26 Haziran 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Cumhuriyefİmtnaz Sahibi: Berin Nadi Genel Yavm'Yonennenı Orhan Ennç# Genel \j\in Koordınatoru Hıktnet Çetınkava • Vazıı^lerı Mudurlerı fbrahım \ ıldız (Sorumlul, DınçTa>anç 9 Haber Vlerkezı Vluduru Hakan Kara 9 Gorid > onetmen Fıkret Eser Şması Danışoğlu 9 Ntıhbarat ~ "\onoraı Bulent kızanlık Dı> Habcrler Cengız V ıldırını 9 Ekonon 9 Kultur Handan Şenkoken 9 Spor \bdulkadır Vucelman 9 Makaleler Samı Karaoren 9 Duzeltme Vbdullah >a/tcı 9 Fotosrat Erdoğan Koseoğlu • Bılgı-Belce Edıbe Buğra 9 ^ urt Haberlen Mehınet Faraç •»uvınkurulıı llhanVW,uk Fia,k.u;ı Orhan Erınç Oklav kurtböke MıkımI (, etınka\ a, Şükran Soner Ergun Bak-L Dınç Tavanf. İhrahun V. ıldız Orhan Bursalı Muslafa Balba> Hakan Kara •VnkuraTemsıkısı Vlustafa Balbav • Haber Muduru Doğan Akın AtahırkBuKanVo !2^ kat 4 Bakaniıklar -\nUrjTel 419M)20 r hat) Faks 419'>02" 9 Izm.r Tems,lusı Serdar Kızık, H Zıva Bh n > : S 2 î Tel -1411220 Faks 441911" 1 9 Adana TeımılciM Çetın ^ıgenoglu, İnonuCd 1I9S \ o 1 Kat I Tel ^22->M) Fakv 1->22>-() Muesse^e Muduru Erol Erkut 9 Koordınator \hmel Korulsan 9 Muhisebe Bülenı V. ener 9 Idare Hüse\ın Gûrer 9 Uletme Onder Çelık 9 Bılgı-Ulem Naıl tnal 9 m Munnet Çıler MED\ \ C • >.onenm Kunılu Baskanı Genel Mudur Cûlbın Erduran 0 Koordınator Reha Işıtman 0 Genel Mudur V. ardımcısc Mıne Akdağ Tel 114 <T M V. a>ımU\jn >e hisan \ enı Gun Haber Aıan-r BaMn \e V. a\ırK ük A S T j r o v . _ ı l j "0-1 O y J o t u *4ı>-lKt PK 246 1-tanbı I Tel M>2i; >]2 (b t 12(1 hat) 22 EklM 1996 Imsak 5 52 Guneş 7 16 Oğle 12 56 Ikındı 15 51 Akşam 1821 \atsı 1941 Anadolu'da çevrecilik 900 yıl once başladı • WKAR\(AA)- Araşt rrracı vazar K.amıl Şaiın. Anadoludaılk çeuecılık anlayişinın 900 yıl once Ddnışmendlıler donemınde Danışmend Ahmet Gazı tarafindan başlatıldgını --oyledı Şahın ın araştırmasına gore Danışmend •\hmet Gazı, Yeşılırmak ın her ıkı taratına ^urlar vaptırarak, oncelıkle ırmağı kontrol altına aldı daha sonra da halkın hızmetıne sunmak uzere Altı Bahçeler" adını verdığı çe\reduzenlemesını >apiırdı Şahın vapiıöı açıklamada. 10 7 3-1175 yıllarıarasındakı Danışmendlıler donemınde Danışmend Ahmet Gazfnın şımdıkı Gokmedrese Mahallesı ne bır saray yaptırdığını \e onunde akan Yeşılırmak ın her ıkı tarafını da \urlarla çe\ ırttırdığının tespıt edıldığını soyledı Saatler geri alımyop Gunışığından daha fazla yararlanmak amacıyla yapılan ılerı saat u>gulaması bu hafta sonu bıtıyor 26 ekım cumartesı gununu 27 ekım pazar gunune bağlayan gece saatler 02 00 de bır saat gen alınacak Güçlükonak'a ilk kaymakam • ŞIRN\K(A\)- Şırnak'ın Guçlukonak ılçesıneatanan ılk kaymakam Mehmet Canoglu. torenle gore\e başladı Torende konuşma >apan Valı Kamıl Acun, ılçede \atınm seferberlığının başladığını. mevcut ınşaatlann da tamamlanacağını soyledı Canoğlu da konuşnıasında. bırlık \e beraberlıkle çozumlenemeyecek sorun bulunmadıgını belırttı Uzaylılardan ücretsiz ameliyat • SOF\A(AA)-Fılıbe kentınde yaşayan V ıktorıa Yoçeva uzaylılar tarafından kaçirıldığını \e ameli)at edıldığını ıddıa ettı Kaçırıldiğı yaratıklar tarafından beynıne mıkrochıp yerleştırıldığını ıddıa eden Yoçeva tekrar e\ ıne dondugunde saçlannın bembeyaz olduğunu gorduğunu so\ ledı Bunun amelı>atın \anlış yapılmasından ka\naklandığını one buren Yoçe\a, uza\lıların hatalarını duzeltmelerını bekledıgını soyledı Bayramda doğa yüpüyüşü • NEVŞEHİR (Cumhurhet) - Ne\ şehır'ın Lrgup ılçesının 29 Ekım Cumhunvet Bavramrnda doğa vurırvuşu duzenledıgı bıldırıldı Bu vıl sanatçı Zekı Muren adına duzenlenen \uru\uşun herkese vonelık olduğunu belırten Nev şehır Gençlık \e Spor II Muduru Nadır \apsakaloğlu mıllı atletlerın on sırada vurumesı ıçın çağnda bulunduklannı sov ledı Balıkesir'de deprem • Haber Merkezi- Balıkesırde dun gece hafıf şıddette deprem me\ dana geldı Boğazıçı Unnersıtesı Kandıllı Rasathanesı \e Deprem \raştırma Enstıtusu >aptığı \azılı açıklamada Rıchter oKeğıne gore 3 7 şıddetındekı depremın merkez ussunun enbtıtuye vakla^ık 120kılometre uzaklıktakı Sındırgı olduğunu kavdettı MGD'den kınama • İstanbul Haber Servisi - Magazın Gazeîecılen Derneğı iMGD) dun yaptığı vazılı açıklamavla at\ Magazın Fore\er programı genel >ayın yonetmenı ve Sabah gazeteM magazın muduru Kenan Erçetıngoz e 19 ekım cumartesı gecesı duzenlenen sılahlı saldınvı kınadı A.çıklamada "Dev letın \e ışbaşındakı hukumetlerın basına vapılan saldınlara sevırcı kalması, çozumu sılah ve kaba kuwet gıbı mafŞa yontemlerınde arayanlan ne yazık kı cesaretlendırmıştır" denıldı Dolmabahçe Sarayı'ndaki altyapı sorunlarmm acilen çözümlenmesi isteniyor Swissotel için suç duyurıısu• Cevat Yaltıraklı ısımlı bır yurttaş, rstanbul'un "beide sakını" sıfatıyla savcılığa başvurarak Dolmabahçe Sarayf nda altyapı sorunlan yaratan Swıssotel'ın ve otele ızın \erenlenn yargılanarak cezalandınlmasını ıstedı İstanbul Haber Servisi - Dolmabahçe Sarayı'nda yarattığı altyapı sorunlan \e tahrıbat nedenıyle kamuo>unda yenıden dıkkatlerı çeken Swissotel hakkında suç du>urusunda bulunularak dava açıldı Anavasadakı ~Çevre>i korumak vatandaşiann ode\idir" hukmunun gereğını verıne getırmek uzere gırı^ımde bulunduğunu belırten Ce>at Yaltıraklı adlı yurttaş. fstanbul'un tarıh ve doğa değerlen uzenndekı "belde sakini" hakkını kullanarak Cumhunyet Savcılığfna başvurdu "Valtıraklı'nın savcılığa verdığı suç duyurusunda Dolmabahçe Saravf nın tarıhı bahçesı konumundakı arka yamacında ınşa edılen SuıssoteFın ve aynı tesiMn pıs su şebekesıne onay veren İSKİ'nın 3194 sayılı İmarVasası'na ve 2863 sa>ılı Kıiltur \e Tabiat \arlıklannı Koruma Yasasına aykın davranarak bu yasalann ılgılı hukumlenne "muhalefet" ettıklerı belırtılıvor \altıraklı a>rıca, bu tesısın ve ımar uygulamasinın 2960 savılı Boğaziçi Vasası kapsamında da "suç" oluşturduğunu ılen suruvor Gazetemızın 10 Ekım 1996 tanhlı baskısında ver alan "Dolmabahçe Sarayfnı tehdit eden Swissotel için vetkililer susuyor" şekhndekı haber uzenne bıraçıkiama gonderen Cevat \altıraklı aynı nedenle kendısının de Cumhunvet Savcılığı'na başv urarak "yetkililer vc sorumlular hakkında" suç duvunısunda bulunduğunu belırttı Halen savcılıkta ıncelenme aşamasında bulunan 01 07 1996 tanh ve 28174 hazırlık No "lu suç duyurusunda. ılgılı vasalara aykırı olarak ızın Svvissotel'e, Dolmabahçe Saravı'nı tehditedecek sekilde pissu ve kanal bağlantılan için ona> \eren İSKİ desuçlanıyor. (Fotoğraf K \ AN S A.G AN AK) verılen ve ınşa edılen Swıy>otel ın yanı iira bu otele Dolmabahçe Sarayf nı tehdit edecek şekılde pıs su ve kanal bağlantılan onav ı veren ISKİ'nın suçlu olduğu one suruluvor Valtırakli'nın savlan "Boğaziçi \asasfnın 18. maddesi. bu bolgede tarihi \e doğal değerleri tahrip edenler ve niteliğini bozanlar için vaptınnılar geOri\or. Bu sorumluların a\ nı değerleri asiına uygun hale getirmeleri de yine Boğançı ^asasf nın bır hukmu. Bu nedenfe Dolmabahçe Saravı ve çevresinin. tarihi bahçesivlc birlikte asiına uygun eski haline getirilnıesi yukumluluğu Swissotel"e aittir..." Sarayın havalandırma kanallannın tıkanmasının temel nedenının uzmanlarm yaptıkları ıncelemeye gore Svvissotel olduğunun kesınlık kazandığını da belırten Yaltıraklı. konunun Imar ve Koaıma Yasalan açisindan taşidığı "suç niteliğini" ıse şöyle vurgufuvor "153 yıllık tarihi sarav da nem oranının vü/de 30'dan yuzde 80'lere çıkmasında. bu otel için verilen imar izninin \e ISKİ'nin proje onayının sommluluğu vardır. İmar izni, imar planlannda burası yeşil alan olduğu için İmar ^asasf na aykırıdır. Avnea tarihi sara> \e bahçesi tahrip olduğu için 2863 savılı Koruma Yasası ihlal cdilmiştir." Cevat Naltıraklı nın suç duyurusunda "Sonuçve istem" bolumunde ıse şunlar yer alıvor ~Bir eşi daha bulunmavan. adeta İstanbuPun simgesi olan, L lu Ataturk'un gozlerini kapadığı tarihi Dolmabahçe Sarayfnı bilinçsiz bir şekilde tahrip edenler hakkında yasal işlem yapılmasını ve bilhassa sarav da bu v uzden meydana gelen tahribatın \e restorasyonun bu iki kuruluşa (Sv\issotel \e İSKİ) biİa bedel vaphnlması için gereğine musaadelennizı nca ederim..." Yayınlardaki düzeysizlik seyirciyi bezdirdi 4 Çöplük televizyonlar' tnsanları eğıtmek, eğlendırmek, en ıyı fılmlen yayımlamak gıbı amaçlar taşıyan televızyon kanallan Batfda bu ışle\ lerı paralı kanallara bıraktılar. İzlenırlık oranını yükseltmek amacıyla her türlü abartıya ekranlannı açtılar Cl'MHUR C^BAZOĞLU BatıbasınıbırsuredırCNN nınyuk- sek karlannı gorup haber televızyon- culuğuna gırmeye hazırlanan bılgısa- yar kralı Bill Gates'ın NBC ıle ortak kurduğu MSNBC adlı haber kanalını yazıyor, çızıyor Dığer yanda Avru- pa'da yaygınîaşmaya başlayan uydu- dandıjıtalT\ yayını uyduaracılığıy- la ıkı y uzden fazla kanalı ev lere soka- cak kablo şırketlerı telev ızvonun gu- cunu kabuledıpay nı sılahla materva- lızme savaş açan 'Kiüse'nın ıletışım po- htıkası gıbı yenılıkler buyuk gurul- tuyle kamuoyuna aktanlıvor Bu gurultunun başlıca nedenı ba- ğımsız basında hızla buyumeve baş- layan populer televızyonlara vonelık eleştınlen hafıfletmek Doğduğunda gorulmeyen, bılınmeyen yerlen tanıt- mak. ınsanlan egıtmek, ev mde eğlen- dırmek en ıyı fılmlen yayımlamak gıbı amaçlar taşıyan telev ızyonyav ın- lannın bugun tum bu ışlev ı pay-TS de- nılen paralı kanallara bırakıp izlenır- lık oranını yukseltmek amacıy la her tur- luduzeysızlığeekranı açması seyırcı- vı lyıden ıyıve bezdırmış durumda Bunun en belırgın kanıtı ABD'de gor- sel medyanın yıldızı Ophrah VVinfrev dahıl tum "talk-şovv "larda vaşanan ız- leyıcı erozyonu Son donemde tecavuzculenne âşık olan kızlar. 80"hk dedelerle evlenen 20'lık kızlann gerdek gecesınde y aşa- dıklan, aynı adama aşık olan eşcınsel kardeşler. balayında bırbırlennı alda- tan eşler gıbı konularla ratıng y ukselt- meyeçalışan Batılı telev ızyonlar ak- sıne bugun kan kaybedıyor ABD'dekı durum bızım kanallann durumunu ne kadar da çok andınyor Haberlen cam vıven. kolu bacaöı ol- Çoplük-TV 'lerin geldiği noktavi bir vabancı gazetenin başlığı çok iy i özet- livor: "Haberleşme özgıiriuğiı, demokrasinin kötıi bir sakasına donuşru." madan bırçok ışyapan bırdızı olağan- dışı ozellıklen olan ınsanlarla adeta bır Mrke çevırenlenn toplumun ılgınç bulduğu marjınal tıplerı hıçbır sosyal ve polınk endışe duv madan populer İıa- le getırerek yalnız ceplerını duşunen- lerın vegunukurtarmavaçalışanların ellerındekı sılahlar bır bır tukenıyor Bu kanallar her y enı y ay ın donemı on- cesı duzeyı yukselteceklennı. maga- zın habere. abartıya yonelmeyecekle- rını garantı edıyorlar ancak kısa sure \onra eskı\e donuyorlaf Son raporlara gore Batı 'da "Çöpluk- TV ' adı verılen bu kanallar aynı ya- yın polıtıkasında israredınce reklam bulamamava başlamışlar Bu arada polıtıkacılann da şırketlere gızlıden gızlıye baskı v apıp duzev sız program- lara reklam vermelennı îstemedıkle- n soylentılen dolaşıyor, Çopluk-T\ "le- nn uzerıne unıversıtelerde araştırma- largeliştınlıyor Bu raporlardan bırını hazırlayan Penm State Universitesi'nden sosyo- logNickv AbtÇopluk-T\ ıle seyırcı ılışkısını şoyle ozetlıyor "Çukulata dukkânında raflara saldırmasına izin verilen çocuğa benziyor sev irvinin du- rumu: çocuk yivor, v iyor. ancak bir su- re sonra mıde ağnlan artınca çjjkula- tadan nefret etnıeve başlıvor. Kanallar bayağılaşmadan sadelesrirmev i bilmi- vorlar, ovsa hafıf konuları işlerken bi- le derinlesebilmek olası; yeter kı durust olunsun..." Izlenmeoranlannınduşmesı genç- lenn T\ ye uzak durması gıbı gelış- melennkısa donemde Çopluk-Y\ 1e- n hızav a getıreceğıne uzmanlar ınan- mıyor "Sev irci bo> le istiyor" mantığıy - la ıçıne duşulen kısırdongu ekranı her turlu malın ver aldığı bır tezgâh gıbı gorme polıtıkası daha uzun sure devam edeceğe benzıvor Bır gazetenin attı- ğı başlık Çopluk-T\ 'lenn geldığı nok- tavı çok ıvı ozetlıyor "Haberleşme ozgurluğu. demokrasinin kotu bir sakasına donuştu." Fillerin subun h,eyfı S ^ İ T İ l H ? r JJ bo nun 80 kılometredışında bu- lunan Pinnavvela Fil Parkı'nda koruma altına alınan filler. buvıik bir ke- yif içinde sabah banvolannı vapıvoriar. Dunvadaki tek fil parki olarak tu- ristlerin buviik ilgisini çeken Pinnavvela. 14 yıldır suren iç savaş nedeniy- le buyuk mali sıkıntı içinde. Vetkililer. koruma altına alınan parkın varû- ğını surdurebilmesi için uluslararası vardım kurıımlanna acil yardım çağ- rısında bulunuvorlar. (Fotoğraf RELTERS) Yargıtay 'Anneve babaya el kalkmaz' \INKARA (Cumhunyet Burosu) - Vargıtay "kutsal varlıklar" olarak değerlen- dırdığı anne \e babaya hıç- bır koşulda el kaldırılama- yacağını hukme bağladı Yargıtay 1 Hukuk Daıresı, Turk toplumunun sosyal ya- pısı vegelenekselaıleanla- vışındandolavı anneveba- banm saygın bır ven ve yad- sınamavacak bır değennın olduğunu bıldırdı Hukuk Daıresı "hangi koşullarda olursa olsun. oğulun babavı dov mesinin. babanın oğuia sovmesinden daha avıp >e kınavıcı birdav rantş" oldu- ğunu kaydettı BalıkesırSavastepeAslı- ye Ceza Mahkemesı'nde go- ru^ulen ve davacı baba MJt ıle davalı oğlu V.K. yı ılgı- lendıren tapu davasının tem- yızıncelemesınıyapan Yar- gıtay 1 Hukuk Daıresı. ye- rel mahkemenın baba aley- hıne verdığı kararı bozar- ken "Baba ve annenin ço- cuklar uzerinde yasal bir haklan olmasına rağnıcn. çocuklar reşitolsalar bile an- ne ve babaya karşı mutlak savgı ik yTikumludurler"go- ruşune vardı Dava konusu taşınmazla ılgılı tapu yuzunden baba \\ K ıle oğlu V K arasında tartı^ma çıkmış ve \ Iv 'nın oğlu ıle bır olup babası MK vı dovmesı uzerıne, mahkemeve başvuran M K, soz konusu taşınmazla ılgı- lı tapunun ıptalını ıstemış- tı \erel mahkeme. dovme olayında davacınında oğ- luna sovmesinden dolayı ku- surlu bulunduğunu dıkkate alarak davavı reddetmıştı Alanya triatlon yanşması için hazır Haber Merkezi - Bu yıl 6 kezduzenlenmekteolan Uluslararası Alanya Tn- atlon Yanşması 24 ekım perşembe gunu gerçekleş- tınlecek Turkıye'de du- zenlenen ılk triatlon ya- nşması Alanya'da 17 Ekım 1991 tanhınde uluslarara- sı duzeyde \e Hollanda Tnatlon Federasyonu'nun katkılanyla gerçekleşrınl- mıştı Bu ılk yanşmadakı ba- şannın ardından 1992 ve 1993 yıllarında Alanya, Avrupa Tnatlon Bırhgı'nın puanlı yarışları (Avrupa K.upası) arasına gırmeyı başardı Busenlerdekııkı yıllık deneyım ve Avrupa Tnatlon Bırlığı uyelen ıle kurulan dostluklar, Alan- ya'ya 1994 yılında Avru- pa Tnatlon Kupası Sensı Fınalı ve 1995 yılında Av- rupa Prestıj Sensı Fınalı unvanlannı kazandırdı Buyıl 22 ulkeden 250 sporcu, Alanya organızas- yonunun vereceğı toplam 40 bın marklık odulun ya- nı sira, Avrupa Tnatlon Bırlığı nın Avrupa Kupa- sı ıçın koyduğu toplam 100 bın marklık odul ıçın ya- rışacak REFAHYOL'un belediye yasalan taslağı 'yargının uygulanmasını durdurduğu' maddeleri içeriyor 6 Padişah yetkisi' Danıştay'da yargılaıııyor OKT\Y EKİNCİ Herhangı bır yasa taslağı. konuyla ılgılı on- ceden alınmış vargı kararlanna aykın olabı- lıyor Bu en lyımser bır yorumla. taslağı ha- zırlavanlann y ıne o konudakı hukuksal gelış- melerden ve ılkelerden "haberlenolmadığı" anlamınagelıyor Ne v ar kı bır y asa taslağı eğer doğrudan "hû- kümet" tarafından hazırlanmışsa, bu nır ıv ım- servorumlann elbette kı pek bır geçerlılığı kal- mıvor Çunku hızmet. kendısme bağlı kurum- lan ve burokrasıdekı uzmanlarıyla. ele aldı- ğı konuda "hukukun ne sövlediğini bilmek" ve buna uymak durumunda Hele boy lesı bır yasa taslağı İçişleri Bakanlığıgıbı hukuk ala- nında zengın bır bınkıme sahıp koklu bır ba- kanhkta "verelyonetimreformu'*savıylaha- zırlanmışsa REF\H\OLhukumetı vasama hazırlıkla- rında da y ıllardır rurlu engellere rağmen ınşa edılmeye çalışılan "hukukdevleti" ılkelerını hıçe sayan bır tutum ıçensınde Bunun en son ve en "tehlikeU" ornegını. geçen gunlerde Cumhunyet okurlanna aynn- tılarıvla duy urduğumuz "beledivelerle ilgili vasalarda öngorulen değişikliklere iüşkın" v a- sa taslaklannda da gozluvoruz Taslakların ozellıkle buvukşehır belediye başkanlarına "padişahlıkyetkisr veıen mad- • Beledıyelerle ılgılı yenı yasa taslaklannda büyükşehır belediye başkanına tanınan ımar pfanlarını "tadılen (değıştırerek) onay" >etkısı, Mersın'dekı bır uygulamada da "yağmadan yana" kullanılınca dava konusu yapıldı \e Danıştay"ın yurütmeyı durdunna karanyia engellenmış oldu gulatmak ıçın onaylarken "tadilen tasdik" vetkısınedesahıplerdı Yanı meclısın uzerin- de ve denetım»ız bırvetkı kullanarak demok- ratık siıreçlerden sonra onlerıne gelen ımar planlarını "tek başlanna değiştirebilivorlar" ve ustelık yenıden meclıse gen bıle sunma- dan "değiştirdikleri şekliyleonaylayıp*' uygu- latmaya başlatabılıyorlardı > ıne 10 yıldır uzmanlarm v e hukukçulann "cumhurbaşkanında biieolmayan monarşik ve bilim dışı bir yetki" şeklınde tanımlavarak karşı çıktıkları bu yonetmelık maddesi vak tıvle Bedrettin Dalan ve TurgutOzal ıkıliM- nın beledıvemevzuatına "işbitirici"anla\ış- lakattıklarıhukumlerarasındaydı Butekkı- şılık kararlard<ı "kentve toplum haklannın na- sılgozetileceği" ıse yıllardır boşlukta kaldı ve vağmacılar "altınyıllannı" vaşadılar Nıtekım son olarak Mersinde de benzer bıryagma kararı 1995 vılında doğrudan Bu- yukşehır Belediye Başkanfnın "tadilen tas- dik^yetkısıylealınınca bu yetkıye karşı hu- kuksal mucadele ıçın de "elverişlibirornek" delen arasındakı "imar planlannı tadilen onay- lama"kuralı Danıştay ın v ıne buyıl "yurut- mevidurdurmakaranverdiğı" hukuk dışı bır yonetmelık maddesinı bu kez "vasa olarak" devreye sokmavı hedeflıyor Daniştav bu karanyia ılgılı olarak Içışlerı Bakanlığı'ndan "savunma" bıle ıstemış ol maMna rağmen avnı bakanlık yargı kararın- dan habersız gıbı davranarak "Refah Partisi kurmaylannın talebini" yasa taslağına alabı- lıyor Bir "Dalan-Ozar >asası R£FAH\OLun buyukşehır beledıve ba*- kanlarını bırer "imarimparatoru" hahne ge- tırmek ıçın y a»a taslağında "genişleterek" y er verdığı *tadfenonay"yetkjsı vururluktekı3030 sayılı Büyükşehır Belediye Vasası ndabulun- mamasına rağmen bu vasanın uygulanması- na an yonetmelığın 42 maddesınde tanımlan mıştı \aklaşık lOyılyururluktekalanbuvo- netmelık maddesıne gore. başkanlar beledi- ye meclıslennden geçen ımar planlannı uv- ortav a çıkmış oldu Belediye ba^kanı beledi- ye mecliMnın kabui etmedığı ve rant amacıy- la kente zarar verecek bır ımar planını y onet- melıktekıvetkKiyle"tadilen"onavlamiş ya- nı aynı plandakı meclısın ret karannı "kabu- le çevirerek" v ururluğe sokmuştu Tek başma onama \etkisi Işte bu ı^leme karşı mımarlar \e duyarlı meclısuvelennceaçılanıdarıdavada beledi- ye başkanına meclısçe gen çe\ rılmı^ bır ımar planını "keyfı olarak ve meclıs kararını bı- İe dınlemeden tek başına onama vetkisi tanı- van 10 yıllık vonetmelık maddesi hakkında "yurutmeyidurdurma" kararı \enldi Danış- tay 6 Daıresı nın 12J.1996tanh ve 1996/649 esas No lu bu kararıvla avrıca "yonetmeliği uygulatan" Içışlerı Bakanlığı ndan da "sa- vunma" ıstenerek. yasada yer almavan bır yetkının neden yonetmelıkle getınldıgı ko- nusunda açıklama ıstendı Kuşkusuz bu >a\ unma \e açıklama ısteğı- nın "gerçek muhataplan" Bedretın Dalan ve TurgutOzaî ısedeşımdı bu hsteveartık "R£- FAHYOL lıderleri" de eklenıvor Bakalım TB\f\f nın ılgılı komı^vonlan "yerel yonetim reformu" adına duzenlenen yerel padışahlık taslaklannı ıncelerken hıç değıIse bu "hukuk skandalını" dıkkate alacak- lar mı' e-posta : tan <n vol. com. tr
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle