01 Temmuz 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Î1EKİM1996PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER 11 üre'de şiddeUi Zti* 'ce 3skerler ile Tutsi Ekrnanulenge genllalan anaicakı çatışmalann dün df devsTn eftıği \ e çanüiularda çok sayıda küiımöldüğü bıldirildi. I D t i r ivi^inin çatışmalar nedeanle bölgeden kaçtığı ka^cedJdi Yetkililer. otonutık \e hafif silahlann kukaıUığı çatışmalar sınsıadi pek çok ki^inın ölciiğürü ve yaralandığını sfyledıkr. ancak kesın sayı veerreveceklennı biIJirdıîer. Topkj sekse ozgurluk m VE\\ YORK(AA)-San FraıciscJ E>alet Meclisi'ne sunjlan bırtasannın kabul «dilmesi durumunda, gece fculûplennde toplu seks serbest hale gelecek. Halen »ncdeme aşamasında bultnan rasan yasalaştığı takârde. 5-20dolar aras nda bır iicret ödeyerek gece kulüplerine girecek kişilsr. toplu sekse katıbbılecek \a da seks yapanlan seyredebılecekler. Radara yakalanmayan gemi yapılacak • LONDRA(AA)- ABD'nın Körfez Savaşı'ndakı başarısında önemli bir rol oynayan ve radara yakalanmayan F-l 17 A tipı savaş uçaklanndan sonra. radara yakalanmayan savaş gemilerinin üretilmesine başlanacağı bildinldi. The Sunday Telegraph'ınözel habennde. söz konusu proje üzerinde çalışan ıki Ingiliz şirketinın tasarımlannı öniimüzdekı günlerde Paris'te düzenlenecek "Euronaval % " fuannda açıklayacaklan kaydedildı. Görünmez gemılenn donanımlan sayesınde karşı tarafın radarlarında bir balıkçı gemısi kadar küçük algılanacağı kaydedildi. Rus askerleri Çeçenistandan çekiliyon • MOSKOVA(AA)- Çeçenistan'daki Rus ordu birliklerinin önceki gün itibariyle yüzde 70"inin. fçişleri Bakanlığı birliklerinin de yüzde 40'ının cumhuriyetten çekildıkleri bıldirildi. Çeçen \e Rus taraflann ağustos ayı sonunda vardıklan anlaşma sonrasında başlatılan çekilme işlemlennin aralık ayına kadar devam etmesı planlanıyor. Aralık ayı ortalannda Çeçenıstan'da yalnızca bir ordu tuga> ı, bir de içişleri tugayı kalacak. aponlar oy kullanmadı Dış HaberlerServisi - JaponyaUa halkın yüzde 5i 'ünden azı dün genel seçimler için sandık başına gıtti. Sandıklann kapanmasının ardından baş- layan sayımlara göre ıktidardaki Liberal Demokratik Partı oylannı arttırdı, ancak salt çoğunluğu elde edemedi. îlk sayımlar. bu partınin salt ço|unluk ıçin gerekli olan 251 sandalyeye ulaşamayacağını ve 241 sandalyede kalacagını gösteriyor. Ancak şu anda 211 milletvekılı olan LDP'nin, ik- tidannı sürdürmekte zorlanmayacağı beJir- tiliyor. LDP lıderi Başbakan Ryutaro Haşimo- to. seçimlerden önce düsük katılımdan en- dışe ettiğıni söylemiştı LDP'nin düşük ka- tılım nedeniy le salt çoğunluğu elde edeme- mesi Haşımoto'yu haklı çıkardı. Seçimlerden en kârlı çıkan parti ise Ko- münist Partı oldu. 15 milletvekili olan par- tinin sandalye sayısı, sayımlann başlama- sından yalnızca iki buçuk saat sonra 9'a ulaştı. Komiinist Parti'nin 25-32 arası milletve- kili çıkarabikcegi belirtiliyor. Siyasi göz- lemciler. büyük partilerden hayal kınklığı- na ugrayan ve mevcut duruma karşı olan seçmenlerin bu partiye yönelmiş olabile- ceğine işaret ediyorlar. Sosyal Demokrat Parti içinde ılımlılarla solculann arasında- ki bölünmenin de komünistlere oy akma- sına yol açmış olabilecegi belirtiliyor. İsraiTdenbağnıısız Fflfclm'e sarıışıkDış Haberier Servisi - Is- rail Dışişleri Bakanı David Levi. bağımsız bir Filıstin devleti olasılığını reddet- mediğini bildirdi. Le\ i. Londra'da Arapca yayımlanan El Hayat gazetesine verdıği demeçte, gelecekte bir Filis- tin devletinin kurulacağına inanıp inanmadıgı yolundaki bır soruva karşılık olarak, "FiJistin otoritesini tanıyoruz ve göriişmelerde karşımı/- daki tek taraf oİarak kabul edivoru/. Bana göriiş- melerden ne çıkacağını mı soruvorsunuz? Bettd dünya>ı şaşırtabiliriz. Gelecekten ünıitli oimak, herkesin buluştuğu bir noktadır" dedı. Levı, El Halıl konusundadabiranlaşmayaya- kın olduklarını vurgulayarak, bu konuda Filıstin lideri Yaser Arafat'tan yeşil ışık bekJedikJerinı soyledi Israil Dışişleri Bakanı, görüşmelerde nihai aşamaya gelındigini belirttı. Levı, dün yaptığı bır radyo konuşmasında da Fransa Cumhurbaşkanı Jacgues Chirac'ın be- lirttigi şekilde Avrupa"nın Ortadogu barış süre- • İsrail Dışişleri Bakanı David Levi, bağımsız Filistin devletiyle ilgili olarak "Dünyayı şaşırtabiliriz" dedi. Levi, Avrupa'nın banş sürecine dahil edilmesine karşı çıktı. cine dahil edilmesine karşı olduklannı söyledi. Ortadogu banş görüşmelerinin doğrudan ve hiçbirdışbaskı olmadan gerçekleştirilmesi ge- rektiğini belırten Levi, hertürlü dış etkinin. sü- reci yokuşa sürmek anlamına gelecegı gerekçe- sıv le bır arabulucu kabul edemeyeceklenni kay - detti. Ortadogu turuna çıkan Chirac, gezisinin ilk durağı olan SunyeUe önceki gün yaptıgı ko- nuşmada. Avrupa'nın Ortadogu banş sürecinde taraf olarak yer alması ve yapılan görüşmelerin çerçevesinin degiştirilmesi gerektiğini savun- muştu. Chirac. "Fransa ve Avrupa, Ortadogu banş sürecindetaraflann yanında yer almaJjdır" demişti. Chirac, dün Suriye Devlet Başkanı Ha- fiz Esad ıle ikinci kez biraraya geldı. Chirac ve onuruna bir akşam yeme- ği vermiştı. Chirac. yemekte yaptıgı konuşmada. Avrupa'nın yalnızca ekonomık yar- dımlarla kalmayıp. tehlikede olan banş süreci- nin devamı için daha fazla rol oynaması gerek- tiğini savundu. Sunye lıderi Hafiz Esad da yaptıgı konuşma- da. Chirac'ı destekleyerek. "Banşsürecinde A\- rupa'nın da rol almasıyla ABD'nin bu volda gös- terdigi \e göstermekte olduğu çabalar arasında bir çelişki görmü>orum. \eter ki bütün taraflar bu süreci Uerletmek için çaba göstersin" dedi. Fransız he>etındeki yetkililer. Chirac'ııı gö- rüşme masasına Avrupa'nın da oturmasını talep etmedığinı, ancak sagcı İsrail hükümetinin da- ha önce anlaşmaya vanlmış konulann yeniden ele alınmasını istemesi \e ABD'nin Araplann gözünde tarafsızlığını yitirmekte olmasının. Esad önceki gün üç saat süren bir görüşme yap- mevcut görüşmeiersisteminın yetersizligıni gös- mış, ardından da- Suriye lıderi. konuk Chirac terdigine işaret ettigini belirttıler. BelçikaMa adalete isyan ABD ile görüşmeye güçlü çıkmak istiyor Barzani ilerliyorDış Haberter Senisi - Kuzey Irak'ta karşıt Kürt arupları arasında çatışmalar sürerken Kürdıstan Yurtseverler Bırligi (KYB). frak Kiirdistan Demokratik Partisi'nin (IKDP) stratejik Dokan Barajı'nı ele geçırdıği habe- rini yalanladı. IKDP lıderi. Mesut Barzani bugün Sılop/'de ABD Dışişleri Bakanı Yar- dımcısı Robert Mletreau ıle bir araya gele- cek. IKDP'nin, Süleymanıye kentinin girişine hâkim olması ve Kuzey Irak'ın büyük bölü- müne elektrik saglayan hıdroelektrik santra- lının bulunması nedeniyle stratejik önem ta- şıyan Dokan Barajı'nı ele geçirdigi yönün- deki haberler. KYB tararından yalanlandı. KYB'nin Paristemsılcısi Muhammedlsma- il yaptıgı açıklamada, "Dokan hâlâ bizimeli- mizde. Kalkan bölgesinde çatışmalar sürü- yor" dedi. Mesud Barzani lıderlıgındeki IKDP güçlerinin önceki gün Süleymanıye yönünde iki taraftan saldın başlattığı ve dün de Dokan'ı ele geçirdiklen öne sürülmüştü Barzani"ye bağlı peşmergelerin Irak tara- fmdan venldıği iddia edilen çok sayıda tank ve topla Talabani've bağlı peşmergelere sal- dırdıgı bıldırılıyor. Bu arada. Dıyarbakır büromuzun bildirdı- gine göre IKDP'nin lıderi Mesut Barzani ile ABDDışışleri Bakan Yardımcısı Robert Pel- letreau bugün Şırnak'ın Silopi ilçesınde bır araya gelerek bölgedeki son gelışmeler hak- kında görüşecekler. Türk yetkililenn de ka- tılmasının beklendıgi göriişmelere Barzani beraberınde Sami Abdunahman ve dığer bazı IKDP yetkılilerini de getiriyor. Pellatreau. görüşmeler ıçin dün akşam saatlerinde Türkiye'ye geldi. Pellatreau bu- gün Barzani ve yann da Talabanı ile yapa- cağı görüşmelerin öncesınde Dışişleri Ba- kanlıgı Müsteşan Büyükelçi OnurÖyTnen ıle bir araya geldı. Pellatreau Ankara'ya gelişinde Esenboga Havalımanı'nda gaze- tecilere yaptığı açıklamada. "Göriişmeler- de ilerieme kaydedilebileceğini ve ateşkes sağlanabtleneceğini umujonjm" dedı. Lıderlığini Ahmet Çelebi'nın yaptığı INC'yedrak Ulusal Konsevi) bağlı Iraklılar ile ailelerinden oluşan 748 kişi. buradan ABD'yegönderilmek üzere kara>oluyla Tür- kiye'>egırışyaptı. • Sapıklar çetesi davasına bakan yargıcın, bir tabak spagetti yüzünden görevden aljnmasını protesto için yüz binlerce kişi sokağa döküldü. ÖZGCRL/LUSQ\ BRÜKSEL-Belçika'da küçük kız çocuklannı kaçırarak tecavüz eden ve öldüren sapıklar çetesi davasının üstünün örtülmesine izin vermeme- ye kararlı yüz binlerce Belçikalı, dün başkent Brükselde bir yürüyüş dü- zenleyerek Belçıka'nın adalet sıste- mini protesto ettiler. Ülke tarihinde bugüne kadargerçekleştirilen en bü- yük protesto gösterisi olarak nıtelen- dirilen yürüyüş için kent boydan bo- ya beyazlara büründü. Belçika'nın dört bir yanından ve komşu ülkelerden gelen en az 275 bin kişinin katıldıgı tahmin edilen yürüyüşe mümkün olan en yüksek katılımı sağlamak için ülkedeki top- lu taşıma araçlan dün ya hiç ücret al- madılarya da sembolık ücretleraldı- lar. Marc Dutroux'nun başını çekti- ği sapıklar çetesıni. haklanndaki bir- çok kanıta karşın daha önce ortaya çı- karmay an v e davayı süründüren Bel- çika adalet sistemine öfkelenni yan- sıtmak ısteyen göstericıler yürüyü- şün simgesi olarak saflığın rengi be- yazı seçtiler ve sessiz protestolannı "Bevaz Yürüyüş" olarak adlandırdı- lar. Beyaz giysiler. çıçekler, şapkalar ve balonlarla yürüyüşe katılan Belçi- kalıların birçoğunun da yüzlerinin beyaza boyanmış olduğu görüldü. Sapıklarçetesinin kurbanı olan al- tı küçük kız için 1 dakikalık saygı du- ruşunun ardından başlayan yürüyü- şün başını kızlann aileleri çekti. Dün sabah TSİ 10.30'dan ıtıbaren Brük- sel'in kuzeyinde toplanan kalabalık. TSI 14.30'da yürümeye başladı. Se- kiz yaşındakı kızı Julic. Dutroux çe- tesi tarafından kaçınldıktan sonra ge- çen aylarda cesedi polis tarafından bulunan Melissa Russo, "Gösteride ola> çıkmasinı >^a da bağnş çağnş ol- masını istemiyoru/. Sadece hüküme- tin üzerinetünı agıriığıv la çökecek bir sessizlikistiyonu"dedi. Yineçeteta- rafından kaçınldıktan sonra öldürii- len An Marchal'ın babası RiiıJMarc- hal. Belçıka adalet sistemine öfkey- le dolu olan yürüyüşçülere hitaben yaptığı konuşmada. "YumrukJannı- zı cepJerinizde tutun" çagrısında bu- lundu. Dutroux davasına bakan sorgu yar- gıcının kurban ailelen ıle spagetti ye- dıği için görevden alınmasını protes- to etmek için bazı göstericiler başla- nna spagetti şeklindetokalartakarak veya bluzlannın arkasına "spagetti adaletin yazılan yapıştırarak yürüyü- şe katıldılar. Hafta içinde protesto amacı>ia adaler binasmı sembolik olarak yıkS^ön tffiîyecrfeîT beyaza boyanmış bir itfaiye arabası ile gel- diler ve çok alkış aldılar. Kentin her tarafında. kaçınlan ve öldürülen ço- cuklann fotoğraflan dağıtıldı. Aile- len ile birlikte yürüyüşe katılan ço- cuklann bluzlannın arkasında "Beye- fendi, beni koruyan kimse yok" yazı- lan göze çarpıyordu. Brüksel'deki dükkânlar vıtrinleri- ne, "Jandarmanın ve mahkenıenin davanın üstünü örtmesine izin ver- meyin'" yazılı afişler astılar. Belçika medyası. olayın ortaya çıktığı günden bu yana, sürekli ola- rak üst düzey emniyet, adalet ve hü- kümetyetkililerinin Dutroux'nun ba- şını çektiği uluslararası çete ile bag- lantılan olduğu iddialannı yineliyor. Belçikalı küçük kız, yasıtlanna göz dikentere karşı sokaktaydı. IOBEY Prometheus,uke Our client is the fully owned Turkish subsidiary of a major European group thaf manufacfures and markets all over the vvorld and in Turkey a wide array of pffice consumer producfs. Assigned by this clienf fo assess (and as needed redesign) their organizational architechjre, we are as part of our work, helping them puf on board a FINANCE DIRECTOR fFD) to join the company's executive team. Reporting direcrly to the General Manager and functionally responsible to the Chief Financial Officer at the corporate headquarters in Germany, the FD will: / manage the finance/accounting department; / lead, plan, control, streamline the corporate financial/accountancy acfivities; / provide for the effectiveness of financial policies, procedures, systems and monitor the preparation, implementation and follow-up of the yearly budget; / ascertain that statutory provisions are met and the legal records and payroll are kept to satisfy legal and operational requirements; / prepare and preserve all financial statements and reporfs either for internal consumption or for parent company or fnird party use; / interface with the banks, financial institutions, tax department and all such relevant authorities. The ideal candidate for this position 0 is 40±3 and holds at least a bachelor's degree in finance/accounting; D comes with at least 8 years of experience in finance/accounting vvifhin a manufacturing environment with minimum 4 years at management capacify; D demonstrates team leadership and high pov/ered vvrirfen and oral skills both in Turkish and English (and preferably in German as well); 2 is well versed in Turkish tax legislation and dual currency reporting practices; Z> displays particular capability in funds management and professional familiarity vvith the computer. Applications specifying position must include a detailed resume, a recent photograph and a telephone number for quick ancf discreet access. Confidentiality will be strictly observed and eacn qualified applicant will be individually reached. To be considered, however, applications need be faxed or mailea to reach us no later than 6 November 1996 VVednesday. 39OI OBEY YÖNETİM DANIŞMANÜK A.Ş OBEY MANAGEMENT CONSULTANTS INCORPORATED Selçuklar Soltak 51/3 Levent 80630 istanbul Fax 280 5176 and 279 2475 "OflfY... forervnners in management contultancy" Dreammaker - Consultant Group - HR Development " tv/teneveryou need a globalpassport " " YEMEKLER ÇOK GÜZELDİ " " Yemekler çok güzeldı. Ama sadeceyemekler. Anlatılan şeyler ıse yenı değıldı " dedigiııiz pek çok semınere katıldığınızı duşünüyoruz. Zamaıunızı boşa harcadıguuzı düşundıigünüz seminerler. Yada " ben bıle daha ıvı venrdım" dedıgınız senuner yönetıcılenaın olduğu semınerler (llgı çeha konulan veyömtmenlen ıle salenn, resım ve kağınan uçakyapmak gıbı sanatçı yönlerımıı destekleyen semınerlerı de hatırlaayona. j Biz, 96-97 Sonbahar-Kış dönemi için, size her yönüyle keyıf alacağuıız seminerler sunuyoruz İşte Kasun ayı programımız; •İnsan Kaynaklarına Bütünsel Bakış 01 -02Kasım 1996 İstanbul ( 15 Kasun 1996 Ankara /22Kasım 1996Izmir) •Tüketici ve Satış Promosyonları 09- lOKasım 1996 İstanbul •İnsan KaynakJarı Yöneticileri İçin Personel Yönetiminin Yasal Yönleri 16- 17Kasım 1996 istanbul •Otelcilikte Pazarlama Teknikleri 22 - 23 Kasım 1996 İstanbul •Kariyer Planlama " Bir düş ve bir çözüm " 29 - 30 Kasım 1996 istanbul Daha fazla bılgı ve kayıt için lütfen arayuıız. 'Payiaşılan bitgi sonsuzhıktur " İstanbul Offîce Kozyutğı AUtûık Caddaı Konutlan No 43-A 9iok Dain U Ernıköy • IsUnbul Tel 0-216-411 73 62 411 79 36 Fax • 0-216-302 28 60 Aflkara Offîce : Arjanlm Caddesi • Halıcı Soiuk No 4 Daırc 2 06700 Gazıosnuuıpaşa - Ankjra Tcl:0-312-46S95 46Ftx 0-312-468 95 47 Antalva OffİCe . Dr Burfumatir Omt Cul No IO4 - KM 5 - Daıre 1- Antalya Tel- 0-242-322 76 54 F « ' 0-242-311 30 73 *İanİr offîCC : Yal. Caddea No 146 Dure 9 35600 Kjrçıyaluı - Izmir Tel.:0-232-369 46 14 Fax 0-232-369 18 02 •01 Kasım 1996'danıtibarett
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle