25 Haziran 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
22EKİM1996SALI CUMHURIYET SAYFA HABERLER 7 Tirbailı yırgıçlar • ANKARA (Cındıuri)et Biirosu) - Adslet BaLanı Şe\ket Karar. tarbanlı yar gıçlar Errenı Lçar ıle Hulya Ge-«,eker'n sıcıl dtt>aiarının Teftış Ku-ulu'na >e\ k edıldığını bılurdı kazan. Te»îiş KunJu'nda her ıkı bayan yanpc'n durumlanmn yenden ınceleneceöını beirttı Teftış Kuruîu'nca japlan ıncelemeden sonra korunun açıklığa ka\ işturiilacağını kaydeoen kazan. "Kurul mufertı>len gereklı bulırlarsa bu y argıçlann ifadelenne ıe konuyla »Igıl uzmanlann ^orujlennede başvurulabılecek" dedı Akttoğan için prıtesto • İstanbul Haber Servisi - İnsar Haklan Derneğı < İHDt fstanbul Şubesı tarafından yapılan açıklımada Ûskudar İmam Hatıp Lısesı'nde seçen gunlerde bazı gazetdenn kı^kırtmasryla felsete öğretmenı Se\ ıl Akdcgan'ınaçıga alınıraMnm ınsan haklan ıhlallrnnın başka bır Iboyutu olduğu b»elırtı]dı ""Duşinee \e ınanç özgurlugunun temınatı farklı duşunce ve ınançlara «ja ozgurluk tanımakran geçer" denılen açıklamadd. duşun »nsanlannın hedef göstenlmemesı gerektiğı kaydedıldı Kervan'a toplatma • İstanbul Haber Servisi - Istanbul DGM. Kervan cJergısının 63'uncu j>ayıs.ını toplattı Dergının topları masına gerekçe olarak Rıza Vorukoğlu'nun "Turkıye yol a>nmına \aklaşıyor". Umut Gazıof lu"nun '"Faşızmın sınınndakı Turkıve. Kurtler\e Kuzey Irak" ve Erkan Kılıç'ın '"Kalıcı banşın garantısı yıikselen haklı sa\a*lardır"" başlıkh yazılan \e TKR'nın Lotuira örgutunce eerçekleştınien ""TKP'nın 76 kuruluşyıldonumu'"ne gondenlen mesajlar gostenldı Almanlar ANAP'ta • AJSKARA (Cumhurhet Biirosu) - ANAP Istanbul Mıletvekılı Bulent Akarcalı \e Bıtlıs. Mılletvekılı Kamran Inan. Alman Sosval Demokrat Partı'ye uye bazı mılletvekıllenyle bır sure göruştu Goruşmede. turkıve'dekı ınsan haklan konusundakı gelışmeler, Kıbns sorunu. Avrupa Birlığı'ne tam uyelık gıbı konularele alındı HADB>'e saldırı • Istanbul Haber Servisi - Halkın Demofcrası Paıtısı (HADEP)Samer llçe Orgutıfnun I8ekımde30 kışilık bır grup tarafından saldınya uğraması ıl örgutu tarafından yapılan bır açıklamayla proteito edıldı llçe bınasının yakınında bır karakol bulunmasına karşın "Allahuekber. Kurtler burdan defolun" sloganlan atan gruba mudahale edılmedığı behrtılen açıklamada. "Katlıam amaçlı bu saldınvı kınıvor, olayın faıilennın bır an once yargı onune çikanlmasını ıstıvoruz" denıldı Şiip şöleni • ANKARA (Cumhuriyet Burosu) - Turkıye ^azarlar Bırlığı'nın(TVB) duzenledığı ""4 Turkçe ŞıırŞenhğı" Kuzey Kıbns Turk Cumhunyetı'nde gerçekleştırıldı Kapanış oturumu Ankara Gazı Ünnersitesı'nde yapılan şenhğın başanlı geçtığı bıldınldı 4 Turkçe Şıır Şolenı'nın Gazı tnıversıtesfnde >apılan kapanış oturumunda. TYB Bajkanı Lutfu Şehsuvaroğlu sonuç bıldırısını okurken, »enlıgın KKTCde vapılmasının anlamlı 3İdu2unu sovledı Nufus cuzdanımı, okul kımlığımı. sıgorta ırketımın kartını \e banka ka.ilanmı (.aıbettım Hukumsuzdur rfRKANŞANLIOĞLL Kartal, Pendik ve Tuzla'daki kaçak cami inşaatlanna Büyükşehir Belediyesi'nin seyirci kaldığı belirtildi RP'li Kartal Belednesı y onetıcılerınin, ışbaşına gelmeden once eski Nizam Plajı'ndaki >apılaştna ile ilgili verdikleri so/u tutmamalan Mimariar Odası'nın tepkisini çekti. Mimar E> up Muhçu, Bdedive Başkanı Mehmet Sekmen'in, seçim propagandası çalışmaları sırasmda izin *erme\eceğini sovlediği >erde inşaatların 13-14 kata çıktığım belirtti. kartal Belednesi'nin tepki çeken ikinci u\gulanıa$ı, sahildeki dolgu alanına cami yapılmak îstenmesi. Mimariar Odası Kartal Temsilciliği. sahil dolgu alanlannda vapılacak imar mguîamalannın kanıınlarla beliıiendiğini. bunun dışındaki uvgulamalann >asal olnıa\acağını sa\unarakcami >apımına karşı çıkıjor. (Fotoğraflar MEHMET DEMIRK \\ A) 'RPTi belediyeler yasa dinleıniyor9 İstanbul Haber Smisi - RP'Iı Kar- tal. Pendik v e Tuzla beledıv e > onetım- lerı. istenılen her vere cami yapılması konusunda engel tanımıvor Kartal kı- \\ dolgu alanına \apılmak ıstenen. Pen- dik kı\ı dolgu alanmda ıse vapımına başlanan camılenn \asa! olmadığını belırten Nfımarlar Oda^ı Istanbul Bu- \ukkent Şubesı yonetını kurulu uvesı mımarE>üp Muhçu, Istanbul Bu\uk- şehır Beledıvesı nın de bu \ asal olma- >an uvgulamalara se>ırcı kaldığmı so> - İedı Tuzla Beledı>esi'nın debırçokko- operatıf ınsjaatının kaçak olarak de\am etmesıne goz yumduğu one surulu>or Kartal. Pendik v e Tuzla. \farmara kı- vı şendınde bırbınnı ızle>en uç ılçe Lçundede RP'lı \onetıcıler ısbaşında ve her uçunde de cami vapımı ıle ılgı- lı problem var Kartal kıv ı şendındebu- lunan dolgu alanına cami vapılmak ıs- tenıvor Camının vapılmak ıstendığı alanın bır kısmında kuçuk bır kutup- hanebulunuvor Kartal Beledıvesı. kı- yı dolgu alanına caını vapılabılmesı ıçın plan değışıklığı vaptı \e kararı Is- tanbul Buv uk^ehır Beledı>esı 'ne gon- derdı Mimariar Odası Kartal tenısıl- cılığı. kıv ı dolgu alanlanna 3621 say ı- lı vasa gereğınce sadece vol. açık oto- park, park. veşıl alan \e çocuk bahçe- sı\apılabıleceğı. bunun dışında bır va- pılaşmava gıdılemeyeceğını behrtcrek cami vapımına ıtırazedıvor Mimariar Odası'nın ıtırazı dıkkate alınmadı Pendıkte de kıv ı dolgu alanına ca- mi;yapılıvor Mimariar Odası Istanbul Buvukkent Şubesı vonetım kurulu uve- sı mınıar E>up Muhçu. Ooğu Mahal- lesı AnkaraCaddesı'nındenıztarafın- dakı dolgu alanına yapılan muftulukbı- nası ve cami ınsaatının tamamen ka- çak oldugunu soy İedı Muftuluk bına- sının bıtışığındekı tavemanın da ka- çak oldugunu belırten Muhçu. 'KıyıdoJ- gu alanlan binükşehir beledi>esinin kontrolunde olmasına karşın buralar- daki denetitn ilçe beledi\elerine aittir" dedı Bu ttır kaçak \apıla^maLıra be- ledıvelerın noz vumduöunu anlatan • Mımar Eyüp Muhçu, İstanbul Büvükşehır Beledıyesı'nın de üç beledı>enın yasal olmayan uygulamalarına sevırcı kaldığını belirtti. Muhçu, kaçak yapıJaşmanın en >oğun olduğu ılçelerden bırısının de Tuzla olduğunu söyledı. Tuzla'nın CHP'lı beledıye meclısı üyelennın, yapılan ınşaatlarla ılgılı brıfıng \enlmesi ısteğı RP'lı üveler tarafından reddedıldı. Muhçu bolgedekı sapılj^nuvla ılgılı olarak ^unları anlatlı "Eski Ni/anı Plajı olarak bilinen\er- le ilgili ha/ırlanan planlar iki katı ^eç- me\en a/ >oğunluklu >apılaşnıa \e ge- niş yeşil alanlan içeren duzenleme ge- tiriu»rdu. Gcven donenı \apılan plan de- ğişikliği ıle buravavoğun bir >apılaşnıa «etirildi. O döncm ancak birkaç tane hinanın tomcliatılııııştL MimartarOda- sı plandcğişikliğinc itirâzdn bulunmuş- tu. Seçim doneminde, şimdiki Kartal Beledhe Başkanı RP'li Mehmet Sek- men. "Nızanı Plajı ndakı vapılaşmaya ızın vernıevız denıişti. Seçinılerden sonra u/un bir sure bu inşaatlar temel se\i>esinde kaldı. Ama daha sonra ne oldııv sa. çı>k suralli bir şekilde bu bi- nalar 13-14 kata çıktı. Palmi>e Konut- lan olarak adlandınlan bu binalarda- ki dairelerin fhatı. inıtnazlı alanda ol- dukları için 20 ınihar liradan şaiılıvor. Ga/etelen1 ilanlar \erildi." Eyup Muhçu kaçak \apilaynanin yoğun olduğu bır ba^ka ılçenın Tıızla olduğunu sovledı Içnıeler tren istas- vonu ıle Tuzla tren istasyonu arasinda kalan denız taratındakı bolgede "Ek- şioğullan"cidıııı kullanan bırçok koope- ratıf ııısaatının olduğunu anlatan mı- luar Muhçu. sıınları sovledı " Bu bolgede >eniden parselasvon >a- pılnıası gerekivor. \ollarin, yeşîl alan- ların, sos\ al tesis alanlarının >crlerinin \eniden beliıienmesi gereki_\or. Ama \eni planlama \apılmadığı halde vo- ğun bir inşaat faalheti suruvor. Bele- divenin bunlara izin \ermiş olması mumkun degil. Ama inşaattar da de- vanı ediyor. Bu, beledhenin kaçak >a- pılaşmavagozyumduğu anlamınage- lir.*" Tuzla Beledıye Meclısı 'ndekı CHP'lı meclıs uyelerının. kooperatıf ın^aatla- nyla ılgılı bır brıfıng \enlme>ını ıste- ven onergesı. RP lı meclıs uyelerı ta- ratından reddedıldı C HP'lı meclıs uye- sı Tekin Ağırman. kaçak olarak devam eden kooperatıt ın^aatları ıle ılgılı ola- rak sıınlan sovledı "3194sa>ılı jasa- nın 18. nıaddesi uyannca. kooperatifin- şaatlann de\am ettigi alanda venideıı ifraz \apılması la/ım. \eşil alan.otopark park, >ol. karakol \e cami alanlarının >eniden düzenlenmesi la/ıın. 18. mad- degereğince bu işlemler tanıamlanıp ta- pu tescil belgesi alınana kadar bütuıı alım-satımlar durdurulur. inşaat ruh- satı verilme/. Nol, kaııal. hafrivat, pro- je ona>ı, makine-elektrik \e İSKı harç- lannının vatırılması gerekir. Bunlar trilvonlar tutar. Bu harçlar alınnor mu? Ne>egörealını>or? Bunlar için bri- fing istedik ama bunu reddettiler. İS. madde imar u\ guması henu/ bitınedi- ği halde inşaatların de\ am etmesi Tu/- la kamuov u tarafından merak edilnıek- tedir. Biz bu doğrultuda. nıeclis u\ele- rimizin. mahalle muhtarlarımı/ın, ta- pu \e kadastro müduıierinin, mimar vemiıhendisoda tetnsilcik'rinin katıla- cagı bir toplantıda bilgi verilmesini, be- lediye tarafından yapılan çalışmalara katkı sunulmasını istemiştik onerge- nıi/le. Hedefimi/ bmdu. Tuzla'da, çocuk bahçesi, otopark ve vol için a> nlan alana kaçak olarak ya- pılan caminin >asal statuve kavuştu- rulması için, Nâzım Plan'da \apılan plan değrçikligi teklifi geçen hafta Istan- bul Bu\ ukşehir Beledive Meclisi'nden geçirildi." Anayasa Mahkemesi Başkanı Özden 'Başbakan'ın memuru değilim ki ayağa kalkayım' • Ana>asa Mahkemesi Başkanı Yekta Güngör Özden, Erbakan'ın önünde ayağa kalkmadığı ıçın kendısını eleştırenlerı yanıtladı. Özden, "Başbakan'ın memuru değılım kı önünde a>ağa kalkayım. Benı eleştırenlenn u>garlıkla, Müslümanlıkla alakalan yok" dıye konuştu. E\İN GÖKTAŞ .4.NK.-VRA-Anayasa Mahke- mesi Başkanı Yekta Güngör Ö/- den. Ba^kent Unıversitesrnın geçen hafta yapılan açılı> tore- nı birasında. Başbakan Necmet- tin Erbakan'ın onunde ayağa kalkmadığı ıçın kendisıne yo- neltılen ele^tınlen yanıtlarken, **Ben Başbakan'ın memuru de- ğilim \e\a ondan aşağı birisi de- ğilim ki önünde avağa kalka- vım"dedı Ozden. •*aptallık"la suçladığı bu tur ele^tırılen yo- neltenlere. "tenezzüledipvanıt bilevermekistemediğini" belirt- ti Ozden. Cumhurivet'ın ;>oru- lannı yanıtlarken. şenatçı \ay ın organlarından bınnde yeralan. "Başbakan"ın önünde ayağa kalkmadığı için HâkimlerveSav- cılar \ üksek Kurulu'na savun- ma vercceği1 " sav ının anım-.atıl- mas.ı uzenne. >unları sovledı "Bunlar ne bilgili. ne uvgar ne de okuduklannı anlıyorlar. Bun- lann Müslümanlıkla da bir ilgi- leri vok. Anayasa Mahkemesi Başkanı ve üyelerinin. ancak yi- ne Anayasa Mahkemesi tarafın- dan sav unmasının alınabilcceği- ni bile bilmiyoıiar. Ben oradaki konıışmanıda. düşünceve inanç özgürliigunü içtenlikle sav unup. korumaya ant içtiğimi. anay asa- ya ve Anavasa Mahkemesi karar- İannı savunduğumu belirtîin). Ölünceye kadar doğnı bildiği- nıi yapacak, soy leyecek ve v a/a- cağım. Hukuktan, dinden, de- mokrasiden, y argıdaa, siyaset ve tcrbiyeden anlanıasanlarla koııu- şacak hiçbirşeyim vok. I iirkiye düşmanlarıyla sürekli uğraşa- cağımı ve bundan kaçınmaya- cağımı herkes bilmektedir." Bu konuşmay ı y aptığı toplan- tıda. Erbakan'ın, kendısının ko- luna gırıp. karısı ve oğlunu ta- niijtırdığını anımsatan Ozden. "Ben orada Sayın Erbakan'ın kansına bir şey demedim ki. Ben ünhersitelerdeki turbanlılara değindim. Sonra ben orada Baş- bakan'ın önünde niyeayağa kal- kayım? Ben Başbakan'ın me- muru değilim ki veva ondan aşa- ğıda birisi de değilim" dıye ko- nuştu Ancak cenaze. bayrak san- cak vecumhurbaşkanının onun- de ayağa kalkılacağmı belırten Ozden. şoyle dedı "\a da birisi bana elini uzatır, ben de o anda ayak ayak üstüne atmışsam eğer, nezaket gereği tokalaşırken doğrulurum. Son- ra bir hanım elini u/atmadan hanıma el uzâtılmaz. bunlar ap- tal. Bunlar ne uy gar. ne bilgili ne de Müslümanlıkla bir ilgileri var- Der Spiegel ve Focus'un iddiası TKK, Kaddafi ve bir grup Almandan destek görüyor' Mumcu anıtı çöpler arasinda 'YEREL HABITAT BİTTİ Beşiktaş'taki Lğur Mumcu anıtinın çevresinde biriken çopler y urttaşlann tepkisini çekivor. Beşiktaş gibi İstanbul'un en seçkin semtlerinde ustelik bir anıtın önünde mezbelelik oluşmasının kabul edilemez olduğunu belirten yurttaşlar tepkilerini. "Boyle bir ortamui oluşmasına belediyelerin hiçbir şekilde izin vermemcleri gerekir. Çevrenin temiz ve güzel görunmesinden Beşiktaş Beıediyesi sorumludur" şekiinde dile getirdi. (Fotoüraf KADERTUGLAj Sonuç bildirgesi yayuıılandı Yüzde 1 ile 22 arasinda arttı BODRLM (AA) - Istanbulcia yapılan HABITAT-II'dealınan ka- raruyannca. ıJk kez ln -21 ekım ta- nhlennde verel olçeklı olarak ger- çekleştırılen Bodrum HABlf \T Konferansi'nın sonuç bıldırgeü yay ımlandı Bıldırgede. Bodrum "^anmada- sı'ndakı sıvıl toplum kuruluşlan yerelyonetımler merkezı hukunıet temsılcılen. kozalar. ortaklar bı- reyler olarak bırarayagelındığı. vo- renınçevre\evaşamkoşullan so- runlan ıle çozum voilannın de- ğerîendırıldığı kaydedıldı Bıldırgede "HABITAT'ınsim- geiediği işbiıiiği vedavanışma kiıl- turii çerçcvesinde. Bodrum Vrel HABITATKonferansı'nın. l lusal HABITAT ve Akdeniz Bölgesel HABITAT oluşumlannın gerçek- leşmesi surecinde. anlamlı bir aşa- ma olduğu düşüncesiyle, Turki- ye'deki yerel HABITATinisiyatif- lerinin yaygınlaşması için çağnda bulunmayı görev biliriz" denıldı Bodrum'da kıyılaşma ve ıkıncı konutyapımı »urecınde tunzm ha- reketlerınden aldığı onemlı pay nedenıy le hızlı bır nufı^ artışının gerçekleştığınedıkkatçekılen bıl- dırgede ılçede yerleşimle ılgılı duzenlemelenn ıhtıyacı karşıla- maktan tızak olduğu. yaşam orta- mındakı bozulmalann duzenlene- mez. planlanamaz v e denetlenemez hale geldığı. Bodrum \anmada- si nda buyuk aityapı \e tıızmet açıkları oluştuğunun saptandığı dıle getırıldı Deıııir ve alüıııinyum ürünleriııe zam Haber JVferfcea - iktıdara geidığındetı ben düzenlı olarak zam yapan REFAHYOL hukü- mett. dün de Karabük Demır-Çelık Fabnkası ((CARDEMfR) ve alümınyum ürünlennın fı- yatlannî arttırdı KARDEMlR \ Ş Genel MüdurJüğü'nden yapılan açıklamaya göre urûnlere dünden ıtı- baren yuzde l ıle 22 arasinda değışen oran- larda zam yapıîdı Vapıian zamd.tn sonra ve- nı fıyatlar KD\' dahıi ton başma şöyle oldu 8 mm tellık 31 mılyon lıca. 8 mm İ.angal 30 mılyon Iıra. 10 mm kangal 30 mılyon lıra. 12 mm kangal 29 mılyon 700 bın lıra, 14-22 mm yuv. 29 mıiyon 400 bın îıra. 12 mm nervürlu 30 mılyon 500 bın lıra, 14 mm ner\ ufiü 30 mıl- yon 400 bın lıra Pnofiller: \'P ( 160-200 (S B) 35 mılvon OOUbınlîra. NPI I6Ü-3OO(S B)36mılyon600 bın hra, NP L 1 180-200 (S-B) 35 mıhon 800 bın lıra, demıryolu malzemesı 50 mılyon iıra Köşebentter: 120x120x11-15(S B)34mıl- yon iıra. l50vî50xl4x?8(S.B)35mılyon500 bın lıra bulm 29 mılyon lıra, platına 30 mrl- yon lıra Kütük: 90x903-9 26 mılyon 400 bın tıra, 90x90 (parça) 25 mıîyon 900 bın lıra, bunik kiıtük 24 mılyon 200 bın hra Konya'nın Seydışehırılçesmdekurulu Etı- bank Alümınyum TeMslerf nde üretıten ürün- lerın fıyatlanna zam yapıldı Londra Vletal BorsaM'ndakıdegışmerericuTucu yapılan ye- nı duzenlemeye gSre, alümınyum urunlerının yenı ton fıyatlan şöyle Küİçe T-lngot 137 mılyon 362 bın IIK, aiaşımlı kulçe 158 mıl- yon 846 bın lıra. yuvarlak ıngot 151 mılyon 880 bın hra. profıl'l 88 mılyon 600 bm lıra, sı- cak le\ha 145 mrtyon 140 bın lıra, soğuk şe- rıt rulo 179 mılyon 990 bın lıra. soğuk levha 185 mıfyon 320 bm lıra. metalık folyo 289 mılvon 460 bın hra DENİZ İNCEDİKEN BOIVN - Almanya'da yayın ya- pan haftahk 'DerSpiegeP \e 'Fo- cus' dergılerı bu haftakı say ılann- da teronst PKK orgutu ıle ılgılı olarak yenı ıddıalardabulundular Der Spiegel dergısı. Lıbya lıderı Muammer Kaddafi nın PKK've yardım ettığını one surerken. PKK'nın mılıtan kadrosunu Ai- manlarla takv ıve ettığını ortay a çı- kardı Almanya'nın y uksek tırajlı haf- tahk Der Spiegel dergısı. Lıbya Deslet Başkanı Muammer Kad- dafı'ye ılışkın ha- berın'de. -Kaddafi PKK 'yeyardımedi- vor" başlığını kul- landı Der Spı- egel'm habennde Kaddatı'nın bır Kurt devletının ku- rulmasını sadece sozlu olarak destek- lemedığı 2 y ıldır ulkesımn guneyba- tisindakı Fessan ılı- nın yakınında ve Çad Cumhunyetı si- nın y akınındakı Tıs- bestı Dağları'nda kurulu kamplarda terorotgutu PKK mıhtanlarının eğıtıldığını \e bunu gızlı ıstıhbarat raporlannın da bel- geledığı bıldınldı Lıbyalı uzman- lann teronstlere ateşlı sılah \e Ku- zey Kore vapımı kısa mesafeh ro- ket kullanmay ı oğrettıklen behrtı- len haberde. Lıbya'daasken eğıtım goren PKK'lı teroristlerın daha sonra. İstanbul Dıy arbakır v e Hak- kân ıllerıne "kirli emeller" ıçın • Almanya'da yayın yapan Der Spiegel dergisi, Lıbyalı uzmanların PKK'lilere sılah ve roket kullanmayı ögrettiklerini, aynca eğitim gören teröristlerin daha sonra Turkıye'ye gönderildigini beJirtrı. gonderıldığı kaydedıldı Haftahk Focus dergısının Alman Deı let Guvenlık Teşkılaiı. Alman Knmı- nal Daııesı ve IstıhbaratOrgutu'ne dayanarak yay ımladığı haberde ıse aralannda kadınların da bulundu- gu40 kadar Almanın PKK teroror- gutu saflanna katılarak Turkıye ye karşı teror ey lemlerıne gırışiıkle- rı belirtildi Teror orgutune katılan Alman- ların aşırı sol goruşlu olduğu kay- dedılen haberde bu kışıleı ın orgu- tun "Mahsun Korkmaz Kanı- pı"nda sılahh eğıtım aldıkları kay- dedıldı Josef Hufeschulte ımza- sıvla 4 say fa olarak yayımlananhabenn devammda PKK te- ror orgutu sjflanna katılan Mmanların, once merkezı Neu Isenburg kentınde bulunan 'ÖzgurPo- lirika' ısımiı gazete burosundd gorevlı AbdulK.adlıkişiy- le bağlantı kurarak 'lunanistan'a geç- tıklerı buradan da Surıye'nın koııtro- lundekı Lubnan'a gıttıklen belirtildi Yaz aylarında 6 hatta kışayla- rında da 4 ay sılahlı eğıtım goren Alman mılıtanların.eğıtımlen so- nunda Turkıye'ye karşı ierorey lem- lerıne gıriştıklerı kaydedılen ha- berde "DünmodemteçhizatlıTürk ordusuna karşı sav aşan, y arın ozel polis harekât timlerine korkusu/- ca karşı koyabilir. Bukonu. Vlman guvenlik uzmanlannın başını ağn- tıvor" ıtadelerıne ver venldı KAZAN: BELGELER EKSİK Erbaş'ııı dosyası iade edildi ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Adalet Bakanı Şevket Kazan. RP Van Mılletvekıh Fet- hullah Erbaş'ın dokunulmazlı- ğının kaldınlması ıstemıyle An- karaDGM Başsavcılığı'ncaha- zırlanan tezlekenın. dosyadakı eksıkhkîerın tamamlanması ıçın iade ettığını bıldırdı Adalet Bakanı Şe\ ket Kazan Erbaş'ın fezlekesinde olay la ıl- gılı kışılerden alman ıtadelerde eksıklıklenn bulunduğunu belirt- ti Adalet Bakanhğı tetkık yar- gıçlannın gereklı mcelemelen vaptığını anımsatan Kazan şöy- le dedı "Adalet Bakanlığı tetkik yar- gıçlan, dosvanın tam olması ve TBM M'ye sev k edilebilmesiiçin, Fethullah Erbaş'ın Türkive've gelmesinden sonra gelen asker- lerin ve ailelerinin ifadelerinin alınmadığını tespitetmişler. Ben, eksikliklerin tamamlanması için gönderildigini zannedivorum. Bana öv le ifade ettiler." Refah Partısı \an Mılletvekılı Fethullah Erbaş. teror orgutu PKK'nın elınde rehııı tutulan askerlerın serbest bırakılması ıçın. teror oıgutununkjmpında gınşımlerde bulunmuştu Bu- nun uzenne AnkaraDGMBaş- sa\cıl.'ği. Erbaş'.'iidokuııııimaz- lığının kaldırılınası ıstemıyle Adalet Bakanlığı'na fezlekegon- dermıştı
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle