05 Temmuz 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 21 EKİM 1996 PAZARTESİ OLAYLAR VE GORUŞLER Gerici Militan Yetiştirme Önlenmedikçe... Prof. BEDIN. FEYZİOGLU D emokjasının. halkın devlet ıdareMnde soz sahıbı olmasi kısaca halkın vonetıme (ıda- rej e) egemen olması demek olduğu bılınenbırgerçektır Bu tanımlamaya gore çağcıl (modern) demokrasılerde halkın, ıstencını (ıradesını ı niv asal partıler ve sıv ıl toplum ku- ruluşlan aracılığıv la belırle>eceğı de ortada- dır Onun ıçındırkı gerek I96I (mad 56). gerek 1982 (mad 68) anavasalanmız "siya- si pjrtileri.demokrasinin vazgeçilmez unsur- larT kabııl etmı^tır Bır sıvasal partının kuruluşu ve çahşması haylı kulfetlı olduğundan demokrasılerde daha kuçuk topluluklar "Shil HalkTopluluk- larTlNonGovernmentalOrganısatıonslku- rulu^lan demekler, vakıflarvs konumunda da orgutlenmektedırler Iste "Toplumsal Sajdamlık Hareketi Der- neğı". "B^azNoktaNakfı" "M961 \naja- sasıve Çağdaş Demokrasi \akfi" demokra- sı>ı vasatmak \e vozlasmasını onlemek amacıvla kurulmuş orgutlerden bırkaçıdır Demokrasılerde halk,istencinı esas ıtıbarty- ia seçım donemlennde sı\asal partıler ara- cılıgıvla belırler Iktıdarda \e muhaletette bulunan partıler, seçımlerde eşıt hak ve ola- naklara sahıp olmalıdır Eğerbıruikede mu- halefet voksa ve seçım sadece ıktıdardakı partının adavlanna o> vermekten ıbaret du- ruma getınlırse o uikede demokrası >ok de- mektır O halde, demokrasinin "temel taşı" uikede bır muhalefet panısının bulunması ve avnen ıktıdardakı partı kadar guvenceve sahıp olmasındadır Başka bır devışle de- mokrasi,bırulkede muhalefet partisinınvar- lığı ve guvencesı altında bulunması duru- munda var demektır Guvence (temmat) al- tında bır muhalefet partısı bulunmayan bır yerde demokrası vok demektır Muhalefet partılen ve değışık goruşlen belırleyen u si- vil toplum örgutleri" çalışmalannı yasa gu- vencesı altında serbestçe yurutebılıyorlarsa orada demokrasinin varlığı kabul edılebıle- cektır Işte. Toplumsal Sa> damlık Dernefi olsun, Bevaz Nokta, Çağdaş Demokrasi ve benzen vakıflar olsun uikede demokrasıyıyaşatmak veyuceltmekamacıylaçalışmaktadırlar Bu kuruluşlar. muhalefet partılennın ılerı sur- duklen çozum ve eleş.tınlenn ısabet derece- sının anlaşılmasınada>ardımcı olacaklardır Yoksa. uikede sadece bır tek ıktıdar par- tısının bulunması ve o partının tek ba^ına se- çıme va da referanduma gıtmesı sonuçlan- nm sayılması va da olçulmesı ıle hıçbır ısa- betlı k'anıva vanlamaz Nasyonal Sosvalıst Partısı'nın <\lman>a'da, Faşıst Partısı'nın Italya'da seçım va da referandumda vuzde 90-94 gıbı bır sonuç almış gozukmelennın gerçek demokrası açısından hıçbır değen ol- mamıştır Memleketımızdekı sıyasal partılerın ozellıkle son v ıllarda gosterdıklen manzara- va bır goz atılacak olursa. ıkı seçım done- mınden ben parlamentoda çoğunluğa ^ahıp tek bır partı bulunmadığmdan ıktıdar ve hu- kumet ancak koalısyonlarla olu^abılmekte- dır 1991 seçımlennden sonra kurulan Doğ- ru Yol ve SHP koalısyonu aksaklıklarla da olsa ıktıdarı dort vıl goturebılmıstır 1995 •\ralik ay ında v apılan erken seçımden bu v a- na. ıkı uç hukunıet kurulmuş, fakat hıçbın ık- tıdannı surdurememıştır Orta sağdaolan DYP ve \\\P koalısyo- nu yuruvemeyınce, DYP bu kez Refah Par- tısı ıle anlaşarak, halen ıktıdarda bulunan ko- alisvon hukumetını kurmuşlardır Lç aydır suren bu koalısyon ozellıkle Başbakan ın yaptığı dış gezıler nedenıyle bır sarsintı ge- çırmektedır Şımdı, kısaca ulkemızdekı son sıvasal duruma bır soz atalım Muhalefette bulunan \\\P DSP ve CHP Başbakan'ın ozellıkle Lıbv a va >aptığı gezı sırasında olu- şan olaylan bahane ederek koalısvonu boz- mak v e hukumetı du^urmek çabasma, gay- retıne gırmışlerdır Muhalefettekı partıler bu demarşlarında DYP ve yenıden ortaklık onerdıklerıne go- re asıl amaçlannm Refah Partısrnı ıktıdâr- dan uzaklaştırmak olduğu anlaşılmaktadır Refah Partısı aleyhıne ılerı surulen en onem- lı endı>e Refah'ın bır şenat partisi olduğu v e ulkey 1 ılenye değıl, genye gotureceğı var- sayımıdır Henuz ıktıdarda tek başına bulunmuyor- sadauygulamadagorulen hukumeteveyo- netıme egemen olduğu, Refah'ın yonetsel kademelerde tam bır partızanlıkla kadrolaş- ma> a, kısaca her v ana yerleşmeye çalışmak- ta olduğudur Bızce. Refah Partısf nın kadrola^ma hare- keti ıktıdar koalısyonuna onak olmasından çok once başlamıştır Refah. ondan oncekı Mıllı Nızam. Mıllı Selamet partılen done- mınden ben şenatçı kımselen yonetım ka- demelerıneyerlejtırmeyeolancagucuıleça- lısagelmı^tır Bu faalıyetın kaynağı ımam okullan veokul oncesi çocuklaraaçılan Ku- ran kurslandır Refah bu okullarda esas ıtıbanvla mılıtan yetıştırmekte ve bu mılıtanlan epey bır su- reden ben yuksekokullara ve unıversıtelere sokabılmektedır Refah Partısı'nın bu elemanlan, uikede \taturkve devnmlen aleyhınde bıroğretı al- makta ve son yıllarda Âtaturkçu gençlere karşı bır cephe kurmaktadır Son kez. Kocatepe Camısı'nde kılınan bır cuma namazından çıkan bu mılıtan şenatçı- ların ne derecede tehlikeli bir çatışmava ha- arlandıklan havret \e ıbretle gorulmuştur Bu ıtıbarla. Refah Partısı'nın gazetelerde, telev ızyonlardagorulen sozlu ve yazılı savu- nuculanndan çok şenatçı okullarda yetışen bu mılıtan gençlen. 4taturkçuluk ve çağdaş yaşam aleyhme kışkırtmalannın yurtta, <\l- îah gostermesm, bır ıç savaşa kadar gıdebı- lecek bır tehlıke yarattığını goz ardı etme- mek gerekmektedır Tehlıkenın kaynağı bel- lı olduğuna gore. onlenmesı ancak ımam okullarının sadece gerçek dın adamı yetıştır- melen ve sayılannın bu gereksınımıne gore sınırlı duruma getırılmelen ıle sağlanabıle- cektır Çağdaş demokrasi}e v e her tur kamu hız- metmde gerçek savdamlığa enşılmesı. an- cak bu çok tehlıkeîı yuvalann senatçı mılı- tan yetıştırmelerının durdurulmasi ıle mum- kun olabılecektır Yanınızdan ayıramayacaksınız Rehberdir. Koruyucudur. Yol göstericidir. Karizmatiktir. Sınır tanımaz. YANINIZDAN AYIRMAYIN Karizmatiktir. Dunvanın her yennde, gırdığı her ortamda saygı uyandınr Dığer kartlardan daha fazlasını sunarak, tum dunyada sıze daha fazla prestıj, kolaylık \e guvence sağlar Koruyucudur. \urtdışındayken ıhtıyacınız olduğunda benzersız \asal \e tıbbı destek verır Se\ahat kazası sıgortası yapar Ka\bolma ya da çalınma durumunda bır ışgunu ıçensınde kartınızı \emler Kartınızın kaybolduğunu bıldırmeden oncekı harcamalardan sorumluluğunuz sadece 50 dolardır Sınır tanımaz. Turkıye de ve tum dunyada başka hıçbır kartın sağla\amadığı ozgurluğu sunar Malı ımkanlarımzın elverdığı olçude harcama yapmanıza olanak verır Her av sonu aylık harcamalarınızın tamamını odedığınız ıçın faızsızdır Ancak, odemenızın tumunu \apmak ıstemezsenız, Akbank sıze ozel bır kredı açar Bu kredı ıle odemenızın zamanını sız belırlersınız Avnca Amencan Express ıhtıyaç duyduğunuzda sıze acıl nakıt desteğı sağlar Yol göstericidir. Muşterı Hızmetlerı Merkezı nın uzman elemanlan yılda 365 gun gunde 24 saat kartınızla ılgılı her sorunuza cevap \enr, çozum uretır Rehberdir. Seyahatlennızde sıze kol kanat gerer H00 u aşkın Amencan Express Seyahat Ofisı ıle seyahatlennızde bılet alımı, organızasv on v e rezervasyon hızmetlen \ enr Dunyanın her vennde. gırdığı her ortamda saygı uvandıran ve sahıbıne dığer kartlardan daha fazla presti] kolaylık ve guvence sağlayan Amencan Express şımdı Turkıye'de Sınır tanımavan hızmetlen, sıze ozel avncalıklan \ e ustunluklen ıle Bu ayncalıklardan hemen vararlanmava başlamak ıçın en \akın Akbank şubesıne uğrayın \a da Mu^ten Hızmetlen Merkezı nı aravın American Express Türkiye'de sadece Akbank'ta. AKBANK G ü v e n i n i z i n E s e r i M Ü Ş T E R I H İ Z M E T L E R I M E R K E Z I 2 4 S A A T S U R E Y L E H I Z M E T I N I Z D E D I R T E L : 0 ( 2 1 2 ) 2 8 3 2 2 0 2 CUMHURİYET'TEN OKURLARA OBHAN ERİNÇ Haksız Rekabetin Bir Başka Yönii Medyadakı tekelleşme hakkında bugune kadar tekellenn pazar payı kavgalan, kamu reklamlarının alınmasına yonelık pazarlıklar ve ıktıdarlara bu yuz^ den verılen destekler konusunda somut bılgıler ak^ tardık Bugun de tekellenn televızyon kanalları ıle gaze-ı telerı arasındakı reklam uygulamalarının doğurdu^ ğu urkutucu gucu, sure ve tutar olarak aktarmaya çalışacağız Kaynağımız 15 gunde bır yayımlanan ve turununl tek cıddı orneğı olan Marketıng Turkıye dergısı, Kendısını "ozel olarak pazarlama ve pazarlama //e- tışımı ışındekı yonetıcıler ıçın 15 gunde bıryayım- lanan meslek dergısı" olarak tanımlıyor Dergının ıçınde pazarlamanın en etkın araçlarından bırı olan reklam konusundakı gostergeler de yer alıyor Bh leşım Pıyasa Araştırma Merkezı'nın kaynak goste-, rıldığı gostergelerden bırı gazetecılerden televız-S yonlara verılen reklamlar- dakı en ust 20 kuruluşa1 ayrılmış Medyanın en çok rek- lam veren 20 kuruluşu arasında Doğan Gru- bu'ndan Mıllıyet, Hurgun Yayıncılık, Humyet Dergı Gruyu, Gozcu, Posta yer alıyor Bılgın grubunun ılk 20'ye gıren kuruluşları ıse Sabah, 1 Numara Yayıncı- lık, Bılgın Yayıncılık, Yenı Yuzyıl, Ekıp ve Ateş Bu kuruluş ve gazeteler ıçın gerek kendı tekel gruplarının televızyon ka- nalları gerekse ortak rek- lamcılık şırketı MEPAŞ aracılığı ıle karşılıklı olarak gerçekleştırılen reklam dayanışması, tekellenn gucunu bu yonden de bel- gelıyor. Doğan Grubuna gıren ılk 20'ler 9 ayda 1 mılyon 141 bın318sanıyereklam yapmışlar Yanı 19 bın 21 dakıka ya da 317 saat Bu sure ıçın odemelerı gere- ken tutar ıse 8 trılyon 161 mılyar 627 mılyon lıra Bılgın Grubu'nun tele- vızyonlardakı reklam sure- sı ıse 1 mılyon 2 bın 918 sanıye Bu da 16 bın 715 dakıka ıle 278 saate eşıt oluyor Odenmesı gereken tutar ıse 7 trılyon 964 mıl- yar 697 mılyon kra Tabıı hıçbır kuruluş, açıklanan tarıfelerden he- saplanan bu paraları ode- mıyor Bu tutar uzerınden yuzde 95 dolayında ındı- rım yapılıyor ve belırlenen tutar uzerınden tekellerın gazetelerı de kendı tele- vızyon kanallarının rek- lamlannı yayımhyorlar Belkı de her tekel grubu gazetelerınde, en çok ızle- nen kanalın kendı televız- yonları olduğunu her gun okurlarına duyurarak borçlarının mahsubunu yapıyorlar Zaten goster- gelerın altında da bu ko- nuda bır açıklama yer alı- yor Belırtelım kı bu hesaplar ıçınde Doğan Grubu'nun Bılgın Grubu'nun Yenı Yuzyıl gazetesıne rakıp olarak ekım ayında yayım- lamaya başladığı 10 bın lı- ralık Radıkal gazetesının reklam kampanyası yok. Onu ekım sonuçlarında gorecegız Ama Yenı Yuz- yıl gazetesının eylul ayın- dakı reklam kampanyası- nın 274 mılyar 780 mılyon lıra olması 10 bın lıralık te- kel gazetelerı yonunden bır başka gerçeğı de orta- yakoyuyor Tekellerdışın- dakı 10 bın lıralık bır gaze- tenın bu tutarda bır reklam kampanyası yapabılmesı ıçın başka hıçbır harcama- sı olmadan gunde 915 bın 933 adet satması gerekı- yor Ikı tekel grubunun guç^ lerınden kaynaklanan rek- lam potansıyelı 16 trılyon 126 mılyar 324 mılyon lıra Bu potansıyelı dığer gaze- telere karşı ıstedıklerı gıbı kullanıyorlar ve bunun adı da haksız rekabet olmu- yor Haksız rekabetı gaze- te-beyaz eşya uretıcısı/pa- zarlamacısı ıle sınırlı ve sığ bır duzeyde goren ve gor- mekte ınat eden yonetıcı- lerımızın kulakları çınla- sın • Bılım Teknık ekımız cu- martesı gunu 500'uncu sayıyaulaştı Turkbasının- da benzerı olmayan ve bı- lımsel, teknık konuları her- kesın anlayacağı bıryakla- şımla ele alan dergımız, Ortıan Bursalı'nın yonetı- mınde başarılı yayın yaşa- mını aynı duzeyde surdu- recek 500'uncu sayının mutluluğunu yaşarken, bır sure once yıtırdığımız de- ğerlı bılımcı Vehbi Belgil'ı de saygıyla anıyoruz MArkusı 6. Sayfada
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle