01 Temmuz 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 21 EKİM 1996 PA2ARTESİ HABERLERIN DEVAMI istanbul Edıme Çana^kale Kocaeiı Iz-rıır Manısa Avdın Denız ı Zcnguldak Y Y Y Y B B B B Y 18 18 18 18 23 24 24 22 20 Sınop Y 19 Samsun B 22 Trabzon B 22 Gıresun B 22 Ankara B 18 Konya B 19 Eskışehır B 19 Sıvas B 22 Antalya B 24 Kars Adana Mersin Dıyarbakır Şanlıurfa Mardın Sıırt Hakkârı Van B B B B B B B B 29 28 25 25 24 24 18 18 B 18 Yurdun Daîı kesımlerı çok bt/'utlu, Marmara, Ege Batı Akdemz Iç Anadolu'nun batısr ıle Batı Karadenız saganak ve gokgurultulu saganak yağışiı otekı yerter parça- h \e az bulutfu geçecek Hava sıcaklığı yurdun batı kesımlennde azaıa- cak dıger yerierde degış- meyecek Ruzgâr kuzey ve batı, yurdun doğu ke- stmlerınde guney vebatı yonlerden hafıf ara sıra orta kuvvette esecek 21 Parıs 17 Roma B 20 Berlın 14 Amsterdam Y 13 Madrıd B 25 Sofya Y 14 Brüksel Y 14 Budapeşte Y 13 Milano Oslo Helsinkı Stockholm Belgrad Viyana Bonn Munıh Y Y Y Y Y Y Y Y 20 6 8 10 15 14 15 12 i Moskova Askabat Almatı Taşkent Bakü Bışkek Tiflıs Kahıre Şam B B B B B B A A 26- 12 18 20 13 21 31 29 t GsK gurultolu'Parçalı buluîtu G U N C E L CÜIVEYTARCAYİREK M Baştarafı 1. Sayfada rişmiyle neyi hedeflediğini, sanırız. kendisi de hâlâ anlamış değil. Hükümetleri gözü kapalı savunuya geçen sağcı ga- zetelerden bırinde. geçen günlerde yayımlanan deme- cindeTansu. -yazanın ifadesine göre- "Demırel'e ve- rilen mektuba açıklık getırmeye" çalışıyordu. Efendim; Tansu "bu ülkenin ıstikrarından sorumlu (irnş), bu ıstıkrarı bozmaya yönelik bir rüzgâr estırih- yor(muş). Birileri oturduğu yerden kamuoyunu, bas- kı gruplarını terörıze edıyor(muş)." Şayet bu ülkenin "ıstikrarından sorumlu" ise hatun- cağız sağa sola mektup yazacağına, öncelik ve ive- dilikle "istikran bozan rüzgârlan" kimin estirdiğini açık- layıverseydi. Bu, bir. lk;nc. nokta; eğer "birileri oturduğu yerden kamu- oyunu terörize ediyorsa " ilan buyurdukları gibi istik- rarın nöbetçisi Tansu, çıkıp ekranlara ya da Meclis kürsüsüne, "oturduğu yerden kamuoyunu karıştıran, 'terönze' eden kim veya kımlerse halkımıza ılan etme- liydi." Birnoktayı saptayıp sürdürelim: Tansu, Çankaya'ya çıkıp Cumhurbaşkanı'na bıraktığı malum mektupta, özetle. "Durmadan laikliğin elden gıttiğinden söz edı- yorsunuz. Kim rahatsızlık duyuyor? Elinızde bılgı var- sa bize verin" diyor. Demirel, bir saat sonra verdiği yanıtta; "Ben, laikli- ğin tehlikeye düştüğünü söyleyenlerin kaygılarını di- le getinyorum" diyor. Görevı de bu. "Laıklik ve anti-laik kaygılarını sen sapta kızım" demeye getinyor. Ayırdında değil Tansu. yanıtı alınca ayrılmak ıstemediğı koltuğa şey üstu pat dıye oturuyor! Ses yok! Oysa, -son demecinde söylediği gibi- "gözünden kaçan birşeylerı görmesi gerekıyorsa" Başkent Üni- versıtesi'nin geçen haftakı eğitım yılı açılış töreninde olup bıtenleri izlemesi yeterliydı. Bir: Üniversite Rektöru Mehmet Haberal, Hoca'sı- n/n gözüne bakarak. "laiklıği cumhuriyetin olmazsa ol- maz ılkesi olarak nıtelendıriyor." iki: YÖK Başkanı Kemal Gürüz, "laikliğin Türk hal- kının temınatı" olduğunu savunuyor. Üç: Cumhurbaşkanı Demirel. laikliği "her derdın deı/as/"diyeniteliyor. _ Dört: Anayasa Mahkemesi Başkanı Yekta Güngör Özden. kongredeki Hoca Atatürkçülüğunü eleştiri- yor. "Ümmetçiler/n Atatürkçülüğüne gülünüp geçilir. Anayasa Mahkemesi kararına rağmen üniversiteler- de türbanı yaygınlaştırmak tümüyle çağdışıdır'' diyor. Törenden sonraki günler köktenci gazetecilerle ga- zeteler hep bir ağızdan Hoca'cığınm yüzüne yapılan sert eleştirileri, laiklik uyanlarını yerden yere vuruyor- lar. Saat doldurmak. halkın ilgisıni çekmek için ne yap- tıklarını bılemeyen özel TV'ierden bir ikisinin para ge- tiren anketlerini ele alıp laikliğe de savunucularma da alabildiğine veryansın ediyorlar. Demirel'i yıpratmayı hedef alan köktenciler, "laiklik her derdın devasıdır diye bir konuşma yapmasına bi- le tahammül edemediklerini" yazılarıyla kanıtlıyorlar. Sonuca gelelim: Tansu, bıraktığı mektupta "laiklik- ten kim kaygılı, kim rahatsız'' diye soruyor ya Cum- hurbaşkanı'na. Işte. yaşanan olayların yazdığı yanıt: Laiklik konusundaki gelişmelerden kimlerin rahat- sız olduğunun kanıtı, örneğin son olarak Başkent Ünı- versitesi'nde. Rektör rahatsız... YÖK Başkanı rahatsız... Anayasa Mahkemesi Başkanı rahatsız. Rahatsızlığı dile getirenler. izleyenlerden kıyamet alkış alıyor. Demek ki alkışlayanlar da rahatsız. Demek ki rahatsızlığı saptayacağı yerlerortada. Öy- leyse? Tansu, rahatsızlığı neden Çankaya'da arıyor? CUMHURİYET'TEN OKURLARA • Baştarufı 2. Sayfada Halk Bankasfnın, bazı DYP yöneticilerinin şirketleri ile DYP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Tan- su Çiller'e yakınlığıyla bılinen şirket ve gazetelere top- lam 15 trılyon liraya ulaşan miktarda. bankacılık kural- larına aykırı olarak kredi kullandırdığı, Ankara Haber Müdürümüz Doğan Akın tarafından ortaya çıkarıldı. • Başbakan Necmettin Erbakan'ın übya gezisinın ardından muhalefet partılerinin hükümetin dış politıka- sı konusunda verdikleri gensoru önergelerınin TB- MM'deyarattığıpazarlıklarveoylamasonrasındakige- lişmeler. parlamento büromuz tarafından izlendi. • Kerem llgaz ile Alper Turgut, Bayrampaşa Ceza- - evi'ndeki mahkûmlarla yaptıkları röportajda. yeni sav- cı Necati Özdemir'le biriikte gelen değişikliklerı haber- leştirdiler. • Ali Er, kamu ihalelerinde sık rastlanılan rüşvetın ne- denini haberleştirdi. Siyasiler ve müteahhit alacakları- nın zamanında ödenmemesi. rüşvetin nedenr olarak gösteriliyor. • TURBAN'da Ömer Bilgin döneminde Ticaret Sicil Memurluğu ve İTO'da kaydı bulunmayan izmirli birfir- maya, 1 milyar 360 milyon liralık ödeme yapılmasıyla ilgili haberi Merih Ak yazdı. • Manisa'da örgüt üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra tutuklanan ve 14 yaşında girdiği ce- zaevinden 15 yaşında çıkabilen M.G.'nin ilk özgürlük anlarını Necati Aygın izledi. • Uzun süredirgündemde olan bedelsiz ithalat karar- namesiyle ilgili olarak Anayasa Mahkemesi'nin. Cum- hurbaşkanı'nın kararnameyi "süresiz" tutabileceği ve hükümete geri gönderme yetkisinin "sınırsız" olduğu yolundaki açıklamasını, Seda Oğuz haberleştirdi. • ihraç malı mavi bandrollü Tekel 2000'lerin, yasadışı yollardan Türkiye'ye sokularak işportada 65 bin. bak- kalda ıse 80 bin liraya satıldığını Hülya Genç duyurdu. • Sagra'daki ortakljk ihtilafınm ülkücü baba Kürşat Yılmaz ve Cevher Özden tarafından yargıya götürül- düğü. Hacer Gemici tarafından haberleştırildi. • Önümüzdeki pazartesiye kadar gönlünüzce bir haf- ta geçirmeniz dileği ve saygılarımızla. S.s.ı ^ Çok Bulutlu Yağmurtu Sulu kar Aczmendilere gözalüANKARA (Cumhurijet Bürosu) -Laik cumhuriyete ve Atatürk dev - rımlenne kaı>j görüşleriyle bılinen Nur ecmaatmın kurucusu Bediüz- zanıan Said .Nursi'nin ölümünün 36 v ılı nedenıv le düzcnlenen me\ litte. hükümet ortaklan öv gü yanşına gir- dıler DYP Genel Ba^kaıı Yardımcı- M İsmail Köse ıle bazı siya>etçilenn katıldığı me\lıde. Başbakan Nec- mettin Erbakan. DYP Genel Başka- nı \e Başbakan Yardımeısı Tansu Çiller \e bazı bakanlar taıafından övgü dolu mesajlar göndenldi. tli- ne bağlı bir köyde cemaate ımam- lık yaptıgı belirtilen Kocaeiı \alisi Memduh Oğuz ile İstanbul \e İz- mir \alilen de me\lide mesaj gön- derenlerarasındaveraldı. Me\Iıtsı- rasında gösteri yapmak isteyen \e Atatiirk'e "deccaP di_\erek liakaret eden 113 Aczmendi. polis taraftn- dan gözaliına alındı. Nurcularırs önde gelen isimlerın- den M'nı Asvagazetesi salıibı Meh- met Kutlular. nıe\ lıt öncoinde dü- zenlediğı baMn toplantiMiıda. Iran \e Sıuıdı Arabıstan'daki reıimleri bcnim>emedıklerinı bıldirdi. Kutlu- lar. "R.'diü/./aman Said Nursi hsa- retleri olmasa\dı Türki>e bugün. Ceza>ir\e Mısırgibiolurdu. Bizne İrannjiınini.nedıSuudi \rabislan rejimini benimsiyoruz" göriişünü sa\ı<ndu. Said Nursi'nın. din adına ^ergilenecek tüm ta\ ırlara. ba^>kıcı ve ıhtılalcı zihnivctlere her zaman kar^ı çıktığını ilerı süren Kutlular. bugün çok tartı^ılan laiklik konu.su- nutı da din diişmanlığı olmadığını sövledı (,'ogulcu. demokratık parla- menter sistemden \aııa oiduklarını vurgulayan Kutlular. Nuröğrencile- rinin vıllardır Cuınhurba^kanı Sü- leyman Demirel'e \e kurduğu par- tilere oş \erdıginı anınisatırken. "Demirel'i sevdiğimizden değil. par- risinin fikirlerinden dola> ı destekli- _\oru/"dive konu^tu. Kocaıepe Camı>i "nde öğie nama- zından sonra ba^lavan mevlıde. çe- ^itli bakaıılıklara ıncnsup bırçok bü- rokratın yanında. D\'P Genel Ba^.- kan YardımciM l.smaıl Köse. ANAP Batman Milletvekilı Ataullah Ha- midi. BBP Genel Ba^kan Yardımcı- sı Recep Kırış. eskı mılletvekillen ve çok .savıda Nurtalebe.si katıldı. Çiller: Gönüllere taht kurdu Erbakan. gönderdığı mesajda ış- lerinin voğunluğıı nedeniv !e me\ iı- de katılamadığını belirtirken. D>P liderı Çiller. her zaman pnrtı.Mne destek veren Nuraılara daha sicak \ e ö\ gü dol ıı mcsaj göndermev ı ter- cih ettı. C iller. nıesajında. "Gönül- lere taht kuran Bediiizzaman Said Nursi hazretlerini rahmet \e sa\gı\- la anarım" dedi. Çiller. Yeni Asva gazetesı canııa>ınase\gı vesavgıla- rını iletirken de "Cenab-ı Allah'ın kabuletmesidileği\le" ifadesini kııl- landı. REFAH^•OL hükümetının ba- kanları Şe\ ket Kazan. Ce>at A> han, Necati Çelik, Zhaattin Tokar. Gür- can Dağdaş. Salinı Ensariuğlu \c Abdüllatif Şenerde mevlide birer telgraf gönderdıler. RP Grup ba^.- kanvekıîleri. Tenıel Kuramollaoğlu vc Salih Kapusuz ile D\P Genel Ba$kan yardımcıları RızaAkçalıve Meral Akşener de Said Nursi'nin ınev lidine telgraf gönderenler ara- sinda yer aldı. BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile ANAP nııllet- vekıllcri İlhaıı Kesici. Lürfullah Ka- \alar, Işın Çelebi \ e Ha> rettin L zun da me\ lıde telgraf gönderdıler. Geçen günlerde ılıne bağlı bir kovde eemaate ımaınlık vaptığı be- lırlenen Koeaeli V'alisı Memduh Oğuz ile Istanbul \alisi Rıdvan Ne- nişen ve İzmir Valisi Kutlu Aktaş da Said Nursi'nin mevhdıne telg- rafla mesaj gönderdıler. TBMM'dc Said Nur.sı'nm eserle- rıni okuvan bırçok mılletvekilı bu- lundıığunu anlatan Köse. okullarda da Said Nursı'nin kitapiarının oku- tulmasi gerektığıııi savundıı Aczmendilere gözaltı Mevlide katılmavı anıaçlayan Aezmendilerin şehre girı^i Sanısun ve Konva volu üzerinde engellendi. Ntev lıt öneesi Kocatepe Çanıısı av- lıı.suna gelmevi ba^aran Aczmendi- !er. gruplar halinde dolaşmava baş- ladılar. Bir ara ortadan kaybolan Aczmendiler. daha sonra canıi av lu- sunun Beğendik mağazası girışı önündegösteri \apma\a başladılar. Polı.siıj müdahele etmek istenıesı üzerine grup. ilahi söylemeve baş- ladı. Aczmendiler. dı^arıda toplu namazkılınnıasına"polisinkendile- rini eamiu' almanıalarını" gerekçe gösterdıler. Atatiirk'e "Asnnenbü- >ük deccali" dıverek hakaret eden bir Vvmendı. "Kan^ebela istemi- »oru/ fakat bizi mecbur edivorlar" diye konuşmaya başlayınca grup Çe\ ik Kuv\et ekiplen tarafından çenıberealındı. Aczmendılerdiren- meleri üzerine saçlanndan rutularak otobüslere zorla bındirıldiler. Aez- mendilerin Ankara Emniyet Müdür- lügü'ne götürüldükleri öğrenıldı. Ankara Valisi Erdoğan Şahinoğlu. dün ak^am yaptıgı açıklamada. nıevlit sırasinda 113 kı^inın gözal- tına alındığı bıldirıldi. Şahinoğlu. açıklamasında. gözaltına alınanlar hakkında yasal i^lemlere ba^landı- ğıııı kaydederek. "Atatürkilkevein- kılaplarına ve onun vasalarına kar- şı vapılmak istenen her türlü olava anında müdahale edilecek. nıüsa- maha gösterilmejecektir" dedi. Mevlide katılanların mevlıt önce- sinde ve olaylar sırasinda Aczmen- dilere fazla ilgi göstermemesi dik- kat çekti. Aezmendilerin ellerınde- ki sopaların yılan ba^lı. çivılı vede- mirli olduğu görüldü. Aezmendile- rin gözaltına ahnması mev lıdı orga- nize eden Kutlular'ın tepkisine ne- den oldu. Kutlular. gazetecılerın so- rularını yanıtlarken. "Burası cami \e nıe\ lit de herkese açık. Hadisenin neden ve nasıl olduğunu tam olarak bilmivorunı. ama asa\işi \e vasaları engelle>en bir şe> olmadığına göre. kimsenin camhe gelmesine engel olunmaması gerekirdi.zor hic kulla- nılmamalıydı. İnsan hakları ihlal edilmemeli\di" dedi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesı yetkılileri. mevlıtte gözaltına alınanların salı günii DGM'ye sev k edıleceğini bil- dırdıler. Tansu Çiller savunma yapacak Namus katliaııu ANKAR.A (Cumhurhet Bürosu) - D> P Genel Başkanı. Başbakan 'iardımcısı \e Dı- şi^lerı Bakaııı Tansu Çiller. hakkında kuru- laıı TBMM TEDAŞ Soru^turma Komisyo- nu'nda. kendısine vöneltilen >uçlamalara ilı^kın savunma yapacak. Komı.syonun ge- çen hafta dinlcme kararı aldığı ve çağrıda bulunduğu C iller. davete olumlu >anıt ve- rırse. komısvonun sorulannı yanıtlayacak. TBMM Genel Kurıılu'nda da S. C'umhur- ba^kanı Turgut Özal'ın ba^bakanlığı döne- nıındekı kabınesinde yer alan HalilŞogın. Kaja Erdem, Ekrem Pakdenıirli, Ahmet Kurtcebe Alptemoçin. ^ usuf Bo/kurt Özal hakkında kurulan ve çalı^malamıı geçen ya- sama döneminde tamamlayan Meclis So- ruşturma Komısyonu raporu ele alınacak. TBMM'de bu'hafta. 1997 bütçe vasa ta- sansının Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşme takvimi belirlenecek. TBMM'de aynca Çiller hakkında kurulan TOFAŞ. TE- DAŞ ve Malvarlığı Soruşturma konıisyon- ları toplanacak. Çıller'i savunma yapnıaya çağıran TE- DAŞ Soruşturnıa Komisyonu da çalı>mala- rını gelecek vanıta göre belirleyecek. Çil- ler'iıı konıi\vona bılgı vermeye gelmemcsi durünıunda. komisvon rapor vazım çalı>- malanna ba^lavacak. TBMM Genel Kurulu'nda yarııı Turgut Özal'ın kabinesinde ver alan eski Sağlık Bakanı Halıl Şıvgın. Devlet Bakanı ve Baş- bakan 'Sardımeisı Kava Erdem, Maliye ve Gümriik bakanları Ahmet Kurtcebe Alpte- moçin. Ekrem Pakdeıuırli. Devlet Bakanı YuMif Bozkurt Özal hakkında. yolsuzluk ve usulsüzlük yaptıkları sav ly la açılan Meclis soru^turmasını yürüten komisyonun rapo- ru görü:;ülecek. Komısyon. dıle getinlen yolsuzluklarla ilgili Özal kabinesinde yer alan bu ısimleri aklamı^tı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda da bu hafta "psikotrop \e u\uşturutu mad- de kaçakçılığı ile kara paranın aklanması- nın önlenmesine dair >asa tasarısı"nın görü^ülmesine devam edilecek. • Baştarufı 1. Sayfada olduklan belirtilen Siirtli eş- lerıni öldürmek ıçın gerçek- leştırdikleri olaya. namıısci- nayetı değil de katliam süsü vermeye çalı^tıklan önesü- rüldü. Emniyet yetkililcrinin açıklamasına göre, seyyar satıcılık yapan Diyarbakırlı Abdullan Aydın ve karde^ı Celal Aydın bir süredır ayrı yaşadıkları ve \ine iki kar- de> olan Siirtli e^leri Nuran Avdın ıle A>can Aydın'ın kendilerinı \'anlı olan Bün- vanıin Oktav ve Alilla Ok- ta\ la aldattıklarını öğrendı- ler. Dün sabaha kar^ı iki ar- kadaşlanyla birlıkte kayın- valideleri RemziveTekin'le birlikte Esenler Kâzım Ka- rabekir Mahallesi 6'ncı so- kak 5 numarada oturan eşle- rinin evine maskeli olarak baskın yapan Abdullah ve Celal Aydın karde^ler. saba- ha karsj saat (14.15 olınası- TÜRK CUMHURİYETLERİ ARASTIRMA ŞİRKETLERİNİ BEKLİYOR •l'İİ prsacılardan strese uçukç ü ç cözümler o& jîm JBJan TREND HER PAZAR BAYİNİZDEN ALMAYI UNUTMAYINIZ na ragnıen ıçkı masasında oturan Bünyamin ve Atilla Oktay kardeşlerle karşılaştı- lar. Eşleri hakkındaki iddiala- rın gerçek olduğunu gören Diy arbakırlı ıki karde^ yan- lannda getirdiklen çuvalla- rın ıçınde bulunan uzun namlulusılah vetabancalar- la evdekilerinı kur^un yağ- muruna turrular. Kay nanala- rını, eşlerini. sevgılileri ile kızkarde^lerinı. erkek kar- deşlerıni öldürdüler. Olay- lar sıra.sında Celal Avdın ve Aycan Aydın'ın 5 yasındaki kızı Sibel deölürken iki kar- de^ kapıda gözcülük vapan diğerarkada^lanyla birlikte Abdullah ve Nuran Ay- dın'ın çocuklan olduğu be- lirtilen Nurcan Aydın (8), Ercan Aydın (6) ve Vedat Aydın'ı (4| yanlarına alarak kaçtılar. Olayda ya^aniını yitıren- lerin isimlerı şöyle: Tüla> Tekin (19). Zübejde Tekin (14ı. DilberTekinUl). Rıd- van Tekin (16). Bünvamin Oktav (2"). Atilla Okta> (26). Aycan Aydını24l. Nu- ran Aydın (3ü ı. Sibel Aydın (5) v e Remzive Tekin (50). Yaklaıjik 5 dakıka süren olavdan sonra ma^keli ki^ı- ler kaçtılar. Silah seslerinın duyulması üzerine mahalle halkınınçağırdığıpohsçev- rede sikı güvenlik önlemle- rialdı. Aramaçalı^maları sı- rasinda saldırganlardan Ce- lal Aydın yakalanınca. kat- lıamın bir namus cınayetı olduğu ortaya çıktı. Polısın evde yaptıgı araş- tırmada. duvarlarda tek bir kurşun izine rastlanmazken evde bulunan içkı masası- nın devnlmiş olduğu görül- dü. Erkeklerin cesetlerinin baş bölgelenne. kadın ve çocuklann ıse vücutlanna çok savıda kurşun isabet et- tıği anlaşıldı. E\in içerisin- de Kaleşnikof marka oto- matik siiaha ait 40 adet bos; kovan. 12 adet dolu mermi, 9 mmçaplı bırtabancayaait 2 adet dolu mermı. 3 adet boş kov an \e 6 adet deforme olmu^ çekirdek elde edildi- ğı açıklandı. Evde ıncele- melerde bulunan savcı. dı- >arıda basın mensuplannın sorulannı yanıtsız bıraktı. Cesetler. saat O^.OO sırala- rında evden çıkanlarak. am- bulanslarla Adli Tıp Kuru- mu morguna kaldınldı. Po- lis. bölgede yaptıgı arama- larda olavda kulîanılan bir adet maske ile park halinde- ki bir kamyonun altında ek- mek bıçağına rastladılar. Görgü tanıklan. Siirt'in Eruh ilçesinden Mersin'e göç eden ailenin y akiaşık bir buçuk yıl önce İstanbul'a geldiğinı belirrtüer. Taııık- lar. olay öneesi 2 kis,inin bir çuval içerisinde getırdiği uzun namlulu silahlan ya^- ları 16 ile IX arasmdaki 3 ki- şiyeverdiğini vebu ki^ilerin de eve girerek babkını ger- çekleştirdiklerini öne sürdü. G U N D E M ML STAFA BALBATÇ I Buştarafı 1. Sayfada ' 'J günlerce devam edecekti... -j Baykal'ın ıki ciltlik konuşmasının ardından örgütle^r söz aldı. Soruniar malum: ;., - Tabana ınemedik...Yeni kadro yaratamıyoruz... - Laiklik tehlike altında. daha cıddi savunmalıyız,,, Gerekırse bir laiklik kurultayı düzenlemeliyiz. ı f - Genel merkez hizip mantığından bir türlü kurtula-" madı. - Kürt sorunu Türkiye gündeminin birincı sırasinda.J Gereken katkıyı yapamıyoruz. . •; Lıste uzayıp gıdiyor. :'• Solun genel bir hastalığı var. Yenilgıde. olumsuzluk-r - larda önce kendisını suçluyor. Özeleştırı açısından-* güzel bir yaklaşım olabilir ama. bunun sola yararının- ne kadar olduğu tartışılır. CHP. devleti kurmuş. ama görüyoruz ki tarihten len kökler biraz kurumuş. CHP'nm bugünkü görevi de demokratikleşmeyi toplumun bütün kurumlarına yerleştirmek. Yüklenmeler bu yüzden... Küçük kurultayda en çok konuşulan konuların ba- şında Güneydoğu gelıyordu. CHP son seçimlerdej Güneydoğu'dan oy almadı... Seçmen kime oy verdi?! Sorunun çözümü içın CHP'den çok daha gerı düşün-y celerı oian partilere... ^ Kürt sorunu CHP'nin altını oyuyor, Güneydoğu'nurv., oyunu ikiyuzlu polıtıkacılar kapıyor. ',<; Konuyu bırazgenişletelım... <t\ Erbakan. partısınin beşıncı olağan kongresinde,* Atatürkçülüğü, laiklıği şemsiye yapıp keyiflenirkerv ' Türkiye Cumhuriyeti tarihinı ıkıye ayırdı: "' - Atatürk ve ötekiler... ' y Atatürk'un devlet anlayışı, yap ..ğı her şey iyi. ondarı '• sonrakıler kötü. Onlar devîeti ne hale getırdıler? ' t j Gardiyan devlet... lr Hoca ne istiyor? ,.', Garson devlet... „, Gardiyanlık da garsonluk da pek çok yurttaşımızırv geçim kaynağı olan meslek!erarasında. ama Hoca ni-u çin bu ikısı arasında gıdıp gelıyor? Bu kısmını geçe- 1 ^ lim, ama eğer CHP elinı çabuk tutmazsa. RP yüzsüz- - J lüğünü ileri noktalara götürmek ısterse... Yakın gele- ' cekte Erbakan şöyle bir iddıa ortaya atabilir: "Aslında CHP'yi de bız kurduk. O gün, yüce Ata-'j türk 'ün çevresındekıler bizım zihnıyetımizdekilerdi... , Sonra bozuldular..." '', CHP yönetimi buna gülüp geçebılir. ama Hoca'nınr\ gıdişi bu gidiş... r( CHP'nin politika yapabıleceği zemin giderek dara-;ı lıyor. Baykal lyidir, kötüdür bu ayrı konu. Solun şu aşa- mada, oklan bırbirine çevırme lüksü yok. Birinci he 1 ' 1 def, ülkemizdeki geriye gidişı durdurmak olmalı.' Bii-" 1 rada da görev, sadece bir parti genel başkanının. kad- '* rolarının değil. üyelerınin. CHP'yı desteklemese bile.;.' çağdaş yaşamdan ödün vermek istemeyen herke-,' sin... ,, CHP'de şöyle bir hava hâkim görünüyor. RP ikti- _, dardayıpranır. laikliği bizbayraklaştınrız, RP'yleolmak-. DYP'yi zaten eritıyor. ANAP'ın da sağdaki sığlık kar-'-, şısında ılerlemesı zor. Bu mantık doğru olsa bile, si- < yasette taban. partınin kucağına gelmez. partı taba- • nı kucaklamaya koşar... < Muhalefetin ılımlı yaklaşımı ''/ Aydın Güven Gürkan, Mahmut Işık, Ercan Ka- ' rakaş, Seyfi Oktay, Celal Topkan ve Şahin Ulu- soy'unimzasımtaşıyan. "Daha fazlagecıkmemeltyız" - başlıklı metın, CHP'de alışık olduğumuz bıçemin ak--. sine, yapıcı ve derinlemesıne eleştınler ıçeriyor ' "Toplumla daha fazla ıç ıçe olma" benım de sık sık bu sütunda vurgulamaya çalıştığım bir konu. Salon ve* dergı solcuğu son dönemde de gayet iyi gıdiyor. Git-Î sin de... Ama. toplumu salt bunlarla yakalamak güç görunuyor. s Salonlar ve dergıler kadrolann ayakta durmasını sağlaması bakımından yararlı. Ama. iki kişi ko'undan tutarsa hasta biri hatta ölu de ayakta görünür. Devam.ri edelim. kuru bir ağaç da ayakta görunür... / Aslolan canlı, yürüyen, koşan bıryaşamsa. bu iş sa-J dece giyım-kuşam değil. Konfüçyüs'ün o ünlü sözü-<, nü CHP'ye uyarlarsak şöyle diyebiliriz: ı i Bir yıl sonrasını düşünüyorsan, ingiliz İşçı Parti-11 si'nden. Alman sosyal demokratlarından düşünce it- : -" hal et... '•' Beş yıl sonrasını düşünüyorsan, öteki partilerde ne ' varsa bizde de var deyip. hepsiyle bütünleş... On. ellı. yuzyıl sonrasını düşünüyorsan, kendin ol J ve toplumun nabzını elinde tut. Hastalık varsa, top-,; lum, "Sapasağlamım" diyorsa bile, öyle olmadığını,^' anlat... ',', On binler nemalarım • Baştarafı 1. Sayfada me KESK. CHP. ÖDP yöne- tici veüyelendekatıldı. Türk- U mitingde yer almadı. Istas- >on önünde baslayan ve yak- laşık 3 bin kisinin katıldığı yürüyüijte. "Nemalar hakkı- mız. söke söke alınz". "Tasar- ruflanmız nemalarnla he- men ödensin". "Susma. sus- tukça sıra sana gelecek". "İş- çi-memur el ele genel greve". "Hacı-bacı dediler nemaları vediler" bıçıminde sloganlar attldı. ^'ürüyüs Cumhuriv et Mey - danı'nda son buldu.Mevdan- da DİSK Karadenız Bölget Temsilcısı Bekir BelovacıkİıA KESK MYK üvesi. Insan^ Hakları ve Çevre Sekreteri^ Tayfun İşçi ile KESK Samsun Dönem SözcüsüTünı Sosyal- -. Sen Başkanı Nuran Çelik bi-i rer konus.mayaptı. Bursa muhabirimiz Le- \ent Gencelli'nin haberine 1 '- göre Yıidınm Beyazıt Mey-1 - danı'nda baslayan yürüyü-/4 şe DİSK. TMMÖB v e ^ Türk-U'e baS11 bazı işçr-! J sendikaları ile'ODP. IR HA--- DEP il örgütlen. çok savıda' î menıur ve öerenci katıldı. ıH Arkadaşımız Vedat Yenerer'in babası MUAMMER YExNERER'i kaybetmenin derin acısı içindeyiz. Merhuma Tanrı'dan rahmet. kederli ailesine başsağlığı dileriz. Cl'MHrRfYET ÇALIŞAKLARI
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle