25 Haziran 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 22 EKİM 1996 SALT HABERLER Yeni Oluşumcular toplanıyor • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)-EskiTBMM Başkanı Hüsamettin Cındoruk \e DVP'den kopan 10 milletvekili. bugûn toplanarak kuracaklan veni partinin program \ e tüzüğiine son şeklini \erecekler. Liderlik sorununu çözemediği için partinin kuruluş çalışmalan tamamlanıncaya kadar Avdın Bağımsız Mıllenekilı Ismet Sezgın'in sozcülüğü üstlenmesinı kararlaştıran Yenj Oluşumcular. bugünkü toplantıda gelecek döneme ilişkin de çalışma planı > apacaklar. Hükümete suçlama • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)-ANAP Genel Başkan Yardımcısı Ali Kemal Başaran, hükümetin haval âleminde yaşadığını öne sürdü. Başaran. ANAP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında. hükümetin hayali kaynak paketlerinin ardından. hayali bir bütçe tasarısı hazırladıgını söyledı. Başaran. 1997 bütçesinde memura yüzde 30 zam öngören hükümetin. memura \erdığinı zamlarla geri aldıüını sa\undu. ANAP'ın TURBAVla ilgili çalışmalannı da anımsatan Başaran. konunun takipçisi olmaya de\am edeceklerini bildirdi. Berberoğlu'ndan yalanlama • KIŞADASI (Cumhuriyet)-Turistik kıyı beldelerinde belediyelerin kaçak yapılaşmaya göz yumması. yeşil alanlara imar izni \erilmesi gibi olavlar "Işin içinde mafya bağlantısı da \ar" savlanna dek \anrken Kuşadasf nda Belediye Başkanı Engin Berberoölu'nun ve belediye meclis üyelerinin aynı sav larla ağır ceza mahkemesinde yargılanacağ] haberleri yalanlandı. Berberoğlu, kendisi \e Fen fşleri Müdürü Ahmet Karacayılmaz hakkında "lüzumu muhakeme' karan verildiğini. ancak Danıştay"da itirazı olduğunu. sonucun buradan çıkacak kararla belirleneceğini söyledi. DSP'den de banka önergesi • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)-DSPlstanbul Milletvekili Zekeriya Temizel. Cumhuriyet'in gündeme getirdiği Halk Bankası kredileri ile diğer kamu bankalan konusunda bir araştırma önergesi hazırladı. Temizel. "Tüm bankacılık sistemıyle ilgili bir çalışma yaptım. Tüm kamu bankalan için mi yoksa sadece Halkbank için mi araştırma önergesi vereceğimizGrup Yönetim Kurulu'nda(GYK) belirlenecek" dedi. Uyuşturucu konferansı • Haber Merkezi - Uyuşturucu bağımlılıgıyla mücadelede gençlerden sonra şimdi de velilerle işbirliğine gidiliyor. Kartal Burak Bora Anadolu Lisesi ve Soğanlık Sağlık Ocaği işbirliği ile düzenlenecek "•Uyuşrurucu Bağımlıliğı \e Caydırma Yöntemleri'" konulu konferansta. velilerin uyuşturucu ile mücadelede bilinçlendirilmesi amaçlanıyor. Soganlık Sağlık Ocağı uzmanlannın katılacağı konferans yann saat 13.00-15.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Besteci Çağlar öldü • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Ankara Dev let Opera \e Balesi çalışanlarından besteci \e orkestra şefi Kemal Çağlar vefat etti. Çağlar için bugün De\let Opera ve Balesi'nde bir tören düzenlenecek. Besteci Çağlar. 1938 yılında Edirne'dedbğdu. 1962 yılında Ankara Devlet konservatuvan'ndan mezun olan !,anatçı. Devlet Opera \e Balesi Orkestrası'na fagot sanatçısı olarak girdi. 1966 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı Kompozisyon Bölümü'ne giren Çağlar. 1976 yılında ileri vüksek bölümü bitirdi. 4. Türkçe Konuşan Ülkeler Zirvesi Özbekistan'da başladı. Zirveye 6 cumhurbaşkanı katıldı Teröre karşı mücadele kararı• Türkçe Konuşan Ülkeler Devlet Başkanları 4. Zirvesi. Özbekistan Cumhurbaşkanı İslam Kerimov'un sarayında gerçekleştirildi. TAŞKENT(AA)-CurnhurbaşkanıSüley- man Demirel. Türk Cumhurıvetleri arasın- daki ortak tarihe. kültüre ve dıle dayalı iş- birliğininbenzerözelliklertaşıvanbaşkaül- kegruplannınuluslararası planda sergiledi- gi dayanışmadan gen kalmaM için bir neden bulunmadığım sövledı. Türkçe Konuşan Clkeler Devlet Başkan- ları 4. Zirvesi. Ozbeki^tan Cumhurbaşkanı İslam Kerimo\'un Dormendeki saravında gerçekleştirildi. Demirel'inöncekı gün Taş- kent'e gelmesinden sonra. dün de Kazakis- tan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev. Kırgızistan Cumhurbaşkanı AskarAkavev Türkmenıstan Cumhurbaşkanı Saparnıurat Tiirkmenbaşı \e Azerbaycan Cumhurbaş- kanı Haydar Aliye>. Taşkent'e geldiler. Zir- ve. Özbekistan Cumhurbaşkanı İslam Keri- mov "un Rusça açılış konuşmasıyla başladı. Toplantı daha sonra basına kapalı olarak sür- dürüldü. Toplantıda. cumhurbaşkanlan alfa- betik sıraya göre 15'erdakika konuştular. Cumhurbaşkanı Demirel, konuşmasına zirveveevsahıplığı yapan Özbekistan Dev- let Başkanı İslam Kerimov'a vedost Özbek halkına teşekkürederek başladı. Türkçe Ko- nuşan ÜlkelerZırvesi süreci içinde vapılan hertoplantınınsözkonusu ülkeler arasında- ki derin anlay iş bırlığını ku\ \ etlendirdiğini. kardeşce dayanışmanm pekijtığını belırten Demirel. "Enönemlisi,birbirirnizearkaçık- tığımız. el ele verdiğimiz bir Türk dünvası- nın gerçek olduğu kanıtlanmıştır" dedi. "Değişen A\rupa güvenlik mimarisinde Cumhurbaşkanı Süle\ man Demirel. Özbekistan Cumhurbakanı İslam Kerimov ile Dormen'deki saravda başbaşa göriiştii. (Fotoğraf: AA) Azerbavcan \e Orta Asja Türk cumhuri- >etlerinin de yerterini almalan. hem bölge- sel hem de küresel banş ve güvenliğe hi/met edecektir" dıven Demirel. konıışmasında bölgede bütün ülkeleri tehdit eden iki önem- li olguya. terorizm ve onun son yıllarda ade- ta ikiz kardeşı haline dönüşen uyuşturucu kaçakçılığına da dikkat cekti. Demirel. "İn- sanlık için yarattıklan tehlikenin bilinci için- de. bu iki bela> ı ortadan kaldırmak için el- birtiğivle \e karariı şekilde hareket etmeli- yiz"dedi. Demirel. Azerbavcan ın lopraklarının yüzde 25'ınin halen işgal altında bulundu- ğunu. birmilyondan r'azla Azerinin mülte- ci durumımda va^adığını. Kıbns Türkierinin Günev Kıbns Rum Yöneıimi'nin uyguladı- üı ambaruo nedenivle vıllardır dünvadan tecrit edilmiş halde yaşadıgını göz ardı et- nıemek gerektiğini belirtti. Demirel. ~Var- dım elimiz meşnıivetin ve hakkaniverin ye- rini bulması için onur mücadefesi \eren Aze- ri ve Kıbnslı kardeşlerimize herzaman uza- malıdır" dedi. Demirel. Hazar Havzası'ndakı zengın peirol \e doğalgaz kavnaklannın işletime açılarak. kurulacak boru hatlanyla en eko- nomik güzergâh olan Türkiye üzerinden dünva pazarlarına. özellikle enerjı ihtıvacı içinde olan Avrupa'v a ulaştınlması konusu- nun büyük önem taşıdığını bildirdi. Zirve- nin sonunda cumhurbaşkanlan ortak bir ba- sın toplantısı düzenledi. Özbekistan Cum- hurbaşkanı İslam Kerimov. toplantı sonun- da birdeğerlendimıe vaptı. Kerimov değer- lendirmesinde ülkelerarasındakı ıkıli veçok taraflı ilişkileri geliştirme. demokrasi. in- san haklan. serbest piyasa ekonomisı \e eşitliğe bağlılığın vurgulandığını belirtti. Cumhurbaşkanı Demirel. ortak basın top- lantısından sonra ikili görüşmelerde bulun- du. Zirve sonunda imzalanan. Türkçe ve Rus- ça olarak hazırlanan "Taşkent Deklaras>o- nu"nda. bundanönce vapılan Ankara, İstan- bul ve Bişkek bildirilerinin geçerliliği teyit edilerek. alınan yeni kararlar sıralandı. Taşkent Bildirisı'nde. devlet başkanlan- nın Dünya Bankası. IMF. BM Kalkınma Programı ve Bölgesel Kalkınma Bankala- n'nı Türkçe konuşan ülkelerden herbirinde geçiş dönemi süresince. faaliyet stratejisinın hazırlanmasında. vardım kabul eden taraf- larla ışbirliğini genişletmek suretiyle daha aktifbirbıçnndeda\ranmavaçağırdıklarıda vurgulandı. Lyuşturucu madde ticaretiyle mücadele- de faaliyetlerin eşgüdüm içinde yüriitülme- sı ve uyuşturucu madde tıcaretinin deııeti- mi konusunda uluslararasıçabalaraetkinbi- çımde katılınması hususlanna da değinilen bildiride. söz konusu mücadelede karariı olunacağı vurgulandı. Bıidirıde. terorizm ve bölücülüğün yeni- den alev lenmesinden duyduklan ciddi endi- şe\ i dile getirerek. ınsan haklarını ciddi bi- çımde ihlal eden terorızm ve bölücülüğün kimin taraftndan ve hangi amaçla yapıldı- ğına bakılmaksızın orta\a çıkışının şiddet- le kınanması kararlaştınldı. Taraflar. ulus- lararası topluluk tarafından bu iki olguyla mücadele amacıyla kabul edilmiş önlemle- ri tamamıyladestekledıklerini ifadeederek. bu önlemlenn bir an önee geniş bıçimde uv - gulanmaya başlanmasının gerekliliğini kav - dettiler. TRT bunalımı Genel müdür ataması askıya almdı • RTÜK'ün TRT Genel Müdürlüğü için belirlediği üç aday, hükümet ortaklarının arasını açtı. RP, Istanbul Büvükşehir Belediyesi Kiiltür İşleri Daire Başkanı Şenol Demiröz'ün aday gösterilmemesine tepki gösterdi. HÜLYA K.ARABAĞLI AJNKARA-Radyo ve Televızyon L'st Kurulu'nun (RTLK) TRT Genel Mii- dijrlüğü için bildirdığı üç aday. hükümet ortaklannın arasını açtı. Hükümetin RP kanadı Istanbul Büvükşehir Belediyesi Kültür l^leri Daire Başkanı Şenol Demi- röz'ün aday gösterılmemesine yönelik tepkisini atamavı askıya alarak göster- di. DYP Genel Başkanı. Başbakan Var- dımcısı veDışışleri Bakanı Tansu Çiller. sorunun aşılması ıçın vüz yüze görüştü- ğü Erbakan dan bekledığı karşılığı ala- madı. TRT bunalımının. ancak, diplo- matik skandala sahne olan Başbakan Necmettin Erbakan'ın Lıbya gezisine ilişkin kararnamenın. bugüne değin di- renen (çişlen Bakanı Melımet Ağar ta- rafından imzalanmasıvla -r^^— aşılabileceği savunuldu. ••'"''' Başbakan Necmettin Er- _ bakan. TRT Genel Müdür- lüğü atamasını askıya aldı. Erbakan'ın. RP adayı Şe- nol Demiröz'ün RTLK'ün aday listesınegırmemesıne sinirlendiği bildirildı. Er- bakan'ın. bazı RP'lilerin de kendisine bu yolda telkın- de bulunmalan üzenne ata- ma kararnamesini Bakan- lar Kurulu'nda imzaya aç- madığı kaydedildi. Atama sorunu üzerine Çiller'ın devreyegirerek Erbakan "la yüz yüze görüştüğü. Baş- bakan'ın geçen hafta vapı- lan RP Büyük Kongresini gerekçe göstererek ta\ nnı belli etmedıâine dikkat çe- kildi. TRTveRTÜKkuiıs- ierinde .sorunun aşılması için hükümet ortaklarının birbırlerıne karşılıklı jest yapmalan aerektisi uörü^ü dilegetinldı.RTL'Kçe\re- leri. RP'nın ıkna olması için Libya kararnamesinin imzalanmasının şart oldu- guna dikkat çektıler. TRT Genel Müdürlüğü için en kuvvetli aday göste- rilen Haci Ali Demirel'in damadı Tuncer Enginer- tan'ı medya patronlannın istemediğı öne sürüldü. RTLK'ün önümüzdeki günlerde kanal tahsisi işle- mi yapacağına dikkat çe- ken yetkililer. medvanın özellikle bu uvgulamadan kaçındığına işaret ettiler. RTÜK çevreleri. kanal tah- sisinin görsel medvanın vergi \e reklam geİırleri yönünden bir disipline gır- mesı demek olduğunu be- lirtirken. bunun Enginer- tan'la hızlandırılacağına işaret ettiler. Yetkiiiler. medya işverenlerinin bu nedenle Eski TRT Genel Müdür yardımcılarından Yücel Vener'i destekleye- rek. RTLK'ün kanal tahsi- si işlemini geciktırmesinin yararlı olacaâında bırleştı- ier. RTÜK. 3ekımdeTRT Genel Müdürlüğü için ba^- vuran 28 aday arasından Tuncer Engınertan. Viicel Yener ile Prof. Dr. A\sel Azû'i seçerek. bu adaylan aynı gün Başbakanlığa bil- dirmiştı. Atatürk Vakfrnın düzenlediği toplantıda din ve laiklik tartışıldı "Diıı hukukun kaynağı olamaz 9 Istanbul Haber Servisi -Öğre- tım üvelen. Fürkıve'dc İslam dı- ııının ve Kuran'ın doğru anl.ışı- lamadığını söyledıler. Laıklığın ve dının ülke alevhme kullanıl- mava çalışıldığını belırten öğre- tını üyelerı. "din \e laiklik birbi- rine kanştırılmamalı. İnsanlara bu kunuda bilgi vtrilmeli" dedı- ler. Atatürk Vakffnın düzenlediği "İslam ve Laiklik" konulu top- lantı dün Atatürk Kültür Merke- zi'nde vapıldı. Toplantıva katı- lan konu^macılar genel olarak Türkıve'de Kuran'ın dogru anla- ^ılamadığını vurguladılar. Ata- türk Vakfı Bılım Kurulu Başka- nı Prof. Dr. Reşat Kavnar'ın yö- nettığı toplantıda konuşan Ankara Üniversı- tesı tlahıvat Fakültesi öğretim üyesı Prof. Dr. Hüseyin Atay **Biz hâlâ düğru dinin ne oldu- ğunu anlamavaçahşıyoruz" dedi. Türkıve'de şerıat ve fıkhın bırbırıne kanştınldığını ifade eden Prof. Atav. şövle devam ettı: "Şeriahn keİime anlamı. açık. geniş vol de- mekrir. Valnı/ Kuran'dd bulunan hükümleri içerir. Bunun dışındakilere fıkıh dhoruz. FH kıh seriat değiidir. Bizde namaz kılana. oruç tutana Müslüman deni>or. İslam, namaz ve oruç dışındaki ilimdir. Zaten Kuran'dan ilk sapnıa. pe>gamberin adını kullanarak hadis O^etim üvelen, din \e laikliğin birbirine kanştırılmamasını istedi. (SAADET USLU) ııvdurmavla başladı. Bundan sonra tasavvur \v mezheplerlede Kuran'dan sapma vaşandı." Ankara ünıversitesi Hııkuk Fakültesi öğre- tim üvesi Prof. Dr. Zeki Hafızoğullan ıse mo- dern dev letlerın temel taşinı oluituran laiklik olmadan hukııken devlet olunamayaeağını vurguladı. "Din hukukun kavnağı olamaz" diyen Prof. Hafızoğullan. v ıne de hukukların biçimlendığı toplumların özellıklennı taşıya- cağını belirtti. Ercıyes Ünıversıtesı öğretim üyeM Doç. Dr. Erso> Taşdemirci de laikliğin dınle ilgili olmadığını ıfade ettı. Laık sözeü- ğünün Yunancada 'din \e ruhban sınıfından olmavan halk' anlamına geldiğini belirten Taşdemırcı. "Din \e laiklik bizim ülkemizde fıziki olarak birbirinden aynlamaz" dedi. Marmara Lnıversıtesı İlahıvat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yaşar Nuri Öztiirk ıse laik- lik ve dinın ülke alevhıne kullanıldığını vur- guladı. Türkiye üzerındekı bazı hesaplar yüzünden bu kav ramların kullanıldığına dik- kat çeken Prof. Öztürk. "Bizbirkavganıniçin- devi/. Laiklik. bir din va da felsefe değiidir. Laikliğin ısrarla din olarak gösterilmeve çalışılması bu ülkeve vapılan büyük bir kötülükhjr" dıye konuştu. »*«, 96 Cannei Fılm festi\ onctmen Odulu BİBJOELVZ ETKAN COEN FARGO 310 OS t« 3*8 14 t i 2 15-t* W-1«.4S-1»OO-21 30 Cı* 1 O0-11 1SiS30-tT45-2O00-» 1 1 15-13 49-1S3O-1B 15 21 *3 Hiilün acı ve zortnklara tebi'wihtı ediv KHi CLEITMAN SUNA8 Blü HAOFTt PKMİEK »PIMI JUIIET BINOCHE OIIVIER MARTIKEZ amdaki SüvariJUN 6I0NÛ (OPERA) S A N A T O A L E R İ S İ MARİA KILIÇJ.IOĞLU Heykei, Resim Serpsi T i T 0 2 1 2 « « 2 0 ALANGOTA ÇOKER "ziguratlarn antik formlar I. R e s i m S e r g i s ı 8 E k i m - 2 5 E k i m 1 9 9 6 Galeri B HOsıev GetMe Cad Fınn Sok No 21 Teşvfcıys-ISTANBUL Tel (0212) 2Z7 16 5IFa* (0212) 258 10 98 Gaten. Pazar v« Pazartesı dışında het gûn 12 00 - 18 00 arası aç*lır IİSTANBUL BÜYÜKSEHİR BELEDİYESİ •Sehır Tıyatroları KASIM 96 OYUNLARI HARBİYE MUHSIN ERTUĞRUL SAHNESİ FATİH REŞAT NURİ SAHNESİ (0212)240 77 20 (0212 526 53 80) 25 EKIM'DE SİNEMALARDA F.G. LORCA Gürkan GÜR KANLI D Ü Ğ O N METBOCAHAVABI Tükçesı. Turan OFLAZOau Yöneter: Engırı ALKAN Yoneten Bnşar SMJNCU K.S.M (6-7*9-10) KASIM E. ReşrtREY/C. ReşitREY LÛKÜS HAYAT Yönelen. (27-28-29-30) KASIM • (1) ARALIK KADIKOY HALDUN TANER SAHNESİ (0216)349 04 63 Gülsün SİREN F.MeihCevdetANDAY FARKU BİR KADtN MİKADO MUN ÇOPtlRİ Yönelen Enojn GÛRMEN (13-14-15-16-17-20-21-22-23) KASIM Dinçer SÜMER UAVİYDf BİSİKLETİM 1995 CflNNES EH İYİ YÖNETMEN V 1 9 9 6 CESAR EN İYİ FİLM • MÜZİK • YÖNETMEN • KURGU J t Bir Sıncma Basyapıtı F.G. LORCA KANLI PÛĞÛN Tûıkçea: Turan 0FLA20ĞLU Yöneten BaşarSABUNCU (13-14-15-16-17) KASIM PROTESTO(LA HAINE - NEFRET) Yont'ttîit n: Mathtcu Kanovıtz Beyoflhı AUAZAR (29324 66) 12.00-14 15-16 30-18.45-2115 KldıköyAS (336 00 50) 11 30-14 00-16 30-19 00-21 30 Erenköy ATOLLON (362 51 00) 12 00-14 30-17 00-19 30-21 30 BatarköyAV$*B (583 14 97) 11.00-13 15-17 00-19 00-21.15 MERAKLI Şarktlar, Türkülerle Alaattin USve Anadolu Rock Topluluğu TEL 272 09 90 • 274 9714 Ortaklar Cd 8aHçelef Ste. Somay Işmert. No 9 Mectdıyetöy Pinçer SÜMER MAVİYOİ BİSİKLETİM Yöneten MuslataALABORA 16-7-8-9-101 KASIM Sevim BURAK SAHİBİNİN SESİ BİH kJL. KRALUCJM Yoneten: OrtıanALKAYA YSnelen: Başar SABUNCU (20-21-22-23-24) KASIM (27-28-29-30) KASIM (11 ARAUK Arslan KAÇAR KRAUOYUN(ÇoctıkOyunu) Yâıeten Areün KAÇAR (9-10-16-17-23-24-30) KASIM (11 ARAUK GAZIOSMANPAŞA SAHNESİ (0212)578 60 67 Yöneten ErolKESKINEfl (6-7-8-9-10-27-28-29-30) KASN F.K. VVAECTHER S O Y T A R I U B O K U L U Tikçes.YûcelERTEN YöneteflTanefBARLAS (9-10-16-17-23-24-M) KASIM (1)ARAUK ÜSKÜDAR MÜSAHİPZADE CELAL SAHNESİ (0216)333 03 997 Yoneten. MustalaALAflOftA (19-24-26) KASIM(1)ARAUK F. Hayali ÇORBACIOĞLU KOCA SİNAN Yörveten: Can DOĞAN (6-7-8-9-10-13-14-15-16) KASIM Dinçer SÜMER MAVİYDİ BİSİKLETİM AdaletAĞAOĞLU ÇATIDAKİ ÇATLAK Yoneten EngmULUDAĞ (20-21-22-23-24) KASIM Gülsün SİREN FARKLI BİR KADIN Yoneten: Musöta ALABORA (12-17) KASIM Gülsûn SİREN . FARKLI BİR KADIN Yoneten EngmGURMEN (5-7-8-9-10) KASIM F.MeihCevdetANDAY HİKAP0 NUN ÇÖPURİ Yoneten Erol KESKINER (20-21-22-23-24) KASIM Adalet AGAOGLU ÇATIDAKİ ÇATUK Yoneten. EngnllUJDAG (13-14-15-16-17) KASM F. Hayali ÇOflBACIOĞLU KOCA SİNAN Yönelen Can OOGAN (27-28-29-30) KASIM (1) ARALİK Yoneten: EngmGURMEN (27-28-29-30) KASIM (1)ARAUK Sema / Erbil GÖKTAŞ BÛYÛLÖ GÖL (Çocuk Oyımu) Yineten' Can DOĞAN (9-10-16-17-23-24-30) KASIM (!) ARAUK HARBİYE CEP TIYATROSU (0212) 240 77 20 Yahya Kemal BEYATLI / Sönmez ATASOY KENDİCÖKKUBBEMİZ Yönaen- Eng«ı ULUDAĞ (5-7-5-12-I4-15-Î9-2I-22-26-28-29) KASIM Saar. 1500 OYUN GUNLERI PAZAR: 11.0O-1S.00 Fikret TERZI AKILLISOYTARI (Çocufc Oyunu) Yoneten-DeneUYGUNER (9-10-16-17-23-24-30) KASIM (1) ARAUK BİLET SATIŞ YERLERI ŞEHİR TIYATROLARI GİŞELERI ile CAPİTOL, HUZUR GİYİM, GAZİOSMANPAŞA-ÜMRANİYE-OSMANBEY-KADIKÖY MAĞAZALARI ve KADIKOY HALDUN TANER (Merkez Gişesi) nde SATILMAKTADIR. KASIM AYI BİLETLERİ 22 Ekim 1996 Salı Gununden itibaren satısa sunulacaktır. CHP lideri Deniz Baykal 'Erbakan IMF'ye diz çöktü' EMİNE hL\PLAN BOLl - CHP Genel Başkanı Deniz Bavkal. RE-' FAH\'OL hükümetının \ urttaşlardan daha çok kemer sıkmalarını i.stediğıni belırterek. "Kemerde başka delik kalmadı. nere\e sıkı\orsunu/.' Başbakan I.MF'ninönündedizçökmüştür"dedi Bavkal. Tür-' ki\e'\i bu nokta\a merkez sağın "sağır ortak politi-, kalan"nın aetirdiğini \urgula\arak, ülkenın sosvat demokrat polıtikalar öncülüğünde \enılenmeve ge-,, rekMnimi olduğunu kavdetti. * CHP lideri Baykal. >urt gezıleri kapsamında dür» de Bolu"\agittı. Baykal. CHP üstdüzeyyönetimi ve* bazı parti meehbi üvelerıvle gittıği Bolu'da CHP'Ii. Beledi>e Başkanı NecdetGören'i makanunda zi>a-î retetti. Bavkal, Bolu E\lendirmeDairesi'ndediizen-, lenen halk'la sohbet toplantisinda yaptığı konuşma-} da. Tiirkiye'nin ekonomi. dış politika. eğitim. sağlık, ve adalet alanlarında itlas ettiğini. ülkede enflasyo-' nun bir numaralı sorun olduğunu vurguladı. Türki-; ye'nın. enflasvonu vüzde 80 düzevınde 20 vıldır ko- ru>an dünvanın tek ülkesi olduğunu kavdeden Bav- kal. CHP'nin dışında bu konuyu kımsenin ızündeme, getirnıedığıni savu- , narak. şunları söyle- di. "Enflasvon, gü- nübiriik /a\ıf hiikii- metlerin işidir. Bu yönetimin başansız- lığının tescilidir. RE- FAHVOL hükümeti • Bolu Eviendirme Dairesi'nde düzenlenen halkla sohbet toplantısında konuşan Baykal, Tiirkiye'nin ekonomi, dış politika, eğitim, sağhk ve adalet alanlarında iflas ettiğini, ülkede enflasyonun bir numaralı sorun olduğunu söyledi. ve diğer sağ iktidar- lar onllasvona \enil- diler. Onun için şikâ- >et etmeye şimdi yüzleri yok. Türki- ye"de nütusun \ alnız- ea üçte biri ülke geli- rinin \ ü/de55'ini alı- >or. Gelir dağılınıın- İJaki eşitsizlik dün> a- nın hiçbir ülkesinde voktur." CHP lideri. REFAH YOL hükümetinin memurlara' eşelmobıl ve dovize endekslı ücret artışı vapılacağı- nı açıkladığını. ancak yalnızca altı a>da bir vüzde 30 oranında zammın veterlı görüldüğünü anımsattı.' Bav'kal. "Erbakan I.MF'nin önünde diz çökmüştür. Cücü olan ve kazanandan vergi alamavacaksın, me- muru daha çok vergi vükü altına sokacaksın. \atan-' daştan birazdaha kemer sıkmasını istcveceksin. Bö\- le şe\ olmaz. Natandaşın kemerinde delik kalmadı" dedi. j Baykal.4^S0'liÂıNardan itibaren TurgutÖzal : m getirdiği anlavışın Başbakan Necmerrin Erbakan. ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz ve DYP Genel Başkanı Tansu Çiller tarafından ^ürdürüldügüne i>a-: ret edcrek. "Bunlar sagın ortak politikalarıdır. Bu çarpıkJığın sürnıesi durumunda Türkite'nin iki va- kası birarayagelmez" dıve konuştu. Sorunlardan çı-ı kış noktasının sosval demokrasi olduğunu vurgula- yan Baykal. "CHPiktidaragelecektir, ama çevre, in-i san hakJarı \ e turizm bakanlıklarıv la değil. Başbaka-, nı\ la, maliye bakanıv la gelip başarılı olacaktır" dedi., Dokunulmazlıkları koruyor Erbakan ve Çiller'e; takipsizlik karan Istanbul Haber Servisi - REFAHVOL hükümetine 1 kaynak yaratmak amacıvla ""imarafn" sözü vererek' kaçakvapılaşmanınhızlanmaMna neden olan Başba-' kan .Necmettin Erbakan ve Başbakan Vardımcısı- Tansul Çiller hakkında. TMMOB Mimarlar Odasıi Istanbul Büvükkent Şubesi ile Inşaat Mühendislerij Odası İstanbul Şube;>i"nin Ankara Cumhuriyet Baş-^ savcılığfna vaptıklan "suçdu>urusu"na "takipsiz-, lik" karan \erildi. j Mimarlar Odası ve Inşaat Mühendisleri Odası'nca. vapılan yazılı açıklamada. "halkısuçişlemevetahrik >e kanunlara itaatsizliğe teş\ik ettikleri"* için Türk- CezaKanunu'nunbu fiilleilgili3! 1.312 ve65. mad-t delerine göre v argı lanmalan v önünde suç duv urusun-, da bulunulan Erbakan ve Çiller'in "dokunulmazlık- ları \Ü2Ünden~sorgulanamadıklan belırtildı. Konu-; nun bu kez TBMM Başkanlığrna \e sivasi partilere- de iletileceği belırtilen ortak açıklamada. Ankara- Cumhurıyet Başsavacılığfnın 3.9.1996 tanh ve 64822 savılı takipsizlik kararında şövle denilıvor: "Şikâvet edilenlerden Prof. Dr. Necmettin Erba- kan T.C. Başbakanı, Prof. Dr. Tansu Çiller de T.C. Başbakan Vardımcısı ve Dışişleri Bakanı olduklan, id- dia edilen fiilerin T.C. Anavasası'nın 100. maddesi kapsamında mütaala edilmesi gerektiği, bu konuda- ki kararın T8.MM tarafından verileceği, cumhuriyet başsavcılığımızın soruşturma \apma vetkisi bulun-^ madiğuıdan sanıklar hakkında takibata ver olmadı-^ ğına karar verilmiştir.'" j Başbakan Erbakan ile Başbakan Vardımcısı Çil- ler'in. halkı kaçak vapılaşmava teşv ik ederek anaya-r* sanın 43 2. 169. 23 2 ve 56 2 maddeierine göre de'ı "anayasasuçu" işlediklerini belırten ve mimarlar \eı' inşaat mühendisleri odalan Utanbul şubeleri. imaraf-,, fının "para karşılığında" ve ekonomık ve kavnak' ıçın gündeme getirilmiş olmasını da henüz vasalar- da tanımı bulunmayan "kente ve çevreve karşı suç" kavramı içinde çarpıcı örnek oluşturduğuna dikkat' çekildi. CUMHURİYET BAYRAMI GEZILERI 25 -29 EKİM SAFRANBOLU - AMASRA Karadeniz'in hanka doğası ve yüzlerce yıllık kültür. KAPAOOKYA'OA TREKKİNG Güzel Atlar Ülkesı'ni, geçmışın ızlennde yürüyerek yaşayın. YP KONAKLAMA, ULAŞIM, ARA ULAŞIMLAR, REHBERÜK DAHİLİ0.000.000.-TL. 27 EKİM PAZAR NÜ2HETİYE ŞELALELERİ I Samanlı dağlarında doğa hankası şelaleler 1 750.000 TL. i 29 EKİM BAYRAM GEZİSİ Bolu Gölcük ve Abant Göllen. 1.750 000 TL. ArnıkaMis sok. 6 5 Beyoglu Td:(2l2) 245 15 93-249 06 46 Fax:245 29 76
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle