05 Temmuz 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
17 EKtM 1996 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA HABERLER Siyanürlü aftın He İZINIİR (Cumhuriyet Ege Büro5Su)-Si>anürİLJ\öniem- • erle .altın madeni işletilme- s i konusundakı düzenleme- I<enn ;gozden geçirilmesi ve ülkernizdeki altın işletmeci- lifi k.<.onusunun jncelenerek u»lusa3 çıkarlanmıza uygun hıale getirılmesı için 21 mil- luetvekiii tarafından TBMM Raşkanhgı'na ara^tırma önerg^M \erildı. TBMM'yeverilenaraştır- rna önergesinde. ülkemizde (cısa ve uzun dönemde ulusal çıkarlsn gözeten ulusai ma- dten polıtikasının bulunma- dığı \urgulandi. Millet\ekil- leri, B<ergarna Ovacık yöre- sindekJ köv Ienn \ e Bergama h.alkınsn endişeîerine yanıt \erecek hiçbircıddi çalışma yapılrnadan 8 \ıl süresince siyanüo" kullanılarak işlene- cek topraktan tonlarca si\a- nîir ve zehirli maddeler açı- g.a çıkaracak bir madene ış- letme izni \erildiginı bildir- diler. S3>anürlü\öntemle al- tın üretimindekı tehlikenin yalnızcasiyanürden ka\nak- lanmadığını. sivanürle\ıka- ma yöntemi sonucu kanser yapıcı agır metaller olan ar- senik. cha. kurşun gibi ze- hirli maddelerin açığa çıka- nlacagını anımsatan millet- vekilleri. "Bu maddeleratık barajında sı/ıntı olması du- rumunda yöre haJkına uzun yıllar bo>unca yeraltı sula- nyla ulaştınlarak insanlar \e diğer canlılar ile ekolojik denge üzerindeolıımsu* etki- ler yaratılabilecektir" de- diler TESK'ten partilere uyan ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Türkıye Esnaf\e Sanatkârlar Odası Ba^kanı Derviş Giinday. örgütün 4 milyon üyesi bulunduğunu vurgulayarak seçimlerde konfederasyonu destekleye- cek olan partiye ov verilece- gini söşledi. Sağ ve solda birleşme ısteyen Günday. "Şurma t* verilecek denü- digi zaman üyeJerimizin yiiz- de9O'ıuyar"dedı ANAPlı mılletvekilleri Ali Kemal Başaran. Miraç Akdoğan. Nejat Arse%en ve Selahattin Beyribey dün TESK'ı ziyaret etti. TESK'le ilgili tanıtım bri- finginden sonra konuşan Konfedera>yon Başkanı Günda>. tabandan parti ku- rulması içın baskı geldiğini sö\ledi. De\letin anayasa gereği, esnaf ve sanatkârla- rı koruyucu önlemler alma- sı sierektiğini belirten Gün- da\. Şoförler Federasyo- nu'ndan Türk Polıs Teşkila- tı Fonu'na aktarılan paranın azaltılmasını, bu paranın es- naf v e sanatkârlar içın kulla- nılmasını istedi. TESK ola- rak. sağdakı \e soldaki par- tilerin birleşmesi gerektiğini sö> leyen Gündav " Yartn se- çim istenecektin seçimden değişik bir tablo çıkacağını zannetmiyorum. Siyasileri- mü koltuk ka\gası peşinde. İleriki seçimlerde hangi par- ti konfederasyonumuza önetn veriyorsa onu destek- le\eceğiz~dedı. BM'ye 'mülteci' suçlaması ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)-Özgürlük \e Daya- nişrıa Partisı (ÖDP). lşçi Parisi (İP) \e bir grup de- motratik kıtleörgütü. Birleş- mişMilletler'in. Iranfı sığın- macılara "mülteci" hakkı ta- nırramasına tepki gösterdi. ÖD ? . İP. Çağdaş Hukukçular Deneği (ÇHD). Insan Hak- lanDerneği (JHD). Eğitim- Sen\ e Pir Sultan Abdal Kül- türDernegı temsılcılerinden olu^an girişim. BM'yi. sı>a- si ncdenlerle sorumîuluğunu yerm setirmemekle suçla- iı. Cemokratik kitle örgütle- ~i \: siyasi partı temsilcile- 'încen oluşan girişim. dün EJMMülteciler Yüksek Ko- ni>;rliöi önündeyapılanba- .nn Kiklamasında Iranlı sı- ^ınnacılann Maydanbuya- la içiincü bir ülke>e si>asi aiila;i olarak gitmek ama- nyliTürkke'debulundukla- ını ınımsattı. Açıklamada. ığnmacılann Iran'laTürki- •e 3ajinda yapılacak bir -in- an akasına " kurban gidebi- ^ce^leri \ urgulanırken Tür- •mnin As\a'dan mülteci .abJ etmemesinin insan akiınna aykırı bir uygula- nadduğusavunuldu. Şevket Kazan, Şevki Yılmaz'm kardeşini bakanlığa müşavir yapıyor Kazan kadrolaşma atağında• Türbanlı yargıçlarla ilgili hazırlanan sicil dosyasını HSYK'derı saklayan \ e bakanhkta geçici görevJe çalışan tetkik yargıcı İlhan Ayaz'ı asaleten atayan Kazan'ın. geçen yıl Akit gazetesi yazan Abdurrahman Dılipak'ı yargılandığı bir kitabından dolayı tek celsede beraat ettiren Mustafa Kutlak'ı da Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'ne atayacağı bıldirildi. • Kazan'ın. önümüzdeki günlerde görevden almayı planladığı Müsteşar Uğur İbrahimhakkıoğlu'nun yerine Teftiş Kurulu Başkanı Cengiz Yelbaş, Müsteşar Yardımcısı Ahmet Akyalçın ve Yüksek Müşavir Abdulvahap Erkan'ın adlan geçiyor. Aynca Personel Genel Müdürü Ihsan Erbaş. Ceza İşleri Genel Müdürü İhsan Akçin'in de görevden alınacağı belirtiliyor. EVİNGOKTAŞ ANKARA - Adalet Bakanı Şevket Kazan'ın, kadrolaşma atağı de\am ediyor. Vargıçlar. sa\cılar \e cezaevi miidürleri ile ilgiii hazırladığı sürgün kararnamelerinin ardından. geçen günlerde bakanlığın bazı üst düzey bürokratlannı görevden alıp yerlerine. RP'ye vakın bürokratlar atayan Kazan'ın, RP Rize Milletvekili Şevki Vılmaz'ın kardeşı .Aziz Vılmaz'ı bakanlığa müşav ir olarak alacağı öğrenildi. Türbanlı >argıçlar Hüha Gerçeker ve Emine Içar ile ilgili sicil dosvalarını Hâkimler \e Savcılar Yüksek Kurulu ndan saklayan \e bakanhkta geçici görevle çalışan tetkik yargıcı İlhan Ayaz'ın asaletini onaylavan Kazan'ın. geçen yıl Akit gazetesi >azan Abdurrahman Dilipak'ı. yargılandığı bir kitabından dolayı tek celsede beraat ettiren Mustafa Kutlak'ı. Ceza İijleri Genel Müdürlüğü'ne tetkik >argıcı olarak ata>acağı bildirildi. Kutlak. şikâyet üzenne Istanbui'dan Bursa'ya tavin edilmiştı. Kazan. geçen hafta içinde yaptığı minı operasyonda. eski bakan \lehmet Ağar tarafından Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'ne atanan CemalSahir Gürçay ile Se>17 Okta> dönemınde Müsteşar Yardımcısı olan İrfan Bacaksız'ı görev lerinden almıştı. Kazan. Gürçay'ın venne RP'ye yakın oldugu >avlanan Kırıkkale Cumhuriyet SavciM Hiise\inTurgut'u. Bacaksız'ın verine de \ üksek mü^av \r Bekir Yıldız'ı atamıştı.Kazan'ın. önümüzdeki günlerde görevden almayı düşündüğü müsteşar Iğur İbrahimhakkıoğlu'nun verine, bakanlık çevrelerinden ahnan bilgiye göre Cengiz \elbas. Müsteşar Yardımcısı Ahmet Akvalçın ile v üksek müşa\ ir Abdulvahap Erkan'ın adlan geçiyor. Kazan'ın. avnca Personel Genel Müdürü İnsan Erbaş. Ceza İşlen Genel Müdürü İhsan Akçin. Kanunlar Genel Müdürü Uygur Aktalay. Hukuk İşleri Genel Müdürü Faruk Bal ve müsteşar vardımcısı Hüseyin Karakuliukçu'yu da önümüzdeki günlerde görevden alacağı öne sürüldü. tpekçi davasına devam edildi MiJJivet Gazetesi Genel Yaj-ın \ önetmeni \e Başyazarı Abdi İpekçi'nin öldürülmesi evlemine "isTirak" suçundan idamı istenen Oral Çelik. ikinci duruşmada da bombalı suikast sonucu \aşamını vitiren gazetemiz yazan Lğur Mumcu'\u suçladL İpekçi cinayetine kanşmadığını. 12 Eylül öncesindeki sağ-sol çatışmaları vü/ünden adının bu ola>a karıştınidığını öne süren Çelik -Bu adam (Lğur Mumcu), bu olaydan para kazanmak. rekJamını vapmak için benim adımı ortaya arti" dedi. Bu arada dün bazı tele\iz>onlara çıkan \e güvenUk nedeni\ le ismi ile yüzü gizlenen yeni bir tanık. Abdi İpekçi öldürülürken Mehtnet Ali Ağca'nın \anmda Oral Çelik'i gördüğiinü iddia etti. (Fotoğraf: HATİCE TL'NCER) Memurlar sokağa çıkıyor Kamu çalışanları 19-20 ekim günleri zorunlu tasarruf ve nemalar için ANKARA (Cumhuriyet Biirosu) - Calışanlar, zo- runlu tasarruf kesintileri ve nemalann ödenmesi için Kamu Emekçileri Sendika- ları Konfederasyonu'nea (KESK) 19-20 ekim günle- rinde çeşitlı illerde düzen- lenecek olan "Ekonomik ve Demokratik Haklar" mitingi) le alanlara ınecek- ler. Başkentteki mitine. Türk-lş ve DİSK'in Anka- ra şubelerinin katılımı>la gerçekleştirilecek. Sam- sun'daki mitinge isevalilik izın \ ermedi. REFAHYOL hükümeti. Cumhurbaşkanı Sülevman Demirel'in zo- kmMV8mrvm^m sınden sonra oınKrraKp ödenmestf kdnufeunda" rrer- hangi birçalışma yapmaz- ken; çalı>anlar. zorunlu ta- sarruf ve nemalann öden- mesi için -Ekonomik ve Demokratik Haklar" mi- tingi gerçekleştirecekler. KESK'ten yapılan açık- lamada; Istanbul. Ankara. Izmir ve Antal>a 19 ekim cumartesi günü; Kocaeli, Mersin. Bursa. Trabzon. Zonguldak \e Dnarba- kır'da 20 ekim pazar günü miting düzenleneceği bil- dirildi. Türk Mühendis ve Mi- mar Odalan Birligi (TM- MOB)de 11 ilde düzenle- necek mıtinglen aktif ola- rak destekleme kararı aldı. Ankara da Tandoğan'da \apilacak mitins*. Türk-İş. blSK \e KESK'e bağlı sendika şubelerinin katılı- mıyla gerçekleştirilecek. Miting Tertip Komıtesı adı- na dün yapılan açıklama- da, Ankara'daki şubelerin. "zorunlu tasarruf ve nema- larfa ilgili üst örgütleri ha- rekete geçirerek. ortak bir mücadcif alanı oluşturul- masınr hedeflediklerı bil- dirildi. Açıklamada, hükümetin. zorunlu tasarruf ve nema- lann geri ödenme.vi konü- sunda öne sürdüğü "Kay- nak yok" gerekçesinın ka- bul edilemez olduğu kay- dedildi. Bu gerekçenin. "suçu kabullenmek \e emekçilerin parasının üstü- ne >atmak" anlamına gel- dıği belirtılen açıklamada. şöy le demldi: "Şimdidesi- vasi iktidar, mgulamanın a> nen sürdürüleceğini söy- lüvor. Bu. so\ gunun, gaspın sürdürülmesi demektir. Si- vasal ikfidar emekçiden alıp serma>e>e \edirmek için veni planlannı günde- eylem yapacak me getirmektedir. İkinci kavnak paketinde açıklan- dığı gibi SSK \e Emekli Sandığı'nın satılması he- deflenmektedir. Emekçile- rin alın teri ile oluşturulan bu kurumlann ga>ri men- kullerinin satimından elde edilecek gelirle zorunlu ta- sarruf ve nemalarımızın ödenmesi planlanmakta- dır." Bu arada Samsun Valili- ği mitinge izin vermedi. Bunun üzerine DİSK Kara- deniz Bölge Temsılciliği. valiliğebaşvurarakaynı ad altında pazar günü miting vapmak içın izin istedi. SEKA ve DM0 Toplu iş sözleşme süreci başhyor ANK.ARA (Cumhuriyet Biirosu) - Selüloz Iş Sen'dı- kası şube başkanları. yann yapılacak Başkanlar Kuru- İu'nda SEKA ve DMO'da başlatılacak toplu iş sözleş- mesi için önerilerini suna- caklar. Selüloz-Iş Genel Başkanı Mithat San. fz- mir'deki Kaplamin AŞ dı- şında bu v ıl içinde başlatılan toplusözleşme pazarlıkla- nndan sonuç alınamadığını bildirdi. San'nın verdiği bil- gilere göre. diğer ışyerlerin- de toplusözleşme sürecinde gelinen aşama şöyle: Elazığ Eltaş AŞrTarafsız arabulucu süreci de aşılma- sına karşın uzlaşma sağlana- madı. Korsel AŞ: Anlaşma sağ- lanamaması üzerine grev uvgulama kararı alınması aşamasına gelındı. Çorum Çopikas:Görüş- meler sürüyor. Doğan Kâgıt AŞ: Işvere- nin. mahkeme tarafından reddedılen yetki itirazı için temyız ıncelemesi yapıyor. Yargıtav'ın kararı bekleni- yor. Camiş Ambalaj Sanayii: 24 Ekim 19% tanhinde grev kararı aiınacak. VikingKâğıtAŞ: Tarafsız arabulucu raporu beklenir- ken. işverenin yeni bir gö- rüşme talebinde bulunduğu bildirildi. Kartonsan, İpek Kâğıt ve Sanipak:3 ışverindede vann grev karan ve 6 işgünü son- ra da grev uygulama karan aiınacak. KALİTE, KONFOR VE GUVEN İÇIN FIRSAT KAMPANYASIY E T S A N C O I N T R A K O M B İ Doğalgaz konusunda uzman Yelsan'dan kişisel kullanımınız için ideal çözürrı; Yetsan Cointra Kombi.Yüksek performansı ve üsfün kalifesiyle, füm dünyac'a tanınan Cointra kombileri, hesaplı fiyatları ve uygun ödeme koşullarıyla Yefsan bayilerinde. ~cmm CİHAZ TİPİ YSP'C YETSAN - COİNTRA Bacalı Pılotlu YSO/C YETSAN COİNTRA Bacalı Elektronık YSHP/C YETSAN COİNTRA Hermetık Pilotlu YSHO/C YETSAN COİNTRA Hermetık Elektronık KAPASİTE (kcal/h) 20 000 20 000 20 000 20 000 PEŞİN FIYAT 74.750 000 95 450 000 106 260 000 115 000 000 1 PEŞİMAT + 5 AY TAKSİT AYLIK TOPLAM 15 500 000 19.125.000 21 500.000 23 000 000 93 000.000 114.750 000 129 000.000 138 000.000 1 PEŞİNAT + 7 AY TAKSİT AYLIK TOPLAM 12.600 000 15.250 0 0 0 1 7 Û 0 0 0 0 0 18 400.000 100.800 000 122 000.000 136 000 000 147 200 000 Zamar saatlı rnodellenmız mevcuttur Kampanyamjz 3010 1996 tantone kaüar geçer/ıdrr Sutampanya25 Mayıs 1994 gün ve 21940 sayılı resmi gazetede yayınlanan Sanayı ve Tıcaret Bakaniığı Tuketıcının ve Rekabeîın Korunması Genel Mudürluğunun TRGKM -94/2-3 Tebltğı ne uygundur. Fıyatfara KOV öahıl olup, ayiık %1Q basttfaız uyguianmştr " H E S A P t l K A L I T E " Y E T S A N D O Ğ A L G A Z I S I S İ S T E M L E R I Istanöuı Av-upa 'ates 3o Mud Nsant» Cad Nc 58 Karakey 80O3O Tf !>2?^2S3«00l1flW c alıs 3l2t2 29312 09-25" 96 1S IslanDul Anacolu ı^alıas. Bûı Mud 'nûnu Cac T urapoQlu Sk N 4 Hamıdıyç Yazgsn 'ş Mrft K: Teı £11216, 3631H9 363 1: 54 f»s 0C2t6- 369 8? 15 Erskişe^-r Bci Mur Kuîahva ^aö ND6 7 EsKişerıf I« 0(222)22! 22 17 Afita'3 Böl Wud G32ı Musöfa Kemal 8ulv No 90,'A Maltepe 0657C A^kara Te< 0l3î2ı23O60 66-67Fate M12'231 56 52 Ada'-aSol M'jO ÇmartıZıyaPaşaB.lvar-Nc110 Adaıy Tel «322135950 46 Faks 0ı322, 352 77 J0 Smır K i MıJ Ege Tıcaret I; Merteı 12CJ7 Sokak No 1 YenjeHr 3£1 '0 (rmr Teı 0(232 • 433 61 0B Paks 3ı232 457 « 4 9 İSTANBULAVHUrA TAKJUI (O 212) EMngu : n 3Î2 3a 89 KÖIe > 1 «9 D U 58" M &5 ; "- - - 3 ö 75 05 San-3 * ' E-CS. 3^: 553 36 S 2svti-fr.f- 30 *vc»ff : EpMon " : !« •" •; ^ ş ' : ScHfM*s .ı: G4hwtir 503 i ' a Arciaf 1 Ywdm Inş. 223 23 85 'a-acya 1 Owy c "3 4£ T e4-"<''« ! ÇaHUrt 55~ Î9 X ^-#yef . OMIB H I 2İ3 35 3' fSTAMIUL AHADOİU YAKASI (O 216] I- K 02 Jn juntta -~ ^ C üTi-a-n« - Arksdya X<2 2İ 26 3o • Gur HOh. .-afii' 6S Fgıer.T^ " Tapı Hûh Î -z-, Od»fcç.122 S9 <os* 3 t Mûh. ,: 2S216« 88 :* HWfc r>^ Anh«r Mûh . AMfcsoy ; r Std Ist Ahdtna Muft lot»ç .-" B K ırHuh AH&Müh -- -._ - " . AIUI .- - \ f ALOVA (O 224) S«M B-ı ^3 6 ' 96 69 <cei Aktaş MO> i '-5 . Hİn T*. .3^ 5: &5 Jus l Kor.y T ZONttUUUK {0 372) Oûndsr 25* I ÇtMrwy*> 3C2 J3 3- S KatMO, ı EflsH A OZEL GERCEK İSERVIS ARAYIŞ TOKTAMIŞ ATEŞ Vakıf Univepsiteleri Geçenlerde Reyhan Erkenci adında genç bir okurumdan ilginç bir mektup aldım. Mektup özel ol- makla birlikte, başka okurlarımdan ve arkadaşla- nmdan da çok sorulan kimi noktalara değiniyordu. Önce bu değerli okuruma telefon etmeye ya da mektup yazmaya niyetlendim. Fakar yanıtlanması "gereken" bir dosya dolusu mektup dururken, bu arkadaşa öncelik tanımanın. mektup bekleyen di- ğer okurlarıma haksızlık olduğunu düşündüm. ina- nın bir yıldır bekleyen mektuplar var. Ve sonunda; önce mektubu, sonra da yanıtımı köşemde yayım- lamaya karar verdim. Böylece pek çok okurumun kafalarındakı sorulan yanıtlamış olmayı da umut ediyorum. "Değerli Hocam; Bundan önce birçok kez size çeşitlı konularda yazmayı düşünmüştüm. Hele 07.01.96 tarihli 'Öze- leştiri ve Üniversiteler1 başlıklıyazınızı okuyunca ke- sin karar verdim. Kafamda beliren soru işaretleri- ni, bana ters gelenleri sizeyazacak ve aydınlatma- nızı bekleyecektim. Ancakbirazihmal, birazduşün- celerimi yazıya dökmedeki yetersizliğim, biraz da yazı yazmadakı beceriksizliğim buna engel oldu. En önemlısı de sızın gibi bir aydının, bir hocanıft yap- tıklarını ben nasıl eleştirebilırdim? Yaptığınız her şeyin mutlaka sağlam bir dayanağı olmalıydı. Ancak geçen günlerde gazetelerde 'reklamla öğ- renci arayan' bir özel üniversitenin reklamını gör- düm. Öğretim kadrosunda sizın ve sizin gibi birçok değerli hocanın ısmı vardı. Üzüldüm, bumumun direği sızladı. Bir üniversitenin (genel olarak bütün eğitim kurumlarının) reklamla öğrenci (..müşteri de- mek daha mı doğru olur?) toplamaya çalışmasını bir türlü içime sindiremezken bu işe sizin ve dığer- lerinin de isimlerinizin karıştığını görmek, sındırim sorunumu iyice arttırdı. Hocam, siz bunu sindire- biliyormusunuz? Yanıtınız evetse, aydın kişiliğiniz- le, düşüncelerinizle şimdiye kadar çizmiş olduğu- nuz tabloyla çelişmiyor musunuz? Hocam. benl.Ü. SBFIşletme'demastıryapıyo- rum. Pazarlama hocamla bu konuda tartışmıştık. Pazarlama hocam, eğitimin özelleştirilmesinın ya- rarlanna inanan bir insan. Bilkent vb. 'nin yıllık üc- reti 5.600 dolarmış. Bu parayı da çalışarak kaza- nacakmışım. Ona nasıl bir ış önerdiğini sorduğum- da doyurucu bir yanıt alamadım. Sizin bir önenniz varmı? Ben bunu, beceremedim; ailemin olanak- lan da kısıtlıydı ve '84 yılında girdiğim I. Ü. Fen Fa- küttesi Matematik Bölümü 'nden çalışmak için ay- rılmak zorunda kaldım. Nerede kaldı özel ünıversı- te, yılda 5.600 dolar? Şimdi 30 yaşındayım ve ken- dimden neredeyse 10 yaş küçük/erle aynı sırayı paylaşıyorum. Amayine de şanslı sayılırım. Çünkü 30 yaşında da olsa bu fırsatı yakaladım. Ya bunu da bulamayan diğerleri? Pazarlama hocam, devlet üniversitelerinde bir doçentin saatücretınin 110.000 TL cıvarında oldu- ğunu söyledi ve buparayla ders veren birhocadan ne kadar verim alınabileceğini anlattı. Ama özel üniversitelerde ders ücreti bu rakamın kim bilirkaç katıdır, değil mi? Hocam, şimdi izninizle, yaklaşık ikiyıl önceki ya- zınıza dönüp özeleştirilerinize haddim olmayarak eleştiriler getirmeye çalışacağım. Yazınızın bir ye- rinde şöyle diyorsunuz: 'Özel bir eğitim kurumu olan ISlS'te akademik kurulda yer almam. kimi dostlarım tarafından hâlâ yadırganıyor. Yahu sen paralı eğitime karşı değil miydin? Orada ne anyor- sun, diye soruyorlar. Kırk kez yazdım. Bir daha ya- zayım. ISlS'te özgür bir ortamda eğitim yapılıyor. Server Tanilli'nin Uygarlık Tarıhi, YÖK üniversite- lerinde yasak. Orada o okutuluyor. Ben paralı eği- time hâlâ karşıyım. Eğitimin tümüyle parasız olma- sından yanayım. Ama gidişat karşısında aciz kalı- yoruz.' Hocam, bu sizce yeterlı gerekçe mi? 'Gidişat karşısında aciz kalmak' teslimiyetçilik değil midir? Neden Uygarlık Tarihiyasak olan diğerlerinin YÖK ünıversıtelerine sokulmasının savaşımmı vermıyor- sunuz? Verdik, ama olmadı mı diyorsunuz. Ben pek ikna olmadım. Devam edelim: 'Eğitimdedengesizlik. daha ilko- kul öncesinde başlıyor. ilk ve ortaöğretimde para- sı olan ve parası olmayan öğrenciler arasında öy- lesine uçurum yaratılıyor ki; zaten yükseköğretim aşamasında, iyi üniversitelere girenler, parası olan ailelerin çocukları oluyor. Sonuç olarak. onlarda bi- zim çocuklarımız. Bu arada fukaralık çemberini kı- ran tek tük öğrencileri de tarikatlar kapıyor.' Peki, bu uçurumun derınleşmesine birkazma da siz vurmuş olmuyor musunuz? İBÜ ve dığerlerini ödeyebilecek olanlarla yoksul kıtleler arasındaki uçurum, verdiği eğitimin niteliği ne olursa olsun, bunların çoğalmasıyla daha da derinleşmeyecek mi? Aşılamaya çalıştığınız kardeşliğı, hoşgörüyü düşmanlığa çevirmeyecek mi? 1 Mayıs'ta Kadı- köy'de yaşanan olaylara, siz ve diğer aydın yazar- lar tarafından gelir dağılımındaki bozukluk, kıtleler arasındakiuçurum gerekçe olarakgösterildi. Bu tür oluşumlara şiddetle karşı çıkmasını beklediğimız sizler, değil karşı çıkmak. neredeyse haklılığını sa- vunuyorsunuz. Biliyoruz, defalarca yazdınız, tanı- mını yaptınız, hoşgörüden yanasınız, uzlaşmacısı- nız. Ama bu yükselen değerlerle ve temsilcileriyle de uzlaşma hakkını veriyor mu? Marksist ideoloji- de buna oportünistlik denir mi hocam? Bilemiyo- rum, aydınlatırsanız sevinirim. Hocam, siz de okumuşsunuzdur, 02,10.1996 ta- rihli Cumhuriyet'te İzzettin Önder, "Eğitim Hakkı' başlıklıyazısının biryerinde, 'Metalaşan eğitim hiz- metieri, bu arada özellikle de üniversiter eğitim. kendi öz nıteliklerinden uzaklaşmaktadır' d/yor. Siz ne diyorsunuz? Aynı şekilde 03.10.1996 tarihli Or- han Bursalı'nın 'fçı Boş Gövdeler' başlıklıyaz/sına da verecekyanıtlannızolmalı. BenSayın Bursalı'nın sözünü ettiği 'göç'ün sonuçlarını düşünmek bile is- temiyorum. Hocam, haddimi aştıysam sizden özür dılerim. Ancakbunlaruzun süredirkafamı kurca/ıyor. Bu tip oluşumlarla eğitim sorununun çözüleceğine, eği- timin özgürleşeceğine nasıl inanırım ve sizböyle bir oluşumda nasıl yer alırsınız? Anlamaya çalışıyo- rum. ama aklım almıyor. Yardımcı olur musunuz? Saygılarımla, Reyhan Erkenci" Sigara içenler! Bugün kendinize değerii bir fırsat verin: Sigarayı bırakın. TÜRK KALP VAKFI Tel.: (0.212) 212 07 07 (PBX) 10 Hat Faks: (0212) 212 68 35
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle