01 Temmuz 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 17 EKİM 1996 PERŞEMBE 10 DIŞ HABERLER Almanya'da kundaklama • BONN (A.\) - Almanya'nın günejbatısındaki Karlsruhe kentinde, 2 Türk ailesinin yaşadığı binada çıkan yangmda. 3 Türk vatandaşı öldü. Edinilen bilgiye göre yangın sırasında pencereden atlavan bir Türk olay yerinde ölürken biri de feci şekilde yanarak can \erdi. Binanin çatısına çıkan bir kadın ise itfai>etarafından kurtarıldı. Yangında bir kişi de kayboldu. Yangının çıkış nedenı henüz kesin bilinmemekle beraber. polis. kundaklama olasılığı üzerinde duruyor. En pahalı barış Bosna'da • LONDRA(AA) - Banşın sağlanması için sarfedilen çabalarda maliyeti en yüksek olan bölgenin Bosna-Hersek oldugu belirlendi. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsii'nün "1995-1996 Asken Denge" adıyla hazırladıgı rapordan alınan rakamlara göre ülkede 60 bin kişilik askeri bir güçle banşın korunmasını saglayan IFOR'un 1996 harcamalan 5 milyar dolar olarak belirlenirken BM'nin masrafı ise 163 milyon dolar oldu. Ukrayna'dan Çernobil uyansı • KIEV(AA)-Ukra>nalı yetkililer. Çernobil Nükleer Santralı'nın 1 no'lu reaktörünü kapatmak konusunda karar değiştirmedıklerini, ancak böyle bir girişimin "çok tehlikeli" olabilecegi nedeniyle tekrar gözden geçirilmesi gerektigini bildirdiler. Yetkililer, şu anda reaktörün kapatılması için hazırlıklann sürdüğünü kaydettiler. Ukrayna. dünyanın en zengin yedi ülkesine, yapacakları 3 milyar dolar yardım karşılıgında reaktörü bu ay içinde kapatma sözü vermişti. Mısır'da operasyon • KAHİRE (AA) - Yukan Mısırda 4 aşırı dinci militanın polis tarafından öldürüldüğü bildirildi. Mısır polisi. öldürülenlerden ikisinin. geçen nisan ayında Kahire'de Yunanlı turistlere düzenlenen ve 18 kişinin ölümüne yol açan saldınya karışmakla suçlandıgını kaydetti. Polis, Kahire'nin 300 km kuzevinde Miniya eyaietindeki Deir Mavas bölgesinde dün gerçekleştirilen operasyonda bir polisin öldügünü. birinin yaralandıgını. 28 aşın dincinin de tutuklandığını belirtti. Netanyahu'nun politikalarmdan rahatsız olan ve karar mekanizmalannm dışma atılan asker huzursuz - fsrail'de darbe endişesiDış Haberler Servisi - tsrail ordusu- nun Israil Başbakanı Benyamin Netan- yahu'nun izlediği politikadan rahatsız- lık duyduğu ve bir darbe olasılıgının gündeme geldiği öne sürüldü. Önde gelen güvenlik ve strateji uz- manı ProfesörZeevMaozyayımladığı bir raporda. ordunun politikacılann tu- tumundan rahatsızlık duydugu bir dö- nemde. uluslararası bir bunalım >aşan- masi durumunda. bir darbe olasılıgının gündeme gelmesinin kaçınılmaz ola- cagını belirtti. Profesör Maoz'un uya- n niteliğindeki raporu. üst düzey su- baylann Netanyahu'ya ve izlediği sert politikaya karşı duyduklan hoşnutsuz- lugu dile getirdikleri bir döneme denk geldi. Geçen hafta otuz subay. Netan- yahu'ya yazdıklan ortak bir mektup- ta, Başbakan'ın politikasının [srail'i. kendilerinin içinde yer almak isteme- dikleri gereksiz bir sa\ aşa dogru sürük- • İsrail Başbakanı'nın sertlik yanlısı tutumuna karşı olduklannı açıkça söyleyen subaylann, uluslararası bir bunalım durumunda yönetime el koyabilecekleri öne sürülüyor. • İsrail ordusu, Suriye ile savaşa yol açabilecek gelişmelerden huzursuzluğunu dile getirirken, israil istihbaratı, Şam'ın Golan tepelerini geri alamaması durumunda savaşa hazırlandığını ileri sürdü. Kahire'ye gelerek Mısır Devlet Başka- nı Hüsnü Mübarek'e Filistin. tsrail ba- nş görüşmelerindeki son gelişmelere ilişkin bilgi verdi. ledigini dile getirmişlerdi. Ordu, Netanyahu'nun Suriye'yeyö- nelik politikasına ve daha önceki fşçi Partisi hükümeti ile Filistin arasında imzalanmış olan barış anlaşmalannı uygulamaya karşı çıkmasına sıcak bakmıyor. Maoz, sorunun bir parçası- nı da Netanyahu hükümetinin, üst dü- zey subaylann ve güvenlik örgütünün. lşçı Partisi tarafından siyasal gerekçe- lerle atanmasının oluşturduğunu be- lirtti. Profesör Maoz. Netanyahu'nun dogrudan seçilen ilk başbakan olması- nı saglayan seçim reformunun, hükü- metin degiştirilmesini sağlayacak si- yasal seçenekleri azaltmış olmasının da darbe tehlikesine katkıda bulundu- gunu yazdı. Maoz'a göre, Netanjahu tarafından karar mekanizmasının dı- şında bırakılan v e durumu degiştirmek için artık siyasal silahlara başvurama- yan ordunun darbe yapmaktan başka çaresi kalmadı. İsrail ordusu. ülkenin kuruldugu 1948 yılından beri siyasal karar mekanizmasının içinde yer alı- yordu ve pek çok subay. emekli olduk- tan sonra siyasete atılıyordu. Netanya- hu. önceki hükümeti. subayları Israil - Arap banş görüşmelerine sokarak or- duyu siyasete bulaştırmakla suçlamış- tı. Surive korkusu tsrail Istihbarat Servisi yetkilisi Al- bayAmosGuilad. Suriye'nin Golan te- pelerini siyasal yollarla geri alma giri- şimlerinin sonuçsuz kalması durumun- da tsrail ile savaşmaya hazırlandığını söyledi. Guilad. Parlamento Dışişleri ve Sa- v unma Komisyonu'nda yaptıgı konuş- mada. kimsenin savaşın yakın oldugu- nu söylemedigini. ama Suriye'nin as- keri seçenekten söz ettigini. buna ha- zırlandığını ve siyasal gelişmelere bag- lı olarak savaş ilan etme hakkını gizli tuttuğunu belirtti. Guilad Suriye Dev- let Başkanı Hafız Esad'ın savaş ilan edecegini ve diplomatik çabaların ba- şansız olması durumunda siyasal ka- zanç saglamak için bu beklenmeyen etkiden yararlanmak isteyecegini söy- ledi. Bu arada. Filistin Devlet Başkanı Vaser Arafat. dün Mısır'ın başkenti Arafat. dün Kahire'de. Israil'in Fi- listinliler'e önceki gece. Batı $e- ria'nın El Halil kentindeki tsrali bir- liklerinin çekilmesi konusunda yeni bir plan sundugunu belirtti. Söz konusu plana ilişkin belgeyi Mübarek'le yaptıgı görüşmeden son- ra açıklayan Arafat. bu planda El Ha- lil'in iki bölgeye aynldıgını ve lsrail'e Filistin kesimini ele geçirme hakkı ta- nındığını söyledi. Sunulan planı "trajedi" olarak nitelendiren Arafat, bunun tehlikeli bir operasyon oldugu- nu ve tsrail'in El Halil'e yönelik sal- dırgan tutumu ile ırkçı yaklaşımını or- taya koydugunu kaydetti. Talabani, bir Amerikalı yetkili ile görüşecek. B^zani'nin heyeti Washington'da Saddam'dan Iran'a elçiDış Haberier Servisi- tran Devlet Başkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancanfnin. Irak Devlet Başkanı Sad- dam Hüseyin'dendün bir mesaj aldığı bildirildi. tran haber ajansı IRNA. 1991 yılından bu yana ilk kez Saddam Hüseyin'den bu çeşit bir mesaj alındığı- nı vurguladı. IRNA, Saddam Hüse- vin'in mesajının "iki iilke ilişkileri" ile ilgili oldu- ğunu duyurdu. Haberde. Saddam Hüsevin'in bu mesajını. Rafsancani've özel bir elçi ile ilettigi be- lirtildi. Özel elçinin görüş- mede, Irak'ın İran ile iliş- kilerini geliştirmek istedı- gini ifadeettigi kaydedilen haberde, ayncaçeşitli böl- gesel sorunlarla ilgili gö- riiş alışverişinde de bulu- nulduğubildinldi. İRNA, Rafsancani'nin de. 1988 yazında iki ülke arasında- kisavaşı sonaerdiren BM Güvenlik Konseyi'nin 598 sayılı karannın tamamen uygulanrnası ve savaş eşJr-,_ leri dosyasının çözülmesi gerektigini kaydettigini duyurdu. Irak İran'a son kez 1991 yılında bir elçi göndererek Batılı ülkele- rin Irak'ı Kuve>i'ten çıkar- mak için başlattıkları sa- vaşta destek istemişti. Diplomasi trafiği Kuzey Irak'ta Kürt gruplar ara- sında çatışmalar sürerken bir yan- dan da hızh bir diplomasi trafiği v ü- rütülüyor. İran desteklı Kürdistan Yurtseverler Birligi (KYB)lıderi Celal Talabani. vakında ABD'nin Ortadoğu'dan Sorumlu Dışişleri Saddamla anlaşarak Talabani'vi püskürten Barzani zor duruma düşünce yeniden NVashington'a döndü. Bakan Yardımcısı Robeıt Pelletreau ile görüşecegini bildirırken ABD'nin bölgeye müdahalesini ıs- teyen Irak Kürdistan Demokratik Partisi (İKDP) heyeti de Amerikalı yetkilılerle görüşmek üzere VVas- hington'da bulunuyor. KYB lideri Talabani, El-Hayat gazetesinde yer alan demecinde, Pelletreau'nun önceki gün kendisi- nı telefonla arayarak görüşme tale- binde bulundugunu bildirdi ve "Amerikan çabalanna bir şans \er- mekistiyoruz"dedi. Pelletreau'nun bir Ortadoğu ülkesinde görüşme önerisinde bulundugunu. kendisi- nin de görüşmenin bir Arap ülkesin- de gerçekleşmesini istediğini kay- deden Talabani."Siyasi bir çözüme fırsat vermek amacıyla bu daveti memnunlukla karşıladım" şeklin- dekonuştu. Talabani ileçatışmaha- lindekı IKDP lideri Mesud Barzani. Iran'ın IKYB'ye destek verdigini öne sürerek ABD'nin bölgeye mü- dahalesini istemişti. Bir İKDP heye- ti de Amerikalı yetkililerle görüş- mek için NVashington'da bulunuyor. Her iki Kürt grubun diplomasi trafigine karşın Kuzey Irak'ta çatış- malar sürüyor. İKDP yaptıgı açıkla- mada. KYB'ye kaptınlan tüm top- rakların yeniden ele geçirilecefiini öne sürdü. Öte yandan Köv San- cak'ta bulunan KYB üst dü- zey yetkilisi Kosrat Resül yaptıgı açıklamada KYB peşmergelerinin başkent Erbil'e giden yolu kesmeyi amaçladıklarını kaydetti. "Askeri çözümden jana ol- madıklannı" bu nedenle Erbil'e saldırmayı düşün- mediklerini söyleyen Tala- bani "nin aksine ResüL u Şim- di hedefîmiz Erbıl" şeklin- de konuştu.Talabani de Ku- zey Irak'ın en büyük kenti Erbil NOIU üzerinde strate- jik öneme sahip Degala ka- sabasına girip girmedikleri volundaki çelişkili açıkla- malara ,>on \ererek,"Dega- la'\a girmedik" dedı Tala- bani, Irak birliklerinin Bar- zani güçlerine destek vere- bilecegini ima ederek "Du- rumun ağıriaşnıasını ve Irak ordusu ile bir çatışma- ya girme>i istemi>oruz" de- di. Bu arada İran Dışişleri Bakanı Ali Ekber Velaye- tijakip Kürt gruplan arasın- da arabuluculuk önerirken Barzani Tahran'ı reddetti. KYB ise vavımladıgıbildi- ride. arabuluculuk önerisi- nin BM Güvenlik Konse- yi'nin 688 sayılı kararı çer- çevesinde kabul edilebile- ceği belirtildi. ' Türkiye de katılıyor Washington'da bugün ABD'li yetkililer ile IKDP heyeti arasın- da yapılacak görüşmelerde Türki- ye'nin de temsil edilecegi bildiril- di. Toplantılara, Türkiye adına Dışişleri Bakanlığf ndan Ecvet Tezcan katılacak İLAN T.C. GEYVE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ SATIŞ ÖNCESİ BİLGİ CETVELİDİR Satıştarihi: 30.10.1996 Böl. Müd.: Adapazan Işl. Müd.: Geyve \ol Emvalin Deposu Durum Cins ve Nev"i Muhtelıf Stb. 3. SNB. Gök. Tom. 3. SKB. Gök. Tom. 3. SNB. Çz. Tom. 3. SKB. Çz. Tom Çz. Mad. Drk. Çk. Mad. Dr. Çz. Yuv. San. Çk.Yuv.San. Kn. Yuv. San 3. SNB. Çk.. Tom 3. SKB. Çk. Tom. " Kn. Ince San. Gök. Mad. Drk. 3. SNB. Kn. Tom. I. 3. SKB. Kn. Tom. K. 3. SKB. Kn. Tom. I. Kn. Mad. Drk. Gök. Yuv. San. Yap. Yak. Odun •' • " 3. SKB. Çk. Tom. 2. SKB. Kn. Tom. Svm. 2. SNB. Kn. Tom. K. 2. SKB. Kn. Tom. K. (A) 3. SNB. Kn.Tom. K.(A| 3.SKB. MeşeTom.K. 3. SKB. Mese Tom. l. . ( • M3'lüEm\altoplamı: Sterli Emval Toplamı: Parti Adedi 8 S l 3 2 4 6 8 10 II 2 6 2 29 6 6 4 I •>2 l •\ 6 l I T5T J Adet 546 1073 24 362 I4l 48^ 1631 1928 4223 s»S I18" 1440 159 '49 1033 2218 H49 - 2695 15 13 71 97 19 •?7 - Miktarı M3. DM3. 114.560 111.557 3.605 48.248 8.308 31.757 77.132 99.368 144.283 14.310 138.215 27 Ster ıi 275 20.443 411.729 89.812 92.803 49.541 27 Ster 319.016 17.342 26.930 83.405 80.923 3.883 2.981 2TF52742TT 54 Ster Muh. Bedtli 6 7 50.000.- 5.500.000.- 7.200.000.- 5.900.000.- 5.700.000.- 5.700.000.- 5.000.000.- 5.000.000.- 6.000.000.- 7.700.000.- 7.000.000.- 3.500.000.- 5.7O0.OOO.- 7.5OO.0OO - 8.000.000.- ".000.000.- 5.500.000.- 5.000.000.- 1.•'00.000.- 6.500.000.- 1J.300.000.- 12.000.000.- 11.000.000.- 8.900.000 - ".500.000 - 6.500.000.- % 3Tcminatı Düşün 23.205.000.- 18.420.000.- 780.000.- 8.540.000.- 1.425.000.- 5.435.000.- 11.575.000.- 14.925.000.- 25.985.000^ 3.310.000.- 29.035.000.- 2.835.000.- 12.365.000.- 4.605.000.- 98.850.000.- 18.870.000.- 15.315.000.- 7.430.000.- 1.380.000.- 62.235.000.- 19 5.880.000.- 9.695.000.- Glo 27.525.000.- 21.615.000.- 875.000.- 580.000.- 4İ8.4/5.UUU.- 4215.000.- 1- tşletmemiz muhtelif depolannda bulunan >oıkanda cins ve miktarları yazilı 159 parti orman emvali açık arttırmalı satışa çıkanlmıştır. Yapraklı emvaller için mal bedelınin °<ı50'si ve vergıleri peşin kalanı 6ay vadeli, ibreli tomruklann (yapacaklann) %50'sı peşın kalanı bakivesı 6 ay olarak uvgulanacaktır. a) İlk 3 avda bakiye bedelinin tamamının yatırılınası halınde herhangi bir faız u>gulanmavacaktır. b) \'ade süresinin 4 ay olarak talep edilmesi durumunda. satışın vapıldığı tarihten itıbaren her ay için ödeme gününe kadar aylık %5 vade faizi uvgulanacaktır. c) Vâde süresinin 5 av olarak talep edilmesi durumunda. satışın vapıldığı tarihten ıtibaren her ay için ödeme gününe kadar aylık %6 vade faizi uygulanacaktır. d) Vade süresinin 6 ay olarak talep edilmesi satışın v apıldığı tarihten ıtibaren her ay için ödeme gününe kadar aylık %7 vade faizi uygulanacaktır. Limit dahili süresız temınat mektubu karşılığında Ek-1. Ek-2 ve Ek-6 no'lu şartnameler uya- nnca yapılacaktır. 2- Açık arrtırma 30.10.1996 tarihıne rastlayan çarşamba günü saat 14,00'te ışietmemiz satış salonunda yapılacaktır. Satışa ait ilan Or. Gen. Müd.lüğü. Civar Işletme Müdürlükleri. Bölge Müdürlüklerı. Işietmemiz ve Şefliklerimizde gö- rülebilir. Alıcılann belirli gün ve saatte hazır bulunmaları, geçicı temınatlannı işletmemız veznesine yatırmalan, satışa katılanların temınat makbuzları ile birlıkte komısyona baş\ urmalan ilan olunur. Baska Hesap No: T.C. Ziraat Bankası 304-01 8-1 Santral: 0-264-5163087-5175280 GEYVE ORMAN fŞLETME MÎ'DL'RLÜĞÜ Muhasebe:419 Basın: 111759 Rusya İçişleri Bakanı 'Lebed darbe \ planlıyor'MOSKOVA (Ajanslar) - Rusya içişleri Bakanı Anato- li Kulikov. Güvenlik Konse- yi Sekreteri Alevander Le- bed'in. darbe hazırladıgını öne sürdü. Kulikov, bu ko- nuda elinde deliller bulundu- gunu. bunlan. Devlet Başka- nı Boris Yeltsin'e iletilmek üzere.Başbakan Viktor Çer- nomırdin'e verdigini belirtti. Kulikov dün düzenlediği ba- sın toplantısında, Lebed'ın. ülkenin içinde bulunduğu ekonomik ve siyasal güçlük- lerden faydalanarak. darbe planını belirli bir süreç içeri- sinde aşama aşama uygula- maya koymak istediğini sa- vundu. Lebed'in bu amaç- la, 50 bin kişilik özel bir ordu kurmayı planladıgını savu- nan Kulikov. "Yurt dışında basına verdiği demeçlerin- dede. 2000 vılından (\e\t- sin'in görev süresinin bitti- ği tarih)önce Devlet Başka- nı olacağını sö> lü> or. Bu da, Anayasa dışı yoilarla ikti- dan ele geçirmek istediğini gösteriyor"dedi. Lebed'ın. Yeltsin'in saglık durumunu kendi lehine kullanmak iste- diğini. "Yeltsin kötü saglık koşulları nedenivle ülkeyi idare edemiyor" dedığini belirten Kulikov. Lebed'in Çeçenlerle de anlaştıgını ve siyasal kariyenni yükseltmek içinÇeçenlereçeşitli ödünler verdigini belirtti. Lebed'den yanıt Lebed'in basın sözcüsü Alevandcr Barhatov da, id- dialann asılsız olduğunu be- lirtti. Barhatov. kurulması planlanan 50 bin kişilik ordu- nun tartışmasının kamuovu- nun gözleri önünde yapıldı- gını. Lebed'in bu planı, Ku- likov ile de tartıştıgını belirt- ti. Barhatov. "Lebed bu ko- nuyu Kulikov ile görüştü- ğünde, kendisinden hiçbir tepkigelmemişti"dedi. Le- bed de açıklamasında, Kuli- kov'u mahkemeye verecegi- ni belirtti. Lebed, Interfax'a vaptıgı açıklamada. "I Rub- İeliktazminatdavası açaca- ğını. Onun parasına ihtiya- cım yok. Bu bir Rublevi de alacağım ve hatıra olarak, saklavacagım" dedı. Özel • güçlerin kurulması konusun- da da Lebed. "Bu güçler ül- * ke için gerekli. Rusva'nın mobil, çevik bir orduya ih- tiyacının olduğu, bu birlik- lerin 1999 vılına kadar ku- rulması gerektiği konusun- da bir çok askeri ve sivil makamın olumlu görüşü var" dedi. Lebed, iki haf- talık tatile çıkmayı planladığı konusundaki haberier ile il- gili olarak da. "İzine aynl- mayacagım" dedi. Öte yandan, Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin'in. Gü- venlik Konseyi Sekreteri Alexander Lebed'in darbe hazırladıgı iddialannın orta- ya atılması üzerine. "acilen detaylı bilgi talep ettiğP bil- • dirildi. Bu arada. Başbakan Viktor Çernomırdin'in güvenlik ile • ilgili bakanlan bugün birtop- • lantıya çagındıgı bildirildi. ' Itar-Tass'ın haberine göre. İçişleri. Savunma. lçve Dış Istihbarat Servisleri Başkan- lan ve Güvenlik Konseyi Sek- reteri Lebed'ın da katılacagı toplantıda Kulikov-Lebed tar- tışması ele alınacak. KIBRISLI RÜM'UN OLDÜRULMESİNE TEPKİLER Güvenlik Konsevi • Kakulides'in öldürülmesi "en sert şekilde" kınandı. ABD de KKTC güvenlik güçlerinin ölümcül şiddet kullanmasını kınadığını bildirdi. Dış Haberier Servisi - BM Güvenlik Konseyi, dün baş- kanı aracılığıyla yaptıgı bir açıklamayla Kıbrıs'ta mey- dana gelen son öldürme ola- yını kınadı. Güvenlik Konseyi Başka- nı Honduras delegesi Marti- nez Blanco, dünkü konsey toplantısından sorira gazete- cilere "Konsey Kıbns'ta si- lahsız bir sivilin öldörülme- siyle sonuçlanan olayı esefle karşılamıştır. Konsey, haklı gösterilecek hiçbir yanı bu- lunmavan bu olayı en sert şe- kilde kınamaktadır" dedi. Konse> Başkanı. bu gibi olaylann adada gerginliği arttırmaktan başka işe yaramayacaâı eörüşünü de savun- du. Güvenlik Konseyi'nin adada yaşa- yan iki topluma bu tür eylemlere baş- vurmaktan kaçınmalan çagnsında bu- lundugunu vurgulayan başkan Blan- co, taraflan diyaloğa davet etti. ABD de kınadı ABD Dışişleri Bakanlıgı Sözcüsü Nicholas Burns "Kıbns'ta ara bölge- ye giren bir Rum sivile karşı KKTC güvenlik güçlerinin ölümcül şiddet kullanmasınr kınadıklannı söyledi. Burns. Rum-Yunan görüşü gibi Kıb- ns sorununun 22 yıldırdevam ettigi- ni de ileri sürdü. ABD Dışişleri Sözcüsü. dün yaptı- gı açıklamada. şunlan belirtti: KKTC'de vurulan Kakulides'in cenaze töreni önceki gün yapıldı. "Adada meydana gelen olayı biliyo- ruz. Bir Rum sivil. Kıbns Türk güç- leri tarafından 1974 ateşkes hattını geçtikten sonra öldürüldü. Olaydan derin üzüntü duyuyoruz ve ölümcül kuvvetkullanılmasını kınıyoruz. Rum sivil. Türk güçlerinin denetimindeki bölgeye geçmiş olmasına rağmen ölümcül güç kullanılması gereksiz idi. ABD, adadaki taraflan şıddetten ka- çınmaya ve ara bölgedeki olası olay- ların barışçı yollardan çözümü için BM ile yakın bir işbirliği içinde bulun- maya çağınr." Burns. Kıbns sorununun 22 yıldır süregeldiğini iddia ederek ABD'nin de hareketsiz olmadıgını söyledi. ABD'nin yoğun ve aktif bir çaba için- de bulundugunu kaydeden Burn.v "Adadaki sivasi şiddet a.şılmalıdır" de- di. Nicholas Burns. bir soru üzerine adadaki iki tarafın da şiddete başvur- dugunu, bir Türk askerinin de öldürül- düğünü ifade etti ve "Bu olaylann fa- illeri bulunmalıdır" dive konuştu. Öte yandan, KKTC Nevv York Tem- silciligi, yaptıgı biraçıklama ile olay- da hayatını kaybeden Rum'un cesedi üzerinde yapılan otopsi sırasında. bot- lannın içinde bir komando bıçağı ile bogma teli taşıdıgının gün ışıgına çık- tığını bildirdi. KKTC'nin açıklama- sında "Bu hususlar Petros Kakoulis adlı Rum'un saldırgan amaçlar taşıdı- ğı gerçeğini ortaja koyu>or" denildi. Aynı açıklamada, Kakulides'in Kıbns Rum milis güçlerine mensup oldugu- nun anlaşıldığı kaydedildikten sonra, son olayın cerayan ettigi kesimde 8 eylül günü. nöbet bekleyen iki KKTC askerinin saldınya uğradığı. bunlar- dan biri hayatını kaybederken ikinci- sinin aöır şekilde yaralandığı hatırla- tıldı. Mısır Sünnet edilen kızlar öldü K\HlRE(AFP)-Mısır'da ! kadınlara da uygulanan '• sünnet operasyonu, bu kez \ ölümle bitti. Bir halk dispanserinde sünnet edilen, biri 3, digeri 4 yaşındaki iki j kız çocugu sünnet edildikten " ı sonra öldü. Polis yetkililerinden edinilen bilgiye göre Sağlık Bakanlığı'nın. hastanelerde v e halk dispanserlerinde sünnet yapılmasını £ yasaklayan karannı ihlal '5 ederek iki kız çocugunu 2 sünnet edenvekan ş kaybından ölmelerine neden 3 olan doktor Izzet Çelebi 3 hakkında tutuklama karan ^ çıkartıldı. 5 Yapılan ilk soruşturma ^ sonucunda, 4 yaşındaki *j Amira Mahmud Hasan ile 3 *, yaşındaki Varda Hüseyin i Seyid adlı kız çocuklan, 3Ş Mısır'ın güneyindeki Dabaa •• kasabasında sünnet *, edildikten 4 gün sonra »J öldüler. Çocuklann aileleri. Z* doktorun istegi üzerine ölüm 3 olayı konusunda sessiz J? kalmayı tercih ettiler ve kızlan gizlice gömdüler. Savcıhk, çocuklann cesetleri üzerinde otopsi yapılmasını istedi. Mısır'da kız çocuklarınm sünneti resmen yasaklanmadığı için kırsal kesimde doğan kızlann yüzde98'i, kentte doğanlann ise yüzde 70'i halen sünnet ettiriliyor. I
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle