03 Temmuz 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 21 EKİM 1996 PAZARTESİ 10 DIŞ HABERLER Para alamama korkusu Taleban emirleri rîcaya çevirdi • Halka camide namaz kılması için emir veren şeriatçı örgüt, dün aynı talimatı bu kez "rica" olarak tekrarladı. Dış Haberler Servisi - Kâbil'i ele geçirdikten sonra lilkeyı katı şeriat kurallan ile yönetmeye başlayan Taleban örgütü. namaz konusundaki sert tavnnı yumuşatırken öte yandan kadınların hama- ma gıtmelenni ve trafik polislerinin kravat tak- malanni yasakladı. Bundan ikı hafta kadar önce yaptıkları açıkla- maylagünde beş \akit namazagitmeyenlerin tu- tuklanacağını duyuran şeriatçı örgütün dün halkı emir verine rica yoluyla namaza çağırmaya başlaması dikkat çekti. Taleban 'rn yönetiminde- ki Radyo Şeriat'tan dün yapılan duyuruda. "Na- maz, dinimizin temelidir. Bu nedenle tüm Kâbil Mtandaşlanndan, özellikle cuma günleri olmak ü/ere günde beş \akit camiye giderek namaz kılmaJan rica edilmektedir" denıldi. Daha önce yapılan duyuruda. namaz kılmayanlann ceza- landırılmak üzere yelkililere teslim edilmelerı şart koşuluyordu. Kâbil'de'ki bir Batılı gözlemci, Taleban'ın tavnnda görülen bu değişikük ile ilgili olarak "Taleban'ın namaz konusundaki tavn değişmiş gözükinor. Bu dfgişikJik. büviik olasılıkl» daha önceki emiıierinin uluslararası kamuoyunda varattığı olumsuz tepkiJerden kaynakJanıyor" dedı. Bundan iki hafta önce cuma namazında makineli tüfekler. hortumlar \e sopalar tutan Taleban mılislen. yoldan geçenleri zorla camiye sokup namaz kıldırmışlardı. Olay. KLabıTdeki halk arasında ve Batfda büyük tepkiye yol açmıştı. Gözlemciler. Taleban'ın ülkeyegelen uluslararası para yardımı kesılecek korkusuyla Batı'da bu tür olumsuz tepkiler uyandırmaktan çekindiklerini belirtiyorlar. Yabancı ülkelerin tepkisini çekmemek için na- maz konusundaki tavnm yumuşatan Taleban. bu arada kadınlara yönelık yasaklara bir yenisini ek- ledi. Başkent Kâbil'de kadınların bundan böyle umumi du§ ve banyolara gitmesi yasaklandı. Taleban tarafından başkentte bulunan ve sadece kadınlara hizmet veren 12 umumi duş ve banyoya geçen hafta bir mektup gönderildi ve " tslam'a aj kın oian umumibanyolann kapıianm derhal kapamalan" istendi. Şeriatçı Taleban örgütü. KabiPdeki trafik polis- lerinin de kravat takmasını yasakladı. Kravatı Batı. kültürünün bir parçası olarak nıtelendıren Tale- ban'ın emirlere uymayan polisleri dövdükieri ileri sürülüyor. AFP'ye konuşan bir trafik polisı. "Taleban askerleri, çok İngilizvari olduklannı söyle\erek bize kravatlanmızı çıkarma emri Merdiler" dedi. roket sesiyle uyandıDış Haberter Servisi - Şeriatçı Tale- ban örgütünü devirmek için Kâbil'e doğrıı ılerleyen eski hükümet birlikle- rinin başkente çok vaklaştıkları ve ha- \aalanını bombaladıklan bildirildi. Öz- bek General Raşid Dosfum'a bağiı güç- lerin de eski hükümet birliklerinin he- men arkasından ilerledikleri belirtilır- ken Taleban'ın Kâbil'i savunmak için kente takviye getirttigi kaydedildi. Kâbil'in 60 km kuzeyindeki strate- jik Bagram hava üssünü Taleban"dan geri aldıktan sonra ilerleyişini siirdüren Âhmed Şah Mesud komutasındaki es- ki hükümet birliklerinin dün başkente 12 km kadar yaklaştıkları bildirildi. Bölgedeki muhabirler, Şah Mesud'la askeri ittifak yapan Özbek General Ra- şid Dostum'un güçlerinin de eski hü- kümet birliklerinin hemen arkasından kente doöru yaklaştıklannı bildiriyor- lar. Başkente doğru ilerleyen Şah Mesud birliklerinin. Kâbil'e fırİattıklan roket- • Afganistan'ın başkentine 12 km yaklaşan devrik hükümet güçleri, havaalanını bombaladı. Taleban, uçak ve helikopterlerini kaçırmak zorunda kaldı. lerin. uluslararası havaalanına isabet et- tiği, Taleban'ın havaalanındaki uçak- ları ve helikopterleri tahliyeetmek zo- runda kaldığı belirtildi. Devrik hükümet birlikleri, 27 eylül tarihinde kaybettikleri Kâbil'i o günden bu yana ilk defa bombalıyorlar. Cephe- deki hükümet askerleri. komutan Şah Mesud'un kendilerini ziyaret ederek "Taleban, KâbiTden çekilme} i kabul et- mezse, savaşmaya hazır olun" dedığını belirttiler. Mesud'un komutanlanndan Gül Havdar'ın "Başkent Kâbil'i Al- lah'ın izniyie ya bugün ya da yann ele geçireceğiz" dediği belirtildi. Tale- ban'ın denetiminegeçtikten sonra Rad- yo Şeriat adını alan Kâbil Radyosu. şe- riatçı örgütün başkenti savunmak için ülkenin güneyinden takviye güçleri ge- tirttiğini bildirdi. 800 kadar Taleban milisinin kente geldiği belirtilirken görgü tanıkian köktendinci örgütün ay- rıca. yüklü miktarda silah ve zırhlı araç da getirttiğini bildiriyorlar. Bu arada. Afganistan'daki devrik hü- kümete baglı askeri güçlerin komutanı Ahmed Şah Mesud Taleban örgütüyle görüşmeye hazır oldugunu açıkladı. Şah Mesud. Afganistan'ın kuzeyin- de bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduran Ozbek General Dosrum ile bırlıkte bu kararı aldıklannı belirterek "Dostum, Taleban'a karşı ortak tavır alacağıınızı kesin olarak açıkladı ve biz olmadan Taleban örgiitüvle göriişme masasına oturmavacağını da smledi" dedi. Ülkedeki muhalefet gruplan ile Ta- leban arasındaki savaş. son günlerde şeriatçı örgütün aleyhinde gelişmeye başlarkcn örgüte destek verdiği iddia edilen Pakistan da banş çabalannı art- tınyor. Pakistan Devlet Başkanı Faruk Leğhari'nin önceki gün Afgan sorunu- nu görüşmek için Özbekistan'a gıtme- sinin ardından Pakistan Içişleri Baka- nı da eski hükümet birliklerine askeri destek veren Özbek general Raşid Dos- tum'la Taleban'ı bir araya getirmek için Afganistan'agitti. Içişleri Bakanı Nas- nıllah Barbar. kuzeydeki Mezar-ı Şe- rif kentine giderek Dostum ile görüş- tükten sonra güneydeki Kandahar ken- tine giderek Taleban"ın lideri Molla Vluhammed Ömer ile bir araya geldi. Pakistanlı Bakan'ın, General Dos- tum'dan Talibanlara bir ateşkes teklifi götürdüğü bildirildi. Taliban kaynak- lanndan alınan bilgiye göre, ateşkesin bugünden itibaren geçerli olması isten- di. Taliban yetkilileri, teklif üzerinde düşümJüklerinı belirttiler. Lebed silahlı kuvvetlere yöneliyor Dört ay Kremlin Sarayı'nda gö- rev yapan General Aleksandr Lebed hiçbir zaman gerçek an- lamda "Midar temsilcisi" olma- mıştı. Lebed, kendi konumunu "içerden muhalefet" olarak sap- tamıştı. Şimdi yeniden "dışardan muhalefef'e döndü. Böylece si- yaset sahnesinde henüz 1.5 yıl- dan az geçmişi olan generalin ya- şamında yeni birdönem başladı. Lebed'in ve siyasal hareketi- nin geleceği ne olabilir? Lebed'in yükselişinde onun dürüst ve ödünsüz kimliği önem- li rol oynamıştı; yolsuzluklarla ve mafya çetelenyle mücadele sözü kitleleri etkilemişti. Bu açıdan hal- lon Lebed'e yaklaşımı fazla de- ğişmedi. Üstelik Çeçen savaşının dur- durulmasında belirieyici olması, onun popülaritesini daha da art- tırdı. Lebed Rus milliyetçiliğinde, daha önceden Vladimir Jiri- novski'nin seslendiği kitlelerin sempatisinı kazanmıştı. Bu konuda da cıddı bir farklılık ortayaçıkmadı. Başta silahlı kuv- vetler olmak üzere son zamanlar- da yoksullaşan kesimlerin söz- cüsüydü Lebed. Şimdi de öyle; üstelik artık Lebed'in en başta or- du içindeki muhaliflere yöneldiği daha net bir gerçek. Ancak Lebed'in yükselişine ik- tidar ve bazı finans çevrelen de katkıda bulunmuştu. Başlıca amaç, komünıstlerin oylarını çal- maktı.Bu amaca ulaşılmış, sol oylann btr kısmı "asi generafe kaymıştı. Ne var ki geçen dört ay içinde Lebed. hem iktidar içinde hem sermaye gruplan arasında hem de sol muhalif güçlerin gözünde olumlu puan alamadı. "Huzursuz, sorumsuz ve skandal düşkünü" bir lider damgasını yedi. İttifak ku- racağı siyasal hareket kaJmadı. O da içinden çıktığı silahlı kuv- vetlere yönelik çabasını arttırdı. Rusya'da ülke nüfusunun beşte birinin silahlı kuvvetler mensup- ları ve akrabalanndan oluştuğu göz önüne alınırsa, bunun kü- çümsenemeyeceği ortaya çıkar. Ancak Lebed'in yaratacağı siya- sal hareket, eğer yalnızca muha- lif generallere ve subaylara daya- nacaksa, bunun Rusya'da de- mokrasinin gelişmesine ne kadar katkıda bulunacağı kuşkulu hale gelir. Üstelik ülkenin sürekli ola- rak bir darbe havasında soludu- ğu dikkate alınırsa. Lebed'in Kremlin'den atılma- sıyla siyasal kariyerinin tamam- landığı herkesçe kabul ediliyor. Hatta belki tersine, bu kariyer he- nüz yeni baş/ıyor. Anketler Le- bed'i Rusya'nın en sevilen lideri olarak gosteriyor. Kimileri Lebed'i 1974'te ülkeden kovulan antiko- münist yazar Aleksandr Solje- nitsin'e, kimileri de 1989'da Kremlin'den uzaklaştırılan eski komünist Boris Yeftsin'e benze- tiyor. Moskova 'şimdilik' suskunSelimhan Yandarbiyev liderliğındeki direniş- çiler, Çeçenistan'da ıktıdarı tümüyle ele almış gö- rünüyorlar. Rusya yönetimi. kendi iç sorunlany- la öylesine meşgul ki, son haftalarda Çeçenis- tan'a ilişkin tek bir karar bıle alamıyor. Çİeçen di- renişçiterin Moskova'ya danışmadan, devlet baş- kanlığı ve parlamento seçımlerının 27 Ocak 1997'de yapılacağını açıklamalan karşısında bi- le Rusya yöneticileri sessiz kalmayı yeğledıler. Bir başka gelişme de, direnişçilerin askeri lideri General Aslan Mashadov'un Çeçenistan baş- kanlığına atanmasıydı. Moskova yine sessiz kal- dı. Aleksandr Lebed'in Kremlin'den uzaklaştınl- ması, Çeçenistan'da kaygıyla karşılandı. Sava- şın yeniden afevlenmesi olasılığı ciddi olarak gün- deme getiriliyor; Çeçenler yeniden çatışmalara hazırianıyor. Ancak Kremlin şimdilik sakin görü- nüyor. Lebed'in verine Güvenlik Konseyı Sekre- terliği'ne atanan Ivan Rıbkin ılımlı, ama Kremlin'e sadık bir yönetici olarak bilimyor. Önceki gün hem Rıbkin, hem de Başbakan Vıktor Çerno- mırdin Çeçenistan'dakı banşın korunacağını söylediler. Ancak komünist çoğunluklu parla- mentonun, sertlik yanlısı Içişleri Bakanı Anato- liy Kulikov'u destekleyen tutumu gelecekle ilgi- li olumsuz işaretlerden birı oldu. Kulikov'un, Le- bed'in Çeçenıstan'ı "sattığmı" iddia ettiği ve ya- pılan banş anlaşmasmı tanımadığı biliniyor. Kremlin'in kısa süre sonra 27 ocak seçimleriyle ilgili tavnnı açıklaması bekleniyor. Başkanlık seçimleri Moldova'da 17 kasımda devlet başkanlığı se- çimleri yapılacak. Dokuz aday arasında en şans- h olanlar, şimdıkı Başkan Mirça Snegur, Başba- kan Andrey Şangeli ve Parlamento Başkanı Py- otr Luçinski.Son ıkı adayı, BDT ıçındekı bütün- leşme sürecıni savunan sosyalıstler, öteki sol güçler ve iktıdardakı Demokratik Tarım Partisi yandaşları destekliyor. Snegur'u destekleyen sağcı çevreler arasında, açıkça Romanya ile bir- leşmeyi savunan Hıristiyan Demokrat Halk Cep- hesi de var. Siyasal gözlemciler, seçimlerin ikin- ci turda sonuçlanacağını öngörüyoriar. Ikinci tur- da. programlan ve kitlelen birbirine yakın olan Sangeli ve Luçinskı'den birınin, Devlet Başkanı Snegur'a rakip oiacağı sanılıyor. Her iki aday açı- sından da Moskova'nın desteğinı almak önemli bir amaç durumunda. TURNIKE SEMIH GLNVER Dipsiz Kuyuya Haykırış Geçen hafta Sımena'daki "Yedincı UluslararasıAntal- ya Güvenlik ve Işbitiiği Konferansı" tahmin ettiğim gibi fırtınalı birhavada ve sürekli yağmuraltında geçti. Yalnız kara bulutlar arasından şımşekler çakmakla kalmadı, konferans salonu içinde de yerli ve yabancı konuklar arasında sert çatışmalar oldu. Açılış konuşmasını Halûk Bayülken yaptı, her zamanki gıbi yumuşak ve konukse- verdi. Emekli Orgeneral Nezih Çakar. cumhurbaşkanı- mız adına yapıcı bir konuşmayı okudu. Orgeneral Çevik Bir. Milli Savunma Bakanı Turhan Tayan sırayla söz al- dılar TBMM Başkanı Mustafa Kalemli ilk oturumun son konuşmacısıydı. Konuşmasının sonlanna doğru yazılı metni bıraktı ve irticalen sözlerini sürdürdü. Mustafa Ka- lemli isyanını açık açık belırtti. Türkiye'nin Avrupa Toplu- luğu'na alınmasının süresiz geciktirilmesinden, Batı Av- rupa Biriiği'ne gözlemci üye olarak alınmasından, NA- TO'nun üyelerinin artınlması konusunda Sovyet kontro- lünden yeni kurtulan Polonya, Çek Cumhuriyeti ve Ma- caristan'aAvrupa Birliği'nekatılmalan için önceliktanın- masından ve Türkiye'nin geri plana atılmasından açık kalplilik ve cesaretle yakındı. Kalemli'nin bu çıkışı digerTürk temsildleri harekete ge- çirdi. Kâmran Inan, Vahit Halefoğlu, Cevad Odyak- maz, llter Turan ve General Yirmibeşoğlu düşuncele- rini aynı inançla açıkladılar. Türkiye uluslararası bir kon- feransta ilk defa bir koro halinde dırenişe geçmişti. Fa- kat ne yazık kı bu eleştıri ve şıkâyetlerin gerçek muha- taplan Antalya'ya gelmemişlerdi. Başta NATO ve Avru- palı kuruluşların başkanları, konferansta yardımcılan ile temsil edilmekteydiler. Buna karşı, Orta Asya ülkeleri ve Kafkaslar toplantıya daha büyük bir ilgi göstermişlerdi. Hatta Mısırbile.. Dışışleri Bakan Yardımcısı Hassan Kal- laf ve yanındakı heyetler toplantıda faal bir rol oynadılar. Bizimkılerdertlennı AvrupaMar'a anlatmakta yarargörü- yorlardı. Fakat bıraz boşluğa konuştular. Türkiye'yi ken- dilerine örnek almakta olan Orta Asyalılar ve Balkanlılar, ülkemızın Batı tarafından nasıl küçümsendiğini Tün<le- rin ağızlanndan dinlerken hayret içinde kaldılar ve umut- lan kınldı. Galiba kaş yapayım derken göz çıkardık. Ba- tılı konuşmacılann bazı garip davranışlan da oldu. Örne- ğin NATO Asken Komitesı Başkanı Alman General Kla- us Neumann. Türkiye'nin NATO içindeki öneminin de- vam ettiğim belirtirken, Batı dünyasının Türk-Yunan an- laşmazlıklanndan büyük rahatsızlık duyduğunu. büyük ve kuvvetli devlet otan Türkiye'nin banş istikametinde ilk adımı atması gerektiğini, NATO'nun bunu beklediğini, kendisinin banşa yardımcı olmaya hazır oldugunu vur- guladı. Dınleyenler Alman generalin kafasından neier geçtiğini anlayamadılar. Batılı sözcüler, Türkiye'nin Av- rupa Topluluğu'na ve Batı Avrupa Bırliği'netam üyelik is- teklen hakkında konuşmaktan kaçındılar. Roma'daki NA- TO Savunma Koleji'nin Başkan Yardımcısı Amerikalı Bü- yükelçi VValker, "Türkiye'nin ne için gümrük biriiğian- laşması ile yetinmeyıp daha fazlasını istediğini anlaya- mad/^/n/"açıklamaktan geri kalmadı. Prof. llterTuran ge- rekli yanıtı verdi. Konferansın raportörlüğünü yapma görevi Şoğaziçi Üniversitesi hocalanndan Ingılız Dr. Gareth Winrow'a verilmişti. Ateşli genç profesör görüşmelerin tam bir öze- tini vermekle kalmadı, bazı kişısel yorumiannı da dile ge- tirdi ve Türkleri Avrupa konularında fazla duygusal dav- ranmakla nitelendirdi. Bu yorum, Kâmran fnan'ı tekrar müdahaleye mecbur etti, raportörün kişisel yorumlannın yersiz ve görevinın çerçevesinı aşmakta oldugunu. kon- feransa katılan şahsiyetlerin ünıversite öğrencileri olma- dıklannı söyledi. Ortalık kanştı. inan'ı destekleyenlerin sa- yısı arttı. Başkan Bayülken Winrow'un konuşmaya de- vamına ızin vermedı ve rapor hazırlanmasırKJan vazge- çıldığinı bildirdi. Bence bu karar yabancı bir profesös» karşı sert bir tepkiydı: ancak, Winrow da ışgüzahığı ile bu davranışı haketmiştı. Böylece konferans dışanda ve içeride çakan şımşekierin ortasında sona erdi. Simena idaresi ve Ceylan aılesı büyük bir konukseverlik örneği sergiledıler. Herşey mükemmeldi. Yemekler dışında. Bu yıl aşçılar değişmiş. Yemeklerin lezzeti de bir hayli geri- lemiş.Dönüş sabahı hava açtı, güneş çıktı. Bu defa An- talya'dan sonra kıyı yolunu takip ettik. Manavgat'tan ge- çerek sola saptık, Akseki yolunu tırmandık. Yeşil dağlar, dar vadiler, ağaçlı yaylalar, uçurumlar ve üç çizgili yep- yeni bir yol. Seydişehir'e doğru inşa halindeki sarp yo- kuşlardan ındik ve Konya üzerinden akşam saatlerinde Ankara'ya ulaştık. Ankara'da da dış politika ön plandaydı. Dışişleri Ge- nel Sekreteri Büyükelçi Onur Öymen Bonn'a gitmiş, oraya Batı ülkelerindegörevli bazı büyükelçıleri çağırmış. Türkiye'nin Avrupa'daki durumu incelenmiş. Büyükelçi- ler görüşlenni bildirmişler. Bu görüşleri yazılı olarak isten- miş ve ortak bir rapor hazırlanmasına karar verilmiş. Bonn'da söylenenler Simena'da konuşulanlardan farklı değıl. Büyükelçılerın yaptıklan normal görev gereği. Biz de zamanında böyle çok toplantıya katıldık ve benzeri raporiar hazırladık. Bu davranış hükümete muhtıra ver- • mek anlamına gelmez. Bakanlık içı usullere uygun bir gö- revin yerine getirilmesıdır. Nihayet, Gencay Gürün de partisınden istifa etti. Doğ- ru yaptı. İç politıkaya Gencay'ı zorla çektıler. Gencay ki- şilik sahibidir. Kiralık taraftar olmaz. O da eski bir diplo- mat. Fikırlennın sahibidir. önceliği memleketin büyük çı- karlarına verir. Kendisini kutlanm. Gensoru mecliste red- dedildi. Bu bir sürpriz sayılamaz. Bu hükümeti devirmek kolay iş değil. Bu arada dış politikamız dökülüyor. ] Macintosh Operatörü aranıyor. 293 83 09 "TEKERLEKLİ SANDALYE KAMPANYASINA KATKIDA BULUNMAK BİR I N S M K GOREVIDrR" Ziraal Bankası Sirkeci Şb. 304420/718-? Bedensel Eng. Da>anışma Der. Tel:(02!6) 370 8166-441 08 34 Genellikle Ofis ve Banka düzenlemede PROJE ve 5ANTİYE deneyimli anyoruz... Isteklilerin kısa özgeçmişlerini (0212) 288 98 73'e fakslamalarını rica ederiz. Başvurular gnlı tututacak ve mullaka yanıtlanacaktır Yaşlılara / hastalara gündüzleri veya yatılı destek verebilecek Sağlıklı, kendine guvenen, sorumluluk duyguları gelışmış. bağımsız kişilikli, mutlu bir nesil yetiştcrilmesıne katkıda bulunmak isteyen REFAKATÇİ BAYANUR ARANIYOR I E V ÖĞRETMENLERİ ARANIYOR 3 Evde çalışmaya hazır, sevgi dolu ü Orta okul, lise ve ünıversite mezunu 3 25-50 yaş arasında, sigara içmeyen _l Eğitim almaya açık, ekibin üyesi olabilecek Adaylar lütfen MATURE'yi arayınız. Tel:(216)336 04 62/418 28 94 3 0-3 yaş arası bebek ve çocuklan çok seviyor, çocuğun evınde, sevgi dolu ortamda tam gün eğitim vermek istiyorsanız 3 Ulus, Bostancı, Göztepe ve istediğiniz semtte çalışmak istiyorsanız J Emekli öğretmen, ünıversite veya lise mezunu, eğitim almaya açıksamz 3 20-45 yaş arasında ve sigara içmiyorsanız fylATURE ekibinin bir üyesi olmak isteyen adaylar, lütfen bizi arayınız. MATURE Eğitim &Aile Danışmanlığı Tel: (216) 336 04 62 / 418 28 94 Hafta sonlarım Istanbul'da geçirebilirsiniz çünlcü çalışacağınız ve yaşayacağınız yer İstanbul'a iki saat mesafede. Yönetim danışmanlığını yaptığımız, toplam kalite ortamında ISO 9002 kalite sistemine uygun olarak çalışan ve otomotiv yan sanayiinin önde gelen kuruluşlarından olan müşterimizin Düzce/Bolu'daki fabrikalarında çalışacak takım arkadaşları anyoruz. KALİTE MÜDÜRÜ (KM) Doğrudan Teknik İşler Direktörüne bağlı olarak çalışacak olan KM, toplam kalite çalışmalarını kendisine bağl» teknik ekiple birlikte yönlendirecek ve yürütecek, kalite denetimlerinin başlıca sorumlusu olarak hareket edecektir. Bu görev için aranan başlıca özellikler. mühendislik/işlefmecilik eğitimi, imalat ortamında TQM konusunda en az 5 yıllık deneyim, liderlik/yoneticilik niteliği, ileri düzeyde İngilizce ve bilgisayar bilgisidir. MAKİNE MÜHENDİSLERİ (MM) Mühendislik Müdürlüğü bünyesinde çalışacak olan makine mühendislerinin tasarım, proje, Ar-Ge, sfstem çalışmalarına yatkın; bilgisayar kullanımında deneyimli; iyi düzeyde İngilizce (veya Almanca/Fransızca/ Itolyanca) bilgisine sahip olması beklenmektedir. Düzce içinde lojman sağlanmaktadır. Erkekler için askerlik görevini tamamlamış olmak önkoşuldur. Ozgeçmiş, fotograf, erişilebilecek telefon numarası içeren ve en geç 6 Kasım 1 9 9 6 Çarşamba gününe kadar aşağıdaki adrese erişen başvurular, gizlilik ilkesine göre değerlendirilecektir. OBEY YÖNETİM DANIŞMANLIK A.Ş. OBEY MANAGEMENT CONSULTÂNTS INCORPORATED Selçuklar Sokak 51/3 Levent 80630 Istanbul Faks 280 5176 ve 279 2475 "OBEY... forervnners in manogement tonsultancy" PBEY J
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle