03 Temmuz 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
22EKİM1996SALI CUMHURİYET SAYFA HABERLER Gezi öncesi başlatılan lobi çalışmalanrun ardında RP destekçisi hac firmalannın bulunduğu belirtiliyor Hac pastası paylaşdamıyor ARAYIŞ TOKTAMIŞ ATEŞ ANKARA (Cumhumet Bûrosu}- Yak- ş 5 trıKon lıralık cıro oluşturan hac g»ezılen ıçın kavga erken basladı Iktıdar c»rtağı Refah Partılı (RP) bazı bakanları ve ^•enatçı basını vanlarınaalan "haclobisi". SuuCı Arabütan hukumetmın Turkıve >e r^nıdıgı 60 bın kı^ılık hac kontenjanının aurttınJmasinın yanı Mra hac gezılen ıçın lc-aravelunun da serbest bırakılmati ıçın çraba gostenvor Lobınjn basarıva ulaşması durumunda TTurk hacılar PK.K ve de^tek verdığı bılı- ruen Sunve uzerınden. bu iılke>e de gelır kr^azanüirarak Suudı Arabistan'a gıdecek- j e r Dn.anet Islerı Ba^kanlıgı vonetıcıle- rî- hackonularındakı duzenlemden yap- rr»ak amaci} la 5 kasimda Suudı vetkıhler- le bıraravagelecekler Elealınacakkonu- laffin başında 61 bın cıvarmda olan hac kota>ının arttınlmasi gelışor Surı\e"nın PKK'\e verdığı desteğı go- zardı ederekhaegezısının karayoluvla bu ülike uzennden vapılmasını ısteyen hac lo- bısının sjın-.ımlen Dı\anet"ten sorumlu Devlet Bakanı \evzat Ercan tarafından • Daha öncekı dönemlerde Suudı Arabibtan hükümetının Türkıye'ye tanıdığı 61 bın kışılik kontenjanı aşarak kendılenne 5 bın küjilık ek konrenjan \enlmesını sağlayan Refah Partılı bazı gruplar, gelırlerını daha da arttırabılmek amacnla hac gezılerının bu yıl kara\oluyla da gerçekleştınlmesı içın lobı \apıyor. daolumlu karsılanmadı Karavoluvla hac gezısıne Içı^len Bakanlığı nın sieak bak- madığı bıldırıldı Bakanlık. PKK mılıtaıı- lannın Sunye'dengeçı^lersirasındahaeı- lara propaganda \ apmasından \ e haraç al- masından endı^e edışor PKk mıiıtanla- nnınulkesındebannmasinaızın veren Su- nve hukumetmın hacıların voi gu\enlığı- nı sağiama konusunda gerekh onlemien almavacağındandakuskuduvuluvor Ka- rayolunun serbest bırakılması duıumun- da. Cılvegozu Sınır kapisı'ndan Surı- ve've gırecek olan Turk hacı ada\ları Şam'da Bilal-i Habeşi'mn turbesinı \e Emevıye Camıı nı zıyaret cdıp Lrdun uzennden Suudı Arabıstan a ula^acaklar lrak uzennden hacca gıtmek ıste\en hacı adaylarınınvoludahaengellerledolu Ha- cı adavian ıçın HaburSınır KapiM nııı va- kınlannda yapılmis olan hac konaklama teMslen.guvenlıkguJen tarafından lops- nk destek amacıvla kullanılıvor Hacıla- nn ıç karı^ıkJık ıçındekı lrak uzennden Suudı Arabıstan'a gıimelerının mumkuıı olmadığı belırtılı\or Hac gezisi ıçın batlatılaıı lobı çalısma- laıınııı aıdında RP destektısı gezı tırma- lannın bulunduğu behrtılıvor RP Oenel Baskanı \e Başbakan Necmettin Erba- kan ın soz konıı->u lobının baskıları sonu- cu vıllardır Suudı \rabistan a gıderek ozeİlıackoııtenıanı istedıgmınortavaçık- nğınadıkkat çckılıvoı Erbakan ın. IW4>ılında Suudı Arabis- taıı hukumetmden vaııdas tırmalara ver- mck uzere 5 bın kışılik ek kontenjan aldı- ğı saptanmiştı Suudı Arabistan hukume- tmın bu tutumu Tuık Dı^len Bakanlıgı tarafmdan da elestırılıniîtı Turkıve nın Kortez Savasfnın ardından kara\olu\la hac gezısım vasaklaması en çok RP vaıı- dası tırnıalan etkıledı Avrupa Mıllı Go- ıuş Te^kılatı aracılığıvla Alnıanvadakı TurklerıdeTurkıve uzerınden Suudı Ara- bisîan aula^tıransozkunusufırnular hac gezılerının Dnanet )>lerı Ba^kanlığı nın doııetımı altında lıa\a\olu>lj >apıima\a ba^lanması nedenıvle onemlı olçude ge- lır kavbına uğram^ljrdı Turvm Bjkan- iığı. Suudı Arabı-.tan ın Turkı\e'\e tanı- dığı 61 bın kı^ılık hac kontenjanının 2ü bı- nını Turkıve'\e I mıKorı dularlık do\ız gıri!}i sağlanıı^ \ tıpı gezı «.ııkeileııne ge- nve kalanını da Dıvanet Işlen Ba^kaııh- ğı ııa verı\or Sağcı basından Kızılaş 'a tepki Dısanet l^lcrı Ba^kanhgı ııa bağlı Tur- kıve Dnanet Yakîfnasagianankontenıa- nın vansının Kızıfav Genel Mudurluöu'nc avnlmaM olasılığı sağba^ındarahatsızlık varattı Zanıan gazetesı. oncekı gun man- ^etınderı ^erdığı haberde gırı^ımlen u Di- >atıet'in hac pauna d ko\tna\a \onelik (ipcras\onunun ilk aşaması olan oldu-bit- tT dıve tanımlarken. Kızılav Genel Mu- durluğu'nun dene_Min>ızlığı nedenı>le hac organızasNonunda ba^arısiz olacağı- nı^asundu Haberde K.zılav 'ın. kendısı- ne kontenjaıı tanınmjM durumunda. bu olanağı "bazı o/el firmalara" de\ redece- ğı one suruldii Baş\ urular başladı Dı\aııet l^lerı Ba^kanlığı. hac gezısı \apmak ısteven adavların 1 kasınıa kadaı basvuruda bulunnıa->ını ibtedı Kota u>- gulamasınııı bu vıl da surebıleceğını goz onunde bulunduıarak duzenlemelere gı- deıı Dıvanei. ba^Mirularm ıl \e ılçe muf- tuluklerıne vapılınasını ıstedı Adavlar. kura çekılerek belırlenecek Kazanan adavlar. kavıtlarmı 25 kaMin - 13 aralık tanlılen arasmda ızııı venlen A tıpı gezı ijirketieıınc vaptıracaklaı NECATI ÇELIK KKTC^DE Memıır sendikası siyasi îradeye kaldı ANK.ARA (Cumhuri\ef Bürosu) - Çalı^ma ıe Sossal Gu\enlık Bakanı NecatiÇelik. anavasanın. kamu çalı^anları- nagrevlı toplu^ozle^melisen- dıka hakkı tanıvıp tanımadığı konu;>unda hukukçuların da goru> bırlığı ıçındeolmadıkla- nnı bıldırdı Kuzev Kıbn». Turk Cumhu- rıvetı (KKTC) > urtta^ı da olan Çalı^ma \e So->_val Guvenlık Bakanı Çelık KKTC Kamu- Sen Genel Ba^kanı AhmetOti- ken ve vonetıcılerını kabul el- tı Celık Kıbrıs Rum ke»ımı- nın \e Yunanistan'ın "tecavüz- kâr" tutumlannı kınadığını be- lırterek "Kamu çalışanlannın örgütlenmesinde KkTC*>ior- nek gösteriyoruz. Her iki ülke- nin de birbirierinden öğrene- cekkri \ar" dıve konu^tu Çelık. bırgazetecının. "Ka- mu çalışanlanna sendikâl du- zenlemelerle ilgiü hukukçular ana\asa hakkında goruşlerini V "Bana ııl.cş-an resmi bir goruş yoL \ncak komisvona gelmiş olabilir" dedı Hukukçuların da ana>a»anın voruınunda uz- la^amadıklarını gorduklerını 5O> leyen C<?lık. >o\ le konu^tu "Bazılan. ana\asa\a a>kın olduğunu sa\ unuvıır. Bir kesim de anavasanın buna olanak (a- nıdığını so\lu>or. Sivasi ırade bulun bu goruşlerden »ararfa- narak kendi kanaatini ortava ko>acak. KKTC'de gre\li sen- dika hakkı \ar. Türkive hiç de- ğilse KKTC'nin arkasına duş- memelidir. Temenni edi\orum U ana\asal duzenimi/ gre\li toplusozleşmeli stndika\a ce- \az\ermisolsun." Çelık. mevsimhk ı^çılerle ıl- gılı bir soru uzenne de bu ko- nuda kendısının Norumlu ol- madığını vurgulavarak "Baş- bakan'ın mmsimlik jşçilerın mağduredilmeme^i içın karar- lılığı \ar. bunu ılgili bakanlara da aktardım. Oe\let Bakanı Bekır Ak?>ov bu işi çozecektir" dedı Turk-lj Genel Başkanı Bavram \IeraJ ın Ba^bakan Necmettin Erbakan la konuya ılışkın >aptığı goruşnıede ken- dısının de bulunduğunu belır- ten Çelık "42bin600mevsim- lik işçinin bir muddet daha ça- lışmasına imkân tanı\acak ka- raıiılık ortava komılacaktır. Başbakan ^ardınıcısı Savın Çıller'ın konuya sıcak bakıiıa- dığı beşanlan bana ait değildir. Me\ simlik işçiler çaiışmaya de- >amedhoriar"dıve konu^tu Tevİş Sendikası'na bağlı olarak De\let Su İşlerTnde \e Elektrik Etüd İdaresi'nde geçici işçi olarak çalı- ^ ^ n 5 ^ ^ j d u n sabahtan itibaren RP Genel Merke/i onunde toplanarak. e\lem >aptılar. RP vctkifile- rivlegdrüşmek iste\en hi/metakifliçalışan işçiler, toplu alkışlarla isteklerinidilegetirdiler. RPGenel Merke/i"ndebulunan Ela/ığ MillervekiliÖmer Naim Banm. Er/urum Mîllet\ekili \>>lan Polat. Malatya Millervekili NaşarCanba\ \e Krvincan \|illet\ekili Naci lerziŞlegörıişen bir gnıp işçi tcnısilcisi. işlerinin sureklilikar/etmesine karşın her \ıl somında işlerineson terildiğinedikkat çekerek hi/met akitli işçilerin bir defageçerliolmak üzere kadroya alınnıasını istediler. RP'li millenekilleri ise hükiımerin >eni kadro açmaktan >ana olmadığını Mirgulavarak kurumlarda boşalan mevcut kadrolara geçici işçilerin alınınası için çahşma vapılacağını sövlediler. E\lemciler. görüşmeden Minra olavsı/ bir şekilde dağıldılar. Kamu-Sen yasa çalışmalarının başlamasını istiyor Sendikal düzenleme için eylem\NIC\R\ (Cumhurivet Bıirosu) - Turkıve K.amu-Sen"ınNallıhan'datop- lanan I \ uksek Ktışare Kurulu'nda. kamu çalı^anlanna sendikal duzenle- mekonusunda hukuk fakultelerınden goruş ıstenmesı. vasanın gecıktınlme- sınevonelık bir tavır olarak değerlen- dınldı Toplantıda. Çalısma ve Sosval Guvenlık Bakanı Necati Çelik"le 24 ekım persembe gunu vapılacak goru>- meden ^onra >asa çalı^malan başla- mazsa. bırdızı eylem >apılmaM karar- laştınldı TurkıveKamu-Sen'ın 1 Y uksek Is- tışareKurulu. 11 sendıka genel ba^ka- nıve65 ıl temsilciMnınkdtılımıvlaAn- kara Nallıhan'da gerçekle^tırıldı Top- lantının sonuç bıldırgesınde. REFAH- YOL hukumetmın ılk vıl ıçın memur maa^larına vuzde 30 oranında zam v>ermeMnın vetersız olduğu ve aJınan tektaraflı karannanavasanın 53 mad- • Kamu-Sen, Çalı^ma \e Sosyal Gü\enlık Bakanı Çelık'ten memur sendıkalanna ılışkın \asal düzenlemelerle ılgılı çalışmalann hukuk fakültelerının görüşü beklenmeden başJatılmasını ısteyecek. desıne avkın olduğu vıırgulandı Zo- runlu tasarruf kesıntılerının çalı^anla- ra hemen odenmesı ıçın vapılan ev- lemlere katılmavan Turkıve Kamu- Sen. bırıkımlere uvgulanacak ııenıa oranının en çok gelır getıren vatırım araçlanbazalınarakbeîırlenmesını ıs- tedı Nema oranının arttırılması ıçın Hazıne Musteşarlığı'na kıtlebel bas- v uruda bulunulmasi kararı alınan top- lantıda. ba^vurunun reddedılmesi du- rumunda Danıştav a vururluğutı dur- durulm.LM ıstcmıvledava a\,ılma>ı be- ıııiTisend) Sonuc bıldırgesınde Çalı?- ma ve Sosval Guvenlık Bakanı Çe- lık"ten memur sendıkalanna ılıskınva- sal düzenlemelerle ılgılı çalışmalann hukuk fakültelerının goruşu beklen- meden baslatılmasi ısteııeceğıbelırtı- lerek >u e> lenı kararlan almdı "Bu görüşmeden sonuçahnamama- sı durumunda 12 kasım 1996Salı gıi- nü şube bulunan tunı il \e ilçelerde Ba- kan Necati Çelik'eyonelik kitlesel faks cvlemi vapılnıası: 26 Kasıııı 1996 tari- hinde kitlesel basın açıklaması .vapıl- nıası: 5 Aralık 1996 tarıhinde bildiri dağıtılması: 21 Aralık 1996 tarihinde \ürü_\uş \aparak Çalışma ve Sosval Giivcnlik Bakanı Necati Çelik. RPGe- nel Merkezi \e D^ P Genel merkezi zi- >aret edilerek taleplerin iletilnıesi." 10 KIŞirVITS OLOltTLE SONLÇLANAİV ESENLER CINAYETI Sır perdesi aralanaımyor \LPERTLRGLT kanbul'da me.>dana ge- len îoplu cına>etın faıllen. ellennde Kalaşnıkof sılah- laru hâlâ serbestçe gezıvor Polis Avdın\eTekınaılele- rı a-asinda vaşanan "namus da^ası'nın 'kan davası'na dörü>ecegmın endısesını ta- Esenler'dekı katlıanıla ıl- gılı sır perdesi aralanamaz- ken poîıs. 10 kisinın katıl zanlisi olan Abdullah A>- dın"la kardesiennın kalabı- lecekJen yerlere sen operas- yonlar duzenlıyor Gozaltı- na alınan Abdullah Aydın'ın amcaoğlu Celal Aydın'ın sorau^unun surduâu bıldı- nld7 Edınılen bılgılere tzore. 1990} ılında Surt'ın Erulı ıl- çesı Çızmelı Köyu"nde ya- ^ayan Tekınaılesinden. Âb- dülmüttalip Tekin. korucu oldu Ancak aılenın PKK orguruvle yakınlığıyla bılı- nen dığer ııvelerı korucu ol- mayı reddedınce. guvenlık guçlerının ve korucuların baskısına uöradı Baskı ne- Yanıt bekleyen sorular l-SaatO3 OOsıralarındaevegelerekeşıy- 'lckavga eden Abdullah A\dın. evden ayn- 'ı lıjryla ıkıncı kez ev e gelışı arasmdakı bir sa- atiık sûrede. 2 adet Kalaşnıkof, 2 adet 9 mm , taöanca \e4 adet kar maskesını nereden buî- da. 2- Katiiamdan önce yapılan içkili eğlen- ctde saz çaian Sülcv man adlı kişi \e poiis t^rafından yakalanan yeşif nıontlu ada- IOB baskında rolü var nmdi? 3- Gesetlenn duruş şeklme bakıldığ) za- rrjnsaJdırganlannevınıç tarafından ateşet- tıs. kurbanlann ıse dtş kapıya yakın tarafta bîfunduğu anlaşılıvor. Katlıam oncesınde uumadıklan bıiınen ev haiki. kar maskelı vuçmde Kalaşnıkofların buiunduğu çuvaiı taavan ;>aldırganları ıçerı neden aJd»7 4-Polis tarafından gözaltına alınan Ce- la A>dın baskına katıldıv sa kızı Sibel Ay- dın'ın (5) olümünt neden stvirci kaldı? 5- İki odalı evde bulunan aıle uvelennın oldurulmesı ıçın 67 kurs.un harcannıasına karşın du\ar ve camlarda tek bir kurşun ızı bulunmuyor Bu da kurbanların teker teker ınJaz edıidjğim gosterıyor Ancak aıle bırey- len ınfaz edılırken saldırganlara mudahale etmemelenmn ve kaçmaya te^ebbus etme- melerının nedenı neydı'' 6- PKK üyelerinden ele geçirilen Kalaş- nikoflann koruculara verildiği biliniyor. Saldırganlann köy korucularıy la ilişki var mı? Organize suç kapsanıına giren uzun namlulu otomatik silahların seyvar satıcılık yapan Abdullah \\dın'ın eline nasıl geçtiği araştırılıyor nııı.' ""- Âğabeyien Abdullah AydınTa bırlıkte kaçan Mehmet AJı Aydm ve Osman Ay- dın"ın baskınla bir ıhşkılen varmı? denıyle daha fazla davana- maj an Tekin aılesi Mersin'e goç ettı Mersırfde 4 y ıl ka- laıı aıle daha ıvı bırya^am v e is bulma utmıduv la Istan- bul'da geldı Kız karde^ler Nuran\ydın ve Aycan Ay- dın kocalan Abdullah Ay- dın veamcasmınoglu Celal Aydınla kavga edınceev le- nnden avrılarak annelerı RemziyeTekin ıne\ıneyer- le^tıler Ancak. kısa bir sure sonra mahallelı arasinda "Akrabaları kı/larıııı satı- yor" ve "Havatkadınlığnla geçinılerini sağlıyorlar" de- dıkodularının çoğalnıasi uzerıne Abdullah Aydın korkunç plaııını uvgulama- v a karar v erdı Malıalle sakınfenvle ak- rabaları. Tekınleı 111 olduk- ı,a geııış bir aıleve sahıp ol- duklannı velıeı an Avdmaı- le^ı uvelerıne saldırabıle- ceklerınıonesuruyorlar Po- iıs Abduilah Aydın'ın ço- cukları Nurcan. Ercan ve \edat 1 le gözaltına alınan ( elal Ayd"1 ın so'gıisu so- nutuııda Abdullah Aydın ıle kardeslerı Mehmet Aii Ay- dın ve Osman \vdın a ula^- mavı pla/ılıyor Guitar Shorty CarolFran Geno Delafose & French Rockin' Boogie Alvin Youngblood Hart Efes Pilsen Blues Festivali. bu yıl da blues'un dünyaca ünlü 4 büyük ustasını konuk ediyor. Blues'un ve dostluğun keyfini birlikte paylaşalım... İSTANBUL HILTON CONVENTION & EXHIBITION CENTER 30 31 Ekım I Kasım 96 Saat 19 30 2 Kasım 96 Saat 14 00 ve 19 30 Bilet satış: II Ekım 96 dan itibaren Vakkorama Suadıye (0-2161 350 87 42 Rumelı (0-212) 234 42 81 Taksım (0-212) 25-1 28 88 Gallerıa (0-212) 559 54 44 Akmerkez (0-212) 282 09 65 İZMİR HILTON 4 5 6 Kasım 96 Saat 19 30 Bilet satış: 18 Ekım 96 dan ıtıbaren Vakkorama Aısancak (0-232) 421 65 90 Beymen Alsancak (0-232) 422 72 75 ANKARA HILTON 8 Kasım '96 Saat 19 30 9 Kasım '96 Saat 14 00 ve 19 30 Bilet satış; 18 Ekım '96'dan ıtıbaren Vakkorama (0-312) 425 22 85 Polo Karum (0-312) 426 82 34 Dost Musıc Center (0 312) 425 80 57 Taylan Elektranık-(Atakule) (0-312) 439 32 79 MERSİN HILTON 1112 Kasım 96 Saat 19 30 Bilet satış: 25 Ekım '96 dan ıtıbaren Mersın Hılton /0-324) 326 50 00 Vakkorama Adana (0-322) 453 30 52 Kapılar konserlerden 1 saat once açılacaktır Gece boyunca fast-food servısı vardır. H N EFES Püsen'in kültür ve sanata katkıları artarak sürecek. Çifte Standart Şımdıye dek, 'çıfte standart başlığını taşıyan bırkaç yazı yazmıştım Fakat çıfte standart uyguiamalan, ar- tarak surdukçe, korkarım aynı başlığı taşıyan çok yazı yazacağım Bundan bir sure once, Levent'tekı 'polıs okulu 'nda laıklık ve demokras/yle ılgılı bir konferans vermıştım Ka- labalık bir kursıyer topluluğu ıdı Bu kursıyerler daha sonra sanıyorum şef ya da komıser yardımcısı olarak dıploma alacaklardı Konuşmamı ılgıyle dınledıler Fakat daha sonra 'so- rular' bolumune geçtığım zaman, soruların anlatılan ko- nudan çok. kafalanndakı sorunlan dıle getırdığını gor- dum En çok dıle getırılen soru da, yazılı ve goruntulu basının kendılerıne neden haksız/ık' yaptığı neden 'haksız ıthamlarda bulunduğu ıdı Bazı gostenlerde, gostencılere karşı son derece sert davranışlarının eleş- tırıldığı gunlerde ıdık "Bızgorevımızıyapıyoruz" dıyorlardı "Eğerbınlen ka- nunsuz bir gosten yapıyorlarsa bızım gorevımız bunu dağıtmak Bız bu gorevımızı yaptığımız zaman, basın bızı neden eleştınyor? Ve benım o gun hayretle edın- dığım ızlenım, bu 'kırgınlıklarında' samımı oldukları ıdı Gerçekten 'gorevlerını yaptıklarına' ınanıyorlar ve bu- nun eleştmlmesıne kızıyorlardı Bu genç polıslere dılımın donduğunce, neden eleş- tınldıklennı anlatmaya çalıştım Kanunsuz bir gosterıyı dağıtmanm elbette gorevlerı olduğunu, fakat bunu ya- parken çok farklı davramşlar ıçınde olmalan gerektığı- nısoyledım Veozellıkleuyguladıklan çıfte standart'ın bızlerı çok rahatsız ettığını, sagcılann' yaptığı gosterı- lere çok daha ınsanca ve yumuşak bir bıçımde yakla- şırken ve 'olmaması gereken bir bıçımde' musamaha gosterırken, solculann, hatta solcu bıle olmayan kımı 'demokratıkkıtle orgutlerının uyelenne' son derece sert bir bıçımde davranmalarının bu rahatsızlıklara neden ol- duğunu anlattım Omekler verdım Yere duşen bir ka- dın gostenc/nm başına uşuşen uç beş polısın, yerdekı ınsanı kjyasıya coplamasının 'gorevlenyle' açıklana- mayacak bir kepazelık olduğunu ve bu davranışın olsa olsa 'duşmanlıkla açıklanabılecegmı soyledım Dınle- dıler, ama duşuncelerımı ne derecede paylaştıklarını bılemıyorum Umarım en azından bıraz duşunmuşler- dır Aslında suç bu genç ınsanlarda değıl, onlan boyle eğıtenlerde Bunlarınbuyukbırçoğunluğu, 'solculann' ve demokratık derneklenn uyelennın', memleketımızı bolmek ıçın çabaladıklanna ınanıyorlar "Bun/araptalmı da buna ınanıyorlar' 7 " demeyın Nıce aklı başında go- runen msan tanınm kı, benzer duşunceler ıçındedırler Zaman zaman bu turden ınsanlara yazılanmda da yer vermıştım Aslında ışm başka yonlerı de var Bundan bir sure on- ce bızım gazeteye gelen Sayın llhan Kesici ıle sohbet edıyorduk Konu, polısın çıfte standardına geldı "Hıç başka şey beklemeyın" dedı, "karşısındakı adam tek- bır getırırken bızım polısın elı copuna çok zor gıder" Çok haklıydı elbette O polısın kafasının, gonlunun de- rınlıklerındeotekbırınızlenvedokunulmazlığıvardır A- ma 'demokrası' taleplerının de aynı bıçımde dokunul- mazlığı olması gerekmez mı'? Elbette gerekır Ama yu- kanda da degındığım gıbı, oyle bıreğıtım alıyorlar kı, ka- falanndakı kımı değerler altust oluyor Sayın Demirel deyıllarca "Tetık çekenparmakla tespıh çekenparmak bir olmaz" dememış mıydı 9 (1987 yazında dokunul- mazlıklar referandum konusu yapıldığı zaman doktu- ğüm ten ve çektığım zahmetlerı duşunuyorum da .. Ha- ram edıyorum) Yasaların eşıt olarak uygulanmaması ısyan ettırıcıdır, rahatsız edıcıdır Fakat başka bırtakım sonuçlara yol açabılır kı bu. kımsenın haynna olmaz Gerçekten, ya- saların bıle uygulanmadığını goren ınsanlar, o yasala- rın boşluklarından yararlanma çabalarını bir yana bıra- karak yasalann tumuyle dışına çıkadar Oysa kı, bir ul- kede yasaların egemenlığını sağlayan şey, yasalann getırdıklerı yaptırımlar değıl, o ulkedekı ınsanların 'ya- salara uyulması gerektıgıne' daır ınanç ve duşuncele- rıdır Bu ınanç kaybolur ve bu duşunce terk edılırse du- zenı sağlamanın hıçbır olanağı kalmaz Bir grup adam sılahla gemı kaçırır, emnıyet gorevlı- sını yaralar, neredeyse kahraman gıbı karşılanır.. Bir başka adam, cumhurbaşkanına suıkast gırışımm- de bulunur, tutturamaz, ama bir gazetecıyı elındekı sı- lahla vurur Bu adam neredeyse mağdur ılan edılır (Ge- çenlerdedıncı bırgazetenın bınncı sayfasında genış bir soyleşısı yayımlanmıştı) Nıyetı cumhurbaşkanını vur- mak değılmış de havaya eteş ederek uyan yapmak- mış Vallahı lyı ış1 Eğer bu turden gınşımler başanya ula- şamazsa gerekçe hazır ''Zaten nıyetım oldurmek falan değıldı" dıyecekler, 'Sadece uyarmak ıstıyordum" Artık bu ne bıçım bir uyarıysa Ve emnıyet guçlerımız, bu tur olaylar karşısında, hep çıft standartla yaklaşıyor O gınşımı maazallah bir şen- atçı değıl de bir solcu yapsaydı, bakın neler olurdu... Ne senaryolar uretırlerdı ne canlar yakarlardı. Hatta boyle bın, "Ben Toktamış Hoca nın yazdıklanndan et- kılenerek bu ışe gırıştım" dıyebılır ve benım de başımı yakabılırdı(l). Devlet yonetımınde çıfte standart kımseye hayır ge- tırmez. Belkı kısa donemlı kımı hedeftere ulaşılabılır. Fa- kat uzun donemde oyle mahyetler çıkar kı. kısa do- nemde ulaşılan kımı hedeflerın de hıçbır değerı kalmaz ANKARA ANTLAŞMASI 75. yıldönümünde AB konuşuldu \1\KARA (Cumhurivet Burosu)- Ankara Lnıversıte- sı Sıvasal Bılgıler Fakulte- sı'nın (SBF) Ankara Antlay ması'nın ""5 vıldonumu ne- denıy le duzeniedığı kolokv u- mun açılışında Turkıve nın Avrupa Bırlığf ne ( AB) tam uydığı gundeme geldı Fran- sa"nın Av rııpa Isierınden So- rumlu Dev let Bakanı Michel Barnier "Chirac Tiırki- vc'nin VB'dcki avukatlığını üstlendf derken Dısıjerı Bakanlığı Muste^arı Onur Oyroen "Fransa'nuı Turki- ve'nin Avrupa ile butunleş- nıesinde cesaredi ve karaıiı bir tutum izienıesuıi bcklivo- ruz"goruşunu dılegetırdı SBF"nın. Turkıve Cumhu- rıvetfnın Kurtu'lu^ Sa\a- şfnın ardından ılk kez bir Batılı ulke tarafından tanın- ması nedenı>le tarıhı bir onem taşıyan Ankara Antlas- ması'mn 7 5 vıldonumu ne- denıvle duzeniedığı kolok- yum. Kurtııluş Savası \1uze- sı olan eskı TBMMde dun basladı Açılista konu^an TBMVI Baskan Vekılı Ka- mer Genç. 20 Ekım 192rde ımzalanan Ankara Antlaş- ması nın onemını vurgular- ken Turkıve-Fransa ıh^kılen- nın bugun de aynı doğrultu- da gelı^tığmı belırttı Fransa nın A\ rupa Islerın- den Sorumlu Dev let Bakanı Barnier de konuşmasında Turkıve'nın Avrupa Bırlı- ğı "ne tam uvelığmı destekle- dıklenne dikkat çekerek. Fran>a Cumhurba^kanı Jac- quesChirac'ın -Türkhe'nin AB'deki avukatüğını iıstlen- diğjni" vurguladı Turkıve'dekı yetkılılerle AB konusunda goruşmeler vapacağını açıklayan Barni- er "Ataturkbanşı.demokra- siv i velaikliği kurdu.Mödern cumhurivctin tenıellerini oluşturan bu değerler evren- $eldir"di)ekonuştu Barni- er daha sonra Dışıslerı Ba- kanı Tansu Çiller ıle goru>- tu Gom^menın ardından bir açıklama yapan Çiller. Bamıer'nın gezısınm Fran- sa C umhurbaşkam Chi- rac'ın Turkıye'veyapacağı gezının oncesıne rastlama- si açısından onemlı olduğu- nu belırttı
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle