03 Temmuz 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
22 EK M 1996 SALI CUMHURİYET SAYFA TELEVIZYON 17 Sını Tekin ve Şeıket Altuğ vine birlikte olacak. f 'Şirndilikdevam' Olivier Austen'ın filmi Kanada sinemasının son yıllardaki en ilginç örneklerinden biri Akbaba gözüyle western TV Senisi - "Siiper b " n '•Denız"ı Şev- v 2k\ Sam Tekin, dızıden ay- rıJnidk"an vazgeçtı "Su- p « r Baba'V ın geçen v a> ın dönemmde sevırcılerı me- fakta sırckarak "tatile" gırmesnın ardından gaze- temıze bır a^ıklanıa vapan S a m Tekin kendıne \e okulunı b raz zanıan a\ır- m a k ıs edığı ıçın dızıden ayrılaciğını açıklamı> ^'Eğer gerekirse veni dö- nemde bir iki bölum daha o>narım"^eklındekonu>- mustu Ancak. "Süper Ba- ba"nın venı bolıımlerı ıçın çekımlerın baslamasıvla setleredonen Tekın dızıve ""şimdilik" devam karjrı aldığını soyJuvor Sam Te- kin avrılmaktan neden v azgeçtığı sorusunu ise ba- sına açıklama vapmasının \asak olduğu gerekçesivle \anıisız bırakıvor Ml'RATOZER Kanada sınemasından ge- len son derece ılgınç bır « es- tem olan "C\z\\t Joe", al- ternatjf sjnema aravisindakı sınenıase\erler nın gecenın geç saatleıınde arz-ı endam edrvor F'jlmdeolav!arl910>ılın- da \ ukon da 20 v ıızv t). Ba- tı"nın ke^Ci \e "Âltına Hii- cum". arasında. Kuzev Ka- nada nın vahsı \e bozulma- mı> coğrarvasmda. kımsele- nn oturmadığı. hılebazlann uçkâğıtçıların. ver/ıJerın ve \ahsı havvanlarm egemen olduğıı bır bolgede geçıvor llgınç bır çagdır bevazlar gundeıı gune daha da gır- mektedır bolgeye gıderek daha fazla egemen oimakta- dırlar oradakı va^ama Ve artık>erlılerınonunde ıkı »e- çenekvardır Onlarla butun- TV 01.50 Cîzvit Joe - Jesuıt Joe / Yonetmen Ol/vier Austen / Senaryo Hugo Pratt, Olivier Austen, Ron Base (Pratt'ın romanından)/ Oyuncular Peter Tarter, John Walsh, Laurence Treil, Geoffrey Carey, Chantal Desroches, Valerio Popesco / 1991 Kanada yapımı lesmek olabıldığınce top- lum >asamına gırmek _va da "vokolmak"... \ e tabıı anılmasi gereken bır de doğanin gucu vardır Doğa da değısmev en > asala- rıvla. doğmakta olan vem toplumun kan>isinda hu- kumranlığını korumakladır FIIDI karakierleıı bakımın- dan da hav U ılgım, "C izv it Joe"nun lıiçbır verde rast- lanmdvacak kar.ıkterı Ka- nada nın kıtzev ındekı bolge- de geaekten \a^anıiş \ e ora dan alınnıiş "Cizvit Joe". talıise kaıdeşım araınak uze- re vollara du^en varı-çılgın bır adanıın voiculugunu \e vavidıklarını anlatı\or ^ al- nı/ oskusiı filmın geçtığı nıekanlar \e varatıcıları ba- kımından değı). bır baska 'Cizvit Joe', özellikfe alternatif sinema aravışı içerisinde olan sinemaseverler için iji bir fırsat olacak. ozellığıvle de ılgı çekıyor film Ovku. bır akbabanın gozunden ızlenıvor \e onun araeılığıvla anlatılıvor Bov lesı ılgınç bır filmı ız- lemek artık bır Mnemasev er ıçın "must" olsa eerek UBB 22.30J atv 'Sinema Salf kuşağında Woody Allen'ın filmini 'Açık Çek'e değişti 'Ankara'da Gündem' T \ Servisi - Orhan Uğuroğlu nun hazırlavıp sunduğu "'Ankara'da Gündera" programında. "Lidt'rJer sağlıklarını nasıl korujor" Norusuna _\anıt aranacak Cumhur- başkanı Süle>man Demi- rel'ınozeJdoktoru \e \u- mune Ha^tane^ı Ba^hekı- mı Doc Dr Osman Müf- tüoğlu nunkonukolacaği programda. millenekılle- rının na^ıl saglık kontro- lunden geçtıgı de anlatıla- cak. "Ankara'da Gün- dem"canlı \a\inilanivor 6 Radyo Giinleri' yerine Analann çilesi ve özverisi üzerine TGRT 23.00 Ugur'la Telepolitik' T\ Ser\isi - Hüha Lğur. TGRT'de>avımla- nan • > Telepolitik" adJı programında geçen gun- lerde bırbavan polısın bır rnılletvekılınden tokat>e- dı^ı ola>ı canlandınvor *AçıkÇek'te 11 vaşındaki bir çocuğun I miKondolar- lık çekle >apabilecekleri komik bir dille ele alırıı\or. TV Senisi - an geçen hafta bu\uklere vaumladıgı "Otelde Kargaşa" adlı ko- medıden sonra bu kez de ço- cuklar ıçın "\çık Çek"ı va- vımlı\or Once V\ood> Al- İen'ın "Rad\o Günleri"nı (Radıo Da\s) ekrana gelıre- ceğınıduvuranat\ degı^ıklık vaparak > 'AçıkÇek"ıdeğı- >ıklıkle vasına aldı On bırsa^ındakı bırçocu- ğunru\aMnda bılehavalede- meseceğj mıktardakı parava bır anda sahıp oltınta neler >apabı)eceğını komıkbırus- lupla ele alan bır Ruperf \Vainwrightfllmı (.ocuklar kadar bınuklenn de ızle\e- bıleceğı oru hallı guldurude her^ev Preston Uaters'ınes- kı biMkletıne venı bır jagu- arın çarpmaMvla başlıvor Jaguarı Quıg!e\ adlı bır hır- sızkullanmaktadır l^ınıçıne kanunMiz ısjler de karışınea ola\ı kapatmak ıı,ın Pres- ton a venlen oduller de ar- tar Çunku hırsız ı^e \ara- mavan bu bısıkletedeûerının at\ 22 00 Açık Çek - Blank Check / Yonetmen Rupert Waınwright / Oyuncular Brian Bonsall, Karen Duffy, James Rebhorn, Jayne Atkınson, Mıchael Faustıno, Chris Demetral, Miguel Ferrer. vok ustunde para \ereıek ış- ten sıvrılmak ıster Bu ne- denle a\jkustu paıa lıane^ı- nı doldumıa\ ı unuttuğu bır "açık çek" \azar Kuçuk Preston da bu hane\ ı kendı doldumıa\a karar \erır Ha- ne\e I mıhondolarvazaı \e en } akın banka\ a gıderek ı,e- kı bozdurur \rtık ha\allerı- nı gerçekkvıren Preston )ıa- vatının haaamalarını vapar İ3u\uk bır e\ alır kendiMiıe bır \as partısı duzenler \n- cak partının >onu;ıdj onu ko- tu bır Mjrpn/bekler TLRHANGLRKAN Kaıı davasi \ uzunden ko- ı.asi oldurulunce ıkı kızı \e bıroğluvla buvukkentegoç edıp apartman kapıeılıgı va- pan ^ılelı bır \nadolu kadı- nının ovkusu Halif Re- fig ın ' 1972 de Safa Onal ın senanosundan vo- nettığı "Fatma Bacı"' fil- mı Turkanasinınçıleçekı- şını \c oz\erısını duvgusal bıçımde vansıtan ancak sı- mts.il çeliskılerır? yeterınce ı>lenmedığı bır aıîe dramı Fılmde sovluluk ozentısı smıf atlaına ozlemlerı. oç dlına saplantisi anaozverı- sı kav ramlanvla bırbırıne Lırşit komımdakı (.oıukla- rın jıle ocjğından kopuşla- rı da sergılenıyor \ ıldız Kenter le kızı Levla Ken- ter. filmde de ana-kız rolıın- deler Toprak anlaşmazlığı so- nucu kocası oldıırulen Fat- nu Bacı ıkı kızı ve bır oğ- luv la goç ettığı Istanbul da luks bır apartmanda kapıcı- lık vapmaktadır Guçlukle Fatma Bacı / Yonetmen Halit Refiğ / Oyuncular' Yıldız Kenter, Leyla Kenter, Fatma Belgen, Şükran Güngör, Sertan Acar, Bilal Inci, Feridun Çölgeçen, Handan Adalı, Cemil Can Bıçakçı, Renan Fosforoğlu / 1972, Erman Fılm. buvuttuğu çocuklarından bu\uk kızı Halıme. zengın bırkonııssoncunun metresı olur Akademıde okuvan kuçuk kızı Av:>e, utandıgı ıçın arkadasjlarından anne- sinın kapıcı olduğunu sakla- maktadır Okuvamavıp. ba- kırcı çırağı olan Yusuf. ba- basinın katılını bulup. oçal- mak i(,ın \anıp tutu^makta- dır Fatma Bacı. oğlunun elını kana bulamama;>ı ıçın koeaj,ının katılını hapısten çıktığı gun kendısı vurur MERCEKLE BAKEVCA MAHMUT T. ÖJVGÖREIV TRT Genel Müdürü Kim? Bızım medyanın kımı yazarlarının "Bızanslı"dı- ye adlandırdığı son TRT Genel Muduru, yıne med- yan/n ılen surduğune gore TRT'yı "yıllar boyunca babasının çıftlığı gıbt yonetmeye kalkışmış, ardın- da pek çok yolsuzluk, usulsuzluk ve hukuksuzluk bırakmış ve TRT'yı parasal açıdan batırmıştır " Bu yolsuzluklar devletın ılgılı kuruluşları tarafın- dan da belgelenmış, TRT Genel Muduru hakktn- da soruşturma açılması ıstenmıştı. Yıne medya- da ılen surulen savlara karşın yolsuzluklann ve usulsuzluklerın hesabı b/r tur/u sorulmadı Şımdı TRT Genel Muduru gorevden alındı. Bu hesap hâlâ sorulmayacak mı? Ben burada son yıl/arda TRT hakkında çok az yazı yazdım Çunku Turkıye'dekı genel yozlaşma her kurum gıbı TRT'yı de etkılemış ve bu yayın ku- rumunun da hem gerılemesıne ve hem de eskısı gıbı onemsenmemesıne yol açmıştı. Durum bel- lıydı Bunu saptadıktan sonra, bana gore artık soyleyecek pek fazla bır soz kaimamıştı TRT'nın yayıniarı ortadaydı. TRT'dekı yolsuzlukları ıse baş- kalan belgeleyıp yazıyor çızıyor, sergılıyor ve açık- lıyordu Bunlara deg/nmedım. Çunku elımde belgeler yoktu, belkı bıraz da bu ışın benım uğraş alanıma gırmedığını duşundum Şımdı gorevınden alınan TRT Genel Muduru'nun arkasından bu konuda sormaya kendımı yetkılı gorduğum ancak bır so- ru var. Belgelere dayandığı ılen surulen bu yolsuz- luklann hesabı sorulmayacak mı'? (Herhalde çok sayıda kımse bu soruya "hayır" dıye yanıt vere- cektır.) Yıne de bır ıkı noktaya değınmeden geçmek ıs- temıyorum Gunumuzde de eskıden ben de bu devlet, TRT'de, unıversıtede, dığer alanlarda du- rust, namuslu, yeteneklı ve mesleğının sahıbı sa- yısız ınsanı haks/zca cezalandırmış, surmuş, aç- lığa ıtmış ve surundurmuştur Belgelerle yolsuz- luklannın ve usulsuzluklennın saptandığı ılen su- rulen bır TRT Genel Muduru'nun cezalandırılma- ması, devletın bıle bıle kıydığı durust ve yetenek- lı ınsanlara karşı yenı ve buyuk bır haksızlık olmu- yor mu? Gıden TRT Genel Muduru, ustelık TRT'ye yay/n- cılık bakımından da hıçbır yenılık getırmedı Bu ge- nel mudurun yakınları olduğu anlaşılan bırtakım "danışmanlar"dar\ başka Bunlar da yayıncılık- la uzaktan ve yakından hıçbır ılışkılerı ve bılgılerı olmadığı ıçın TRT'ye yıllarca emek vermış perso- nele boşu boşuna caka satmaktan başka bır ışe yaramadılar. Eğer gıden TRT Genel Muduru'nun donemınde kımı olumlu yayınlarla karşılaştıksa, bunlann hepsını TRT'nın asıl elemanlarına borç- luyuz Gıden TRT Genel Muduru, orneğın Ankara Radyosu'na bır kez bıle gelıp orada yıllardan be- rı çalışıp duran radyocularla goruşmeye katlan- mamıştı Bakahm, yenı TRT Genel Muduru neler yapa- cak? Haberı degışık açıdan ınceleyen bır kıtap- Nur- doğan Rigel, "Haber, Çocukve Şıddet", DER Ya- yıniarı, Istanbul, 1995. KENT HABERLERI KJEREKLJ11İstanbul'da su kesintisi • İstanbul Haber Servisi - Kâğıthane Arıtma ve Terfi Merkezı ndekı tratolarda vapılan bakım çalışmalan nedenıyle bugun bazı semtlere su verılemeyecek İSKFden vapılan açıklamava gore bugun saat 08 00 ıle 20 00 saatlerı arasında su venlemeyecek yerler şoyle Kâğıthane Hasdal Alıbeykoy. Çağlavan. Humvet Vfahallesı Gursel Mahallesı Okmeydanı cıvarı. Anadolu Şark Kahvesi. Kustepe. Mecıdıvekov. Şışlı Te^vıkıve. N'ısantası. Maçka. Taksım. Elmadağ Kurtulus. Cıhangır Sıraseh ıler Caddesı. Ferıkov. \'enı Levent ın tamamı Ovak Sıtesı. Hisarustu Mahallesı. Etıler. Llus Mahalle^ı. Çelıktepe Gultepe. Şırıntepe Sanavı ^îahallesı. Sevrantepe. Avazağa. Harp Akademılerı. /stınve. Tarabva. Sanyer. Rumelıkavağı. Sılahtar. Kuçukkoy, V ıldıztabva. Bavrampa^a. Terazıdere. Atı^alanı. Esenler. Yıldırım Mahallesı. Cebecı. Sultançıftlığı, Metrıs. Haskov. Kasımpasa. Evup. Edırnekapı ve Fatıh'ın bır kısmı Eminönü Belediyesi'nde sözleşme • İstanbul Haber Servisi - Emınonu Beledıvesi ıle DlSK'e bağlı Genel-Is Sendıkası arasındakı 419 isçıvı kapsavan toplu ı^ sozlesmesı goruşmelennde anla>ma sağlandı Anlasmava gore 1 \lart 1996 tarıhınden geçerlı olacak sozlesmev le. ı^çılenn ucretlenne bırıncı vıl vuzde 50 2. ıkıncı \ıl vuzde 60 oranında zam yapılacak Sosval haklarda ise vuzde 140 ıleyuzde 250 oranında artı> sağlandı Boylece yenı gıren bır ışçının elıne net 23 mılvon ^7"? | ] r a 20 vıllık bır ışçının elıne de 28 mılvon 911 bm lıra geçecek Dolandırıcılar yakalandı • İstanbul Haber Servisi - Sahte isimlerle kurduklan sırketler adına bankadan çekler alarak. ığı olmamasina rağmen bu çeklerı pıyasadan mal ı kullanan ve bu yontemle yaklaşik 30 nılyar lıra gelır elde eden 5 kışi yakalandı Ntanbul vlaîı Şube Mudurluğu'nden vapılan açıklamava gore. 3ağcılar Beyoğlu ve Bahçelıevler'dekı 4 ış_ven ahîbının dolandırıldıkları yolundakı şıkâvetlerı ızenne baslatılan soruştumıa sonucu Mehmet Selım çıer. Beyhan Demır. Kmaıl Kasapoğlu. \eysi Kaya e Osman Karaboğa adlı kisılergozaltına alındı Aynı sbekenın uyesi olduğu one surulen Mehmet Bozan avaı ıse polis tarafından aranıyor •olisin işkence davası I Istanbul Haber Servisi - Asay ış Şube luduriuğu'nde bır sorgu sırasında ıkı kişiye ı^kence tptıkları ıddıasıyla bır muduryardımcısı ıle bır )mıserın 10 yıla kadar hapis cezası ıstemıvle ırgılanmalarına devam edıldı Istanbul 1 AğırCeza ahkemesı'nde bugun vapılan duru^maya tutuksuz nıklar Muzaffer Candan ıle Cengız Ersal katılmadı ahkeme heyetı dunişmayı Emnıyet Mudur ırdımcisi Muzaffer Candan'ın yenıden dınlenmesı n ılerı bır tarıhe bıraktı işhekimlepi eğitimi İstanbul Haber Servisi - Ktanbul dişhekımlerı jsı tarafından gerçekiestırılen "Sureklı .hekımlerı Eğıtımı" programında dışhekımlığınde .malar konusu ele alındı Moderatorluğunu I^tanbul ıversıtesi Dişhekımhğı Fakultesı oöretım lennden Prot Dr Gunduz Bayırlı'nın vaptıöı lantıda dis travmalarının onemlı bırdış problemı jğuna dıkkat çekılerek ozellıkle çocukların •ketlı olmalannın çeşıtlı kazalarla karşılaşmalanna en olduğu vurgulandı Erman Aslanoğlu: SaJdırganlar Kemalistleri yıldıramayacakJarını biJmelidirler ADD'ye yapılan saldırı kınandıİstanbul Haber Servisi - Ataturkçu Du>unce Denıeğı ( ADD) Kartal Şubesı ne vapılan saldırı C HP Istanbul ıl orgutu. Kadın Kunılu \e ADD Genel Baskanı Suphi GursoUrak ve ADD Kadıkov subelerınce vapılan açıklamalarla kınandı ADD Kartal Şubesı ne oncekı gece kımlığı henuz belırsız kısi veva kı^ılerce vapılan saldırıda bınanın camları kırılmıs kapisına da bıldırı asilnıı^tı ADD Genel Baskanı Suphı Gursovtrak vaptığı vazılı açıklamada bınada kımse bulunmadığı ıçın can kavbı olmadığını bıldırdı Gursovtrak, saldırganların olavı gorgu tanıklan onunde gerçekleştırdıklerını one surerek saldırganlar hakkında Içı^len Bakanlığı. Istanbul Valılığı ve Kartal Savcılığfnı gereklı ışlemlen suratle vapmava davet ertı ADD kadıkov $ube Baskanı Erman Aslanoğlu da vaptığı vazılı açıklamada. saldırının Ataturkçu dusunceve kar^ı gerçeklestırıldığını belırterek. '•Saldırganlar bu tür taci/lerle Kemalistlere geri adım attırına\;uaklarını >e onları v ıldıranıa\ acaklannı bilmelidirler" dedı Cumhurıvet Halk Panisi (CHP) (stanbul II Baskanı Mehmet Ali Özpolat ıse açıklamasında "Refah>ol hukümetinin u>gulamalarından guç alan akıl \e bilim dıısmanı gericilerin saldırılarını her yün biraz daha >a>gınlaştırdıklarını" belırttı "Din" adına vaptıklannı sovledıklen bu saldınnın ınsanlann dının >ucelığını. kutsallığını. ınsanlann kardeslığını ve mutlulugunu temel alan felsefesını a>aklaraltına aldıklarını sovleven ıl baskanı Ozpolat. vapılan saldırıvı protesto ettıklennı ıfade ettı CHP II Kadın Kurulu Ba^kanı Muazzez Çelebi da bu tur saldırıiarla korkmak ve genve çekılmek venne daha çok ••bilendiklerini" vurguladı ve saldınv ı protesto ettı İstanbul'da su sorunu 'Bulaşıcı hastalık tehdidi gündemde' İstanbuf Haber Servisi - Çevre Bakanlığı De\ let Su Islen (DSI) ıle Turk l^bırlığı ve Kalkınma Ajansfnın (TFKAl. ortaklaşa duzenledığı "Kentsel Surdurülebilir Su Temini ve Yönetimi" semınerı dun Istanbul da basladı 2000>ılında istanbul'da su sorunu vasanacağı belırtıldı Golden Age Otelfnde vapılan semınerde konusan Bırleşmış Mılletler Avrupa Ekonomık Komısvonu ( AEK) Tembilcısı Rainer Enderlain hukumet \e çeşıtlı kurulu^ların tuııı çalısmalarına karsın 2000 Mİında 110 mılvondan fazla ınsanın veterlı ıçme suvu bulamavacağını sovledı Ozellıkle nufusıı hızla artan btanbul ve Moskova nın belırgın bıçımde su sorunu vasavacağını belırten Enderlain "Bu şehirlerde hepatit A ve kolera gibi bulaşıcı hastalıkların artmasından ka>gı du>uvorum" dedı Somnların çozumune ılı^kın çesıtlı polıtıkalar uretıldığını anlatan Enderlain "pek çok ülkenin bunlara uvmadığını" sovledı Semınerın açıhsında konusan Çevre Bakanı Zivaettin Tokar da ozellıkle sudakı kırlennıevı onlemenın kırlenme sonucunda ortava çıkan somnları tedav ı etmekten daha kolav olduğunu belırterek "Dogadaki butun varlıkların \asamak için suva ihti>acı var. Oıinva nufusuna paralel olarak su ihttvacı da giderek artıv or" dıve konustu Turkı etımhurıvetler Arnavutiuk Çek C ıımhurıvctı Bevaz Rusva Bulganstan Ermenıstan, Gurcıstan. Hırvatistan. Lıtvanva. Letonva. Estonva. Macanstan ve Rusva C umhunvetı'nın katıldığı semıner 25 ekım luma gunu sona erecek Emekli-Sen 3 No'lu Şube Baskanı Konun, sendikalarının u>e sa.Msının 50 bin olduğunu sövledi. Emekli-Sen Aksaray 3 Nolu Şube Baskanı Berat Roman 'Sorunlar örgütlenmeyle çözülür' ELEFONL4R Bilinmeyen Numaralar: 118 Yangm Ihbar: 110 Polıs imdat: 155 Jandarma: 156 Zabıta Müduıiüğü 153 ALOlSKİArıza 185 • SAĞLIK HızırAcıl: 112 Sağlık Müdürlüğü: 0-212 638 30 00 Cerrahpaşa Tıp: 0-212 588 48 00 Marmara Tıp: 0-216 327 10 10 Çapa Tıp: 0-212 534 00 00 Haydarpaşa Numune 0-216 345 46 80 Şişli Etfal: 0-212 231 22 09 Taksim llkyardım: 0-212 252 43 00 SSKSamatya: 0-212 588 44 00 SSK Okmeydanı: 0-212 221 77 77 SSK Göztepe: 0-216 302 41 46 • TRAFİK Trafik Şube Md.: Trafik Nöbetçı Amiriıği: 0-212 288 72 25 Trafik Anadolu Yakası: 0-216 377 22 04 Trafik Denetleme Şb. Md: 0-212 288 99 33 • THY içHatlan 0-212 663 63 00 DışHatlar: 0-212 663 63 00 Rezervasyon: 0-212 663 63 63 • DDY Sırkeci Danışma: 0-212 527 00 50 Haydarpaşa Danışma: 0-216 348 80 20 0-216 348 80 20 • VAPUR Şehir Hatları: 0-212 244 42 33 DenizYollan: 0-212 244 02 07 Oeniz Otobüsü: 0-216 362 04 44 • T E K ElektrikArıza:186 Beyoğlu: 0-212 237 23 50 Kadıköy (Aktaş): 0-216 384 29 59 Sefaköy: 0-212 551 15 74 SarıyenO-212 223 50 81 0-212 289 16 11 Bakırköy: 0-212 547 12 81 • Mezarlıklar Müdürlüğü: (Zincirlikuyu): 0-212 272 13 74 Topkapı: 0-212 534 46 25 P Hava Tahmini Oğrenme: 0-212 663 0796 Meteorolojı Bölge Mudurluğü: 0-216 355 23 05 İstanbul Haber Servisi- Emekli-Sen Aksarav 3 Ko'hı $ube Baskanı Berat Roman. Calısmave Sosval Guvenlık Bakanlığı'nın bugun zorsartlar altında vasavan emeklılerın sorunlarını gıdermek amacıvîa kuıulan sendıkalarını vasal olarak taııı- mamalarının hukuk dı^ı olduğunu one surdu Ro- manvaklaşık l v ıl once kuıulan sendıkalannınor- gutlendığı ıl ve ılçe savısının 4^ ııve savısnıın da 50 bıne ula^tığını ıfade ettı Bugun Turkıve'de emeklılerın olumsuz ko-.ul- laraltında vasadığını belırten Berat Roman bu so- runun da tek çozumıınun orgutlennıeden geçtığı- nı sovledı Bu anlamda I isTemeklının bır araja gelerek 12 Tenımıız 1995 te kuıduğıı sendıkaııın DİSK uvesi olduktan sonra Avrupa Isı,) Sendıka- larf na(ETLC) bağlı EmekhlerFedarjsvonu nun (FERDA) uyesi olduğunu sovledı Berat Roman Emekli-Sen ın bugune kadaı Ca- lışma ve Sosval Guvenlık B.ıkanlığı tarafından tanınmamasınınanavasanın 90 maddesıne. Insan Hakları Evrensel Bjldınıesi nın 3 maddesıne ve bırçok ııluslararasi anlasmava avkırı olduğunu kavdettı turkı>e de emeklılerın sosval haklannı koru- duğu one surulen Işçı Emeklılerı Cemıvetfnın bas"kanının bıle ısçı emeklısı olmadığını one su- ren Roman. bıınuıı tuzuğe de uvmadığmı belırttı Sadete sendıkalarm hak arama' ve koruma orgu- tu olduğunu anlatan Roman. "SSK jönetiminde de emekli adına sandalve işgal eden bu cemi- vet. emeklilerin aidatlarını almaktan başka hîçhir iş > apmamaktadır v e emekli işçileri ha- berdar etmeden u>e vapıp kendilerine çıkar sağlanıaktadır" dedı " \dil duzen" \e *veni Liberalizm'in ortalığı kasıp kavurduğu şu donemde emekliler adeta >ok savılmaktadır. İnsanların ömrünün uza- ması neredevse suç gibi gdrulmekte, artık 'Çok v aşadığını/ için boş \ ere maaş alıyorsunuz" de- iıilnıektedir" dıve konusan Berat Roman. Tur- kıve de emekli olarak va^amını surdurmenın çok zor olduöunu dıle getırdı OKURMEKTUBU Başkana açık mektup Bahçehevler Beledıye Baskanı Savın Saffet Bulııfa açık mektuptur Okul serV l s |e r ı ,) e beîedıvenın çop top- lama servis saatlen bırçok kez çakışmakta. a>nı saate denk gelmektedır Bu durum çok kez okul serv'ıs sofor- lenvle. beledıyenın çop kam>onu «ofoıu ve çalısanlan arasında tartı^malara nede n olu>or İlçedekı sokakların daroluşu. otomobıllenn karşıdklı park etmelerı her ıkı serviMn de ışını zorlaştırmakta. aereksız tartışmalara neden olmaktadır Bu soriinun çozumu acaba o kadar zor mudur^ Omeğ.n çop top|a m < 1 > a v a r ) m s a a t d a h a o n c e veva geç başlanamaz mı' B u konudakı aereksız tart.s- maları onlemek ıçın ılgılı|ere e e r e k | | t a |,-m a t l v e r e ceğı- n.ze ınanı>or, çahşmalann,^ başarılar dılı>orum Bahçelieue r s a k i n i j Kasımpaşa'da çöp kutusu yok Bızler. Kasımpaşa'da o t u r a n b , r 2 r N a t a n das.z Oturduğumuz semtte bulünan ana caddelenn hıçbırın- de çop kutusu >ok Be>o|>|u Be|ed,>esfn,n. çacdas bır toplum olma ıddıasındak, Turkıve'nın en buvuk kentı olan tstanbul da, çopl.-nnc a d d e , e s o k a k | a r a - a t l | m a s l . na bu şek.lde goz >umm,1 ,l b u t u n s e m f s a k m l e n n ı r a . hats.zedıyor Tem.z b . r ç n r e n ] n u v s , a r | , ö | n b | r E 0 J > t e r . gesı olduğu gunumuzde. I i e > o S | u B ere d,vesrnın'budu- >arsızlıgını anlamakta zo,,uk ç e k ı v o r u 2 ' Beledı>e vet- kıhlennden konu>la ılg,l,a c | | e n o n , e m a h n m a s ı m b 'e k . lıvoruz B ' ^ GRLP KASIMPAŞAL1
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle