25 Haziran 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 22 EKİM 1996 SALI 18 SPOR Hagi-B.Hakan ikilisi P.S. Germain'den sonra ligde de rakip defanslann korkulu rüyası oldu G.Saray'da yeni üoli HMtSTAFAERSO\ Galatasarav da vmdı Hagı - B. Ha- kan ıkılısı konus,uluvor onlara \enı isim- ler konuluvor Hagı veHakanAŞ San kırmız lı takımın Pam Saınt Germaın maçnlj başjavan ^aiılanı^ı Gazıanteps por'la devam ederken son mat,ını dort golle tamamlavan B Hakan e^kı gunle- rıne donmenın sevınunı vasıvor B Hı- kan onca sıkıntısını uzerınden atmanın mutlulugu ıçındevken Gılatasarıv se vırcısı Hagı gıbı bırfutbol dehasinı sev- retmek ıçın Alı Samı ^en e ko!?ııvor Ha- gı mn ıneecık paslan Hakan ınfızıgıv- !e buluşunca futbohınnıevvasi gollerka lelerde once çıtek açı\or sonra »evırcı- nınatıvetınesunuluvor Sonra bu ıkı tut- bokunun sevıncı totograf karelerınde donuvor trıbıınlerde IM. "Re re re. ra ra ra Galafasarav G;*lataşara\ Cım Bom Bom." Galarasarav ınao -ılahı B Hakan es- • Lzun suredır golsuzluk çeken B Hakan lıgde Bolıç"ten sonra bır maçta 4 gol atan ıkıncı futbolcu oldu B Hakan. "Hagrnın gozune bak boş alana kaç Hedefım 30 gol" dı\or • Terım'ın G Sara> 'dan avrılmamasinı îstedığı Hagı. B Hakan"ın her takımda olması gereken futbolcular arasında olduğunu so\lu\or Hagrnın. "G Sarav'da ohnaktan çok mutlın um Şartlar uvgun olursa kalırım" dedığı belırtılıvor kıgunlenm hatııl ırken ma<, sonrasi vap- tıjı ılgırK, Kiklımalar ve şakalarıvla "Ben gen dondum" dıvordu A.^hnda Hakan bır \eıe gıtmedıgını bazı vevre- lenn kendısını rıhatsizernjını belırtıvor Hakın "Haoı'nıngelışnalnızbenımiı,ın değıl Galafasarj» ıçın çok onemlı. Saha- da kaldıgı her dakıkada \enı bır se\ oğ- renebılınz.O/elIıkk (utbolcu ada\ lannın gelıpHagı'den (><>•; alana nasıl kaçılır.tum sahava nasıl hâkım olunurbunlarıoğren- melenla/ını Golatnıakıçm Hagı'nıngo- zıınt bakıp boş alana koşmak \eterlı. Ge- rısı ftıtbokunun becerısıne kalnns Be- nım gol atmam onenılı degıl. Ancak gol kraJı olursam u/ulmem. Hedefim Wgol~ dı\or B Hakjn sonrıd ı bırınu lij.dc ılk ks.z tnkık golu attıuını bdırteıek "Bundan sonra fnkık atnıavaıağını Bı/ını takım- da tnkık gollen Hagı'den sorulur N ıldız takımdav kın Sakanaspor'da bır lrıkık golunı \ardı. Onun dışıııda ılk ke/ tnkık golu attını Ikıncı penaltiM ıse Hagı hen- den ıstedı ben de verdmı" dedı Pans Saınt Germaın maı,ıııda Hagı nııı Galatasarav da kalmasını teklıt eden tıh Tenm e Hagı den olumlu \anıt gel- dı Fhgı nın vonetıulere "Ogunkuşart- larnevı gostenrbılemem AncakbenGa- latasarav'da olmaktan çok nuıtluvum. Futbolu bırakınca Turkı\e'de kalmak- tan nıııtlulukduvanm" dedıgı ogrenıldı Lıgde simdıvı. kadaı ovnadıgı tutboll gazetelerın ıltın super megagıbıkarm ı larına gırınevı hak eden Hagı B H t kan dan her takımda bulunmasi gcrekı. bıı rutbolcu olarak soz edı\or \ onetiLi Irfan Kurtoğlu sozleş,me ımzüladıklan Fılıpescu nun bonservıs.ı- nı kultıbegondermeven Romanva Futbol Federasvonu nu LEFA va ijikavct ettık- lerını aı,ıkladı G Sarava ın kııpa Galıplerı kupa si ndakı rakıbı Parıs Saınt Geıııaın ın tekrıık dırektoru RıcardoGomez lı->an- ^ı olmıdıgı gerekv,eM\le f-nriNa \ntre- ııorlerBırlıuı tarıtından mahkeme\e\e tıldı Knup gidiyoYj Friedel dönüyor SporSenısı-Galatasaras da Romen futbokuların tran->ts_rı tam bır arapsaçına dondu Sa- n-kırmızılı takımla sozle^me ımzala>an Fılıpe^cu ı«,ın Ste- aua Bukre^L'EFA \agıderken Galatasarav ^ onetım kuru lu'nunda bu\oldakararalma- ^ı beklenısor Galatasara\ lı vonetıcıler Fı- hpest.u nun sozle^nıesinm gevtıgımız hatta >>ona erdığını belııtırlerken Steauavonetıcı- lerı iic 1999 )ilına kaddr bu tutboku ıle sozleşmelerı bu- lundugunu aı,ıklıvorlar llie işi uza>acak Bu arada 2^ kasim da Ntan bul da olmdM beklcncn Ilıe Steaua Bukreş. ve\rek fınale (,ıkarsa 4 Aralık a uza\acak Galatasarav labağlarını IM- ce koparan Adrıan Knup ıın gondcrıletegı belırtılnor ^ o nctiLilerın knup u gonderıp Amerıkada bulunan kaleci Frıcdel ı Ktanbul a vagırmasi beklenıvor \ onetım hrıedel ın gel)>ıneparaodemezkeıı ^ar tı bır kuralnla kontenjanını doldurmu^ olacak Bu arada ^1 Ekımde Pa- rıs te ovnanacak Pans Saınt Germaın Galdti\ara\ maı,ın- da Tuıkıveden gtlecck se\ır- cilere4>0()bılet ı\rıldıgıaı,ık landı Fransiz kulııbu \onetı tilen 4^ bın kı^ılık •»tadııı \ uz de onuııu Turklere as ırdıkları nı Kikladılar Sarı kırmızılı lutbolcular \\\A\ \e IstanbuİNpornıa(,ları- nı kazanırlaisa \onctımın be- lırledığı 10 bın dolarlık paket prını Mstemının ıkınciMiiden de vararl ınat ıkKır Ote \jndan G.ıljîa>jra\ kıı lubu nun ^ırkule^ebılmesı ı^ın olaganusru gtncl kurııl t,agn*.ı uvelere vapıldı Genel kurul 16 kasim da bır ara\ a gelecek ı,ogunluk saglanamazsa 21 kasmı da ı,ogunluga bakıl- maksızın \apılatak Hagı superformu\la B Hakan gollen\lebu\ulu\or (\ILST\T\ ERSO"ı ı GORLŞ / H\LİT »ERİN(,üK Hoşgeldin Adalet Fenerbahçe paldır kuldur ınışe geçtı Bı- rer hafta arayla penaltıyla bata çıka bır Bursa galıbıyetı sonra Manchester facı- ası arkasından da Vanspor beraberlıgı Garıpsenecek bır durum degıl Perşembe- mn gelışı çarşambadan bellı olmuştu Bız Fener yense de yenmese de eleştı- rırız Çunku Fener'ı en ust noktada gor- mek dılegımızd/r Transplantasyon Fener- bahçelıler ve yalaklar gıbı Fener oynasa da oynamasa da goklere çıkartmayız Boyle bır dengesızlık ıçıne gırmeyız Maçların başında 'Fenerbahçe elınde- kı super klas futbolculan oynatamıyor" dedık Lazaronı'nın palavraolduğunu soy- ledık Yazıktır bunlaradokulenmılyonlar- ca dolara dedık " Atkınson u atıp Kosıa- dınov u almak ne bıçım bır mantıktır dı- ye sorduk Fılanca futbolcu hıç futbol oy- namıyor falanca futbolcu 90 dakıka saha- da yatıyor Boyle bır du- • Vefa Kuçuk rumda Avru- maç sonunda pada başan- "FutboJda adalet nınhayaloldu- y o k t u r denılıyor gunu yazdık J . ,< , Buniann hıçbı- A m a varmış dıye rıne kulak asıl bır cevher madı, hatta ta- yumurtladı Çok kımda başarılı g ^ d Bız de olamayan fut- bolculara rut- beler verıldı ^ Kımıne bınncı duruyorduk Bunu kaptan kımıne Van'da yakalamış ıkıncı kaptan dduk O halde denıldı Randı- "Hoşeeldın man verme- , , *?, , , yen futbolcu- a d a l e t d l lara en yuksek transferı verecegız denıldı Lazaronı den çok memnunuz Gelecek yıl da mukave- le yapacaklarını soyledıler Bundan buyuk antrenor olmadıgını soyledıler Işın en ıl- gınç yonu de boyle bırdavranışın motıvas- yon sılahı olacagını sandılar Ama mızrak çuvala sıgmıyor Işte Avrupa şampıyonu ıçın Fenerbahçe'nın umudu kalmadi ken- dını toplamazsa lıg şampıyonluğu da ha- yal olur Vefa Kuçuk maç sonunda Futbolda adalet yoktur denılıyor Ama varmış dıye bır cevher yumurtladı Çok guzel Bız de zaten adaletı arayıp duruyorduk Bunu Van da yakalamış olduk O halde "Hoşgel- dın adalet' dıyelım Bız futbolun kuralla- rı olduğunu ama adaletı olmadıgına ına- nıyoruz Futbolun adaletı yerıne ılahı ada- lete ınanmak galıba daha geçerlı Işte en guzel ornegı ıkı yıl once Once Cannes sonra Van yenılgısı' bu yıl da once Manc- hester yenılgısı sonra Van beraberlıgı A- ma bır fark var Bu kez Fenerbahçe ye el koyan yok En buyuk tesellımız de bu Kadıköy Grubu ve Birleşik Grup Derneği, Başkan Ali Şen'e bayrak açtı Fenerbahçe îkiye bölündü F. Bahçe Başkanı Şeıt: Lazaroni ile 1 yıl daha Spor Scnısı - Fenerbahçe kulubu Baskanı AlıŞen Van deplaianaıiı danu- sımde La/aronıMe onumuzdekı vılda da t,alısat.aklannı aı,ıkladı Son gunlerde gerek >onetım ı«,ınde gerekse basın organlannda \ogun ele>- tırılere hedet olan Lazaronı nııı duına çapında bır tekrıık. adam oldugu goru- ijiınu sa\ uııaıı Şen "Lazaronı IM antre- nor \anspor maçından once sovunnu odasına gırdım \e verdığı taktığı bı//at kendım de dınledım. Daha sonra futbol- culara bu taktıiın \uzde "^ ını vapm maı,ı kazanırMnız dedım. Ne\arkitop Fenerbahçe'» 14 maçtır se\mı\or. Kad- ronıu/dan olsıın teknık direktorunıu/- den olsun bır şıkâ\etım \ok. Her şev kontrolum altında Daha24maç\ar.te- lafisı olan maı, lar \ar \ anspor maçında ıkı puan bıraktığımu ı\ın u/gunuz ~ sek- lınde konıistu Trabzon haarlığı başladı Dun ızınlı olan San Lacı\ertlı tutbol- ı.ular bu hafta kendı saha \e >e\ırcıle- n onunde o\na\acakları Trabzonspor maı,ının hazırlıklanna bugun --abah \e ogleden sonra olmak uzere \apacakla- n ı,ıft ıdmanla başla\acaklar HILMITLRkAV Avrupa ŞampıvonlarLıgı nde \1anı.hesterl nıted kanjKinda alınan 2-0 lık venılgının ardından lıjdo- kı Van beraberlıgı uzenne Sarı LatUtrtlılcrdı. grup- lar Başkan Alı Şen'e kar^ı ı.ephe olu^tıınnava bas ladılar Sozsınegruplann 'taklaşık I *> \ıldır-,es\iz kalan gruplar venıden de\re\e gırdıler kadıkov Grubu \e Bırle^ık (irup Dernegı tetıkte \ogun ku lisler \ar îjimdı Şu anda Alı Şen ın destek<,ılt.n sa dete Azı/^ ılmaz'ın ba^kanlıgını \aptığı Bırle^ık Grup kadıkos Grubu ıle Bırle^ık Grup bııbınnden *\*ıWı -Mdıköv-Grubu hderı Kiteım Bavülken »ap ^fŞı açıklamada ı\ı nıvetlerı kar^ısında Bırle^ık Grup un samımı olmadıklannı sû\le \eıek **Sûreklı\ıkıcıoldular Bız hep m nı\etle \aklasnk. \ncak ıılnıadı. Bu nedenlede a\ rılnuk /orunda ka)dık"de- dı KüçiiKsöz. Kalka\an, V ıldırım kadıko\ Grubu nun her kongrede bu\uk o\ potansı- \alı \ardır Hemen hemen arada eskı Futbol Şube Sorumlusu Şadan kalk nan da gelı^nıelen \akından ızledıgını zamartın her ^e- Mnılacı olduğunu \urgula\arak '•Şımdılık bekleme- de\ım \lı Şen. \ecıbelerım hâlâ \erıne getırmedı Mehnıet Nazıf Gunal. NıhatO/demır \e bana ala- caklarımız olan paraları gerı \ermedı Bu gıdış- le »ereceğı de >ok gıbı Oğuz'un \erı de hâlâ dol- durulamadı"dı\or Ozetle gerek kadıko\ Grubu gerekse Bırle^ık Grup Deınegı ı,alı>malarını bu\uk bır gızlılık \e tıtızlıkle Mirduruvorlar \e ortava v'k- nıama\a ozen gosterısorlar Çunku onlar da Alı Sen ın halkıarkaMnaalarakkendılerını Mpıatd(.ak lannt düSurfu\oTiar • Manchester Unıted yenılgısı \e ardından lıgdekı Vanspor beraberlığı üzenne yaklaşık 1 5 yıldır sessız kalan gruplar Başkan Alı Şen'e yeniden cephe oluşturmaya başladılar Kostadino\ 'a ceza indirinıi Başkan \ii Şen La/oroııi'\esahıpçıktı. .ek başkanı bugrupbelırler Bu irada sızan ha berlere gore ka?ım Ba\ ulken ıle Bırlesik Grup Der- negı lıden Muhıttın Bulgurlu'nun Alı y-n ıdoımıe plaıılaıı uıptıklan so\lerıı\or kazım Bavulkn ın Sema kuçuksoz. Şadan kalkatan \e \zu ^ ıldınm gıbı unlu ısımlerle de tema> haiındı. oldıuu \ bu ısımlen kendı grubuna dahıl otmev«. >,ılı>tıgı ıtade edılı\or Anıın^a^aı.agınız gıbı ^ ıldınm olsun kalka\an olsun kuçuksoz olsıın Başkan a ı,ok onteden ı.ephe olu>turmuş)ardı Şımdı bu isimlerı k ızım Ba\ ulken a\nı »,atı altında toplama\a<,ali:}i\or Azız^ ıldınm Alı Sen ın Fenerbahçe ba^kanlıgını bıraknuM ralın de ba^kanlıga ada\lıgını ko\aı.agım aı,ıklı\o- Bu (Jte \andan Fenerbah^e 'S o- netıın kurulu dısıplınsız da\ranı>lan ntdenısle Emıl kııstadının 'a \ Lrmc\ ı du^uıı- dugu 1 mıhar lıralıkpaıate zasını ^00 mıKon lırava ın- dırdı Bavkan\ekıh \e Fut bol Subt SoruınluMi \efa kuçuk. Vfanchester L nıted maı,ında oMindın ılınırken Teknık Dırektor I azaronı ıle tartı^an Bulgar o\unuı\a Vanspor maı,ı sonrası I mıKar lıra para t-ezasi \ernKM dusunduklerını an- >.ak bu mıktaıı ">00 nııKon lırıs ı ındırdıklennı so\- Ldı kın,uk disiplınsizda\nnıi)l ıraashı/ın \ernie v.eı.eklennı \uıgulaNarak sakatlıgı nedtnnle V m ı goturulme\uı Bulgar tutbokuv ı ı.eza\ı bugun teb- lıg edetegını belırttı Vefa kıii,uk kostadıno\ un transter taksıtlerının dondurulmasıııın so? konusu olmadıgını da ıfade ettı Vanspor mu,ma di degı nen Futbol Şube Sorumlusiı kiKuk "Sahanın kotu- luğu.rakımın \üksık oluşıı o\ıınıınıu/u ttkıkdı Ist uste maçlannnadığımı/ ıçın de \on>unduk.\anspor bıze karşı çok ı\ı mucadele ettı Artık kola^ maç vok. Lıgde bu\uk-kuçukavınmıda kalmadi" dedı Yönetim Kurulu, Hamoğlu ve Ciner'i ihraç kararı aldı Beşiktaş'ta yönetim krizi aşıhyor ASEN\OZK.\N Fiattalıkûlagantoplantısınıdıınakşam \apan Besıkta^V onetım kurulu Başkan Sule\man Seba\e kulubun \onetım >ek- lınıelestınp ardından da\onetımeba\rak a*,an ıkı u\e \hmet Hamoğlu ıle Turga\ Cmer ın kuluple ılışıgını kesme kararı al- dı Aneak\ onetım kurulu bukarannı pro- sedurgere.ı \asama ^ haha sonra geçıre bıleı.ek Besiktas kulubu vonetımdekı knzı as nıak uzere Sı\ah - Bevazlı vonetıcıler kulube onemlı parasal destek sagla\an ancak duzenledıklen basm toplantısmda S l Seba \e \onetımıne ba\rak aı,an Ahmet Hamoğlu ıleTurja\ C ın^r ın artık kulübe \ aıarlı olama\ ita JI gorusun de bırlestıler Hamoğlu \e t ıner ın ızın lerı dun aksamkı toplantıda sona erdı tkı u\enın ıhrav edılme-'i Kin ise tuzuk gere- gı bundan sonra gen,eklese<.ek i \onetım kurulu toplantısına katılmamalan gerekı- \or Sorunlu bır dıger u\e ZalerYıldı- nm ın ierdıgı ısiıfa ise vonetım kuru/u ta- ratından kabul edıldı Dıaer \andan hattanın ılk ı,alısnıasını Belgrad Ormanı nda \apan Sı\ah - Be- \azfı ekıpte V[R ı ^ekılen Sergen ın onemlı bırsorunuııunolmaduıaviklandı Bu arada \ onetım cıddı bır tratık kazasi ge^i'en \ııer\alı Amokachı nın kaza anında ılkolluolırudıgı xebunundadok tor raporu ıle belırlendıaını at,ıkladı \ı /an ıdın gelen genı, kalecı Baba^ar- ro nun ise 10 gun PAF takımmda denen- ırıesi begemldıgr takdırdede profes\onel sozlesme mızalanması kararlastınldı Tek- nık dırektor Rasım kara da Besiktas ta kıra\a \enletek tutboku olmadıgını be lırtırken "Avrupa kupası maçian nede- nı\le hıçbır futbolcumuzu kırava \erme- \eceğız"dedı Bu durumda da kıra\a \e- nlmesi gundemde olan Sertan rahat bır neres aldı Besıktaslı tutbolcular Ertug- rul Reı-ep Rahım Alı \e Mutlu da \leh- metçık Vakfı n,ın vekılen bır reklam tıl- nıınde rol aldı HAFTANI1N YORl MU/ DI>ÇER Fatıh Terım sıkıntılannı aşıyor Oluşturmaya çalıştıgı takımı ve oyun anlayışını geçmış yonetımın hatalı davranışları sonucu ozellıkle Polat ve onun getırdığı teknık adamların basıretsızlıgı sonucu Avrupa dakı çı- kışına nokta koyan ve Turkıye de de yeniden yapılanma surecıne gıren Galatasaray şık bır çıkışla PSG ye perşembe akşamı futbol dersı vere- rek yenınce mılletın gozlerı ialtaşı gı bı açıldı Takım bır anda kendım oy lesıneaştı kı Hayrettın ın hataları da- hı yoluna puruz olamadı Muthış bır tempo ıle oynayan Sarı-Kırmızılı ta- kımda yonetmen Hagı, en az koşan olsa da maestro olarak armon/yı saglayan en onemlı kışı oluverdı Arslanın pençelen rakıbı parçalarken adeta Kral Ulısın'ın tek gozlu devı gıbı ıdı Lıgde de aynı performansı koyan Galatasaray ıkı maçta 10 go- lu rakıp fılelere bırakırken Hakan da yenı kımlığı ıle aklını ışıne koyuyor- Uyanan Dev Galatasaray du Benı ası! sevındıren tek yaban- cılı Galatasaray ın federasyon ıznıne dahı gereksınme duymayan ulusal bılınç ve onur ıçındekı Avrupalı go runtusu ıdı Buna dıkkat edelım Tnbunlerde federasyona gosterılen tepkıden medet uman yabancı so murgecı zıhnıyete ve ıkıncı sınıf fut- bolculara kucak açmak nıye^ Beşıktaş yorgun mu yorgun oyna- dıgı karşılaşmada dogrusu attıgı fa- ullu gole cankurtaran gıbı sanlırken başarılı oyunlarına golge duşurdu Amokacnı nın kaçamagı sonucu geçırdıgı kazada onemlı bır tehlıke de var kı yakında magazm lobılerın- de oynadıgı futbolu aratmasın Onunla bırısı çok ılgılı ve yakın olma- lı Fenerbahçe ise Vanspor da pu- an verırken aylardır ymeledıgım ger- çege okey ' muhrunu basıyordu Turkıye de Brezılya futbolu olmaz 'çok pas ıle yavas ve ayaga oyna- yan Bolıç ve Okacha ya dayalı lıg ve Avrupa kupası beklentısı hayaldır Alı Şen dostum hemen Turk futbolcu- suna uyan tarza donsun hatta o da yerlı bır teknık adamı ınancıyla des- tegıyle takırrun başına getırsın de rım Asıl devrım Fenerbahçe ıçın bu olmalıdır Alı Şen de bunu başara- cak guçlu bır kışıdır Trabzonspor ıçın uzulmemek elde degıl Muhıttın Ozturkve sessız trı- bunlerın protestosu galıba fazla aşı- rı Bordo-Mavılı'ere haksız'ık ^ap mak Trabzonluya yakışmaz Hele şımdı Oymelıgınen ıddıalı takımı- dır istanbulsporSaffet ın karşı atak yatkınlıgı ıle 3 puanı alırken Bursas- por da zor kazandı Denızlıspor'un aldıgı 3 puan degerınden daha kıy- metlı bır anlam taşırken Antalya spor a yenı zemın ve ışıklandırma ya- ramadı Takımda eksıkler var Anka- ragucu 3 puana kavuşurken Vanspor Cıhat Hoca ıle puan kapısını Fener- bahçe karşısındaaraladı Buoyunun en dıkkat çeken yanı ise Bernard'a verılmeyen penaltı ıle Ruştu nun ına- mlmaz hataları sonucu yenılen ıkı gol ıdı Ruştu kendıne dıkkat etmelı Turkıye de yabancı kalecılerden alınan bır numaraların kavgasını en once kendısı vermelı Ozel yaşantısı yanında takım kaptanlıgının sorum- lulugunu da unutmamalı Çok eme- gımın geçtıgı Ruştu zaman zaman 'ben geçmışı unuttum gıbı bır fel- sefe taşısa da ben yıne de kendısı ne geçmışınden ders almayan ya- nnlarda çok geç kalabılır" dıyorum ve Vanspor karşısında yedıgı gollen bır daha yaşamamasını dılıyorum 40 bın kişı As\a"dan A\rupa'\a ko^tu. ( Fotograt ASLA\^ ILDIZ) Yeni hedef 100 bin kişi \RIFMZIL\Al [N Geı,en \ıl 2> oın bu \ıl ise >Ü bın kısinııı vanştıgı A\ rasva \lara- toııu \e Halk ko^ıiMi gozunu \e- nı rekoılaı.ı dıktı Ntjııbul Bu\uk- selıır Beledı%e Baskanı RecepTa>- upErdoğan Junvada bır kıtadan dıgenne ko^ulan tek maraton un- \anına sahıp A\ras\ ı nın her ge- çen \ ıl daha dı bu\ udugunu belır- tırken "Spor ınsanları a> nı potada erıten bır olgu. 'N ıllar once uç \ u/ l>e^ \uz kışının \ari!(tıgı bır ko^u olan A\ra_s\a'nınbijj;ıınlı-iTegelme- sı ohmpı\atlara hazırlanan Istan- bul ıçın se>ındırıodır"dedı Maratonda ust uste ıkıncı kez al- tın madaha kızatıan ktinalı atlet Stefan Langat ise gelecek vıl par kur rekorunu kırai-agını ıddıa ettı Langat bınleae kı^ının koştugu A\ras\ ı \a ha\ran kaldıgını atjl laıkt.n "Istanbulartıkbenım\anş takMiııınıdc bırıncı sıra\ı alıvıır. Parkurçok i\ı" seklındc konus,tu Ote \ andan A\ ras\ a maratonun- da sporculan zorlavan tek ola\ ise anıden bastınn sis ve ha\a kırlılı- gıvdı Dahaonı.e A\ ras\a \ı kaza- nan Ha\dar Doğan. "Ben bu dere- cc\ı rahat rahat geçerdını Vnıak sudaıi(>ıkıııısl)alık«lbıol(iuk""jLi ken Zekı Ozturk de nem \ uzunden \e sakatlıgından parkuru bıtıre medıgını sovledı Hentboi Bayanlar Hollanda yolcusu SporSemsı- BavanlarScı- hıedam Hentbol Turnuvası na kitıhtik mıllı takım bugun_ Hollanda sahareketedıvor 23-- 2n ekım tarıhlen arasında du- zenleneı.ek rurnu\a\a Turkı^e^ \ee\sahıbı Hollanda vlabırlık-* tei>\ii,re Ç ın \e Bev az Rusva- katılacak Hentbol mıllı takımı-, nınantrenoru ktnanOner Hol- landa da ılk kezbo\lebırtekhf aldıklarını belırterek "Şıle'de başla\an dostluk sonrası bu turnu\a\a (,agrıldık Genç kadromuz ıçın nı bır sınav~ olacak"dedı Basketbol Milli Takım kampagiriyor SporSenısı- Ankara da Hır\a tistın ık kırsilas^ak A Vlılh Basketbol takımımız 16 kısılık kadrosu ıle bugun ogleden sonra , Ank ıra Hılton Otelı nde kampa^" gırerek Hl ekım ı,arsamba gunu o\nanıcak Hınatıstan maçı ha- zırlıklanna basla\acak A Mılı Baskttbol Takımımızın menajerı Dogan Hak\emez, "Belırlenen kadro. 1997 A\rupa Şampı\o- nası go/ unune alınarak seçıldı kadroda bulunan sakat o\un- cular ı\ıleşır ı\jleşmez kampa >e çalışmalara katılacaklar" dedı Voleybol F.Bahçe galip Spor Sen ısı-Turkıs e Deplas- ırunh Bınncı Ba\anlarVole\bol Lıgı nde ovnanjn maı,taFener- bahce Emnıvetspor u ^ I \endı Fenerbahı,e Burhan Felek Şısjne . i ılon da ov nanan ma<,ta rakıbını " \> ls-11 1 h \e n-lshk setlerle maglup ettı Bınncı Er- keklerLuı nde ovnanan maçlar da ise Altmvurt Denızgucu nu ' I) FNk A iseGebzespor u •* I vendı Vücutçular altıncı oldu Spor Semsı- Polon\a nın katouıi-he kentınde vapılan Genı, ler Dunv a \ ucut Gelıştırme î>anıpıvonası nakatılan Mıllı Ta- kım Mralamada altıncı oldu Er^ kek ve bavanlarda 8 spon.u ıle katılan mıllı takım 1 altın 1; bronz 2 de dordunı-uluk aldı Futbol Cörünüm Galatasaray « zirveyi sevdi Spor Semsı - Turkıve I Futbol Lıgı nın 10 haftası Gazıantepspor u 6-1 venen* Galatasaıav ın lıderlıgı ılege- vilırken B Hakan 4 gol bır- den ını Haftanın takımı Ga- latasarav Haftanın tutbolcu- su B Hakan (Galatasarav) Haftanın hakemı Selçuk Şa- hın(Galatasarav -Gazıanteps- por) Hattanın karması Nıhat (Trabzonspor) BekırıGalata- sarav I Bulent (Galatasarav). Lmıt (Genı,lerbırlıgı) Balıç (Bursaspor) Hagı (Galatasa- rav) Me\lut(Vanspori Hasan (Trabzonspor) SerdarlBesjk- tas) Saffet (Ktanbulspor) B. Hakan (G Sarav) SPOR-TOTO TAHMN ~ SIRA MAÇUR Fene baf>çc TraDzonspor 3ı Samsjnspor (8) | Zeyinburnu (18) Istanbulspor (10) Kocaelıspor (5) Ç Dardane! Bursaspor TANMİN ' 1-0-2 1-0 S 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Sar ver Vansoor Alta. Gala*asaray Oenz spor Anta yaspor Genclerb r g Anna'aaucu A apyaspor 'nego soor Brz -ıcanspor Evu'brspor Maat^aspor i-'ata, spor Act) 3"nanspor , S 1 K H YSE Saxa",aspor N santaş Bergama Marmar s T T elel<om KurîaJan Kz tepe LOTO TAHMM (12) V) 9) 1) <<6) 15) 111 I M ro) 91 6/ 12 ^ 2/j Q ) *0l 81 7) 181 6 11" (7) (171 6 1-0 2-0 0-2-1 0-1-2 0-2-1 0-2 0-2 1-0 0-1 1-0 0-2 1-0-2 4 S-I0-I4-I9-22-24-29 2-7-S-l I-1 7-25-^0-34 S-H-I3-I8-2İ-22 26 33 4-9-10-12-1 7-20-29-36 l-^ 9-15-21-24-26-29 4-11-14-20-25-29-33-36
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle