25 Haziran 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
1T EKİM1996 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA HABERLER Cezaevikuryesi yakalandı I İstanbul Haber Servisi - -Bursa Özei Tip CeHaevinoe. PKJC . üav asından 36 \ ıla hükümlü Hüseym Sevgi'ye. PKK ile ilgîli dokünanlan elbıse vatkası içınde iletmek istediklen cne sürülen bin kacnn 2 kış: gözaltına alındı. Haîdse Sevri ıle Ali Öztürk. dün Bursa Ozel Tip Cezaev i "ne gelerek Hüseyin Şevgi ve \enlmek üzere "görevlilere ;eşitli giysiler teslim etti. Cezaevi görevlilenn.n giysilerde >apnkları aramada. bir elbısenın \atkasında "lç Koordinasvona göre 3 Aylık Faaliyet" başlıkh rapor ile 6 kâğıt mendıle yazılmış örgûtsel bilgileri içeren notlann bulunduğu savlandı. Kürkçü ve Zarakokı'na dava M Haber Merkezi - Tüm -dünyada insan hakları ihlaîleri iddıalarını araştıran "Human Rights VVatch Arnıs Project'in "yayımladıgı "Türkiye'ye Silah Transferleri ve Türkive'de Savaş Yasaları Ihlalleri" başlıklı raporu Türkçeye çev iren Ertuğrul Kürkçü ile yaşımlayan Ayşe Zarakolu hakkında dava açıldı. Kürkçü ve Zarakolu. ""Devletin askeri \e emniyet muhafaza kuvvetlerini 'tahkır ve tezyif "le -suçlanırken davanın ilk oturumuna. Human Rights AVatch gözlemci -gönderecek. Sackville'in iddiası • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Ingıltere Içişleri Bakan Yardımcısı Tom Sackville'nin. uv,uşturucu trafiğindeki artış nedeniyle Türki>e"yı eleştiren -açıklaması. emniyet birimlerinde rahatsızlık .yarattı. Emniyet Genel .Müdürlüğü yetkilileri. Türkıye'de incelemede ,bulunan bakan yardımcısına. "Uyuşturucu Türkiye "den çıktıktan sonra 6-7 ülkevi geçerek İngiltere'ye uİaşıyor. Ingiltere. kendi kapılannı ve aradaki ülkeleri kontrol 'etmelidir" vanıtını \erdi.. Yaşar Kemal'in duruşması • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)- Yargıtay 8. Ceza Dairesi. yazar Yaşar K.emal"e. "Düşünceye Özgürlük" adlı kitaptaki "Türkiye'nin Üzerindeki Kara Gökyüzü" başlıklı yazısı nedeniyle verilen 1 yiI 8 ay hapis cezasına ilişkin mahkûmiyet karannın temyiz ıncelemesini bugün tartışacak. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, geçen haita içinde dava ile ılgili hazırladığı tebliğnamede. Yaşar Kemal'e \erilen mahkûmiyet karannın onanmasını istemişti. Meclis'te laiklik kavgası • ANKARA(Cumhuriyet Bürosu)-TBMM Genel Kunılu'nda ANAP Konya Milletvekili Halil Cin ile RP Kınkkale Millenekili Mikaıl Korkmaz arasındaki tartışma. gerginliğe yol açtı. Halil Cin"in "Atatürk'ü sevmeyenler. laik de Müslüman da olamaz" sözlerine RP'li Mikail Korkmaz. "Sen laık değil. faşistsin" diye karşılık verince hava gerginleşti. Muhalefet partileri Cin'i desteklerken RP'liler. laf atarak \ e sıra kapaklanna Mirarak protestoda bulundular. TOFAŞ Komisyonu toplandı P ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Dışişlerı Bakanı Tansu Çiller hakkında TOFAŞ ıhalelerine fesat karıştırdığı sa\ ıyla açılan Meclis soruşturmasını ^ürüten TBMM •KomisNonu. eski Özelleştirme tdaresi Başkanvekili Can yeşilada'nın ardından dün de dönemin ihale komisyonu üyelerini dinledi. İhale Komisyonu üveleri MuratTürker. Kürşat Yazıcıoğlu ve Oğuz Bulut ise bu olayın yasalara aykın olabileceği ye bazı tereddütleri olduğu gerekçesiyle zarfın götürülüp götürülmemesine ilişkin pylamada tutanak tutulduâunu sövlediler. îhale şartnamelerinde ödeme zamanı net belirtilmediği sürece ülkemizde rüşvetin önüne geçilemeyeceği belirtildi 'Rüşvete çözüm; zamanında ödeme' ALİER Kamu ihalelennde sık sık açığa çıkan "rüş- vet olavlanna. büyük oranda siyasUerin ve mü- teahhit alacaklannın zamanında ödenmemesi- nin neden olduğu" belirtildi. Cst düze> bır Maliye bürokratı. "ödeme za- manı kişi keyfiyetinebırakıldıkça" rüşvetin var- lığının aynen süreceğinı belirtirken avukat Ön- der Öztürel. rüşvetin kaynağının büyük oranda "sivasiler olduğunu'* öne sürdü. İstanbul Bü- yükşehirBelediyesi'ninEncümenMüdürü avu- kat Yusuf Beyaat ıse "ödeme şeklinin rüşvette temelrolesahipolduğunu"vurguladı. AlarkoHol- dıng vetkılisi de rüşveti önlemede çözümü. "mü- teahhit alacaklannın zamanında ödenmesinde" gördüğünü söyledi. Kamuov unda yaygın olan hâkim anlayışa gö- re, "alan memnun, veren memnun" olunca rüş- vetin önlenemediği savunulur. Görüşlerine baş- vurduğumuz. adının açıklanmasını istemeyen Malive Bakanhöı üstdüzev bir bürokratı. "Öde- neği aynlmamış yannmlara devam edildikçe, ihale şart- namesinde ödeme tarihi net belirtilmeyip ödeme zamanı kişi keyfiyetine bırakıldıkça rüşvetin varlığını av nen sür- düreceğmi" belirtti. Türkı- ye'de son v ıllarda açığa çıka- nlan iki büyük yolsuzluk ve rüşvet olayına da ödeme ko- şullanndaki belirsızlik ve keyfîliğin yol açtığı iddia edildi. Engin Civan'ın rüşvet almaktan mahkûm ol- duğu davada, ESKA'nın patronu Selim Edes "Civangate" olarak anılan davada şunlan söv- lemıştı: "Kemal [lıcak'laortakolduğumuzbirarsayı 90 milvon dolara Emlakbank'a satmıştık. Payı- mı/a düşen 27 mihon dolan tahsil eidemhor- duk. 1990'da genel müdür olan Civan'dan yar- dını istedik. Alacağınıızın odenmesi karşılığında kendisine ? mihon dolar \erdik." • Ödemelerin kişinin keyfine bırakıldıkça rüşvetin önüne geçilemeyeceği, özellikle müteahhit alacaklannın zamanında odenmesi gerektiği belirtildi. Rüşvetin kaynağırun siyasiler ve ödeme belirsizliği olduğu öne sürüldü. Avukat Yusuf Beyazıt, ödeme şeklinin rüşvette temel role sahip olduğunu söyledi. Halen cezaev inde bulunan eski İSKİ Genel Mü- dürü ErgunGöknel"in mahkûm olduğu davada da -ödemelerin zamanında yapılması" karşılı- ğında müteahhitlerden rüşv et alındığı ıddia edil- mişti. Göknefin avukatı Önder Öztürel. gaze- temızeyaptığı açıklamada. rüşvetin kaynağının büyük oranda sıyasiler olduğunu ileri sürerek şun- lan söyledi: "Siyasi iktidariar. NÜznıilvara mal olacak bir proje için bütçeye 5 mihar koyarak > atınmı baş- latıvoriar. Bu 5 mihar kısa sürede tükendikten sonra. müteahhit firma hakedişlerini alamama- ya başlıvor. Çözüm, ödeme- nin başka kalemlerden para aktarmak v a da diğer müte- ahhit haklanndan kırpılarak bulunuyor. Ödemevi yapan sayman, bu yola iki nedenle başMirur: Rüşvet alarak ve- >a siyasilerden gelen talimat üzerine." Siyasi iktıdarmensuplan- nın yandaşlanna iş vermelen için bürokratlara baskı vaptığını vurgulayan Önder Öztürel, sık sık yenilenen kaldırımların. deniz kıyısına ya- pılan hav uzların. bu tür isteklenn eseri olduğu- nu ıfade etti. Öztürel. şöyle devam ern: " Rüşvete kaynakhkeden iki önemli uygulama daha var. Biri ödeme zamanı ile ilgili belirsizlik- tir. Bu belirsiziik. sa> mana kev fıiik tanımakta- dır. İkincisi ise keşif bedelinin yeniden tespitine olanak sağlavan uygulamadır. Si/ ihalevi birine vermevi kararlaştirmışsanız, o kişinin maJiveti- nin de altında tekUf vermesini sağlar. sonra da keşif bedeli artışıyla durumu dü/eltirsinİA" Belediyeler. yo'lsuzluklann en sık gündeme ge- tirildiği kurumJann başmda yeralıvor. Türkiye'nin en büyük yatırımcı kurumlannın başında yer alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Encü- men Müdürü avukat Yusuf Beyazıt. ödeme şek- linin rüşvette temel role sahip olduğunu vurgu- ladı. Beyazıt, rüşvetin önüne geçmek için tüm müteahhit alacaklannı zamanında ödediklerini belirtti.. Konunun iki tarafından biri olan müteahhit- lerin görüşlerini almak üzere baş\ urduğumuz Alarko Holding, çözümü müteahhit alacaklan- nın zamanında ödenmesinde gördüğünü açıkla- dı. Alarko Holding. çözüm için şu önerilerde bu- Iundu:"Borcunuzamanında ödeme>en kamu ku- rumu, geciktiği her gün için cari ticari banka fa- izi oranında gecikme faizi ödemeli v e bu.geç öde- meden sonımlu saynıana rücu edebilmelidir. Bunun için şartname ve sözleşmelere bir nıadde konuiması veterlidir." ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz 'Erbakan'ın bir tahtasıANKAR.\ (Cumhuriyet Bürosu) - ANAP Genel Başkanı Mesut Yıl- maz. RP Genel Başkanı ve Başba- kan Necmettin Erbakan'ın "birtah- tasınıneksik'" olduğunu ileri sürdü. Mesut Yılmaz. partisınin Meclis grup toplantısında yaptığı konuşma- da. geçen hafta yapılan RP kong- resini değerlendirdi. Alaylı bir ifa- deyle RP'nin 5. büyük kongresinin bu partinin ne kadar demokratik ol- duğunu gösterdiğini belirten \'ıl- maz. kongre öncesinde 9 RP il ör- gütunün feshedıldiğini. tüm aday- ların bizzat Erbakan tarafından be- lirlendiğini sövledi. Yılmaz. "Er- bakan'ın içerikten yoksun konuş- ması da ne kadar viz- \onsuz bir lider oldu- ğunu ortava kovdu" dedi. Erbakanın Göl- başı'nda 130metrelik bir fıskıveyi önemli bir proje olarak dile getirmesiyle da dal- ga geçen Yılmaz. hız- lı tren projesini de eleştirdi. Yılmaz. An- kara-İstanbul arasın- daki hızlı tren proje- sinin Cumhurbaşkanı Süle\'man Demirel' in başbakanlığı döne- minde gündeme getirildiğini. o za- man da buna karşı çıktıklannı anım- sattı. Erbakan"ın. çiftçiye verdiği ve yerine getirmediği sözlenne Gü- neydoğu sorununa kongre konuşma- sındalıiç yer vermedığine dikkat çeken Mesut Yılmaz. "Erbakan bol bol belediyelerin çalışmalarından söz etmiştir. O da rıepsi hilafi lıaki- kattır. Erbakan'ın konuşması bu açıdan mütevazı bir belediye başka- nı gibivdi" dedi. ANAP liderı Yılmaz, Başbakan Erbakan'ın kongredeki konuşması- nın büvük bölümünde partisini he- def aldığını söyleyerek şöyle ko- nuştu: • ANAP lideri Meclis grup toplantısında yaptığı konuşmada RP kongresini eleştirdi. Yılmaz, kongre öncesinde 9 il örgütünün feshedildiğini, tüm adaylann Erbakan tarafından seçildiğini söyledi. "Bu da Erbakan'ın ANAP'tan ne kadar çekindigini göstermiştir. Sol treni kaçırmıştır. Şimdi trenin arka- sından ne kadar bağırsalar fayda etmez. Sol, dünvadaki değişimi za- manında ka\ravamanuştır.Celecek 10 yılda solun ikridara geimesi müm- kün değildir. D\ P de kendi kendi- ni inkâr etnıiş bir partidir. Bundan sonra Türk sivasetinde RP ik ANAP vardır. Erbakan. 'Özal'ın da RP'li olduğunu, ANAP'ın partisine ilti- hak edeceğini' söylüyor. Rahmetli Özal, Erbakan için 'Bir tahtası ek- siktir. Haval dünvasında yaşar ve gördüğü havallere kendisi de ina- nır* demişti. Koalisyon göriişmele- rinde ben de bu de- ğerlendirmenin > üzde 100 doğru olduğunu tespit ettim. Daha ön- ce RP ile birlikte hü- kümet edenler de ay- nı teşhisi hem de a> nı sözlerle yapmışlardır. De> letin en üst >öne- timinde yer alan bu insanların hepsinin değerlendirmesi de vanlış olamaz." Mesut Yılnıaz. "ANAPkinıUksiz''di- \en Erbakan'a bugün- lerde kimlik konusunu gündeme hiç getirmemesini tav siye etti. Yıl- maz. şöyle devam etti: "Ben Erbakan'ın verinde olsam şu sıralar kimlik konusunu günde- me getirmezdim. Bir bedevi dikta- törünün önündesuskun kalan biri, hiçbirşekildeonurdan, haysiverten, kimlikten söz edemez. Türkiye'nin milli onurunun korunnıası açısından hiçbir başbakan, Erbakan kadar şahsiyetsiz davranmamıştır. Asıl kimlik sorunu kendi partisinde var- dır. Bulduğu vol. bizi taklit etmek- tir. O kadar telaşa kapılmışlardı ki, kongrede Anıtkabir'i bile zharet et- me>i unutmuşlardır." Eski KarsSHPMillenekili\edat Altun'uncenazesi Esemurt'tatoprağa\erildi. (Fotoğraf: KUBİLAY TÜNTÜL) VedatAltun kalbineyenik düştü İstanbul Haber Servisi- Eski SHP Kars milletvekillerinden avukat Vedat Altun (1949), yaşamını yitırdi. Altun'un cenaze- si. dün Ataköy Camü'nde kılınan ıkindi namazından sonra EsenvurtMezarlığı'nda toprağa verildi. Kalbınden rahatsız olan Vedat Altun. ön- ceki gün Florance Nightingale Hastane- si'nde by-pass ameliyatı olmasının ardın- dan. dün sabah girdıği komadan kurtulama- dı. 18. dönem eski SHP Kars Milletvekili ve parti mec- lisi üvesi Vedat Altun. Florance Nightingale Hastanesi'nde önceki gün by-pass ameliyatı oldu. Ameliyatı gerçekleş- tiren Doç. Dr. Bingür Sönmez, saat 15.00 sıralannda bi- ten ameliv atın çok başanlı geçtığini. ancak Altun'un kal- dınldığı yoğun bakım ünitesinde saat 21.00 sıralannda kalbınin durduğunu söyledi. Altun'a bundan önce de üç kez anjiyo. iki kez de ba- lon yapıldığını belirten Sönmez. "\edat Altun. kalbinin durmasından sonra tekraramelivata alındı. Saat 21.00'den sabah (MJO'a kadar müdahalenin devam etmesine karşın kendini toparlavamadı"" dedi. Altun'un cenazesi. dün Ataköy Camü'nde kılınan ikindı namazından sonra Esenyurt Belediyesi önüne getirildı. Burada Altun'un anısına saygı duruşundabulunuldu ve Esen- yurt Belediye Başkanı Gürbüz Çapan. bir konuşma yaptı. Gürbüz Çapan. Altun'un tutarlı \e onıırlu kişlığınden söz ederek " Vedat Altun'un ölümüvle gerçek bir dost, gerçek bir da- \a arkadaşı kay bettim. Çok ö^ünüm" dedi. Altun'un ce- nazesi daha sonra Esenvurt Mezarlıgf nda toprağa veril- di. Altun'un cenaze törenine ailesi. yakınları. CHP eski milletvekılleri Salman kaya.Mehmetkahraman.Sinan Yeriikava. Hasan Akvol, >lehmet Alp. Zeki Naci Tarhan. CHP İstanbul İl Başkanı Mehmet AliÖzpolat. eski SHP İstanbul İl Başkanı YükselÇengel. eski HEP Milletveki- li Mahmut Alınak. DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak. hemşerilen ve partililer katıldı. TURBAN dosyaları için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulacak ANAP'tan Halk Bankası için önerge • ANAP lideri Yılmaz, Emlak Bankası dosyasını da gündeme getireceklerini söyledi. TBMM TURBAN ve Said Halim Paşa Yalısı Yangınını Araştırma Komisyonu Başkanı Halit Dumankaya. birçok tehdit aldığını ve saldırıya uğradığını söyledi. Partisinden de destek görmediğini sö\ leyen Halit Dumankaya, ANAP'a sitem etti. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - TBMM TURBAN Yolsuzluğu ve Said Halım Paşa Yalısı Yangınını .Araştırma Ko- misyonu. v aklaşık 3.5 trilyon lira yolsuz- luk saptadığı raporunu. dün TBMM Baş- kanlığı'na verdi. Komis\on üyeleri bugün de 102 ayrı dosya ile ilaili. başta eski TURBAN Genel'Müdürü ve DYP Ispar- ta Milletvekili Ömer Bilgin olmak üzere çok sayıda TURBAN yöneticisi hakkın- da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığf na başvııruda bulunacak. ANAP Genel Başkanı Mesut Yümaz, "çıngırakJı dosya" diye nitelendirdiği TURBAN dosyasmın hiç şüphe götür- me>ecek kadar açık olduğunu söyledi. Yılmaz. Emlak Bankası dosyasını da Meclis'e aetireceklerini sövledi. ANAP'lı Burhan Kara. Başbakan Necmettin Erbakan ile Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandınlması istemiv le "Halk Bankası kredileri"v le ilgili soru önergesi verdi. Bilgin'in genel müdürlüğü döneminde yolsuzluklara göz yumduğu ve kurumdan kişisel menfaat sağladığı gerekçesiyle dönemin başbakanı olan Çiller hakkın- da Meclis soruşturması açılması isteni- len rapor, TBMM Genel Kurulu'nda gö- rüşüldükten sonra. soruşturma açılıp açıl- mamasına karar verilecek. ANAP'ın dün yapılan Meclis erup top- lantısında. TBMM TURBAN ve"Said Ha- lim Paşa Yalısı Yangınını Araştırma Ko- misyonu Başkanı Halit Dumankavanm tamamlanan komısyon raporu ile ilgili bilgi vermesinden sonra kürsüye çıkan Yılmaz. yolsuzluklar konusuna değindi. Yılmaz. "Tansu Çiller. veniden hükümet önerisi götürdüğümüzü. soruşturma dos- v alarını hasıraltı etmeve hazır olduğumu- zu söv lemiştir. Bunlar küllivcn valandır" dedi. \'ılmaz. bırtakım aracılann kendi- sine gelerek bu önerivi vaptığını. ancak bunu reddettiğini sövledi. Dumankaya'ya teşekküreden Yılmaz. rapora imza koymayan iktıdar partileri- ne mensup milletvekillerinin muhalefet şerhi dahi kovamadıklannı belirtti. Yıl- maz. "Hiç kimsebizden.hiçbir bedelkar- şılığı sorumluluğumuzu vapmamamızı beklemesin" dedi. Dumankaya da komis- yonun çalışmalan hakkında bilgi verirken birçok tehdit ve saldınya hedef olduğu- nu söyledi. Dumankava. ANAP'a da si- tem ederek "Korkmadiin.yilmadim.ama partimden de hiçbir yardım görmedim" dedi. TLRBAN'dakı yolsuzluklara ve Çil- ler aılesinin bu yolsuzluklarla ilgili ilgi- sine değinen Dumankav a. "Said Halim Pa- şa Yalısı yangmmda da bu yolsuzluk çete- si var" dedi. Zaman yetmediği için Said Halim Paşa Yalısı vangınını araştırama- dıklannı. bu nedenle müfettiş raporlany- la yetindiklerini belirten Dumankaya. "Fosseptikçukuru yapddı dhe 1993'ün pa- rasıyla 10 mihar lira almışlar. ama orta- da fosseptik çukuru >ok" dedi. Duman- kaya. bu dosyanın Çillerin boynuna ta- kılacağını ve kurtulanıavacağını savun- du. L'luslararası Gıda ve Gıda İşleme Sistemleri Fuan ^Glda^-% i s t a n b u l D u n y a T i c a r e t Merkezi'nde açıldı. Tarım ve Kö>işleri Bakanı Musa Demirci, açüışta yaptığı konuşmada, Türkiye'nin doğal kaynakJar yönünden çok /engin olduğunu sövledi. Demirci, ülkenin. ekili alanlar itibanyla şeker ithal etme ihtiyacı bulunmadığını belirtti. Tüm Cıda İthalatçılan Derneği (TÜGİDER), Türkiye Süt, Et Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Derneği (SETBİR), Türkiye Gıda Sanayii İşverenleri Sendikası'nın katkılarıyla düzenlenen fuara 300 firma katılıyor. Başbakan Erbakan'ın dış gezileri panelde tartışıldı 'Darbe söylentîleri RP'yi korkutmak için çıkarıldı' İstanbul Haber Servisi - Eski MİT'çi Mahir Kaynak. Dışişleri Bakanı Tansu Çiller'i, Ame- rıka'daki Yahudi lobisinin desteklediğini belirt- ti. Kaynak, darbe söylentilerinin RP'yi korkut- mak için çıkanldığını. RP'nin de "Gelmeyin,ba- kın biz de sizden farklı değUiz" mesajı verdiği- ni sövledi. RP İstanbul Millervekili BahriZen- gin de Türk dış politikasının yıllardır Batı yö- rüngesinde bulunduğunu savundu. Başbakan Necmettin Erbakan'ın kamuoyun- da tepki toplavan dış gezileri. panelde tartışıl- dı. Gazeteci AyşeÖnal'ın yönettıği panelde ko- nuşan Kaynak, 2. Dünya Savaşı'nın Hıristiyan- lararasında yapıldığını anımsatarak dini bera- berlikler üzerinde dış politika oluşturulamava- cağını belirtti. Kavnak. son günlerde gündeme getirilen darbe söylentilerinin de RP'yi korkut- mak amacıyla çıkanldığını söyledi. Kaynak. Çiller'in ABD'deki Yahudi lobisi tarafından des- teklendiğini ifade ederek Çiller'in malvarhğının bulunduğu eyalette Yahudilerin etkin olduğuna dikkat çekti. Zengin de Türk dış politikasının yıl- lardır Batı'nm yörüngesinde bulunduğunu be- lirterek "Biz bunu değiştirivoruz. Erbakan'ın son dış gezilerine gösterilen tepkinin nedeni bu- dur"dedi. Zengin. "ABD'yerestmiçektiniz?Çe- kiç Güç'ün görevine son mu verdiniz? İsrail'le anlaşma imzalamadınız mı ki. dış politikayı Ba- tı'nın yörüngesinden çıkardığınızı sövlüyorsu- nuz" sorusunu ise geçiştirdi. Gazetemiz yazari Oral Çalışlar da konuşma- sında. Erbakan'ın kongre konuşmasıru dev let için- deki şiddet yanlılanna bovoın eğişin itirafı ola- rak değerlendirdiğini söv ledi. Çalışlar. "RP.şid- det karşıtı politikalar geliştirmezse sonu ANAP, DYP ve CHP gibi olur" görüşünü savundu. DYP GRUBU Çiller Yılmaz'a yüklendi ANKARA (Cumhuri\«t Bürosu)- DYP Genel Başkanı, Başbakan Yar- dımcısı ve Dışişleri Bakanı Tansu Çiller, "İstikrarsızlıkonun kafasında- dır" diye suçladığı ANAP Genel Baş- kanı Mesut Yılmaz'ın kafa yapısını öğrenmek ısteyenlere Turgut Özal kabinelerinde bakanlık yapan Ercü- ment Konukman'ı adres gösterdi. Yılmaz'ın siyasi geleceğini kurtar- mak için DYP'yi bölme planlan vap- tığını savunan Çiller. "Yılmaz'ınge- leceğini kurtarmak için milletesözü- müzmü var" dedi. Çiller. gruptayap- tığı konuşmada, bakanlannavemil- letvekillerine toplantıya katılmamak için "mazeret uydurmayın" talima- tını verdi. Çiller, partisinin Meclis grubunda 1997 yılı bütçesinde DYP'nin dam- gası olduğunu belirtirken Yılmaz'a doğrudan.muhalefetededolaylıçat- tı. Toplumsal uzlaşma için değişi- min koşul olduğunu belirten Çiller. DYP'nin önüne yapay birbunalım ko- nulduğunu söyledi. Çiller, "Her za- man yıkjcılık üzerinden yapılan po- litikalar, milliyetçi sol gruplar, çıkar gnıplan, bazı basın kuruluşlannın bunda pavı vardır" diye konuştu. Ya- pay bunalımın altında Yılmaz'ın si- yasi geleceğinin vattığını öne süren Çiller. "Çöl bedevisinin densizliğin- de, siyasi geleceğini aramaktadır. O zaman milli onur vardı da Bulgaris- tan'da soykırım olurken ABD'de Er- meni sov kırınıına ilişkin >asa tasan- sı onaylanırken sen nive kaçtın de- mezler mi? Bu milli onur değil mi" dedi. Çiller, \ılmaz'ın siyasi gelece- ği için şans oyunu tombala oynadı- ğmı kasdederek "Kansör, tombala mi- sali, bakaum bir şans çıkar mı" diye konuştu. Çiller. özelleştirmenin hızladevam edeceğini bildirdi. SÖYLEMEZLER Polisten meslektaşma suçlama HÜLYATOPCl Söylemezler çetesine yardım et- tiklen ve bu kişilerden rüşvet aldık- lan gerekçesiyle haklannda dava açı- lan vç aralannda İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı DenizGökçetin. es- ki Asayiş Şube Müdürü Sedat De- mir'in de bulunduğu 7'si gıyabi tu- tuklu 10 kişinin yargılanmasına ya- nn başlanacak. Halen Metris Ceza- evi'ncJetutuklu bulunan Başkomıser Halim Abaydın. eski İstanbul Emni- yet Müdürü Orhan Taşanlar'ın eki- binden olduğu için bu olaya adının kanştınldığını öne sürdü. Müfettiş- ler tarafından alınan ve Söylemezler çetesinden rüşvet aldığını doğrulayan ifadesini kabul etmeyen Abaydın. iş- kence yapıldığını savundu. Kamuoyunda uzun süre tartışılan polıs müdürleri hakkında açılan da- va, yann İstanbul AğırCeza Mahke- mesi'nde görülmeye başlanacak. Abaydın. müfettişler tarafından alı- nan ifadesinin işkence altında alındı- ğını s;tviindu. Abaydın, 11 gün gözal- tında kaldığını ve bu süre içerisinde ise pclis arkadaşlan tarafından ken- disinç işkence yapıldığını öne sür- dü. Abaydın. Taşanlar grubunun İs- tanbul Emniyet Müdürü Kemal Ya- zıcıoğlu tarafından tasfiye edilmeye çalışıldığını savundu. Koalisvonun SöyUmezlerçetesi yüzünden bozul- duğu>u ^ öne süren Abaydın. Meh- met Ağar kadrolarımn da tasfiye ediI- me ye başlandığını belirtti. İsUnbul Cumhuriyet Savcısı Sez- gin Ozdemir tarafından hazırlanan jdd_İ a -,amede, eski asayişten sorum- lu Enn j^e t Mûdür Yardımcısı Deniz Söylemez kardeşlerden dığı gerekçesiyle 10 >ıldan yıl, kadar ağır hapisle cezalandın 1- m a s ı steniyor.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle