01 Temmuz 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
J2Î EKJM 1996 SALI CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER 11 ŞclediyeBaşkanı cHdÜPÜMü • CEZ\YIR(AA)- Cezay r" n haşkena Cezay r'ın Beledıye 3a<kânı 41 Boıcefa'nıa. dun ne^'dara ge en bır ola> arasinca ısaoet eden senen kurşunla hasatını ka>7ettâı bıldınld Bır görgu Unıği ıse. beledıye başLanmn s lahlı sdldın sanacu jlduğûnu ılen sârcu Boucetta'nırı öfurıuy eılglı açıklama yaptn yetkıîiler beledıye başkanmn serserı bır kjrşLinm ısaset etmesı sonıcu öldufunu bıJdmrker. adının Dışişleri Bakan Yardımcısı Robert Pelletreau, Kürt liderle Silopi'de buluştu ABD Barzanfyte görüştü ısterre>en bır,gorgü tanığı. Boucetta vc koruma pelıslerne. şehnn merkezıne dogru ycl aldıkian t»r sırada, b r g-up TUİiün tarafindan ateş açıldıgını kavdettı Kahf yeniden • H\:VNOVER(AA)- AJnan Hırıstıvan Demokrat BıriıgrniD (CDL)8 Kurultayında, Başbakan Helmut Kohl, yeniden partı genel ba^kanlığma seçıldı Kurultaya katılan bın 1 delegeden 885'ı oy kullandı Kumltayda, tek aday olan Başbakan (CohJ, 83 ] o\ alarak. yeniden CDU genel ba^kanlıgına seçıldı CDl genel başkan yardımeılıklanna Chnstoph Berger. Norbert Blum Angela Merkel ve JErvvın Teufel, gene) sekreterlıge de Peter Hınze seçıldi Hindistan'da sel: 300 ölii • HA^ DARABAD (AA) - Hındıstan'ın guneyındekı Tamıl Nadu, Prakasam ve Andra Pradeş eyaletlennde a^ın yağıslann neden oldugu sellerde olenlenn sayısı 300 e yukseldı Yetkılıler aynca Andra Pradeş eyaletınde selier yuzunden 300 bın kışının evsız kaldıgını açıkladılar Japonya genel seçjmleri • TOKYO(AA)- /âpohv a da yapılan genel seçımlenn kesın sonuçlanna gore geçen donem Japonya'dakı kGalısyon hukumetmın büyuk onağı olan Lıberal Demokrat Partı (LDP). 239 mılletvekıllı çıkararak 500 uyelı pariamentoda bınncı partı oldu Seçımlerde ŞınşıtoO'enı Onculer Partısı) 156 sandalye kazanarak ıkıncı olurken Demokratlar 52, Sosyal Demokratlar J 5. Komunıstler 26, Sakıgake 2 ve bağımsızlar ıse 10 mılet\ekıllığı kazandı SAİT BAV RAM SİLOPl(Cıunhuriyet)-Kuzev Irak ta kı Kurt lıderlerle goruşmek ıçın Anka- ra">a gelen ABD Dışı^len Bakan Yar- dımcısı RobertPefletreau. Irak Kurdıstan Demokratık Partısı ÜKDPl lıden Mesud BarzaniıledunSılopıdegoruştu Pellet- reau goruşmeyle ılgılı olarak Barzanı'nın ateşkesten yana olduğunu belırtırken Barzanı ıse goruşmelenn de\am ettınle- ceğını so> ledı Barzanı, dun sabah saat 10 30"da kara- voluvla Habufdan geçış yaparak Sılopı 23 Pıyade Tugayı na geldı Daha sonra Peiletreau başkanlıgındakı ABD heyetı Barzanı ve IKDP heyeti) le bır araya gel- dıler Basına kapalı olarak ıkı saat suren toplantıdan sonraaçıklama yapan Pellet- reau, Barzanı'nın ateşkes konusunda ıs- teklı olduğunu belırterek goruşmede. ay- nca Bağdat \e Tahran'ın ola>a kanşma- ması konusu uzennde durduklannı bıl- dırdı Pelletreau, ABD olarak lrak"ta top- rak butunluğu \ e sukûnetten >ana olduk- lannı bıldırerek şunlan soyledı "K. frak'ta istikrann ve ateşkesin sağlanma- • Pelletreau toplantı sonrası yaptığı açıklamada, Barzani'nın ateşkese ıstekli olduğunu, görüşmede Tahran \e Bağdat'ın bölgeye müdahalesi üzerinde durulduğunu açıkladı. Talabani bugün Ankara cia. sını isthonız. Barzani de bu duruma oJumlu bakıvor.Gerek Tahran gerek Bağ- dat tarafindan vtlahlı mudahaJenin enget- lenmcsı gerekıvor. Uzlaşma gonışmelen- nın sağlanabılmesı \e ınsanıvardımın de- vamı Kurt gruplan arasında yapdacak tşbirfiğine bağbdır." Pelletreau aynca uzlaşma zemınının Ankara da Talabani ıle yapılacak goruş- melerden sonra açıklıga kavuşaeağını ve suren savaşın kımseye yarar saglamava- cagını bıldırdı Pelletreau bır gazetecı- nın. "Irak ve İran mesdeve kanşırsa ne nJur" sonısuna •'Hic ivi olmaz. Taraflar arasındaki bu durum sılahlı mudahale riskiniarttınvor">anıtını \erdı Barzanı de vaptığı açıklamada "Go- ruşmelerimiri surdureceğiz. Görüşmeler oJumluotdu. Sövlevebitecegim bu kadar" demekle yetındı Dışiijlen Bakanlığı Sozcu Vardımcısı Sermet Atacanlı. dun duzenledığı basm toplantısında bır soru uzenne Pelletre- au nun Barzanı ıle Silopi'de goru^tukten sonra bugun Ankara ya gerı donerek K\ B lıden Talabani ıle goruşmesının beklendığım bıldırdı Atacanlı Pelletre- au'nun Barzanı ve Talabani ılegoruşme- lerınde Turk \e Ingılız taraflannın da "gozJemci" olarak bulundugunu belırte- rek "Göriışmelerdeki oncelik. bölgede son donemdetırmanançatışmaiann dur- durulmasına v oneüktir" dedı Talabani'yeheükopter Taiabanfnın Ankara'ya getırılmesı ıçın çalışmaların surdurulduğunu kayde- den Atacanlı, KYB lıdennın Turkıye've hangı yolla getırılece|ı konusunun ke- sinlık kazanmadığını soyledı Ancak dıp- lomatık kaynaklar Talabanı'nın Iran'djn Dıyarbakır'a TSK >eaıt bır helıkopter- îe oradan Ankara vauçaklagetınlmesı- nın soz konusu olduğunu belırttıler Atacanlı bır ba>ka »oru uzenne. Tala- bani nın Ankara'da Pellerreauıleyapaca- gı gonı^melenn ardından Turk hukume- tı vetkılılen ıle de göruşeceğını ancak programın kesınlık kazanmadığını bıl- dırdı Talabam-Cıllergoruşmesının ger- çekle^mesı ıçın de çalı^malann yapıldı- ğını kavdeden Atacanlı "Beklentimiz ku/e\ Irak'takiçattşmalannsonaerdirü- mesinı sağfamaktır. \v nca Kuzev Iraklı lıderiere Turki>e'nin bolge polıtikası ko- nusundakigönışlerini akrarmaktır. Tur- kive'nın bolgc guvenlıgine \erdigi onem veguveniık mulaha/^lan aktanlacaktir" dıve konu^tu Sozcu Vardımcısı Atacanlı "Turkiye, u/un söredir göruşmediği Talabani"\i Ankara'vagetirerek Kuzev Irakpolitikâ- sında bir degişiklik mi vapıvor" sorusu- na "Buolavlangenişbirperspektiflegör- mekgerek. Turkıve. Kuze> Irak polhika- sını bir fek parti üzerine kurmamıştır. Turkjve'nin herkes taraftndan gavef iyi bılınen polin'kasında bırdeğışıklık soz ko- nusu degildir** vanıtmı ^ erdı Bt'lçika Başbakanı Jean-Luc Delutne. sapıklann elınden kurtulan Sabine Dardenne ve Laetitia Delhezadlı kuçuk kj/Jaria goriışrıi.< botoğraf REUTER) Adalete isyan Belçika'yı birleştirdi • Brüksel'de sapıklar çetesi yargıcının görevden alınmasma karşı düzenlenen yürüyüş, aynlığın eşiğindeki Flamanlarla Valonlan bırleştirdı. Dış Habeıier Servisi - BeJçıka'da, ço- cuklan kaçıran, pazarlayan, teca\ uz eden \e olduren sapıklar çetesi davasına bakan sorgu yargıcının bır tabak spagettı yuzun- den gorevden alınmasına \e sıyasi tepkı- sızlıge karşı, oncekı gun başkent Bruk- sel 'de düzenlenen sessızyuruyuşe katılan- lann sayısı yaklaşık 300 bın olarak belır- lendı Bır »ure once federe dev let halıne getı- nlen Flaman ve Valonlar arasındaki ger- gınlıgın artması nedenıyle gıderek bolun- meve yonelen 10 mılyon nufuslu Belçı- ka'da, geçen sene. ulkenın bölunmesıne karşı düzenlenen Bırlık Yuruyuşu'ne sa- dece 10 bın kışı katılmıştı Dunku yurû- yuşte Flaman ve Valonlann el ele ılerle- dıklen ve ortak sloganlar attıklan dıkkatı çektı Sosyologlar, Belçıka kamuoyunun tum sıkıntılannı bıranda dışa vurduğunu ve M- yasılere karşı ılk defa gerçek bır uyarıda ve guç gostensınde bulundugunu belırtı- yorlar Faılı meçhul cınayetlenn. kaçırma olaylannın. subyancılık gıbı sapıklık ey- lemlennmçok fazla vaşandıgı \eadiı yet- kılılerın acız gozuktuklerı olay lara ılk de- fa tepkı gosteren Belçıka kamuov u. > uz- de I5"idşanbırıı>sızlıkbunalımını daya- ijiyor ve Avrupa da en fazla ıntıhar kayde- dılenulkelerüiralamasında 2 yenalıvor Kavıp çotuk aılelerını vuruyuş devam ederken makamında kabul eden Başba- kan Jean-Luc Dehaene,>aptıgı açıklama- daşaşkınlığınıgızlenıedı "kamuoyundan gelen mesajı aldıkiannı" so> ledı ve çeşıt- lı sozler \ erdı Sapıklar çetebi ıle ılgılı soruşturmanm sonuna kadarvurutuleceğını sıvası değıl, adlımudahalelereızın\enle(.eğını soruş- turmanın ılk aşamasında mevdana gelen olumsuz gelışmeler konusunda araştırma yapılacağını bıldıren Dehjene, adlı re- formlardan dı »oz ettı Başbakan Belçı- ka'da kavıp olan ınsanlarıçın ABD'deol- duğugıbı.jandarma polisveadlımakam- lardan bagımsız bır merkez kurulacağını da açıkladı Çeyrek milyon insan kaçıyorDış Haberler Servirf - 250 bın Hutu multecının \e Zaırelı kovlunun, asker- lenn Tutsı çetelenyle savaştığı Zaıre nın L'v ıra bolgesındekı multecı kamplann- dan kaçtığı bıldırıldı Bırleşmış Mılletler Multecıler Yuk- sek Komıserlığı (UNHCR) sozcusu FrancB Kpatinde, Lvıra bolgesındekı Burundı ve Ruanda multecılennın ba- nndığı 12 kampın tamamen boşaldığını belırttı Kpatinde, olum korkusu ıçınde olan 250 bın kışının. Uvıra nın kuzeyın- dekı Bukavu'ya ya da bolgedekı muz plantasyonlanna doğru ılerledıgını soy- • Zaire'de Tutsi çetelenyle ordu arasında çatışmalann patlak vermesi üzerine Hutu mülteciler ve bölge köylüleri yollara döküldü. ledı BuyukGollerBolgesı'ndekı LJNHCR sozcusu PauJSfromberg, l)\ ıra'dakı ka- yıtlı multecı »avısının 220 bın olduğu- nu. ancak vore koylulerının de multecı- lerle bırlıkte kaçtığını bıldırdı Strom- berg. çatışmalann dort gundur surduğu- nu. ısyancılann yollan kapattığını \e bu- tun koylenn boşaldığını soyledı Bırbaş- ka sözcu ıse öncekı gece Ruanda'dan Zaıre"ye gıren kımlığı belırsız sılahlı kı- ^ılerın, Hutu multecı kamplan vakınla- rındakı hükumet mevzılenne ve UN- HCR ussune saldırarak bıraskerı ve bır subavıoidurduklennı belırttı Sözcü,ölu \e varalı savisina ılışkın çelışkılı bılgı- ler geldığını sozlerıne ekledı Lura bolgesının geçen eylul ayın- dan ben. Zaıre guvenlık guçienyle 18 yuzyılda Ruanda dan Zaıre'ye gelmış olan bır Tutsı toplulugu olan Banyamu- fenge kabilesının arasındaki kanlı çatış- malara sahne olduğu ve multecılenn can guvenlıklerını sağlamak ıçın yoreden kaçtıkları belırtılıyor Yardımçalışanla- n -on bırkaç aydıryorede pek çok mul- tecının yaralandığını ve olduğunu bıl- dırdıler LSHCR sozcusü Stromberg, kaçaıı mııltecılerın ve kovlulenn henuz 700 bın Hutu'yu banndıran Bukavu ve Goma kentlerıne henüz ulaşamadıklan- nı belırttı Filistin yanlısı olmakla suçlanıyor Chirac İsrail 'de soğuk karşılandıDıs Haberler Servisi - Fransa Cumhur- başkanı Jacqu« Chirac, Ortadogu gezısı çerçevesınde dun gıttığı tsraıl'de soğuk karşılandı Ilk etapta israil Devlet Başkanı Ezher Hieizman'la goruşen Chirac, daha sonra \Veizman ın onuruna verdığı resepsıyona katıldı Chirac resepsıyonda yaptıgı ko- nuşmada "Israil'in bir dostu olarak. ülke- ni/jn içindebulunduğu zordonemdesizizi- yarete geldim*' dedı Konuşmasında dost Fransız halkınm İsrail halkına selamlannı getırdığını belırten Chırac, "Ortadogu'da- ki ber halkın kendisine gore bır banşı ıste- diğini bilivorum. Butun tarafların \asal hakian doğrultusunda banş ıçın gırişimle rimizi iki kat arttırmalıviz*" dıye konuştu Ikı ulke arasındaki dostane ılıskılerede- ğınen ve fran^a nın daıına I^raıl'ın dostu olduğunu vurguiavan Ueızmanda \enı bır banşdonemının an fesınde olduklannı soy- ledı Ancak Weızman ın Fran^a dahıl he- men hemen hıçbır ulkenın tanımamasına rağmen "Kudus'e. ulusumuzun başkenti- ne hoşgeldiniz" demesı dıkkat çektı Weızmdiı ban^ın Mısır ve daha sonra Lrdun ıle başladıgını Fılistınlılerle duru- mun bıraz daha zor olduğunu. ancak Surı- ye ıle de banşa ulaşacaklarına ınandığını belırttı Israıllı vetkılılerın Chirac a tepkılennı açıkça dıle getırmemelerme karşılık ıktı- dara yakınlıgryla bılınen Jerusalem Post gazetesının dunku ba^azısında Fransa nın Fılıstın yanlısı oldugu. bu nedenle de ba- nş surecınde yerı olmadığı sav unuldu VEFAT Değerli sanatçı, orkestra şefi, örnek insan KEMAL ÇAĞLAR'ı kaybettik. Acımız büyüktür. Ailesi ve sanat dünyasma başsağlığı dileriz. DEVLET OPERA VE B4LESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OPER4 VE BALE SANATLARIM GELİŞTİRME V4KFI Laık cumhunyetımızın yetıştırmek ıstedığı "insan" modelmın eşsız orneklennden bınydı Tarıhın aydınlık yuzunde yaşama örneğını hayatının her anında coşkuyla oluşturan. yığıt insan, sevgılı babamız Sayın HAMDİ ARKOÇ'u19 10 1996 Cumartesı gunuyıtırmenın denn uzuntusü ıçındeyız Cumhunyet gazetesinın en sadık okuyucuMJ ve okutucusu sevgılı babamıza gazetesınden son kez gule gule dıvoruz Bızlere gosterdığı yolda bıkmadan. yılmadan, ınançla yaşamayı surdureceğız AİLESİ türsak SİNEMA KURSLARI 26Bum HOtok (Gımortesı gunlerı Soot 1000 14.00) • Dwır a SİM«O TorikİM Onei Bokı; • T.rk SİMM Torifc»* G«ıel Bakıj • Siıeaa KıraBİarı • Seıaryo YazM TekMği • İkema Kamerdon • Ofcjekfif OıettUeri ve Kadraj • Vıdeo Kamtrtian * Smemoia Sma ftmtm • AyddahM TtkmŞ ve l$â Mgisi • Çeki» Plaılan ve Komera Horeketkri • %mmaia Oy»iK»l»k • Smmoia Kırg* llketeri *SİM»M1O Uslea&rm l&elerr • SİMM fih«de Kfrgn TetMİgi (tygvlaadı) • Vıdeo FİMde Kırg« Tekıiği (St»dyo Zivareti) • « • YÖMIMMI Teaei l&cieri • Bir ttmh Yof» Sired • fitm ÇoımJtmti Knrt icrafl Sradhrt %ÎO k*M«r. Ayncc ANHUKT derysine Ur yd Saetsâ aboM» TBrsri Siaano Yftğı %30 imtrimli TURSAK VAKFI GazeteafrolDernelıSok No i 1/2 Beyoğlu ISTANSUL Tel (0 212)25147 70 244 5251 BAŞSAGLIGI Deeerlı Meslektaşımız, Hocamız Prof. Dr. KRİTON CURİ'yi kaybettik Yakınlarına ve tüm mes,lektaşlanmıza başsağlığı dılenz İNŞAAT VIL'HENDİSLERİ ODASI İST4NBLL ŞUBESİ POLITIKA KULUBU# VEFAT Erzurum Kars D£\-GENÇ"ten 68'lı kardeşımız ERDAL NESİPOĞLü'nu kaybettik Tüm sevenlenn başı sağolsun Cenazesı 22 Ekım 1996 Salı gunu Kartal Maltepe Merkez Camırnden ıkındı namazı sonrası kaldınlacaktır 68'LİLER BİRLİĞİ VAKFI KDZ. EREĞLİ KADASTRO M4HKEMESİNDEN EsasNo 1984 H6 KararNo IW3 132 Davacılar Gulızar Çal- kap \e mu$ tarafmdan davalılar aleyhıne dı,ılan Sulevmanbevler koyu 901 nolu pjrselın kadast- ro tespıtıne ıtıraz davasının \apılan açık vargılama» \onunda Davauların davasının reddıne Suleymanbevler koyu 901 nolu parselın Malıse Hazıncsı adına tapu\a kayıt \e tescılıne karar venlmış. bu karar davatılardan \a>ar karakum. Gulızar Cal- kap TemdGumu}\eSe- \ ım ka^mer ın adre^lerı vapılan tum aıamalara rağmen te^pıt edıleme- dığınden ı> bu kararın davacılara karar teblıgı yenne kaım olmak uzere ılanolunurBa^n 112589 YEŞIL ELMA Acentası 0212 293 20 76 Uye Olabîlirsiniz fiürhamye Mah. (tesmi Efendı SÂ No:4 Beyierbeyı 81210 Istanbul Tel: (0216) 318 70 18 PSX Faks: (0216) 318 70 21 Cumhuriyet Bayramı'nda ASSOS Macintosh Operatörü aranıyor 293 83 09 Ehhvetımı kaybettım, hukumsuzdur SLLEVMAN OYLUM Bulanlann 512 05 05 Vo'lu telefona bıldırmelen nca olunur GAZİANTEP ASLİYT 5. HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Davatı Pamakbank T\Ş vekılı A\ \lehmet Denız urafından da\alılar Mehmet Morcalı M Zekenva Erbaş dahılı davalılar Hasan K.arakaş mırasçılan Semra Morcalı (Morcak). Ahmet Sel- tar Karakaş Şadan Karaka^ (pek Erba^ ve \lı Rustem Karakaş aleyhıne apılan ıtırazın ıptalı da- vasının yapılan yargılamasi sonumia mdhkememızce 16 9 1996 tarıh se 1994 401 esas ve 1996 704 savılı kararla davalıların ıtırazlarının ıptaime Gazuntep 1 lcra Vfudurluğu nun 1994 1644 savılı takıpdosvasına vaptıkları takıbın 25 642 221 TL olarak de\amına takıbeko- nu25 642 22! TL uzenndenda\acıvarannd"o40ıcraınkârtazmınatıhukmedılme<iine o o40ıc- ra ınkârtazmınatının davalıiardanalınarakda^acna verılmesıne karar \enlmı>tır keyfıvctı da- valılar Ahmet Settar Karakas. Şadan Karaka* tpek Erbaş ve Alı Rustem Kjrakdj â karar teblığı yenne kaım olmak uzere duvurulur Basın 112079 S S K'dan aldığım sağlık karnemı kaybettım. hukumsuzdur TURKAN DEMfRBL KEN 25-29 Ekim Assos'un tam zamanı... 4 gece, ulaşım, Assos Akropol gezisi dahil kişi başı * Terrace Motel V 150000Ü0TL * Sıdar Pansiyon 0K 8800000JI Assos'ta Ekstra Gunlük Turlar 1-KazDağı:27Ekm 2- Truva: 28 Ekım fim dgleyvmcğı, rehOertık dahıl 2ZX>0O0TL Pazar gunlen de tam gun çalışıyoruz (Saat I0 0Ü- 18 00) TÜRK KALP VAKFI Tel.: (0.212) 212 07 07 (PBX) 10 Hat Faks: (0212) 212 68 35 T.C BURSAİKİIVCİİŞ MAHKEMESİ'NDEN 1995 843 Davacı Selahattın Akın vekılı A\ Serap Özdemır tara- fından davalılar SSKGen Mud DSİ Gen Mud veYıl- maz Oktem hakkında açılan tespıt davasının yapılan du- ruşması sırasında karar. davalılardan \ ılmaz Oktem'e lnegol Devdınlerköyuadresıne l \2 I995 tanhınde teb- lıg edılememış ve ılanen teblıgat yapıJmasına karar ve- nlmıştır Adı geçen davalı Yılmaz Öktem'ın duruşma gunu olan 10 12 1996 gunu saat 9 30'daduruşmadahazırbulunma- sı. dava ıle ılgılı ıbraz etmek ıstedığı belgelen duruşma gunune kadar göndermeM veya getırmesı gerektığı. du- ru^maya gelmedığı takdırde bır vekılle kendisinı temsıl ettırmesı hususunda da\ etıye yenne kaım olmak uzere ıla- nen tebbğ olunur Basın 112345 Merhum eşune aıt 37 960 053 No'lu emeklılık cuzdanını kavbettım hukumsuzdur SEYFULLAH ERDOST Roman ve ansıklopedıleriniz yerinizden alınır. Tel: 554 08 04 J U ogrencı kımlığımı ve pasomu kaybettım Hukumsuzdur ESENGLL 4KÇ1) Nufus cuzdanımt kaybettım Hukumsuzdur SEVDA DERBİL MERSCN3.ASLhE HUKLK MAHKEMESİ'VDEN !995 768Ebas 1996 689 Karar Davacı Zehra Ekıcı tara- tından davalı Mııharrem Ekıcı alevhıne açılmı^ bu- lunan boşanma da\asının yapıldn duru^maM sonun- da \lahkememizce\enlen 2^9 1996 tanh 199^ 768 1996 689 esas\e karar sa- yılı ılamınadreüteipıtedı- lemeven davalı Mııharrem Ekıcı'ye ılanen teblığıne karar verılmı^tır Karar ge- regmce Davacı Zehra Ekı- LI ıle Muharrem Ekn.ı nın bo^anmalarına. mu^terek hay attan olma 6 2 1990 d lu çocuklanAlı Can Ekıcı nın velavetınınanneZehra Ekı- cı yete\dııne\ehervıl ku- çuğun temmuz av ının I 'ın- den 15'me kadjr babanın şahsı munasebetı tesısıne daır venlen karar Yargıtay yolu açık olmak uzere ıla- nen teblıö olunur Basın 112^)4
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle