25 Haziran 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SCAĞDASYAYINLARI İLH AN SEL Çü K görülmüştür 200.00OTL ÇafiPazartana A ^ . Yerebatan Cad Saltoınsöğüt Sok. No: 9/B C^ao§lı,1stanbul Tet'514 01 96/E5 Posta çskj no. 666322 Cumhuriyef <Ş ÇAĞDAŞ YAYINLARI N U R D A I f : İ f Ş E R d j L . rüzgar - » - ; A - Çağ Pazartama A.Ş. Yarebatan Cad. &*jjjısfcâjt Sök.'Nd: 9/B Caaatoakj^stantHjl^a ŞV» 61 96/95 Posta çekı no. 6^322 7J. YL SAYI25847 / 50000 î l (KDV ıçmde) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: IU0İR NAOİ 0945-1991) 21BdM1996MZMTBİ 'Siyasetçiler iyi yönetim arzusuna kulak vermeli' DemireFm rejim dersi RP'lilere uyarı Hükümetin RP kanadının laiklik karşıtı uygulamaları ve bazı partili milletvekillerinin açıkça "şeriat düzenini" savunmalan kamuoyunda Alternatif aranmamalı' Siyasi sistem üzerinde pek çok eleştiri olduğunu, buna başta siyasetçiler olmak üzere herkesin kulak vermesi gerektiğini vurgulayan Demirel, tartışılırken Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, kendisini "Ancak rejime alternatif arayışlannı fevkalade yanlış ziyaret eden yeni RP MKYK'ye rejim uyansında bulundu. bulurum. Bu, rejim inançsızlığıdır" dedi. ANKARA (Cumhuriyet Biirosu) - Cumhurbaşkanı Demirel. dün RP'nin 5. oiağan büvük kongresınde genel başkanlığa yeniden seçılen Başbakan Necmettin Erbakan ı ie merkez karar yönetım \e merkez dısıplın kurullan üyelerini kabuliinde. siyasi partılerı. halkın sesine kuJak vermeveçağırdı. L umhurıyetın temelinı. "hâkimivetin kavıtsız şartsız miUete ait olmasının" oluşturduğunu ve bu unsurun "meşruiyetin" de ana öğesı olduğunu v urgulavan Demıreİ. "Yani halk adına bu yetkiyi kullanacak olanlann \olu da budur" dedi. Siyasi sistem üzerine NÖnelık eleştınlenn sadece Türkıye'de değıl. hemen her ülkede olduğuna dikkat çeken Demirel. şunlan söyledi: "Her ülke daha iyi vönetilmekister. Türkive de bunu istiyor. Sivaseteinin. hürokratın. de\ let hizmetinde bulunan herkesin, daha i\i idare edilme Ölümünün36.yümdaKocatepeCamisrnde a d m a m w | f t o k u t u l a n S a i d yuni<yi anma bahanesivle gösteri vapmak isteyen ve camiye ahnmavan 113 Ac/mendi gö/altına alındı. Polisin engelleme- sivle karşılaşmca namaz kılmaya başlavan Âc/mendiler /or kullanılarak gözaltına alındı. Otobüslere doldu- nilan AczmendiJer, Ankara Emniyet Müdürlüğü''ne götürüldüter. Laik cumhurnet ve Atatürk de\Tİmleri karşıtı Said Nursi için Başbakan Necmettin Erbakan, DY P Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Tansu Çil- ler ve bakanlar taratından övgü dolu mesajlar gönderildi. • 6. Sayfada konusundaki bu arzma kulak vermesi la/ımdır ve halkın daha çok hoşnut olnıası lazım. De\let ile halkın daha çok kucaklaşması gibi arzular bugün aşağı yukan demokrasinin icat edikügi ülkelerde dahi ar/u halindedir. Sistem, kendi kendini dü/elten bir sistem, bu savede dü/elecekrir. Yalnı/ bütün bu tartışmalann uygar ölçüler içerisinde \e mutlaka bir kör döv üşüne dönüşmedea, bir sağıtiar divaloğuna dönüşmeden, düşüncesi olanın düşüncesini ortava ko>ması suretivle herkesin birbirini anlavarak vapılm&sı laamdır." Demokratık rejimlerde farklı düşüncelenn dile getirilmesinin doğal olduğunu, bundan rahatsızlık duyulmaması gerektiğini belirten Demirel, "Bizim istediğimiz şey, Türk demokrasisinin güçlenmesidir. Rejime alternatif aravışlannı fevkalade yanlış bulurum. Bu, rejim inançsızlığıdır. Onun içindir ki herkesin; kurallan. orta yerde, milktin gözü önünde işler vaziyette bulunan bu sistemi yürütmekte yardımcı olması laznndır" dedi. Demirel, demokrasınin gücünün dayandığı en temel ögelerden birisinın siyasi partiler olduğuna dikkat çekerek "Siyasi partiler bir ülkede ne kadar güçlü ve halkia oian irtibatian ne kadar köklü olursa çoğulcu rejim, o kadar güçlüdür" dedi. Türkıye'nin 50 yıllık çok partılı siyasi yaşam deneyıminın çok inişlı çıkışlı olduğunu anımsatan Demirel, "Memnuniyetle belirteyim ki bizim siyasi partilerimiz. hadiseler ne olursa olsun, siyaset yoluyla halka hizmetten. devlete inançtan, Türkiye'nin bölünmez bütünliiğüne bağiı kalmaktan hiç uzaklaşmadılar" dıye konuştu. ERBAKAN BU K£Z ANITKABİR'I UNUTMADI • 5. Sayfada BARO SEÇİMLERİ Laüder kazandı• Türki>e'nin birçok kentinde avukatlar başkanlannı seçmek için dün sandık başına gitti. tstanbul'da Çağdaş Avukatlar Grubu'nun adayı Yücel Sayman. Ankara "da Demokratik Sol Grubu'nun adayı Ünsal Toker, Izmir'de de Çağdaş Avukatlar Grubu'ndan Çetin Turan başkanlığa seçildi. • 11 bin 990 üyeli Istanbul Barosu'nun genel kurulunda 7 bin 161 üye oy kullandı. Yücel Sayman, 3 bin 615. Engin Ünsal 2 bin 145. Islami kesimin desteklediği Necati Ceylan ise bin 303 oy aldı. • 7. Sayfada WÂSHINGTON UYARILDI Çekiç Güç'te 1Hiııaluıı süriiyor • Türkiye. Çekiç Güç'ün görev yönergesine uymasını talep ettiği ABD'den. Kuzey Irak üzerinde yaptığı uçuşlar sırasında saldın amacına yönelik silahlan uçaklarda bulundurmamasını istedi. • ABD'nin yenilediği uçaklarda farklı mühimmat bulunduğu da orta\a çıktı. Uçaklarda iki yıl önce Türkiye'ye vermediği misket bombalannın da yer aldığı bildirildi. ABD'nin önceki uçaklannda ise lazer güdümlü bombalar bulunduğu belirtildi. UUİSARfcRAHİMOĞLUnunhaberi• 7. Sayfada Taleban sıkıştı mket ateşi• Ahmed Şah Mesud komutasındaki eski hükümet birlikleri Kâbil'e 12 km. kadar yaklaştı. Şah Mesud'la askeri ittifak yapan Özbek General Raşid Dostum'un güçlen de eski hükümet birliklerinin hemen arkasından kente doğru yaklaşıyor. • Şah Mesud birliklerinin Kâbil'e fırlattıklan roketler, uluslararası havaalanını voırunca, Taleban buradaki uçaklan ve helikopterieri tahliye etmek zorunda kaldı. • 10. Sayfada Kuzey Irak'ta çatışma Barzani ilerliyor• Kuzey Irak'ta karşıt Kürt gruplan arasında çatışmalar tüm şiddetiyle süriiyor. Süleymaniye kentinın girişine hâkim oian IKDP'nin. Dokan BarajTnı ele geçirdiği öne sürülüyor. •llerlemesini sürdüren IKDP liderı Mesud Barzani, Silopi'de ABD Dışışlen Bakanı Yardımcısı Robert Pelletreau ile bir araya gelecek. • 11. Sayfada • İSRAİL'DEN FlLtSTlN'E SAR1IŞIK • 77. Sayfada On binler nemalannı istedi• KESK ve DİSK öncülüğünde gerçekleştirilen Ekonomik ve Demokratik Haklar mitinglerine katılanlar, Tasarrufu Teşvik Fonu'nda biriken nemalarının ödenmesini istediler. HaberMerkezi- Çalışanlardün de Bur- sa, Mersın ve Samsun'da a\akta\dılar. KESK ve DlSK öncülüğünde gerçekleş- tirilen "Ekonomik ve Demokratik Hak- lar" mıtıngierinde bınleree çalışan. hükü- metı eleştirdı. nemalann gerı ödenmeme- sıne tepkı gösterdı. KESK öncülüğünde gerçekleştirilen "Ekonomik ve Demokra- tik HaklarMitingT. Mersın'de 5 bınkişi- ninkatılımıylacoşkulugeçtı. Mersın mu- habirimiz Nazmi Akdağ'ın bıldirdiğine göre Istasyon Alanı"nda :>aat 13.00 sıra- lannda yürüyüşe geçen topluluk. Cum- hun>et Alanı'na kadar "Savaşa değil eği- time butçe*'. "Hacı-bacı dediler. nemalan vediler". "Yargılı, yargısız infazlara son" sloganlan artı. Çevre ıl ve ılçelerden çok sav ıda çalışanın katıldığı mitingde konu- şan KESK Dönem Sözcüsü Vedat Şen- gül. dev let desteği} İe kurulduğunu söyle- diğı Türk Kamu-Sen'ı eleştirdı. Şengül. "Mücadelemize desteklerini istemivoruz, engel ıılmasınlar veter. Toplusözleşme ve grev hakkının vasal olmadığını söylüyor- lar. Sendika kurmak da vasal değildi ama kurduk. Sözle^meve grev hakkını da mut- laka aiacağu"dedi. Sıkı güvenlık önlem- lerının ahndığı. ancak hiçbır olayın çık- madığı mitingde. sık sık **Hastanelerhal- kındır, sanlamaz" sloganı atıldı. Toplu- luk. Atatürk heykelı önünde saygı duru- şunda bulundu ve halay çekti. Çeşitli si- yasi partı ve sendikalann da desteklediği miting olaysız dağıldı. Mersın'deki bu mi- tinge katılmak üzere Adıyaman "dan önce- kı akşam hareket etmek isteyen kamu gö- rev lilerine. Eğitim-Sen şube bınası önün- de beklerken polısm müdahale ettığı bıl- dırıldı. Eğıtım-Sen yetkılilen, güvenlik güçlerının "tçişleri Bakanı'nın talimatı var"dıyerek kamu göre\ lılennı dün sabah O5.3O'a kadar beklettıklenni sövledıler. Ekonomik \e Demokratik Haklar Mitin- gi Samsun'da ise DlSK'ın öncülüğünde yapıldı. V'alıjığın KESK'e izın vermeme- sı üzenne DlSK"ın gerçekleştırdığı eyle- I Arkası Sa. 6, Sü. 8 'de Nuran Aydın (öldü). Katliamdan sonraolav uri ana babagünüvdü. Aycan Aydın (öldü). Namus kaüiamı: 10kurban• Istanbul Esenler'de dün namus katliamı yaşandı. Abdullah Aydın ile kardeşi Celal Aydın, ev li olduklan kızkardeşler Nuran Aydın ve Aycan Aydın'ı kendilenni aldattıkları gerekçesiyle öldürdüler. tstanbul'un ortasmda Kalaşnikoflarla yapılan baskının bilançosu ağır oldu: 2 si çocuİc. 5'i kadın 10 kişi hayatını kaybetti. İstanbul Haber Servisi - Esen- ler'de bir eve baskın düzenleyen maskelı 4 kişı. e\ de bulunan 2 si ço- cuk. 5"ı kadın. 10 kuşı>ı uzun nam- lulu sılahlarla öldürdü. Saldırganlar. olay yerinden kaçarken evde bulu- nan 3' çocuğu da yanlannda görür- düier. Saldırganlardan birinin yaka- lanması üzerine olayın. 'namus' ci- nayeti olduğu ortaya çıktı. Dıyarba- kırlı ikı kardeşın. Vanlı iki kardeşle kendilenni aldatan ve yıne kardeş • Arkası Sa. 6, Sü. 6 'da Otomotivcilerin kayııak önerisi • Otomotiv sektörü. bedelsiz ithalattan 30 trilyon lira gelir bekle>en Başbakan Necmettin Erbakan'a 5 yıllık süre içinde 650 trilyonluk üretime da\ anan kaynak önerisi getirdi. Otomotiv sanayiinin dışındaki diğer kaynak önerilenyle birlikte hedeflenen toplam gelir 1 katrilyona ulaşırken. otomotivcilerin, bu hafta içinde Erbakan'la yeni bir görüşme yapması bekleniyor. ERDEMIRİti özelle^tirilmesine karşı-cephe ERDEMlR'in özelleştirilmesının hükümet tarafından yeniden gündeme getirilmesi üzerine ilçede toplanan yerel yönetim ve muhalif siyasi parii temsilcileri "karşı cephe" oluşturdu. Sivil toplum örgütleri \e belediye temsilcilerinden oluşan Ilçe Temsilciler Kurulu"nun düzenlediği panelde bir araya gelen siyasiler, "'Özelleştirme değil. özerkleştirme istiyoruz. Erdemir mutlaka özelleştirilecekse. işçi, sendika ve belediye arasında paylaştınlmah" mesajını verdiler. 9. Sayfada TBMM'de bu hafta Çiller savunma yapacak • TBMM TEDAŞ Komisyonu. bu haftaki toplantısında Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Çiller'i dinleme karan aldı. Çıller, bu çağma olumluyanıt verirse. komisyonda sav unma yapacak. • 6. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAVTREK "Rahatsızlığa" Yanıt... Kişisel çıkarlarmda tam isabet kararlar veren Tansu, bi- linmez neden, devlet yönetimınde zıkzaklarla dolu. Kimi zaman ne istediğini anlamak kolay olmuyor. Kimi zaman ne söylediğini bilmıyor. Bir garip adem. Ömeğin; son bir ay içindeki davranışları arasında dik- kati çeken, hatta üzerinde gürültüler koparılmaya çalışı- lan "Demirel'e, Tansu'dan mektuplar" olayı. Çankaya'ya bir sayfalık "an" bıraktıktan sonra, bu gi- • Arkası Sa. 6, Sü. 7 'de Araştırmanın arastırılması îstanbul'dan bin kişi geçti • Bu bin kişi sporcu, hele hele futbolcu hiç değillerdi ki, yazılı ve sözlü ' gözlü basında yer alsınlar. yaşamları en özel ayrıntısına kadar didiklensin... Bu bin kişi şarkıcı filan da değillerdi ki. hayranlan ha\aalanlarını doldursun, ayılıp bayılsın... Bu bin kişi bunların hiçbiri değildi, ama bir bakıma da bunların "hepsi"ydi. İşleri , •"araştırma" idi. Kendilerine de "araştırmacı" deniliyordu. Bir futbol kulübünün ya da bir şarkıcının, sözgelimi; "imajının nasıl olması"ndan televizyon dizisinin ya da bir siyaset adamının siyasal partinin. sözgelimi; neden sevildiğine. yeni bir yatınm ya da yeni bir ürün söz konu^u olduğunda. "hedef kitle'sinin. "pazar"ının ne olacağına kadar akla gelebilecek bütün alanlarda, "karar-alma" durumunda olanlann önüne raporları, çizelgeleri. grafikleri ko\an \e söz konusu kişilerin karar almalannı etkileyen insanlardı bunlar TUNÇ TflYANÇ'm yan dizisi yarm Cumhuriyef t e GUNDEM MUSTAFA BALBAY CHP'nin uzun Kiiçiik Kurultayı... CHP'nin uzun süredir beklenen küçük kurultayı hafta sonu gerçekleşti. Kurultayın küçüğü soğanın cücüğü gibidir, fazla uza- maz. Seçimsiz olduğu için geçimsiz kışiler de sesini pek yükseltmez mantığı tabii ki geçerii değildi... Küçük kurultay 14 saat sürdü. Çoğu partili konuşama- maktan yakındı. Orta boy ya da büyük olsaydı demek kı • Arkası Sa. 6, Sü. 8 'de
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle