27 Haziran 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
21 EKlM 1996 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER İstanbul ve Izmir'de Çağdaş Avukatlar Grubu, Ankara'da Demokratik Sol Grubu'nun adaylan en fazla oyu aldı Baro seçimlerini laikler kazandıHaberMerkezı - Turkı\e nın bırçok ikennnde Jun barolann genel kurulları \ a- pıldı ktaibul Baro Ba^kanlıgı naCagdaş .Avukatla- Grubu nun adavı \ucel Sa>- •nan nnkara Baro Başkanlığı na Demok- rgtık Sol Grubu nun ada\ ı L nsal Toker se çıldı zmırde Çagda:} Avukatlar Gru- t»u ndc.n Çeün Turan Zonguldak taZekı ÇolakoğJu ManisadaTeomanErgul Ha t.av dj Nebı InaJ Mahtva da Cemal Akın baro ba^kanılıgını kazandı 11 bın 990 uvelı Istanbu! Barosu nun tıenel kurulu dun Istanbul Unıversitesı HukukFakultesı ndevapıldı Seçımlerde T bın 161 u\e ov kullandı 7 bın 63 o\un g«çerhsavıldıgı seçımlerde Çagda:j A\u- katlarGrubu nun on seçımle ba^kan ada v ı olan \ ucel Sav man 3 bın 61 ^ Ça_gda^ Av ukdtlar Grubu nun ada\ ı Engın L nsal 2 bın 14^ Klanıı kesımın destekledıgı Ç~ağn Grubu nun adav t NecatıCevlan îsc • Avukatlar başkanlannı seçmek ıçın dun bır çok kentte sandik başına gıttı 11 bın 990 u>elı istanbul Barosu'nun genel kuıulunda 7 bın 161 u\e o) kullandı \ ucel Savman. 3 bın 615. Engın Unsal 2 bın 145, Islamı kesımın destekledıöı Necatı Ce\lan ıse bın 303 o\ aldı bın 303 o\ aldı İstanbul Barosu nun ^ o netım Kurulu na îse $ıı ısimler seçıldı Burçın Avbav.Hakkı karaca. \uran Ata- han.SuphıTann\erdı.Osman Ergın, ka- nı Ekşıoğlu, Mustafa kenıalGungor, Mert- Er karagulle, Fılız Saraç. Denıet Aral Dısıplın Kurulu Mehmet Haldun ka- racabev Nurcan Çalışkan. \eşe \ ılmaz- demır, Le\la Ç avuş, Metın Fılonnalı DenetlemeKmulu Selam Uabek.Hu- se\ın Akkava. Avcan Topav Tckeş. Turkıve Barolar Bırlıgı Delegelen V u- cel SaMnan, \ecla Fertan. Gulçın Çavlı- gü. AJp Selek. Nermın Vksın. Necla Kaçar. Kâzım Kolcuoğlu, Raıf Lrtem, Isnıaı! Ak- manoğlu, Rasım O A Ş^ner Mete, Ibra- hım Harman. Ozgul Bevazıt kıvant,. Pı- nar Çıkatoğlu. \e\ ra Demşoğlu, Burhan koseoğlu, Mete Ba\ raktar. Sezaı Gultekın. Nazan Moroğlu. Macıde Avsel Işık, Muj- gan Bılgın. Bahattın Ozbev Av han Sov sal. Kenıal Işkın keleşoğlu, C engız Ballıkava. \ecla O/polat, Atılla Coşkun, Avşenur Bahçekapılı, Fıkret İlkız. Sevgı Özturk. Selahattın Kal)asakal. F rgın Cınmen, \ u- suf kadıoğlıı. Alı Sa\dı, Galıp ^ağcı, \e- dat Gokçek. Mehmet Sav Hasıp Kapları. Ibrahını Klnıas. Sanı \ ıldınm.ZıvaGun- da\. \nkarı Baıo Baskanlıgı seçınııtıı C HP \11kara Mıllct\«.kılı \c Grup Baskanvc kılı eskıTBB Ba^k ınıOndcrSav ındcs tekledıgı "DemokratıkSolGrup~un ıd 1 v 1 L nsal Toker k ız ındı AnkıraBarosu 11un dun vapılan *>4 ge nel kuruluna toplam 3 bın "> 13 delege ka- tıidı Genel kurulda \apıljn seçımlerde ba^kanlıga seçilen Demokratik Sol Gıup un ıdavı Lnsal Toker 16"* 3 ov alır kciı "Çağdaş Hukukçular Grubu"nun ıda\ 1 O/can Ç me "^8 "Meslekte Bırlık Grubu"nun ad ı\ 1 hınca\ \bdurrahman \rat6XS "Demokratik Bırlık Grubu"nun ıdı\ı Adnankurtuluşda i>9ov aldı To- ker se(,ını sonucunu degerlendınrken Ankara Barosu tarıhınde ılk kez bu kadar tazl 1 kıtılınıın oludımuın dıkkat çe kn Iznıır Mınisi \e L^ık Baroları nda dunsapılansevınılerde\enı\onetımlerbe- lııkndı Iznıır Barosıı nda o\ savımı ıze ce geı, saatlere kadar surdu Başkanlığı C agdas \\ ukatlar Grubu ada\ 1 Çetın Tu- ran kazandı Izınır Barosıı ^ onetım ls.u- rulu da Bahattın Ozcan, l ğur Kalelıoğlu, Huse\ ın Ozgur. Behçet Akal, t% up kara- çoban. Tufaıı konuk. Ahmet ()k\a\. Ha- san Nalçın. SeMİ Sıttı Altun \L Arzu Ls- tunden olu^tu Manisa Barosıı Genel Kurulu nda Te- omanErgulbaşkanlıgagttınldı Ergul4(W u\eden 180 ınııununualırkeıiGigeı ada%- lardan Remzı Demırkol 116 C e\ det Ça- talkava 18o\ Jakaldı \I1111 a Barosu nda \enı \onetını kurulu Gursel Ktıcı, Ayten Burkan. Şena\ Çote, Huse\ın Frse\en, Halıl Gulen UA Cuma Kara. Çctın ka\ış, BdNraııı Nuzket, Serhan Ozbek \e Suat Ha\rı S.arnun<Jın olu-jtu Ote \andan LjsakBarosıı mdaHasanTercisc\ıldı 62 o\ alanTercıbaskan>t<,ılırkendıgeradav kora> \tak ^8 ovda kaldı Bütce ödenekleri Emniyetin payı arttınldı \MvARA ( \Nk.A) - Mulkun (de\ letın) temeh olarak gorulen adalere butı,eden avnlan odenek emnıvet ıçın a\rılan odenegın altında kaldı 1997 malı \ılı butçe tabansinda Emnı\et Genel Viudurluğu odenegınde 1996 \ılı odenegıne gore \uzde 124 luk artı> ongorulurken bu artış vuzdesı Anavasa Mahkemesı ıçın vuzde S9 5 Danı^ta\ ıçın vuzde 93 1 Adalet Bakanlıgı ıçın ıse vuzde 106 olarak ont>oruldıı REFAH^OL hukumetının TBM\1 \e sunduğu 199"" malı \ıh butçe \asa tasansında »a\unma \e guvenlık ıçın ongorulen odenek artı^ı adalet hızmetlen n,ın avnlan odenek artı^ının uzerınde gerçekle^tı Anavasa V!ahkeme!>ı Danısıtav \argıtav \e Adalet Bakanlıgı kalemlerınden olıı^an adalet odenegınde toplam vuzde 10> lık artı> ongorulurken Vfıllı Savunma Bakanlıgı jandanna sahıl guvenlık ve emnıvet genel mudurlugu kalemiennden olu^an savunma guvenlık hızmetlerı ıçın ongorulen odenek artişi vuzde !08oldu Savunma guvenlık hızmetlen ıçın avnlan odenekten aslan pavını Emnıvet Genel Mudurlugu alacak Bu grupta emnıvet odenegındekı artıs vuzde 124 olurken odenegın en az am> vapılan hıznıet grubu sahıl guvenlık oldu 1996 vılı vçın emnıvet kesıntılı ba^langıç odenegı. 75 tnlvon lıravla 1997 bütçesinde bu rakamın 168 4 tnivon lıra olmasi ongoruldu Butçeden adalet hızmetlen ıçın avnlan odenek toplamı 1996 va gore vuzde IO> lık artısja 30 6 tnlvon lıradan 63 tnlvona vukseltıldı Bu grupta aslan pavı Adalet Bakanlıgı na avnldı Tasanda Adalet Bakaniıgı odenegınde \uzde 106 lık artı^ ongorulurken bu oran Anavasa Mahkemesı n.ın vuzde 89 > Danıstav ıçın yuzde9^ ! \argıtav ıçın ıse vuzde 103 artışvapıldı Buna gore 1997 vılında Anavasa Mahkemesı ıçın 298 mılvar Danı^tav ıçın 820 mılvar ^argıtav ıçın 1 tnlvon 23"1 mııvar odenek avnlacak Kadıko\ Hasanpaşd'dakj 30 bın metrekarelık alanın otopark ve>a iş merkezı olat ak kullanılmaması i(,ın çev recıler ımza kanıpanvası başlattılar. kadıkov Beledı\e Başkanı Selamı O/turk bu alanın kultur merke/i \e \eşil alan dısjnda başka bır anıaçla kullanılmasına i/ın \erme>eceklennı sovledı. 'GazhaneküMirmerkeuolsun y KEREMILGAZ Kadıkov Hasanpasada bulunan tanhı Gazhane nın kultur merkezı \e vesıl alan olarak kullanılmasi amacıvla kampanva ba^latıldı Gazhane Çevre Gonullulen nte ba^latılan kampanva ı,er<,evesinde bugune kadar vakla^ık 2 bın ımza toplandı İstanbul un \nadolu vakasında bulunan volların avdınlatılınası amacıvla lS8n d(. Fransız mııhendısler taratından kuıulan Hasanpas^ı Havagazı Fabııkası M) bın metrekarelık bır alanda kurulu Bugunlerde koınur deposu olarak kullanılan ve ILTT Genel Mudurlugu ne aıt alan otopark veva ı> merkezı olaıak kullanılnıak ıstenıvor "Bu aianın raııt çe\ relerının çıkar sağlaması amacıvla kullanılmasına karşı çıkacağız. Neşıl alanın >e kultur nıerkezının bulunmadığı bu bolgede\uksekbınalar\apılmasına ı/ın \erme>eceğız" dıve konu^ın Gazhane Cevre Gonullulen ndeıı Nesrın Içar 1^ kasimda sona erecek ımza kanipanvaMiıda 10 bın ımza toplamavı amaçladıklaıını açikladı Kadıkov hulkının bu konuda kendılerıne çok sn.ak baktıgını belırten LJçar bugun ınsanlann koınur to/larını cıgerlerıne çektıklerı bolgenın ve^ıl alan olarak kullanılmasi geıektıgını bıldırdı Toplanaeak mızalann Kadıkov Beledıvesi İstanbul Buvuksehır Beledıvesı ve lETT Genel Mudıırlumı ne ıletıLcemnı \urgulavan Lçar bolgenın mcvzı plan proıesinın bır an OIKC tamamlanması gerektıgını sovledı Kadıkov Beledı\eM nın bu alanın kultur merkezı ve vesıl alan dı^ında ba^ka bır amaçla kullanılmasına ızın verınevecegını sovleven Kadıkov Beledıve Başkanı Selamı Ozturk. bolgenın eskı İstanbul Buvuk^ehıı Beledıve Başkanı Nurettın Sozen donemınde sosval ve kulturel aian olaıak kullanılmasi amacıvla planlara geçtıgını açıkladıgını anımsattı Anıtlar Kurulu ndan çıkan bır kararla Gazhane nın tanhı e^er kapsamına alındıgım belırten Baskan Ozturk Kadıkov halkının bu gıbı konulara karsı duvarlı olmasının sevmdıricı oldutrunu kdvdettı Dışişleri Bakanı Çiller'in, Erbakan'a vekâlet ettiği dönemde 13 projenin kararlannı imzaladığı belirtildi Savunma sanayii projesi yiıriıriiikte\MCARA (CumhumetBurosu)-Ba?- bakan Necmettın Erbakan ın tartı^malı Atrıka zıvaretı sırasında kendisine veka- leteden Dı^ı^len Bakanı TansuÇıJler ın savunmasanavıınde 13 projeninortakva- pımına ılı^kın kararları ımzalamasına ıtı- razetmedığı bıldırıldı Erbakan ın vok- luğunda kendısını bv-pass eden Çıller ın imzaladığı kararları kabul ettıgını aske- n danışmanı Tuggeneral Kemal Demır aracılığıv la ılgılı makamlara bıldırdıgı og- renıldı Turkıvede »ık arahklarla gerçekle^en hukumet degı^ıklıklerı ve malı sıkıntılar nedenıvle Savunma Sanavıı Musteşarlı gı nın (SSM ı gundemınde bulunan vak- Faşık 1 3 ortak vapım ve Ara>tırma-Gelı^ tırme( \R-GElprojesi vururlugegıreme- mı^tı Anc ık proıelerı ıçeren kararlar Ge nelkunnav Başkanı ürgeneral Isnıaıl Hak- kı karadavı Mıllı Sav unma Bakanı Tur- hanTavanvc Çıller ın Bas.bdkin aveka- let ederken onav lamasıv 11 kısa sure once vururluğegırdı F-"1 u^aklamıın modernı zasvonu ıle TSK nın envanterınde bulu nan otomatık tuteklerın venılenmesı pro- jelerı kısa surede vururluge gırecek pro- )eler arasında veralıvor Kuzev Irak içlennde kısmen olu^turu- lan 'Gtçıcı Tehlıkelı Bolge'de (GTB) ko- nu$landırıla>.ak Jektromkavgıtları temın etmekle gorevlendınlen Aselsan ın ben zerelektronıkaletlerıçeren •Jnsan«/Ha- \a Araçlan'nın (L A\ ) ortak v apımı pro lelerınde de ver alacagı belirtildi AseNan sinırın uozetlenebılmesı ama cıvla uvdu baglıntıları ve uı,aklarda kul lanılacakbırsıstemıngelı^tınlnit.sı ıçınça lı^ma ba^l ıttı Turkıve nın 2000 vılında env ınterın- den çıkaracağı tank uretınıı ıle taarruz he lıkopterlennın ba^Lıtılması çalı^malaıı- nın bır vıl surebılecegı belırtılırken kısa biıre ıçınde vururlugegırmesı ongorulen proıeler ve avnntıl ırı >ovle • Turkıve env ınterındekı 4S F > uca gının F 16 laragcçı^egıtımı ıçın kullaııı- lacak ^ekılde modernızeedılmesinde Fs- kı^ehır Bakım \e Ikınal Merkezı nı kul lanacak Lçaklanngovdelen Eskı^ehırde vapılacak F 16 lan ABD nın Lockheed tırması ıle onakla^a uretmekte olan TAI \e AseNan ıhale voluvla satın alımcık vuksek teknolop elektronık parçilırının entegıasvonunu Turkıvede gerçekle^tı recekler P •> nıodcrnızasvonunun "7 > mıl- von dolırı nııl olmasi hesaplanıvor • TSK nın cnvantenndekı ^ 62 nıılı- metrelık G-^ tutekler verıne "> ^6 nıılı metrelık otomatık tutekler ıle mermıleıı- nın vapımı proıesi ıçın kısa lısteve gıren 4 fırma aîdsindan seçım vapılacak \ak la^ık 20 mılvon dolara mal olmasi bekle ncıi ve tuteklerın NATO standanlarına ııvgun hale getırılme^ını ongoren proıe ıçın Isiaıl ın Taas tırmaM Jerıcho Fran- sa nın Gıat tırması da Famos modelı ıle van^ırken Belçıka nın Fabnque Natıonal Herstıll tırması ıle G ^ len vapan Al- nnnva nın Hecleren Koch tırmalan da kısa lıstede veralan 4 tırma arasında bu lunuvor • Bugune degın i adet uçağın ure- tıldıgı ıkıncı partı 80 adet F 16ııçağı nın elektronık sava* Mstemlen ıçın de kı- sa sure ıçınde ıhaleve çıkılacak • Fransızlarla pazarlıkların sürduğu Eurocopter konsorsıv umu ıle TAI 10 u ge- nel maksat helıkopterı kalan 20 sı ıse ara- ma v e kurtanna amaçh kullanılacak 30 he- hkoptenn sıstem entcgra^vonunu gerçek- lejjtırmek ıçın konsorsı\um kuracaklar • Tanesi 1 ^0 mılvon dolara mal olma- si beklenen 4 adet denız helıkopterınm satın alınması ıçın Sıkorskv tırması ıle muzakereler suruvor • DenızKuvvetlerı nınıhtıvacınınkar- ^ılanmaii ıçın toplam 40 mılvon dolara mal oiması hesaplanan 6 adet romorkerun ver- lı fırmalarca vapımı ıçın ıhaleveçıkılacak Paşakapısı CeTJuevVnde yangın istanbul Haber Semsı -Adlı suçlardan tutuklanan v e hukum gıvenlenn bulundugu bskudar Pa^akapısı Cezaevı nın çocuk koguşunda bılınmeven bır ne- denle kavga çıktı Kavgadan sonra koguştakı vatak ve vorgan- larateşe verı!ırken4 tutuklu ve hukumlu varalandı Çocuk tutuklu ve hukumlule rıh bulundugu ve % sub\an ko- ğÇşu' olarak adlandırılan ko guşta belırlenemeven bır neden- d«n oturu tutuklu ve hukumlu- ler arasında tartı^ma çıktı Tar- tıimanın ardından bır grup tu tujcluve hukumlu saat 19 30 su lafında koğu^ta bulunan vatak \s vorganları ateşe verdı İtfa- ıvenın kısa surede mudahale et- tığı vangın kısa surede ^ondu nîklu HavdarpaşaNumuneHas tajıe^ı nde kaldırılan varalılar avjakta tedavı edıldı Lskudar Emnıvet Muduru ^aşar Ağade- re, olavdan sonra cezaev ıne gı- d^rek ıncelemelerde bulundu Demirel özbekistan'a gittî 4. Türkçe Konuşan Ülkeler Zirvesi bugün başlıyor AJSKARA(CumhurıvetBurosu)-C um hurbaskanı Suloman Demirel 1992 vılın- dan bu vanagerçekle^tırılen zııveler save sinde "Turkdumasıolgusunun"gerı,eklı- gının kanıtlandıgını belınerek "Esasama- cımız. kardeş halklanmızarasındakı \akın- lığı venıden tesıs etmek ve I urk dunvasının uluslararası toplum ıçındekı etkınlığını art- tırmakhr" dedı 4 Turkçe Konuı >an L Ike- ler Zmesı Ozbekistan ın ba^kentı Tı* kent te bugun ba^lavaeak Demirel ı ugur- lama torenıne hukumetten sadecc Enerjı ve Tabıı Kavnakları Bakanı Recaı kutan ın katılmasi dıkkat çektı Ozbekistan a hareketınden once Esen- boga Havalımanı nda bır açıklama vapan Demirel Turk cumhunvetlerı irı>ında de- rın kulturel \e tarıhsel baghr bulundugu- nu bubaglardanalınankuvsetleıkılı \eçok tarafîı ılışkılerın gelı^tırtlmesınm amaçîan- dıgını bıldırdı Kazak ve Azen ana uretım petrollerının dunv a pazarlarına ta^ınması ıçın Turkı ve nınonerdığı Baku Cevhanboruhattının gerçekleşmesınevonelıkdıplomatıkgıri!>ım lerın Turk ı_umhurıvulerı zırvesınde de surduruleceğı kavdedıldı Cumhıırbaskanı Demirel ın Turkıve vı temsil edecegı zu \e\e Azerbavcaıı De\ let Bı^kanı Ha\dar Alnev Turknıenıstan De\let Ba>kanı Sa- parmuratTurkmenbaşı Ozbekistan C um hurba^kanı Islanı kerımov Kizakistan Cumhurbı^kanı Nursultan Nazarba\e> vt Kırgızıstan Cumhuıbiskanı Askar Aka- \e\ ın dc katılacagı belirtildi Cumhunvet e bılgı vereıı dıplomatık kav naklar oncekı \ ıllardi ımz ılaııan sonuç bıl dırgelenndeoldugugıbı Kazak \e Azerıpet rollerı ıle dog ılgazının Turk topraklarından geçırıkrek dunv a pizarlanna t ısınm isı ko nusunun da bu zır\ ede gundeme jeleeegı- nısovledıler Azerbavcaıı ın Turkıve Buvu kelçısı Memed \\\\e\ Turkıve ve Azer ba>can ın çıkarlarının kesı^tıgıne dıkkat çekerek "Çıkarlanmızın vuzde99.9'u av- nı \na pctnılıın Cevhan'dan geçmesını ıs- tı\onı/ Bılındığı gıbı bu konsora\ untun ışı Ancak konsorsıvunıda Azerbavcan da soz sahıbı. Turkı\e dekonsorsnum mesı Ce>- han'a destek venlebılır" dedı Oğrencilerin gazete nıenıkı Almama'nın VVestfalia Evaletinden Turki\e'je gelen Almama doğumlu bir grup Türk oğrenci, Turkçe oğrettnenlem le birlikte gazetemızi 7\\ aret ettı. Gazetenıi7in serv ıslerinı gezen oğrenciJer, bir gazetenin nasd hazırlandıgını, fıangi aşamalardan geçtiğiııi \erinde gordüler. Yazıişieri Mudurumuz Ibrahim Vıldız'daıt ga/etenm hazırianışı hakkında bflgi alan Öğrenciler, gazetemizin ve diğer gunluk gazetelerin >a\ın politikasına joııelik çeşidı soruiar joneftffler. (Fotoğraf BERTAN ÂĞANOĞLU) VVashington uyarıldı Çekiç Güç bunalımı giderilemedi LALE SARIİBR.AHI\1OĞL U ANK.AR.A-Turkıve ıle ABD ırisindakı Çekıç Guç çerçevesınde Kuzev Irak uzerınde denetım uçu^ları vapan Amenkan uçaklarının sil ıhlı uçu^ sorunu çozume kavu^turulamadı Turkıve Çekıç Guç un "savunma" arnaçlı gorev vonergesıne uvmasını talep ettığı ABDden Kuzev Irak uzerınde vaptıgı uçuslar sırasında "saldın" amacına vonelık sılahl.ırı uçaklarda bulundurmamasını istedı Turkıve \e ABD arasında bır suredır vapılan mu/akerelerde Ankara VVashington a Çekıç Guç un gore\ vonergesının uçaklarda ancak sav unma amaçlı sılahlar bulundurulmasını ongordugunu anımsattı Bırvetkılı Cumhunvet ın sorularını vaıııtlarken ^u goru^lerı dıle getırdı ~l çakJar. savunma amaçlı olarak havadan havava roketler taşı\abılı\orlar Çekıç Guç uçaklannın kuze\ Irak uzennde denetım uçuşu vaparken gorev lerının bırparçası da Irak Hava Kuvvetlen'nın kuzeveçıknıasınıonlemektir Bu durumda, Amenka'nın uçaklarında saldırı amacına donuşebılecek mısket bombalan gıbı havadan karava sılahlar bulundurmalan so/ konusu olamaz." Avnı vetkılı Çekıç Guç çerçevesınde gore\ vapan uçaklann gorev vonergelerıne uvgun muhımmat ta^ımalan gerektıgını anımsattı Turkıve ve ABDarasında \a>ınan sılahlı uçus bunalımı nedenıvle Çekıç Guç uçakları vaklas,ık 10 gundur uçuş vapamıvor Çekıç Guç te Turkıve ve ABD nın vanı sıra Fransiz \e lııgılız uçakları da gorev vapıvor İkı ulke arasında va>anan sorunun çozumu amacıvla hafta ıçınde Ankara da Genelkurmav 2 Başkanı Orgeneral Çevik Bir ıle Stuttgart takı Avrupa Komutanlıgı nda Komutan '»ardımcisı olarak gorev vapan \BD lı General James Jamerson arasında gızlı bır goru^me gerçekle!)tı Ancak bu gonı^mede Ankara nın VVashıngtcin a uvarıda bulunarak uçaklaıda savunma amacının dıı^ına çıkabılecek sılahlar bulundurmamasını ıstedıgı ogrenıldı ABD nın belırlı arahklarla venıledığı uçaklarda farklı muhımmat bulundugu da ortava L,ıktı Bu muhımmat arasında ABD nın Gunevdoğuda kullanılacagı ve saldırı amaçlı oldugu gerekçesıvle ıkı vıl once Turkıve vc vernıedıgı mısket bombalarının da ver aldıgı bıldırıldı Turkıve ve ABD arasında uçaklann ne tur sılahlar taşıvarak Kuzev Irak uzerınde uçabıleceklenne ılıs.kın goru^meler Dı^ış^Ierı Bakanlıgı Muste^arı Buvukelçı ÖnurO\menve ABD nın Turkıve Bııvukelçısı Vlarc Grossman arasında vapılıvor Yarın toplanacaklar Yeni oluşumcular laikliğe tutunacak DLRDANEKOCAOĞLl ANK.ARA - Aralarında eskı TBMM Baskanı Husamettın Cındoruk ıle D\ Pden kopan bagımsız mılletvekıllerının bulundugu 'venı oluşumcular'ın kuracakları partının program ve tuzuk çalı>malarının tamanılandıgı bıldırıldı Vvdın Mılletvekılı IsmetSezgın ın sozeulugunu vaptığı venı oluşumcular varın Ankara da bır arava gelerek tuzuk ve programa soıı ^eklını verecekler Tansu Çiller ın D\ P nın basına geçmesmden sonra partıden kopan ve bugune kıdar başka partılere gıtmevenler venı partılenne ka\u^u\orlar '»enı Dartının program ve tuzuk çalı^malarını tamamlama as^amasına getıren venı olu^unıcular >ann Ankara da bır arav a gelecekler Cındoruk ıle DV Pden kopan bagımsız mılletvekıllerının katılmasi bekfenen toplantıda program ve tuztıge son şeklı venldıkten sonra gelecek doneme ılışkın venı bırçalı^ma takvımı de olu^turulması beklenıvor \enı olu^umcumlardan Rıtat Serdaroglu venı partının me\cut partılere benzemesını ıstemedıklenm belınerek "Partımız, tam bır halk hareketı olacak Halka bır partı empoze etmeveceğız. \em partıv ı birlikte oluşturacagız. Bu nedenle. pn>gram ve tuzuğe son şekJını verdıkten sonra. bolge toplantılan vapacağız. Son olarak da kurultav ı toplavarak. partıleşme surecırıı tamanılavacağız" ikilı Partılerının merkez sagda en genış velpazeve sahıp bır partı olacağını kavdeden Serdaroglu venı partının ıçınde bazı ıl \e buvuksehır beledıve baskanlarıııın da ver alacagını iovledı D\ Pden buvuk kopmalarolacağını ve bunlann da venı olu^um ıçınde verını alacagını belırten Rıfat Serdarogiu venı partının "laık cumhunvetten odun \erme\ecek" bır çızgıve sahıp olacağını bıldırdı Rıtat Serdaroglu geneî ba^kanlık konusunda hıçbır sorunları bulunmadıâını sovledı Semt toplantısına katıldı Aktuna: îlk denk bütçeyi hazırladık İstanbul Haber Semsı-Saglık Bakanı Nıldınm Aktuna hukumet olarak ılk denk butçev ı hazırladıklarını belırterek enflasvonun ve ı^sızlıgın devamına asla musaade etmeveceklerını sovledı Aktuna D\ P Genel Baskan \ardımcısı Havn Kozakçıoğlu ıle birlikte D\ P Fatıh İlçe Başkanlığı tarafından oncekı ak^am Şehremını Kıraathanesı nde duzenlenen semt tophntısına katıldı Aktuna vaptıgı konu^mada RP D\ P koalısvon hukumetının ba^anlı ohrak de\am edeceğını belırtırken koal^\onun en onemlı nıeselesının ekonomı oldugunu kavdettı Aktuna bu vıl çok genış olarak du^unulmuv, ve ılk dera denk olarak hesap edılmış bır butçe ortav a konulduğunu sovledı Denk butçe vapmanırı zorluguna değmen Aktuna 1997 vılında vaptıkları butun hesapları tutturrnak ıçın gecelı gunduzlu çalı^acaklannı ıfade ettı Havn Kozakçıoğlu da D\ P nın Turkıvede hızmetlen başlaten bır rnisvonun partısı oldugunu belırterek partının mevve \eren agaç gıbı taşlanmak istendıgını kdvdettı Kozakçıoglu ^ovle konu^tu "Geçen hafta ıçensınde bu hukumeh devırmek ıstedıler Bız D\ P lıler olarak Kaddatı'nin so\ ledıklennı kesınlıkle tasvıp etnııvor, onu kımvoruz. Ama kaddafi'nın sovledıklerınden dolayı hukumet duşmez. Eğer duşurursek. Kaddafi'M çok ()U\u(uru/. Bovle şev olmaz."
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle