28 Haziran 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
21 EKİM 1996 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER Çevresini cehenneme çeviren yapay gübre fabrikası artık sorumsuzca kirletemeyecek BAGFAŞ'a 6 srvü' kuşattna• Çevre Bakanı RP'li Ziyaattin Tokar'ın 1985 tarihli taraflı bir rapora bakarak 1996 yılında övgüler düzdüğü Bandırma'daki BAGFAŞ Gübre Entegre Tesisleri için çev reci kuruluşlar ortak denetleme ve savaşım komisyonu oluşturdu. Komisyon çevre suçunu belgeleyen gerçek bilgileri bilimsel raporlarla birlikte kamuoyuna açıklamaya başladı. kuruluşlar. çevreye "yüda 600.000 ton zehir saçâıT bu fabnkanın kutlanacak değıl. "yargılanacak" bır konumda bulunduğunu kanıtiayan bilimsel raporlar hazırlıyorlar. 1972 yıknda yapılan BAGFAŞ Gübre Fabrikası'nın 20 yıl sonra çe\re katili olabi- •eceği o yıllarda elbette ki akla bile gelmivordu. (Fotoğraf: CUMHURİYET) OKTAY EKINCI Yıllardırçe\re ve halk sağlığını yüksek düzeyde olumsuz vönde etkileyen ve Türkıye'nın çevre kirleticılen arasında artık "şampiyonluğa" ovnayan Bandırma'dakı BAGFAŞ Gübre Fabrikası ıçın REFAmOL hükümetınden de umutlannı kesen çev reci kuruluşlar, ulusal ve uluslararası duyarlı güçlerı harekete geçırmek üzere kendı aralarında "Bağımsız Ortak Çalışma Komisyonu"kurdular. REFAHYOL'un Çevre Bakanı RP'lı Ziyaattin Tokar'ın geçen aylarda tesisı zıyaretinden sonra çevrecilik açısından BAGFAŞ'a "övgüler düzmesi" üzenne harekete geçen S.O.S. İstanbul Çe\ re Gönûllüleri Platformu'nu oluşturan aönüllü ve demokratık Gerçek bilgiler Platforma katılan kuruluşların29Evlüll996 günü düzenledıkleri ortak toplantıdan sonra açıklanan sonuç bildirgesınde: "BAGFAŞ 'Laikliği kadınlar korumalı' ANAP Muğla Milletvekili Lale Aytaman, DYP'yi RP'nin rehinesi olmakla suçlayarak ilkelerinden ve seçim öncesi sözlerinden saptığmı söyledi BARIŞ DOSTER BODRl'.M - ANAP Mugla Mılletvekıli Lale Avtaman. DYP'yi. RP"nin rehinesi ol- makla suçlavarak. DYP'nınılkelenndenve seçim öncesi sözlennden saptığını söv ledı. Aytaman, yaşadığımız laik düzene herkes- ten önce kadınlann sahıp çıkması gerektı- ğını vurguladı Denıztemız-Turmepa Der- neği'nındüzenledıği "Egeve Akdeniz Kıyıları Temizliği Genişletilmiş Danışma Top- lantısı" ıçin Bodrum'da bu- lunan Avtaman. muhalefetin verdiğı gensoruyu destekle- diği içın partısınden ıhracı düşünülen DYP millervekili Ayselı Göksoy'u tavnndan dolavı destekleverek. "Ayse- li GÖksoy kendi ükeleri ve inançları doğmltusunda ha- reket etmiştir. Asıl çelişki için- de olan DYP'dir"dedı Türkıye'nm ıç ve dışpolı- tıkada yörüngesınden sap- maların sözkonusu oldugu bır dönemde. DYP mılletve- kileri Gencay Gürün ve Ay- seli Gökso> 'u aldıklan tavır- lanndan dolavı kutlayan La- le Aytâman. "yakın arkadaş- larun" dedıği Gürün v e Gök- soy'u koalısvona karşı olan tavırları nedenıvle kutladı. Aytaman. şövle devam etti. "Onların yerinde olsay- dım. ayıu şeyi yapardım. RP, kadınları kullanıyor ve istis- mar ediyor. Onlara hiçbir yet- ki vermivor. Meclis'te >e vet- kili kurullannda hiç kadın yok. RP'li kadın- lar, teslimiyetçi bir ruhça katılıyorlar. O>sa bizim kendi kişiliğimiz, kimliğimiz. varliğı- mız var. Bu nedenle RP'yi içimize sindire- meyiz." Aytaman, Türk kadınlannın. heranlam- da Atatürk'e çok şey borçlu olduğunu. bu- gün gelınen noktaya kolay gelınmediğını vurguladı. "Yaşadığımız düzene herkesten önce ka- dınlann sahip çıkması gerekir. Ay dın ve Ata- türkçü kadınları toplumda ve siyasette et- kingöre\ almayaçağınyorum*'dıven Ayta- man, ANAP'ın dâ RP ıle koalısvon yapa- bileceğini ama ona asla teslım olmavaca- ğını savundu. Aytaman şöyle konu^tu: "Eğer biz RP ile koalisyon kurarsak, U- kelerini ortaya koyan güçlü bir ortak oluruz. Bize ortak olunur. biz kimseye ortak olma- yız. ,Ama eğerbunuyapamazsak, benim ta\- rım da Gürün ve Göksoy'un tavnndan farklı olmaz. Çünkü ben Meclis'c koltuk için değil, düşünce ve tavırlarımla Lale Ay- taman olarak gittim." Interpol Antalya'da toplanıyor ANKARA (Cumhuriyet Biirosu) - "L luslararası Kriminal Polis Teşkilatı- Interpol" Genel Kurulu bu \ıl Antalya'da toplanacak. 1923 yılında kurulan ve Türkıye'nın üye olduğu ılk uluslararası kuruluş olan Interpol'un genel kuruluna 140 üye ülkenin temsilci göndermesi beklenıvor Toplantıda, çeşitli ülkelerin de bakan yardımcısı düzeyinde temsıl edıleceğı belirtilıyor. Ilk oturumu 23 kasımda gerçekleştınlecek loplantı nedenıyle Antalya'da olağanüstü güvenhk önlemlen alındı. JCara para tıcaretı. uyuşturucu. kaçakçılık ve uluslararası teronzm, toplantının en önemiı gündem maddelennı oluştururken oturumlar sırasında yapılacak tartışmalarda Interpol'un çalışmalan değerlendınlecek Toplantıvaev sahıplıği yapan Türkive, PKK terörü, uyuşturucu kaçakçılığı ve Türk suç şebekelerinin uluslararası bağlantılan, nedenıyle toplantıda değerlendınlecek ülkelerin başında geliyor. Türk "yetkililenn. PKK'nın uyuşturucu bağlantısı "konusu üzennde önemle duracaklan ve üye ülkelen •bu konuda ışbırliğıne davet edeceği belirtilıyor Interpol'un temeli 1923 yılında Vivana'da toplanan 2. Uluslararası Polıs Kongresı'nde atıldı. 2. Duma Savaşı'nın ardından teşkılata yenıden ışlerlık kazandınlması ıçın kararlar alındı ve merkezi Paris'e taşındı. 'Nineler Günü'ne kutlama Bahçeliev ler Belediye Başkanı SafTet Bulut. dün Bakırköy Huzurevi'ndeki yaşulan ziyaret ederek, "NineİerGünü**nü kutladı. Bulut'un huzurevi sohbeti sırasında bir vaşlı. "Biz ne nineyiz, ne de yaşlı, biz anneanne \e babaanneyiz'* diyerek "nine" olmayı reddetti.Yaşlılara. herkesin bir giin yaşlanacağını düşünerek. ona göre dav ranılması gerektiğini v urgulayan Bulut huzurev indeki sohbetinin ardından nineden çok birer % *çocuk"u andıran yaşlılarla birlikte Eyüp Sultan'a ve Sultanahmet'e gezinti düzenledi. (Fotoâraf: İPEK YEZDANİ) Nail Güreli, medyadaki kimi yayınlann gençleri olumsuz etkilediğini söyledi 'Uyuşturacunun çözümü eğitimde' İstanbul Haber Servisi -Türki- ve'de gençler arasında son vıllarda büyük artış gösteren u>uşturucu kullanımı konusunda aılelerin ve eğıtımcılenn eğıtilmesı gerektığı vurguiandı. Uzmanlar. çocuklarve gençler içın bır başka tehlıke olan medyadaki şıddet konusunda ıse medv a kurumlarını soruml u olma- ya davet etti. Eğitım-Sen İstanbul 2 No'lu Şu- be ve İstanbul Tabıp Odası tarafın- dan düzenlenen "L'yuşturucu >e Medvada Şiddetin Gençliğe Etkile- ri" konulu panel. dün Kadıköv Kültür ve Sanat Merkezi'nde ya- pıldı. Paneli yöneten Türkive Ga- zetecıler Cemiveti Başkanı Nail GurelL gençlen olumsuz etkıleven şıddet programlarının aılev le bir- likte izlenmesinın daha iyı oldu- ğunu sövledi. Uzmanlar. uyuşturucuv la nıücadele konusunda toplumun bilinçlen- dirilmesi gerektiğini söylediler. (Fotoğraf: SAADET L SLL) Güreli. gençlen film kahraman- ıçin öncehkle toplumun bılınçlen- larının ve program spıkerlennın olumsuz tav ırlannın da etkilediği- ni belırti. AMATEM'den Dr. Def- ne Taber ise dünyada petrol ve si- lahtan sonra en çok kâr edilen uvuşturucu ticaretinın önlenmesi dınlmesının önemine dıkkat çekti. Taber. Türkiv e 'de en çok esrar, ero- in ve uçucuların kullanıldığını. riskli dönem olan ergenlıkteönlem alınmasını ıstedi. Dr. Taber. özel- lıkle meraktan başlayan bağımlılı- ALEVCOŞKUN KUVAYI MİLLİYE'NİN KURULUŞU Cumhuriyet Kitap Kulübü'nden Kitabın yazan yaprtını hazırlamak ıçın ılgınç bir zamanı seçmış. Turkıye'de bugun "Yerti Mandacf ların seslerı duyuluyor. ulkenın parçalanmasından soz açılıyor. Sevr yandaşları Lozan'a karşı çıkıyor. Kuvayı Mıllıye ruhu ıle alay edılmeye çalışılıyor. Sanırım onumuzdekı gunlerde "Kurtuluş" tarıhımıze her zamankınden daha çok başvurmak zoaında kalacağız. İLHAN SELÇUK VAYl \tİLUYE\\J\ KVRl'Li'ŞU 500.000 TL ,'KDVdahfl. Çağ Pazariama A.Ş. Yerebatan Caddesi Satkımsöğüt Sokak No: 9/B Cağatoğiu- Istanbui Tel:514 01 95/96 Posta çeki no.: 666322 %5PİNDİRİMKampanyamıa kitapseverlerden gelen yoğun ilgi ûzerine 31 Ekim 1996 tarihine kadar uzatıyoruz. Taksım Sergi Salonumuza gelin Kampanya için ayrılan standımızda, çoğalan çeşitlerimizden kitaplarınızı Seçin. Adreslstıklai Cad. Zambak Sok 4/1 Beyoğlu-lstanbul (Ak Sanat karşısı) Tel 252 38 81 ğın önlenmesi için toplumun yap- ması gerekenleri şövle sıraladr "Aileler ve öğretmenler uyuştu- rucuy u önlemedeki iletişimi göz ar- dı ediyor. Türkiye'de belirgin bir önleme politikası vok. Okullarda zaman zaman yapılan eğitim semi- nerleri de boşa geçirilmiş zamanlar. Oy sa eğitimin dev amlı olması gere- kir. Çocuğa "havır deme becensi" kazandırümalı. Bizim yeni başlata- cağunız bir projeyegöre, okullarda rehberöğretmenleregitilecek. Bun- lar da kendi okullanndaki diğer öğ- retmenleri eğiterek, durum kont- rol edilmeye çalışılacak." Kadıköv Beledıyesfnın kardeş beledıve^i Krouzber'den gelen Or- han Akbmk de uyuşturucu kulla- nımınin önlenmesi ıçin her bölge- nin her mahallenin kendı ıçinde sosyal vaşamının ıncelenmesı ge- rektiğini söv ledi. Özellik- le özel telev izyonlarda şiddet içeren programia- rın ivı gözden geçırilme- den gençlere sunulduğu- nu kaydeden. TY prog- ram yapımcısı Mete Alp- man ise "Bizim sorum- suzca yayımladığımız ba- zı filmler çocuklarımızı uyuşturucuya özendiri- yor. Düşünün. uyuşturu- cuticaretiyapan bir adan Fransız Riv iarası'nda lüks bir villada oturuyor. Bir kotrası. kapısında son mo- del otomobiü var. Bu ço- cuklan özendiriyor" dıve konuştu Eğıtım-Sen 2 No'lu Şube Başkanı Ala- addin Dinçer de dünv ada- kı çocuklann >üzde 34'ünün aile ıçinde, yüz- de 40"ının ıse okulda şıd- dete maruz kaldığını söv- ledi. Medyadaki şıddet programlan y üzünden ço- cuklann ılenkı vaşlarda aynısını uvguladığını ifa- deeden Dinçer, ılgililenn daha dikkatli olmasını is- tedı. örneğinde. resmi makamlann hoşgörüsüyle kişisel çıkariarın nasıl ön plana gectiğinin ve toplumun yaşam hakkına nasıl el konulduğunun açıkça bir kez daha görüldüğü" de vurgulanıyor. Aralannda Balıkesir Cniversitesi ve Boğaziçi Cnhersitesi temsılcıleriyle bırhkte TMMOB'ye bağlı meslek odalannın. S.O.S. çevre derneklerının. Cumhunyet Okurlan (CUMOK) komitelerinın veHABITATİzleme Grubu'nun da yer aldığı 36 kuruluşun oİuşturduğu Bağımsız Ortak Çalışma Komisyonu. BAGFAŞ'la ılgilı tüm "gerçek" bilgi ve belgeleri de kamuoyuna açıklamaya başladı. TÜBİTAK tarafından 1990 yılında hazırlanan bir raporla çevreye yüksek düzeyde amonyak, sülfürikasit. fosfor ve arsenik yayarak doğal yaşam çevresini ve Marmara Denizi'ni aşın derecede kırlettiğı belgelenen BAGFAŞ tesisleri ıçın, bugüne dek ilgili "resmi makamlar" hemen hiçbir ciddi önlem aldıramadılar. Kirlenmeyi önlemek ya da azaltmak bir yana, bu çevre cinayetini vaktıyle durdurmak ısteyen kaymakama bile açıkça "kıyınT uygulayan hükümet çevrelen, yıne öteden ben TÜBİTÂK. ve ünıversıte raporları yerıne "BAGFAŞ'ın kendi raporlanna" güven duydular. Gözardı edildi Bu "resmi geleneğin" son temsilcısı ise REFAHYOL'un RP'li Çevre Bakanı Zivaattin Tokar oldu ve yaz "inceleme" (') zt.}SSftft(WıtŞ*1» TLBlTAK««N?Orunu bır kenaTa itereR,.BAGFAŞ yönetiminin 1985 tarihli raporuna dört elle sarıldı. Aslında hiç rapor olmasa bile, herhangi bir insanın "beş duyusuyla" açıkça görebıleceğı çevre kirlenmesıne de aldırmayarak. Bandırma- Erdek arasındakı Tatlısu kıyılannı yıllardır "acılara** boğan bu tesıs ıçın övgü dolu açıklamalarda bulundu. Gökova ve Yatağan termik santralları gıbi, çevre ve insan yaşamını tehdıt ettıklen yargı kararlanyla da tescil edilen tesisleri bile "sevgiyle kucaklayan" bu garip Çevre Bakanı'na şımdı de BAGFAŞ karşısındaki benzer tutumu nedenıyle S.O.S. Çevre Gönüllülen bir dızi "soru" da hazırlamışlar. Örneğin. tesise giderken daha yol üzennde karşısına çıkan "zehirli kimyasal atık tepelerini" bile Çevre Bakanı'nın neden merak etmedığini soran platform sözcüsü Türksen Başer Kafaoğlu, benzer şekilde şu konuya da yıne aynı bakanın açıklık getirmesinı ıstıyor: "TLBİTAK belgeleri yerine BAGFAŞ'ın 1985 tarihli raporuna inanan Sayın Bakan. örneğin yörede zeytincilikle geçinen Edincik. Yeni Yıidız köy lülerinin de şimdi nasıl can çekiştiklerini acaba neden incelemiyor?.." Evet. BAGFAŞ Gübre entegre Tesıslen adıyla vıllardır bulunduğuçevreyi cehenneme çev iren bu "çe>Te suçlusu" fabrika. öy le görünüvor ki artık eskısi gıbı "rahat" olmayacak. Çev reci kuruluşların oİuşturduğu komisyonda. teknık ve bilimsel çalışmalan Balıkesir Üniversitesi ıle İstanbul Tabib Odası üstlendiler. Hukuksal mücadeleyı başlatma ve koordine etme görev ı Mimarlar Odası'na verıldı. Sivil hareket işbirlıği ve eşgüdüm çalışmalarını ise S.O.S. İstanbul Çevre Gönüllülen Platformu sürdürecek. Bu duyarlı kampamaya. toplumun tüm "insan ve çevre sevgisini önemseyen" kesımlerden de etkın katkı ve destek bekleniyor. AYDEVLANMA EMRE KONGAR Fabian Derneği'nin Genel Sekreteri ve ErbakanFabian Derneğı, •'Demokratık Sosyalizmın" ba- basıdır. 1883 yılında Londra'da kurulan dernek. Marksiz- min. "ihtilalcı" stratejısı yerine. eğıtime dayalı ba- rışçı bir "evrimi" öngörüyor. Çok kısa ve kaba olarak. dünyadakı sosyalizmin gelışmesini "ihtilalcı" ve "evrimci" olarak ikiye ayı- rırsak, sonradan bırbırlerınin can düşmanı haline gelen Troçkici ve Leninci ihtilalcılere karşı araların- da ünlü düşünür ve yazar George Bernard Shavv'un da bulunduğu Fabiancılar. evrımcı stra- tejılerı savunmuşlardır. Dernek, ısminı ünlü bir Romalı generalden alır: Fabius Maximus Cunctator. Ingıltere, sadece demokrasinın beşıği olmakla değil, demokratik sosyalızmınin kurucusu olmakla da övünür. Romalı General Fabius Maximus Cunctator'un çok önemli birözellığı vardır: Kendinden daha güç- lü düşman karşısında, doğrudan savaşa gırmez. Çeşitli taktıklerle onu oyalar. Doğrudan çatışma- dan kaçınarak, zamanını bekler ve sonunda zafere ulaşır. Dernek, tarihsel olarak da bugün de, Ingiliz Işçi Partısi'nin bir "bilimselkuruluşu" hatta kimi zaman "akıl hocası" gıbı bır ışlev görmektedir. • • • IşteTÜSES'in 11-12 Ekım 1996 günlerinde, Is- tanbul'da düzenledığı "Sosyal Demokrasıde Yeni Perspektifler" adlı konferansta, Fabian Derneği'nin genel sekretennin düşüncelenni ayrıntılı olarak din- lemek sonra da kendısiyle kişisel olarak derinlığine tartışmak fırsatını buldum. Stephen Twigg, 29 yaşında dınamik bır genç. Ayrıca işçı Partisi'nin aday adayı ve yaşadığı kent- te, belediye meclisi üyesı. Kendisini dinlerken. bu genç yaşında eriştiği ko- numu hak ettiğinı hemen anlıyorsunuz. • • • Bu efsanevı derneğin genel sekreteri, sosyal de- mokrasinın hem genel sorunları hem de Ingilte- re'deki durumu hakkında.açık ve net düşünceler ıle- ri sürdü. Hem genelde hem de Ingıltere'deki durumla ilgi- li olarak belirledıği en önemiı "değişıklik", sosyal de- mokrat ideolojınin ve uygulamanın. bugüne kadar "bireyle " ılişki kurmakta başarısız olduğu ve bugün- den sonra bireyı ön plana çıkaran, onu önemseyen bir programın geçerlilik kazandığı. • • • Twıgg, Işçi Partısi'nin önümüzdeki seçımlerde başbakan olmasına kesin gözüyle bakılan lıderi Tony Blair'in kısa bır süre önce yapılan partı kong- resinde bınncı öncelıği verdiğı üç konuyu da "eği- tim, eğitim, eğıtım" diyerek belıriedığını aktardı. Tabiı burada kastedilen eğitim, bıreyin, değışen topluma yenıden kazandırılmasını hedefleyen, onu hem üretıci hem de yaşamındakı anlamı bilinçle kavrayan bır vatandaş yapacak olan eğitim. Bu arada Fabıancı genel sekreter, Ingıltere'deki politikanın kendineözgu koşulları içınde Blaır'm sa- ğa kaymış gözüktüğünü, ama gerçek konumunun, seçimlerı kazandıktan sonra yapacağı uygulama- larla belırleneceğıni söylüyor. Bu bilgileri (ki size çok basit gelebilir, ama ben çok, ama çok önemsıyorum) saygıyla, çok meşgul oldukları için semıneri izleme fırsatı bulamayan sos- yal demokrat partilerimizin değerli yöneticılerine duyururum. (Tabii çok meşgul oldukları içın muh- temelen benim bu acızane yazımı okuma fırsatını da bulamayacaklardır herhalde.) • • • Peki başhkta Erbakan'ın ismi neden mi geçiyor diye merak ettiniz? Bugünkü siyasal liderlerimiz arasında eğitıme en büyük önemi veren, bunun sonuçlannı, bu eğitim yoluyla partısınin tabanını oluşturduklarını söyleye- rek parti genel kongresınde iftiharla ılan eden Ge- neral Fabius Maximus'un taktiklerini büyük bır ba- şarıyla uygulayan siyasal liderimiz kim? Not: Televizyon kanalları, aynı haberi farklı ver- meye başladı. Artık birer "milli felaket" haline gel- meye başlayan yabancılar karşısındaki futbol takı- mı galibıyetlenmızin sonuncu vakasında, tüfek kur- şunuyla öldürülen küçük kız, önce babasının kut- lama ateşi ettiği tüfekle kardeşi oynarken mı öldü- rüldü, yoksa kardeşi kutlama atışı yaparken doğ- rudan mı küçük çocuğu öldürdü? Kanallardan biri birinci görüşü, öteki ikinci görüşü aktarıyor izleyici- ye. "Ne önemı var/"demeyin. Gerçek ayrıntılarda gizlidir. Tüfeğı gerçekte kim. nasıl ateşledi? Belki de bu çelişkıli haberlerin ardında çehşkili bir durum var! TEŞEKKUR Eşım Perihan Edeoğlu'nu. yaptığı başanlı ameliyatla sağlığına kavuşturan Cerrahpaşa Tıp Fakültesı Kadın-Doğum Ana Bılım Dalı Başkanı değerli tıp adamı. dost insan Prof. Dr. FERİDLN AKSU'ya ve ekibi Dr. ENGİN OR.AL, Dr. MEHMET ÇETİNKAYA, Dr. BANU KILIÇOĞLU, Dr. HACER İPEK, Dr. NADİDE COŞKUN'a hemşireler NİLGÜN TOKSOY. GÜLSER YANGIN, LEYLA ŞİMŞEK, KUDRET \ ILMAZ, ŞAZİNE YEŞİLBAĞ'a Kürsü Sekreteri AYŞE AKIN BATMAZ ve tüm personele sonsuz teşekkürler. ALİ EROL EDEOĞLU \ DEVRİM SEVÎMAY ile MUSA AĞACIK (Musa'nın Teyibı) nişanlandılar. Mutluluklar. CUMHURÎYET HAFTA
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle