26 Haziran 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
$ CAĞDAS YAYINLARI H, ı . VElİ DE D E 0 6Lü s3yfev-3(belgeler) 400.000TL Caj PmrtBma KŞ. "S'ebaar Cad. Saltamsdgüt Sok. No: 9/B Jstanbul fe:5V C1 S5/96 Posta çekı no 666322 Cumhuriyet $ ÇAGDAŞ YAYINLARI Y I L MA Z Ş İ P A L çalışanların sorunları ' . 200.000TL Çağ Pazarlama A.Ş. Yerebatan Cad Salkımsöğüt Sofc No. 9/B Cağaloğtu/lstanbul Tej.514 01 95/96 Posta çekj no 666322 73.« S^YI »848 / 50000 Tl (KDV,çmde) KURUCUSU: YUNUS NADİ11924-1945) BAŞYAZARI: IU0İRIUDİ (1945-1991) Z2BdM1896SMİ 40 milyar lira tazminat ödeyecek UğurMumcu suikastında devletkusurlu • Ankaıa 4. Idare Mahkemesi, idareyi, suikast sonucu öldürülen gazetemiz yazan LJğur Mumcu'nun eşi Güldil Mumcu'ya 25, çocuklan Özgür ve Özge Mumcu çin de 15 milyar olmak üzere, toplam 40 milyar liıa maddi tazminat ödemeye mahkûm etti. EVİNGÖKTAŞ ANKAJtA - De\ let, 24 O- - cak 19*3 ginü uğradığı suikast sonuct öldürülen gazetemiz yazan Uğa- Vlumcu'nun aıle- sine 40 ırilyar lira tazminat ödeyecek. Arkara + Idare Mahkeme- si. "hizmelkusuru'" nedeniyle idareyi Lgur Mumcu'nun eşi Güldal Mımcu'ya 25. çocuk- lan Özgür ve Ozge Mumcu için de 7.5"er milyar lira olmak üzere, topıam 40 milyar lira maddi tazminat ödemeye mah- kûm etti. Mahkeme. Mumcu ailesinin 30 milyar liralık ma- nevi tazminat istemini isered- detti. Ankara 4. Idare Mahke- mesi Başkanı A. Çetin Zöngür. davayı karara bağladıklannı, ancak karann gerekçesini he- nüz yazmadıklannı bildirdi. Mumcu ailesinin avukatı Metin Giinday, müvekkilleri adına 5 Mart 1996 günü Anka- ra 4. idare Mahkemesi Baş- kanlığı 'na sunduğu dava dilek- çesinde. Uğur Mumcu'nun, 24 Ocak 1993 günü, evinin önün- de, daha önce özel otomobili- nin altında konulduğu anlaşı- lan birpatlayıcı maddenin pat- laması sonucu yaşamını yitir- M Arkası Sa. 19, Sü. 8'de MUMCU ANITI ÇÖPLER ARASINDA • 7. Sayfada ESENLER KATIİAMI Küçük çocuklarla röportaja tepki • Esenler'de pazar günü meydana gelen ve 10 kişinin yaşamını yitirdiği olayda bir kişinin daha sağ olarak kurtulduğu belirtildi. Katil zanlısı Abdullah Aydın'ın çocuklanyla televizyonda yapılan röportaja hukukçular ve yurttaşlar tepki gösterdiler. tstanbul Haber Servisi - Esenler'de pazar günü sabaha karşı aralannda 2 çocuğun da bulundufu 10 kişinin otomatik silahJa tara- narak öldürüldüğü evden, yatak altına sak- lanan bir kişinin sağ olarak kurtulduğu or- taya çıktı. Bazı televizyonlarda ve atv'de yayımlanan 'A Takınu" adlı programda ka- til zanlısı Abdullah Aydın'ın çocuklanyla röpartaj yapılması hukukçulann veyurttaş- lann tepkisine yol actı. I Arkası Sa. 19, Sü. 7'de > E. A. 6 yaşında SIR PERDESİ ARALANAMIYOR • 3. Sayfada 'ÇÖPLÜK TELEVtZYONLAR' • Arka Sayfada BAYRAMPAŞA Cezaevinde çatışma 1 ölü, iki yaralı • Bayrampaşa Cezaevi'nde birbirlerine üstünlük kurmak istedikleri iddia edilen iki grup arasında çıkan kavgada İlhami Yılmaz adlı hükümlü öldü. Kavgada Celal Şahin ve Mehmet Mete yaralandı. İstanbul Haber Servisi -Bay- rampaşa Cezaevi'nde adı suç- Julann bulunduğu D bloktaki bazı koğuşlarda kalan rutuklu \e hükümlüler arasında dün akşam kavga çıktı. Kavga so- nucu bir kişi öldü, 2 kişi de ha- fif şekilde yaralandı. Bayrampaşa Cezaevi'nde saat 19.30 sıralannda. D blok- ta bulunan B-10 ve B-l 1 ko- guşlanndaki bir grup tutuklu ve hükümlü D-9 koğuşuna he- Krîton Curi öldü nüz belirlenemeyen bir neden- le saldırdı. Koğuşlar arasında çıkan kavgada gasp suçıından 18 yıla hükümlü olan İlhami Yılmaz tabancayla vurularak yaşamını yitirdi. Hafifşekilde yaralanan Celal Şahin ve Meh- met Mete ise Bayrampaşa Hastanesi'nde ayakta tedavi edildikten sonra koğuşianna geri gönderildi. Yılmaz'ın ce- • Arkası Sa. 19, Sü. 6'da Eğitmıve 1997 bütçesinde eğitim yatmmlan için binde 9, sağlık yatmmlan için de binde 3 oranında pay aynldı saghğa yme para yok• IMF hükümete açıklanan tasarı ile kendilerine sunulan rakamlar arasında neden fark olduğunu sordu. Hükümetin de IMFnin tepki göstermesi üzerine, "Nisan ayında ek bütçe çıkanlacak. Harcama kalemi orada arttırılacak" savunmasını yaptığı bildirildi. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - REFAHYOL hükümeti- nin. "biiyük biryatınm hamlesi" savıyla tanıttığı 1997 yılı bütçe yasa tasansında eğitim v e sağlık yatınmları yine unutuldu. 6.2 katrilyon liralık bütçe harcama hedefinde yatınm kaleminde eğitim hizmetleri için 59.6 trilyon lira ile yalrtızca binde 9, sağlık hizmetleri için de 20 trilyon lira ile binde 3 ora- nında pay aynldı. Uluslararası Para Fonu'na (IMF)tasandan farklı rakamlar veren hükümetin, fonun tepkisi üzerine "Nisanda ek bütçe çıkara- cağız. Harcama kalemleri orada arttınlacak. Ge- lir kalemleride sizesunulacak paketteki program- larda yer alıyor" savunmasını yaptığı öğrenildi. IMF heyetinin kendilerine farklı rakamlar veril- mesi üzerine Maliye Bakanı AbdüllatifŞenerve D e m o k r a t i k S o l P a r t i ' d e n b ü t ç e u y a r ı s ı 1997 bütçe tasansı takıyye'ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - DSP Grup Başkanvekilı Hüsamettin Özkan bütçe yasa tasansını samımi bulmadıkla- rını vurgulayarak. "Şaka mı >apılmakta- dır, yoksa yine takıyye mi }apılmaktadır" diye sordu. Eski Gelirler Genel Müdürü, DSP İstanbul Millet\ekili Zekeriya Temi- zel, "Denk bütçe di>e orta>a çıkılması, ge- lir kalemleriıun abartılması dışında, tasa- n konsolidasvon isteklerinin gi/Ji bir haber- cisidir" uvansında bulundu. Temızel. "Bir parlamento. bu gelir vapısıvla. gayrimen- kul. özelleştirnıc gelirleri gelecek di>e hü- kümete harcama \etkisi \ercmez" dedi. DSP Ankara MİIIervekili Hikmet Uluğ- • Bütçe tasansını samimi bulmadıklannı belirten DSP Grup Başkanvekili Hüsamettin Özkan, "Tasarı şaka mı takıyye mi" diye sordu. İstanbul Milletvekili Zekeriya Temizel ise "Bu gelir yapısıyla hükümete harcama izni verilemez" dedi. bay da enflasyon hedeflerinin gerçekçi ol- madığını vurgula>arak." 1997 için iyimser bir enflasyon hedefi olarak .yüzde 80leri bekleme durumundayız" yorumunu yap- tı. DSP Grup Başkanvekili Özkan ile Te- mizel ve Uluğbay parlamentoda düzenle- dikleriortakbasıntoplantısında, 1997 büt- çe yasa tasarısını değerlendirdiler. Bütçe- nin samimiyetten uzak rakamlannın top- lumun beklentilerine yanıt vermedigini kaydeden Özkan. şu görüşleri dile getirdi: "Calışanlar; bütçe ile birlikte dolara en- deksli eşel mobil sistemi ile enflasvona kar- şı korunacaklarını beklerken, yüzde 20- 25'lik sabit zamla üstelik de 1997 yılında yüzde 65 enflasyon öngörülmüşken, hayal M Arkası Sa. 19,SiL3'te Devlet Bakanı Ufuk Söylemez'den randevu iste- diği bildirildi. Daha önceki hükümetleri yatırıma kaynak ak- tarmadıklan gerekçesiyle ağır bir dille eleştiren RP de iktidara gelince vaatlerini unuttu. REFAH- YOL hükümetinin 6.2 katrilyon liralık harcama tahmini öngören 1997 yılı bütçe yasa tasansında tüm yatınmlar için yalnızca yüzde 8 oranında, 500 trilyon liralık kaynak aynldı. Bütçeden eği- tim yatınmlan için aynlan kaynak da 59 trilyon lira ile binde 9 düzeyinde kaldı. Sağlık yatmm- lan için de yalnızca 20.4 trilyon lira ile binde 3 düzeyinde ödenek aynldı. Enerji ve Tabii Kay- naklar Bakaniığı'na tüm yatmmlan için yalnız- ca 2 trilyon liralık pay verildi. Bütçeden Diyanet işlen Başkanlığf na 47 tril- yon, Milli Savunma Bakaniığı'na 671 trilyon. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 168 trilyon, Jan- darma Genel Komutanlığf na 117.4 trilyon lira- lık ödenek aynldı. Hükümet, 1997 yılı bütçe ta- sansında kamuoyuna karşı "denk bütçe" hazırla- dığı mesajı vermek için rakamlan çarpıttı. Tasa- rıda 1.8 katrilyon lira olarak ön- görülen 1997 yılı iç-dış borç fa- iz ödemelen. IMF'ye sunulan metinde 2.7 katnlyon liraya çı- karıldı. Alınan bılgilere göre IMF'yeayncatasanda 1.2 katril- yon lira olarak öngörüien perso- nel ödeneği 1.9 katrilyon lira ola- rak sunuldu. Bütçe tasansında, hükümetin kaynak paketlerinde yer alan, an- cak projeleri bile olmayan loj- man satışlan. köprü senetlerinin çıkanlması, gecekondulara ser- tifıka verilmesi, PTT'nin T sinin hisselerinin özelleştirilmesi gibı planlan 1.2 katrilyon liralık ver- gi dışı gelir kalemi olarak yerleş- tiriidi. IMF'ye sunulan gelir ka- lemlerinde bu kaynağın 300 tril- yon lira düzeyinde tutulduğu bil- dirildi. Hükümetin IMF'ye ver- diği son rakamlara göre 1997 yı- lı bütçe harcamalan 7.8 katrilyon liraya. bütçe açığı da 2.7 katril- yon liraya ulaşıyor. IMF'nin hafta sonu. incelemelerin ardından hükümete tasan ile kendilerine sunulan rakamlar arasındaki farkın nedenini sorduğuöğrenildi. Hü- kümetin de IMF'nin tepki göstermesi üzerine, "Nisan ayında ek bütçe çıkanlacak. Harcama ka- lemi orada arranlacak" savunması yaptığı bildi- rildi. Hükümetin aynca, tasanda yer alan "haya- li ^lirler" için IMF'ye. "Size sunulacak paket programda bu projekrimiz de yer alacaktır" aç ık- lamasını yaptığı öğrenildi. ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Pelletreau Silopi'de Barzani'yle görüştü; Talabani bugün Ankara'da Kuzey Irak'ta barış arayışı Breckernefes kesti Cemal Reş.it Rc> Konscr Salonu'nun dü/enlcdiği 'Ca/ \c Blui's" cli/isi kapsaıımıda tenor saksofon Miclıael Brecker İstanbul'da bir konser \erdi. Bu yıl Avrupa turnesîne '2. l luslurarası Eskişehir Kesmali' ile haşlavan ca/ dünyasının ünlü isnıi Brecker"a, CRR konscrindc piyanoda Joej Caldera//o. hasta .lanıes (ieıuıs \e davulda JetT l'ain \\atls cşlik cm'ler. İki saat sıiıvn konser hovunca konser salonunıı dolduran i/leyieiler, Brecker vc »ruhıınuıı nıüthiş perfornıansıyia ca/a doyarken. topluluk konser bitinıinde makla alkışlanarak tekrar sahneye çağrıldı. (Fotoğraf: DEYRİM BARAN) ^MMM^B • ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Pelletreau, Silopi'deki görüşmeden sonra yaptığı açıklamada Barzani'nin ateşkese istekli olduğunu belirtirken Barzani görüşmelerin sürdürüleceğini söyledi. • Pelletreau, ABD olarak Irak'ta toprak bürünlüğü ve sükûnetten yana olduklannı belirterek Bağdat ve Tahran'ın bölgeye kanşmamasını istedi. Robert Pelletreau, bugün Ankara'da KYB lideri Talabani ile bir araya gelecek. • //. Sayfada KÂBİL'DE ÇATIŞMA Afganistan'da ateşkes zor • Afganistan'da başkent Kâbil dahil ülkenin üçte ikisini eline geçiren Taleban örgütü ile kuzeye çekilen devrik hükümete bağlı ordu komutanı Ahmed Şah Mesud arasındaki ateşkes görüşmelerinden sonuç alınamadığı bildirildi. Mesud'un sözcüsü, ülkenin kuzeyindeki Mezar-ı Şerif kentinde yapılan görüşmelerle ilgili olarak, "Taleban ateşi sürdürdüğü için ateşkes yürürlüğe konulamadı" dedi. • Kâbil'in kuzeyinde 15 km'lik bir alanda çatışmalann sürdüğünü belirten Ahmed Mesud'un sözcüsü, ateşkes için kısa vadede hiç umutlu olmadığını belirttı. • 10. Sayfada Uluslararası İslami Öğrenci Organizasyonlan Federasyonu'nun toplantısında Başbakan'a övgü ^Erbakan aranan îslam lîderi'• II. Avrasya İslam Şûrası'na katılan Başbakan Necmettin Erbakan ve Başbakan Yardımcısı Tansu Çiller, birer konuşma yaptı. Çiller, Kuran okunurken başını örttü. IIFSO Genel Sekreteri Abdullah Tahir Syed, Necmettin Erbakan'ın İslam dünyası için aranan lider olduğunu söyledi. • 5. Sayfada ACZmendİler DCM SUÇİUSU Kocatepe Camii'nde Nurculuğun kurucusu Said Nursi için okutulan mevlitten sonra gözaltma alınan Aczmendilerle ilgili soruşturmayı DGM Savcılığı üstlendi. Aczmendiler hakkında Terörle Mücadele Yasasf nın 7. maddesi uyannca işlem yapılacağı belirtildi. • 4. Sayfada RP Başkanlık Divanı açıklandı RPde genel başkan yardımcılarının kongre sonrası yerlerinde kalmalannın, partide muhaliflerin tepkisini arttıracağı belirtildi. Erbakan'ın 7 genel başkan yardımcısını yerlerinde bırakması, "Erbakan muhalifleri ciddiye almadı" yorumlanna neden oldu. • 5. Sayfada Çevre ve bilim bir dosrunu daha yitirdi İstanbul Ha- ber Servisi -Tür- kiye'nin çevre- bilim alanında yetiştirdiği en büyük değerle- nnden biri sayı- lan Katı Atık Türk Milli Komi- tesi Başkanı ve Boğaziçi Üni- •*ersitesi Inşaat Mühendisliği • Arkası Sa. 19, Sü. 2'de GU1VCEL CUNEYT ARCA1UREK Hoca'nın "îstikrar Düzeni" Hoca ile RP'li sözcülerin açıkladığına göre "Türki- ye 'de siyasi istikran ve siyasi banşı sağlayan hükümet, ekonomide de belirti bir istikran sağlamak üzeredir." Bu cümle oldukça önemli ipuçları veriyor. Önce RP'nin ortağı ile "siyasi istikrar ve banşı" na- sıl sağladığına bakalım. Bu sonuca nasıl vanldığını Hoca'nın yeni parti yöne- ticilerine kapalı toplantıda açıkladığı kamuoyu araştır- ması kanrtlıyor. M Arkası Sa. 19, Sü. l'de BORSA ODun 83.300.95 Oncekı 81.743.62 DOLAR ûDun 95.500 Oncekı 94.900 MARK ûDun 62.100 Oncekı 61.650 ALTIN ûDun 1.175.000 Oncekı 1.163.000 Swissotel için suç duyurusu Cevat Yaltırakh isimli biryurrtaş, Istanbul'un "belde sakini" sıfatıyla savcılığa başvurarak Dolmabahçe Sarayı'nda altyapı sorunları ya- ratan Svvissotel'in ve otele izin verenlerin yargılanarak cezalandırılmasını istedi. MArka Sayfada Hac pastası paylaşılamıyor Daha önceki dönemlerde Suudi Arabistan hükümetinin Türkiye'ye tanıdığı 61 bin kişi- lik kontenjanı aşarak kendilerine 5 bin kişilik ek kontenjan verilmesini sağlayan Refah Partili bazı gruplar, gelirlerini daha da arttı- rabılmek amacıyla hac gezilerinin bu yıl ka- rayoluyla da gerçekleştirilmesi için lobi ya- pıyor. • 3. Sayfada Teröre karşı ortak mücadele kararı Türkçe Konuşan Ülkeler Devlet Başkanları 4. Zirvesi, Özbekistan Cumhurbaşkanı islam Kerimov'un sarayında gerçekleştirildi. Cum- hurbaşkanları, terör ve uyuşturucuya karşı birleşme kararı aldılar. • 6. Sayfada islami bebek Barbie'ye karşı iran, ülkesinin çocuklarını Barbie kültürünün ve şiddet içeren Amerikan bilgisayar oyun- larının kötü etkilerinden korumak amacıyla, kendi kültürüne uygun bebek ve bilgisayar oyunları üretme kararı aldı. • 10. Sayfada GUNDEM Ml'STAFA BALBAY Guamerge Saddamergeye Karşı... Kuzey Irak cenderesinde açılıp-kapanan pencereler ortamı iyice karmakanşık hale getirdi. Kim önde, kim kime üstün bellı değil... Bence son dönemde bölgeden gelen en ilginç ha- ber şu: CIA peşmergelerinden, bu köşenin diliyle Guamer- gelerden 100'ü Saddam'ın ajanı çıkmış... • Arkası Sa. 19, Sü. 8'de
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle