26 Haziran 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 22EKİM1996SAL» 10 DIŞ HABERLER KâbiPcle ateşl• Devrik hükümet, ateşkes için Kâbil'in askerden anndınlmasını. Taleban ise kendi ağırlığında bir koalisyon oluşturulmasmı şart koşunca görüşmeler kesildi. Dış Haberler Servisi - Afganistan'da, başkent Kabıl dahil ülkenin üçte ikisini eline geçiren aşırı dinci Taliban örgütü ilekuzeye çekilendevrikhükümetebağ- lı ordu komutanı Ahmed Şah Mesud arasındakı ateşkes görüşmelerinden so- nuç alınamadığı bildırildi. Ahmed Şah Mesud'un sözcüsü, ülkenin kuzeyindeki Mezar-ı Şerif kentinde yapılan görüsme- lerle ilgili olarak. "Taliban. saldırıları- nı sürdürdüğii için önerilen ateşkes yü- rürlüğekonamadı"dedi. Kâbil'in ku- zeyinde 15 km'lik bir alanda çatışmala- nnsürdüğünü belirten Ahmed Mesud'un sözcüsü, ateşkes için, "kısa vadede" hiç umutlu olmadığını belirtti. Öte yandan, 51 üyeli tslami Konfe- rans Örgütü (OIC)Afganistan'dasavaşan tarafları "şartsız" ateşkes konusunda an- laşmaya çağırdı. Afganistan'da dünkü ateşkes görüşmelerinde hem Taleban yet- kiüleri \ehem RaşidDostumileaynay- zoran biraraya gelen OIC Başkan Yardımcı- sı İbrahim Salih Bekir yaptiği açıklama- da. tarafları şartlanndan vazgeçirmeye çalıştıklannı belirterek " İki taraf da ateşkes için istekli ancak şartları var" dedi. Şartlı ateşkesgörüşmelerinin kesil- mesi ardından Kâbil'de bir açıklama ya- pan Talebanları Enformasyon Bakanı Emir Han IMuttagi Talebanlann ateşke- si "şartsız" olarak kabul edecekierini ile- nsürerek "Önce ateşkes yapılmalı son- Devrik Afgan hükümeti ve Taleban, ateşkes görüşmelerinde 'şartlar' yüzünden anlaşamadılar girdira şartlar konusulmah" dedi. Bu arada. Ahmed Şah Mesud'un kuvvetlerinin, ka- zandıklan yüksek moralle. artık bu aşa- mada Kabil'e yürüyüşü sürdürerek baş- kenti almak îsredikleri bildiriliyor. Havada kalan öneriler Taliban sözcüsü Muhammed Hakka- ni, güney kentlerinden Kandehar'da da- ha önce yaptığı bir açıklamada, Özbek General Raşid Dostum'un banş teklifi- ne sıcak baktıklannı ve tutuklu değişimi şartıyla ateşkesı kabul edebileceklerini söylemişti. Afganistan'daki çarpışma- lara son vermek ve banşı saglamak ama- cıyla Kandehar'dan Mezar-ı Şerif'e gi- den Pakistan tçişleri Bakanı Nasrullah Babar, Dostum'dan Taliban'a dün ateş- kes teklifi götürmüştü. Taliban sözcü- sü, Babar'ın teklifîni değerlendiren lider- lerinin. ateşkesyapmak amacıyla 6'sı Ta- liban. 6 sı da Dostum, devrik hükümet ve Şii lider K.erim Halili gözlemcilerinden oluşan bir komisyon kurmayı önerdikle- rini bildirmişti. Taliban kuvvetlerinin Kabil'i ele geçirmesıyle ülkenin kuzeyi- ne çekilen Şah Mesud'un, Kâbil'in "as- kerden arındınlmış bölge" haline ge- tırilmesi durumunda Taliban'la ateşkes \apabilecegi bıldırilmişti. Çatişmalar sürüyor Devrik hükümet birliklerinin komuta- nı Ahmed Şah Mesud'un, Kibil'in kuze- yindeki Karez-i Mir'de bulunan Taleban güçlerininbaşkentlebağlantısınıkesmek için saldırdığı bildirildi. Kâbil'in 20 kilo- metre kuzeyindeki cephede saldınyı ke- sen Şah Mesud'un, başkentin 10 kilomet- re uzağındaki Karez-i Mir'e yönelerek Taleban güçlerini kuşatmayı hedeflediği belirtiliyor. Taleban, Karez-ı Mir'e yo- ğun roket ateşi açarken Şah Mesud bir- likleri de kenti top ateşine tutuyor. Tale- ban ku\ vetlerine bağlı bir uçağın da dün sabah devrik hükümetin askeri komutanı \hmed Şah Mesud'un genel karargâhı- nın bulunduğu Cebel Serac kentini bom- baladığı bildirildi. Mesud'a bağlı güçle- rın, Kâbil Havaalanı'nı bombalamasın- ian birkaç saat sonra gerçekleştirilen bu oombardıman sırasında ölü ya da yaralı olup olmadığı hakkında bilgi verilmedi. TaJeban savaşçüan Kâbil'in 18 kilometre kuzeyindeki Şah Mesud'un elinde bulunan iki tepeyi ele geçirdİkten sonra karşı saldınyı bekh'yor. (Fotoğraf: REUTER) Ü ÖRÜS /Prof. Dr. TÜRKKAYA ATAÖV 3 Temmuz 1996 seçimlerinde toplam 75 milyon kadar oyun 40 küsur milyo- nunu (yüzde 53.8) alarak Rusya Cum- hurbaşkanhğı'na ikincı dört yıl için seçi- len Boris Yeltsin, sonucu belli olmayan kalp amelıyatına hazırlandığı sırada, Gü- venlik Konseyı Sekreterliği'ne ve kendi danışmanlığına getırdığı emeklı General AJeksandr Lebed'i görevlerinden az- lettı. Sağlığı gitgıde bozulan Yeltsin, gün geçtikçe daha otonter bir başkan olu- yor. Rusya'da ortalama ömrun yedi yıl üstünde olan (65) Yeltsin, 1995'te iki kez hastaneye yatırılmıştı ve 3 temmuz se- çimleri sırasında da cıddi rahatsızlık ge- çirdi. Daha önce Savunma Bakanı Gra- çev dahil, üç önemli kişiyi görevden al- ması, kendinı halkın gözünde biraz da- ha popüler yaptıysa da bu kez General Lebed'i de uzaklaştırması, rakiplerine karşı acımasızlığının sağlık koşulların- dan ötürü daha da artacağı izlenimini veriyor. Sovyet rejiminin yıkıldığı yıllarda libe- ral ve demokrat görüntüsü vermeye ça- balamış. ama önce (1993) parlamento- Kuzey Komşumuzda İktidar Savaşımı ya, sonra da (1994) Çeçenlere karşı kuv- vete başvurmuştu. Hile kanştınlmış re- ferandumla kabul edilen 1993 anaya- sası, başkana pariamentoya karşı geniş yetkıler verirken, güvenlik örgütlerinin de demokrasılerde kabul edilemeyecek olçüde hareket özgürlüğü vardır. Yük- lendiği sorumlıirukları sağlığı bozukjuk- ça daha da yerıne getiremeyecek olan Yeltsin'in iktidar yapısından yararlanarak hem komünıst hem demokrat kampta- ki rakiplerine karşı "intikam" siyasetini sürdürmesi beklenebilır. Nitekım Silahlı Kuvvetler Kurmay Başkanı Mihail Ka- lişnikov'u da görevden almıştır. Lebed'ın rekabeti, önemini korumak- ta devam ediyor. Geçen seçimlerde te- levizyondan tek başına yararlanmış olan Yeltsin, Lebed'i Güvenlik Konseyi Sek- retertiği'ne getirmekle onu silahlı kuv- vetlerle güvenlik örgütlerindeki önemli atamaları yapma, askerlik alanındakı re- formları denetleme ve güvenlik siyase- tini kararlaştırma gibi yaşamsal konular- da en üst düzeyde yetkilerle donatmış- tı. Ancak Lebed'i atamas/ndan bu yana rakibine bu yetkileri vermekten ötürü ra- hatsızlık içındeydi. Onunla eskiye giden kişisel ilişkileri olmamıştı. Geçmişte ken- dini eleştirmiş, hatta Yeltsin't "eksi" (mi- nus) adam sözüyle tanımlamıştı. Yeltsin de Lebed'in 1992'de 14'üncü Ordunun Komutanlığı'na getirilişine karşı çıkmış- tı. Öte yandan Lebed, çürümüşlükle sa- vaşım, sokaklarda güvenlik, Çeçenis- tan'da savaşa son ve Rusya'ya saygın- lık kazandırma sloganlanyla halkın ilgi- sini çekiyor. Adının skandallara karış- mamış olmasının yanı sıra, hedeflerıne varmada karariı olduğu kanısını da uyandınyor. Ömek asker ve güvenilir po- litikacı ımajma ek olarak, mıllıyetçi bir önder diye biliniyor. Rus halkı onun dı- şandan gelen kültür etkilerine karşı ko- yabilecek bıri olarak tanıyor. Bu yönle- riyle Lebed'in de otorıter bir yönetim kurmak ısteyeceği daha şimdiden söy- lenebilir. Seçımler şu anda olsa. cum- hurbaşkanlığı şansı bir hayli yüksek. Ama Yeltsin, başanlı bir ameliyat geçirir ve bir çeşit "dönüş" yaparsa, Rus siya- set sahnesinin bu kaygan ortamında iç dengeler gene değişebılır. Ne var ki sorunlar yok olacak gibi de- ğil; giderek büyüyecek. Halkta iş ve ka- zanç beklentisi. kaynaklann daha adil dağılımı isteği ve Rusya'nın eski gücü- ne kavuşması umudu var. Dışişlen Ba- kanı Yevgeni Primakov da politikayı "Batılılaşma" koşullandırmasından kur- tarmak ıstiyor. Lebed'in savunma ba- kanlığı için desteklediğı General Igor Radionov ve Genelkurmay Başkanlığı için düşündüğü Igor Sergeyev de Le- bed'in paralelinde. Yönetımde kalsaydı, Yeltsin en azından onun elini kolunu bağlamayollarını araştıracaktı. Lebed'in eski görevinde, bir an önce başkanhğa sıçramak için elınden geleni yapacağı- nı biliyordu. Örneğin Lebed, başkan yar- dımcılığı mevkiinin yaratılmasından ya- naydı. Böyle bir makam onu "veliaht" yapacaktı. Yeltsin ölür ya da görevi bı- rakırsa, Lebed bu yoldan onun yerine geçecek, 2000 yılı seçimleri için de en şanslı aday olacaktı. Ancak Lebed'in karizması ve verdiği umtrtlar dışmda bir güç temeli yok. Yö* netîmin içınde onu destekleyenlere yay- gın bir ağ kurduracak vakti bulamadığı gibi, kitlesel oy kazandıracak sermaye ya da sendikalar gibi dayanaklardan mahrum. Yalnız vaatle olur mu? Çeçe- nistan savaşmda attığı adtmlarla vaatle- rin ötesıne de geçip bazı başanlara im- za atabileceğini de gösterdi. Ama hem özelleştirme hem de yoksula yönelik bir ekonomi siyasetini bir arada nasıl yürü- teçek? Rusya'da şimdi, güçlü bir avuç milyarder ilkini, halk da ikincisini bek- liyor. Bu açmaz akla bazı otoriter senar- yolar getirmekten geri kalmıyor. SÜRECEK İran çare arıyor İslamibebek Barbie'ye karşı • Tahran'da Batı kültürü ve şiddet içeren bilgisayar oyunlanna karşı banşçı oyunlar geliştiriliyor. Dış Haberier Servisi - İran. ülkesinin çocuklannı Barbie kültürünün ve şiddet içeren Amerikan bilgisayar oyunlan- nın kötü etkilerinden korumak amacıyla, kendi kültürüne uy- gun bebek ve bilgisayar oyun- lan üretme kararı aldı. Devlete baglı Çocuk Kültür Promosyonu Merkezi (CCPC), görünüşü, ülkenin ulusal \e İs- lami kimligine uygun bir dizi bebek tasarlıyor. Esmer tenli. siyah saçlı ve siyah gözlü ana karakter Sara, lslami giysi olan çador (bir tür çarşaf) ya da fran'daki çeşitli ernik topluluk- lann geleneksel giysilerini gi- yiyor. CCPC yetkililerinden Macid Kadiıi Barbie bebekle- rinin Iranlı kız çocuklanna bü- yüyünce nasıl görünmeleri ge- rektiğini dayattığını, bunun da çocuklan kültürel kimliklerin- den uzaklaştırdığını, oysa Iran'da taklit edilecek kendi ör- nekleri olduğunu belirtti. CCPC. ülkeye kaçak olarak giren ve şiddeti temel alan ya- bancı bilgisayar oyunlanna se- çenek olarak seksek ve sak- lambaç gibi geleneksel çocuk oyunlanna dayanan zararsız oyunlar üretisor. Kadiri. ço- cuklann aklma tehlikeli şeyler getiren bu modern oyunlann kendilerini kaygılandırdığmj ve ,\merika'da üretilmiş bazı v ideo 0) unlarının, 1979 Islam Devrimi'ne tamamen aykın ol- duğunu söyledi. Bu tür oyun- lardan biri olan F - 117, iran dahil birkaç ülkedeki terörist kamplannı yok etme görevini üstlenen bir Amerikalı pilotun serüvenlerini canlandınyor. Kadiri. ülkeye sızan pornogra- fik oyunlann da çocuklara bü- yük ruhsal zarar verdiğini be- lirtti. Ancak şiddete karşı oU duğunu söylemesine karşın Kadin. İran karşıtı oyunlann senaryolannı deâiştirip, Iran'ın ba$ düşmanları Israil ve Ame- rika'ya yönelik propagandaya dönüştürmeyi tasarladıklanm sö_\ledi. lslami Cumhuriyet Kültürel Belgeler Kurumu da İran efsa- nelennevel980- 1988 İran- Irak Sa\aşı öykülerine dayanan oyunlar üretiyor. Kültür Ba- kanlığı yetkililerinden Abdttl- nza Palizdar. o\unlarının asıl amacınının, ekranın altmdan geçen yazılarla. dünyaya İslam devnmini tanıtmak olduğunu söyledi. Rusya Çeçenler için Lebed'siz toplanb • Başbakan Çernomırdin, hem Çeçenlerle banş yapmak istediğini hem de Çeçenistan'ın bağımsızlığının söz konusu olamayacağını söyledi. Dış Haberier Servisi - Rus- ya Başbakanı Vîktor Çerno- mırdin, Aleksandr Lebed'in ulusal güvenlik şefliği göre- vinden alınmasının ardından yapılan ilk üst düzey güvenlik kurulu toplantısmda. Çeçenis- tan banş sürecini destekleye- rek savaş istemediklerini ve görüşmeleri sürdüreceklerini belirtti. Barış_sürecjûin çok has^as bir feonu oMujunu ve bir^e- cede çözülemeyeceğini söyle- yen Çernomırdin, Mosko- va'nın görüşünü tekrarlayarak Rusya'nın toprak bütünlügü- nün tartışılamayacağım ve Çe- çenistan'ın bağımsızlığının söz konusu olamayacağını vurguladi. V'iktor Çernomırdin toplan- tıda, Lebed'in yerine ulusal güvenlik şefi olarak atanan han Rıbkin'i de güvenlik konseyi üyelerine tanıttı. Rıb- kin, yaptığı konuşmada, Çe- çenistan banş sürecinin koru- nacağını belirtti. Bu arada, geçen hafta sonu Çeçen direnişçilerinin lideri Aslan Mashadov başkanlığın- da kurulan yeni Çeçen koalis- yon hükümerinin. öncelikli olarak, savaş yorgunu ülkenin kışı göğüslemesi için çalışa- cağı bildirildi. Geçen cumartesi günü Ar- gun kentinde kurulan geçici koalisyon hükümetının Baş- bakan Yardımcı.sj ,ve,,Rıjsya tlişkileri Sorumlusu Ruslan Kutayev, havanın soğumakta olduğunu ve halkın kışı uygun koşullarda geçirebilmesi için elektnk, gaz. su ve iletişim hizmetlerinin biranönceçalı- şır duruma getinlmesi gerek- tiğini söyledi. En büyük soru- nun fon bulmak olduğunu söyleyen Kutayev. Rusya'nın Çeçenistan bütçesine destek vermesi gerektiğini belirtti. Kutayev, bu arada bazı Arap ülkelerinin hükümetleriyle görüştüğünü ve bu ülkelerin Çeçenistan"a yardım etmeye hazırolduklarını söyledi. İSTANBUL 10. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GAYTÜMENKUL SATIŞ İLANI DosyaNo: 1996,29 Eminönü, Kazganisadi Mahallesı. Kumkapı Nişanca semtınde. Mollataşı Caddesi'nde kain. 192 pafta. 744 ada. 108 parsel sa> ılı 84 86 kapı nolu 6 katlı Kâgir Apt.'da 4. katta 60/660 arsa paylı 11 nolu dairenin tamamı intıfa hakkı ile >ükümlü olarak birborçtan do- layı açıkarttırma suretiyle satışa çıkarılmıştır. Satış ilanı ılgılılenn adresine teblığe göndenlmiş olun. adreste teblıgat yapılmaması veya adreslerı bılınmeyenler içinde ışbu satış ılanının ilanen tebligat yerine kaim olaca- ğı ilan olunur. Imar Durumu: Eminönü Bel. Bşk. İmar Müd.'nün 25.3.1996 tarihli yazısma göre: Parsel: Tarihi ve kentsel StT alanı olarak ilan edilmiş bölgede olduğundan kurul kara- rı ile geçiş dönemi yeni vapılanma koşulları içinde kurulca ıncelenip belirleneceği bildı- rilmektedir. Haliha/ır durumu: Satışa konu daire: Girişte salon. holden geçilen koridor üzerinde mutfak. banvo, wc ve biri balkonlu. 2 yatak odasmdan ıbarettır. Mutfak. banyo zeminle- ri karomozayik. odalar marlev döşelıdir. Ban>oda: klozet. Iavabo. şofben ve duş tesısatı mevcuttur. Elektrik. sutesisatı mevcutolup. soba ısıtmalı daıretaknbi 55 m2 sahalı olup. üçüncü sınıf malzeme ve işçilikle inşa edilmiş bakımsız vazıvettedır. Kıymeti: Tüm mülkiyetıne 800.000.000.-TL (Sekiz v üz mıKon lıra) kıymet takdir edil- miştir. Ihale damga pulu bedeli. tellalıye resmi. tapuda aiım harcı ve tahlıye masrafları alıcıya aittır. Arttırmazamanıveyeri:ilkaçıkanıiTnası9 12 1996 P.tesi günü saat 10.00'dan 10.30'a kadar istanbul Adlive Sarayı Onuncu İcra Müdürlüğü'nde yapılacaktır.ilk açıkarrtırma- da teklif edilen bedel muhammen kıymetın "(>75"inı \ e \arsa rüçhanlı alacaklılann bu gay- rimenkul ile temin edilmiş alacaklan mecmuunu aşmadıgı takdırde en çok arttıranın ta- ahhüdü baki kalmak üzere arttırma on gün daha uzatılarak 19 12 1996 Perşembe günü saat 10.00'dan 10.30'a kadar yıne Istanbul Adliye Sarau Onuncu tcra Müdürlüğü'nde yapılacak ikinci arttırmada muhammen kıymetin ^040'ını bulması ve satış isteyenın ala- cagına rüçhanı olan alacaklann toplamından fazla olma^ı ve bundan başka paraya çevir- me v e paylaştırma masraflarını geçmesi şartı ile en çok arttırana ihalesi yapılacaktır. Gay- rimenkul kendisine ihale olunan alıcı. verilen mehıl içinde ıhale bedelıni ödemezse, na- mına >apılan ihale fesh olunarak ÜK'nin 133. maddesi hükmü tatbik olunur. tki ihaleara- sındakı fark ve geçen günlenn %30'dan hesaplanacak faiz ve diğer zararlar aynca hük- me hacet kalmaksızın alıcıdan tahsıl olunur. Ipotek sahibı alacaklılarladiger ilgililerin ve ırtifak hakkı sahıplerinin haklarını. faız ve masrafa dair olan iddiaların dayanağı belge- lerle 15 gün içinde icra dairesine bıldirmelerı ıcap eder. Aksi halde haklan tapu siciliyle sabit olmadıkça satış bedeiinin pav laşılmasından hanç kalırlar. Arttırma şartnamesi her- kesın görebılmesi için 8.11 1996 tarihınden ıtibaren müdürlüğümuzde açık bulunduru- lacaktır. Talep edildığı ve 150.000- TL'lik posta pulu gönderıldiğınde şartnamenin bir ör- neği göndenlir. Arttırmaya iştirak etmek istçvenler. arttırma şartnamesını okumuş vemün- derecatını aynen kabul etmiş ad ve itıbar olunacaklardır. lhale\e iştirak etmek ısteyenle- rin muhammen ktymetin o o20'sı nispetınde pe> akçesı (TL olarak) veya o miktar tutann- da raılli birbankanın teminat mektubunun tevdıı mecburı olup. alıcı bınde 3.6damga res- mıni ıhaleyi müteakıp ödemeye mecburdur. Fazla bılgı edinmek ısteyenlerin dosya nu- marası ile müdürlüğümüze müracaatları ilan olunur. Basın: 112342 İŞKENDERUN 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ GAYRİMENKULLERİN AÇIK ARTIRMA İLANI Sayı: 1995 71 Müdürlüğümüzün dosyasından satılmasına karar verilen gayrimenkullerin cinsi kıymeti adedi vasfı: 1) Belen-Sanmazı 945 parsel nolu taşınmazın 2. kat 3 nolu bagımsız bölüm olup, taşınmaz halen mesken olarak kullanılmaktadır. İki yatak odabi. bir salon. mutfak, banyo ve VVC'den ibaret olup: Yapı betonarme karkas. üsrü betonanne. doğarlar briket sıvalı plastık boyalıdır. Doğra- ması ahşaptan. kasalan yağlı boyalıdır. Birincı sınıf yapı olup. tabanlar 30x30 karo mozaik- tir. Mutfak tabanı 20x 10 seramik. doğarlar tav ana kadar fayanslıdır. Mutfak onniks seramik- tir. Tezgâh alt ve üstü mobilya. mavıden mutfak dolaplan bulunmaktadır. Banyo tabanı beşgen seramiL doğarlar. tavana kadar fayanstır. Taşınmaz Sanmazı 21afer Cad. No: 18 Aşkar Aptdır. 2. katta olup 132.50 m2.dir. 537.950.000-lira muhammen bedel ile satılacaktır. Taşınmazın suyu elekrriği mevcuttur. 2) Yine belen Sanmazı 945 parsel nolu taşınmazın 2 kat 4 nolu bagımsız bölümü olup. vasıflan yukarda yazılı 3 nolu bagımsız bölümün aynıdır. 127.50 m2 olup. 605.625.000- Lıra muhammen bedel üzerinden satılacaktır. 1) 3 nolu bagımsız bölüm 02.12.1996 günü saat 09.30-09.40 satılacaktır. Satılamadıgı takdirde 12.12.1996 günü aynı yer ve saatte Iskenderun 2. İcra Müdürlüğü'nde satışı yapıla- cakttr. 4 nolu bagımsız bölüm ise yine 02.12.1996 günü saat 09.40-09.50 arasında birinci satışı yapılacaktır. Satılmadığı takdırde ikinci satış günü olan 12.12.1996 günü yine aynı yer olan ıskenderun 2. İcra Müdürlügü'nde aynı saatler arasında satışı yapılacaktır. Taşınmazlann bınncı satış gününde en az nıuammen bedellerinin O o75 v e satış masraflannı yapılan açık artırmada geçmez ise satış ikinci satış gününe bırakılacaktır. Birinci satış gününde bu miktan geçmeyen ve en yüksek anıranın tahüdü baki kalmak kaydı ile ikinci satış günü yapılacaktır. tkınci satış gününde ise v ine taşınmazlar muhammen bedellerinin %40 ve satış masrflannı artırmada geçmediği takdirde satış jşlemı düşürülecektır. 2- Arttırmaya iştirak edeceklerin. tahmin edilen kıymetın yüzde 20si nispetinde pey akçe- si veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış, peşin para ıledir. alıcı ıstediğinde 20 günü geçmenıek üzere mehıl verilebılır. Tellaliye res- mi, ihale pulu. tapu harç ve masrafîan alıcıya aittır. Bırikmiş vergiler satış bedelinden ödenır. 3- Ipotek sahibi alacaklılarla dığer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklannı hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialannı dayanağı belgeleri ile on beşgün içinde dairem- ize bildirmeleri lazımdır Aksi takdirde haklan tapu sicıli ile sabit olmadıkça paylaşmadan hanç bırakılacaklardır. 4- Ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri. teklif ettıkleri bedel ile son ihale bedeli arastndaki farktan ve diger zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. Ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itıbaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde ısteyen alıcıya bir örnegi gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacak- lan, başkaca bilgi almak isteyenlerin 1995-71 işsayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmalan ilan olunur. 0410 996 (*) Ileililertabirine ııiifak hakkı sahiplerı de dahildir. Basın: 112731 OSMANİYE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN EsasNo: 1996 124 Davacı Orman Genel Müdürlüğü vekili tarafından davalı Nizamettin Gül aleyhine açılan alacak davasının yapılan yargılamasında \erilen ara kararı gereğince; Davalı Nizamettin Gül'e da\a dılekçesi teblığe gönderilmış. ancak adreste buluna- madığından tebligat yapılamamıştır. Emnivetçe de yapılan adres araştırmasında adresi tespit edilemedıginden ilanen teblıgat yapılmasına karar venlmiştır. Davalı Nizamettin Gül davacı tarafından aleyhınıze açılan mahkememizdeki alacak da-. asının 6.! 1.1996 tarihinde saat 09.00'da yapılacak olan duruşmasmda bizzat hazır bu- lunmanız veya kendinizi bir vekille temsıl ettirmeniz, aksi halde vargılamanın HUMK.'nin 509. maddesi gereğince yokluğunuzda yapıhp karar \ erileceği hususunun dav a dılekçesi yer- ine kaim olmak üzere ilaneı. teblığ olunur Basın: 112711 GÖRELE SULH HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN DosyaNo: 1990 258 Es. Davacılar Mineşe Kırca vekılı Av. Naci Kandazloğlu tarafından davalılar Görele Kınklı köyün- den Mehmet Salih Ayar. Ahmct kızı Ayşe. Şaban kızı EMna. Şaban Nurettm Can. Evran Can ve Sakine Nunen Can aleyhine açılan taksim da\ asının yapılan duruşmasmda \ erilen ara karan gereğince: Görele Kınklı köyü niifusuna kayıtlı ve mukım davalılar M. Salih Ayar. Ahmet kızı A_v>e. Şaban kızı Esma. Şaban Nurettın Can. Evran Can ve Sakine Nurten Can adına vapılan lebligatlar iade edılmıs. yapılan zabıta araştımıalanna rağmen teblıgata eh eri^lı adreslerı bulunmamı^ olmakla. dav a dilekçesinın ila- nen teblığıne karar verilmış olmakla davalıların duru^ma günü olan 7.11.1996 günü saat 09.00'da mahkememizde hazır bulunmalan veya kendilenni bir vekille temsil ettinneleri, belirtilen gün ve saatte mahkememizde hazır bulunmadıkları takdirde yokluklannda duruşmaya devam edilecegi h s i ı dava dilekçe.si yerine kaim olmak üzere ilan olunur. Basın: 112686 DEVELİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GAYRİMENKUL AÇIK ARTIRMA İLANI Sayı: 1996 15Ta Satılmasına karar verilen gayrimenkulün cinsi. adedi. evsafı satış şartlan Satış Şartlan 1- İbrahim Ağa Mahallesi. Cumhuriyet Caddesi ada 600, parsel 11.141 m2 hisse oranı 1/3 olan zemin kat Takdir olunan kıymeti: -807.778.246 TL. Artırmamn yapılacağı yer gün ve saat: Hükümet binası önünde pazartesi perşembe günü saat: 09.00-09.15 arası Birinci artırma: 09.12J 996 İkinci artırma: 19.12.1996 2- İbrahim Ağa Mahallesi. Cumhuriyet Caddesi ada 600. parsel 11.89 m2 hisse oranı 1/3 olan l.nci kat daire Takdir olunan kıymeti: -605.507.232.TL. Artırmanın yapılacağı yer gün v e saat: Hükümet binası önünde pazartesi- perşembe günü saat: 09.15-09.30 arası Birinci artırma: 09.12.1996 İkinci artırma: 19.12.1996 3- tbrahim Ağa Mahallesi. Cumhuriyet Caddesi ada 600. parsel 11.89 m2 olan hisse ora- nı 1 3 olan ikinci kat daire Takdir olunan kıymeti: -605.507.232.TL. Artırmanın yapılacağı yer gün ve saat: Hükümet binası önünde pazartesi- perşembe günü saat: 09.30-09'45 arası Birinci artırma: 09.12.1996 İkinci artırma: 19.12.1996 4- İbrahim Ağa Mahallesi. Cumhunyet Caddesi ada 600. parsel 11.89 m2 olan hisse ora- nı 13 olan ikinci kat daire Takdir olunan kıymeti -605.507.232 TL. Artırmanın yapılacağı yer gün ve saat Hükümet bınası önünde pazartesi- perşembe günü saat: 09.45-10.00 arası Birinci artırma: 09.12.1996 tkinci artırma: 19.12.1996 5- İbrahim Ağa Mahallesi. Cumhuriyet Caddesi ada 600. parsel 11.105 m2. hisse oranı I /3 olan ikinci kat daire Takdir olunan kıymeti: -734.774.731 .TL.sı Artırmanın yapılacağı yer gün ve saat: Hükümet binası önünde pazartesi- perşembe aünü saat: 10.00-10j 5 arası Birinci artırma: 09.12.1996 İkinci artırma: 19.12.1996 6- İbrahim Ağa Mahallesi. Cumhuriyet Caddesi ada 600. parsel 11.105 m2 olan hisse ora- nı 1 3 olan ikinci kat daire Takdir olunan kıymeti: -734.782.593.TL.sı Artırmanın yapılacağı yer gün ve saat: Hükümet binası önünde pazartesi- perşembe günü saat: 10.15-10.30 arası Birinci artırma: 09.12.1996 ikinci artırma: 19.12.1996 7- İbrahim Ağa Mahallesi, Cumhunvet Caddesi ada 600. parsel 11.322 m2. bagımsız bö- lüm 13. hisse oranı 1 3 olan teras Takdir olunan kıymeti -2.406.068.820 TL.sı Artırmanın yapılacağı yer gün ve saat: Hükümet binası önünde pazartesi- perşembe sünü saat: 10.30-10.45 arası" Birinci artırma. 09. i2.1996 Ikmci artırma: 19.12.1996 Satış şartlan: 1- Satış. 09; 12; 1996 günü saat 09.00'den 10.45"e kadar Hükümet binası önünde açık art- tırma suretiyle yapılacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin yüzde 75"ini ve rüçhanlı alacaklılar v arsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şartı ile ihale olunur. Böy- le bir bedelle alıcı çıkmazsa. en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 19 12 1996 Per- şembe günü 09.00'dan 10.45 "e kadar ikinci arttırmaya çıkanlacaktır. Bu arttırmada da bu mik- tar elde edılememişse gayrimenkul en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak üzere arttırma ılamnde gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edılecektir. Şu kadar ki arttırma be- deiinin malın tahmin edilen kıymetinin yüzde 40" ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüç- hanı olan alacaklann topiamından fazla olması ve bundan başka paraya çevırme ve paylaş- tırma masraflannı geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecek- tir. 2- Arttırmaya iştirak edeceklerin. tahmin edilen kıymetin yüzde 20'si nispetinde pey ak- çesı veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış. peşin para iledir. alıcı ıstediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil verilebılir. Tellaliye res- mi, ihale pulu. tapu harç ve masrafları alıcıya aittır. Bırikmiş vergiler satış bedelinden Ödenir. 3- tpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (•) bu gayrimenkul üzenndekı haklannı hususiyle faiz v e masrafa dair olan iddialannı dayanağı belgeleri ile on beş gün içinde dairem- ize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4- Ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri. teklif ettıkleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diger zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi aynca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak. bu fark. varsa ön- celikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebılmesi ıçın dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacaklan, başkaca bilgi almak isteyenlerin 996 15 Ta. sayılı dosya numarasıy la müdürlüğümüze baş- vurmalan ilan olunur. Basın: 111733
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle