30 Haziran 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
$ CAĞDAŞ YAYINLARI ( E M İ L T EN E R fUZLJİİ 200 00071. Jafl Paartama A.Ş. Yerebatan Cac Salamsâğut Sok. No 9/B Ca9alo$lty1stanbul Td 514 01 »695 Posta çekı no 666322 Cumhuriyet <Ş ÇAĞDAŞ YAYINLARI T 0 K T AM IŞ A T E Ş düşünce parlamentosu 150.000TL ÇaJ Pazartema A.Ş. Yerebatan Cad SaJkımsoOut Sok No 9/B Tel 514 01 96/95 Posta çekı no 666322 7& Yl SAYI25943 / 60OM TL (KDV,ç,nde) KURUCUSU YUNUSNADİ (1924-1945) BAŞYAZARI IU0İRM0İ (1945-1991) 17BİH1896PEBSBHBE Muhalefet, hükümeti düşürmenin değil, dış politikadaki onur kıncı zaaflann önlenmesinin önemini vurguladı. Gensorunun Meclis gündemine alınması 257'ye karşı 270 oyla reddedildi Saygmbkisteğme ret MeSUt YllmaZ: Türkiye'nin milli DeilİZ Baykal: Türkiye sanki bir askeri onurunun, haysıyetinin korunması açısından darbe yaşamış gibi dünyadan tecrit gelmiş geçmiş hiçbir başbakan, Erbakan edilmeye başlandı. Başbakan Erbakan kadar 'şahsiyetsiz' davranmadı. Meclis'ten kaçıyor, diplomasi kayıt dışı. BÜIent Ecevit: Bu gensoruda umut ettiğimiz sonucu alamasak da gensoru önergesini vermemiz zorunluydu. Ülkenin yazgısı DYP'li milletvekillerinin elinde. A\KARA(CumhurivetBııro- su) - TBMM Genel Kurulu nda REFAm OL hukumeîı haloonda venlen gensoru onergesının gun- deme alınması 257 ">e karşı 270 oyla reddedıldı ANAP Genel Başkanı Mesut Vılmaz, gensoru goru>melen sırasında Başbakan "Secmetrin Erbakan a " kaddafi \e Libya'va divet borcunuz mu ^ar"diyesordu CHP Genel Ba^- kanı Deniz Ba>kal. tslama Çağrı Cemı>etrmn Erbakan'a gonder- dıgı 500 bın dolarlık çekın foto- kopısını gosterırken "Turkıve, sankı bir askeri darbe>aşanıı$gi- bi dümadan tecrit edilmeye baş- landı. Başbakan Meclis'ten kaçı- \or, diplomasi ka>ıt dışı" dedı Başbakan Necmettin Erbakan, "Hükumet çok daha guçlenmiştir. Muhalefete. ulke için dolavlı olarak \aptıklan bu hiznıetten dola>ı teşek- kur edivorum" dedı TBMM'de dun sabah toplanan par- ti gmplannda gensoru onergesı ele Oylama Ortaklardan 9kişi katılmadı • O>lama>a DYP'den Sedat Aloğlu, Jefı Kamhı ve Hasan Peker RP'den Şevket Kazan, A1tan Karapaşaoğlu, Zıyaettın Tokar. Fehım Adak. Ahmet Tunç ve Aydın Vfenderes katılmadı I 5. Sayfada GOKSOY DA IHRACINI BEKLIYOR Gencay Gürün DYP'den istifa etti5. Sayfada REFAHVOLa gu\enoyu vermemişti. alındı Mesut Yılmaz, Turkıye'nın mıllı onurunun haysıyetının İcorun- ması açısından gelmiş geçmiş hıçbır başbakanın Erbakan kadar "şahshet- siz"davranmadığını soyledı DSP lıden Bulent Ecevit de grup toplantibinda "Bu gensoruda umdu- ğumuz sonucu alamayabiliriz. \ma gensoru \ermemiz zorunluvdu. Ulke- nin vazgısı DV P'nin elinde" dedı TBMM Genel Kurulu'nda genso- ru onergesının gundeme alınıp alın- mamasına ılışkın goruşmeler Mrasın- da soz alan Bay kal "çokbas.li. çok ka- naiirbırdışpolıtıkaızlendığını soy- ledı Ba>kal, Başbakan Erbakan'ın goruşmelere katılmamasına dıkkat çekerek kendısını "Meclis kaçağı" ı- lan ettı Erbakan'ın Lıbya gezısı sırasında Kaddafi nın hakaretlenne karşı ses- sız kaldığını vurgulayan Baykal RP sıralanndan ıtırazlar yukselınce "Başbakan, orada Kaddafi karşısın- da susacak; sen burada bağıracaksın, cevap vereceksin. Haddini biP dıye bagırdı Baykal. Kaddaffnın "Turk tarihini mahkûm ederken RP'vi tal- MArkasıSa. 6,Sü.4'le Halkbank kredilerinde devlet 'hdlanıldı' Kredinin güvencesi devlet ormanı• Favon AŞ'ye. bugunku kurdan 940 mılyar lıra dolayında sağlanan kredı ıçın kabul edılen ıkı maddı guvenceden bınsının "Antalya-Kemer'de kaın Vialıve Hazınesfneatf orman uzennde 1 derecede rehın ve ıstıfade hakkı" olacağı yonetım kurulu tutanağına geçınldı • Ikıncı maddı temınatın da Hazınearazısıneyapılan tesıs uzennde Halk Bankasi'na 1 1 derecede tanınan ıpotek hakkından ıbaret olması dıkkat çektı Ozel bankalann 2 derecede ıpoteklen bıle rısklı gorduklen belırtılivor DOGAN AKIN \_\KARA-Halk BankaM Yone tım Kurulu "Favon DinlenmeYer- leri -VŞ" adlı ozel >ırkete sağlanan lOmılyondolarlık kredı karşılığın- da "devletormanı" uzennde temı- nat olu^turulmaiinın kabulunu ka- rarlaştırdı Yaklaşık 940 mıhar lı- ralık kredı konusunda Halk Ban- kası \ onetım Kurulu nuıı 1 n Ka- sım 1995 tanhlı toplantısında aldı- ğı karar tutanaklara şovle vansıdı "\enışehır - \nkara şubemizin muştenlerınden Favori Dinlenme Yerleri AŞ've. Dunva Bankası ka>- naklanndan 3 milvon dolar ile (bu- gunku kur uzennden 282 mih ar li- ra) 7 mihon dolar(vaklaşık658 mil- var lira) vatınm kredisi verilmesi talebiile ilgili Fon Kredileri Mudur- luğu ile Tıcan Krediier Mudurlu- ğu'nun muşterek onergesı okuna- rak konu ıncelendı. Vtıcede.oner- ge av nen kabul edilerek Favori Din- lenme Verlen \Ş've, ekspertız de- ğeri 131 mıh ar 500 mıh on lira olan Antalya-Kemer'de kain Malıve Hazınesı 'ne aıt orman uzennde 1. derecede: Vakıfiar Bankası'na 1. derece- de 22 mılvar 500 nııhon lıra; Sı- nai Vatınm ve Kredı Bankası'na 2. derecede 9 mih ar lıra. 3. dere- cede 1.5 nıihar lira, 6. derecede 14 mılvar 100 milvon lıra: Kal- kınma Bankası'na 4. derecede 12 miivar lira, 5. derecede 10 milvar lıra, 8. derecede 200 milvar lira: \akıflar Bankası'na 7. derecede • Arkası Sa. 6, Sü. 1 'de Özgürlüktenyoksun Jaşamın İSLAMİ FİNANSA AVANTAJ Faizsiz kazanca RP garantisi • Hukumetın Refah kanadı, Islamı finans kurumlanyla bankalar arasındakı farklılıkları ortadan kaldırarak. uygulama alanını genışletmenın \e klasık bankacılık ^ıstemıne alternatıf oluşturmanın hazırlıklannı yuruturken. Erbakan'ın kâr payı esasına dayalı çalişan ozei finans kurumlarının bankalar gıbı temınat mektubu verebılmesı, me%duatlarının devlet guvencesı altına alınması ve çıfte vergılendırmenın ortadan kaldınlmasına vonehk çalışmayı yakında kamuoyuna açıklayacağı kaydedılıyor • 9. Sayfada öyküsü• Hep tartışıîan cezaev ı oldu Bayrampaşa Ta kı Savcı Necatı Ozdemır Bay rampaşa Cezaev fne atanana kadar Bu tanhten sonra hep burada bırtakım değışımlenn yaşandığı vealişilmadık bırsascının gorev yaptığı soylendı Cumhunyet, tutuklu \e hukumlulerle sağladığı dıyaloğun kalıcı olmasinı ısteyen Necatı Ozdemır ile bırlıkte cezaev ını gezdı Ozdemır, en buy uk amacının tutuklu ve hukumlulerle aynı koğuşta yatmak oldugunu soyluyor Zor şartlar altında yaşamaya çalışan adlı mahkûmlar ıse yenı savcıdan memnun Sıyası mahkûmlann yattıeı koöuşlar is.e "şjmdılık" gazetecılere gezdmlmıyor 'KEREM ifiATm haberi • 6. Sayfada Zl LAMD4Kİ O"iX ^C.4ĞIM -Bav rampaşa'da mahkûm veya tutukJu olma- dığı halde vatan insanlar da var. Bunlar. kadınlar koğuşunda vatanlann ço- cuklan. Savılan vaklaşık 10. Onlann da ozgurlukleri kısıtlanmış. Kimbilir bel- ki en buyuk ozlemleri vaşıtlamla sokakta ovnamak, belki de bir uçurtma ipi- nin arduıda koşturmak. \ncak anneleri ile birlikte onlar da cezaevinûı soğuk duvarlarına ve avlusundan gorunen bir avuç gokvuzune mahkûm olmuşlar. Onlar zulalannda resim değil, belki de ovuncak saklıvoriar. Okul \aşı gcldiği halde kavıt parasuıı bulamadığı için sıralarda oturmak yerine cezaevinin av- iusunda koşturmak zorunda kalan bu çocuklar geleceğimizin guvenceleri. Sav- cı Necati O/demir (ustte ortada) ıse tum zamanını mahkûmlara daha insanca birortamvaratmakiçin harcadığuıısovluvor.(Fotoğraflar ALPERTURGUT) AFGANtSTAIV Taleban Kâbil'e savaşçı yığıyor • Oncekı gun Rabbanı hukumetıne asken destek vereceğını açıklayan Ozbek General Abdul Raşıd Dostum a bağlı guçlerın Salang tunelının guneyıne doğru harekete geçtıkîerı ve Kâbıl yonunde 40 km ılerledıklen bıldırıldı •Taleban orgutu, Kâbıl'ın savunmasını guçlendırmek amacıyla bolgeve yığınak yapıyor Kâbıl Radyosu'ndan yayımlanan açıklamada. yuzlerce gonullunun, olası bırsaldırıya karşı Kâbil'e akın ettığı belırtıldı • //. Sayfada UYARI MEKTUBU Israil'de darbe korkusu • Protesor Maoz'un uyan nıtelığındekı raporu, ust duzey subavlann Netanyahu'va ve ızledığı sert polıtıkaya karşı duyduklan hoşnutsuzluğu dıle getırdıklen bir doneme denk geldı • Geçen hafta otuz subay, Netanvahu'ya yazdıklan ortak bir mektupta. Başbakan'ın polıtıkasınm tsraıl'ı. kendılennın ıçınde yer almak ıstemedıklerı gereksız bir savaşa doğru surukledığını dıle getırmışlerdı • 10. Sayfada 5YILDIRİLKKEZ Saddam Iran'a elçi gönderdi • Iran De\ let Başkanı Alı Ekber Haşımı Rafsancanf nın, Irak Devlet Başkanı Saddam Huseyın'den bir mesaj aldığı bıldınldı Iran haberajansı tRNA, Saddam Husevın'ın mesajının "ıkı ulke ılışkılen" ile ılgılı oldugunu duyurdu • Haberde Saddam Huseyın'ın. bu mesajını Rafsancam'ye ozel bir elçı ile ılettığı belırtıldı Ozel elçı goruşmede Irak'ın tran ile ılışkılennı geliştırmek ıstedığını ıfade ettı • 10. Sayfada SATRANÇ Kasparov'u yendiler! • Israıl'dekı bir turnuvaya katılan Dunya Şampıyonu Kasparov bir zamanlar SSCB'de rejım muhalıfi, şımdıkı Tıcaret Bakanı Çaçaransky'e yenıldı KLDUS (\A) - Kudus ken- tınde duzenlenen bir satranç tur- nuvasında Israıl Tıcaret ve En- dustn Bakanı Nathan Çaça- ranskv Dunya Satranç Şampı- vonu Gaıry Kasparov'u 25 MArkasıSa. 6,Sü.3'te BUGUN GUNCEL CUNEYT ARC4\X REK Cumhurıyet'le bırhkte Otomotiv Falan Derken... Aynı gazete, aynı konu, ancak bir gun arayla değışık ıkı haber Şaşırmaz mısınız'7 Konu, artık kangrene donuşmek uzere olan hukume- tın bedeisız ıthalat kararnamesı ile otomotiv sanayıın- de yaşanan tepkıler sıkıntılar Karamame Koşk'ten ımza beklıyor Gazete bir gun cumhurbaşkanının kararnameyı hu- kumete lade ettığını yazıyor Ertesı gunu Hoca'nın ka- • 4rkası Sa. 6, Sü. 1 'de Cuvenlik Konseyi kızgın BM Guvenlık Konseyi dun, başkanı aracılı- ğıyla yaptığı açıklamada, Kıbns'ta meydana Selen son oldurme oiaytnı kınadı I 10. Sayfada Kazan'ın kadrolaşma atağı Adalet Bakanı'nın kadrolaşma atağı devam edıyor Kazan'ın, RP'lı Şevkı Yılmaz'ın kardeşı Azız Yılmaz'ı bakanhğa muşavır olarak atayacağı oğrenıldı • 3. Sayfada BORSA oDun 77 829 69 Oncekı 77 412 15 DOLAR oDun 9SOOO Oncekı 94 850 MARK ûDun 61 750 Oncekı 61 700 ALTIN oDun 1 167.0OÛ Oncekı 1 166 000 i$ dunyasında Sandinista korkusu Nıkaragua'da pazargunku başkanlık seçım- len oncesınde yapılan kamuoyu çalışmaları, solcu Sandinista Cephesı'nın seçılme olası- lığının yukseldığını gosterınce ışadamları kay- gılanmaya başîadı • //. Sayfada Ayakları toprağa sağlam basıyor Yıllardır çeşıtlı eleştırılere hedef olan ressam Neşet Gunal, amacının, Anadolu ınsanının yaşam gerçeklerı ıçınde bir ozumlemeye var- mak oldugunu soyluyor • 14. Sayfada Her sey siyah-beyaz değildir' isveççede uç kıtabı yayımlanan Orhan Pa- muk, Isveçlı okurlarının buyuk ılgısını topladı Okurlanyla soyleşı yapan Pamuk, daha son- ra çevırısı yapılan kıtaplarını ımzaladı • 14. Sayfada GUNDEM MLSTAF4 BALBAY Faydalı Bir Cinayet... Turkıye Buyuk Mıllet Meciısfnde, "Gazetea Metin Göktepe cınayetının açıklıga kavuşturulması, faıllen- nın ortaya çıkanlması "amacıyla oluşturulan Meclis Araştırma Komısyonu çalışmasını tamamladı Içışlerı Bakanı Mehmet Ağar ın rapora ılışkın değer- lendırmesı şu "Ornek bir çalışma Yararlı oldu Bundan boyle bu tur olaylann olmamasına katkıda bulunabılır " Anlaşılıyor kı Metın Goktepe'nın oldurulmesı polıs I Arkası Sa. 6, Su. 8 'de
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle