlen alınacağı da bıldınldı 2.12'lik pivot Hüseyirf e göre milli takımın boy ortalaması kısa 6 Uzun oyuncu sayısı az' ASLI D l ' R l Efes Pilsen'ın 2 12'lık genç pıvotu Hüseyin Beşok, (\) Mılh Basketbol Takı- mı'nın Hır\atistan'la ovna- yacağı Avrupa Şampıyonası Yarı Fınal Grubu maçının kendılen ıçın bu\uk onem tasıdığını soyledı Hem E- fes'te hemmıllıtakımdaba- sanlı maçlar çıkaran Huse- yın. Hınat maçını kazan- malan halınde -\\rupa'da ses getıreceklennı belırtır- ken. "Rakibimiz gıiçlu. \- ma saha \e seyirci a\antajı bizde. Efes'le kupalarda ya- şadığımız se\ inci bu kez mil- li formayla tatmak istiyoruz" dedı Genç pı\ot Tur kıve'de uzun oyuncu sikın tisi çekıl- dıgını. Efes'te ıse sadece Ta- mer'ın uzun boy lu olduğunu \e kendısının de sureklı Ta- mer'le çalısjtığını so\ lerken. "Tamer ağabey çok i\i bir basketbolcu ve müthiş bir bo\ a\antajınasahip. Benim de bo> um uzun \ e zaten ant- renmanlarda surekli Tamer ağabe\le çalışıyoruz. Ancak uzun sorunu milli takımda daha çok yaşıvoruz" dedı Efes'e geldığı gunden bu yana 4 s.ampıyonluk >a^a- v an Husey ın en çok \ alnız > a^amak- tan sıkâyetçı olduğunu belırtırken "En çok annem geldiği zaman rahat ediyorum"dı>or Basketbola bas.Iadığında ayak bı- leklennı bantlamadığı ıçın sik sık sa- katlanma tehlıkesı atlatan Husey ın Besok bunun acısını ^ımdı çekıvor Huse\ın soyie de\am edışor "Bas- ketbola başiadığımdan beri a\ak bi- lekierimi bandajlamayıp saha\a çıkı- yorum ama bu çok sakıncalı \ e sonun- da o\nadığım lig maçında a\ak bile- ğim çok kötiı burkuldu. Ancak bu sa- katlık milli takımda o> namanıı engel- Genç Hüse>in, Efes'i ve Milli Takım'ı sırtiıyor. leme>ecek. Çarşamba günku milli maçta takımdaki \erimi alarak göre- vimi en iyi şekilde \erine getireceğim." Efes Pilsen'ın b'uyıl Avrupa Super Lıgı'nde hiç olmay acak takım lara çok basıt hatalar sonucu yenıldığmı soy- leyen Besok ~A\rupaSüperLigi'nin ilk \ansı sona erdi \e biz Efes Pilsen olarak o kadar basanlı maçlar n\ na- \amadık. Ancak ikınci \anda uç ma- çımız deplasmanda \e bizim bu dep- lasınan maçlannın hepsini kazanma- mız gerekiyor" dıy or Efes'ın son maçlardakı rıbaund sı- kıntısı \e Pope'un basansızlığmı sor- Milli Takım Sunter'in sakatlık korkusu Spor Servisi - ^0 ekım çarşamba gunu A\ rupa Şampıyonası eleme maçında Hırvatıstan ıle karşıla^acak olan A mıllı basketbol takımımız çalışmalannı tum hızıyla surduruyor Coach Ercdment Sunter, grupta lıder durumda bulunduklannı belırterek ' Hır\atıstan ı>ı bırekıp ama e\ sahıbı olmanın a\antajını kullanacağız" dedı Sunter. takımda sakat oyunculannın olduğunu belırterek "Erdal ve Tunç'un sakatlıklanna son olarak \Iurat konuk'un eklenmesi bizi üzdü. Husev ın Besok ise ivileşti ve çalışmalara başladı. Grupta lıder durumda bulunuyoruz. llınatistan ile o\ na\acağımı/ karşılaşma çok onemh" dedı duğumuz Hüseyın. bu konuda. "Efes Pilsen'degeçenulMc Raevardnebu o> uncu müthiş sıçrardı. Bu nedenle ge- çen yıl ribaund konusunda hiçbir so- run yaşamadık. Ancak bu sezon genç oyuncu Pope Ue biriikte oy nuyoruz.As- lında Pope tam bir 4 numara vani $u- tor, mesela geçen yıl da Mc Rae'nin şutlan voktu. Oturmuş bir takım ol- manın a\antajı\la maçlanmızı kaza- nıyoruz. Efes için hiç fark etmez. Mc Rae olmuş. Pope olmuş. biz takım ola- rak birbirimizle çoki>i anlasıyoruz ve hem ligde hem de Avrupa'da volumu- zadevamedecegız" dıvor Olimpiyat Devlet2004'e ilgi göstermedi DE^İZDERİ^SL 2004 Yaz Olımpıvatlan ada\hğı ıçın •görücüve" çı- kan Istanbul son olarak Uluslararasi Olımpnat ko- mıtesı Değerlendırnıe Ko- mısşonu u\elerını ağırladı Inceleme ıçın Istanbul a ge- len 19 uye. organızas_\on komıtesının kendılerıne gosterdıklerı ılgıden olduk- çamemnunkaldılar Ancak tstanbul Beledıve Başkanı Istanbul \alisi \e Spor Ba- kanı'nın ılk gun harıcı bu uvelerle tazla bırlıkte olma- malan şa^kınhk \arattı Bazı u>elerın "Sizler olimpivatı istivorsunuz, an- cak acaba dev let gereUi ilgi- vigöstermhormu" >eklın- de sorular \onelttığı oğre- nıldı Konu\la ılgılı goruş- lennı aldığımız tstanbul Be- ledıvesi Spor Etkınhklerı Muduru Mehmet Atalav. boyle bırolavın soz konusu olama_\acagını belırterek "Başkan Recep Ta\\ıp Eı- doğan İstanbul'daki >aşa- mı değiştireceğinden olimpi- vatı en çok isteven kişilenn başında gelivor. Ancak bildi- Cünün lcinden ğim kadarıvla ıncelemeve gelen \elkilikr. anı ba$kın- lar vaparak İstanbul'u do- ğal haüv le gozlemlemek iste- diler. Ancak beledive olarak onlara vapabıleceğimiz her turlü vardımı vaptık" dedı Değerlendırme komıtesı- nm ıncelemelenvle ılgılı gozlemlerını sorduğumuz Ölımpnat komıtesı Genel Sekreten Togav Bavatlı, "Gelenler organizasvonu, otelleri. plan ve projeleri çok beğendUer. Ancak adavhğı duşunmeden tesisleri bir an önce bitırmemia sov lediler" dedı Toga\ Bayatİı Istan- bul a kotu ı\ı \e\a çok iyı olarak tanımlanan notlardân bınnın \enleeeğını kavde- derek so\ le konu^ru " İvi not bile bize vetebilir. Ancak biz 'çok i> i' almak is- tıvoruz. Çünkubu birdaha- ki seçimdeki şansımızı faz- lasıvla arttırır. Turkive'de basın futboldan başka bir şeve ilgi gostermivor. Şu an elimızde ne gibi tesislerin mevcut olduğunu bilmeven basın mensuplan var. Sonra da Istanbul olımpıvat \a- pamaz denilivor" TRİATLON - Alanva'da yapılan 6 Lluslararasi Trıat- lon da erkeklerde Hollandalı Dennız Looze. bayanlarda ıse Luksemburglu S kemp-Arendt bırıncı oldu ATLETİZM- Atletızm Federasyonu Başkanı AskınTu- na. yurtdışı kamlan ıçınTurkı\e Mıllı Olımpı\at Komı- tesı'nden maddı destek ısteveceklennı açıkladı GLREŞ-Gures Federasvonu Baskanlığı na aday lığını koyan eskı olimpiyat >ampı\onıı Ahmet Ayık "Goreve geİırsem gurestekı bolunmevı onle\eceğım" dedı SHEARER - Newcastle ın 2 tnlvonluk golcusu Alan Shearer kasığındakı sakatlığı nedemvle yesıl sahalar- dan 2 ay uzak kalacak TENİS - Arjantınlı raket Gabnela Sabatını. sakatlığı nedenı\ le 26 vaşinda aktıf sporculuk \a^antisina son \erdı Voleybolda milli heyecan • ANK.AR.A (Cumhurivet Bürosu) - \oleybolda A\rupa Şampıyonası Grup Elemelerf ndekı ılk maçlarını erkeklerde yarın, bayanlarda da pazar gunu ovnavacak mıllı takımlarımız bu zorlu sınavlarma Ankara'da hazırlanıyorlar Erkeklerde Fransa'yı Ankara da ağırlayacak mıllı takımın çalıstırıcisi Semıh Oktay. saha \e se> ırcı a\antajını en iyı sekılde kullanacaklarını so\ledı Okta> ' Geçen >ı! da aynı grubu pavla^tığımız Fransa ıle çok zorlu maçlar o\namis.tık Kı bırekıp olmasina karsin rakıbımızı yeneceğımıze ınanıvorum Çunku tınalı hedeflıyorsak oncelıkle bu maçı kazanmamız gerekıvor" seklınde konustu Hentbol ligj de başlıyor I Spor Servisi - Turkıye Bırıııcı Erkekler Hentbol Lıgı 1996-I997 sezonu bugun o\nanacak 6 maçla bas.lı\or Ilk yarısı 22 aralıkta tamamlanacak lıgde 12 takım mucadele edecek Bugun o>nanacak maçların programı soyle (Bayrampasa") 19 00 V kM - Besıkta^. (Trabzon Cok Amaçlı SporSalonu) 13 30 Trabzon Bel - ASKİ (Eskisehır Porsuk) 12 00 kılıçoğlu Toprdkspor - PTT Turk Telekom. (Ankara Cebecil 14 00 Halk Bankasi - Trabzon 24 Şubat 15 30 Kara Ku\\etlentıucu - Anadolu Unı. 17 00" Çankaya- Ankaragucu Başkanlık seçimi aralıkta • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Federas\on Başkanları Seçım \ onetmelığı'nde yapılan değışıkhkler tamamlanarak. Merkez Danisma Kurulu'na \enldı Danisma kurulu nun 5-6 kasım tarıhlen arasında Ankarada >apılacak toplantısında goru^ulecek seçım \onetmelıgı. kabııl edıldığı takdırde. başkanlık seçımlerı Aralık ayının ıkmcı haftasinda vapılacak. Olımpı\atlardan sonra 6 ay ıçınde seçım \apilmasim ongoren Seçım \ onetmelığı'ne gore ıkı kez kırkpınar Ağalığı ve 3 kez kırkpınar Bas,pehlı\anı olanlar tederasşon baskanlıâı seçımıne ^art aranmaksızın katilabılecekler Filipescu için Tenim karasız • Spor Servisi - G Sara\ Fılıpescu'nun bonser\ıs sorununu çozdu Ancak Teknık Dırektor Fatıh Terım. Rumen futbolcunun bu hatta Alta\ maçında forma gıyıp gıyme\eceğı konusunda dah'a karar vermedığını soyledı Yonetıcı İrtan kurtoğlu Roman\ada Steau Bukreslı yonetıcılerleyaptığı gonışmenın olumlu sonuçlandığını \e Fılıpcscu nun bonsenısını bu kulüpten aldığını soyledı Altlll 156.8 milyon verdi • Spor Servisi - Dun kosulan at yarışlarında 4-6 -2-1 - l 3 10-7 kombınesinı bılenler 156 milyon 819 bın 300 lıra kazandı TV'de spor CINE519.00G Antepspor- Besıktas(naklen) ShowT\ 01.15 G Antep-Besiktas. l.KOŞL:F Sencerbey 1(5). P Arıte 2 (1). PP Hedıye 5 (2). S Arapkızı 7(6) 2. KOŞL: F Oğuz kaan(5), P kızın AdıYok(8) PP Do- ne 1 ı"1 ) S tntıkam 1 (3) 3.KOŞI: F Torpedo (2). P Beatnced) PP Sesilya(5). S kubıla\ 16) 4.KOŞl:'Albeni(4) P Chı- cago(IO) PP Gaznelı(6). S Leaıoner(7) 5.KOŞU:F Dr Saımbe>(2). P \ unlucem (1). PP Doy Do> (5) S RuzgarTuluv (6) 6. KOŞL: F Conqueror (2), P Dandanakan 13) PP Pıtırı (6) S RisingSpnng(lü).SS Perestroıka(4ı 7. KOŞL: F '»urdabak 1 (9) P Aslanera\ (^). PP Şubat (2). S Muza'ffer 1 (4) Gunun İkilisi: 6 koşu 2 3 Tabela Bahis: 2 > 6 10 4 ALTILIGANYAN 5 2 4 2 2 9 8 10 1 3 7 7 6 5 6
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle