26 Haziran 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
-IEKİM 199$ PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER ü/ulata durye ajglamast I ADAPAZARI O-Mimhmyet) -Sakarya F*jpılı Cezaevi rde PKK d^ası tiîuklula-ıyla grrişen i.\ ukat Tihan Tkit. gDzaftınaalındı. Yeiklilerden alnan bilgiye gcse Sakarya Kipalı Czaevı nde miSekkili IVfc-sa GindoşdL ıle jjrijien avukat Tokat. •gciis sonrasındi <ceaevir<ien ayrlırken âizri arandı. Artma sorasında avukat Tokat'ın iizrndeı cezaevinden clıandaH kişilere yazılmış biırn;ktup çıktıfı öne sütifdü'. Efelmobil sittemi •İZVlİR(AA)-DlSK Geıel Secreien Kemal Da'sal. iuret artı>lannın ""eşrlmobil" sistenıine l?ağarmasının senlikacılığa büyük darbe %iır<eağını söyledi. Daysal. sîsttmın lijgulanınası ile geli dağılımının daha da adaetsiz bir hale geleceğini savınarak. "Dileğimiz b u n m tasan olarak kalnasıdır" dedi. Mafımak Oteli açldı • SAAS(Cumfıumet)- Sıva 'ta2Temmuz J 993 te meyiana gelen \e 37 kişinn ölümüyle sonıclanan olaylarda yakilın Madımak Oteli, tadikrtan sonra. koniKİarını ağırlamaya baslaij. Otelin işletmecisi Murtıza Öğütçü. olay sonr&ı îçişleri Bakanlığı aleyhne açtıklan davanın sürdüşünü belirterek. "Bir miktar maddı tazmmat aldım Ancak. yaptıgımız masnflar bır hayli fazla. Mahlemenın sonuçlanma.sını beklivorum' dedı. Öğütçü. otelde kaJmak isteyenlenn bir ha/li fazla olduğuna dikkati çekerek. •"Otelımizde kalmak ısteyen kişiler. olaylarda hayatnı kaybedenİenn yaşadıklarını birnebze olsun hissedebilmek için gelıyo-lar" dedi. TVistasyonu kurşıınlandı • AKSARAV(AA)- Aksaray'da yerel >a>ın yapan birtelevizyonun yansıtıcısı. kimliği belirlenemeven kişi ya da kişilerce kurşunlandı. Alınan bilgiye göre Aksaray cia yavın yapan ART televizyonunun Kılıçarslan tepesindeki yansıtıcısına önceki gece silahlı saldında bulunuldu. Olayda. elektronik cihazlarla kabJolarda meydana gelen maddi hasann 300 milyon lira dolayında olduğu belirtildi. Bu arada. Orta Anadolu Gazetecıler Cemıveti. yayımladıgı bildiriyle olayı kınayarak saldırganlann bir an önce yakalanmasını istedi. ANAP gençlîk kolları kongresi • ANKARA (AA) - ANAP Çanka>a İlçe Gençlik Kolları l. Olağan Kongresi. ANAP Genel Merkezi'nde yapıldı. Dıvan başkanlığına ANAP Hatay Milletvekıli Levent Mıstıkoğlu'nun seçildıği kongre. Atarürk ve silah arkadaşları ile ANAP'ın kurucusu Turgut Özal için saygı duruşunda bulunulması ve tstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kongrede konuşan ANAP Genef Başkan Yardımcısı Agâh Oktay Güner, gençlerden korkmadıklarını belirterek gençlerin sivasi partilerin gençlik kollarında çalışabilmesi için üzerlerine düşeni vaptıklarını söyledi. 2 en şehit oldu • BATMAN(AA)- Barman'ın Hasankeyf lçe>min kırsal kesiminde eröristler. 2 jandarma erini ehıt etti. Alınan bilgiye öre. önceki gece geç aatlerde Hasankeyf in ırsal kesiminde sürdürülen perasyonda. bir grup ;röristle güvenlik uv\etleri arasında çatışma ıktı Çatışmada. erler avram Kaya ve Mustafa azıcı şehit oldu, kimliği ;nûz belirlenemeyen bir de yaralandı. Batman a u Meydan omutanlığı'nda ızenlenen törenle. şehit lerden Kaya'nın cenazesi alıkesir'e. Yazıcı'nın mazesi ise Rize'ye •nderildi. CHP Küçük Kurultayı'nda Kürt sorunu, yönetim değişikliği ve son koalisyon tartışıldı ' 72 iıııaııı-hatip açük'TUREY KOSE ANKARA - CHP Küçük kurultavı'nda bazı partililer yönetime sert eleştinler yö- nelterek Genel Başkan Deniz Baykalı isti- faya çağınrken: ağırlıklı olarak Kürt soru- nu tartışmalan yaşandı. Partinin bu konu- da yeterli duyarlılığı göstermediği vurgu- lanırkenbölgeninyaralannınsanlması için daha etkin politıkalar ızlenmesi istendi. CHP lideri Baykal da "Ben bu işi hi yapı- vorum. Genel başkanı herkes içine sindir- melidir. Artık kurulta> lar partisi değil ola- ğan bir partiolmalıyız. Partieleştirisiyle tat- min aranmamalT di> erek muhaliflere me> - danokudu. Baykal. "kmkplakgibihepse- çim sonuçlarının giindeme getirildiğini" söyledi. Baykal. önceki gün yapılan ve 14 saatsü- ren küçük kurultayda. açılışta2 saat ve ka- panışta da 1 saat 45 dakika olmak üzere toplam 3 saat 45 dakika konuştu. Samsun MiIIenekili MuratKara>alçın'ın açışkonuşmasından sonra avnlması. Gazı- • Küçük kurultay da CHP'yi barıştırmadı. Istifaya çağnlan Baykal. genel başkanlığını herkesin içine sindirmesi gerektiğini vurguladı. Mustafa Gazalcı da CHP'nin son koalisyon ortakhğj döneminde 12 imam- hatip lisesi açtıklannı söyledi. antep Milletsekilı HikmetÇerin'in ise hiç ortalıkta görünmemesi eleştin konusu ol- du. Parti meclısi (PM) üyeleri ve millet\e- killerine. PM ve grup toplantılannda konus- tuklangerekçesivlesözvenlmek istenme- mesi tartışnıalara \ol açtı. İstanbul'daki 16 ilçe başkanı da küçük kurultayda yönetımi sert bir şekilde eleştiren 2 sayfalık bir bildiri yayınlayarak. partiye sahip çıkılmasını istediler. Alınan bilgiye göre kuruitayda dı- le getiri len bazı önemli görüşler \e yaşanan tartışmalar özetle şöyle gelişti: Ha>dar Doğan: (Ankara İI Başkanı) Par- tıde "\Jevi ve Kürtler ölürse ölsün" diven vöneticiler \ar. Parti. Kürt sorununa karşı daha duyarlı olmalıdır. Deniz Bavkal: Bunu sövievenler sosval demokrat değildir Böyle şeyler söyleme- \ın. Bu soruna hepımızduvarlıjız. LatifTosunoğlu: (Ardahan II Tefnsilcisi) Cezaevlerindekı şehitlere duyarsız kalındı. OrhanSür: (Balıkesir İI Başkanı) Sen ki- me şehit diyorsun'.'Bunlan şehitdiyetanım- larsanız. Doğu'dan, Güne>doğu'danoyala- mavız. Mazlum Aslan: (Tunceli Belediye Baş- kanı) Doğu. Günevdoğu'da barış sağlan- malı. Göçler yaşanıvor. aileler dağılıyor. Bu şaralar sarılmalı. Mesut Değer: (Diyarbakır İI Başkanı) Günde 2 tnlyon gidı>orteröre. Askeri har- camaların rakamlan korkunç. 3 bin köy bo- şaltıldı Faili meçhul cinayetlerartıyor. Si- lahlar sussun. barış sağlansın. Partimiz de CHP Küçük Kurultay Bildirgesi açıklandı 'Kürtsorununu CHPçözeeek'ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - CHP"nin küçük kurultav bildirgesinde. "CHP ikridannda Kürt sorunu. ekonomik. sosval ve külriirvl açıdan Türkiye'nin üniter devlet vapısı içinde çağdaş yaklaşımlaria çöziitecektir"denildı. Bıldirgeyi açıklavan CHP Genel Sekreteri Adnan Keskin. "Hükümet ortaklan. bataklıkta yüzen şaşkın ördekJer gibi. Her gün yeni bir yalanla hükümet etme ga>reri içindeler" dedi. CHP Küçük Kurultay Bildirgesi'ni dün bir basın toplantısıyla açıklavan Keskin, hükümetin neden olduğu olumsuzluklann en yoğun olduğu bir dönemde kurultaviarını topladıklanna dikkat çekti. Keskin. "Törkiye yanıyor, Anadolu "nun bir bölgesinde, sıcak çatışmalar vaşanıyor. Çarşıda pazarda vangın var. halk pahalılıktan yanıvür. İktidar ortaklarının her gün veni bir volsuziuk haberi Türk/vt' giindeminde yer alıyor. Valan. iktidann vazgeçümez rutkusu oldu" dedi. Kurultaydan partılerinin güçlenerek çıktığını savunan Keskin. 23 kasımda gençlik. ardından da kadın kurultayları toplanacağını sö>iedi. Hükümete ağır eleştiri CHP Küçük Kurultay Bildirgesi'nde Türkiye'nin içinde bulundugu ekonomik. toplumsal \e si\asi sorunlann nedeninın uygulanan sağ politikalar olduğu, REFAHYOL hükümetinin ise demokratik, laik cumhuriyetin temel ilkelerini hiçe sayan bir dış politika izlediği anlatıldı. Bildirgede. özetle şu göriiş ve önerileryeraldı: • CHP ikridannda. Kürt sorunu ekonomik, sosval ve kültürel açıdan ve Türkiye'nin üniter devlet yapısı içinde çağdaş yaklaşımlaria çözülecektir. • Yerlerinden göçe zorlanmış özellikle Doğu ve Günevdoğu'daki insanlarımızın sorunlanna kalıcı çözümler getirecek olan da CHP'dir. • CHP, pahalıiığa veenflasvona '"dur" dhecektir. • CHP. emekçi kesimin sendikal hak ve özgürlüklerini 1LO ölçütlerine vükseltecek ve emeklerinin karşılığını sağlayacaktır. • Çoğulcu ve katılımcı demokrasinin erdemine inanan CHP'liler, geneiyle kadınıv la. sivil toplum örgütleriyle birlikte cumhuriverin temel niteliklerijıin. Atarürk ilke ve devTİmlerinin güvencesidir. • Atarürk'ün kurduğu ve geçmişte büyük başanlara imza atmış olan CHP'nin kurultav delegeleri olarak. birlik ve bütünlük içerisinde. ülke sorunlannın çözümü için var gücümüzle çalışacağımıza ve çağdaş Türkive"vi kuracaSımıza inanıyoruz. Bodrum'da yat yanşına katılan ANAP lideri. limanda rüzgâr bekleven teknesinde gaze- tecilerin sonılanm yanıtladı. Yeferii rii/gân yakaladıkJannda ülke yönetimine gelecek- lerini sövleven Yılma/.~ANAP. kutupiaşmanın panzehiridir. Bu dönem. Türkiye için önemli bir siyasi tecriibe olacak" dedi. (Fotoğraf: AA) Yılmaz, REFAHYOL hükümetini suçladı 4 Tehlikelî kutuplaşma 9 MERİHAK BODRLfM - ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz. Türkiye'nin önemli bir siyasi tecrü- beden geçtiğini belirterek "Biz ne kadar ça- bşırsak çaJişalum. hükümetikendikendiniyıp- rattığıkadar yıpratamajTz" dedi. Türkiye'nin hızla kutuplaşmaya gittiğini, bunun önüne ancak ANAP iktidarının geçebileceğini dile getiren Yılmaz, "ANAPkutupiaştnaıun pan- zehiridir" diye konuştu. MesutYılmaz, dün Bodrum'daydı. Sekizin- ci Bodrum Yat Yanşı'na katılan GündüzTe- kinoğlu'nun AfFoîa Bodrum teknesine bine- rek yanşa katıldı. Ancak yeterli rüzgânn bulunmayışj tüm tekneleri Bodrum Limam'na adeta demirler- ken "canı sıkılan Yılmaz" yanşı terk etti. Af- fola Bodrum teknesinin bir aradümenine ge- çen Yılmaz, tekne ve ülke yönetimtni özdeş- leştirerek "Teknenin çarpmasını öntemeye çalışıvorum. bizden önceki kaptanların van- bşı yiizünden. Veterli rüzgâr yakaladığinuz zaman hükümetin idaresinegeçeceğiz'' dedi. Yılmaz. teknede gazetecilerle yaptıgı söyle- şide hükümeti eleştirmesini sürdürdü. "Btene kadar çalışsak hükümeti kendi kendiıü yıp- rattığı kadar jipratamayE" diyen Yılmaz. REFAHYOL hükümetinin çok yakında sona ereceğinı savundu. Türkiye'de rejim tehlikesi bulunmadıfını belirten Yılmaz. "Her yeni hükümet göreve başiadiğmda tiç ayavansı vardm Bu hükümet bu süreyi çok körii kullandı" dedi. bunun için çaba göstersin. Abddurrahman Keskin.ı Hakkâri Beledi- ye Başkanı) Lisemizde 2 öğretmen var. Ben partinin tabelasını indirmedim, direniyo- rum. Ama bölgenin sorunlarına eğilmek gerek. Laiklik bizim tek sorunumuz değil. 'Laiklik kurultayı toplansın* Kenan Coşar: (PM üyesı) Bızım de söz hakkımız \ar. Konuşturulmamamız rüzüğe. parti içi hukuka a>kın. Deniz Baykal: Çıkın. ne istiyorsanız ko- nuşun. Kenan Coşar: Seçimden 10 a> sonra kü- çük kurultay yapilıyorvebuoldu-bitti için- de konuşma hakkımız da engellenmek is- teniyor. MustafaGazakı: (PM üyesi) Parti büyü- tülemedi. parti içi demokrasi işlemedi. RP iktidarı belası bugün başımızdaysa, bunda dinsel sömürü yapan merkez sağ kadar. dü- zen değişikliğini gündeme getiremeyen so- lun da günahı var. \'enı sol, yeni sağ çağrı- şımlan yarattı. Ulusal. hatta uluslararası ^ ^ ^ boyutlarda laiklik kurultayı vapılmah. Bizim o çok övü- nülen son hükümet ortaklı- ğımızdönemimizde 72 imam hatip lisesi şubesi açıldı. Deniz Baykal: Hükümet karanyla olmadı. Mustafa Gazalcı: Tamam. ama Millı Eğıtim Bakanhğı bunu yaptı. Osman Ozgüven: (Izmir ll Başkanı) Sosval demokrat parti olamadık. Parti taban- dan veniden >apılanmalı. Yö- netici olarak ortada 100 kişi var, hep bunlar dönüyor, ye- ni kadrolar çıkamıyor. Sol değerlere sahip çıkılmıyor. Tüzük ve program kurultav ı yapılmalı. Bu programı uy- gula>acak yeni kadrolargel- meli. Ercan Karakaş: (Istanbul Milletvekilı) Program parti- si olmalıyız. Özeleştiri me- kanizması işletilmeli. Gecik- meden parti toparlanmalı, ka>gılar, eleştinler önemsen- meli. Ali İbrahün Tutu: (Erzin- can tl Temsilcisi) Genel Bas- kan çekilsin. Eğer bu parti- nin son genel başkanı olmak istemivorsanız. çekilin. Kom- şumuz Yunanistan'da bile 3 puan az oy alan sagın lideri istifa etti. Deniz Bavkal: fstıfa etti. ama 3 gün sonra geri geldi Bedri Ba\kam: (PM üye- si) Türkiye'yi mantar gibı bitenpartilerkurtaramaz. Biz kurtarabiliriz. BaykaJ: İşimi iyi yapıyorum Alınan bilgiye göre Bay- kal da eleştirileri şöyle yanıt- ladı: "Ben bu işi iyi vapıyorum. Bir partinin liderini benim- semesi gerekir. Ben tarnşma- lardan kaçmam. Ancak par- tiyi de korumak gerekir. Ku- rulta>ı geç toplanıamın nede- ni de bu. 24 Aralık seçimleri kınk plak gibi hep gündeme getiriliyor. 1989'da hükümet ortaklığına ben karşı çıktım. Buna rağmen hükümet ku- ruldu. İnönü'ye uzlaşma ve değişim önerdim. Olmadı. Yüzde 49.5'lik, 50.5'lik ku- ruhay sonuçlanyaşandı. Bü- tünleşme uzun süre gerçek- leştirilemedi. Veni sol konu- suııda da Tony Blair'den esin- lenmedim. Ondan çok önce İsmail Cem ile birlikte "Yeni Sol' diye bir kitap yazmış- nk. Artık olağan bir parti ol- malıvız. kurultaylar partisi olmaktan çıkmaiıvız. Genel başkanı da herkes içine sin- dirmeli. ona inanmalı. onu veparti\-i her düzeyde savun- malı. Parti eJeştirisiyle tat- min aranmamaİL Hiçbirpar- ti bizim kadar iktidara hazır değildir." IRMIKIAYDIN ENGİN e-mail: [email protected] Önce başlıktaki inceliğe dik- katinizi çekerim. Üç nokta yan yana ile başhyor. Yani sürüp gelen bir olgudan söz ediliyor. Uç nokta yanyanayla da bitiyor. Yani sürüp gidecek bir olgu- nun haberi veriliyor. Dilerseniz ve dilersem bu ya- zı böylece sürüp gidebilir de. Kurallann altüst, kuralsızlığın kural olduğu Türkçe üstüne pa- ragraflar, sayfalar döktürülebi- lir. Biri kalkıp "Ne olursa olsun başlık büyük harfle başlar"d'\- yebilir. Bir başkası "ve bağlacı ile cümlebaşlamaz" uyansını or- taya atıp kanıt olarak Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu'nu gös- terebilir. Siz de keyifle. "Peki ama hangisi" diye sorarsınız. Hangi Dil Kurumu? Bizimki mi onlarınki mı ? Bizimki ya da on- lannki bile olsa gene de "Kaçın- cı yazım kılavuzu" sorusu var. Bu soru yanıtlanmadan da bir kural birliğinden söz edilemez. Örneğin biz Cumhuriyet'te Ömer Asım Aksoy öğretme- nimizin düzenlediği ve Adam Yayıncılık'ın çıkardığı yazım kı- ... ve Ragıp ve Alper ve Şanar ve... lavuzunu kullanıyoruz. Ama emekli general Evren'in Dil Ku- rumu da 1985'te bir yazım kı- lavuzu çıkardı. Onu benimse- yenler de var. Sonra bizim Türk Dil Kurumu'nun on bir yazım kılavuzu var. Kaçıncısı temel alınsadoğru olur?.. Görüyorsu- nuz, masum bir başlıktan ko- caman birparagraf ürettim. Bu- raya kadar geldiğinize göre siz de okudunuz. ...ve elbette fark ettiniz. Sö- zü dolandırıyorum. Nasıl dolandırmam! Bir türlü elimin varmadığı şu konu üstü- ne Türkiye'de (ve dünyada) ya- zılmadık, söylenmedik ne kal- dıki? Yeniden başlığa dönelim. Ra- gıp, bizim Ragıp Duran. istan- bul DGM'si tarafından 10 ay hapse mahkûm edildi. Dosya Yargıtay'da. Yargıtay'dan ne çı- kacak? Ülkenin en kıdemli ba- sın sanıklanndan biriyim, ben bi- le bu sorunun yanıtını veremem. Ragıp Duran'ın suçu terörör- gütünün propagandasını yap- makmış. Bu suçlamaya onun yanıtı pek yalın: "..örgüt propagandası suç- lamasını meslek onurumla bağ- daştıramıyorum. Haberllepro- pagandayı birbırinden ayıran, haberin gerçek, propaganda- nınyalan olmasıdtr..." Ragıp Duran, 18 yıla yakla- şan meslek yaşamında Cum- huriyet, BBC. AFP (Fransız Ha- ber Ajansı) duraklarmdan geç- ti. Şimdi ise Fransız Liberation gazetesinin Türkiye muhabiri. Yani haberle propagandayı ka- rıştırsa kulağından tutulup ka- pının önüne konulacağı med- ya kuruluşlarında çalıştı ve ça- lışıyor. Haberciliği propagan- dacılıkla karıştırdığına ilişkin tek bir meslek sabıkası yok. Ragıp Duran 10 aya mah- kûm. Yargıtay onaylarsa bun- ca işimize bir de gönjş günieri onu ziyarete gitmek gibi bir uğ- raş eklenecek.. demeye kal- madı haber Ayvalık'tan geldi. Alper Görmüş içeri girmiş bile. Aktüel Dergisi'nin eski ya- zıişlerimüdürü. 1993'teyayım- lanan Reha Mağden imzalı bir söyleşide DGM savcısı suç un- suru bulmuştu, DGM yargıcı bu iddiayı kabul etmişti ve Alper Görmüş 6 ay yemişti. 300 mil- yonluk para cezası da caba. Yargıtay bu karan da onayladı ve Ayvalık Cezaevi'nin kapıla- rı belki de ilk kez bir basın "suç- lusu" için açıldı. Alper Görmüş bir medya yor- gunu. Meslekte geçerlilik ka- zanan yeni ilişki ve kurallardan yılgındı. Bırakıp köşesine çe- kilmeyi düşlüyordu. Uygulama- ya soktu da. Ama anlaşılan o bıraksa bile meslek onu bırak- mayacak. (Bu da bize bir tesel- li olsun). Şanar'ı biliyorsunuz. Şanar Yurdatapan'ı. Suçu da belli ol- du: "Silahlı çeteye yardım". POLflİKA GUNLUGÜ HİK31ET ÇETİNKAYA Hikmet Çetinkaya Istanbul dışında olduğundan yazısına bugün ara vermiştir. Internet: http: // www.planet.com.tr/Xn E mail: Hikmet .Çetinkaya «< Planet.com. TR RP'de koltuk yağmuru 1 Başbakan Necmettin Erbakan, özel deftere 'Atam en büyükpartiyiz' va/dı. (Fotoğraf: AA) Erbakan Anıtkabir'i bu kez unutmadı ANK\R.\ (Cumhuriyet Bürosu) - Başbakan Necmettin Erbakan. 5. Olağan Kongre"den çıkan yeni MKYK üveleriyle birlikte dün Anıtkabir'i zıyaret etti. Başbakan Necmettin Erbakan. Anıtkabir Özel Defteri'ne şunlan yazdı: "Veni Türkiye Cumhuriveri'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, bugün 20 Ekinı 1996. Türkiye'nin en büyük partisi olan RP. 13 Ekim I996'da yapılan 5. muhteşem genel kurul toplantısında Türkive'nin her tarafından gelen delegelerin seçtiği RP MKYK ve Disiplin Kurulu üyeleri bugün ilk toplantılannı vaparak yeni dönemin görev taksimatına başlavacaklardır. Bu münasebetle tüm MKYK ve Disiplin Kurulu üjeleriyle birlikte huzurlarınızdavız. \eni dönem çalışmalarının başlıca gavesi. senin inançla kurduğun Türkiye Cumhuriveti'ni yükseltmek olacaktır." MKYK öncesinde Cumhurbaşkanı Sülevman Demirel'i zi>aret ederek "havır dualannı alan" Erbakan. yeni MKYK'nin ilk toplantısında. ortagı DYP'ye teşekkürlerini yineledi. ANAP'a çatan Erbakan. ANAP'ın RP'nin seçimlere katılmasmın engellendiği dönemde RP'lıler tarafından kurulduğunu savundu. MK\'K toplantısının acılışında Hatay'ın Samandaâ ilçesi. Magaracık bölaesinin Ale\ i kökenli CHP'li Belediye Başkanı Fevzi Düzen ıle bir grup arkadaşı RP'ye katıTdı. Toplantıda. Osmaniye'nın il yapılması kararlaştırılırken daha önce 7 olan genel başkan vardımcılannın sayısınm 14e çıkarılması konusunda da birleşildi. Başkan yardımcılan RP Başkanlık Divanında "vaşlı kuşak" olarak adlandırılan genel başkan vardımcılannın. kongre .^onrasında da verlerini korudukları öğrenıldi. Alınan bilgiye göre. başkanlık divanında. başkan yardımcılıklanndan 9'una atama yapılması benimsendi ve geriye kalan 5 genel başkan vardımcılığı için ise ileride atama yapılması uygun bulundu. Topiantıda. RP Genel Başkan şardımcılan Abdullah Gül, Musa DemircL Recai Kutan. Şev ket Kazan. Fehim Vdak. Ahmet Tekdal v e Rıza L'lucakın görev lerini sürdürmelerınin kararlaştınldığı öğrenildi. îstanbul Milletvekili Ayduı Menderesile Di>arbakır Milletvekili Abdülkadir Aksu'nun veni atanan isimler olduğu kavdedildi. DYP'de karar yarın Kamhi ve Aloğlu'nu kurtarma çabalan Vay be! Yaşamın boyunca barışı, hukuku ve hukukun üs- tünlüğünü savun. Demokrasi uğruna mangalda kül bırakma- yıp işe gelince kıçını kımıldat- mayanların iskemlelerine inat- la raptiye yerleştir. Seni gören, "Eyvah bu herif şimdi kolum- dan tuttuğu gibi DGM bahçe- sinegötürürbeni. Herhangibir insan hakkı ya da hukuk ihlali içinprotestoya çağınr" diye fel- lik fellik kaçar olduğu Şanar Yurdatapan, silahlı çeteye yar- dım etmiş. Yardım ederken hangi silahı kullanmış acaba? Söz? Yazı? Bilgisayar? Piya- no? Nota? Sol anahtarı? (Bak bu sonuncu olabilir). Dönün gene başlığa. Hani sondaki üç nokta yanyana var- dı ya. Yazın bakalım: Yaşar Ke- , mal, Işık Yurtçu, AhmetAttan, Erdal Öz... Hayır. Buraya sığmaz bu lis- te. Meraklısı varsa sorsun. Faks- layayım. Ama önceden faks ay- gıtına kocaman, çok kocaman bir kâğıt rulosu takmayı unut- masın. HÜLYA HL\R.\BAĞLI ANKARA - D\ P vönetımı. gensoru oylamasında muhalefetle birlikte kabul o_v u kullanan Manisa Millen ekılı .Avseli Göksov'un partıden ihracına sıcak bakarken oylamava katılmavan iki mılletvekılmehafif disiplin cezası uygulanması için kılıf aramava başladı. DYP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Gölhan. katılmamanın cezasının "evefdemekle eşdeğer tutulamayacağını bildırdi. Istanbul Mıllehekili Sedat Aloglu'nun oylama öncesinde DYP Genel Başkanı Tansu Çiller'den izin alıp almadığı partide çelişkılı açıklamalara neden oldu. DYP TB.VIM Grup Yönetımi"nın "mazeret" bildirmedıklerı gerekçesivle "*geçici ihraçlan""nı eündeme aldığı Sedat Aloâkı ile Jefi Kamhiye DYP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Gölhan sahip çıktı. Gölhan. Cumhurivet'in "DYP grup vönetimi. Aloğlu'nun mazeret bildirmediğini sövledi. Siz bildirdiğini söylüvorsunuz. hangisi doğru " sorusuna. "•Bende. Aloğlu'nun vurtdışında olacağına ilişkin açıklama var. Genel başkammızdan izinalmış" karşılığını verdı. Gölhan. Aloğlu'nun mazeret vazısının hangi tarihte kendisine iletıldiği konusuna açıklık aetirmedi. Istanbul Milletvekili Jefi Kamhi'nın oylama günü kolunu incittiğinı belirten Gölhan. bu durumun da mazeret sayılabileceâine dikkat çektı. DYP Grup Yönetımi'nın varın toplanarak karar alacağını belirten Gölhan. Aloğlu ile Kamhi'nin DYP'ye çeşitlilik kazandırdığını belirrtı.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle