27 Haziran 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
EKİM1996SAU CUMHURİYET SAYFA HABERLER MGVgecesinde gergmliği I feanbul Haber Senisi - Bcspakan Necmettin ErDitan.dünakşam Mılii -Gençlık Vakfi'nın Ubtlararası Lütfi Kırdar Kcrferans Salonu'nda düztuledığı tcplantıya katı cı Toplantıda tstanbul taranndan fılm duyurusu ^apıdi Gösterilen fılmde _dar>^Ö2 göriintülerinin jolniîM salonda tepki yarattı. t)an>öz ılk kez _görindüğünde salonda hafif bir uğultu duyulurken ayru jöruntu vınelenınce salortiakiler "•Allahüekber" diye ^agırmaya \e ıslık çalnuya başladılar. Tepkıler ûzerne film göstenmi Resıldı. Daha sonra "Sunucunun anonsuyla başka •foir fı m gösterıldi. •Çflter, Bilgin'i gclztJen çıkandı' • A>KARA (ANKA) - DYP Genel Başkanı Dışışlerı •fBakanı ve Başbakan •Vardincısı Tansu Çıller'ın. TüRBAN Gene! Müdürlüğü -^ırasında vaptığı ıddia edilen ^olsuzluklar ıle ilgılı olarak mahkemelerde yargılanabılmesı ıçın lsparta Mıllenekılı Ömer Bilgın'ın dokunulmazlığının Jcaldınlmasını önermeyi planladığı ılerı siirüldü. Çiller'm. TURBAN ıle ilgıli ^raştırma kotnısyonunun, dönemın başbakanı olarak kendi hakkında da konuyla iJgil) bır soruşturma lcomisyonu oluşturulmasını Öneren raporunun Meclis gündemıne geldiğı bir dönemde böyle bır hazırhk içinde olması ise dikkat çektı. €HP, kurultay sezonunu açü fl ANKARA (ANKA)-CHP. urultay delegelenvle topladığı kiiçük \urultayından sonra üç iurulta} daha toplayacak. CHP yetkilılerinden edinilen bilgiye göre parti 23 kasımda ılk olarak >urt çapında c'Gençlık Kuruitayı' düzenleyeeek. Illerden •seçılerek gelecek olan gençlık delegelerı kurultayda _gençhğın sorunlarını ve çözüm yollarını tartışacaklar. Araba saltanaö devam ediyor • ANKARA (ANKA) - Kamu kurum \e kuruluşlannın araba saltanatı REFAHYOL koalısyon hükiimeti döneminde de sürecek. TBMM Başkanhğı'na sunulan 1997 malı yılı bütçeyasa tasansında bu yıl toplam 1538 yenı araç satın alınması öngörüldü. Önümüzdeki yıl en fazla araç Adalet Bakanlığı, MıJlı Savunma Bakanlığı. Jandarma Genel Komutanlığı. Sahil Güvenlık Komutanlığı. Maliye Bakanlığı. Sağhk Bakanlığı, Orman Bakanlığı için ahnacak. Kalemli'den 'çoksesli' açılış • ANKARA (ANKA) - Cumhurbaşkanı Vekili ve TBMM Başkanı Mustafa Kalemlı, Tevfik Fıkret Lisesı'nm jenı binasmı öğrencilen bağırtarak hizmete açtı. ICalemlı. açılış törenınde. İstıklal Marşı'nı çok gûzel okuduklan ıçin öğrencılere önce kendi lerini alkışlattı. Kalemli, "Bu okulun sızin olduğunu göstermeniz ıçin hep bir ağızdan bağırmanızı ıstiyorum" diye öğrencileri bağırttı Makedonya'da Tiirkçe yasağı • ANKARA (AA) - ANAP Manisa Mıllervekili Abdullah Akarsu. Makedonva Eğitim Bakanlığı'nın Türk kökenli Makedon \ atandaşlann Tiirkçe eeıtim görmelenni yasaklamasını. TBMM gündemine getirdı. Akarsu, Başbakan Necmettin Erbakan tarafından yanıtlanması istemıyle TBMM Başkanlığı'na \erdığı soru önergesinde, Tiirkçe eğıtımin yasaklanmasından sonra 78 kışınin katılımıyla başlatılan açlık gre\ inin sürdüğünü ve grevdekı msanlann yanya yakınının ölüm tehlıkesi ıle İcarşı karşıya olduğunu bıldırdı. "Hükümetımız bu konudan haberdar mıdır" dive soran Akarsu. Makedonya hükümetinin uyanlıp uyarılmadığının açıklanmasını ıstedı. Uluslararası İslami Öğrenci Organizasyonlan Federasyonu'nun toplantısında Başbakan'a övgü 'Erbakan aranan Islam liderPIstanbul Haber Servisi -Başbakan Necmettin Erbakan. dıin Istanbul'da üç uluslararası Islamı toplantıva katılarak bırer konuşma yaptı. Erbakan. II. Avrasva Islam Şûrasf ndakı konuşmasında hadıs ve tefsırlenn ambajlanarak kışılere ulaştınlmasını ısterken, Uluslararası Müslüman Kadmlar Konferansı'nda "Eşitlik diye ağır hizmetieri hanımlara \ermek, fevkalade yanlış bir düşüncedir" dedı. Başbakan Necmettin Erbakan. önce Dedeman Otelfnde başlayan II. A\rasya Islam Şûrası'na katıldı. Erbakan şûranın açış konuşmasında "Asd hayırlı olan tefsir ve hadislerin ezberlenmesi değiL, ambalajlanarak kişiiere ulaşrınlnıasıdır" dedı Daha sonra. Uluslararası Islamı Öğrenci Organızasvonları Federasvonu (IIFSO) toplantısına katılan Necmettin Erbakan. hanımların toplum vaşamındakı önemını ve çalışkanlıklannı vurgulavarak. "Erkekler savesinde asla giremeyeceğimiz bir >ere. hanınılann e\ sohbetleriyle girip, böylece biz kaleyi içten fethediyoruz'"dedı. IIFSO Genel Sekreten AbduUah Tahir Syed ıse Erbakan'ın fslam dünyası ıçın aranan lıder olduğunu savundu. HFSO'nun 4 gün sürecek olan 9. Lluslararası Kongresı dün Lütfı Kırdar Konferans ve Sergi Sarayf nda Kuran okunarak başiadı. Oturum başkanlığını Istanbul Büyükşehır Beledıye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı kongrede konuşan Erbakan. hanımlann toplum yaşamındakı önemını ve çalışkanlıklannı vurgulayarak. şöyle devam ettı: "Biz hanınılann çalışrnalannın ne kadar başanlı olduğunu seçimlerde gördük. Erkekler savesinde asla giremeyeceğimiz bir Çiller. Uluslararası İslami Öğrenci Federasyonu toplantısının Kuranı Kerim okunarak yapılan açüışı sırasında başını örtmeyi ihmal etmedi. (Fotoğraf: KAAN SAGANAK) Erbakan 'M-8' için hazırlıkta ANKARA (Cumhuriyet Biırosu) - Başbakan Necmetön Erbakan. sanayüeşmiş 7 Batıh üJke- yi biraraya getiren G-7"ye karşı. 8 Müslüman ül- keyi birçatı aitmdatoplamayaçalıştığı< *M-8"mo- deli içindeneme adımı hazırlığında. Erbakan, bu amaçla 8 Müsîüman üikeden bakanian Istan- bul'da bugün yapılacak "Kalkınmada İşbîrüği" loplantısınadavetetti. Toplantıya katılmak ama- cıyla îran Dışişleri Bakanı Ali Ekber VeJayetL Pakistan 'dan Pencap eyaleti pariamento sözcüsü- Hamis Ramey, Endonezya'dan da Bilim ve Tek- noloji Bakanı Dr. Habibi Türkiye'ye gefdi. Erbakan'ın. toplantıyı M-8 zirvesi olarak yan- sıtmayı uygun bulmarnası üzerine, îstanbul'da u Kalkınmada İşbirügi" adlı bir konferans dü- zenlenmesini istedifi ve M-8 projesinin aynntı- lannın görüşülmesine karar verdiği kaydedildi. Dışişleri Bakanlığı'ndan dûn yapılan yazılı açıkJamadada konferansa katılan ülkelerin eko- nomik sorunlan ile gelişme düzeyleri açısından birbirlerine yakın olduklan beîirtildi. yere, hanımlar e\ sohb«tleri> le girip evin hanımını etkili>oriar. O da eşini etkiliyor. Böylece biz kaleyi içten fethediyoruz." Dünyada soğuk savaş dönemının bıttığını. ancak dünyada kan. katlıam \e çıfte standardın bıtmedığını ıfade eden Erbakan. "Bugünkü Bati modelinin temeli firavunlara kadar gidiyor. Batı modeli hakkı değiL kaba kın veti üstiin tutan zihniyetin ürünü. Halbuki insanlık hakkı üstiin tutacak olursa. dümada saadet ve banş olur. Batı düşüncesi düşnıanlığı üstün tutuyor. düşmanlıktan kimseye havır gelmez" dı\e konuştu. Dünyada 25 yıl ıçınde büyük bır değı^ımın yaşanacagını, Avrupa ve Amerıka'da olan üretım ağırlığının Asya ülkelerine kayacağını öne siiren Erbakan. bu değışımle bırlıktc kaba kuvvete davanan modelın değıl. hakkı üstün tutan bir dünyanın kurulma.sını ıstedıklerinı anlattı. Erbakan. bır örnek de vererek aspınnın asıl maddesinın mıdeye zararlı olduğunu. ancak bunun değışık katkı maddelenyle mıdeve zararlı olmaktan çıkanlarak. ağrıları dındırmekte kullanıldığını söyledı. Bununla gençlere tenıel bilgıler venlmesının. kımyanın öğretılmesının yanı sıra. ılaç sanayiı ve ambalaj sanayıınin de gehştınlmesı gereğıni vurgulayarak. *Öyleki,insanlar gerçek ilaçtan yararianabilsûı. Dünyanın analomisini de gençierimize tanıtmalıyız ki siimürüv ü görsünier ve adil düzeni kursunlar" diye konuştu. Kongrede söz alan IIFSO üyesı Islam ülkelerı temsilcilen ıse konuşmalannda Erbakan'ın Islam dünyası ıçın esın kaynağı ve aranılan bır lıder olduğunu belırttıler. IIFSO Genel Sekreten Abdullah TahırSyed, Müslüman öğrencılerın biraraya gelmesinde IIFSO'nun önemlı bır platform olduğunu söyledı. Afnka'dan Asya'ya ve Amenkada 73 ülkenin öğrenci federasyonunun IIFSO üyesı olduğuna ışaret eden Syed. IIFSO"nun gençlere eğıtım vererek, düşüncelerını homojenleştırmeye ve bır gündem oluşturmaya çalıştığını bıldirdı. Syed. Erbâkan"a da teşekkür ederek. Erbakan'ın sadece Türkıye'nın değıl. bütün Müslümanlann önderı olduğunu kaydettı. Başbakan Yardımcısı Tansu Çilter de sempozyumda bir konuşma yaptı. Kuran okunurken başını örten Çiller, konuşmasına besmeleyle başiadı. Çiller. "Kullar dine hizmet ettikleri takdirde Allah da onlann vardımcısı olacaktır" dedı. Çiller. İstıklal Marşı okunurken başörtüsünü çıkardı. Parti yönetimi gensoru oylamasına katılmayan Kamhi ile Aloğlu'na ceza vermemeyi düşünüyor DYP yumuşama eğüîınine girdi HÜLYAKARABAĞLI ANKARA -DYP yönetı- mı gensoru oy lamasına ka- tılmayan İstanbul rriilletve- kıllen Jefi Kamhi ile Sedat Aloğlu'na venlecek dısiplın cezasında yumuşama eğılı- mine girerken, muhalelefet- le birlikte kabul oyu kullanan Manisa Milletvekıli Ayseli Göksoy'un ıhraç edılmesı gündemde. DYP Grup Baş- kanvekılı Ali Rıza Gönül. hakkında peşın hükümlü ol- madıklarını öne sürdüğü Göksoy'un savunmasınm alı- nacağmı belırterek, "tdam- dan önce herkes >argüanır" dedı. DYP grup yönetiminin alacağı kararlar. aynı gün. TURBANyolsuzlu'ğu nede- nıy le onlarca dosyadan do- layı hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulan ÖmerBilgin'in de bulundu- ğu Disıplin Kurulu'nun ona- yına sunulacak. Ortaydan ge- çen kararlara. Grup Haysıyet Divanı ıle Y'üksek Haysiyet Dham'nın ortaklaşa yapa- cağı toplantıyla işlerlik ka- zandınlacak. DYP Grup Başkanvekili Ali Rıza Gönül. Grup Yöne- tim Kurulu"nun bugün saat 11.00'de toplanarak. her üç millet\ekilinın durumlannı ele alacağını söyledı. Aloğ- lu ile Kamhi'den şu ana ka- dar oylamaya katılmama ge- rekçesi gelmediğıni v urgula- yan Gönül. "Ancak. Kam- hi'nin kolunu incitmesi ma- zeretsayılabilir"dedı. Aloğ- lu'nun. DYP Genel Başkanı Tansu Çiüer'den ızinlı oldu- ğunu belirten duyunrlar ol-- duguna dıkkal çeken Gönül, u Eğer izinle ilgili diger grup baskanvıekiUerinin bilgisivar- sa. Aloğlu'na disiplin cezası uygulanmaz*' dedı Gönül. "İ/in alııııp alınmadığı ko- nusunda ay nca Çiller'i ara- yacak mısınız" sorusuna. "Hayır" karşılığını verdi. Ali Rıza Gönül. gensoru görüşmelerı öncesınde DYP'nın baglavıcı karar al- masına karşın Ayseli Gök- soy'un buna uymadığını anımsatarak. "Tüzüğümüze göre, bunun gereği ihraçtır" dedı. "Tartışma çıkar" Oglunun Sağlık Bakanlı- ğı Müsteşar Yardımcılığı'na getırilmesı karşılığında hü- kümetı desteklediğı kayde- dılen DYP Hakkânlviilietve- kılı Mustafa Zeydan da. grup yönetiminin Kamhi ıle Aloğ- lu'nun öne süreceğı mazeret- Ier konusunda tıtızlıkle dav - ranması gerektığını söyledı DYP'nin bağlavıcı karar al- dığına dikkat çeken Ze> dan. "Grup yönetimi şimdi bun- ları izinii sav arsa. yani. genel başkanımız. siz ov lamava gel- meyin mi, denıiş olujor?" dedı. Ze> dan. sağlıklı karar- lann alınmamasmın DYP'de ciddı bir tartışma varataca- ğına ışaret etti. ÇtZMEDEN YUKARI MUSA KART Çiller, 'DGM kapsanundaki suçlarda gözaltı süresini kısaltacağız' dedi 4 SIFIR NOKTASII ORAL ÇALIŞLAR e-mail: [email protected] Esenler'de 10 kişiyi gözünü kırpmadan öldüren katillerin ey- lemini bazı gazeteler "Namus katliamı" başlığıyla verdiler. Bir ülke ne kadar gerıyse o ülkede- ki kutsal değerler adına cina- yetler de o kadar canavarca ve insanlık dışı yöntemlerle gerçek- leştiriliyor. Esenler'deki vahşetı, TV kameralanndan ve gazeteler- deki fotoğraflarından ızlemeyi yüreğim kaldırmadı. Hertaraf kan gölü. Parçalan- mış cesetler insanın tüylerini ür- pertiyor. Sağ olsun, gazeteleri- miz veTV'lerimiz bu vahşeti es- ki deyimle, "32 kısım tekmılı bir- den" yayımlamayı bir marifet saydılar. Artık hafta boyunca, bütün "reality s/?oıv"larda bu kan gölünün en çarpıcı (!) görün- tülerini doya doya izleme olana- ğı buluruz. Esenler'deki namus katliamı- nın gerçekleştırildiğı gün gaze- telerin başlıklarına yansıyan ba- zı haberler, Türkiye'nin nasıl bir ruh hali içinde olduğunun san- ki aynası gibiydi. "5yıldızlıişken- ce", "Eczacı katiline 7 milyaıiık dava", "Seviştiği kadınt zincira vurdu", "Sevgilisi uğruna aile- siniyoketti", "Animatörkızı boğ- dular", "Caddede erkek cese- 'Namus' Katliamına Yol Açan Kafa... di", "Trayesti bombacıları", "VampırÖmer, A-RHpozitifkan seviyor". Bu başlıklaryalnızcabir gazetenin üçüncü sayfasından. Diğerlerini de yazmaya kalksak, bütün yazıyı bu başlıklarla dol- durmamız işten bile değil. Gazetelerin haberleri veriş bi- çımi ayrıca tartışılabılir, ancak yine de bu haberler. gündelik yaşamımızın ne kadar şiddetle dolu olduğunu göstermesi ba- kımından çarpıcı bir görüntü oluşturuyor. Esenler'de katiller 10 kişinin canını alırken Türkiye'nin Güneydoğusu'nda günde kaç kişinin öidüğü artık haber ol- maktan bile çıkmıştı. Gazetele- rı karıştırdım. Hıçbırınde o gün Güneydo- ğuda kaç kişinin öldüğüne iliş- kın küçük de olsa bir haber yer almıyordu. Yalnızca Dernokrasi gazetesinin başlığı bu bölgede- ki vahşete tanıklık ediyordu: "Yüksekova'da Iran sının üzenn- deki Kendalok bölgesinde el ve ayaklan bağiandıktan sonra kur- şuna dizilmiş 30 kişinin cesedi bulundu." Esenler'deki cinayet, Türki- ye'nin şiddetle yoğrulan alt kül- türünün artık bir çılgınlık nokta- sına geldiğini göstermesi bakı- mından önemli. Bu cinayetin asıl üzerınde durulması gereken ya- nı, "namus" kavramına ilişkin boyutu. Gazetelerin yazdığına göre, öldürülen iki kadın, koca- larını terk etmişler ve kendileri- ne yeni sevgili bulmuşlar. Böyle bir işe kalkışmanın ne kadar tehlikeli olduğunu şanı- nm o kadmlar da biliyordu. Ölüm tehlikesini göze aldıklanna gö- re, ya birlikte olduklan erkekle- ri çok seviyorlardı veya eski ko- calanndan kurtulmak için baş- ka bır yol bulamamışlardı. Seni istemeyen bir kadını öldürmek nasıl bir namus anlayışı? Işin acıklı yanı, bir "liberal" gazete- mizin, cinayetten kadınları so- rumlu tutması. Öldürülen Nu- ran'ın fotoğrafını basan bu li- beral gazetemiz resim altına şun- lan yazmış: "Korkunç katliama Abdullah Aydın'/n eşi Nuran neden oidu." Bu resim altını yazan Yeni Yüz- yıl'daki gazeteci arkadaşıma ben de şunu soruyorum: Eğer o ka- dmlar değil de, onlan öldüren kocaları, yeni sevgililerbulsa ve yeni bir eve taşınsalardı, bu da namus kavramı içinde yer alır mıyüı? Tabii ki almazdı değil mi? Hiç kocasını öldüren kadın için "Namusu için kocasını öldür- dü" başlığını atan bir gazeteye rastladınız mı? Bizim ülkemizde, yalnızca kadının kendisine te- cavüze kalkan erkeğe karşı ken- dini korumak amacıyla başvur- duğu cinayet namus cinayeti sayılır. Diğerleri olsa olsa, öfke ve intikam kapsamına girer. Bu namus işinde oldum ola- sı sakat bir taraf olduğunu ka- bul etmemiz gerekiyor. Namus yalnızca erkeğe ait bir kavram. Yalnızca erkeğin namusu olu- yor. Bu namus da kadının apış ara- sına sıkışıp kalıyor. Bunun ta- mamen erkek egemen, ilkel bir anlayış olduğu ortada. "Bir in- sanın, kadın olsun erkek olsun, vücudu ve beyni kendisine ait- tir" yazdım diye, bazıları kızdı- lar. Şimdi tekrar ediyorum, o ka- dınların bedenıne ve beynine ıpotek koymaya kalkan kocala- n haklı mı? Bir resmi sözleşme imzaladılar diye, onlann bedeni üzerinde hak iddia edebilirler mi? Eğer buna evet diyorsanız, bu cinayete neden olan ilkellik- le bir anlayış beraberliğimiz var mı diye hiç düşündünüz mü? Namus kavramı, toplumlann ve insanlann gelişmişlik düzeyi- ne göre bir içerik kazanıyor. Ör- neğin, Cezayir'de kadının başı- nı açarak sokağa çıkması bütün erkeklerin namusunadokunuyor. O yüzden tutucu islamcı akım- larbu kadınlan öldürüyorlar. Ge- lişmiş bir birey için namus, öz- gürlüklere, insan haklannasahip çıkmak, şiddete boyun eğmeyip banşı savunmak olabilir. Doğru bildiğini her koşul altında sa- vunmak olabilir. Namuslu bir in- san, bugünün Türkiyesi'nde cinsler, dini ve etnik kimlikler için eşitliği gündeme getirebihr. Eline silah almış gözü dön- müş insanların namus anlayışı- na toplum olarak ne kadar ya- kınız bunu hiç düşündünüz mü? Not: Erzurum Kars Dev- Genç'ten 68'li arkadaşımız Er- dal Nesipoğlu'nu kaybettik. Ce- nazesı, bugün Tarabya Merkez Camii'nden ikindı namazı son- rası kaldırılacak. POLİTİKA GUNLUGU HİKMET ÇETİNKAYA . . .CHP'nin İlkeleri CHP küçük kurultayını yaptı ve rahatladı... PM üyesi Mustafa Gazalcı, küçük kurultayda ko- nuşuyor... Diyor ki: "Parti büyütülemedi, parti içi demokrasi ışleme- dı. RP iktidan belası bugün başımızdaysa bunda dinsel sömürü yapan merkez sağ kadar, düzen de- ğişikliğini gündeme getiremeyen solun da günahı var. Yeni sol, yenı sağ çağnşımlan yarattı. Ulusal, hatta uluslararası boyutlarda laiklik kuruitayı yapıl- malı. Bizim o çok övünülen son hükümet ortaklığı- mız dönemimizde 72 imam-hatıp lisesi şubesiaçıl- dı." CHP, laik demokratik cumhuriyetin güvencesi mi- dir, değil midir? Elimde bulunan, CHP'nin Adana Osmaniye ilçe- si beledıye başkanı adayı Rüştü Çenet'ın yaşamöy- küsünü de ıçeren bildirisini okuyunca, bu soruya ya- nıt vermekte zorlandım... Rüştü Çenet ilahiyatçı, eğitimci ve yönetici... Osmaniye'de beş yıl SODEP ve SHP'nin ilçe baş- kanlığını yapan Rüştü Bey, 1994 yılında Kültür Ba- kanlığı Kütüphaneler Genel Müdür Yardımcılığı gö- revinde bulunmuş. Rüştü Çenet, Ankara ilahiyat Fakültesi'ni bitir- miş ve 32 yıllık 'devletyaşamı'nda din dersı, din kül- türü öğretmenliği ve yönetıciliğı de yapmış... CHP'li Rüştü Bey bakın seçim bildirgesınde ne diyor: "Iş ver, görkişiliği. Bu işin ehli biziz. Kıtlık lokma- sı, bollukta unutulmaz. Allah adına, Allah aşkına, insanlık ve Islam adına gönül verin, oy verin; el ele, kol kola hep birlikte Osmaniye'yiyeniden kurtara- lım diyorum. Allah'ın selamı üzehnize olsun. Osmaniye'nin emaneti önce Allah'a sonra Osmaniyelilere ol- sun..." Gördüğünüz gibi RP'ye ve tarikat şeyhlerine, dtn baronlarına 'taş çıkartan', dini siyasetearaç eden- lerı bile şaşırtan CHP'li beledıye başkan adayı Rüş- tü Çenet'i Osmaniye'den kim aday gösterdi? Bakın bu konuda ne diyor Ulaşlı aşiretinin Çe- netoğlu ailesinden ilariiyatçı Rüştü Bey: "CHP'den ittifakla Osmaniye'nin belediye baş- kan adayı oldum..." • • • Şimdi kimi CHP'liler şöyle diyeceklerdir: "Osmaniye'nin sosyalyapısı malum. Burada din- sel motifler kullanmak gerekir. Yörenin özelliği bu. Seçimleri kazanmak için böyle söylemler CHP'nin ilkelerine ters düşmez..." Bal gibi düşer!.. Ozaman CHP'nin RP'den, ANAP'tan, DYP'den, MHP'den ne farkı kaiır7 CHP, laik ve çağdaş demokrasiyi savunan, Cum- hurıyetin temel ilkelerınden ödün vermeyen, emek ağırlıklı bir kitle partisidir. CHP, SHP'den başlaya- rak kendi kimliğini yitirdiği için bugünlere gelmiştir. Kadrolannda ikinci cumhuriyetçiler de vardır, şe- riat özlemcileri de. Milletvekili koltuğuna oturan, parti yönetimlerine seçilen bu kişiler CHP'yi 'geri- cibir çizgiye' çekmek istemektedirter... g CHP'nin il ve ilçe örgütlerinde de 'gerici gi' görülmektedir. Demokratik kitle örgütleriy\e bağını koparan, eği- tim emekçilerinin hazırladıkları 'şeriat örgütlenme- si'yle ilgıli raporları hasır altı edenlerin sayısı azırn- sanmayacak kadar çoktur... Burada suçlu olan ise CHP Genel Başkanı De- niz Baykal değildir. Elbet Baykal'ın, adlarını vermek istemedığim kimi kişileri Istanbul, Izmir, Samsun vb gibi kentlerden milletvekili seçtirmesi büyük ha- tadır, ama CHP'nin bugün içine düştüğü durumda bir günahı yoktur. Baykal, 'hizipçi' damgasını silmek için örgütlere dokunmamakta, dökülen örgütler deayakta kalmak için 'Allah'a inananlan' aday göstermektedir... Hatay'ın Samandağ ilçesi Mağracık Belediye Başkanı Fevzi Düzel de belki bu nedenle "Ha CHP, ha Refah!"deyip Necmettin Erbakan Hoca'nın ipi- ne sarılmıştır... • • • CHP kendi kimliğine, kendi özdeğerlerine sahip çıkmadığı sürece ikinci cumhuriyetçilerin ve şeriat özlemcilerinin kıskacından kurtulmayacaktır... Bir CHP'li, dini siyasete araç olarak kullanamaz. CHP, 1970'li yıllarda din adamlarını milletvekili seç- tirmiş, bakan koltuğuna oturtmuştu. Bir Lütfü Doğan, bir Gâni Aşık'ın siyasal ya- şamlan boyunca Allah adına, Islam adına CHP'ye oy ıstediklerini ben hiçbirzaman duymadım, seçim bildirgelerinde okumadım... Onlar da sosyal demokrat politikacılardı, şimdi- kiler de kendilerinı sosyal demokrat politikacı sa- nıyorlar... CHP'nin temel sorunu yıpranmış, köhnemiş kad- rolardan arınıp yeniden yapılanmasıdır. CHP'nin çağdaş, yenilikçi kadrolara gereksinimi vardır... Internet: http: // www.pianet.com.tr/Xn E mail: Hikmet .Cetinkaya (« Planet.com. TR Yaşlılar' yerferini korudu RP Başkanhk Divanı açıklandı ANKARA (Cumhuri>et Bürosu)-RP'de "vaşUar" ola- rak adlandırılan genel başkan yardımcılannm. kongre son- rası da yerlennde kalmalannın. partide muhalif kesimin tep- kisını arttıracağı \e yeni tar- tışmalara yol açacaâı belırtıl- di. RP'nın önceki gün topla- nan Merkez Karar Yönetim Kurulu'nda(MKYK)beIirle- nen yenı Başkanhk Divanı. dün. bu görevı bırakacağını belırtmesıne karşın yeniden genel sekreterliğe getirılen Oğuzhan Asiltürk tarafından açıklandı. Genel Başkan Nec- mettin Erbakan' ın kurmayla- n olarak bılınen ve "vaşülar*' olarak adlandınlan genel baş- kan yardınıcılan yerlenni ko- rurken. Başkanhk Divanı'nın yeni ısımleri. bir süre önce ANAP'tan RP'ye geçer. Dı- yarbakır Milletvekili Abdülka- dir Aksu ile geçirdiği trafik kazası nedenıyle tedav isi sü- ren Istanbul Milletvekili Av- dın Menderes oldu. Genel başkan yardımcılık- lanna şu isımler getirildi: Aydın Menderes(Siyasi Ko- nular Başkanı), Ahmet Tek- dal (Teşkilat Başkanı), Rıza Ihıcakf Seçim İşleri Başkanı), Recai Kutan (Tanıtma Başka- nı). Şevket Kazan (Halkla lliş- kıler Başkanı), Fehim Adak (Mahalli Idareler Başkanı)- Abdullah Gül (Dış İlişkiler Başkanı). Musa Denîirci (Eko- nomik İşler Başkanı). Abdül- kadır Aksu (Sosyal Konular Başkanı) Asiltürk. Genel Sek- reterliğe yeniden getirilirken, Abdürrahim Bezci genel mu- hasıplığe. Nurettin Aktaş ve Ai Oğuzda denetçı üyelıklere se- çildiler. MKYK'de düzenle- nen anketın sonucunu önceki gece toplanan Başkanhk Di- vanı'ndadeğerlendıren Erba- kan'ın. 7 genel başkan yar- dımcısmı yerlennde bırakma- sı. "Erbakan, muhalinVridd- diye almadı, bildiğini vaptı" yorumlanna neden oldu.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle