26 Haziran 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURJYET 25 EKİM 1996 CUMA 10 DIŞ HABERLER jT/'atolilc Kilisesi, evrim teorisine karşı J\. inadından vazgeçti. Papa 2'nci Jean Paul, İngiliz bilim adamı Charles Danvin'in evrim teorisinin herhangi bir kuramdan öte olduğunu kabul etti. / 'talyan .gazeteleri haberi "Papa maymundan geldiğimizi söylüyor" başhğıyla verdi. Papa, kuramı kabul etmesine karşın insan ruhunun Tann tarafından yaratıldığını savunuyor. Papa Darwin 9 le barıştıDışHaberler Senisi-Papa 2'ncı Jean PauL Charles Darnin'ın "İnsanla majraunun atasuunortakoMuğu- mT sa\ layan EMIIH Kuramf nı kabul enığını açıkladı Papa"nın açıklaunası başta Italya olmak üzere Hınstı- yan âlemınde biiyük yankı uyandırdı Papa Jean Paul. Katolık Kıhsesı'ne bılımsel konu- larda ta\sıyelerde bulunan Vatıkan Bılımler Akademı- sı'ne gonderdıgı mesajda, evrımın "Nalnızca bir ku- ramobnadığım. dahadaöte>egeçtiğinr bıldırdı Can- lılann evrımının dogal ayıklanma >oluyla gerçekleştı- ğı kuramının gerçek oldugunu kabul eden Papa, Ital- yan gazetelerınde "Papa mavmundan geldiğimizi sö>- lüyor" ve u Papa Darwin'le banşö" gıbi manşetlenn atılmasına neden oldu Papa. oncekı gün gonderdığı ve hararetlı tartışmalara neden olan mesajında ın»an ruhu- nun Tann tarafmdan yaratıldıgını ve evrım surecıneda- hıl edılemeyeceğını vurguladı ve şunlan belırttı "Bu kuramın, farklı alanlarda farklı araştırmacılar tarafından gerçekleştirilen keşifler sontıcu aşamaiı ola- rak oluşturulmuş olnıası.gerçekten de dikkate değerbir nokta. Birbirinden bağımsızy üriitülen çalışmalarsonu- cu ortav a benzer e\ rim düşuncelerinin çıkması bu ku- ramı destekleyen en önemli unsurtardan birL Sonyıllar- da elde edilen veni bilgiier, e\ rim kuramının sadece bir hipotez olmadığını gösteriyor.'* Daru ın ve dığer ev nmcıler tarafından ınsanın köke- nı ıle ılgılı olarak ortaya atılan kuramlar, Kutsal Kı- tap"takı Yaradılış ınancına ters dıiştüğü ıçın uzun zaman dın adamlannca aforoz nedenı olarak görüldüler. An- cak gunumuzun Hinstıvan dın adamlan artık bu ıkısi- nı bırbıny le çelışen kuramlar olarak kabul etmiyorlar. !9'uncu yüzyıldan ben Ingılız bılımcısı Charles Dar- vun'ın adıy la da anılan evnın kuramı. son donemde Ka- tolık Kılısesı tarafından "tartışnuna değer ancak oJ- dukça şüphelT olarak nıtelendırıJıyordu Yatıkan'ın Evrım Kuramı'na vonelık ılk resmi tep- kisi, 1950 yılmda Papa XII. Pius tarafından piskopos- lara göndenlen bir tamımde yer almıştı Papa Pıus, bu- rada evnm konusunun tartışılabıleceğım, ancak kura- mın Tann'yı aradan çıkarmak ısteyen komünıstlenn elınde oyuncak olabıleceğı uyansı bulunuyordu. Bılim adamlan, Papa'nm açıklamasını çok önemli bir ılerleme olarak değerlendırirken bazılan "Ohımlu ama geç kalmış bir adım" dedıler ftalya'nın önde ge- len bilim fılozoflanndan Francesco Barone. "Jnsanın evrimi uzerinde araştırmalar y apan bazj Katolik bilim adamlan artık çalışmalarmı sansiirle \ a da herhangibir engelleme> le karşılaşmadan surdurebilecekJer"dedı ATATURK UNIVERSITESI REKTORLUGU'NDEN \>a£ıda anabılıın ve bılımdalı ıtıbamle un\ac vc sartlan belımlen unıversıtemız lakulıe vuksekokul ve bolumlennde açık hulunajı kadrolara 2 < -i~ > savılı V üksekogretim Kanunu nun ılgıh madddenne gore oğretım elemanı alınacakıır Basv uruda buluaıacak adavlardan Prutesorluk ıı,ın Basvurudıleki,esine ozgecmısını bılımsel \a\ınlarmı kongre ve konleranstcbhgien ılebunlaravapılan atıfları egııım-ögretım ta- alıvetlerını vonetırnlermde devam eden ve bıien doktora ı,ahsınalannı sanatia veterlılık ve\a yukstfk hsans (bılım uzmanhgı) valumalanm. unıversıte veva vukş*:k teknoloıı enstınısune katkılarını kapsavan eserlennı ve bas,hca eserlennın belırtıldıgı vayın lıstesını kapsavan 6 (aJü) takım dosya ıle Rek- loriuk Orgutu Personel Daıresı Başkanlığı na [X\ı.-ntlık 11,1li Ba^\urudılck^esıııe ozueçmiiinı doçenılık bel;;eamı. va>ın lnlftinı bıhm^el yalı^ma \e \a\ ınlannı kapsa^an 4 ukıın do>\a ıle Rek- torluk Orgulu Per^oncl Daıresı Ba^kanlıgı na Uığer adav lar ı«,ın Sınava ıııreceklerı \jbdn«.ı dılı Kflınen dıkkvelenne 2 adct k>Iograf unaviı nufu> cu7dan öme^ı «urenım belgesı o^cı,mı>ı ıle \ar>a bılını>el çalı^malannı \c \asın Iwıe!enni eklcvcrek ılüilı bınmlerc. muraıaat etmclen «erekmckıedır Son ba^Miru lanhı ılanın gazetede \aMmını muteakıp 1^ uun olup vına\ tanhlen muracaalçılara ılgılı bınmleae du> unılacaktır Pruloor \e do»;enı kadmlan daımı Maludedır SO1 Kaâro <Jeret.e>j beitrîiJcn o^rt{nn yure\lı\ı ara^iırma yore\ lı>ı u/man\e okuıman kadrolanna atannia ı»,ın çerekh >anlan ta^ımayanlar baş- \ uruda biiIunama7İar dereklı sınlan ij^nna\an ba^\ unjlardan ılgılı bınmler w)fumludur DlMRt'Il'R 7İRAATFVMLTESİ Ambilım üall Bah^e Bıtkılen Enıoınoloıı Tanmsal Yapılar v c Sulama Tanii l»letnwctlığı Tanm Polıtıkasi vc Yayın Tanm Vlakınalan Oıda Bılımı \e Tekjıolojısı Su Lrunlen Tarla Bıtkıkn Toprak Havvan Yetıstırrr.e V. emler ve Havvan 1 Prof. G6r, Der Arj. Gor. ] l a t/m. I 2d I . NOT aı Tarım Ekonomısı Bolumu nden ıvı derece ıle mezun olmalan gerekır b) Tanm Makınalan Bolumu mezunu vuksek lusans vapmıs olmaları gerekır cı Makına Muhendı»!tğı Bolömu mezunu vüksek lısans yapmıs olmaları gerekır dl Kadro aktarma ı^leını vapıidığı takdırde atama vapılacaktır 4 5 4 4 7 4 4 6 4.6 6 Ptr. Okl. Dtr. Lvgulamalı Maıenıatık l vgulanulı Maıeınjiık I I a 1 I I \norganık Kımva - - - - - 1 h c Fızıkokımya . . . . | 7 Bıvokımva - . . . - . i MoJekuler Bıvoloıı - - - I 6 Bolanık - - I e - Zoolojı - - I - - GenelSosyoloııve Metodolo I - - - 1 7 Turk Dıh . . . . . I 6 tskıeag Tanhı I V. enıçag Tanhı - - - - I b TC Tanhı . I . . . . Ortaı,ağ Tanhı - - - - - 1 a 6 Insılız Dıl Bılımı - - I a - Frânsiz Dılı veEd Bolumu - - I - If 5 Fransiz Kulturu veEdebıvalt I - - - \lman Dılı ve Cd Bolumu - I - - - 2h Arap Dılı ve Fdebıy atı - I - - BeşenvelktısadıCoûraha 1 Fdscfe Tanhı I I Sisieırutık rclsete vcManıık - .^^l.a, 2 1 2 h ' ''I Klasık Arkeolojı - - i - - I Sanat Tanhı - 2 - - 1 Prohistcrva veûnasya Ik I 1 1 Kutuphanecılık . . . . | Arsıvulık • - m Cıunev-Batı ı()ğuzl T Leh veFd - - - - l a - - - - - NOT - Muracaat edeeek adavlann ılanı venlen kadronun bulunduğu bolum mezunu olmalan sarrtır •1 derece kadrova atanacdkların en az Hvıl 2 derece kadrova alanacaklar en a/ lOvıl ' derece kadroya atanacaklar en az 6 vıl. 4 derece kadrova atanacaklor ıse en az ^ v ıl bir kamii kurumunda c alısrms olması \ e ı,alı»tıgmı belgelemesı gerekmektedır al Kadro aktarma ıslemlerı vapıldığı takdırde atama vapıiacaktır bı Derece degısiklıgı yapıldıktan sonra aıama vapıiacaktır cı Bu kadroya muracaat edeceklenn Vnorganık Kımva Vnabılını Dalında 1 ukscklı>an> vc Doktora vapma zonınluiuğıı vardır dl Bu kadrova muracaat edecek adavlann Kımva Anahıhm Dalı Bıvokımva Bıhm Dalı nda > uksekhsansı bıtırenler muracaat edefoılırfer e) Bıvolojı Anab'ıiım Dalında ve Sıtoşcneıtk alanında doktora vapmıs olmak fı Bu kadrova basv uruda bulunacak adavlann ılgılı alanda vuksek lısans vapmis olmalan sanı aranmaktadır hl Bu kadroya aıanacaklar Bılım Tanhı \nabılım Dalında ıstıhdam edılecektır I) Bu kadroya muracaat edeceklenn mımar olma.sı gerekmektedır kı Bu kadroya muracaat edeceklenn İO "îOOO-2000 \nadolu Scramıöı konusunda vav ımlannm olması gerekmektedır mı Bu kadrova muracjaı edeceklerden Basbakanhk Devlet Arsn len nde en az 4 vıl salisinı* olanlar tercıh edılır ni< Hıkımliğı Fakullesı Protetık Dls Tedavısı 2 - - - 2 4 - - - - Proteıık Dıs Tedavısı - 2 1 Ortodontı - I 2 - - I S . . . . Ağız Dıs ve Cene Has veCer - 1 . . . . . . . . . Perıdontoloıı I • - • - Pededontı - - 1 - - - - - . . . NOT - Ara$tırma gorevlısı kadrolanna muracaat edeceklerden doktora>ınav 1111 kazanmı^ veva dokıora prgoramına ba^lamıs ogrenctler baş-. urabıleceklerdır - \rastırma gorevlısı kadroları doktora egıtımı ve tez hazırlanmasi suresı ıcerisinde kullanılacak olup doktor unvanı alındığı tanhı ızleven uc av Kc'nsinde bosjltila*.aktır İd»n Bılimkr FakaHtsı Ikttsat Polıtıkasi Iktısat Teonsı - I 1 Iktısat Teonsı - I a Iktısadı Gelıs vellu> Ik - 1 I Oretım Yonetımıve Pazarlama - I SavısaM ontemkr - - la NÖT aı Kadro aktarma ı^lemı vapıldığı lakıjırde jıama yapılacakttr • Tum kidrolara 2 \rahk IW6 tarıhıne kadar muracaat edılebılır KaTim karabekir Eğitim F»knltwi 1 1 a 1 a 1 Egıtım Programlan v e Ögreıım - - . . . | Ingılız Dılı Fgıtımı Bolumu - I - 1 1 > Alman Dılı Egıtımı Bolumu - I . . . Fransız Dılı Fgıtımı Bolumu - - . . . | Tanh rğıtımı Bolumu - - 1 - - Tanh fcguımı Bolumu - - 1 a - - 1 Cograrva Eğıtımı Bolumu . . . | Turk Dıh Cğıtımı - - . . . | Turk Edebıv atı Eğıtımı - 2a l a Maıematık Eğııımı Bolumu Matematık Egmmı Bolumu Fızık Eğıtımı Bolumu - 1 a I Bıvoloıı EŞıtımı Bolumu Bedenfğııımı veSpor - - - - 1 4 Muzık tgıtımı Bolumu - - I ' ' 4 5 6 Resım Egıtımı Anasanat Dalı - - - 1 a 1 Resım Eğııımı Anasanat Dalı - - 1 a ' Felsete (jrubu Eğıtımı Bolumu - - - - î 4 s 6 VOT 11 Kadro aktarma tslemı vapıldığı takdırde atama vapıhcaktır - Inszılız Dıh Eyıtımı Bolumu Araştırma dorev lılığı kadrosuna muracaat edecek adav lann \ uksek hsans v e doktora programlannda Dıl Bıiım dalında calışmaian şamır - Felsefe (jrubu Eğıtımı Bolumu Vrastîrma Cjore.lllıgı kadrosuna muracaat edecek adavlann K'lsele ve Felsete Ctrubu Eğıtımı Bolumu mezunu olmalan sarttır - Beden Eöıtımı ve SpcT Vjıabılım Dah \rastırma Oorevlılıöı kadrosuna muracaat edeeek adavlann ba>ketbol dalmd3n mezun nlmalan gerekmektedır Araştırma eorevlıltğı kadrolanna muracaat edecek adavlann hsan* dıploma notu 6* veva uzennde olması gerekmektedır - Tum bolurn v e anabılım dallarına muracaat edecek adavlann takulte veva 4 vıllık vuksekokul mezunu olmalan gcrekmektedır I MflhendKİık Fakûllesi >apı Hıdrolık Geoteknık L la^tırma \lekanıkdn>ıatl Çevre Bıhmlen Çe\re Tenolojısı MakınaTeomMeDınamnjı konstrukMvon \e tmalat Temx>dinamık Enerp Temel U > e Temıodınamık Pro>esieReaktörTa>anmı kımva»alTeknolo|iler tlektronık 1 1 1 1 a 3 a.c l a c 1 a 2a 1 a.c l a I a I b I NOT a ı Bu kadro) a muracaat edecek adav lann 06 Aralık 1996 tarıhıne kadar muracaatları kabul edılecektır b) Bu kadrova muracaat edeceklerın en az 6 )il meslekı tecrube cahıbı olma>ı termodmamık anabılım dalında ma>ter vapmıj hızmetını \apm15 olması >anlan aranmaktadır c ı kadro aktarma ı:,lemı vapıldıgı lakdırde atama yapılacaktır İlahivat Fakûltesl Tet-ır 2 - Klam Hukuku I a ArapDılneBelagatı - - - I b Klam Felsefoı Dın Febetesi • 1 Dın Sos\olo|isı - 1 Oın Egıtımı - - . . . 1 Klam Tanhı - - 1 a Turk klam Sanatlan Tanhı - 1 Turk h San T ıT.SusveHat Sanı - 1 Tûrk Ulam Edebıvatı - . . . 1 NOT a) Kadro aktarma ı^lemı vapıldıgı takdırde aıama vapılacaktır b) Lc vıl devlet hızmetmde caliimiş olmalan ve caliştıkîarını Ki^elemelen 'jerekmekıedır Ojr ' Uş. M ve a>kerlık Vnabılim Dtlı Prof, Doç. \.Doc. Gör. Dtr. Dtr. Dtr Okt. Dtr. 1 I I I I I 1 b la 1 Ibc Ib la la I b 2 a 2a 1 a 1 b la Ib la 1 ad | 3 4 1 1 • \ 3 1 î } 1 3 1 3 I I I I I I 1 I I Ib 1 Gü/cl Sanatlar Fakultcsı KHojrat Anasjnal Dı'ı ^aylı No/lar \nasanal Dalı Mu^lkoloj' \na**mal Dalı Heykel Anasanat Dah I "" . . . . NOT - Muzıkoloıı Anasanat Dalı Yarduneı rx\ent kadrosuna muracaat edeceklenn follor uzenne dı)ktora vapmıs olmalan sarttır • > avlı Sazlar \nasanat Dalı Oğrelım Gorev ıısı kadrosuna muracaaı edeceklenn Kabak Kcmane ve Klarnel calabılmebi ayrıca sellık veleneğıne sahıp olınası sartı aranacaktır - l-ottıgral \nasanat Dalı Va^tınna Gı>revlısı kadmsuna muracaat edeceklenn ılgtlı lakultelenn lotograf bolömu totograt anasanat dalından mezun olmalan sarttır He>kel Vna>anaı Dalı Ara^tırma lıorevlısı kadrosuna muracaat edeceklenn ılgılı fakulıelenn heykel bolumunden mezun olmalan sarttır - Kesım Anasanat Dalı V. ardımcı lXsenı kadrosuna muracaaı edeceklerın düklorava e^deger sanatta veterlılık vapmıs olmaları sarrtır Mn Egitim F>K8ltf»' Kımva rğıtımı Bolumu Bıvoloıı Egıtımı Bolumu Bı>olojı Fğııımı Bolumu Matfcmarık Tğıtımı Bolumıı Tanh Fgıtımı Tanh Lgıtımı Tarıh Emtımı Rehberhk vePsık Danıs Eğıtım Programlan ve Ogr Bedcn I gıtımı Resım Eğıtımı Vnasanat Dalı Resım Fgıtımı Vnasanal Dalı Turk Dılı I gıtımı Turk I debıvatı 1 gıiımı Turk Ldchıvatı l ğııımı *sıml Oğretmenlığı Bolumu NOT al ^ ardımcı Docenı kadrosu karsılık g&ücnlecektır b) Dovenı kadrosu karsılık g;>stenlecektır d) Sjnat Tanhı bolumu mezunu olmak e) Bılgısjvır ıslelımı \e teonk dersını \eniıe lecrubesıne sahıp olmak EnaBcan Eptim Fakültcsi rızık 1 ğıi Bol (VlomveMol rız) - - 2 Kımva İgıt Bol (Organık Kımva) Kımva Fgıt Bol (Analıtık Kımyal Kımva Lgıt Bol (hzıkokımval Bıvoloıı I gıtımı Bol (Bıvokımva) Mal Fgıl Bol t Vnalız ve Fonk Teol Mat Iğıl Bol tCebırveSavılar) C oğrarva Eeıtımı (Fı/ıkı C\ı£ ) Turk [Mı vc Fd Bol (Halk H l Turk Dıh veLd Bol (Ukı Turk Ed) • SınılOgr Bol (Sosyok>|l) SınılOğr Bol (iğBıl KPrcvg Gel I - SmılOgr Bol 1 Fo? Bılgısı I ^ enı Turk I dehıv 1(1 NOT al > uksek lısans ve doktora vapıvıtr olmak b) \^ vıl meslekı tecrubesı t>lmak Erzincan Hukuk Fakûllesi Mcdc-nı Hukuk Fıc ık! Hukuku Devletkr()/el Hukuku Roma Hukuku Medcnı l sul ve lera Itlas Hukuku lslam Hukuku l> ve Sosyal Guvenlık Hukuku Denız Hukuku De* letler 1. mumı Hukuku Cıenel Kamu Hukuku \nayasa Hukuku Idare Hukuku Ceza ve C eza l sulu Hukuku V ergı Hukuku Hukuk Tanhı Hukuk l-clsetesı ve Sosyoloıısı Mahye Ekonomı NOT - Araştımıa Gorev lısı kadrosuna hişv uracaklann Hukuk Fakultesı mezunu olma.sı gerekmektedır ardımcı r>\enılık' kadrosunj hasvuracaklann (Ekonomı ve Malıve dısındaı Hukuk doktorasını vapmıs olmalan şarttır Tıp Fakûlteii MıkrormoloiivcKtınık Mık - - • 1 I - - . . . . NukleerTıp - - . . . . 1 5 . . Aneş.lezıvo!o)ı ve Reanımas - - 1 1 - - - - - NOT L zman kadrosuna muracaat edeceklenn kımva holumu mc-zunu olmalan »antır Hımsırehk ^ ûksfkokalu Psikıvılrı Hciıisircluı - - I 2 - - . . . Bcden Eğıtımı v e Spor V uksekokulu Spor \ onctım Bılıınlerı - - I a ^ - - - - - >r N. onetım Bıhmlen - - I a . b 4 - - - - - - NOT a» f n az 4 vıllık lakultc ve vuksekokul mezunu olmak pn^fesvoncl hjtbol takımı çalıştırabtlır ve A kursu futbol antrenörbelgcsıne sahıp olmak en az I ^ v ıl kamu hızmetl bulunmak bl 4 vıllık lısans mezunu tutbol basketbol ve volcybol hakemlığını en az lü vıl vapmıs. bunlarla ılgılı eğıtım kurumlarında gorev almıs ve spor leîMİıgı ı!e ılgıh kurunılarda vonetıcılık yapmıs olanlar Erzunıın Mcslck \ ûksrkpkulu Radvo-TV v,avımcılığı - - - l a I - - - - - - Tunzm veOıelcıhk - - - I b I - - - - - - NOT al Ilgılı takulıelerın Radyo-TV ve Smema Bolumu mezunu olmalan ve en a/ 10 vıl hızmetı olması gerekmektedır b) llg'h lakulte veva 4 tılhk vukselokullannm Tunzm ve Otelcılık Bolumu mezunu olmalan ön huro ve serv ıs konusumia en az 2 yıl scktor dcnevımlı olması ve 10 vıl kamu hızmctı olması nerckmektedır Vskalc Meskk > uksekokulu Cıenel f konpmı Makına Muhasebc Elektnkcı Bılgısavar NOT . Tunı kadrolara muracaat edecek adavlann bransları ıle ılgılı takulte mezunu olmaları gerekmektedır al Kadro aktarma islemı vapıldıgı takdırde atama v jpılacaktır Pasıpler Vleslck \ üksckokulu •sıhhı Tesısat . . . | 3 - - . NOT - Murac Lit edecek adav ların en az 4 v ıl tecrûbelı v e ılgılı lakultelenn slhhı tesısal bolumu mezunu olmalan gerekınektedlr Er/ıncan >le$fek \ ukstkokıılu İsletme (Muhoseheı Isieıme 1 Sav ısjl V onlenılerl Fızık ıKatıhal Fızığıl Llektronık JeiHİezı v e Fotograınetn Jeoloıı Isletmc 1 Mııhasebe-F ınans 1 lşletme {\ on -Ornanızasvonl Makına înmlızce Türk Dıh NOT al Muhasebe-hnansman dalında doktora vapmıs ve kıdemı veterlı olacak b) Sayıs3İ yontemler dalında dokıora vapmıs ve kıdemı yeterlı oiacak sjrıhjl fizığı dalında doktora vapmıs ve kıdemı veterlı olacak dl llgılı takultelenn eieklronık holumu mezunu ve kıdemı veterlı olacak el Ilgılı takultelcnn |et>dezı ve loıogrametn bolumu mezunu ve kıdemı veterh olacak 0 Ilgılı lakultelerın ıeoloıı Nilumu mezunu \ e kıdemı veterlı olacak g) Ilgıh lakultelenn snzkonusu jnabıhm dallarıntian me?ım ve yuksek lısansmı hıtırmts veva devam edtvor oimak İil Derece değısiklığı vapıldığı lakdırde atama vapılacaklır kı llütlı takultelenn makına bolumu mezunu kıdemı veterh ve vuksek lısansını bııırmı^ oiacak Oltu'vieslek>ük5ekokulıı (ndaTcknolnn I - . . . . Halı Kılım - - I a 3 - - - . . . Mııhasebe • • 1 3 - - . . . . NOT aı Bu kadrova muracaat edecek adavlann ılgılı takultelenn Sanat Tarıhı ve Tezhıp Bolumu mezunu olmalan şantır Erzıncan llahivat Vleslck \ üksckokulu 1 I I a I I 26 5 1 a 1 b lc - 1 e 1 r 1 üh Iğh 4 4 s 5 1 hk pcj • - - l a l - - - - - - NOT 11 Kadro aktanru 'slemı vapıldığı takdırde atama vapıiacakttr \rapva hılım dalında doktora vapmakta olanlar muracaat edebılırler cfahıvt Meskk > uksekokulu lklı~at Uielme - - - I I - - . . . . NOT Kadro aktanna islemı vapıldığı taktırde atama vapıtacaktır Sa^lık Hızmttkn Mcsltk t uksckokulu Tıbbı Labt^raluvar - - l a - - - - - - - - NOT aı Kadro aktarma ışlemı vapıldığt takdırde atama yapılacaklır - Kadnna muracaat edecek adavlann bıvokımya dalındj doktora vapmıs olmalan şartîır Maturk ilkelcri vc İnkılap Tanhı Enstıtusu TC Tanhı . . . 7 4 . . . . TC Tarıhı - 1 5 NOT - Uasttrma görc'vhhgı v n muracaaı eden adavlann tarıh bolumu mezunu olmalan otuzyaşından gun almamalan ve takulte not ortalamasının en a/ altınis olm.ısı gerekmcktedır - > uksek lisanstnı l ımamlayan araştınna uorevlılennın c'nstıluınuzden ıllsiklen 2547 sa>ılı kanunun 5Ü maddesıne gore kesılecektır Basın 112538 Sayı sürekli artıyor 82 ülkede 800 milyon aç • 13 kasımda başlayacak Dünya Gıda Zirvesi'nde de bol bol söz verilecek. Zirve sekreteri, dünya ülkelerini açlık karşısında pasiflikle suçluyor. LONDRA (A.A) -Dunvada son \ ıllarda nüfus aniisi nede- nı\le toplam nüfus. ıçınde aç- lık çeken msanlann oranı du- şerken sayısında artış kavde- dıldı. Roma'da 13-17 kasım ta- nhlen arasında duzenlenecek olan Dunya Gıda Zırvesının Genel Sekreten Kav Killings- worth, 82 ülkede halen \ akla- şık 800 milyon kışının açlık sı- nırları ıçınde yaşadığını soy- ledı. Kıllıngsvvorth "Teorik olarak dümada herkese vete- cek kadar gıda olmasına kar- şın bunlardan mihonlarca in- san vararlananııvor" voru- mundabulundu Llkelen açlık sonınu karşısında pasıf kal- maklasuçlayan Kıllıngsuorth. "Harekete geçilmesi gereki\or. Baa durumlarda acilen hare- ketegeçilmesi»ediğerdurum- larda da uzun dönemii politika değişikiiklerineihtiyaçvar. Zir- venin bir siirecin sonu değil, başlangıcı olnıasını istivonız" dedı BırleîmışMılletler Dün- ya Gıda Orgütu (F\O|, 2030 yılına kadar dunva nufusunun 3 mılyar artarak 8 7 mılyara ulaşacağını ve bunun da ver- yüzunde doğal kavnaklar uze- nnde yogun bir baskı > arataca- gını tahmın edıyor İ97^teıTberiilkkez Dunyada en son 1974'te du- zenlenen Gıda Zırvesı. 10 vıl ıçınde açlığı ve kotu beslen- meyı yok etmeyı hedeflemış- tı Fakat aradan 20 v ıl geçme- sıne karşın açlık ve kotu bes- lenmevı vervuzunden sılme amacı.'uzak bir ru>a olarak kaldı Bugun varısı Afnka kı- tasında olmak uzere. dumada 82 ülkede. 8(XJ mıKon kış'ı aç- lık sınırı ıçınde yaşivor FAO. Roma zırvesınde hukumetle- nn "herkese gıda" duşuncesı- nın başaniması konuiunda ka- rarlılıklarını teyıt etmesı çağ- nsında bulunuvor. Gıda Orgü- tu, zirve sonunda javınılana- cak nıhaı metınde. veryuzun- de ıv ı beslenmeyen ııısanların sayısını 2015 yılına kadar \a- nyanya azaltılması hedefının yeralmasını ıstıyor Dunya Gı- da Orgütü. vervuzunden açlı- ğm sılmmesı konusunda ıse nı- Açlık her yerde ROMA (AA)-BM Gıda \e Tarım Örgütü (FAO), ge- lecek ay düzenleyecegi Gı- da Zirvesi öncesi yayımla- dığı raporda, açlığtn sana- yıleşmış uikelerdede sorun olmaya başladığını bıldir- dı. -Ğıda Güvenligi« Bes- tenme" başlıklı raporda, 19801ı yıllara gore 19901ı yıllarda sanayıleşmiş Ku- zey Amenka ve Avrupa ül- kelennde gelır dağılımın- daki eşıtsızlığın büyüdüğü- ne ve sosyal güvenlık har- camalannda kesıntiler ya- pılmasından dolayı düşük ücretle çalışanlann gıda yardımı gereksmımlennin arttığına dıkkat çekıldı Gelişmiş, ülkelerde zen- gınlerle yoksullar arasında uçıırunıun gittikçebüyüdü- ğü kaydedilen raporda. hû- kümetlere, yoksııilukla mucadele için daha çok ça- ba sarfedılmesı çağrısmda bulunuldu Raporda. dagı- lan SSCB'nın bazı bolgele- nnde açhğın gittikçe yaytl- dığı belırtildi haıbıldırıde bir tanh yer alma- sını ongormııvor Bu arada. nıhaı bıldırı üze- rınde çalı^malannı surduren zırveye katılacak ülke yetkılı- lerı arasında. aıle planlaması uzennde anla^mazlığa düşru- ğubıldırıldı FAO. zırvede nu- fus planlaması gıbı ıtılaflı ko- nulann yeralmasını ıstenııyor Gıda Orgutu. zırvenın yoksul ulkelere gıda akışının arttınl- ması gıbı çok dar konular uze- nnde vogunlasmasını planlı- vor Romd'datoplanacakGıda Zırvesı'ne davet edilen yakla- sık200Iıderden lOOkadarının şımdıden teklıfi kabul ettikle- n bıldırıldı ' Almanya y da grev Dtş Habeıier Servisi - -Vlmanva'da metai elektrnnik otomoth ve telekomiinikasvon sektörlerinde çalışan on binlerce işçi, işve- renlerin ürvtim masraflannı Kısmava vönelik çabalannı protes- toetmek için ülke çapında başlattıkian ev lemleri sürdürüvorlar. Özelükle Almanva'nın ku/eyindeki çelik üretim bolgeleri ilegü- neydeki otomotiv sanayiini etldleven protesto evlemlerinden et- kilenenierarasında Daimler-Benz.\olkswagenAG'>iüretenAu- di Neckarsulmer fabrikası \e Bosch Elektronik grubu gibi bü- \ük flrmalar veraüvor. (Fotoâraf RELTER) Başbakanlık seçimleri pazar günü Bulgaristan'da kritik seçimDış Haberler Senisi - Bulga- nstan pazar gunu yapılacak devlet başkanlığı ılkturseçım- lerıne hazırlanırken ulkedekı Türk azınlığın lıderlen de Türklen Bırleşık Muhalefetın liden Petar Sto>ano\ 'a oy v er- meye çağrıvorlar Turkıve'de bulunan Bulgar pasaportlu Türklerın de ov kullanmalan ıstendı Hazıran aymda yapılan on seçimleri kazanamayan Dev- let Başkanı JelyuJelev'm katıl- madığı seçımlerde hberal Sto- vanov ve sosyalıst adav l\an ÎVIarazovarasında çekışme ya- şanmasıbeklenıvor Seçımön- cesınde yapılan kamuoyuyok- lamaları Stovanov 'uondegos- tenyor. ancak uvelerının ço- ğunluğunu Turklenn oluştur- duğu Hak ve Özgurluk Hare- ketı'nın de (HÖH) ıçınde yer aldıgı Bırleşık Muhalefet'ın adayının ılk turda salt çoğun- luğu elde edemeyeceğı tahmin edılıyor HÖH lıden \hmet Doğan. beçımlerı Bulızanstan Sosya- IIM PartjM (BSP)adayı Prof Kan Marazov'un kazanması halınde ülkede çok tehlıkelı gelı^meler yaşanabıleceğını sovledı ve ulkedekı tum de- mokratık kurum ve kuruluşla- rı Stovanov "u desteklemeye çağırdı Balkan Göçmenlen Kultur ve Dayanışma Derne- ğı'nden yapılan çagnda Turkı- ye'ye goç ederek Turk vatan- daşlığını kazanan. aynı zaman- da Bulgarvatandaşlığını dako- ruyan soydaslann oylannı Bır- leşık Muhalefetın adayı Peter Stoyanav "a vermelen ıstendı Merkezı Edırne'de bulunan Turk-Bulgar Dostluk Derneğı Başkanı Sami Gültekin de Tur- kiye'de bulunan Bulgar pasa- portuna sahıp Turklerı seçım- leıdeoy kullanmaya çağırdı.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle