03 Temmuz 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 22EKİM1996SAL HABERLER Avukatlar, 48 polisin ifadelerinin talimatla alınmasının bile 3 yılda tamamlanabileceğini söylediler Göktepe davası )illar alacakHÜLYA TOPCl Gazeteeı Metin Göktepe'v i. gözaltın- da dö\erek ölünıüne neden olan polisler hakkındaaçılan davanın yıllarca sürebı- leceği vurgulandı. Metin Göktepe'nin avukatları. polislerın ifadelerinin tali- matla alınmasının bile 3 yıl sürebılece- gınedikatçekerek. "Ağırcezamahkeme- lerinde sanıkJar hâkiın. sa\ cı ve a\ ukat- lar karşısına çıkarılmadan yargılana- mazlar" di>e konuştular. Eyüp Kapalı Spor Salonu'nda gözal- tında dövülerek öldürülen E\rensel ga- zetesi muhabiri Metin Göktepe'vi öldür- düğü öne sürülen 11 polis memurunun da aralannda bulunduğu 48 polis. Aydın AğjrCeza.Mahkemesi'ndeyargılanıyor. Göktepe'nin ailesi. avukatlan, meslek- taşları ile demokratik kitle örgütlerinin • Avukat Kamil Tekin Sürek, polislerin bir kısmının meslekten ihraç edildiğini, bir kısmının geçici olarak görevden alındığını, bir kısmının da başka yerlere tayin olduğunu söyleyerek, "Emniyete adresleri sorulan polis memurları için 'Adresleri bulunamadı' yanıtı alınabilir. Mahkeme bunun araştırılmasını ister ve emnivetin bunu araştırması aylarca sürebilir" dedi. temsilcilerinin katıldığı duruşmaya bir Mahkeme heyetinin. sanıklann ifadele- edildi, bir kısmı geçici olarak göre\den tek sanık polisler katılmamıştı. Mahke- me heyeti. davanın ilk oturumunda ver- diği kararda. müdahıl avukatlann sanık- ların tutuklanma istemini reddederek. polislerın ifadelerinin talimatla alınma- sı kararınıy inelemişti. Mahkeme heye- ti, polislerin ifadelerinin alınmasının ar- dından ise tanıklarla yüzleştirilmesine karar \ermişti. Karara tepki gösteren Göktepe ailesi. tstanbul'da öldürülen Metin Göktepe'nin faillerinin Aydın'da yargılanmaması gerektiğini belirttiler. rinin talimatla alınmasına tepki gösteren Metin Göktepe'nin avukatları ise dava- nın yıllarca sürebileceğme dikkat çektı- ler. Yalnızca ifadelerin talimatla alınma- sının 3 vıl sürebileceğini belirten Gök- tepe ailesinin avukatı Kamil Tekin Sü- rek. polislerin adreslerinın olmadıgını söyledi. Yargılanan 48 polisin adres ola- rak İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nü gösterdiğini ifade eden Kamil Tekin Sü- rek. şöyle konuştu: "Polislerin bir kısmı meslekten ihraç alındı. bir kısmı ise başka >eıiereta> in ol- du. Emniyete adresleri sorulan polis me- murları için Adre^lerı buhmamadı" ya- nıtı alınabilir. Mahkeme bunun araştırıl- masını ister u' emniyetin bunu araştır- ması aylarca sürebilir. Örneğin 16 Vlart Katliamı datasında \ainMar yıllardır aranıyoramahulunamıyürlar. Birçokiş- kence da\asında da polislerin adresleri için Emniyet Müdürlüğü'ne yazılan ya- zıyayanıtgelmiyor. Bunun için bileaylar- ca nekleniyor. Bu da\ada da polislerin ifadelerinin alınması yıllarca sürebilir. Çünkü 48 polisin hepsinin ifadesinin alın- ması gerekir. Eğer birinin bile ifadesi alı- namazsa mahkemenin mutlaka bu ifade- y i beklemesi gerekir." Ağır ceza mahkemelerinde sanıklar olmadan yargılama vapmanın mümkün olmayacağını belirten a\ukat Sürek. bu da\alarda yalnızca yazılı delillerin ye- terli olmayacaöını. sanıklann duruşma- lardakı tutumunun da mahkeme heyeti üzerındeetkili olacağını söyledi. Sanık- ların duruşmalara katılmasının av ukatlar için de gereklj olduğunu \ urgulayan avu- kat Sürek. "İfadesinde "Ben olay günü Göktepe'nin öldürüldüğü yerde değil- dım' diven bir polis memuru duruşma- ya gelmezse biz kendisine nasıl sorabilir ve olay hakkında bilgi alabiliriz?" diye konuştu. SKD Baskanı Murat Ulke açlık grevinde İZMİR (Cumhuriyet Ege Bürosu) - Ankara Askeri Cezaevı'nde tutuklu Izmir Savaş Karşıtları DerneğiBaskanı Osman Murat Ülke'nin tek tip elbise uygulamasını protesto amacıyla süresiz açlık gre\ inde oldufu bildirildi. Ülke'nin avukatlan Ibrahim Arzuk ve Hülya İ çpınar. uygulamaya karşı çıktığı için müvekkillerine 5 gün hücre cezası verildiğini bildirdiler. Sanık Osman Murat Ülke. hakkında Ankara 4. Kolordu Askeri Mahkemesi'nce askerlik sülüsünü yırtarak halkı "askerlikten soğuttuğu** savıyla tutuklama karan verilmişti. Tek tip elbise İzmir'de gözaltına alınan ve Ankara'ya gönderilen Ülke'nin hakkındaki tutiıklama fcarannın vicahiye çevrilerek askeri cezaevine konulduğunu belirten avukatlar Arzuk ve Üçpınaryaptıkları açıklamada şunları söylediler: "Tutuklama karan vicahiye çevrilen müvekkilimize askeri tutuklu ve hükümlülere giydirilen tek tip elbise giydirilmek istendi. Ancak müvekkilimiz tek tip elbise uygulamasını reddettiği için 5 gün hücre cezası verildi. Ülke uygulamalan protesto amacıyla süresiz açlık grevine başladı. Müvekkilimizle yaptığımız görüşmede açlık grevini uygulama sona erineeye dek sürdüreceğini söy ledi. Hücre cezasımn ve tek tip uygulamasının kaldırılması için Genel kurmay Başkanlığı Askeri Savcılığı'na itiraz edeceğjz." Aydın ve Nazilli Cezaevi'nde gerginlik tZMİR (Cumhuriyet Ege Bürosu) - Adalet Bakanı Şevket Kazan. cezaevlerinde koşullann iyileştirildiğini ve eylemlerin sona erdiğini açıklarken Aydın E Tipi ve Nazilli Özel Tip Cezaevi'nde 170 tutuklu ve hükümlünün başlattığı süresiz açlık gre\i 26. eününe girdi. Izmir Barosu avukatlarından Kemal Bilgiç, Kazan *ın açıklamalannm gerçeği yansıtmadığını. Aydın ve Nazilli E Tipi Cezaevi'nde "hak gasplannın" sürdüğünü belirterek "Pek çok ce/ae\ inde ciddi sonınlar mevcut olup. açlık grevleridevam etmektedir" dedi. Kemal Bilgiç. 12 kişinin ölümüyle sonuçlanan ve 67 gün süren süresiz açlık gre\ inde eylemcilerin elde ettikleri hakların. geri alındığını belirtti. Bilgiç. Aydın E Tipi Cezaevi'nde 1Ö0. Nazilli Özel Tip Cezae\i'nde 70 olmak üzere toplam 170 tutuklu ve hükümlünün 2" 1 c\ lülde başlattıkları süresiz açlık grevinin 20. gününü doldurduğunu söyledi. C H P ' n i n D i y a r b a k ı r c e z a e v i o l a y l a r ı r a p o r u 'Kazan kdıfararken çelişldyediistii9 ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Diyarbakır E Tipi Cezaev i'nde. 24 e> lülde 10 kişinin yaşamını yitirnıesiyle sonuçlanan olaylann sorumlusunûn cezaevi yetkilileri olduğu kaydedildi. Adalet Bakanı Şevket Kazan'ın olay nedeniyle ilgili olarak önce tutukluların ıtirafçılara saldırması. bazılannın bavanlara sarkıntılık etmesi. sonra da se\ ke dırenilmesi savlannı öne sürdüğüne işaret edilirken bu durum. "*yetkiliJerin olaya neden bulmakta zorianmalarımn bir ifadesi" olarak değerlendinldi. Bursa Milletvekılı Vahya Şimsek. tzmır Milletvekili Ali Rıza Bodur ve Antalya Millet\ekili VusufÖztop'tan oluşan CHP heyeti, Diyarbakır Cezaevi'ndeki olaylarla ilgili Bursa Milletvekili Yahya Şirnşek. İzmir Milletvekili Ali Rıza Bodur ve Antalya Milletvekili Yusuf Öztop'un hazırladığı, Diyarbakır Cezaevi'ndeki olaylarla ilgili incelemelerine ilişkin rapor tamamlandı. incelemelerine ilişkin raporu tamamlandı. Parti genel sekreterliğine sunulan raporda. 24 eylülün I8\e29'uncu koguşlarda bulunan tutuklulann aileleriy le görüşme günü olduğu kaydedilerek 26 kişilik ilk grubun yakınlanyla görüşmesinin ardından 33 kişilik ikinci grubun görüşe çıktığı anlatıldı. Bu grupla gardiyanlar arasında tartışma başladığı ve şebeke kapılan kapatılarak tutuklulann ara bölmede sıkıştınldıklarına dikkat çekilen raporda. 33 kişinin saat 16.00'yadek koridorda bekledikleri belirtildi. Bir kapıdan polislerin. diğer kapıdan da jandarmalarla bırlikte gardiyanlann koridora gırerek tutuklulara saldırdıkları anlatılan raporda. olaylar sonunda 10 tutuklunun yaşamını yitirdiği. 23'ünün de yaralandığı vurgulandı. Raporda. polislenn silahlarının başsavcının aracına kilıtlendiği ve güvenlık göre\ lilerinin koridora cop ve sopalarla girdikleri kaydedilerek şöyle devam edildi: "Adalet Bakanı Şevket Kazan'ın basında çıkan açıklamaları çelişkilidir. Önce tutuklulann koridordan geçerlerken tutuklu irirafçılara saldırmaları, daha sonra da tutuklulann bayan tutuklularla birlikte olma istekleri. en son olarak da Diyarbakır E Tipi Cezae\i"nden Ga/iantep'e nakli düşünülen bir kısım tutuklulann direnmesi olaylann nedeni olarak belirtilmiştir. Bu çelişkili açıklamalar. yetkililerin olaya neden bulmakta /orlandıklannın bir ifadesidir \e kuşku yaratmıştır." Hevetın otopsi sonuçlarını görmedıği. ancak hastane doktorlanndan alınan bılgiye ııöre ölümleriıı kafa travmasından kaynaklandığı belirtilen raporda, "Kafalardaki yaralar kunt cisimle oluşmuştur. Otopsi sonuçlan bir an önce kamuoyuna açıklanmalıdır. Ölen tutuklulann otopsilerinin adli tip uzmanlarınca değil, hükümet tabipliğince yapıldığı öne sürülmektedir. Bu hususun da doğnı olup olmadığı kamuoyuna açıklanmalıdır" denildı. TADER'in açıkJaması İnsan Haklan Derneği Adana Şubesi'nde biraçıklama yapan Tutuklu Aileleri Derneği de (TADER) cezae\indeki olayın planlı bir katliam olduğunu ileri sürerek "Cezaevindekilerin avukatlanyla bile görüşmesi engelleniyor" açıklamasım yaptı. Ankara 1 No'lu DGVrnineski baskanı \1uammer Ünsov 'un Vargıtm'a üye seçilmesi nedenivle, duruşma veni atanan Orhan Karadeniz tarafından görüJecek. Duruşmada. iddja makamında yer alacak sa\cı henüz tespit edilmedi. Yargıtayca bozulan davanın görüşülmesine, Ankara DGMUe başlanacak Sıvas kıyımı davası 19 kasımda AMCARA (Cumhuriyet Bürosu) - Yargıtay tarafından bozulan Sı\as katliamı davasının ikinci kez görüşülmesine. Ankara 1 No'lu De\let Güvenlik Mahkemesi'nde (DGM). 19 kasım salı günü başlanacak. Mahkeme başkanlığı. başta sanıklar olmak üzere sanık avukatlan ile müdahil avukatlara davetiye yazarak belırlenen gün %e saatte Ankara 1. No'lu DGM'nin duruşma salonunda hazır olmalannı istedi. Eski Ankara 1 No'lu DGM Baskanı MuammerÜnsoy'un Yargıtay 1. Ceza Dairesi'ne üye seçilmesi nedenivle. duruşma Ünsoy un yerine yeni atanan Orhan Karadeniz tarafından görülecek. Duruşmada. iddia makamında yer alacak savcı henüz tespit edilmedi. Duruşma savcısını, DGM Başsavcısı Cevdet \blkan belirleyecek. Duruşmada ayrıca. V'ılmaz Çamlibel ile askeri yargıç Erman Başol yer alacaklar. Yargıtay 9. Ceza Dairesi. 3 Ekim 1996 tarihinde yaptığı temyiz incelemesi sonucu. 124 sanıklı Sıvas katliamı davasıyla ilgili Ankara 1. No'lu DGM'nin karannı oybirliği ile bozmuştu. Yargıtay 42 »anığın "devletin anayasal düzenini silah zoruyla değiştirme" suçundan idam. 39 sanığın da aynı suça iştirakten 15 yıla kadar ağır hapis cezası istemiyle yargılanmalannı istemişti. Olayda "tahrik" olmadıgını bıldiren ceza dairesi. gerekçeli kararında .\ziz>esin'ın konu^malarına dayanılarak yapılan ceza indirimıni de yerınde bulnıamişlı. Davanın halen Sıva> E Tipi Cezaevi'nde yatmakta olan tutuklu sanıklarının. Ankara'ya nakledilmesinın isteneceği öğrenildi. Edinilen bılgiye göre sanık avukatlan. Yargıtay 'ın bozma karan üzerine. Sıvas'tan Ankara'va gelıp gitmenin zorluğunu dikkate alarak sanıklann Ankara ya da Ankara yakınında herhangi bir cezaev ıııe ?.cv k ediîmesi için önümüzdekı günlerde Adalet Bakanlığı'na ba^vuruda bulunacak Tf PSAK 4 Baskılar Hitler'i çağnştmyor' ANKAR.A (Cumhuriyet Bürosu) - Pir Sultan Abdal Kültür Derneği. (PSAK). Yaşar Kemal, Şanar ^ urdatapan v e Doğu Perinçek başta olmak üzere demokrasi. laiklik ve özgürlük yanlılarına yönelik baskrlann, Hitlerdönemi uygulamalarını çağrıştırdığını bildirdi. Dernekten düıı yapılan yazılı açıklamada. siyasi iktidarın "ümmetleştirme, köleleştirme \e ortaçağın karanlığına götürme" çabalarına dikkat çekildi. t Her türiü baskı uygulanıyor* İktidara. mafya. rüşvet ve yolsuziuk ^ebekeleriyle iç içe. ülkenin gelir kaynaklannı ve hazinesini sömürme suçlaması yöneltilen açıklamada, demokrasinin. laikliğin. çağdaş ve bilimsel eğitimin temeline dinamit koyanların laik-demokratik rejımın savunuculuğuna soyunduklan belirtildi. Açıklamada. aydınlann. yazarların. bilim adamlan ve gazetecilerin susturulması için her türlü baskının uygulandığı vurgulanarak faili meçhul cinayetlerin. yargısız infazların. kayıpların. köy boşaltmalann arttığı. halkın ışsizliğe ve yoksulluğa terk edildiüi anlatıldı. ÜZ YAZII ORHAN BİRGİT Doğru Yol Partisi Grup Yöne- tim Kurulu, bugün gensoru ola- yında, grup genel kurulunun bağlayıcı kararına karşı çıkan üç milletvekilinin "Disiplin Ku- rulu"r\a verilip verilmemesi için toplanıyor. Partilerin disiplin kurulları, daha önceki yıllarda "Haysiyet Divanı" olarak adlandırılıyordu. Bu yazıyı hazırlarken, Doğru Yol Partisi'nin haysiyet diva- nında tanıdık isim aradım; a- ma bula bula son günlerde adı gazetelere "Cumhuriyet tari- hinin en büyük yolsuzluğuna karışmış olarak" sık sık geçen eski TURBAN Genel Müdürü ve Isparta Milletvekili Ömer Bilgin'in kimliği hiç değilse bana yabancı gelmedi. Tabii sadece bana değil, he- men herkese de DYP Haysiyet Divanı'rvn bu seçkin üyesinin ismi yabancı gelmiyor, hayli çağrışıma neden oluyordur, di- ye düşündüm. Tansu Çiller başkanlığındaki Yönetim Kuru- lu, bakalım Ayseli Göksoy, Je- fi Kamhi ve Sedat Aloğlu için nasıl bir karar verecek? Bu mil- letvekillerinin grubun bağlayıcı karanna katılmadıkları açık açık ortada. Ayseli Göksoy, kendisini Refah'a Doğru Yol Alanlar... marke etmeye kalkışan bunca "pantolonlu" arkadaşına kar- şın, çevresine göstererek, oy kupasına "gensorvya evet"an- lamına gelen beyaz oyu attı. A- loğlu ile Kamhi'nin kimine göre kurnaz, kimine göre gerçek bi- rer mazeretleri olduğu anlaşıl- dı. Ömer Bilgin gibi bütün ya- şamı boyunca Hazreti Ömer adaletini ilke edinmiş kimseler- den oluştuğuna kuşku duyma- dığımız DYP Haysiyet Divanı. elbette kılı kırk yararak ülkenin ve partinin çıkarları ile Ayseli Hanım'ın ve Kamhi ile Aloğ- lu'nun eylemlerini hükme bağ- layacak. DYP grup yöneticilerinin de- meçlerine bakarsanız. Ayseli Göksoy'un akıbeti çoktan ila- ma bağlanmış olmalı. Grup Başkanvekillerinden Mehmet Gözlükaya, partiye ihanetin ta- viz kabul etmeyecek bir eylem olduğunu söylüyor. Bu görüş, salt bir kalıp cüm- le olarak doğru karşılanabilir: ancak politikeylemlerde. neyin gerçek ihanet olduğu ve kimin as!İ "hain" sayılması gerektiği- ni milimi milimine ölçmek her zaman olanaklı mıdır? • • • Üç DYP'Iİ milletvekilinin gen- soru karşısındaki tutumları yü- zünden disiplin kuruluna verile- cekleri haberlerinin gazetelerde yer aldığı gün. bir başka haber daha vardı: Erbakan, partisi için biraraş- tırma kuruluna anket sipariş et- miş. Kendisine verilen bilgilere göre Refah Partisi. bugün bir genel seçim olsa birinci sırayı koruyormuş. Daha doğrusu RP'nin 24 Aralık seçimlerindeki yüzde 21.38'lik oy oranı yüzde 22 olurken, ANAP'ın yüzde 19.65 olan oy oranı yüzde 14'e. DYP'nin yüzde 19.19'luk oranı ise yaklaşık yüzde 11 'e inmiş. 24 Aralık seçimlerine göre oyu aynı kalan ikinci parti ise DSP imiş. DSP'nin oy oranı yüzde 14.5 imiş. CHP ve MHP ise barajı aşamayan bir durum- daymışlar Anketlere inanıp inanmamak kişinin kendi değer ölçülerine kalmış bir sorun. Ben, kendi yaptırdığı anket ile Refahlı yöneticilerin. koalis- yon ortaklarını nasıl gördükleri- nin altını çizmek ıstıyorum. Refah Partisi anketinden çı- kan sonuç, bu hükümetin bü- yük ortağının üç aylık ıcraat dö- nemınden henüz yara almadı- ğı, ama küçük ortağın. bütün tüylerınin bile dökülecek kadar hırpalandığını söylüyor. Böyle bir sonucu, bütün iç- tenliği ile kamuoyuna açıkla- maktan çekinneyen Refah Partisi liderlığinın. kamuoyuna ve özellikle Doğru Yol Partili yö- neticilere söylemek istediği bir mesaj mı var? Erbakan'ın birkaç gün önce, önümüzdekı genel seçimlerde DYP ile seçim işbırliği olasılığı- nı gündeme getVirken güttüğü amaç. "Canım siz nasıl olsa Tansu Hanımefendi'nin dosya- lan nedenıyle bizım elimizi bı- rakamazsınız. Seçmler için de hiç kuşku duymayın. Size, bir- likte ç/kartacağımız biryasa ile oriak hsteyle seçuvlere katılma ımkânını da tanınz" olmalıdır. Hele o gün gelsin. DYP bu- günkü trendıni muhafaza ede- bilirse, Refah Partisi listelerinde yüzde on birlik bir aday kon- tenjanına sahip olacak demek- tir. Bu, 550 kişilik aday listesin- de 60 ismin DYP'lilerden olma- sı demektir. Ben bu seçim or- taklığına hiç de ters bakılma- ması düşüncesindeyim. Erba- kan her fırsatta açık açık teşek- kür ettiği Tansu Çiller'i liste dı- şında bırakmayacağına göre. RP adayları arasında kadmlara konulan ambargo da böylece kalkmış ve bir taşla birkaç kuş vurulmuş olur. RP lideri, bu sayede çağdaş, Atatürkçü ve laik bir görüntüyü de partisine bir yaldız boya gi- bi sürme becerisine kavuşur. Onun için, DYP milletvekille- ri içinde daha başka kadın var- sa, onlar da Ömer Bilgin'li Hay- siyet Divanı'na verilmeli. Gen- cay Gürün ve Ayseli Gök- soy'dan temizlenmiş olan par- ti, Tansu Çiller ile Meral Akşe- ner'ı de çağdaşlığın simgeleri olarak Refah listelerine soktu mu, Erbakan'ın "yeniden bü- yük Türkiye" hayali. bakarsınız belki de rüya olmaktan bile çı- kar. Büyük Türkiye'nin en büyük iki rant zengini aynı yolun yol- cusu oluverirler. GUNDUZ GOZUYLE MELİH CEVDET ANDAY Okur-Yazarlarla Okurlarımızdan Leman Kuzgunbaba, gönderdi- ği mektupta şöyle diyor: "Kaddafi olayının biryanı daha varki, ana bası- nımız nedense hiç dokunmadı. Adam, bizim baş- bakan ile konuşmasının biryerinde bütün Türk haf- kının Refah Partisi'ne girmesiniistedi. (Bunu TV'de dinledim). O ne kanşıyor bize? Kendi işine baksın! Şunu da bilmiyorki, bütün Türkhalkı bir partiye girerse, ora- da çok partili yaşam, yâni demokrasi sona ermiş demektir. Şeriatçıların tümü bunu istiyor: Demokrasi orta- dan kalksın. Kalksın ki, din devleti kurulabilsin. Halkı sürü yerine koyuyorlar. Saygılarımla." • Balıklı Rum Hastanesi Anatolia Alkol Tedavi Klf- niği'ndeçalışan Dr. Hasan Mırsal, "BirŞairin Yaz- gısı" başlıklı yazım dolayısıyla gönderdiği mektup- ta, hem şiir yazmayı, hem de alkol sorunu olan in- sanlarla çalışmayı sevdiğini söylüyor, diyor kı: "Yazınızın şiır yönü ile pek ilgilenmeyeeğim. Â- ma alkol yönü hakkında bir şeyleryazmak istedim. Yeni deyimle alkol bağımlılığı, eski deyimle alkdr lizm bugün artık biyolojik bakış açıları ile sınırlan ç*- z//en bir hastalıktır. Kuduz da bir hastalıktır. Kudür zun klinik tablosu, gidişi çok belirgindir belki, ama alkol bağımlılığı da benzer bir durumdadır. Ancak bugün hâlâ ne yazık ki tip çevrelerinde bile alkoliz- me moral. sadece moral bir sorun olarak bakılabil- mektedir. Evet, alkolizmın moral yönü vardır, ama kuduzun da bir halk sağlığı yönü vardır Bu iki has- talığın ölüme ulaşma zamanları arasında bir hiye- rarşi oluşturamaz. Üstelık bir alkol bağımlısı da pe- kâlâ çok kısa sürede ölüme gidebilir. Hatta bağım- lı olmadan da alkol kısa sürede ölüme neden ola- bilır. Trafik kazalan bu durumun örnekleridir." • Izmir'den yazan okurumuz Sayın Özden Gü- nay,edebıyata şiirle merak duymaya başladığını söyledikten sonra diyor ki, "O yıllarda düşüncelerimi, duygulanmı, kendim^ ce yakaladığım çelişkileri şiirle anlatabiliyor olmaH, bana şiirin kolaybiriş olduğunu düşündürüyordu. Bugünlerde zor bir iş oluduğu kanısındayım." Sayın okurum büyük bir aşama geçirmiş anladı- ğıma göre. Kutlarım. Ancak bu mektupta beni durduran bir sözle kar- şılaştım. Belirtmeden geçemeyeceğim. Okurumufc diyor ki: "Yıllar önce gazetede yazdığınız bir yazı vardı. Artvin dağlannda geçiyordu yanılmıyorsam; ama Karadeniz'de olduğu kesin. Orada sık ağaçların bulunduğu birdağda, ğene yanılmıyorsam birma- ğara yanmda hayvanlannı otlatırken tamdığınız bir çobandan söz ediyordunuz. Bir süre konuştuktan sonra çobana sormuşsunuz, 'M.Cevdet Anday di* ye bir yazar duydun mu? Ben oyum' diye. O çoba- nın yerinde olmayı isterdim." Sayın Özden Günay. beni başka bir yazarımızla kanştırmış olacak. Ben kimseye böyle bir soru sor- mamışımdır. Artvin'i bılmem, hiçbir dağda hiçbir çobanla karşılaşmadım. . Aczmendiler DGM suçlusu ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Kocatepe Camısi'nde önceki gün nurculuğun kurucusu Said Nursi için okutulan mevlit sırasında polisle çatışarak gözaltına alınan Aczmendilerle ilgili soruşturmayı Ankara Devlet Güvenlık Mahkemesi (DGM) üstlendı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde bulunan 113 Aczmendiyle ilgili sürdürülen soruşturma için hafta sonuna kadar süre alındı. Aczmendiler hakkında Terörle Mücadele Yasası'nın "terörörgütü kurma. örgüt üyesi olma ile yardım ve y atakhk" suçlannı düzenleyen 7. maddesı uyarınca işlem yapılacağı öğrenildi. Atatürkdevnmlerı ve laik cumhuriyet karşıtı Said Nursi için önceki gün Ankara Kocatepe Camisi'nde okutulan ' mevlit sırasında polisle çatışarak gözaltına alınan 113 Aczmendi ile ilgili soruşturmaya başlandıgı bildirildi. Soruşturmayı yürütmekle görev lendırilen Ankara DGM Savcısı Nuh Mete - Vüksel. gözaltına alınan :' Aczmendilerle ilgili soruşturma için Ankara ' Emniyet Müdürlüğü'ne • hafta sonuna kadar süre , verildiğini söyledi. : Soruşturmanın. 3713 sayılı Terörle Mücadele Yasası'nın (TMY) 7. » maddesi kapsamında yürütüldüğünü bildiren V üksel. gözaltındakilerin, ifadelerinin alınması \ işleminin zaman alacağını. bu nedenle gözaltı süresinin uzatıldıöını belirtti. .! Devrim Yasaları her gün çiğneniyor ANK.AR.A (Cumhurivet Bürosu) - Said Nursi ıçm düzenlenen mev lit sırasında gösteri yapmak istedikleri için gözaltına alınan Aczmendilerin kılık kıyafetleri yürürlükte bulunan 2596 sayılı "Ban Kisvelerin Giyilemeyeceğine Dair Yasa"'ya aykırı. 1934 yılında yürürlüğe giren yasa. Aczmendiler gibi dini grupların. dini ayinler ve ibadet yerlen dışında özel kıyafetlerle dolaşmalannı yasaklıyor. Gösteri yapacaklan günlerin dışında da. başkent Ankara ve İstanbul dahil. çok sayıda merkezde dini kıyafetlerle dolaşan şeriatçı Aczmendiler hakkında Devrim Yasalarf nın gerektirdiği yaptınmlar uygulanmıvor. Baz! Kisvelerin Gıyilemeyeceğine Dair Y'asa'nın konuya ilişkin birinci maddesi şöyle: "Herhangi din veya mezhebe mensup olurlarsa olsunlar, ruhanilerin mabed ve ayinler haricinde ruhani kisve taşımalan yasaktır. + Hükümet her din ve ' mezhepten münasip 7 göreceği yalnız bir ' ruhaniye mabed ve avin * haricinde dahi ruhani kıy afetini taşıy abilmek için muvakkat (geçici) müsaadeler verebilir. Bu - müsaadenin müddetinin bitiminde onun aynı ruhani hakkında ' yenüenmesi veya bir - başka ruhaniye verilnıesi caizdir." ' Aczmendiler. ; Malatya'nın ardından Istanbul'da da açtıklan 1 *dergâh"larıyla Devrim Yasalan'na aykırı - davranıyorlar. 677 sayılı "Tekke ve Zaviyelerle '' Türbelerin Seddine ve " Türbedarlıklar ile Birtakım unvanlann Men \e İlgasına Dair Vasa"y a göre. kendisini ' Aczmendilerin şeyhi olarak tanıtan Müslüm Gündüz de suç işliyor.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle