27 Haziran 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
21 EKİM 1996 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA TELEVIZYON 17 TRT3 21 15 'Enine Boyuna' T\ Servisi - P*ıkt>!og Jülide Sevım Avsun'un >urduğu "£11106 Bovu- na" programı. bu akşam uçuıeu bolumuy le ekrana gelecek Urnersıte Seç- me \e ^erleştırme S ru- vı'na hazırlanan gençle-e vardımcı olmayı amaçja- yan prograrr. canlı olarak .ekrana gtlecek "Meslek *ve meslek seçimi" konu- •surun ele ahnacağı prog- «•arnın. bu haftakı konuk- Harı muzısyen Tuluvhan Lğurlu ıle Tınaz titiz £>lacak Gençlerle yapılan röponajlara da yer \erıle- trek olan programda Uğurlu'nun bestesırı \ap- tığı "İstanbul kanatla- rımın Mtında'" fılmının muzıeı \a\ımlanacak Polonyalı usta sinemacı Kryzsztof Kieslowski'nin üçlemesi sona eriyor Noktayı 6 kardeşlik' koyuyor ÎZLEYÎCİ GöZÜYLE TGRT 23 00 'Alternatif TV Senisi - Sebahat- tin Onkibar'ın hazırla\ ıp sunduğu "Alternatif'ın b u haftakı konuklan CHP Genel Başkanı Deniz Baykal. DYPmıllervekı- ]ı Doğan Güreş ıle Ktan- bul Buvukşehır Beledıye Başkanı Recep Tavvip Erdoğan olacak Konuv macılar. ekonomıden diş polıtıkaya. ıktıdar ve mu- haletet anla\ı^ından laık- lik ve askerı darbeye ka- dar deüışık açılardan RE- FAH\"OLU tartışacaklar MURATOZER Kanal D'cıler ıvı bır uy- gulamay la geçen hafta gos- terdıklerı " t ç Renk: Be- vaz"ın ardından uçlemenın son halkası olan " Ü ç Renk: Kırmızı"yı prog- ramlarınaaldılar Darısı uç- lemenın ılk bolumu "Üç Renk: \lavi"yı arşıvlerın- de bulunduran TRT'nın ba- şina Onlardan da -egeran- laşmalarının suresı bıtme- dıyse- en kısa zamanda bu başy apıtlar dızısinı tamam- lamalarını dılıyoruz Gelelım "Kırmızı"ya Fılm. dort ana karakterın et- rafında donen bır oyku an- latıyor Valentıne (Jacop). Cenevre'de yaşayan bır unıversıte oğrencısi, aynı zamanda fotomodellık ya- pıyor. 23 yaşında Joseph Kern (Trintignant). emek- lıve ayrılmış bır vargıç. 65 vaşında Karın (Feder) telefonla ha\a durumu hız- metı \erenbırkadın 27ya- şında Auguste (Lorit). hukuk eğıtımı goren bır genç ve Kann'ın sevgılısı. 25 >aşında Valentıne arabasıvla bır kopege çarpar Kopeğın sa- hıbı. yargıç Joseph K.ern'dır Yargıç Valentı- ne'e. kopege ne ısterse ya- pabıleceğını soyler \e ko- Kanal D 00 20 Jean-Louis Trintignant ve pekValentıne'dekalır Yar- gıçla Valentıne'ın yolları- nınyenıdenkesışmesı uzun surmez Yargıcın ev ıne gı- den Valentıne onun kom- şulannın telefonlannı dın- ledığını farkeder ^ argıç. bu ışı başkalannı anlamak ıçın yapmaktadır Valentı- ne de butun sorunlannı \ ar- gıca anlatmaya başlar \ e bır sure sonra > argıç kendı- Irene Jacob 'Üç Renk: kırmızıda. sinı ıhbareder.yargılanma- -\ma fılm bo>unca onlann \ a başlar Bu donemde dev- reye Auguste gırer. vargı- cın davasıyla ılgılenır Bu arada kendınden bırkaç yaş bu>uk se\gılı Kann. <\u- guste'le buluşmak ıçın gıt- tığı mahkemede başka bır adama rastlarve onunla ıliş- kıye gırer Artık \ alentı- ne'le Auguste'un yollan ıvıceyaklaşmıştırbırbınne bırlıkte olup o!ma\ acaklan- nı hıçbır zaman oğreneme- vız KıeslouNkı usta bu son fîlmınde Fransız bavragının uçuncu rengı kırmızıvı \e uçuncu ılkesı kardeı>hğı te- ma olarak benımsi\or \ e ortaya oylesıne '"\ogun"' bır başyapıt çıkarnor kı. oncekı ıkı fiimın luzırladık- KanalD 23.00 'Prizma' T\ Servisi-Sunuculu- ğunu Nurseli İdiz'ın yap- tıgı "Prizma"da bu haf- ta ılk olarak •'mueize kaplıca"va\er\erılecek Çocuğu olmayan kadın- lar. kaplıcada teda\ı gor- dukten ^onra nasil anne olduklarını anlatacaklar Bır donemın unlu banke- n Valçın Doğan da ••Prizma"da ele alınacak konular arasında yer alı- \or Gazetecı-şazarEmin Çölaşan, banker \'alçın hakkında açıklamalarda bulunacak. Gömilleri zengin üç yoksul TLRH\\GLRK4\ Bırbırlenne bagiı uç y oksul arkadaşla. y aşamla- rına karışan kor bır kızın duygusal ılışkılerının o>- kusu I958"dekııl_kçe\rıl'ı- şinde Memduh Ün'e bu- y uk un sağlay an \ e sınema- mızın ba^yapıtları arasına yerle^en "Üç Arkadaş" fılmının on bır yıl ^onrakı ıkıncı çevınmı Fikret Hakan'ı bu kez İnanır. Salih Tozan'ı Kenter. Semih Sezerli'yı Akçatepe. Muhterem Nur'u da Koç>iğit oynu- \or Kuçuk ınsanlarındun- c©: Show T\' 10 00 Üç Arkadaş - Yonetmen Memduh Ün / Oyuncular Hülya Koçyiğit, Kadir İnanır, Müşfik Kenter, Halit Akçatepe, Tufan Giray, Mürüvvet Sim, Erdem Alkan, Kayhan Yıldızoğlu / 1971, Uğur Fılm yapımı. \ a^ına ıy ım^er bır gozlenı- cıhkle eğılen Un. kenar mahalle çevresınde dost- luk. arkadaşlık. yardımla^- ma. se\gı \e umut gıbı ın- sancıl motıflerı başamla ı^lemış Ekonomık sorunlarına değınılmeven uç arkada^ın dun> aları tozperpbe çızı I ır- ken gerçekler bır duygu perdesı ardında yıtıp gıt- mı^ Ilk fılmdekı akıcı. ra- hat. ^ıırsel anlatım. buruk. huzunlu ıçerık. sade sıne- ma dılı. ıkıncıde yakalana- mamiş llkınınsoîukkesen. ın-,anı ürperten lezzetını bulmak guç Arnavutkoy'de eskı. yı- kık dokuk bır konakta ba- rınan bırbırıne bağlı a\ak- kabı boyacısı. nnetçı. gez- gın fotoğrafçı uç \ oksul ar- kadaş. parkta kar>ılarına çı- kan gozlerı gormeyen kım- sesız bır ı^portacı kızı \an- lanna alıp kendılerını zen- gınmiş gıbı tanıtarak gozle- nnı açtırmak ıçın çe>ıtlı oz- \enlere katlanırlar Nıyetçı Murat'la (Kadır inanır) aralarında du\ gusal bır yakınla^ma ba^layan Gul (Hul> a Koçv ığıt). goz- lerı açıldıktan sonra >arkı- cı olur \e yıllar sonra onu koruyan uç arkadasja kar^ı- la>ır Üç Renk Kırmızı - Couleurs: Rouge / Yonetmen: Kryzsztof Kieslovvski / Senaryo Krzysztof Piesiewicz, Krzysztof Kieslovvski / Goruntu: Piotr Sobocinski / Muzık Zbignievv Preisner / Oyuncular. Irene Jacob, Jean-Louis Trintignant, Frederique Feder, Jean-Pierre Lorit, Samuel Lebihan / 1993 Fransa yapımı, 96 dakıka lan altyapnı burada "bo- >utsuz" bır duzleme çekı- >or \lasma\ı "özgiir- lük"le \ola çıkan. be>azın hukums,urdugu "eşitlik"le yoluna de\am eden Kıes- lovvskı. kırmızının çekıcıh- ğı karşısında adeta "uçtu- ğu" "kardeşlik'% le uçle- mesını noktalıyor Her yo- netmenın harcı değıl bov le- si "kusursuz" başyapıtlar uretmek "Kırmızr', uçlemeve o>le bır nokta koyuyor İcı. ozellıkle fınalde va^anan "kader birliği". fllmm dı- ğer ıkı yapıtın bıldırısını a^arak "c»rensel ötesi" boyutlara tas,ınmasını. \o- netmenın adeta "bu benim son fîlmim" dedığı bır "dojum noktasT'na ulaş- masını sağlıyor Olumuv le Mnema sanatı- nı yenı baş,y apıtlardan yok- sun bırakan dahı sinemacı krzysztof Kıeslovvskı. sine- ma\ı damarlannda hısse- den sınemase\erlerın her daını anımsayacaklan bu- yuk bır ustaydı Bu gece ızleyeceğımız fılmı "Kırmızı" ıse onun sınenıa anlayışını en ıyı yansıtan ornek olarak bel- leklenmıze kazınmı^ du- rumda Buyuk ustaya son bır saygı duruş.u ıçın bu "birleştirici" başyapıtı tekrar da olsa ızlemehsı- nız.. Özel(Iikli) KanaUar ^ımdılerde "yasa" tanımaz mek yayın yapan ozel TV kanal- îarı. sureç ıçınde ozellıklen- nı kanıtladılar Işte ozelhkle- nnden bırkaçı 1- lzle\enlerı sorunlann- dan uzaklaijtırmak ıçın bol dansozlu. et vığını goruntu- lerleonlan "eglendirmek" 2 - Çızgı filmlerden başla- yarak her programJannda kavgayı,\ahşetı.cmayetı.m- tıkamı. sılahı. kanj ekrana ge- tırıp bunlan ınsanlara benım- setmek 3 - Karaş ollannda, Guney- doğu'da. cezaevlerınde kan govdeyı gotururken mafva hesapla^malannı onplana çı- kararak "gündemi" belırle- 4 - "Şeriat gelirse nereve saklanacağız" turunden açı- koturumlar duzenleyerek ız- leyenlerı pasifıze e'dıp çağ- daş-bılınçlı msandan uzak- Iaştırmak 5 - Her şeye para gozuyle bakıp topluma. ulkeye. ın- sanlıga karşı gore\ lerını unutrnak 6 - Izlenme oranının çok olduğunu ılen surduklen programları "reklam arası jajın" >eklınedonu^turerek ızlesenlerı aptal yenne ko>- mak 7 - Bır avuç mutlu azınlı- ğın ya^antılannı (yatak oda- Tanna kadar) ekrana taşıya- rak ızle\enlerı_vutkun- durup ağızlannı sulan- dırmak gıbıozellıklennısı- rala\arak listeyı uzatmak olası \ma bundan bo> le ben de Sa\ın Dinç Ta>anç gıbı oz- gurluklerımı kullanma>aka- rarlıvım Hem de bır kanala kar>ı değıl >ukarıdakı "özelliklere" sahıp her ka- nala \e zaman kı gerı,ekgo- rev lerını hatırlarlar ne za- man kı gozlerındekı "dolar parıltıları" soner ben de o zaman ızieme ozgurluğumu kullanırım He\' Ozel \e ozellıklı ka- nallar. "rejtinginiz" bırkı- >ılık daha du>tu Farkında misinız' tsmail Oeniz Interstar 20.15 'Görevimiz Tehlike' TV Servisi - Şebnem Dönmez ve Murat Ba- şoğlu'nun sunduğu "Gö- re»imiz Tehlike'''ye bu hafta Tanju Çolak. De- met Şener. Sinem Gii- \en, Janset. yarışmacı olarak katılacaklar '32. Gün' araştırdı sho>\ T\' 22.50 atv 21.00 'Hastane' TV Servisi - Başrolle- nnı Zeki Alasva ıle Me- tin Akpınar'ınpaylaştıgı gulduru dızısı "Hasta- ne" bu akşam 117 bolu- muyle ekrana gelecek "Avın Personeli"başlı- ğını taşıy an bu haftakı bo- lumunozetı şoyle Hasta- nede v enmlılıgı arttırmak amacıy la "'Ay ın persone- lı" yarışması duzenlen- mıştır Tum personel. bu varışmayı ve odulu ka- zanmak ıçın canlarını dı- ^ıne takıp çalışmaktadır- lar at\ 22.10 'A Takımı' TV Servisi - Savaş Ay'ın hazırlayıp sunduğu "X Takımı" bu hafta Adana. Gazıantep, Urfa, Maraş. Antakya. Osmanı- ye. Sıverek. Sılvan ıle Dı- y arbakır'dan haber v e go- r u l l k l k Rıdvan Budak Necati Çelik Saidi Nursi ve Nurculuk dosyası TV Servisi - Mehmet \li Birand ve ekıbının ha- zırladıgı haber programı "32. Gün", bu haftadan ıtıbaren pazartesı akşamla- n ekrana gelecek Program- da ele alınacak konuların başında. olum yıldonumu nedenıyle Saidi >ursi ve Nurculuk gelıyor Rıdvan Akarın araştır- dığı bu bolumde. "Nur ha- reketi nedir", "Saidi Nursi'nin öğrencileri kimlerdir", "Nurculuk hareketine kimler bel bağlamıştır". "Türktop- lumundaki ağırlıkları ne- dir" ve "Nur hareketinin en tartışmalı grubu olan Aczmendiler ne vapmak istivorlar" şeklındekj so- ruların yanıtları aranacak "32. Gün"un canlı vavın konuklan ise DISK Genel Başkanı Rıdvan Budak ıle Çalış.ma Bakanı Necati Çe- likolacak Budak veCelık. devletın ı^çının 482 tnlvon lırasinael koymaMnı konu- şacaklar Cünevt Ozdemir tara- fından hazırlanan "Tunce- li" dosyasinda ıse devlet tarafından uygulanan "vi- vecek ambargosu"na ver verılecek Turk askerlen- nın Kore'ye gıtmesının yıl- donumu ıle Kuzev Irak'ta- kı son durunıun da ele ah- nacağı programın son bo- lumunde ıse Vlahsun Kır- mızıgül'un yenı klıbı ekra- na »elecek KENT HABERLERİ Şenliğe engelleme iddiası • İstanbul Haber Servisi - Demokratık Lıse Içın Mucadele K.omıtelen"nın (DLMK) Bağcılar Boğazıçı Dugun Salonu'nda oncekı gun gerçekleştırdıgı geleneksel oğrencı şenlıgıne katılan yakla>ık 160 oğrencıyle bırlıkte Grup Yorum elemanlarının gozaltına alındıgı ıddıa edıldı Tav ır dergiM tarafından yapılan açıklamada. senlıgın polıs tarafından engellenmek ıstendığı one surulerek. gozaltına alınanlann Bağcılar Karakolu'na goturulduklen kaydedıldı Açıklamada. gozaltındakılenn dun sabaha karşı serbest bırakıldıklan bıldırılırken. siyası şubeye goturulen 7 ki^ının de derhal serbest bırakılması ıstenıldı Evdeki zehirler • İstanbul Haber Servisi - Evlerde bulunan kımı maddelenn amacı dı^ında kuilanımlarının onemlı tehlıkelere yol açabıleceğı kaydedıldı Tehlıkelere neden olabılecek maddeler >oyle sıralanıyor "Fare ve karınca zehırlen. duvar \e metal boyalan. tıner. antıfrız. terebentın. naftalın. bıtkı-haijere ıiaçlan ve eubre. sabun. deterjanlar. yumu^atıcılar. dezenfektanlar. kozmetık urunlerı. saç boyalan ve sj^rey len. deodorantlar. parfiımler. bebek pudralan. k^lonyalar. losjonlar. halı ve yer temızleyıcılerı, oda ^preylen. kıreç çozuculer. mobılva cılaları. gumu^ ve metal parlatıcılan bayat yıvecekler. ılaçlar " Saionian süsleyen filkulağı açelya gıbı çıçekler ıle mantar. susen. zakkum \e yaban yasemını gıbı bıtkıler de zehır e(kisi vapabılecek maddeler arasında gostenlıyor Şiddetin boyutu değişti • İstanbul Haber Servisi - Turkıve'de aıle ıçı ifddete maruz kalan kadınların sadece fizıksel değıl. cinsel. psikoloıık sosyal ve ekonomık şıddetle karşı kârşıya olduğu bıldınldı Sığınma ev lenne başvuran kadınlar uzerınde yapılan bır araştırmava gore kadınların yuzde 48"ı e^ınden gorduğu fızıksel. cinsel ve psikoloıık ^ıddete yuzde 30"u ekonomık ve sosyal ^İddete. yxızde 5"ı evlılık dişi ılı^kılerden kaynaklanan sorunlara. vuzde 3'u îse ıstemeden yaptığı evlıhğe dayanamayarak evını terk edıyor Kaçak içki operasyonu • İstanbul Haber Servisi - Istanbul'da duzenlenen bır operasyonda. vurda kaçak olarak sokulan ve pıyasa değerı 5 mılyar lıra olan 2 bın şişe vıskı ele geçırıldı Olayla ılgılı olarak Polonya Pazan'nda tezgâhtarlık yapan Menderes Baydar adlı kışı gozaltına alındı "TEKERLEKLİ SANDALYE KAMPANYASINA KATKIDA BULUNMAK BİR İNSANLIK GÖREVİDİR" Ziraat Bankası Sirkeci Şb. 304420/718-5 Bedensel Eng. Davanışma Der. Tel: (0216) 370 81 66 - 441 08 34 DIKKAT 1 Yeryuzunde. TEMEL EĞITIM'ı hâlâ 5 yıl olan yedı gerı kalmiş ulkeden bırı de TURKIYE' ODUNSUZ - KOŞLLSUZ zorunlu 8 yıiiık TEMEL EĞİTlM'e geçerek bu ayıptan kurtulmalıyız' ÇYDD Açılışını Başbakan Necmettin Erbakan'ın yapacağı IIFSO'nun kongresi başlıyor 6 Amaç lider kadrolar yaratmak' r • Uluslararası tslamı Oğrencı Organızasyonlan Konfederasyonu"nun 9 uluslararası kongresıne yüz ulkeden pek çok kı^ı katılacak Genel sekreter Dr Syed Abdullah Md Taher. hedeflerının tum dünyaya lslamıyetı yaymak olduğunu so\ ledı İstanbul Haber Servisi - Lluslararasi Islamı Oğrencı Organızasvonları Konfede- rasyonu"nun(IIFSO)9 ulus- lararası kongresi bugun Lut- fî Kırdar Konferans Salo- nu'nda başlıyor Açılışını Başbakan Necmettin Erba- kan'ın gerçekleştıreceğı kongreye yaklaşık yuz ulkeden pekçok huku- met v e MV ıl toplum kuruluşu temsil- cısının de katılması beklenıyor Don gun surecek olan kongrede yenı genel sekreter seçımımn yanı sıra bolge raporlannın da ele ahna- cağı bıldırıJdı IIFŞO The9th International Congre* İ b 21 - 25 Ottobcr Genel sekreter Taher. IIFSO'nun 'Allah rızası için kurulduğunu" sövledi. IIFSO \ onetım Kurulu dun Ta- rabya Otelı'nde kongrevle ılgıiı bır basin toplantısi duzenledı Toplan- tıda konu^an IIFSO Genel Sekrete- n Dr Sved \bdullah Vld. Taher dunyanın beşte bınnın Musiuman olduğuna v e Muslumanların dunv a- nın en zengın toprakları uzennde bu- lunduğunadıkkat çekerek. "Ancak evrensel bir İslami anlavış ortava konanıazsa elimizdeki gıicün hiç- bir anlamı yok" dedı IIFSO'nun bu arayış nedenıyle 19t>7 \ ılında Nıjerya'da kurulduğu- nu anlatan Taher. kısa zamanda Bır- leşmı^ Vfılletler'ın (BM) gonullu kuruluşları arasında yer al- dıkLarını vurguladı Taher. dunvanın 12 ayrı bolgesınde burolarının bu- lunduğunu belırterek. bunla- rın arasındakı en onemlılerı- nın \menka. Avrupa. Gu- nev Guney doğu v e Orta As- ı \rapça konuşan Afrıka ya ^ ı Ingılızce ve Fransızca ko- nu^an \fnka olduğunu kay- dettı Bu burolara baglı bulu- nan oğrencı organızasyonla- nnın çalışmalannda Kuran ve sunnetın esas alındıgını açıklayan Taher, en onemlı amaçlannın Musiuman genç- ler arasında hder kadroları yaratmak olduğunu soyledı Taher. IIFSO'nun alanında tek federasyon olmasına ışa- retederek. "HFSO''nun varlığı bir zarurettir. İslamivetin tüm insan- lara ulaştırılması. Muslumanların aktif hale getirilebilmesi için bu federasyon çok önemlidir" dıye konuştu Taher. IIFSO'nun her şey- den once "Allah rızası için kurul- duğunu" kaydettı 'Göksu Deresi kurtarılmalı' Bir zamanlar "gök gibi berrak" dive nitelendirilen ancak şu an içinde çok savıda bakteri bulunan Göksu Deresi kurtarılmava çalışılıyor. Anadoluhisarı Turi/m Kalkındırma Derneği. geçen vıl çeşitli paneller düzenleverek başlattığı Göksu'vu kurtarma projesi kapsamında dün Göksu Köprüsü üstiıne derenin kirliliğini gösteren bir bavrak çekti. Derenin temizleme çalışmaları bitene kadar bavrağın asılı kalacağını sovleven dernek başkanı Özkan Kaplan, temizlenince ise mavi bavrak çekileceğini belirtti. Bir kültür mirası olan ve turistik değeri olan Göksu'nun göz göre göre çüriimeve bırakılmasından vakınan Kaplan. "Şimdi bir kamuoyu oluşturduk. İlgililer de bizim sesimize kulak vermeli ve Göksu'vumuzu kurtarmah" dedi. Dernek iiveleri ve senıt sakinlcri bavrak çekilmesinin ardından dereye tenıiz su döktüler. (Fotoğraf SAADETUSLU) Bodrum Ege ve Akdeniz için ortak deklarasyon BARIŞ DOSTER Turızm Bakanlığfnın onculuğunde gerçekleşen "Ege ve Akdeniz Kıvıları Genişletilmiş Davanışma Toplantısı"na katılan Tu- rızm Bakanı Bahattin Vü- cel, Denız Tıcaret Odası Başkanı Cengiz Kapta- noğlu ve Denıztemız-Tur- mepa Derneği Başkanı Rahmi Koç. ortak bır dek- larasyon yayımladı "Bodrum Deklarasvo- nu" adı verılen 7 maddelık metın, toplantıya katılan mılletvekıllen. valıler. be- ledıye başkanlan, meslek odaları ve Sahıl Guvenlık Komutanlığı'nın sundukla- n onenler dıkkate alınarak hazırlandı Deklarasyona gore, denız çevresını koru- ma etkınhğı Bakanlar Ku- rulu'nda. parlamentoda. yerel yonetımlerde ve sı\ ıl toplum orgutlerınde ele alı- nacak ve desteklenecek Konunun uluslararası plat- forma taşınması ıçın maddı v e manev ı guçler bırleştırı- lecek Uluslararası anlaş- maların Turkıye'de ujgu- lanması ıçın gereklı çalış- maları Denıztemız-Turme- pa y apacak Yıne Denıztemız-Tur- mepa koordınatorluğunde, denız v e y at tunzmı y apılan bolgelerde katı \ e siv ı atık- ların toplanabılmesı ıçın sevyaratık alım ıstasyonla- rı kurulacak Denıztemız- Turmepa tarafından ınşaatı 1997 yılında tamamlanacak modern katı v e sıv ı atık top- lama teknesının. turistik bolgelerde de yapılabılme- si ıçın fınansal kaynak ya- ratılacak Kıyı ıllerınde yerel yone- tım ve beledıyelerle îşbırlı- ğı ıçınde Denıztemız-Tur- mepa Derneğı'nın temsilcı- lıklerının açılacağı belırtı- len deklarasyonda ayrıca. Dernek ıie Turızm Bakan- hğı arasında. denızlerın te- mızlıgı ıle ılgılı yapılacak çalışmaların >omut projele- re donuşturulmeM ıçın bır deprotokol ımzalanmasına karar venldı Vapur seferleri yapılamadı Avrasya Maratonu îstanbullulan yordu İstanbul Haber Servisi - İstanbul 'da dun yapılan Av - rasya Maratonu. tum kent- lılerı yordu Maraton ıçın Boğazıçı Koprusu'nun ula- şıma kapatılmasına ek ola- rak sabah saatlerınde çoken sıs yuzunden vapur seferle- n de yapılamayınca. Fatıh Koprusu'nde yoğunlaşan trafik kentlılere sıkintıh an- laryaşattı Yaklaşık 40 bın kışının katıldığı 18 Uluslararası Avrasya Maratonu nede- nıyle İstanbul Emnıvet Mu- durluğu'nce Boğazıçı Kop- rusu'nun trafiğe kapatılaca- ğı, kentlılenn ulaşımının aksamaması ıçın de vapur seferlerının arttırılacağı açıklanmıştı Ancak sabah saatlennden ıtıbaren İstan- bui Boğazı'nda etkılı olan yoğun sıs nedenıyle 08 00'den sonra şehırhatla- n vapur seferleri yapılama- dı Seterlenn aksamasi ne- denıyle vapur ıskelelerınde bınken bazı yurtta^lar. ozel teknelere bınerek karşı ya- kavageçebıldıier Bu arada Boğazıçı Koprusu'nun tra- fiğe kapaiı olması ve vapur seferlerındekı aksama Fa- tıh Koprusu'ne olan kara- yolu talebını arttırdı Pazar gunu olmasına karşin. ken- tın butun ulaşımının Fatıh Koprusu'nde yoğunlaşma- si. trafıkte zaman zaman tı- kanıklığa neden oldu Daha sonra Boğaz'a çoken sıs sa- at 10 00 sularında dağıhnca vapur seferlen venıden ya- pılmaya ba^landı ve trafik nonnale dondu Avrasva Maratonu ve Halk Koşu- su'na katılan 40 bın kışının vanı sıra. karşı vakava geç- mek ıste>en Ktanbullular da ulaşımdakı aksama vu- zunden zorlu anlar yaşadı- lar
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle