27 Haziran 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 17 EKİM 1996 PERŞEMBE HABERLERIN DEVAMI Istaibul Edıme Çanakkale Kocaelı Izmır rVanısa A/dın Den zlı PB PB Y PB Y Y PB PB 22 22 23 24 25 25 27 26 Zonguldak PB 18 Antalya Sınop Samsun Trabzon Gıresun Ankara Konya Eskışehır Sıvas PB PB PB PB PB PB PB A 19 21 22 21 20 22 22 17 A 28 Kars Adana Mersın Dıyarbakır Şanlıurfa Mardın Sıırt Hakkarı Van A A A A A A A A 29 29 24 26 22 20 16 16 PB 14 Yurdun kuzeybatı ke sımlerı parçalı bulutlu Marmara nın batısı ıle kuzey Ege kıyılan sa ganak yagışlı dıger yerler az bulutlu ve açık geçecek Mar- mara ıle yurdun ıç ke- sımlerı sabah saatle rınde yer yer sıs goru lecek Hava sıcaklıgı artacak Ruzgar gu- ney ve dogu yonler den hafıf olarak ese- cek Londra Parıs Roma Berlın Amsterdam Madnd Sofya Bruksel K K Y K K PB Y K 14 16 18 12 15 21 20 15 Budapeşte K 19 Munıh Atına Mılano Oslo Helsınkı Stockholm Belgrad Vıyana Bonn Y Y K PB K Y Y K 22 14 14 8 9 19 19 14 14 Moskova Aşkabat Almatı Taşkent Baku Bışkek Tıflıs Kahıre PB PB Y Y Y Y Y A 5 22 14 14 20 17 20 27 Şam 28 VHft Yagmuriu O A c k Parçal bulutlu Ssi k Çok bulutiu G U N C E L CL\EYT \RC\Yl REK • Baştarafı 1. Sayfada rarnamenın hâlâ onaylanmamasına tepkı gosterdı- ğını ve bedelsız ıthalatı Dış Tıcaret'ten bır teblıgle çozeceğını bıldırıyor Bır o habere bır bu habere bakmaktan aklınız ka- rışabılır Oysa, olay tek elden ızlenebılse konunun soru- na nasıl donuştuğu, bugun hangı aşamada oldu- ğu oğrenılebılır Ustune ustluk otomotıv sanayıı ıle hukumet ayrı tellerden çalarak konuyu "sıyasal bır soruna" do- nuşturmeyı denıyorlar Hukumet kanalından yans/tılan haberfer cum- hurbaşkanı "yan tutuyor" havasını yaymaya çalışı- yor Çankaya ıse sorunu sıyasetten soyutlamaya yo- nelıyor Kararname sıkıntısının nedenı9 Çok basıt Ho- ca nınherşeyıballıborekgostermesınekarşın be- delsız ıthalat konusunda uzenne duşenı butunuy- le yerıne getırmemesı1 Adamcağız gezılere oylesıne aklını kaptırdı kı Çankaya'nın tavsıyesıyle otomotıvcılerle goruşu- yor Cumhurbaşkanına, çıkan sonuçlara gore ka- rarnameyı yenıden duzenleyeceğını soyluyor Dış gezılerınden de soz etmıyor cumhurbaşkanına Ye- nı kararname gondermıyor, bılgı vermıyor Arap ve Islam aşkıyla paralıze olmuş Gozu ku- lagı ne goruyor, ne duyuyor Kararname oyle bır sorun kı ne yasa, ne de ana- yasaya aykırılığı ıle ıncelemeye alınabılır "Ulke men- faatlerıne uygun mu degıl mû" işte bu noktada "yan tutması olanaksız" bır cum- hurbaşkanınm davrandıgı gıbı davranıyor Demırel Başbakanlığa yenı bır mektup gonderıyor Uç so- ru ıçeren bır mektup "1- Bu kararname ulkenın gumruk bırlığınden kazandığı tavızlerle çelışıyor dıyorlar 2- Otomotıv sanayıını felç edeceğı soylenıyor 3- Beklenen fay- dalar gelmez dıyorlar" Herhalde Çankaya hukumetten "tavızlere do- kunmaz sanayıı felç etmez" gıbı yanıtlar beklıyor Etek sorunu Bu uç ana oğeye hukumetten alacağı bu turden yanıtlaria kararnameyı ımzalarsa, herhalde hıç kım- se, cumhurbaşkanını "yan tuttu"gıbı bırsavlaeleş- tırmeyecek Bu ıkılıyle delı saçması oylesıne ışler yurutulmek ıstenılıyor kı Ekonomı profesorluğu oteden berı zaten kuşkuyla karşılanan Tansu artık frenlerı lyı- ce boşalttı Hoca'nın gerçekleşmeyecek duşlerıne ortak oluyor Butçeyı "denk olacak" dıye ılan eden Hoca me- murlara eşelmobıl sıstemını uygulayacaklannı soy- luyor Ekonomıst hatun karşı çıkmıyor "Bu sıstemı Fransa uyguladı, ustesınden gelemedı" dıyemıyor Oysa, bu sıstemle enflasyonun daha da hızlanaca- ğını doğal olarak butçede açığın buyuyeceğını bıl- mezlıkten gelıyor Ozelleştırmeden gelecek paralar ıle uydurma kaynakları gelır hanesıne yazarak ya da gıderlerı ku- çulterek denk butçe palavrasını eşelmobılın sa- kıncalarını uluslararası sermayenın organına IMF'ye yutturacağını sanıyor Anlaşılıyor kı butçeyı "gıderlerın karşısına haya- lı, kabul edılmez gelırler yazarak' dengelıyorlar Necmi ıle Tansu ıçın "onemlı olan" tek mesele ge- lır değıl, gelınn kağıda yazılmış olması" Daha da onemlısı, kuşkusuz ne olursa olsun kol- tuklardan kalkmamayı sağlamak Bu tanımlamalar gafıba yarından başlayarak bır kez daha kabul gorecek Eskı Malıye Bakanı Sümer Oral a sordum "Bu koşullarda denk butçe nasıl oluyor?" Yanıtladı "Butçe olmuyor" Bu sade, ozlu fakat gerçeğı yan- sıtan yanıt, ıçınde bulunduğumuz koşulları anlat- mıyor mu'? Butçe eşelmobıl, otomotıv derken bır haber uç- tu geldı masamın uzenne kondu Habere baktım, Doğan Paşa ıçın ne kadar hazın Bır msan geçmışını bır kalemde kendı ıradesı ve elıyle bu denlı karalayabılır mıydı'? Dun soyledıklerını bugun unutabılır mıydı 9 Bır uzun ve onurlu geç- mışı Derken telefon Yabancı olmayan ses "Vakko'da ekose eteklık kumaşlarda ucuzluk başlamış" dedı Paşa gensoruda oyunun rengını begenmeyen- lere "Etek gıydırırsınız" demıştı de Dışarda sonbahar Yapraklar sararmış, dokuluy- or Koşunuz, koşunuz ucuzluğa 1 Kredinin güvencesi Kari > Sulu kar • Baştarafı 1. Sayfada 37.5 mıhar lıra. 9. derecede 100 mılvar lıra, Tutuneüler Bankası'na 10. derecede 30 mıhar lira olmak uzere top- lanı 436 mıhar 6(K) mihon li- ra tutarında rehin hakkı bu- lunan Antaha-Kemer'deka- ın 721 mıhar 875 mihon lira ekspertiz değerli Malhe Ha- zinesi otel uzerinde 11. dere- cede bankamız lehine serbest dereceden ıstifade kaydrtla, kredı tutannın vuzde 100 fazlası ıle rehın ve istifade hakkı tesıs edilmesı, ayrıca şirket ortaklarımn \e bağlı şırketlergrubunun muşterek \e muteselsil kefaletınin alın- ması kaydıy la Dünva Banka- sı kavnaklanndan yuzde 3 komısvonlu. 3 >ıl ödemesız donem 8 >ıl vadelı 3 mihon dolar ile 7 mihon dolarlık ya- tırım kredısinin tahsis edil- mesı..." N onetım kurulu karannage- çınkn bu maddı temınatların 10 mıhon dolarîık kredinin o donemdekı do\ ız kuru uzenn- den hesaplanan değerını de karşılamadığma dıkkat çekıl- dı Lzmanlar ormandan yarar- lanma hakkının v anı sira tesıs uzennde Halk Bankası vararı- na kurulan 11 deretedekı ıpo- teğın de hıçbır ozel banka ta- rafından kabul edılemevecegı- nı \urguladılar Ozel bankala- nn 2 derecedekı temınat tek- lıflerını bıle reddettıklen kav- dedıldı Haîk Banka» \ onetım Ku- rulu avnı^ırketın 3 mihon do- larlık (sakla^ık 282 mıhar lı- ra) Dun\a Bankası kavnaklı kredısinin de vadesinı 21 \1art 1996 da "2 yıl+1 hafta" olarak uzattı Halk Bankası 4 Nısan 1996 da japtıgı toplantıda da yonetım kurulunu Cemil Çak- maklı. Ferhat Çakmakk. No- yan Lnsal. Ayhan Erel \e Bu- lent \lbav raksaran ınolu^tur- duğu Fa\on Dınlenme '\erlen AŞ \e 30 mıl>ar lıra tutarında temınat mektubu 1 > mihon dolar da (vakla^ık 141 mıhar lıra) do\ız kredısı verılmesinı kararla^tırdı Karara ılışkın "gizli" \ azıda şirketedahaon- ce\erılen kredı ıçın Halk Ban- kası lehine "11. derecede" ku- rulan ıpotegın son kredı ıçın de geçerlı savıfmasi dıkkat vektı Özgürlükten yoksun yaşaımn öyküsü KEREMILG\Z Bugune kadar hıçbır cezaev ı sav - cisi gorevıne başladıktan sonra bu kadar ses getırmedı Kımılen onu y ıllar once Robert Redford un baş- rolunu ovnadığı "Brubaker"a ben- zetı\or Ikı buçuk av önce \f- \ondan Turkı>e'nın en bu\uk ce- zae\ ıne ta> ın olan Necati Ozdemir zamanını tutuklu \e hukümlulenn borunlarını çozmeve adamış Onlarla \emek \ ı\or onlarla saz çalıp şarkı sovlu\or adeta onlarla cezae\ındehapıs\atı\or Enbıı\uk ısteğı ıse tutuklu \e hukümlulenn sorunianv la daha vakından ılgılen- mek ıçın onlarla a\nı koğu^ta >at- mak "Kâinatın merkezi insandır. Insa- na hizmet, hizmetlerin en kutsalı- dır"gorui}unden \ola çıktığını sov- leven Ba\rampaşa Cezaevı Savcısı Necatı Ozdemir cezaevınde "ipin 80)erindenkoptuğunu""dılegetıre- rek bu ıplerı bağlamak ıçın gore\e getınldığını açıklı\or Cezae\ının sorunlannın çok ol- duğunu kabul eden Ozdemir ~Bu- ranın sorunlannı çozeceğime inanı- \orum \e bu konuda engel de tanı- mı>orum~dıvor Gore\ e başladığından ben gunde 20 saat çalıştığını anlatan Ozdemir geeelen de burosunda uvuduğunu soylu\or E^ını \euççocuğunu \f- von Emırdag da bırakan 39 vaşmda- kısavcı buçdlışmatemposu ıçınde onlara zaman avıramadığı ıçın uzuntulu Koğuşlar tıklım tıklım 3 bın tutuklu \e hukum- lunun kaldığı Ba>rampa>a Ceza- evı nın en bu\uk sorunu ıse temız- lık \e kalabalık Spor Salonu'nda tutbol o\na\an bır genç >anımıza vaklasıp suısıtmakıçınenılkel\ol- ları denedıklennı anlatıvor Bır ka- bın ıçıne daldınlan elektnğe bağlı ı- kı kaşık sa>esinde ıkı-uç saat ıçın- de su> u ısıttığını ancak bu su\ un da saç doktuğunu so>luvorlar \dını açıklamak ıstemeven \e dışanda bu- lunduğu sırada profes\onel fotoğ- rafçılık vaptığını sovleven bır kıs,ı bugune kadar cezaevındekı sd\cıla- nn ortalıklarda çok gozuknıedığını sovleverek "Daha once ba\ram kutlaması içın koğuştarımıza sa>cı gelirdi. Antak koğuşa giren kalaba- lık içinde sa\cı\ı tanı\anıa/dık bile. Vma şimdi durum değişti. Bizim so- runlanmızla Ugilenen bir savcı >ar" dı>or Baska bır tutuklu ıse en bu- \uk sorunlannın adaletın vava^ ça- İışması olduğunubelırtıvor Duruş- malannın avlarca suru>or olması- nın morallennı olumsuz \ onde etkı- ledığını anlatnor \dlı tutuklular bos zamanlarını >emek \aparak televızvon ızleve rek \e en çok da sevdıkfennı duşu- nerek geçırıvor Muttağa gırdığı- mızde tum mahkûmlann ak^am ve- meğı ıçın hazırlık vaptığına tanık oluvoruz Bıze televızvonlarına bagladıkları şıfre çozuculennı gos- tenvorlar Kadınlann isteği: Af Cezae\ının kadınlar koğuşu ıse tam anlamıyla ıçleracısı 90 kışının avnı koğus.ta bulunduğu bu >erler- de ancak ıkı tuvalet \ar "Burada farelerle birlikte vaşıvonız. Çok ka- labalık olduğuımız için verierde ya- moruz. Bizim tek isteğimiz insanca vaşamak" dıve konusan 56 vaşında- kı Gulbeyaz Birlik. kızı\la tina\et suçu nedenı\le a\nı koğusta vatı- vor KaravanaJann ıçınden hamambo- ceklerının<,ıktığınısovle\en Bırlık. dı>andan \emek gelmedığı zaman aç kaldıklannı anlatıvor Admı açık- lamak ıstemeven bas,ka bır nıahku- mun sozlerı ıse dıkkat çekıeı "Biz tum tutuklu ve hukumlulerle avnı şartlarda vaşamak istiyoruz. Çifte standart olnıasın. Islamcı tuluklar çok ivi şartlarda vaşıvor. istedikleri \ere\eriliyorr Kadınlar koğusunun erkeklerden avnlan en onemlı ozellığının ıse. dı- >an> a duyulan ozJemın daha çok dı- le getırılmesi 24 vıldır Turkı>e"de genelatçıkmadıöını sovle>en mah- kûmlann en buvıık ısfeğı bu Ba\rampasa Cezaevı nde bır de suçu olmadığı halde kalanlar var Cezaevındebulunan vakla^ık lOço- cuk baska bır seçeneklerı olmadığı ıçın annelemle kalıvor Ikı çocu- ğuvla tezaevınde kalan H k ıse kızlarından bınnın okul çagının gel- mesıne karşın okula vazdıramadı- ğını anlatıvor 10 mılyon lıra kayıt parası ıstendıöı ıçın çocuğunu oku- la gonderemedığını belırten H K . çocuklann ıçende çok sikıldıklan- nı dıle getırı\or Cezaevi değişivor Cezaevınde goruştuğumuz mah- kumlann sorunlannı aktardığımız savı.1 Ozdemir onlann haklı oidu- ğunu belırtı>or Sıcak su sorununu çozmek uzere oldugunu anlatan Öz- demırgerçekiestırmeyı duşunduğu projelerı s.ovle sıralıvor **Cezae\inin içerisi şu anda şanti- ye halindc. Kapıdariyaretçiler. \aan guneş, kışın yağmur altındaydı. Bu- ray ı tentey le kapattık. Gunde 6 saat sıcak su vereceğiz. Çok modern bir mutfak yaptınvoru/.Bir aya kadar bitecek. Sinema salonu açıldı. Tiyat- tv vemu/ik grubu kurduk. vakında birprogram hazııiıvorlar. kutupha- nemiz çalışıvor. Içende her bloka ku- çuk marketler açtıL Kapıya buyuk bir market acacağu. Iş ve motor atel- yelerimiz çalışıyor. Lzun yıllar bo- } unca bakımsı/ kalan yerier tekrar bakıma alındı." En buyuk sorunlardan bınnın de annelerının yanında kalan çocuklar oldugunusoyleyenOzdemir vakın- da açılacak Bakırkov Kadın ve Ço- cuk Cezaev ı'nın bu sorunu çozece- ğıne ınanıvor "Koğuşlar kapasite- nin çok uzerinde. 50 kişilik koğuşlar- da 8()-9(l kişi kalıvor. Bu da sağlıksız birortamayolaçıyor"dıve konusan Ozdemir ınsanlara ıyı bır şey verı- lırse. onlardan ıvı şeyler alınacağı- nı one suruvor Cezaevınde bırçok yen gezmemıze karşın sıyası koğuş- lara gırmemıze ızın verılmemesının nedenını sorduğumuz Ozdemir şoylekonuşuyor "Buna daha kimse hazır değil. İleride siya- si suçlulann bulunduğu koğuşa da gazeteciler girecek buna inanıyo- rum. Ama şimdi değil." Cezaev lennde bır sure once y apı- lan açlık grevlerı ve olum oruçları sonrası kurulan Cezaev Ien Izleme Komıtesı'ndekı ınsanlarla kışı ola rak konuştuğunu soy leven Ozdemir buranın Adalet Bakanlığı na bağlı yetkılıler tarafından denetlenmesi gerektıâını one suruyor Zaten bır sure sonra cezaev ınde gazetecılenn gıremeyeceğı hıçbır koguş kalma- yacağını one suruyor Sıyası tutuk- lularla da adlı tutuklularla dıyalo- ğu sağladıgını ıfade eden Ozdemir. onlann her turlu sorunlannı daçoz- mey e v e onlann ony argılannı değış- tırmeye çalıştığını anlatıvor Artık cezaev ıne silah ve uyuştu- rucu gıremedığını ılen suren Ozde- mir. ** Gore>e başladıktan sonra yaklaşık 100 kişi uyuşturucu konu- sunda tedavı olmak için bana baş- \urdu. Konuyla ilgili hastanelerle goruşuyoruz" dıyor Bayrampas.a Cezaevı nın sorun- lannı çozmek ıçın "Brubaker*'a ge- rek olmadığını soy leven Ozdemir tek amacının ınsanların cezaev ın- den çıktıktan sonra topluma yararlı olmak ıçın çalışmalarını sağlamak olduğunubelırtıvor ÇUKOBİRLIK Işçiler faİ3rikaya sokııhııadı \DA\ A (Cumhuriyet Gu- ne> İllen Burosu) - Zorunlu ızın suresı 31 ekım tanhıne kadar uzatılan Çukobırlık'te Tek Gıda-H Sendıkasf na uye ısçıler merkez entegre tesıs- lenne zorla gırerek ışbaşı vapmak ıstedıler Daha sonra fabnkadan çı- kan ı^çılere herhangı bır mu- dahalede bulunulmazken Tek Gıda-I> Sendıkası Bolge Ba^kanı Husevin Işık, v uzde 10 ucret zammını kabul ede- meyeceklennı vurguladı Ha- reketlı saatlerın yaşandığı Çukobırlık'te dun 09 OO'da Tek Gıda-Iş Sendıkası nauye ısçıler ızınsuresının uzatıldi- ğına ılışkın duvurunun »en- dıkay a y apılmamasından y a- kındılar Bır sure yetkılı bekleven ısçıler ışbaşı vapmak ıstedık- lennı bıldırdılervegorevlıle- rın ıtırazlanna karşın \ağ Fabnkasf nagırdıler Burada bıraçıklamayapanTekGıda- Ib Sendıkası Bolge Sube Bas.- kanı Husevin Işık "Izinden donen işçide para olmaz. TJO- nınlu izne bir kez daha çıkar- dılar. Bizim tek gelirimiz uc- ret. Bu çalışmak istivoruz. Çukobiıiik'i bu dunıma işçi- ler getirmedı, sorumlusu da işçiler değil" dedı Huseyın Işık başkanlıgın- dakı Tek Gıda-ls vonetıcılerı daha sonra Çukobırlık Genel \luduru AzizOraria ıkı saat suren goruşme yaptılar Go- ruşmeden sonra açıklama va- pan Işık fazta olumlu sonuç elde edemedıklennı soyledı yuzde 10 ucret zammıonenl- dığını belırttı ve "Konuyu \HK\e götureceğiz" dıye konuştu Kasparov'u • Baştarafı 1. Sayfada hamlede yendı Çaçaransky dı^ında 3 kı- şıye daha mağlup olan Kas- parov turnuvada 4 kışıyle berabere kaldı I7oyundaıse salıp geldı " MatematıkçıveSSCB'de- kı ınsan haklan mucadelesi- nın eskı şampıyonu olan Ça- çaransky. 10 vıl kadar Gulag Takım Adaları nda hapse- dılmıştı Israıllı bakan Çaçaransky daha sonra Doğu ve Batı blokları arasindakı casus de- ğışımı çerçevesınde ozgur- luğunu kazandıktan sonra Israıl e goç etmıştı TÜGL4D giiçlü hükümet îstiyor • Seçım sıstemlenyle ılgılı hazırladığı raporda TLJGIAD, Turkıye'nın guçlu hukumetlere ıhtıvacı oldugunu belırterek koalısvon hukumetlerı donemınde ĞSMH'de reel olarak bu}umenın. çoğunluğa davalı tek partı hukumetlen donemlenne oranla daha kuçuk kaldığına. enflasyonun ıse daha yuksek olduğuna dıkkat çektı Istanbul Haber Servisi -Turkıye Genç Işadamlan Derneğı (TLGI A.D) Turkıye de yenı bır "seçim sistemi- ne"ne ıhtıyaç oldugunu bıldırdı TL'Gİ Ab'ın Cihan Ayan, Fiüz ^a- kar ve Lfuk Vucelen'e hazırlattıöı -2000'li Vıllara Doğru Turkiye'nfn Onde Gelen Sorunlanna Vaklaşımlar: Seçim Sistemi" raporu açıklandı Sı- yasal yaşamın gelışmesıne katkı sağ- İaması bakımından onenlecek seçım sıstemının parlamentodan guçlu hu- kumet çıkması dogrultusunda olması gerektığı vurgulanan TUGİAD rapo- runda çeşıtlı kesımlenn de parlamen- toda seslerını duyurabılmelen ve sıs- tem dışına ıtılmemelen gerektığı kay- dedıldı Raporda 1960-1980 vılları arasın- dakı donemde demokratık temsıl yon- temı one çıkarken. 1980"den sonrakı donemde yonetımde ıstıkrar unsuru- nun one çıkanldığı kaydedıldı TUGt- \D ınonerdığısıstemde.yerelseçım- ler ıçın ıkı turlu çoğunluk sistemıne y - er venlıyor Raporda seçım sıstemınden once ulkedekı sıyası partılenn. ışbırlığı ve uzlaşmacı ozellıklennı gelıştırmelen gerektığı de v urgulandı 'Tek parti dönemleri i\i' Raporda daha once belırlenen ve çoğunluğa dayalı tek partı hukumetle- n donemıne ılışkın olarak vapılan ın- celemede koalısvon hukumetlerı do- nemınde GSMH da reel olarak ortala- ma yuzde 4 81 artış sağlanırken. ço- ğunluğa dayalı tek partı hukumetlen donemınde bu oranın y uzde 6 60"a ka- dar çıktığına dıkkat çekıldı Ay nca ortalama enflasyonun koalıs- y on donemlennde v uzde 42 68 oranın- da gerçeklesırken çoğunluğa dayalı tek partı donemlennde 24 40 olduğu ıfade edıldı Mevcut seçım sıstemınden memnun olan sıvası partı bulunmaması yanın- da. ozellıkle demokratık temsıl konu- sunda "sistemin yetersizliği ve bu konu- dakiarayış^eönerilerin'" sureklı gun- demdekalmasının Turkıye'de venıbır seçım sistemıne ıhtıvaç oldugunu ka- nıtladığı görusu savunuldu Raporda, yaklaşık yarım yuzyılhk "demokratik olarak nitelendirilebile- cek"serbest seçım geleneğı buiunan Turkıye'de, bu sure ıçınde uygulanan seçım sıstemlennde sureklı yenı ara- yışlann gundeme geldığı anımsatıldı Sistemin tercihleri Turkıvede bugune kadarkı uygula- malarda, genellıkle yasa koyucunun tercıhı dogrultusunda ve oncekı do- nemler dıkkate alınarak seçım sıste- mının demokratık temsıl y a da ıstıkrar unsurlarından bırının tercıh edılerek on plana çıkarıldığına ışaret edılen ra- porda 1960-1980 vıllan arasindakı donemde demokratık temsıl vontemı one çıkarken 1980 den sonrakı do- nemde yonetımde ıstıkrar unsurunun one çıkanldığı kaydedıldı Raporda. sıyası partıler arasında ış- bırlığı, uzlaşma. sıyasal çevreyı kısıt- layan değıl toplumun tum kesimlen- ne açan anlayış değışıkhklennın ya- nında. adaletiı ve değışık kesımlerce kabul edılır uzla^maya day alı bır seçım sıstemının gelıştınlmesıne ıhtıyaç bulunduğu ıfade edıldı Saygtnlık isteğîne ret • Baştarafı 1. Sayfada tifettiğine" dıkkat çektı ve IslamaÇağ- n Cemıvetı nden Erbakan a gonden Ien 500 bın dolarlık çekın fotokopısı- nı gosterdı RP sıralanndan H \sh ne- rede", "İSKJ faturalamla kanştırma" bağınşlanyukselırken Bavkal "Buçe- kin Beşir Darçuı'a verilnıediğini soy le- cek kimse \armı" dıye sordu Bavkal "Alternatif yok" gerekçesıne sığındık- lannı vurguladığı DYP lılere de ",A1- ternatif oluşturmak zorundasınız" dı- ve seslendı Bavkal dış polıtıkada onurlu bır çızgı ızlenmesının onemıne dıkat çekerken hukumetı du^urmekten çok bunlan tartışmanın gereklılığını v urguladı Yılmaz da genel kurulda goruşme- lere katılmayan Erbakan ve C'Her ıçın "Ya Meclis'e saygıları. ya da Meclis'in karşısına çıkacak \uzieri yok" dedı \ ılmaz Lıbyagezısinınbaşansını sor- guladı Erbakan ın Kaddatı'nın haka- retlenne karşı sessızvetepkisiz kalma- sının nedenlennı yurttaşlann haklı ola- rak bılmek ıstedığını kaydeden \ ıl- maz konuşmasinı şoyle surdurdu Kaddafi've di\et borcu "Uyesi olduğunuz sovlenen Islamı Halk Komitesı'nın lidcrı Kaddafi'nin bu hezeyanlan. ortak duşuncelerinizi dilegetirdiği için mi. gerçek hissi\atını- za tercuman olduğu için mi sessiz kal- dınız? \oksa, Libya ile parti olarak pa- rasal ilişkileriniz mi sizi asgari tepkiyi gostermekten alıkovmuştur.' Kaddafi \e Libya'yadiyet borcunuz mu \ardı ki bu sizi, Turkiye'nin itibannı ve havsi- yetini hedefalan bu hezeyanlanezik ve suskun biçimde dinlemeye mecbur bı- raktı. lslama Çağrı teşkilatından aldı- ğınız maddi yardımlan gosteren çekler mi sizi bu zıllete katlanmay a mahkum etti? INedenleri ne olursa olsun biliniz ki asıl Turk milletinin şaşmaz vicda- nında mahkûm oldunuz. Bu kamburu ebediyen taşıvacaksınız," RP Izmır Mılletvekılı BulentAnnç. Erbakan ınLıbyagezısinı savunurken. ABD'nın "terorist de\let"oldugunu ılerı surdu Arınç. 22 yıl once Bav- kal ın Malıye Bakanı olarak Lıbya'ya gıderek ulusal kurtuluş gunu etkınlık- lenne katıldığına dıkkat çekerek, bu- gunku tavnnın çelıskılı oldugunu one surdu Bunun uzerıne soz alan Baykal Lıby a va Kıbns Harekâtı ıle ılgılı kad- dafi'nın davetlısı olarak gıttığını. bu- yuk torenle kar^ılandığını ve Kadda- fi nın kendısını alkışlayarak dınledı- ğını belırterek "Libya'ya gitmek suç değildır. Ama ben orada Türkiye dev- letine. tarihine karşı vapılan hakaret- leri dinlemedim" dedı RP lıler Bav kal'ın sozlerını sıra ka- paklanna vurarak ve sozlu sataşmalar- İa engellemeve çalıştılar Gül'ün savunması Goruşmeler sirasında, hukumet adı- na ele^tınlerı yanıtlavan Erbakan'ın "golge dışişleri bakanı"olarak anılan Devlet Bakanı AbdullahGul Kadda- fi'nin hakaretlerıne \anıt veremeven başbakanı savunmak ıçın "İtaha'da da Cumhurbaşkanı PKK bayrakları ilekarşılandı" dedı D\ Pden ÂNAP a geçen Sınop Mılletvekılı VaşarTopçu "Sozlerini geri aL demagoji yapıııa.çar- pıtma"dıye karşılık venrken Bağım- siz Izmır Mılletvekılı Rıfat Serdaroğ- lu RP Van Mıllervekılı FethuUah Er- baş ı kastecerek "SizdePKKbayTak- ları aitında poz verdiniz dıv e tepkı gos- terdı "Cumhurbaşkam'nı İtaha'da cum- hurbaşkanı karşılamadı. bir bakan karşıladı" dıven Gul tepkıler uzenne konuyu değıştırdı Eleştınlerı yanıtla- maktan çok. kullandığı sert uslupla muhalefet mılletvekıllerını tartışma ıçıne çeken Abdullah Gul gensoru onergelenm gayn cıddı bulduğunu be- lırterek "Bunlâr laf olsun dheverilmiş. ellerindeki iktidar fırsatını kaçırmış ol- manın öfkesiy le \erilmişonergelerdir" dedı Erbakan, gensoru oylamasının so- nuçlan açıklandıktan sonra "Muhale- fete, dış politika. milli onur konusunda gosterdikleri hassasiyetten dolay ı teşek- kur ediyorum. TBMM gorevini yap- mış, gerçekler bir kez daha ortaya çık- mışör" dedı Erbakan, kendılenne des- tek v erenlenn say ısının arttıgını soy le- dı Düzeltme B Gazetemızde dun yayımlanan "Azız Nesın e hakaret eden avukata Turkıye Barolar Bırlığı nden (TBB) uyan" başlıklı habercfe TBB nın yenne Ankara Barosu" yazılmıştır Duzeltır ozâr dılenz Gok gurultulu G U N D E M MIST4FABALBA1 • Baştaraf/1. Sayfada kurumu açısından yararlı oldu Bu olayın kamuoyu onunde konuşulması polısın bundan boyle bu tur cınayetlere karışmamasını saglayacak Faydalt bır cınayet Meclıs ın 127 sayfalık raporunda cınayetten so- rumlu tutulan polıslerın buyuk çoğunlugu şu ıfade- lerı vermışler - Metın Goktepe'yı hıç gormedım - Olay gunu kımı kışılenn durumu çok kotuydu Ama ben hıç cop ve benzer şeyler kullanmadım_ Aksıne durumu kotu olanlan tuvalete goturdurri yuzunu yıkadım Araştırma derınleştırıhrse sorumlu tutulan polıs- lerın 8 Ocak 1996 da gozalttna alınan yuzlerce kı- şıye ıyı davrananlar olduğu hatta kımı kışılerı olum- den kurtardığı da ortaya çıkabılır Goktepe olayının kahramanlarından bın done- mın Istanbul Emnıyet Muduru Orhan Taşanlar'dı Taşanlaronce "Bızdeboylebırıyok"demıştı Son- ra "var gıbı' olduğu ortaya çıktı Ardından, ıster ıs- temez durumu kabul ettı Komısyon, 8 mayısta Taşanlar la goruştu Halen Bursa Valılıgı'nı yuruten Taşanlar'ın raporda yer al- mayan, ancak goruşme tutanagının 354 sayfasın- da kayıtlı değerlendırmesını aktaralım " Bınlerce toplumsal olayı yaşadım ve yonet- tım Tahmmı olarak degerlendırmem -kı buyuk bır dogrulukpayı vargıbı gelıyor bana- bırkargaşa anı var, orada bır kargaşa olmuş cop kullanılmış, ters bırdarbe olmuş olabılır O darbenın etkısıylezaten salonda fenalaşınca Dışanya çıkarılıyor Bır, bır buçuk saat ıçınde orada masorle birlikte şeyyapı- lıyor Masor belkı ters bır ışlem yaptı, masor tut- tu belkı masaj yaparak belkı daha değışık bır dar- be aldı Tabıı onlan bılemıyoruz Olay budur" Taşanlar demek ıstıyor kı Goktepe dışarıdayken poiıs kalabalığı dağıtmak ısterken kazara darbe al- dı Gozaltına alınınca fenalaştı Masor de ıyı nıyet- le masaj yaptı Bu dogruysa Goktepe masaj aitında zevkten gıt- tı Mehmet Ali Şahın, Mahmut Yılbaş, Metin Öney, Hakan Tartan, Goksel Kuçukali, Cevher Cevherı, Yaşar Okuyan ve Oya Araslı dan kuru- lu komısyonun raporu her şeyden once konunun gundemde kalmasını saglaması bakımından onemlı bır çalışma nıtelıgı taşıyor Ne var kı TBMM'nın tutumu "Bu oldu, bır daha olmasın "dan oteye geçmıyor Ozellıkle RP kanadı Meclis'in pasıflığıne gerek- çe olarak şunu gosterıyor - Olay yargı aşamasındadır Orada zaten suçlu- lar cezasını çekecoktır O zaman yargı aşamasındakı gelışmeterın altını çızmekte de yarar var Dava kaç yıl sürer? Olay 8 Ocak 1996 gunu meydana geldı Istanbul Valılığı 8 şubat gunu 48 polıs hakkında "luzumu muhakeme" kararı verdı Polısler Danış- tay'a ıtıraz ettıler Danıştay 2 Daıresı ıtırazı reddet- tı Dava açılacağı sırada YargıtayiO Ceza Daıresı guvenlık gerekçesıyle davanın Aydın'da gorulme- sıne karar verdı Yarın Aydın'da ılk duruşma yapılacak Sanıklar- dan 11 ı TCY'nın 452 maddesı uyarınca "kastı aşan fıılle adam oldurmekle" suçlanıyor Otekı sa- nıklar "faılı belırsız adam oldurmeye katılmakla" suçlanıyor Yanı, Metın Goktepe'nın oldurulmesıyle doğru- dan sorumlu hıç kimse yok Devam edelım Aydın Ağır Ceza Mahkemesı sanıkların ıfadele- rının "talımatla" alınmasını kararlaştırıyor Bu, şu demek Mahkeme sorumlu tutulan polıslerın ıfadelerının alınması ıçın olay sirasında gorev yaptıkları Istan- bul Emnıyet Mudurluğu ne yazı yazacak Istan- bul'da olayla ılgılı olmayan bır hâkımın karşısına çı- kıp ıfadelennı yazdıracaklar Bu ıfadeler Aydın a gondenlecek Hâkım karar verecek Bu olayın normal seyrı Şoyle seyretmemesım dıleyelım Ifadesı ıstenen polıs istanbul'da bulunamaya- cak istanbul "Artık bızde gorev yapmıyor" dıye- cek Yazı gerı gelecek Bu kez doğum yerıne yazı- lacak "Burada oturmuyor" denecek Yenıden, son adresıne yazılacak Bu dava yıllarca surer Bır ornek verelım 16 Mart 1978 olaylarından so- rumlu tutulan donemın polıs memurlarından Mus- tafa Polat, 18 yıldır "ıfadesıalınmakuzere" aranı- yor Yargıya saygı, polıse guven boyle mı sağlanır? RP MKYK pazar günü toplanıyor Ehlıyetınıı kaybettım Hukumsuzdur \i F4T/HOZT4Ş ANKARA - "Muhalifle- rin vaşlılara karşı mucadele- sine" sahne olan RP nın 5 ıncıolagan genel kurulun- da belırlenen merkez karar ve vonetım kurulu (MK\ K) pazar gunu topla- narak aorev bolumu yapa- cak \fK\Kde genel baş- kan yardımcılarının sayisı- nın 12 ve yukseltıleceğı sağlık durumu nedenıy le go- rev den avnlacak olan Oğuz- han Asilturk un venne venı genel sekreterın de belırle- neceğı oğrenıldı RP Genel Başkan Yardım- cısı Rıza L lucak. partıde ye- nı hesaplaşmalar konusun- dakı goruşlerın gerçeğı van- sıtmadığını belırterek hıçbır sorun bulunmadığını sovle- dı Ulucak partısının ozel- lıkle Kurt sorununa bakışın- da değışıklık olduğu yolun>- dakı eîeştınlenn de yersız of- duğunu savunarak "Hiçbîf dey imimizden rucu etmemii soz konusu değir dedı RP nın ıktıdarda vaptığ,ı ılk kongre olma ozellığını de taşıvan ve çok sayıda şerıat- çı orgutun temsılcılerının konuk olarak çağnldığı RP 5 ıncı buvuk kurultayının vankılan surerken kongrede belırlenen yenı MkYİC ılk toplantısını yapmaya hazır- lanıyor Pazar cunu toplana- cak RP MK\ K'de gorev da- gılımıyapılacak Toplantıda^ genel başkan yardımcılıkla- nnın say ısının 12 vevuksel- tılmesi beklenıyor Şu an ış- başında olan genei başkan vardımcılannın gorevlerıne devam edeceğı MK\ K den yenı bazı ısımlenn de genel başkan yardımcılıklanna atanacağı oğrenıldı
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle