25 Haziran 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 21 EKİM 1996 PAZARTESİ 14 HAFTANIN SANAT ÇIZELGESI 'Ankaralı Sanatçılann İstanbul Buluşması' başlığını taşıyan karma sergi, 22 ekimden başlayarak 30 kasıma dek Derimod Sanat Merkezi'nde izlenebilir. Sergi •Atatürk ve Kurtuluş konukı resım, he\ kcl totoğrat ve gravur sergısı. İstanbul Devlet Guzel SanatlarGalerisı'ndeyarın açılıvor 12 kasim tarıhıne dek gorulebılecek sergıde Cemal Akyıldız. Mıne Arasan. Halıs Basarır. \lete Ba>gu. Ethenı Çalişkan E>ref Dusenkalkar.Prof Alı Verdıvev Murseloğlu. BılalOğuz. LlkuOzen. Teynıur Rızayev. Aykut Lnker. Ekber Ne^ıKurt. Hasan 't ıtnıener'ın eserlerı \e Mozaık Sanat Galcrısı'nın Ataturk Fotoğraflan Kolcksivonu yer alıyor • Hakan Gürsoytrak Murat Akagunduz. \nronıoCosentmo \e Mustafa Pancar'ın yapıtları I "" kasima dek Passıon Sanat Galerısı'nde gorulebılır • Bizden ve Oniardan 11 uluslararası ozgıiü baskı sergisi 4 kasıtna dek TEM Sanat Galerısı nde izlenebilir I Komet 'ın yapıtlan Tesvıkıye Sanat GaleriM nde izlenebilir •Esat Tekand'ın sergısı Lran Sanat GalcTisı nde per^enıbe gunu açılıyor • Japon Bebekler sergısı l kasıma dek İstanbul Menkul Kıvmetler Borsası Sanat Galerisı ndeyeı alacak • Mehmet Koyunoğlu resım sergısı 25 ekım-l 1 kasım tanhlen arasında Galerı Nev 'de ızlenebılır • Cavit Mukaddes resım sergısı. 8 kasıma dek bımıırg \rtda izlenebilir • Ankaralı Sanatçılann istanbul Buluşması Zahıt Buyukısleyen, tahıt Malçok. Bırsen Gultekın. \1elek Oral Koray ve Ferhat Ozgur'un yapıtları 22 ekım->0 kasım tanhlen arasinda Derimod Sanat Merkezi'nde gorulebılır • Son Dönem Osmanlı Kumaşları sergısı 16 kasıma dek \apı kredı \edat Nedım Tor Muzesı'nde izlenebilir • Semra Özümerzifon resım sergısı. 8 kasıma dek Cumalı Sanat Galensı'nde izlenebilir • Ressamlar Derneği 80. Karrrar' ~ Sergisi 26 ekınıe dek Sandoz Sanat Galerisı nde \cr alacak • Vildan Özdilek . Ipek Erakıncı. Raıf Ozdılek. NıluterOzturk resım sergılen. Ergın Kotıuksever'ın Kıbrıs Baris. Harekâtı' fotoğraf sergısı Basin \1uzesf nde >er alıvor • Erol Deneç resım sergısı. 12 kasıma dek Almelek Sanat Galerısı'nde izlenebilir • Alaettin Türkben resım sergısı. 31 ekıme dek Ozden Sanat Galensf nde izlenebilir • Nur Pınar Sankur "un Insan Insana' ba^lıklı resım sergısı 21 ekım-2 kasım tanhlen arasında \\se Takı Galerısf nde izlenebilir • Ayşe Sevgi Ersoy resım sergısı. 8 kasıma dek L mıt \asar Sanat Galensı'nde izlenebilir • Rima Farah \e Kevın Jackson'ın ozgun baskı resım sergısı. Gaierı Oda'da 22 ekım-9 kasım tarıhlen arasında yer alacak • Georg Baselitz sergısi. 10 kasıma dek Denız Muzcsı'nde ızienebılır • Artin&Dilek Demirci resım sergısı. 31 ekıme dek Lrun Sanat Galensı'nde ızlenebılır • E. Gökhan Baykal resım sergisı ve GA\ Seramık Atolyesi ıslevsel seramık sergisi. 19 kasıma dek Ç atı Sanate\ ı'nde I İrfan Önürmen Dagmar Goğdun resım sergivi 25 ekıme dek Is, Bankasi Erenkoy Sanat Galensı'nde ızlenebılır • Tuna Gün resım sergisi 22 ekım-l 1 kasım tanhlerı arasında Hobı Sanat Galerisı'nde yer alauk • Gravürierde İstanbul ve İstanbul Resimlen Sergisi Taksinı 5>anat GaleriM nde gorulebılır • Alangoya Çoker'm sergısı. 25 ekıme dek Galen Bde • Engin insen resım sergısı. 2" ekıme dek Tutunbank Sanat Galensı'nde • Neşet Günal resım sergısı. 6 kasıma dek Mıllı Reasurans Sanat Galensı'nde ızlenebılır I Mustafa Ayaz resım sergısı 31 ekıme dek Karsiı Sanat Galerisı nde ızlenebılır • Sıtkı Olçar'ın çını sergısı 2 kasıma dek Artisan Sanat Galensı'nde yer alacak • Kadriye Dinçer resım sergısı. 21 ekım- 13 kasım tanhlerı arasında İstanbul Devlet Guzel Sanatlaı Resım Heykel Muzesi'nde ızlenebılır • Adnan Çoker'ın Artı Elemanlar' baslıklı resım ^erg!^ı Bevoğlu Aksanat'U 24 kasıma dek gorulebılır • Fatih Mika'nın gra\ ur sergısı. 9 kasıma dek \akko Beyoğlu Sanat Galensı'nde goruîebılır • Erol Akyavaş, Mustafa -\ta. Bubı. Emın Cızenel Tan|iı Demirci Nmet Doğan Burhan Doğançay. Ergın Inan. Husamertın Koçan. Kemal Onsoy Tuba. S Saım Tekcan Omer Uuç ve lale \ ılmabasar'ın çeşıtlı donem aknlık. he\kel baskı ve gravurlennden oluşan y apıtlan ekım a\ ı bo\ unca E\clusı\e Sanat Merkezt nde ızlenebılır (363 '5 94) • Georg Zey Manzaralar" baslıklı yapıtlannı 9 kasıma dek BM Çağdaş Sanat Merkezı nde -.ergılıyor (24'48 52) • İmren Erşen resım sergısı, 8 kasıma dek Destek Reasurans Sanat Galensı'nde ızlenebılır • Mübeccel Siber resım sergısı. 22 ekım- 10 kasım tanhlen arasında Galen Ikı Maynıun'da gorulebılır • Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun Canım Anadolıı resmı -.ergisı 9 kasıma dek Artemıs Sanat Meıkezı nde • E. Gökhan Baykal resım \ e GA\ Seramık Atolyesı nın 'Işlevsel Seramık' sercısı 19 kasıma dek Caiı Sanatev ı'nde (24"4 1') • Naile Akıncı resım sergısı. 30 ekıme kadar !ş Bankası Pamıjkkapı Sanat Galerisı nde gorulebılır • Emre Ertürk'un "Gozde" baslıklı resım sergısı 26 ekıme dek Toprakbank Sanat Galensı'nde ızlenebılır • Mübin Orhon resım sergısı 25 ekıme dek Vapı kredı Kazım Taskent Sanat Galensı'nde ızlenebılır • Abit Güner resım sergısı. 1\ ekıme dek Garantı Sanat Galerisı'nın Cumhurıyetcad \o 125'tekı yenı adresinde ızlenebılır • Nuri Abaç Turgut Atalay Şadan Bezeyış Zerrın Bolukbaşı. Şukrıye Dıkınen. LeylaGamsiz Huseyın Gezer. Zekı Kıral, Knstın Salerı. Dınçer Erımez ve Selım Turan'ın yapıtları. 26 ekıme dek Eylul Sanat Galerisi'nde \er alacak • Patse Hemsley resım sergısı, 8 kasıma dek Gulmıne Sanat Merkezı nde gorulebılır • Deneysel Fotografi 3. Öğrenci Çalışmalan Sergisi, 30 ekıme dek Emlak Sanat Galerisı'nde ızlenebılır • NaiflerResimSergisi l.ıhn \ksov. Mehmet \rpacık Fatma Bulut. Sevho Bulut 7e\nep San, Nıhal Sıralar Esra Sırman Selçuk Toğııl Bengısıı ^ ıldııım ın >apıtlarmın >er aldığı seıgı. 24 ekıme dek kızıltoprak SanatGalerısı'nde ızlenebılır • İrfan Fehmi Özcanlı \e Bırsen Tekınalp'ın resım sergısı. Turkne ls Bankası Ktanbuİ Erenko\ Sanat Galerısı'nde ızlenebılır • Simin Yazıcı nın resım sergısı, \\ ekıme dek Pnka Ronesans Galerı Bar^a • Ali Haydar Pektaş'ın sureklı sergısı. sanatcının Maltepe Dragos takı atolvesınde ızlenebılır (5^2 41 6-fı • Oral Enuğur deseıı sergısı. 25 ekıme dek Galerı An Intercultura'da ızlenebılır (243 29 18) • Nihat Yavaş resım sergısı Be\oğlu Beledışesi Sanat Galerısı'nde • Halil İbrahim Altın m konut Içı Aksesuarları baslıklı tasanmları. Galen Tasarım'da sergılenıvor (346 "532) • Yeşilköy A Grubu Sanatçılan Sergisi, 31 ekıme dek 'Hinus Emre kultur Merkezı <, etıtı Fmeç Sergi Salonu'nda >er alacak Horhor Sanat Organizasyonu tarafından düzenlenen 'Atatürk ve Kurtuluş' konulu sergiye katılan toplam on dört sanatçı, yapıtlarını özel olarak bu sergi için üretmişler. Bir yılı aşkm bir sûredir sergi hazırlıklarını sürdürdüklerini soyleyen Horhor Sanat Organizasyonu yetkilisi Metin Özkaya, 'Atatürk' adının reklam aracı olarak kullanılmasını istemedikleri için sponsor kabul etmediklerini vurguluyor. Gösteri / Söyleşi • Cumhuriyet Okur Birlikteliği Kültür ve Sanat Kümesi etkınlıklen kapsamında pazar gunu saat 15 OO'te Kadıko\ Beledıvesı Caddebostan kultur Merkezi'nde "Anf Damar' şıırdınletısı duzenlenıvor • Aksanat ta persembe gunu saat 18 3()'da Ser\et Sıtkı Aıat'ın "Ger»,ekte Dus,-Duste Gerçek ba^lıklı dıa gosterisi \er alıvor (2 *2 > ^ 00) • Sahaf Cafe Kültür Merkezi nde >ann saat ) s 30"da ^ ırmım.) ^ uzv ılda Sanat Semınerleıı III" kapsamında Resim \asil Okunur baslıklı semıner çar^amba gunu saat l8 0l)deSunav Vkın'ın ha/ııladığı 'Cenabet Sıırler' baslıklı siır •-ovlesi. persembe üunu saat 18 00"de 'Şıır Sevdalılaıı kendı Sıırlennı ükuvor' baslıkiı etkınlık. pazar gunu saat 11 OÖ'dc \ıne avnı etkınlık saat 14 OO'te Hakan Alpın ve Husnu (, oruk'un hazırladıklan "Turkı\ede Çızgı Roman' konulu sovle^ı. saat 14 30'davsa Samı Onal'ın \onetıınındekı kıtap ınuzavedesi ver alıvor (414 42 06) • Taranta Babu Kültür Merkezi'nde ears.amba gunu saat 18 00'de Şukran Kurdakul'un '40 lardan bu yana sıınn gelısımı uzerıne soylesi ve :>ıır dınletisi ver alı\or/2^ JA 59/ ' • Beksavda 18 OO'de Mustafa Koz, Husevın Sınısek. Cafer \'ıldınm. Havdar Uğur ve Muammer klaradas'm katılacağı 'Snr ve Intıhar" konulu so\lesı ızlenebılır Çarsamba gunu saat 18 30'da 'Lnıversıteler ve Sorunlan" tartısılıvor Konusmacılar. Havn kozanoğlu. Kurtuluş kıleer Davut Avık (U9 91 *7» • Evrensel Kültür Merkezi'nde pazar aunu saat 14 OO'te ressam İbrahim Çıttçıoslu nıın hazırladığı 'Ekım - Devnm ve Resım' baslıklı semıner ızlenebılır f2*l 1365) • Ifsak ta saat 19 (M)'da Mehmet E Ceylan'ın hazırladığı 'Fotoğraf Okuma' etkınlığı ver alıvor Peisembe gunu saat 19 00'da Ates Evırgen'ın "Sualtı Dunyası' uzenne dıa gostensı. cumartesı gunu 13 30'da Ayla Ersov'un Sanat Kav ramlanna Gıns. |4| baslıklı semınen ızlenebılır (243 14 01ı • Nâzım Kültür Evi'nde cumartesı günü saat 15 OO'te 1 event Karasıılu nuıı katılacağı "Ihanete Lğramıs Tıp" başlıklı sovlesisi. pazar gunu saat 15 OO'te \hmet Soner'le \ ılmaz Guncv uzerıne sovleşi ver ahvoı ı414 >V *0> • Günola Kültür Merkezi'nde tumartesi gunu saat 15 OO'te Avdın (, ubukçu'nun katılacağı 'Ekım Devrımı ve Bugun' başlıklı panel ver alıvor Sinema liyatro • İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Harbıye Muhsin Ertuğrul Salınesi'nde 'Gazetecıden Dost'. Fatıh Re^at Nurı Sahnesı'nde "Koca Sınan". Lskudar M Celal Sahnesı'nde 'Çjtıdakı Çatlak', Kadıköy Haldun Taner Sahnesı'nde "Metro Canavan". Gazıosnıanpasa Sahnesı'nde "Kjnlı Duğıın' adlı oyunlar sahnelenıyor (232 53 2'l) • İstanbul Devlet Tiyatrosu \K\I OdaTıvatrosu nda "kadııılardan Konuşalım". Taksım Sahnesfnde Sekız Kadın' adlı oyun sahnelenecek • Tiyatro Tâni. Carly C hurchıll'ın • 'Zırvedekı Kadınlar" adlı oyununu Ozkan Schulze yonetnıenlığınde her pazar saat 20 3()"da Manı Sanatevı'nde sergi lıyor • Grup Kafka. Dano Fo-Franco Rame'nm 'kadın Ovunları' adlı oyununu her cuma saat 20 OO'de Martı Sanatevı'nde sahnelıyor Oyunu Hulya Karakas yonetıyoı (293 813") • Dormen Tiyatrosu KomıkPara' adlı oyunu çarsamba gunu saat 15 OO'te. persembe ve cuma gunlerı ıse saat 21 OO'de. cumartesı gunu saat 15 OO'te Kadıköy Halk Eğıtım Merkezi'nde sahnelıyor • Tiyatro İstanbul. Çetın Ce\ız" adlı oyunu pazartesı. >alı. pers.embe ve cuma gunlerı saat 21 OO'de. çar^anıba. cumartesı ve cuma gunlerı ıse saat 15 OO'te kadıköy Halk Eğıtım Merkezfnde sergılıyor • Tiyatro Forâ. \\oody Allenın yapıtından Tufan Karabulut'un sahneye koyduğu 'Tekrar Çal Sam" adlı oyunu her pazar saat 15 OO'te Martı Sanate\ f nde sahnelıyor Allen'ın kadın-erkek ılışkılerınden hareketle yazdığı bu fantastık komedıde. Axda kavaklıoğlu. Ye^ım Alıç. Tufan Karabulut. Canan Çıftel. Kayra Şenocak ve Ay^egul Unsal rol alıyor • Bakırköy Belediye Tiyatrolan. yonetmenlığını Pekcan Kosarın yaptığı. Cevat Fehmı Baskut'un "Hacıyatmaz" adlı oy ununu pazar gunu saat 15 OO'te. "Jlk Gençlık' adlı oyunu ıse cuma ve cumartesı gunlerı saat 20 30"da \unus Emre Kultur Merkezi'nde sahnelıyor • The Crow Tım Pope'un vonettığı fılmde başıollen \ ıııcent Perez. Mıa kırshneı. Rıchard Brooks. Iggv Pop. laıı Dtııy paylasjyor (Beyoğlu Hta$ 249 01 66, Hurbive As 26' 63 İ5, ttiler Akmerkez 282 05 05. Ortaköy Priıues 22'9! 48. Bakırköy C aroıısel 5 '1 83 80. Mtııııizade Capitol'31006 16. Kadıköy KudıUh 33" '4 00, henerhalu,e Pyramid 348 01 50, Pendik Oscar 390 09 69) • Protesto Matlııeu kassovıtz'ın vonettığı tılmde ba>ıollen \ ıııcent Cassel. Hubert kouııdc ve Saıd Tagmhmaouı paylasıvor (Beyoğlu Alkazar 293 24 66, Kadıköy As 336 00 50, Lrenköy Apollon 362 5100. Bakırköy A\$ar 583 14 9') • Kuş Kafesi Robın \\ ıllıams ve Gene Hackmaıı'ııı basrollerıııı pavla^tığı tılmın yonetmenı Mıke \ichols (Etiler Akmerkez 282 05 05, Teyikiye AFM 224 05 05. Beyoğlu Fituş 249 01 66. İstanbul Priıuess 285 06 95. Ortaköy Princess 22" 91 4". Etiler Hillside 263 18 38. Kadıköy Sureyva 236 06 82, Altunizade Cupitol 310 06 16, Bakırköy Caroıısel U3 83 80, Bakırköy İıuırli 5 "2 64 39. Osmanbey Gazi 24~ 95 65. Pendik Giıney 354 13 88) • Blue in the Face: \\ayne \\ang ve Paul \uster ın vonettığı fılmde başrollerı V'ıctor \rgo. Gıancarlo Fsposıto. Mıchael J Fo\. Mel Gorham. Jıııı Jaımush. Harvey Keıtel. Lou Reed. Roseanne ve Mıra Sorıvıno paylaşiyor (Beyoğlu tlkazar 293 24 66, Harbive As 24"63 15, Florya Prestij College 663 28 89. iltunizude Cupitol310 06 16. Fenerbalne Pyramid 348 01 >0. Kadıkö\ Balturiye 414 35 05) • Bana Bebek Öeme hlmııı basrolunde Panıela Andersoıı Lee yer alıyor (Şişli Kent 241 62 03. Bakırköy Âv^ar 583 14 9~, Bakırköy İıuirli 5~2 64 39. Kadıköy As 336 00 50) • Fargo Basrollerıııı Frances McDormand. VVıllıam II Macy. Steve Buscenf nın paylaştığı tılmın yonetmenı Jocl ve Fthaıı Coeıı (Beyoğlu Beyoğlu 251 32 40. Ortaköy Ferive 236 28 64, Kadıköy Atlantis 1 ve 2. Sulonlar 418 26 56, KadıkövBjaadway 346 14 81) JPtöi&tÜş Göriü: I ılnıde basrolleri VVİII SmrtîT. Bıd Pulınan ve Jeff Goldblum pay laşıvorlar (Şişli Kent 241 62 03. Beyoğlu Sinepop 251 11 '6, Beyoğlu Lale 249 25 24. C, emherlita^ Şajuk 1 ve 4 - 516 26 60. Bakırköy Ar$ar 583 14 9", Bakırköy İıuirli I ve 2. salonlar 5'2 64 39, Galİeria Prestij 560 "2 66, Atrium Prestij 559 80 63, Kadıköy Reks 336 00 50, Sııadiye \fovieplex I. 2 ve 4- 385 24 49) • Şeytanca: Basrollerıııı Sharon Stone. Kabella Adıanı. Chazz Palmıııterı ve kathy Bates'ııı paylastıüı tılmın vonetmenı Jeremıah C heıJıık (Beyoğlu Emek 293 84 39, Harbive h 246 63 15. ttiler ikmerkez 282 05 05. İstanbul Priıuess 285 06 95, Parliumeııt C inema tlıtb 263 18 38, Çemberlitai Şufak 516 26 60, Bukırkoy '4 - 5~2 04 44, Galeriu Prestij Robert Zuckerman'ın yönettiği "The Crow 2"de, ilk filmin çekim- leri sırasında yaşamına veda eden Brandon Lee'nin yerine Vin- cent Perez rol alıyor. Kraliçe Margot filmindeki rolüyle dikkatle- ri üzerine toplayan Perez fılmde 'Exotica' filminden tanıdığımız Mia Kirshner eşlik ediyor. 560 '2 66, Altunizade Capitol310 06 16, Kadıköy Ocak 336 3"1) • Cennet Mahkûmlan: Basrollennı Alec Balduın. Mary Stuart Masterson. Kelly Lvııch \e Frıc Roberts'm paylaştığı tılm Phıl Joanou taratından yonetılıyor (Beyoğlu Fitaç 249 01 66, Etiler Akmerkez 282 05 05, İstanbul Princes.s 285 06 95, Bakırkov Caroıısel 5'l 83 80, Kadıköy Atlantis I ve 2. salonlar 418 26 56) • O da Bir Ana: Terry George'un vonettığı tılıııın basrolunde Heleıı Mırren ver alıyor (Sııadiye \1ovieplex 385 24 49, Beyoğlu Alkazar'245 '3 83) • Trainspotting: Basrollerıııı Evvan McGregor. Fuen Bremner John Lee Mıller ve kevın \kHıdd"ın payLd^tığı tılmın vonetmenı Danny Boyk. {Bcyoğiu Atlas 252 85 T 6, Kadıköy As 336 00 50) • Bir Fransız Kadını: Basrollennı Emmanuelle Beart. Danıel Auteuıl ve Gabrıel Baryllı'mn paylaştığı tılmın yonetnıeııı Reaıs Uaranıer (Beyoğlu Pera '251 32 40, Teivikiye AFU 224 05 05) • Görevimiz Tehlike: Basıollennı Tonı Cruıse ve Emmanueile Beart'ın paylaştığı tılmın vonetmenı Brıan De Palma (Teivikiye IFU 224 05 05, İstanbul Prinıes's 285 06 95, Kadıköy Moda 33"01 28, Osmanbey Gazi 24" 96 65, Beyoğlu Atlas 252 85'6, Altunizade Capiiol 310 06 16, Bakırköy Caroıısel 5"1 83 80, Bakırköy Renk 5'2 18 63, Aksaray )ıldız 589 61 39, Erenköy Apollon 362 51 00, Fatih Feza 631 1608, Pendik Güney354 13 88, Kartal Kartul 389_ 06 16) • Çok Yakın ve Çok Özel: Basrollennı Roben Redford \e Mıehelle Pfeıffer'ın paylaıjtığı tılmın yonetmenı Jon Avnet (Şiili Kent 241 62 03, Beyoğlu Lale 249 25 24. Bakırköy tv}ar S83 14 9', Suadiye \1ovieple\ 185 24 49, Kadıköy Hollynood • Tank Zafer Tunaya Kültür Merkezi nde'9O h yılların Mnun komedı fılmlerınden "Go. Trabı. Go" bugun ve 1 cumartesı gunu saat 15 3()'da \e çarsamba saat 18 OO'de. 'Selamunaleykum ^oldas" bugun ve cumartesı gunu saat 19 00 ıle persembe gunu saat 15 30'da. "Lokına' J varııı ve pazar gunu saat 15 30 v e pers.embe ] gunu 19 00da. 'İkı Kere Nalan Soyleyen' yarın ve pazar gunu saat 19 00 ve cuma 15 30'da. 'Ba>ka Turlu dc Napabılırız' çarsamba saat 15 M) ve cuma 19 00'da. Gımatı ÇıUrma-' «alı v e pazar gunu saM • 19 OO.cuma 15 10da. Ikıye Bir' cumartesı saat 19 00 ve perseınbe 15 30'da gostenlıvor ' • Taranta Babu Kültür Merkezi nde yarın 18 30'da 'kamıkaze" adlı tılm, persembe gunu IS s()da '"»enı BırSavaşa Doğru adlı tılmler ı/lcııcbılır • Evrensel Kültür Merkezi'nde Norman Jevvıson'uıı 'Damdakı Kemancf adlı tılıııı bugun ve pazar gunu saat 19 00'da. fl Babeııco'ıuıırOrumcek Kadının üpucuğu' yarın saat 15 OO'te. M Camus'nun ' \rı Kovanf adlı tılmı çarsamba saat 15 OO'te. persembe gunu 'Rusva'da Içsavasm Tarıhı' adlı bclgesel tılm saat 15 OO'te ve S Eısenteın'ın "Ana" adlı f ılmı saat 19 00'da. cuma gunu ıse saat 15 OO'te yıne Eisenteının 'Grev' adlı yapıtı sıosterılıvor istanbul Devlet Tiyatrosu'nda yarından itibaren Tijen Par'ın sahneye koyduğu "Kadınlardan Konuşalım" adlı oyun yer alıyor. AKM Oda Tiyatrosu'nda sahnelenen, "Şişman Kadın" ve "Yalnız Kadın" başlıklı bölümlerden oluşan oyunun başrol oyuncusu Sumru Yavrucuk. Müzik • Aksanat Prodüksiyon Tiyatrosu, yonetmenlığını Isıl Kasapoğlu ııun yaptığı. Tılbe Saran ve Cuneyt Turel'ın rol aldığı "Abelard ve Heloıse' <ıdlı oyunu salı gunu saat 19 30. cuma gunu ise saat 15 00 ve 19 30'da sahnelıyor • Bir Delinin Hatıra Defteri; Metın Zakoğiu nıın vonettığı ve IOI aldığı oyun cuma gunu saat 18 30'da Taranta Babu Kultur ve Sanat Merkezi'nde sahnelenecek (235 28 59) Opera / Bale • İstanbul Devlet Opera ve Balesi' nde bu hafta salı gunu saat 20 OO'de "Aıda". çan>amba gunu saat 20 OO'de 'Farklı Adımlar". persembe gunu saat 20 OO'de "Kral ve Ben' cuma gunu saat 19 00 da BırTenor Aranıyor . cumartesı gunu saat I I OO'de Kulkedisi". saat 15 30'da ıse Turandot sahnelenecek • Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda yanıı saat 19 30'da Aşşegül Durakoğlu ve Ğrvgory Haimo\sk>'ııın pıyano resıtalı yer alacak Resitalde sanatçılar. Debussy 'nın "12 Prelud 1 Dctter' ve Messıaen'ın "\ ısıons de f'Anıen' adlı yapıtlarını seslendırecekler Çarsamba gunu saat 19 3ü'da Lale-zar Tiırk Müziği Tupluluğu bir konser v erecek Persembe gunu saat 19 30'da Hıdeko l daga«a'mıı keman resıtalı yer alıyor Shubert'ın Sonatın. Soi mınor. Op H" 7 \ o 3 Bhrams'ın Sonat. \o 3 Re nımorop 108. Gersuın'ın 'Porgy ve Bess Suıtı'nın seslendırıleceğı konserde Ldagaua'ya pi) anoda Jonathan Feldman e^lık edıj or C uma gunu saat 19 3()'daysa Domna Samtou'nun Grek nıuzığı konsen yer alıyor Cumartesı gunu saat 20 30'da Okay Temız. Akay Temız. Ergun Şenlendırıeı. Ivo Papazov. Han Tavıtıan. \natolı Stefanet. Alevvandr Ale\androv. Nanman Lmerov ve \odari Ekvvtımıshvılfden oluşan BlackSea \rt Pmject muzıkseverlenn karşısında (232 9S 90ı • Aksanat salı gunu Av rupa Oda Orkestıasi'nın seslendırdığı Mozart'ın "Senfonı No 39-41' adlı yapıtı laser-dısc'ten saat 12 30'da ekrana gelecek 'Bruce Spnngsteen ın Concert' pop konserı persembe gunu saat 12 30"da yıne laser- dısc'ten ekrana gelecek Cuma gunu saat 12 30"da laser-dısc'ten Berlıoz'un "Synıphonıe Fdiıtastıque'ı ızlenebılır (252 35 00) • Milli Reasurans Oda Orkestrası şef Tadeusz Strugala yonetımınde persembe akşaını saat 19 00'da Mıllı Reasurans Odıtoryumu'nda bir konser verıyor 234 52 -> •> • Taranta Babu Kültür Merkezi nde cumartesı gunu saat 18 OO'de Cem V ılmaz'ın katılacağı halk muzıâı vedeyış.ler dınletisi yeralıvor (235 28 59) • Evrensel Kültür Merkezi'nde cuma gunu saat 19 00 da Ya\ uz Bingöl konserı Tzlenebıhr 243 0S 03 • Enka Ronesans Kültür ve Sanat Etkinlikleri kapsamında peisembe gunu saat 19 OO'da Eylem Anca keman resıtalı yer alıyor 2^4 09 6" • Eylül Müzik Kulübü'ııde bugun Cem Karaca-Lğur Dıkınen dınletisi. yarın Blue Blues Band. çarsamba gunu Invıctus. persembe gunu Bulent Ortaçgıl. pazar gunu ıse Cem Aksel. Gurol Ağırbaş. Ozan Doğulu. Hakan Beser sahne alacak Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda yarın akşam saat 19.30'da New York Üniversitesi'nde piyano dersleri veren Ayşegül Durakoğlu ve sanatcının eski öğretmeni Gregory Haımovsky'nin piyano resitalleri izlenebilir. Kendi eserleri de olan Haımovsky, konserlerinde modern Rus bestecilerin oda müziği eserlerine geniş yer veriyor.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle