27 Haziran 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
17 EKİM 1996 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA TELEVIZYON 17 Güven Kıraç, yanndan itibaren kılık değiştirerek ekrana gelecek 'tanıranazhk' önlemi Dünyanın 11 ülkesinde yayımlanan "Taksi" Türkiye ce "tek kişi üzerine dayandınldığı' için Güven Kıraç'ın kısa zamanda tanınmas.na neden okiu. Program ou haftadan itibaren değişiklerle yayımlanacak. "MÜNEVVEROKTAN Hani •'Ytrin kulagı var dır" der- üer. Bu deyımı TVIerde kamera şaka- Qarı furyasının yaşandiğı bugünlere fuyarlarsak " Bir yerlerde gizli kame- m~a karşını/d çıkabilir" dıyebılinz. Oizli kamera şakalanna her an yaka- Banabıleceğımiz yerlere artık Kanal fTnin"Taksi"sıdekatildı.Gumage- celeri yayımlanan \e yapımcılığını Senkron TVnin üstlendıgı "Tak- ssî"yı Güven Kıraç kullanıyor. Ber- n a Laçin de sunuyor. Amacın gızlı kameranın varhğını hissettirmedentaksıyebinenmüşteri- lerden o haftakı stüdyo konuğu hak- kında dedıkodular almak olduğu \a- pım, Türkiye'de "tek kişi üzerine dayandınldığı için" taksı şoförünün kısa sürede tamnmasına neden oldu. Dünyanın 1. ülkesinde vayımlanan v e patentı Hollandalı bir şırkete ait olan "Taksi"'nın Avrupa'dakiuygu- lamalannda üçkışidönüşümlü olarak b u programı yürütüyor. Türkiye'dekı Güven Kıraç, en büyük hayalinin bir sinema filminde oynamak ol- duğunu belirtiyor. Programda Kıraç. taksi>i kullamvor. Berna La- çin de sunuyor. "Taksi"de ise "çok nadir gözü- ken" bir başka şoför harıç. genellik- le ekranda "olduğu gibi gözüken" Kıraç var. Geçen hafta yayımlanan \e Huy- suz Yırjın'ın (Sevfi Dursunoğlu) stüdyo konuğu olduğu bölümde Kı- raç'ın tanınması. Senkron TV'nın "tanınmazlık önlemleri" almasını gerektırdi. Bu haftadan itibaren Gii- \en Kıraç. kılık değiştirerek ekrana gelecek. Daha önce bir banka rekla- mında da "taksi şoförü"nü canlan- dıran Kıraç. "Artık tanınmaya baş- landık" diverek şunları sövlüşor: "Şimdi ne yapacağız dive düşün- dük. Peruk. bı\ ık. gözlük, şapka gi- bi şevlerden yararlanarak kamuf- laj yoluna gidilecek diye karar al- dık. İnsanlar ilk başta taksinin pla- kasına da dikkat etmiv orlardf. Ga- liba artık plaka da değişecek. Örne- ğin yarın vavımlanacak Eda ve Me- tin Ozülkü'nün bindiği takside ta- nınmamak için sesimi değiştirdim. Şapka \e göılük taktım." tıyatrokökenli Güven Kjraç'ın T\ ile tanışması. Magıc Bo\"ta vavımla- nan '•\!elekKarım"adlıdiziylebaş- lıvor. Gülriz Sururi, Ahmet L'ğur- lu. HaldunDormen'intivatrolarında da rol alan Kıraç. taksıye bınen müş- terılerıııı konuşturmak ıçın matrocu kişiliğinın \erdiği a\anta|ları da kııl- lanarak şu yollara başv urduklarını an- lattı: "Hani. Ağzını bıçak açmaz' der- ler >a. o tip insanlarla da karşılaşı- >orum. Ben de o zaman bir şekilde onunsinirinibozmavaçalışıvorum. Ya bir şeyi egzajere ederek \a da gırgıra \urarak onu güldürme>e. çözmejeçabalnorum. Sunundabir \erlerden bir şekiide patlak \eri- \ or, gülme> e başlıv or \ e açılı> or..." Şu sıralar Kenan Doğulu'vla bay rolünü pay laştığı "Hiç Bana Sordun mu?"adlıdızınindeçekımlenni>ür- düren Kıraç. "Taksi"nın kımı zaman "sansüre" de ba^vurmak zorunda kaldığını dile getırıvor. Gızlı kame- rayla çektıklerı her şeyı yayımlaya- madıklannı sö>le\en Kıraç. "İnsan- ların çeşitli tarzîarı var. Kimi çok ters. kimi küfrederek konuşur. Oy- le olanları atı\oruz. seçiyoruz \e çok büvük bir eleme \ apı\ oruz. Ki- mi zaman. konukların ricası üzeri- ne program önceden onlara göste- riliyor" dıvor. Güven Kıraç. artık 'taksici çocuk' ımajından kurtularak en bihük ha\a- linın ıvi bir sinema filrnındeo\namak oldusunu da sözlerine eklivor. Iki kadın arasında TRT2 21.05 Ust Kurul'dan fütbola tavizT V Servisi - Radyo \e Televizyon Üst Kurulu (RTÜK). futbola tavız verdi. Shovv TV \e Interstar'ın bir günlük kapatma cezasının uygulanacağı günlerde bu kanallarda f urk takımlannın Avrupa Kupaları maçlannın olması. RTLK'ün geri adım atmasına neden oldu. RTLK'ün dün saat M.OO'teki toplantısında, Show T\' \e İnterstar'ın kapatma cezalannın bir gün ertelenmesine karar verildi. Bunun üzerine Show T\ 'nin, 17 ekım olarak belirlenen bir günlük kapatma cezasının bu gece saat 24.00'ten sonra uygulanmasına karar verilirken. Interstar'ın 30 ekimdeki cezası ise 31 ekime ertelendi. Bilindiği gibi bugün Galatasaray- Pans St. Germain karşılaşması Shou T\r de. Manchester United- Fenerbahçe maçı da 30 ekimde Interstar'da yavımlanacak. RTÜK'ün "tarih değiştirme" karannda futbolse\ erlerin kurula yağan telefonlannın etkili olduöu bildirildi. Ali Poyrazoğlu, başrolünü üstlendiği güldürü programı "E>lere Şenlik"in yönetnıenliğini de vapıyor. Poyrazoğlu yia 'Evlere Şenlik' TV Servisi - Ali Poyrazoğlu'nun "Evlere Şenlik" adlı güldürüsü bu haftadan itibaren perşembe akşamları ekrana gelecek. Programın ıkıncı bölümünde Fenerbahçelı Ali L'yanık. Galatasaray 'a barış tepsılen götürüyor. Mazlum Kırkayak ise sucuklu donurmayı keşfediyor. Ali Poyrazoglu'nun milletvekili transferlerinin ıçyüzü ile ılgilı açıklamalanyla de\am eden program. garson Prens Ruhfnın maceralanyla sona erecek. Yönetmenligini Ali Poyrazoğlu'nun yaptığı dizınin oyuncu kadrounda ise Ali Poyrazoglu'nun yanısıra Hünıeyra. To\gun Ateş, Özdemir Çiftçioğlu. Nur Gürkan. Gamze Gözalan Le\ent Can \e Ragıp ^a^uz \ar. (an-, 22.50) M I R A T O Z E R Atilla Dorsay'ın hazır- layıp. Alin Taşçıyan'la birlikte sunduğu sinema kuşağı "Sinema Büyü- sü"nün bu haftakı bölümü. 1930'luvıllannsevimli ro- mantik güldürülennden bi- nneavnlmı^: "AşkPeşin- de" (İt's Love I'm After). Ünlü bir tıyatro oyuncu- su (How ardj ile onun yine oyuncu olan nişanlısının (Davis) arasında bir "hay- ran" (De Havilland) gi- rerse ne olur'.' Bu sorunun yanıtı bu aks,am izleyeceği- mız filmde gizli. Romantik Amerıkan güldiirülerinin tipik örnek- lerınden biri olan "Aşk Peşinde". özellıkle oyun- culannın ke\ ıflı kompozis- \ onlanv la göz dolduruyor. Bunların içinde iki kadın arasında kalan tiyatrocuvu canlandıran Leslie Ho- svard'ın yeri bir başka. İki büyük kadın oyuncu ara- sından sıyrılıp filme dam- gasını \uran bir karaktere can \eren aktör. yapımın temposunu da arttıran bir performans sergiliyor. Zamanında ünlü Variety dergisi bu film için şunlan vazmış: "Müthiş bir ko- medi. Bunun için ekstra zaman ayırın!" 1891-1968 yıllan arasın- da vaşamış ve özellıkle 30"lu yıllarda her türden filme imzasını koymuş Amerikalı yönetmen Arc- hie Mayo, "'S\engali" (1931). "Bordertown" (1934). "Go into Vour Dance" (1935). "The Petrified Forest"( 1936) gibi yapıtlam la tanınıvor. Onemlı. filmlerine kişilik \eren bir yönetmen olma- masına karşın, eli yüzü düzgün fılmlerde çalışan Mayo. Amerikan sınema- sının ısimsiz kahramanlan arasındaki yerini almış. "Aşk Peşinde". Ame- rikan fars geleneğinin iyi ömeklerındenbın. Dudak- lara gülücükler kondurma- sı "muhtemel" bu göste- riyi izlemeye çalışın! Not: Atilla Dorsay'ın "Sinema Büyüsü" kuşa- gının "Toplu Gösteri" aşlannı meraklavebıtmek tükenmek bilmez sinema- se\er ıştahıyla bekliyo- ruz... TRT 2 22.45 Aşk Peşinde -İt's Love l'm After / Yönetmen: Archie Mayo / Senaryo: Casey Robinson / Görüntü: James Van Trees / Müzik: Heinz Roemheld / Oyuncular: Bette Davis, Leslie Hovvard, Olivia de Havilland, Patrick Knovvles, Eric Blore, George Barbier, Spring Byington / 1937 ABD yapımı, 90 dakika. Bette Davis ve Leslie Ho\*ard, bir Amerikan romantik güldürüsü olan 'Aşk Peşinde'de. Kazazedelerin ıssız ada serüveni TURHAN GÜRKAN Düşen uçaktan kurtularak ıssız adaya çıkan iki genç kızla. denız kazası geçiren iki genç adamın serihen güldü- rüsü. Nejat Saydam'ın 1977'deSafaÖnahnsenar- yosundan yönettiği "Fırtı- na", benzerine Batı sinema- sının serüven örneklerınde rastladıgımız fantezi bir ko- nuyu. yerli motifler içinde ele almaya çalışıyor. Rast- lantılar üzerine kurulu film- de. ıssız adaya düşen ikısi kız. ikisi erkek dört genç ara- sında geçen gülünç olaylar. abartılarak sergileniyor. 1975 Türkiye Güzeli man- ken Harika Değirmenci'nin başrolde göründüğü. dış satış olanaklan düşünülerek iki tranlı oyuncunun katkısıyla Türk-lran ortak yapımına dö- nüştürülmüş. sadece vakit geçırmek için izlenebilen, fotoroman düzeyinde sıra- dan bir ıssız ada serüvenı. Nermin (Harika DeSir- ?S) ShoH TV 10.00 Fırtına - Yönetmen: Nejat Saydam / Senaryo: Safa Önal / Görüntü: Erdoğan Engin / Oyuncular: Kadir İnanır, Harika Değirmenci, Gali Zengene, Beyk imamverdi / 1977, Akün Film (Türk-lran ortak yapımı). menci). kazandığı bir yarış- ma sonucunda uçakla A\ru- pa volculuğuna çıkar. Feyza (Gali Zengene) adlı bir genç kız da. turist olarak ay nı uça- ğa biner. Yolda şıddetli bir fırtınava yakalanırlar. Lçak anzalanarak düşer. Denız ka- zasından kurtulan Halil (Ka- dir İnanır) ve Ahmet (Beyk İmamverdi) adlı iki denizci. gençkızlan bir adaya çıkanr. Issız adada kazazede kızlar- la. denizciler arasında bir aşk ilişkısi başlar. 'Ne Var Ne Yok' T\' Senisi - Sunuculu- gunu Ali Saydam'ın vap- tıgı sövleşı programı "Se Var Ne Yok""un bu hafta- kı konukları \eteran tenıs- çı İrfan Temel ile Mınuır Sınan Cnnersıtesı 7ı\atro Bölümü Öğretim Görevlı- si \e Eğıtım Danışmanı \Jerih Tangün olacak. Canlı olarak ya> ımlanacak programın ılk konuğu olan İrfan Temel. otuzja^ın üs- tünde spor yapanlar ıçın kullanılan "teteran- lık"tan söz edecek. Menlı Tangün ise risk alan ^ırket- lerın ü^t düzey \önetıcıle- rine \erdığı beden dıli -ie- mınerlerını \e rahatlatııu vöntemlerını anlatacak. TRT 2 20.00 'Ve Sinema' TV Servisi - Sunuculu- ğunu Sevin Okyav'ın yaptığı "\'e Sinema." Adana Altın Koza Film Festi\ah'nden görüntü- Ierle başlışor. Festnalın öğrencı fifmlerınde ödül alan Aydın Bulut'la \ apı- lan röportajın yanında sı- nemalarda gösterımde olan "Fargo", "Protes- to", "Melekler Şehri" gibi filmlerin de tanıtımı yapılacak. ^ ine başrolü- nü Şener Şen'ın oyııadı- ğı "Eşkıya" filnıınııı ve- tınden görüntüler de \er alacak. Sho« T\ 22.20 'Objektif TV Servisi - Kadir Çe- lik'in hazırlayıp sıınduüıı "Objektifte bu hafta. ılk olarak "Üniformalı çe- te"nin onemlı adanılann- dan ba^komiser llalinı Apaydın'ın ıfadeMiıdeyer alan itıraflarm ikiııcı bölü- müneyer\erılecek. Anka- ra Büvük^ehır Beledıye Başkanı Melih Gökçek ile Çankaya Beledı\e Başka- nı Doğan Taşdelen ara- sındaki tartiştnava bu haf- ta da de\am edılecek. "Objektir'te ele alınacak bir diğer konu da Refah Partisi'ninLibya'danaklı- ğı söylenen 550 bın dolar- lık vardım olacak. KENTTTABERLERI ADD'den Güneydoğu paneli • İstanbul Haber Servisi - lstanbul Atatürkçü Düşünce Derneği Merkez Şubesi. 19 ekimde "Ulusal Birlik ve Güneydoğu" konulu birpanel düzenliyor. Mecidiyeköy Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda saat 13.30da başlayacak paneli lstanbul Şube Sekreteri Doç. Dr. Cem Ilnem yönetecek. Panele konuşmacı olarak yazar Erol Toy. gazeteci Tayfun Talipoğlu. ÖDP'den Kenan Kalyon. İP"den Genel Başkan Yardımcısı Arslan Kılıç ve ADD tstanbul Merkez Şube Başkanı Bilge Bilgiç katılacak. Çevre Yolcuları toplanıyor • İstanbul Haber Senisi - Yeşil hareketin degişik tonlannı bir araya getiren Sınırsız Çevre Yolculan adlı oluşum. •'Kitleselleşmek" konulu bir panel düzenledi. Tank Zafer Tunaya Kültür Merkezi "nde bugün saat 18:00'de başlayacak panele konuşmacı olarak. Istanbullu Yeşillerden Ender Eren. Işçi Partisi'nden Ender HeKacıoglu ile Özgürlük \e Dayanışma Partisi'nden Erdal Kara katılacak. Paneli Suat Pınar yönetecek. Ücretsiz gıda maddesi dağıtıldı • İstanbul Haber Servisi - Bahçelievler Belediye Başkanlıâı. Dünya Gıda Günü nedeniyle Bahçelievler halkına 25 bin ekmek. süt \e peynirden oluşan 1 ton gıdayı ücretsiz olarak dağıtrı. Başkan Yardımcısı Reşat Akçay. "1 ton ücretsiz gıdayı halkın gelişmesi. güçlenmesi için mutlaka sağlıkh gıda konusunda titiz olmalannı hatırlatmak amacıyla dağıttık" dedi. Aletli periîon diyalizi • İstanbul Haber Servisi - Eczacıbaşı Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı. böbrek hastalannın gece makineye bağlanarak. gündüz bütün gün bağımsız olmalannı sağlayan 36 adet "Aletli Periton Diyalizi" makinesini çeşitli hastanelere bağışladıklannı söyledi. Eczacıbaşı Holding Merkezi "nde dün düzenlediği toplantıda konuşan Eczacıbaşı. söz konusu makineden 80'inin daha 1997 yılı sonuna kadar bağışlanmasının planlandığını sözlerine ekledi. 1997Hackayıtları • İstanbul Haber Servisi - lstanbul Müftülüğü. 1997 yılında Diyanet Işleri Başkanhğı ve A grubu seyahat acenteleriyle hacca gideceklerin 1 kasım tarihine kadar il \e ilçe müftülüklerine ön kayıt yaptırabileceklerini bildirdi. İstanbul Müftülüğü'nden yapılan açıklamada . kota uygulamasının devam ettiği belirtildi. Şehit polis davası • İstanbul Haber Servisi - Bakırköy'de polis memuru Ismet Yiğit'i öldürdüğü öne ürülen yasadışı bir sol örgüt üyesi Ayfer Ercan'ın idam cezası istemiyle yargılanmasına de\am edildi. Tutuklu sanık Ayfer Ercan'ın katılmadığı. tstanbul 4 No'lu DGM'deki duruşmada, mahkeme heyeti. duruşmayı ileri bir tarihe bıraktı. Üniversitede protesto • tstanbul Haber Servisi - Yıidız Teknik Universitesi'nin bahçesinde toplanan bir grup öğrenci "Paralı eğitim ile polisin üniversitede görev almasını" protesto etti. Dün saat 13.00 sularında toplanan grup. Eskişehir'de tutkulu bulunan öğrencilerin serbest bırakılmasını ıstedi. Çeşitli sloganlar atan ve halay çeken grup olaysız şekilde dagıldı. Bakan Mehmet Sağlam müfettişlerden henüz bir bilgi gelmediğini söyledi Mifli Eğitim Basımevfne soruşturmaİstanbul Haber Servisi - Milli Eğitim Bakanlığı. gazetemizde yayımlanan "Milli Eğitim Basımevi'nde rant paylaşımı" başlıklı haber üzerine soruşturma başlartı. Haberde Basın-tş Sendikası lstanbul Şube Başkanı Kenan Kaya, Lstanbul Milli Eğitim Basıme\i'ne \erilmesi gereken kitap siparişlerinin geç verilmesi nedeniyle kitaplann okullann açıldığı tarihe yetiştirilemediğine dikkat çekmişti. Gazetemizde yayımlanan \e Basın-lş Sendikası lstanbul Şube Başkanı Kenan Kaya'nın açıklamalannın >er aldığı "Milli Eğitim Basımevi'nde rant paylaşımı" başlıklı haberin yayımlanmasının ardından bakanlıkça konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. Milîi Eğitim Bakanı Mehmet Sağlam. soruşturmanın de\am ettiğini. ancak kendisine soruşturmanın gelişimiyle ilgili bilgi gelmediğini söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Dairesi Başkanhğı'nca görev lendirilen bir müfettiş. iddiaları >orus.turmak üzere lstanbul'a gelerek bir hafta süresince ılgilı tarafların ifade^ine baş\urdu. Milli Eğitim Bakanı Mehmet Sağlam soruşturma) la ilgili olarak "Soruşturma henüz daha yeni olduğu için kesin bilgi almış değilim. müfettişlerin tahkikatından sonra bilgi edineceğim. Henüz bana gelmiş bir şev vok" diye konuştu. Basın-lş Sendikası lstanbul Şube Başkanı Kenan Kaya. konuyla ilgili haberimizde. lstanbul Milli Eğitim Basımevi'ne ocak ayında \erilmesi gereken ders kitabı siparişlerinin. basımevinin kapasitesi MEB Yayımlar Dairesi yetkililerince bilindiği halde nıayı^tan .sonra \erildigini; bunun sonucunda da kitaplann. okullann açıldığı tarihe yetiştirilemediğini söylemişti. Ka>a. aynı şekiide Basımevi'nde kullanılan baskı makinelerinın basacağı kitap ebatlannın da belirli olmasına karşın. Yayımlar Dairesf nin. "özel yayınevleri ile aralarında kurdukları rant mekanizması gereği" büyük ebatta kitap siparişi verdiğini öne sürmüştü. Kaya. bazı okul müdürlerinin de özel yayınevlennden aldıklan bağış karşılığında bu yayınevlerinin bastığı kitaplan okullannda okutulmak üzere seçmeleriyle bu "rant mekanizması" içinde yer aldıklarını iddia etmişti. Bahçelievler TIR garajma saldıranlar baba-oğulu öldürdü İstanbul Haber Seni- si - Bahçelievler'de kım- liğı belırsız 3 kışı. bir TIR garajı sahıbinı ve oğlunu yaylım ateşine tutarak öl- dürdü. Yenibosna Çoban- çeşme ka\ şağında bulunan Na-Bı TIR Garajı'na dün gece saat 05.00 sıralannda gelen 3 kışı. garaj sahibi Hıdır Kalıntaş ile henüz belirlenemeyenbırneden- le tartışmaya başladı. Tar- tışma sonunda sılahlannı çeken 3 kişi. içeridekileri yaylım ateşine tuttular. Açılan ateş sonucu Hıdır Kalıntaş ile oğlu Ender Kalıntaş olay yerinde öl- dü. Saldırganlar. olay >e- rinden plakası alınamayan beyaz Renault marka oto- mobille kaçtılar. Garajda gece bekçiliğını v apan Ce- mal Diri de v ücuduna ısa- bet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Diri. devnye gezen polis ekipleri tara- fından Haseki Hastane- si'ne kaldmlarak tedavi al- tına alındı. \r etkililer. ola- yın alacak verecek mesele- sinden kaynaklanmış ola- bileceeını bildirdıler. ITÜ'yeyeni konferans salonu İstanbul Teknik Cniversitesi (İTÜ) Makine Fakültcsinde işadamı Orhan Öcalgiray tarafından yaptırılan konferans salonu törenle hizmete açıldı. İşadamıyla avnı adı taşıvan salonun açılış töreninde konuşan Rektör Prof.Dr.Gülsün Sağlamer. devlet üniversitesi rektörü olmaktan onur duvduğunu belirterek. "Kaynakiarın sağlanması kadar verimli bir şekiide kullanılması da önemlidir. Biz bugüne kadar ka> naklarımızı çok da planlı bir şekiide kullanamadık dedi. (YLSUFZİYAAY) Alışveriş merkezlerinde eczane açma girişimlerine sert tepki ^Eaçlar markederde satdmamah' İstanbul Haber Servisi - Sağlık Bakanlığı'nın garlar. ha\aalanları ve büyük alışveriş merkezlerinde eczane açılmasına olanak sağlayacak y asa de- ğişikliği girişimleri. eczacılar tarafın- dan tepkiyle karşılandı. Değişikliğın sağlık alanına yapıcı hiçbir etkisinin olmayacagım belirten lstanbul Ecza- cılar Odası Başkanı Mustafa Turunç, "Bu durum. ileriki süreçte eczane açma \ etkisinin eczacıdan alınma- sına ve eczacının ilaç alımındaki etik denetiminin sermave grupları- na peşkeş çekilmesine neden ola- cak" dedi. Geçen v ıl kabul ediien Patent Kanu- nu'nun \e reçeteli-reçetesiz ilaç ayrı- mı yapılarak ilaçta reklanıın serbest bırakılması girişimlerinin ardından şimdi de ilaçların marketlerde satıl- mak ıstenmesi gündeme geldi. İstan- bul Eczacılar Odası Başkanı Mustafa Turunç. Sağlık Bakanlığf nın6197sa- > 111 Eczacılar \e Eczaneler Hakkında Kanun'un 20. maddesine dayanılarak hazırlanılan Eczaneler ve Eczane Hiz- metlerı Hakkında Yönetmelik'tedeği- şiklik \apılarak garlar. havaalanı ve büyük alış\eriş merkezleri gibi 24 sa- at hizmet veren yerlerde eczane açıla- bılmesine olanak tanınmasının büyük bir hata olacağını \ urguladı. Halen yü- rürlükte olan yasada "Eczane açıla- bilecek yer, o bölgedeki halkın kul- landığı belediyelere ait ana cadde veya sokak üzerinde olacak; dış cep- heleri, müstakil kapıları yola baka- caktır" denildiğini anımsatan Tu- runç. değişikliğın sadece uluslarüstü sermayenin \e çıkar gruplarının istek- leri doğrultusunda yapıldığını savun- du. lstanbul Eczacılar Odası'na üye eczacılar. değişikliği protesto etmek için bugün Sirkeci Büyük Postane önünden bakanlığa telgraf çekecek. Lyuşturucu operasvonunda 3'ü yabancı uvruklu 8 kişi gözaltına alındı. (Fotoğraf: ALPER TURGL'T) 57 kilo eroin ele geçirildiİstanbul Haber Merke- zi - Narkotik Şube Müdür- lüğü ekipleri tarafından ya- bancı uyuşturucu kaçakçı- lanna yönelik yapılan ope- rasyonda. Polonyaasıllı Al- man>urttaşları Ûaldemar Josef Kolecki, Andreas Jerecznk \e Polonyalı ka- dın Danuta Krvstvna. 26 kilo eroinle birlikte gözaltı- na alındı. Operasyonu ge- nişleten polis. Alman- ya'dan kiralanan HE-ET 1870 plakalı kara\ ana\ ı ın- celemeye aldı. Polis. kara\an içindeki 26 kılolıık zula bölmesinin dışında 31 kiloluk bir böl- me daha bulunca eroının sa- hibi Zülfikar Özaslan'ın peşine düştü. Dedektifler- den bırı. kara\amn şoförü olarak yabancılarla birlikte buluşma yerine gitti. Kara- vanı takip eden polisin yap- tığı baskında Özarslan. İz- zet Kovun. Mehmet Ba- rak, Hazım lınıak \e Mehmet Çoban gözaltına alındı. Operasyonla ilgili basın açıklaması \apan ls- tanbul Emnıvet Miidiir Yardımcibi Naci Kumaş. uluslararası düzeyde temas- lara geçildiğini belirterek "Maalesef eroin yine Gü- neydoğu"dan elde edilmiş. Piyasa değeri milj arlarca lirayı bulan 57 kilo ero- inin ele geçirilmesinden sonra haber verdiğimiz Almanya'da özel zulası bulunan ve uluslararası uvuşturucu ticaretinde kullanılan 3 adet karava- na. Alman polisince el ko- nuldu" dedi. Öte >aııdan A\cılar'da \ ücuduna aşın dozda eroin enıekte eden 20 yaşlarındaki bir genç ınti- harettı. OKUR MEKTUBU 'Tünk filmleri gösterimden hemen kaldınlmasın' A-ay'ı görmek üzere İstıklal Caddesine çıktım. Maale- sef sadece bir sinema salonunda oynamaya ™ahkûm edıl- miş film kalkmıştı bıle. Münir Özkul'u seyredebıleceğım diye hevecanlı telaşım ve \akit ayırmam hıçbır ışe yaranıa- dı. Dığer filmler haftalarca oynamaya de\am ederken bu filmden eser yokru. Görevimiz Teh'like. Kurtuluş Günü. Şe_vtanca gibi saçma filmleri seyretmeye mahkûm edıldık. Ve bu. senelerdir süregelen bir senaryo. Amerikan sınema- sını ısrarla ızlertırme benanosu! Tüm olumsuzlara rağmeıı Türk sınemasınaemek vegönül veren ınianların yapıtlannı ızlemek istiyoruz. Çogul konuşuyorum. Çünkü. benını gıbı düşünen çok ın^an var. bılıyorum. FİLİZ ELM AN
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle