25 Haziran 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
22 EKİV 1996 £AÜ *•*•* CUMHURİYET SAYFA HABERLERIN DEVAMI 19 Istanbu Edıme 16 Sınop Y 16 Adana B 16 Samsui Y 17 Mersın Çana<kae B 17 Trabzon Y 19 Dıyarbakır Y 18 Kocaelı B 16 Gıresun Izmır PB 20 Ankara Y 18 Şanlıurfa Y 15 Mardın Y 20 Manısa Aydın PB 19 Konya Y 16 Sıırt Y 19 Denızı PB 22 Eskışerm Y 15 Hakkarı Y 19 3 20 Sıvas Y 16 Van Y 14 2ongulda< Y 14 Antalya Y 22 Kars Y 14 Marmara nın batısı ve kıyı Ege dışında tu" 1 yurt yagışlı olaca* Yagışlar genellık ^ yağmur yer yer saga- nak şeklınde gerçek leşecek Hava sıcak- lıgı azalacak Ruzgar yurdun batı kesımle- nnde kuzey ve batı dogu kesımlennde guneybatı yonlerden hafıf ara sıra orta kuv- v ette esecek Lo lara Parıs Roma Berlın Amsterdam Madrıd Sofya Bruksel B B PB Y B A Y B 16 14 22 13 14 25 13 13 Budapeşte Y 13 Munıh Atına Mılano Oslo Helsınkı Stockholm Belgrad Vıyana Bonn Y PB B B B Y PB B 21 9 8 8 14 13 14 Almatı B 11 Moskova Y Aşkabat A 19 16 Taşkent A 21 Baku A 21 Bışkek A 17 Y 20 Kahıre Y 29 PB 26 0Açı< Parçalı bulutlıı Ss ^ ÇOK bulut u G U V C E L CÜ>EYTARCAYÜREK H Baştarafı 1 Sjyfada Şaıbe rerııne Tansu'nun kışsel sorunlarına par- tıyı vehatarejımıfedaedınce DYP'nın oyları uçay- <da yuzde 19 19 dan yjzde 11 lere yuvarlanıyor Deme< kı anketler de ıstıkrain Tansu'lu DYP'nın sıyasal coğrafyadan sılınme aşamasına geldığını gostenyo- DY3 le ıstıkrar sağladığını RP savlıyor, ancak naıncı keserı gıbı kendVıe çalışıyor Hoca, ta«lavı eğzından çıkarıyor DYP ıle seçım rttıfakından soz etTiesınden sonra ornegın sılahşor- l«rımızder Mehmet Gölhan gensorudan sonra ı- Kı partınn "bırbırne daha da kaynaşıp yapıştığını" soyluyor Bu soylem yaranın uzenne tuz bıber ekı- yor REFAHv OL'un <urulmak uzere olduğu gunlerde. Moca'nın, Tansu vu dınledıkten sonra tanımı şoy- leydı 'Buhatun durmadan ağlayıp sızlıyor Isterık t>ırha\ Şunu gordum DYP bıtmış artık " Yanı oyar cebımıze' Bu başa bu turaen tıraşlı bır Dartının geleceğı ne olabılır kı Ya gelecek seçımlerde ıttıfak kurarak RP'ye uç-beş mılletvekıllığı ıçın /alvaryakarolacak- lar Ya da sılınıp gıdecekler Bu nedenlerle Hoca, DYP yı cepte keklık gor- dukten sonra gozunu ANAP a çevırıyor Sureklı bır kamoanya açıyor Artık ANAP'ın da RP'ye katılacağını one suruycr Alınan haberlere gore ANAP tabannda RP'ye eçılım gıderek artıyor 'Piğer gelirler' Hoca DYP ıle ANAP oylannn buyuk bolumunu RP'yeeklemenın peşınde Başa-ırsa degmeyın key- fıne' Gelehm "ekononıkıstıkrara" -ArtıkTansu da ye- tışıp yanşamıyor Hoca konuşmalarında palavra edebıyatma ınanılmaz guzellıkte ornekler verıyor Orneğın vergısız zamsız denk butçe savını IMF gülerek medyamız gırgıra alarak eleştırıyor Ama Hoca çok cddı 1997yılınınulkemızın "altınyılı" ola- cağını berrak bıçımde açıklıyor Geçmış yıllarda Hoca'nın kukreyen sesı kulakla- nmızüa Oyle kı alaya alınacak /anı yok Koskoca bır başbakanın yazdığı 'Adıl EkonomıkDuzen" kı- tabındayazdıklannı yalancıya kım çıkarabılır? Kımın haddıne Bu kıtap "Kole duzenı mılyonlarca ınsanı geçım sıkıntısı, açlık sefalet ve gerı kalmışlığa mahkûm ederek ezmekte Haklarını ellennden alıp emper- yalızme, dunya sıyonızmıne ve onlann ışbırlıkçısı u- fak mutlu azınlığa aktarmaktadır' dıyorsa Bugun- ku hukumet de aynı yolun yolcusu olduğundan doğrudur Aynı kıtap "Netıcede buyuk çoğunlukgıttıkçe fa- kırleşmekte. ufak azınlıkıse gıttıkçezengınleşmek- tedır" dıyorsa Hoca'nın 1997 butçesıyle getırdı- ğı sosyal denklem benzer değıl tumuyle aynı Bu yargıda DİE'nın yanı sıra butun ekonomıstler bırleş- mektedır Değışık bır bakış açısı ıçeren uzman hesaplarına gore Hoca ve Tansu butçesını dolara çevırdığınız zaman karşmıza gıderlerı 48 mılyara ulaşan bır but- çe çıkıyor Gelırlerı ıse vergıden sağlanacak 32 mıl- yar dolar Gelır-gıder farkı 16 mılyardolar Varsın olsun Ne gam Hoca ya 16 mılyar dolar nasıl sağlanacak'' Hoca'ya gore aynntısı bulunmayan "dığer gelırler"öen Nedırbu "dığer gelırter?" Muamma1 Bılmece1 Hoca, elbette muthış bır bılmece çozucusu Ba- kın nasıl "Kurulan komısyonlardakı elemanlar, 16 mılyarlık 'dığer gelırlerı1 adım adım ızleyecek, her bırını yaşama geçırecekler " Işte bu kadar' Tabıı, pek mandırıcı olmuyor Hoca'nın kapalı ka- pılar ardındakı bu açıklamaları "Mukadder sual" yanı alınyazısı, kaçınılmaz yanıtı getırıyor huzurunu- za Butçe tam 16 mılyar dolar açıkkk1 Pekı ne olacak 1997'de ışçının, memurun yanı kısacası "kolelenn" halı? Dert ettığınız soruna bakın, kuşkusuz çare basıt "Allah kerım'" Yagrnurlu Karl > Sulu kar > Gok gurultulu Milli Savunma Bakanı Tayan, Savunrna Sanayii'ndeki gelişmeleri açıkladı ^Türkiye güvenlik knşağıııdan vazgeçmedT ANKARA (Cumhuriyet Burosu) -Mıllı Savunma Bakanı Turhan Ta- van. Turkıye'nın. Kuzey Irak'tan te- ronst sızmalan engellemek ıçın ya- iama geçııme\ı planladığı "geçici tehükeli bolge" projesinden \ açgeç- medıöını açıkladı Tayan "sa\un- ma poütikalarının 20 yıl aradan son- ra ilk kez Bakanlar Kurulu'nun ona- vına sunulacağını, sa\ unma alımla- rında \etkılı \ enı birimler kurulaca- ğını. bedelli askcrliğin gundemde bu- lunmadığını" hıldırdı Mıllı Savun- ma Bakanlığı. Savunma Sana>ıı Fo- nu "na destek sağlamak amacıy la Js- tanbul'da uluslararası bır havaalanı vapılması ıçın çalışma ba^latıldığını du>urdu Mıllı Savunma Bakanı Tayan. sa- vunma sanav ıı alanında > a>anan ge- lışmelen dun duzenledığı basın top- lantısında açıkladı Turk Sılahlı Kuvvetlen nın tum gereksınımlen bazında yuzde 35, ana sı^temler ba- zında vuzde 79 oranında dı^a ba- ğımlı oldugunu belırten Tayan bu oranlann aşağı>a çekılmesını amaç- ladıkJannısovledı Ara^tırma-gelış- tırme >atınmlannın du^uk olması alım MStemındekı aksaklıklar ge- reksinımlerın onceden açıklanma- masi teknolojık >elersi7İıkler, teş- kılatlanmadakı ve kalıte guvence- sındekı sorunlardan dolav ı TSk'nın gereksınımlennın v urtdı>ından sağ- landığını aktaran Tavan bu alanda vapılacakduzenlemelen anabaşlık İarıvla şovle >ıraladı - 'ierlı *>av unma s>ana> ıınden alım- laraoncelık venlecek - Orta \e uzun vadelı alım plan- lan sik ^ık degı^tmlmevecek - Savunma sanavıı stratejısı gun- celle^tınlecek - Mıllı ve kntık gereksınımler ıç pazardan sağlanacak -TSK'nın 10>ıIlıkgereksınımle- n onceden açıklanacak - Alımlar tek elden vurutulecek Bu konudavenı teşkılatlanma>agı- dılecek - Dı> alımlarda off-set anlaşmala- • Bedellı askerlığın gundemde olmadığını dıle getıren Mıllı Savunma Bakanı Turhan Tayan, savunma alımlannda yenı bınmler kurulacağmı söyledı. Tayan, Savunma Sanayıı Fonu'na destek sağlamak amacıyla Istanbul'da uluslararası bır havaalanı yapılması ıçın çalışmalar başlatıldığını açıkladı nnaonem venlecek - Savunma >ana>ıı konusundakı kanşıklıklar gıdenlecek Mıllı Savunma Bakanı Tayan. Turk savunma sanavıının tanıtımı ıçın çaba gostereceklennı belırtır- ken Genelkurma> Başkanlığı'nın yurtdı^ındakı askerı ataşelere bu alanda da çalısmalarda bulunmala- n ıçın talımat verdıgını soyledı Tavan'ın açıklamalanna gore. ılk kez 1976 v ılında denenmesine kar- şın aradan geçen 20 vıl bo>unca dondurulan "sa\unma sanavii poli- tikası"nın Bakanlar Kurulu nca ona>lanması uvgulamasına bu >ıl >enıden başlanacak Tavan bu po- lıtıkanın anahatlannı da şo>le ozet- ledı - ^ uksek teknolojı kullanımını gerektıren uretım alanlannda tekno- lojı transfen desteklenecek - \ra^tırma-gelı>tırmeçalı^mala- nna gaynsafı >urtıçı hasiladan da- ha fazla pay venlecek 4raijtırmacı !>a>ısı arttırılacak Tavan. soz konu->u pohtıka>la "verli \e vabancı sektore açık, dina- mik. ihracat potansiveline sahip. ve- ni teknolojhe uvum sağlavabilen. kendıni \enile\ebiJen, politik dalga- lanmalardan az etkilenen, alrvapısı guçlu" bır savunma sanavıının lıe- deflendığını bıldırdı Tavan ulusal olmaü gereken MS- temlerın kesınlıkle ıç pazardan sağ- lanacağını kntık !,ı;>temlerın alın- masında da verlı uretıcılere oncelık tanınacağını bıldırdı Ta>an >erlı uretıcılerın ISO veva AQAP stan- dartlanna ula^tırılmasi ıçın çaba gostenlecegını \urgularken bu ça- lı^malann vanı sıra ABDdekı Ya- bancı Askerı Satı^larfForeıgn Mılı- tar> Sales - FMS) kuruluşuna ben- zer bır yapılanmaya gıdıleceğını açıkladı Savunma Sanayıı Muşteşarlı- ğı'nın 5 5 mılvardolar tutannda bır dızı proje> ı yurutmekle gorev lendı- nldığını anlatan Tayan, bu projele- rın çeşıtlı amaca yonelık 145 helı- topteralımı. F-5 uçaklannın moder- nızasyonu, F-16 uçaklarının elekt- ronık harp gereksınımlennın gıde- rılmesı pıvaderuteklennın>enılen- mesı Hırvatıstan'a 3 adet CN-235 C <\S \ uçağının satılması. denız he- lıkopterı ıçın POPEV E fuzelennın alımı Ozel Kuvvetler Komutanlı- ğf ncakullanılanC AS4 uçaklan ve piack Havvk helıkopterlennın mo- dernızasvonu ınsansızhavaaraçla- nnınvapımı havaıhbaruçaklannın alımı telsız alımı. daha once alımı gerçekleştırılen çok namlulu roket sıstemlerının vazılımlannın vapıl- ması 5 adet lıman romorkoru alımı, modern tank ve zırhlı araç uretımı- nı kapsadığını ıtade ettı Tavan planlanan uretımlenn ta- mamlanmasının ardından Turk ha- vacılık sanayııne aıt tesıslenn atıl durumda kalmaması ıçın çalısma- lann Mirdurulduğunu bıldırdı Tavan'ın verdığı bılgılere gore Turkıve. savunma araç ve gereçle- nnde dışa bağımlılıktan kurtulmak amacıvla bır dızı venı duzenlemeyı uvgulamava ko>ma>a çalısivor Mıllı Savunma Bakanlığı tarafından yenıden hazırlanan "sa\Tinma sana- yü stratejisi'*nde. Turk sav unma sa- na> ıının rekabet gucunun arttınlma- si amacıv la arastırma-gehştırme ça- lısmalannaağırlık venlmesının>a- nı sıra, unıversıtelerle sana>ıcıler arasındakı ışbırlığının gelıştınlme- 6 199 7 bütçe tasarısı takıyye-' Kriton Curi kiındir? Istanbul Haber Servisi- NasiJ ve Anastasia nın oglu Kriton Curi. 19Ekım 1942 de Istanbul dogdu 1966 da Roberî Kolej \ uksek Okulu nda ınsaat muhendıslığı 1967de Robert koleı de m^aat vuksek muhendıslığı bolumlen ve 1973'te Denız \edek Subav Okulu nda eğıtım gördu 1974 vılında tstanbul Teknık Lnıversitesı In^aat Fakultesı Çevrebılım Dalı'nda doktor. 1980 vılında Lnıversıtelerarasi Kurul Çevre Bılımlen ve Teknolojısı dalında doçent unvanlannı aldı Kriton Cun çok ıv ı derecede Jngılızce \e Hellence lıteratur takıp edecek kadar da Fransızca ve Ispanvolca bılıvordu Prot Cun Robert Kolej \e Boğazıçı Lnıversitesı oeretım uvelığı Boğazıçı Lnıversıtesı Teknolojı ve Sıstem Araştırmaları Enstıtusu Çevre Sorunlan Çalışma Grubu Baskanhğı Çevre Haberlen dergısının edıtorluğu gorev lennde bulundu İstanbul Beledıvesı nde danışmanlık Bandırma Beledıvesı nde danışmanlık Katı A.tık Kırlenmesı A.rastınna ve Denetımı Turk Mıllı Komıtesi Başkanligı vaptı Kriton Cun vaptığı çalışmalar nedenıvle 1981 vılında Boaazıçı LnıversıteM ŞerefOdulu 1984 vılında Eğıtım ve \raştırma \aktı BılımTesvıkOduluve 1992 vılında Çevre Beratı nı aldı Çevre kırlenmesı evselve endustmel atıksulannın arıtılması. atıklardan enenı uretılmesi. gelışmekte olan ulkeler ıçın uvgun atık uzaklaştırma teknolojısı katı atıklann uzaklaştınlması konulannda bırçok çalışması bulunan Cun çok savıda kurulujun da uyesıvdı • Baştarafı 1. Sayfada kınklığinın en buyuğunu yaşadılar. İkinci bu> uk ha>al kınklığını, mih on- larca işsizyaşadı. Bu butçenın gerçek- çi bir \apı\a kavuşmasında umut >ıne TBMMdedir. TBMM. >a ulke sorun- lannı gerçekçı olarak ço/ecek bir hu- kiımetin kurulmasını sağlavacak vada butçeve samimivet \-e gerçekçiiik ka- zandırarak ulkev i felakete suruklen- mekten kurtaracaktır." Ozkan "Bütçe gdriışmeJeri sırasın- da hukumeti duşurmeyi hedefliyor rnusunuz" sorusu uzenne de "Nor- mali>apıyoruz. Negerekiyorsa onu va- pıjoruz" demekle vetındı Ankara Mıllervekılı Hıkmet Ulug- bav bu 3 ıl enflasyonun >aızde 85 ora- nında gerçekleşeceğının orta>a çıktı- ğına dıkkat çekerken ta^arıdakı he- deflenn gerçekçı olmadığını vurgula- dı Ivımser bır enflasyon hedefı olarak 1997'de yuzde 80'lerı beklemek ge- rektığını vurgula>an Ulugba\, "1997'- de negatif vonde bir ekonomik bü>ü- me ik karşılaşabiliriz. Doviz kuru he- defi. eğer sıcak para politikası surdu- rulıirse, belki uvgulanabilir. Tasanda faiz kalemi, > uzde 8'lik jatınm hedefi de gerçekçi değıl" dedı Lluğbav bazı gostergelenn bunalım habercısı oldugunu sovlerken. Istan- bul Mıllenekılı Zekerıva Temızel de "Gider >onu gerçekçilikten uzak but- çenin, gelir vonu gerçekçilikten daha da uzak" dıve konuştu Temızel 1950 lerden ben vergı gelırlerındekı gerçekleşmelere bakıldığında bu ka- lemın çok buvuk oranda artmadığının gorulduğunu. butçe dışı gelırlerın ger- çeklesme oranının da j uzde 10'u geç- medıgını sovledı Temızel açıklama- lannışo>lesurdurdu -Bu, vuzde 10 bi- le gerçekçi değil. Bunlar butçe tekniği açısından. butçevevazılmaz. Bir parla- mento, gavriıııenkul, ozelleştirme ge- lirleri gelecek divc hukumete harcama vctkisi veremez. \ ıl sonu itibarıvla 3 katrihonluk borç stoku sabit tutiılur- sa başan savılır. Hukumetin denk but- çedi\eortava çıkmasL, gelirkalemlerin- deki abartmanın dışında, konsolidas- von (devletin. borçlarını zamanında odemeyerek vade\ i u/atnıası) istekferi- nin gızli bir habercisıdir. Bovle bir ge- lir vapısıvla hukumete harcama izni %crilmesini olası gormuyorum." MHPGenel Baskan \ardınıcısı Abi- din Dursun Kaleli REFAHVOLhuku- metının açıkladıgı 1997 vılı butçe va- sa tasarisinda denklığın gelır rakam- lannın havalı olarak buvutulmesıyle sağlandığını bıldırdı Devlet mallan- nın satısının "son derece tehlikeli ve yanlış" oldugunu \urgula>an Kaleli butçenın varısının açık olduSunu soy- ledı Kaleli. dun duzenledıgı basın top- lantısında REFAH\OL hukumetının ~denk butçe" olarak açıkladıgı 1997 malı yılı butçe vasa tasarısını eleştır- dı Butçenın uçtebınnın faızlere dığer uı,te bırının personel gıderlenne gen- ve kalanının da transfer ve vatınmla- ra avrılacagını belırten Kaleli "Bir butçenın harcama kalemleri bu kadar net ve kesin olduğu halde gelirlerinde- ki şişirmelere davanan niyetler tutma- dığı anda devletimizi bekleyen vahün sonuçlar ortava çıkacaktır" dedı Kaleli, butçe yasa tasarısında yak- laşık 33 mılyar dolarlık kaynağı bellı olan "gerçek gelir" bulunduğunu. ge- nye kalan 20 mılyardoların açık oldu- gunu soyledı Hukumetin butçevle ılgılı çelışkılı açıklamalarda bulunduğuna dıkkat çe- ken Kaleli "Dun butçenin 2.5 katril- yon açık vereceğini belırtirken. bugun denk butçeden bahsetmektedirler. Ne- rede ise yarıya yakını açık olan bir but- çeden kesin ve emin ifadelerle denk butçe demek ne kadar doğru olur, bu- nu Ueride net olarak goreceğiz" dıye konuştu Kaleli "iyidileklerprogramrdedı- ğı butçe yasa tasansını "realiteolarak son derece zor bir beklentiler yumağı" olarak değerlendırdı Devlet mallan- nın satısının gelır hanesıne yazılarak butçe açığının kapatılması anlayışını doğru bulmadıklannı kavdeden Kale- 11 "Eğer bir butçenin açığı cari harca- malardan kaynaklanıyorsa korkmak gerekir. Bu butçedeki cari harcamalar açığının milletin malının satılması ile kapatılacağı goruşunu son derece teh- likeli veyanlışbuluvoruz" dedı Kale- li 1997butçesındeongonılen cumhu- nvethukumetlennınvaptığı ozelleştir- me toplamının 2 katı olan 9 mılvar do- larlık ozelleştırmenın nasıl vapılacağı- nı sordu Çevre ve bilim bir dostunu daha yitirdi Cezaevinde çaü§ına• Baştarafı 1. Sayfada Bolumu oğretun uyesı Prof Dr Kri- ton Curi (54) oncekı gun Macarıs- tan ın başkentı Budapeşte deyasamı- nıyıtırdı Prof Dr Cun nınanıolumu buyuk uzuntu y arartı Avrupa Sanayıcılerı ve lşadamları Konfederasvonu Bırlığı nın (LAICE) Bruksel dekı Çevre Çalı^ma Grubu toplantisina TUSf AD ın temsılcısi o- larak gıden Prof Knton Cun 18 ekım cuma gunu Turkıve ve donmek uzere aktarmalı olarak Frarikfurt a geldı Frankfurt ta yenıden uçağa bınen Prof Cun sevır sirasinda tenalaşinca uçak Budapeşte veındı Saat24 OOsıralann- da Llusal Norolon Enstıtusu ne kaldırılan Curi bevın kanama>ı teşhısıyle amelıvata alındı ^melıyat- tan sonra bıtkısel havata gıren Prof Cun dun sabah saat 09 30"da tum mu- dahalelere karşın kurtarılamavarak hav ata gozlennı y umdu Prot Cun Izmır Buvukşehır Bele- dıyesı ıle eskı başkan 1ı üksel Çakmur donemınde duzenlı katı atık depolama projesını bızzat projelendırıp havata geçırmıştı ^ uksel Cakmur soz konu- su projevı anımsatarak "Yalıuz ben de- ğil tum fzmirliler kendisine minnettar- dır" dedı Prof Cun nın Turkıve nın çevrebılım alanında yetıştırdığı en bu- yuk değerlennden oldugunu belırten Çakmur şunları soyledı "ÇiğlTde her türlıi ev seL endüstriyel ve hastane atıklan sorumsu/ıa çopluk- lere atılıvordu. Çok buyuk tehlike teş- kil eden bu çopluğun ortadan kaldın- lıp. Harmandalı'da duzenli çop depola- ma alanı kurulmasını nilimsel v ontem- lerie bizzat kendisi vapmıştır. Kendisi tum Izmiriilerin. karşıvakalıların çek- tiği çüeye son vermiştir. Bir buv uk ese- ri tum Turkiye'nin verel v onetimlerıne örnek olarak gerçekleştirmiştir. Izmir- liler kendisine minnetardır. Kendisi çevreciliği slogancılıktan kurtararak. somut projelere imza atmıştır. Kendisi olmemiş, olumsuzleşmiştir." Izmır Çe\ re Hareketı avukatlanndan Noyan Ozkan Knton Çun'nın yalnız Turkıve'de değıl uluslararası alanda çevre koruma alanında ozellıkle katı atıklarla ılgılı konulardayalnızcaaka- demıkçalışmalarlayetınmedığını hu- kumetlere karşı yaptığı muhalefetıyle de doga koruma bılıncının gehşmesı- ne katkıda bulunduğunu sovledı Oz- kan "Bazı universiteçevrelerive bilim adamları Çevre Bakanlığı ile uvum içinde onemli gerçekleri goz ardı ede- rek çalışırken. Prof. Curi gerekli ver ve zamanda devletin çevre poUtikaİarına karşı çıkmıştır" dedı TMMOB Mımarlar Odası Istanbul Buvukkent Şubesı de vaptığı açıkla- mada Prot Çun'nın olumuyle Turkı- ye'nın buyuk bırbılımadamını çevre- cıv ı v e ev lem adamını v ıtırdığını kay - dettı Inşaat Muhendıslen Odası İstan- bul Şube Başkanı Mustafa L rguplu ıse "Çokdeğeıii bir bilim adamını ka> bet- tık. En son geçen hafta çarşamba günu gorduğumde çok iv iv di. Odanıızın uve- sivdi. Turkiy e bir çevreciyi. bir biÛm adamını ve bir muhendisi kav berti; uz- gunum" dıve konuştu Çe\K Koruma ve Ambalaj Atıkları- nı Gerı Kazanma \akfı (ÇEYKO) Ge- nel Sekreter Yardımcısı Dr Erol Me- tin de kendısının zamansız olumu ne- denıyle çok şaşırdığını ve uzulduğunu kaydederek Prof Çun nın katı atıklar sorununu Turkıve'de ılk kez gundeme getıren bılım adamı oldugunu sov ledı Danışmanlığını vaptığı beledıyelerden Antalya Beledıye Başkanı Hasan Su- başı Prof Çun"nın 5 vıldır kendisine danışmanlık yaptığını belırterek " Kentimizdealtyapı çalışmalanna baş- ladığımız bir anda duv duğum bu haber buv uk uzuntu kay nağı oldu. Tum \n- tahalılann başı sağ olsun" dedı TUSIAD Yonetım Kurulu Başkanı Halis Komili vaptığı açıklamada "Yal- nız Türkive için değil, tum dunya için onemli bir kayıp. Çauşmalanvla Tiir- kiye'nin gurur kay nağıv dı. Çok değer- li bir bilim adamını kay betmiş olmanın derin üzüntüsu içindeyiz'" derken Ada- lar Beledıye Başkanı Can Esen de da- ha ıkı hafta once kendısıyle bır araya geldıklennı ve Adalar'ın katı atık so- runu ıçın bır proje başlatmaya karar verdıklennı anlattı lölü jki yarah • Baştarafı 1. Sayfada sedı ıse Sağmalcılar Dev let Hastanesı morguna kaldınl- dı Olaydan sönra Bayram- paşa Çezaev ı Sav cısı Neca- ti Ozdemir ve Istanbul II Jandarma Alaj Komutanı Albav Baki Onuıiubaş Is- tanbul Emnıvet Mudur Yar- dımcısı Kemal Bayrak. ce- zaevınde ıncelemelerde bu- lundu fstanbul Çumhunyet Baş- savcısı Ferzan Çitici de olaylar hakkında vaptığı açıklamada sorgulamalann başladığını kaydederek. "•Cezaevinde herhangi bir isyan soz konusu değildir, duruma hâkimiz" dedı Nufus cuzdanımı kaybettım Hukumsuzdur H4S4S BLD4KLI sı hedeflenıvor Tayan, gazetecılenn sorusu uzen- ne bedellı askerlık uygulamasının kesınlıkle gundemde bulunmadığı- nı bıldırdı Tavan Kuzey Irak sını- nnda oluşturulmasi planlanan "ge- çici tehlikeli bolge" projesınden v az- geçmedıklennı soyledı Tayan Sa\ unma Sanay ıı Fonu na destek sağlamak amacıyla Istan- bul'da uluslararası bır havaalanı ya- pılması ıçın çalışmalar başlatıldığı- nı açıkladı Havaalanının. gelır el- de etmenın vanı sıra Istanbul'da tı- kanma noktasına gelmiş hava ulaşı- mı sorunun da gıdenlmesı ıçın ya- pılacagını anlatan Tayan Savunma Sanayıı Musteşarlıgrnın havaalanı ıçın İstanbul Kurtkov "de 13 kılomet- rekarelıkbırarazıyıkamulaştırdığı- nı bıldırdı Tavan'ın verdığı bılgıyegore. ha- vaalanı Omerlı Barajı ıle Pendıkara- sinda, İstanbul Bogazı na 36. Geb- ze'ye 20 kılometre uzaklıkta ver ala- cak TEM ve E-5 karayollarını bır- bırıne bağlayan Kurtkov-Pendık bağlantı yolu uzennde yapılacak ha- vaalanında ıçınde Ilerı Teknolojı Endustnsı Parkı (İTEP) proıesı de uygulmaya konulacak Proje sa- v unma sanay ıı alanındakı araştırma- gelıştırme çalışmaiannı destekle- mek amacıvla teknopark. vuksek teknolojı enstıtusu ve havacılık mer- kezı kurulmasını ıçenyor Tayan, 13 kılometrekarelıkalanın 6 6 kılometrekarelık bolumunun ha- vaalanı 0 4 kılometrekarelık bolu- munun de havacılık bakım merkezı n,ın aynldığını soyledı Raporlann. seçılenyenn Anadoluyakasında ha- v aalanı olabılecek tek arazı oldugu- nu gosterdığını belırten Tayan "Ha- vaalanı pistinin sahaya aplikasyonu tamamlanmış ve mania p/anları va- pılmıştır. Havaalanı ile ilgilı inşaat etudu veinşaatı L'laştirma Bakanlığı tarafından yapılacaktır. Projenin bir bolumu için de Savunma Sanavii Destekleme Fonu'ndan kaynak ay- nlacaktır" dedı Küçük çocuklarla • Baştarafı 1. Sayfada Avukat Kaşif Tore 15 vaşından kuçuk çocukların ıfade ışlemlerının gızlı ya- pıldıgına dıkkat çekerek bunun çocukların kamu açısından y ıkılmasını onle- mek amacı taşıdıgını soy- ledı Çocukların tanık ola- rak kamuoyu onunde dın- lenılmesinın j anliş oldugu- nu belırten Tore RTUK ya- sasina gore bu v ay ını yapan kanalın kapatılması gerek- tığını bıldırdı RTLK yetkılılerı ıse programları ızlemeden bır goruş belırtmenın doğru ol- madığını kaydettıler Gaze- temızı telefonlaarayan bır- çok yurttaş tepkılennı dıle getırdı Esenler'de oncekı gun meydana gelen olayla ılgı- lı soruşturmayı yuruten Ts- tanbul Asav ış Şube Mudur- lugu Gınayet Buro Amın Refik Başturk. geceyı şu- bede geçıren katıl zanlısı Abdullah Aydın ın çocuk- lan V(8) E. (6) ve Vl'nın (4) verdığı bılgıler doğrul- tusunda 10 kışının oldurul- duğu ev ın bodrum katında- kı daırede olay sırasında Ömer adlı bır kışının daha varlığının ortava çıktıgını bıldırdı Toplu cınavetten y atak altına saklanarak kur- tulan bu kı^ının olavdan sonra ortadan kayboldugu- na dıkkat çeken Başturk "Omer'i bulduğumuz za- man olayı kısa surede ay dın- latacağımıza inanıyorum" dedı Olay oncesınde evde saz çalan ve saldından bır sure once evden avrılan Suley- man adlı kışının de buluna- rak sorgulandığını kavde- den Refık Başturk toplu cınayetıntekbaşına Abdul- lah Avdın tarafından ışlen- dığının belırlendığını açık- ladı Kayınvalıdesı eşı bal- dızlan, kav ınbıraden yeğe- nı v e ev dekt 2 vabancı erke- ğı ofdurdukten sonra ço- cuklan N E ve V yı ev- den çıkararak ağabeyı Os- man Aydın'ın ev ıne bırakan ve daha sonra ortadan kay- bolan Abdullah Aydın ın yakalanması ıçın çalışma- îann surdurulduğunu ıfade eden Başturk. "Hiç kimse bir başkası için 10 kişinin katili olmaz. Ipuçlan da za- ten bu yönde. Olayda 1 ta- banca iie Kalaşnikov marka bir otomatik tufek kuüanıl- mış. Ancak, her iki silahı da kullananaynı ki$i" dıye ko- nuştu G U N D E M MLSTAFA BALBAY • Baştarafı 1. Sayfada Peşmergelerden peşmerge beğen Guamerge- ler, Saddamergeler Ajan ıçınde ajan, her orgute ozel kontenjan Sadece bu olay bıle bolgedekı durumun karma- şıklığını, bolge ınsanının ne kadar maşalaştırıldığını ortaya koymaya yeter Arabuluculuk mu yoksa arabozuculuk mu yaptık- ları belırsız ABD'nın Fransa'nın, Ingıltere'nın keyfı yerınde Ortam ne kadar karmaşık ışler o kadar şık Once sıcak gelişmeleri aktaralım sonra 'ergele- lere" yenıden dokunuruz ABD Dışışlerı Bakan Yardımcısı Robert Pelletre- au oncekı akşam kalın bır çantayla Ankara'ya gel- dı Esenboğa Havaalanı'nda gazetecılerle kısa bır sure goruştu, ama çantada hangı keklık var pek bel- lı etmedı Paketlere senaryolara çanta yetmemış olacak kı yanına bır de omuz çantası almıştı Pelletreau dun saat 11 45'te Sılopı'de Irak Kur- dıstan Demokratık Partısı (IKDP) hderı Mesud Bar- zani ıle buluştu Bugun de Ankara'da Irak Kurdıstan Yurtseverler Bırhğı (IKYB) lıderı Celal Talabani ıle goruşecek Pelletreau nun ıkı lıdere de "bırarada yaşamayı' belletmesı beklenıyor ama kısa surede sonuç alma- sı guç gorunuyor Goruşmelere Turkıye ve Ingıltere'den de bırer gozlemcı katılıyor Hoca duymasm.hıçbuturonem- li goruşmelere gozlemcı kabul edılır mı'7 Bu goruşmeler oncesınde Kuzey Irak'takı çatış- malar yıne şıddetlendı Neden^ Ikı taraf da "Ben daha guçluyum" deyıp masada daha avantajlı taraf olmaya çalışıyor Talabani ve Barzanı nın muhatabı kım"? ABD Dışışlerı Bakan Yardımcısı Talabani ve Barzanı kımınle savaşıyor" 7 Bırbırıyle Kıme karşı daha guçlu taraf olarak gorunmek ıs- tıyorlar? ABD'ye Nerede'' Kendı yaşadıkları topraklarda Yore ınsanı ne yazık kı bu çelışkıyı kavramaktan uzak gorunuyor Soruları çengellemeye devam edelım Barzanı kıme dayanarak guçlu hale gelıp Talaba- nı'yı iran'a surdu 7 Saddam'a Talabani, geçen hafta kıme dayanarak Suleyma- nıye'yı gerı aldı ? İran'a Her ıkı fıderşımdı kımın arabuluculuğunda barış- ma surecıne gırıyor^ ABD'nın Talabani yle Barzam'nın dayandığı iran ve Irak'la ABD'nın arası nasıl? Kanlı-bıçaklı Korfez Savaşı'ndan sonra bolgeye lyıce yerleşen ABD arada bır çıkışıyor - Ben gıdersem ortalık karışır ABD, bunu soyledıkçe ortalık daha da karışık ha- le gelıyor Ardından yıne aynı nakarat Kimlik borsası... Yazının başında vurguladığımız, Guamerge ve Saddamergelere gelınce Eylul ortasında yaklaşık 1800 kışılık bır CIA kafı- lesı Havvaıı'nın beş bın kılometre batısındakı ABD'ye bağlı ozerk bır toprak olan Guam Adalan'na goturulmuştu Çiller'ın ABD gezısı sırasında ABD içışlerı affe- dersınız Dışışlerı Bakanı VVarren Chrıstopher Ku- zey Irak ta bır mıktar daha "kendılenne yardım e- den peşmerge" bulunduğunu soylemıştı Oncekı gun onlar da Sılopı'ye Hac Konaklama Merkezı'ne getırıldı Soruşturma sırasında anlaşıl- mış kı 743 Guamergeden 100 kadarı Saddam'ın adamı Bu kışıler, gerçekten Saddam'ın ajanlan mı yoksa, Kuzey Irak'tan kurtulmak ıçın ajan numara- sına mı yattılar, çok net değıl Ancak yaşananlargosterıyorkı bolge ınsanı, ken- dı kışılığını bır kenara bırakmış yaşamını nasıl da- ha lyı surdurecekse o tarafın has adamı olmayı he- deflemış Kımlık arayışı dedıklerı bu mu dersınız 7 Kuzey Irak'takı kımlık borsasında Guamergeler tırmanışta Endeks sureklı yukselıyor Bu hafta da surprız beklenmıyor Guamergelere yatırım yapan kazanıyor, elınde Saddamerge bulunanlartelaşlan- masın, hemen satış egılımıne gırmesın Mumcu suikastında B Baştarafı 1. Sayfada dığını anımsatarak çeşıtlı gerekçelerle ıdarenın Lğur Mumcu'vu koruyamadığını savundu "İdarenin. Uğur Mumcu'nun hunharca ol- durulnıesinde ağır hizmet kusurunun sabit oldugunu" vurgulayan Gunday kor- kunçolayınmuvekkıliennın gozlen onunde gerçekleştı- ğını belırterek şu goruşlere yer verdı "Onları tum yaşamları boyıınca çekecekleri çok ağır acılara boğmuş olması kar- şısında, manevi ve nıaddi ta/minat istemlerimiz kabul edilerek davalı idarenin is- temlerimiz doğrultusunda tazminatodemeve mahkûm edilmesini savgıvla ve vekâ- leten arz ve talep ederiz." Guldal Mumcu da mah- kemeye dava açmadan once çocukları ve kendisi adına îçışlen Bakanlığı na vaptığı başvuruda "Uğur Mum- cu'nun hunharca bir suikas- ta kurban gitmesi. savın ba- kanlığınızca kendisinin can güvenliğinin sağlanması için gerekli onlemlerin alınma- mışolması sonucu olmuştur. Ozetle. savın bakanhğınız ağır bir hizmet kusuru işle- miştir. Dolayısıyla, Uğur Mum- cu'nun korkunç bir biçimde vaşamını yitirmesi nedeniy- le uğradığımız maddi ve ma- nevi zararlann sav ın bakan- hğınız tarafından giderilme- si gerekir" goruşunu dıle ge- tırdı Guldal Mumcu içışlerı Bakanlığı 'na başvuru dıfek- çesınde kendı^ı ıçın 2^ ço- cuklan Ozgur ve Ozge ıçın de 7 5 er mılvar lıra olmak uzere toplam 40 mılyar lıra maddı. toplam 30 mılvor lı- ra da manevi tazmınat ıste mınde bulundu İlkmahkûmhet Ankara 8 Idare Mahke- mesı de Uğur Mumcu nun kardeşlerı Beyhan Gurson ve Ceyhan Mumcu nun sembolık olarak ıstedıklen tazmınat ıstemlerını lehte sonuçlandırmış ancak ida- renin "sorumsuz kusurlu" olduğuna karar vermıştı Mahkeme ıdarenın. Beyhan Gurson ve Gevhan Mum- cu^a 5 er mılyon lıra mad- dı tazmınat odemesını ka- rarlaştırmıştı Karara ıîıraz aden Çev han Mumcu ıdarenın "tam ku- surlu" oldüğunu one sure- rek Danıştay a temyız baş vurusunda bulundu Dava Danıştay 10 Daıresi nde halen temyız ıncelemesinı beklıyor
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle