03 Temmuz 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
17 EKİM 1996 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER 11 Macaristan Cumhupbaşkanı Türkiye'de •ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel. Türkiye ve Macanstan'ın sahıp olduklan özel coğrafı konıımlan nedenıyle benzer sorumluluklan üstlendıklennı bildirdi. Macaristan Cutnhurbaşkanı Arpad Göncz. resmı bir ziyareı ıçin dün Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanı Demirel. düzenlenen resmi karşılama törenınde yaptığı konuşmada. ıki ülkenin dostane ılışkiler içinde olduğunu belırterek Macar Cumhurbaşkanfnın ziyareti ile ışbırlığı olanaklannın arttınlacagını kaydetti. Macanstan Cumhurbaşkanı Göncz de ikı ülkenin uzun bir dönem ortak tarıhe sahip olduklannı belirterek "Birbirimızin ne demek istedigıni çok ivi anlıyoruz" dedi Mkrayna'dan NATO'ya davet • MOSKOVÂ(AA)- NATO'nun genişleme planlanna karşı Rusya'nın. BDT ülkelerini ortak askeri ve siyasal politikalarda buluşturma çabasına. Ukrayna darbe \urdu. Ukrayna Devlet Başkanı Leonid Kuçma. "NATO'nun. Doğu \e Orta Avrupa vönünde genişlemesine karşı değiliz" dedı. Kuçma, Yugosla\ ya Parlamento Başkanı Redoman Bozoviç ile dünkü görüşmesi sırasında yaptığı açıkiamasında "Ülkesinin, NATO'yu. Avrupa güvenliginın etkili bir kurumu olarak gördüğünü" • de belirrti. Gebele üssü kapaölmıyor • BAKÜ (A.\) - Azerbaycanda eski SSCB dönemınden kalma Gebele Üssü'nün. 15-20 yıl daha işletileceğı bıldirildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Müşaviri Nurettin Sadıgov yaptığı açıklamada. Gebele Radar Üssü'nün kapatılacağı yolundaki hâberlerm asıtsız olduğunu belirterek "Gebele üssü. Rusya'nın güvenliğı açısından büyük önem taşıyor" dedi. Yolcular uçaklarını kendileri ittiler • LONDRA (AA) - Personelın gre\e gittiği Roma Ha\aalanı"nda. tngiliz Havayollan British Airvvayse ait bir uçak. yolculan tarafından itilerek piste cıkanlabildi. British Airvvays sözcüsü yaptığı açıklamada. zaten bir saat gecıkmelı Boeıng 737 tipi uçağın. pist personelinın gre\de olması nedeniyle 4 ila 5 saat daha gecikme tehlikesiyle karşı karşıya kaldıgını. bunun üzerine >er personeli ile uçak mürettebatı ile bırlıkte yolculannda yardımı ile uçağm piste çıkanldığını söyledi. Kâbil'in kuzeyindeki çatışmalar, ülkenin batı ve güneybatısına sıçradı. Özbekler hareketlendi TalebanKâbiPe askeryığıyor• Bagram hava üssünün düştüğü yolundaki haberleri yalanlayan Taleban, güneyden KâbiPe savaşçı taşıyor. Dış Haberier Senisi - Afganistan'da devrik Rabbani hükümeti güçleriyle ül- kenin üçte ıkisinin kontrolünü eline geçi- ren Taleban mılisleri arasındaki çatışma- lar batı \e güneybatıya doğru yayılıyor. Rabbani hükümetıne asken destek vere- ceğını açıklayan Özbek General Abdül- raşit Dostum'a bağlı güçler de harekete geçerek Kâbil yönünde ilerlemeye başla- dılar. Çatışmalann Iran sınınndaki Herat ve Farah eyaletleri ile orta batıdaki Ghor eya- letlerine yayıldığı bildırildı. Ancak dev- rik hükümetin karşı saldınsına Taleban da şiddetle direniyor. AFP'nin haberine göre Taleban mılislenn hükümet güçleri- ni 2 saat süren bir karşı saldın sonunda kuzey otoyolunda &-10 kilometre geriye püstürttükleri bildirildi. Bu arada, Tale- ban kuvvetlerine baglı uçaklar dün sabah Cebel Sarac kentinde devnk hükümet bır- liklerine aıt mevzılen de bombalamaya başladılar. Iki bombanın devrikhüküme- tin askeri lideri Şah Mesut'un üssünün yakınlanna düştügü. bir ev in hasargördü- ğü. ancak yaralanan olmadığt kaydedildi. Taleban güçlennin kuzeydeki Pervan bölgesinın başkentı Çankar'a 3 gün dü- zenlediği bombardımanda. 9 kişinin öldü- ğü açıklandı. Çankar Hastanesı kaynak- lan, Taleban'm hava akını sırasında ölen- ler arasında 4 çocuk bulunduöunu bildir- diler. Öte yandan. Önceki gün Rabbani hü- kümetine askeri destek vereceğini açıkla- yan Özbek General Abdül Raşid Dos- tum'a baglı güçlenn Salang tünelmın gü- neyıne doğru harekete geçtiklen ve Kâ- bıl yönünde 40 km ılerledıkleri bildirildi. KâbiI'deki kaynaklann v erdiği biIgıye gö- re ülkenin kuzeyine giden ana yolun geç- tığı Salang tünelinı aşan General Dostum kuvvetleri. Kâbil'in 77 km kuzeyindeki stratejik Cebel Saraç kentı dolayında bu- lunuyor. Devrik hükümet birlıklerinin. başkent İlk günlerin şaşkınlığını üzerinden attıktan sonra dirvnnıeve başla\an Taleban, yeni cephelerin açılmasıyla • eniden zor dunıma düştü. Savunma bakanı oldu Dostum sıkı pazarlıkçı Dış Haberier Servisi - Afganistan'ın devrik Devlet Başkanı Burhaneddin Rabbani'nın. Özbek General Raşid DostunTu Savunma Bakanlığt görev ine getirdigi ve Özbekler'e kuze>de daha fazla özerklik venlmesıni kabul ettıği bildirildi. Merkezı Londra'da bulunan El Hayat gazetesı, Rabbani'nin. Dostum'la başkent Kâbil'in kuzevındeki Pul-e-Hamri kentinde. önceki gün bir anlaşma imzaladığını yazdı. Söz konusu anlaşmada. Dostum Savunma Bakanı tayın edildı ve Özbekler'e kuzeyde daha fazla özerklik verildi. Anlaşmada aynca Dostum'un. Rabbani'nın devrik hükümetini tanıdığı kaydedildi. Rabbani'nin. Taleban'ı. "Kâbil'den derhal çekilmeleri aksi takdirde kentten çıkanlmalan için gerekli önlemlerin alınacağT yolunda uyardığına yer venlen haberde. Rabbani'nin Kâbil'de kan dökülmesıni istemediği de belırtıldı. El Hayat, eski başbakan Gülbeddin Hikmeryar'ın ıse. Taliban'ın Kâbil'i ele gecirmesinden sonra oluşan yeni ittifak konusunda bazı Kâbil'in kuzeyindeki Bagram Hava Üs- sü'nü ele geçirdikleri haberi ise Taleban tarafından yalanlandı. AFP'nin bölgede- ki muhabiri. devrik hükümetin askeri ko- mutanı Ahmed Şah Mesud'a bağlı iyi si- lahlanmış yüzlerce askerin, dün sabah er- ken saatlerde üsse girdıkleıini bildirmış- tı. Taleban. devrik hükümetin komutanla- nndan Ahmed Şah Mesud'un ~Ya Kâ- bil'i terkedin va da kan dökülür" şeklın- deki ültımatomunu reddetti.Entbrmasvon Bakanı Emir Han Mutakı yaptığı açıkla- mada, bu ültımatomun bir önemı bulun- madığını ve Kâbil'i savunmak ıçın yeter- li birlikleri olduğunu söyledi Kâbil'de ba- nşın hüküm sürdüğünü ka>deden Muta- ki, bir propaganda olarak nitelendırdigi ültimatomun, Taleban'ı etkılemeyeceği- ni kaydetti. Taleban örgütü, Kâbil'in savunmasını güçlendirmek amacıyla bölgeye yığınak yapıvor. Kâbıl Radyosu'ndan yayımla- nan açıfclamada, yüzlerce gönüllünün. olası bir saldınya karşı ülkenin güneyin- den Kâbil 'e akın ettigi belirtildi. Taleban kaynaklan tarafından yapılan açıklama- da. güneyden Kâbıl'e düzenli olarak as- ker sevkiyatı yapıldığı da ifade edildi. Bu arada, Iran yönetimi, Taleban "a yö- nelik muhalefetinı açıkça ortaya koyarak başkent Kâbıl'deki büyükelçilikte görev yapan bütün dıplomatlannı çekti. Iran res- mi ajansı IRNA'nın haberinde, Iranlı dıp- lomatlann Kâbıl'den çekilmesi karannın, İran'ın Taleban'a muhalefetınin açık bir ifadesi olduğu kaydedildi. Dostum-Taleban görüşmesi Afganistanda Özbek General Ab- dülraşid Dostum'un, Taliban yöneti- mının Dışişlen Bakanı Molla Mu- hammed Gaus ile görüştüğü bildiril- di. Afgan kaynaklann verdiği bilgiye göre. görüşmeye Pakistan Içişleri Ba- kanı Nasrullah Babür ile Şii Hizb-i Vahdet partisi lideri Kerim Halili de katıldı. Mezar-ı Şerif'in dışındaki Kala-i-Cengi'de yapılan ve 4 saat sü- ren görüşmelerde, ülkenin siyasi ge- leceği konusunda çalışmalar yapacak birkomisyonun kurulması önerisinin, yannelealınması kararlaştınldı. Bu- nun, Taliban ile Dostum arasındaki ılk üstdüzey görüşmeolduğu bildıriliyor. Dostum'un. Rabbani hükümeti ile ıt- tıfak yapması üzerine Pakistan. Afga- nıstan'dakı karşıt gruplar arasında banş görüşmelerı yapılması önensınde bu- lunmuştu. BREZtLYA'DA VAHŞET Cinsel organ cinayetine tepki Dış Haberier Servisi - Oğulları Brezilya'nın en kor- kunç cinayetler zıncirinin kurbanlan olan Brezilyalı an- neler, uzun zamandır adalet peşınde koşuyor. İnsan Hak- lan Komitesı'nde gerçekle- şen özel bir duruşmada, Amazonlardaki Para eyale- tınden gelen anneler. federal hükümete 1989-1994 yıllan arasında gerçekleşen çocuk kaçırma v e hadım etme olay- larını çözme çagnsı >aptı. BrezıK a'da sekız erkek ço- cuğu öldürülmüş, dördü tes- tısleri kesildikten sonra sağ kalmıştı. Beş çocuğun hâlâ kayıp olduğu ve son dört yıl- dır ise dokuz başarısız çocuk kaçırma gınşiminde bulunul- duğu belirtiliyor. Öldürülen 8-14 yaşlan arasındaki er- kek çocuklann hepsi de yok- sul ailelenn çocuklanydı ve kesilen cinsel organları bulu- nanamıştı. Yetkilıler ışlenen bu suçlann kara büyü kurban törenlen. uluslararası yasadı- şı cinsel organ ticareti ya da Amazon bölgesındekı btrsa- pık çetesini düşündürdüğünü belirtiyorlar. Olaylarla ilgıli olarak 1994 yılında yedi kişi tutuklanmış, ama 0 günden beri davada bir ılerleme sağ- lananamamış ve şüphelilerin çoğu delil yetersizlığinden bırakılmıştı. Sanıklann ikisi doktor. ikisı eski polis me- muru ve biri de eski bir ulus- lararası organ ticareti sanı- ğıydı. Tanıklar doktorlardan birinin bir kara büyü ayinine katılmış olduğunu söyîemiş- lerdi. Para'dakı polis soruş- turması ise büyük ölçüde ye- tersiz kalmış ve kurbanlann aileleri ve yerel basın polıs- lerin işin içinde olduğu suç- lamasında bulunmuştu. Federal hükümet yetkilıle- ri, tnsan Hakları Komıs>o- nu'na yaptıklan açıklamada, Para polisinin tanıklan sor- guya çekemediğini. kayıpla- nn kayıtlannı tutamadığını, başlıca şüphelılere karşı da- va açabılecek yasal dayanağı sağlayamadığını belırttiler. Sandinista cephesinin başkan adayıeski Nikaragua lideri Daniel Ortega, artık seçmenlerin karşısına geriUa üniforması iledeğil, beyaz gömleğiyle çıkı\or. Iş dünyasında Sandinista korkusuDış HaberierServisi-Nikaragua 'da önümüzde- ki pazar günü yapılacak başkanlık seçımlen ön- cesinde yapılan kamuoyu araştırmalannın soicu Sandinista Cephesi'nin seçilme olasılığının yük- seldığını göstenrfesıyle kaygılanmaya başlayan ışadamlan. Nikaragua halkına. Sandınıstalann ış başına gelmesinı önlemek için bırlik çağnsı yap- tı. En büyük ışadamlan örgütü Özel Girişim Yük- sek Konscvı (COSEP). seçmenlenn sağcı aday AmoMoAİeman'a oy vermesını ıstedı. COSEP ta- rafından yapılan açıklamada. Sandinista Cephe- si'nin özel sektörün. yabancı ve ulusal yatmmcı- lann gerek duyduğu güven ortamını sağlayama- yacaöı belirtildi. Konsey. Sandinista hükümetının '1979"- 1990 arasındaki' Sovyet ve Küba destekli yönetimi döneminde özel mülkıyete el koyarak ve planlı bir Marksist ekonomı uvgulavarak verdiği zaran anımsatarak bir Sandinista hükümetinin ka- bul edilemez olduğunu bildirdi. Son yapılan kamuoyu araştırmalan Sandinista Cephesi'nin adayı eski Başkan Daniel Ortega Sa- avedra'nın. Aleman'ın 2 6 puan önüne geçtiğini ortaya koyuyor. Sandinıstalar, kendilerini ılımlı. özel sektöre ve serbest piyasaya karşı olmayan bir merkez sol parti olarak konumlayarak partının ra- dikal sol ımajını yumuşatmaya çalışıyorlar. vvashington Doğalgaz anlaşması yürümez VVASHINGTON (AA)-ABD, Türkiye ile tran arasındaki doğalgaz anlaşmasının gerçekleşebı leceği ne inanmadığını bildirdi. ABD Dışişlen Bakanlığı Sözcüsü Nkholas Bumsdün vaptığı açıklamada. Türkiye ile Iran arasındaki doğalgaz anlaşmasının yaşama geçecegine inanmadıklannı ifade etti. Bums, Iranlılar'ın imza törenlerini çok sevdiklerini. ancak törenlerin ardından somut hiçbir gelişmenin >aşanmadığını kaydetti. Nıcholas Burns "Başka ülkeler gibi, Türkiye ile de durum böyle olabilir" dedi. Iran ve Libya ile ılişkilenn. Amerikan yasalannı ıhlal edip etmemesi konusunu Ankara ile konuştuklannı da belirten Burns "Libya bir terörist ülkedir. Tiim BM üyeleri, Libya'ya karşı uygulanan vaptınmlara uvmalıdır"" dedi. TURKOGLU GRUBU "DEMİRDE SÜPERMARKET" HARDOXve WELDOX LEVHA SAÇLARI İÇ ANADOLU YETKİLİ BAYİİ HARDOX: Aşınmaya dayanıklı levha saçlar- WELDOX: Esnemeye dayanıklı levha saçlar TÜRKOĞLU GRUBU MRK.: 32. Sok. No: 65-67 OSTİM - ANKARA TEL: 0.312. 385 32 83 - FAX: 354 17 97 I N G I L I ZC E A L M AN C A •14 KİSkİK «illl*IMH *6lum.4sİTS«. •ToVL.rccNrr.nrr •HUVUUIMA v r c r r ı?rm#A istıkiai Cad 81/1 TtAlL, İLUnA Beyo^iu-IST Seylhat Acentası tei-0212 249 5211Fax. 0212 293 20 76 Cumhuriyet Bayramı'nda ASSOS •OTBTB fNSİLİZCC VE ALMAM4M RAZHH.KI l t *YM unıruutTAOKUL VI LİSntLI DILTEMDİL ÖĞRETİMİ BİZİM İSİMİZ I M L M U TJUtfHLERl OONDÛZ-AKSJUİ 1 7 . 14 - 21 MAFTA SON» : 5 . 12 • 19 DİLTEM INTERNETTE lnternet'le bilgi alabilir ve kâyıt olabilirsiniz 25-29 Ekim Assos'un tam zamanı... 4 gece, ulaşım, Assos Akropol gezisi dahil kişi başı * Terrace Motel YP 15,000000TL * Sıdar Pansiyon 0K 8,800,000TL Assos'ta Ekstra Günlük Turlar 1-Ka2Dağı:27Ekım 2- Truva: 28 EKım Ultşım, öğle yemeği. rehberlik dahil İ2OÛO?JTL Başka İstanbul Gezileri: 20 Ekim Pazar - GALATA ALEVCOŞKUN KUVAYI MİLLİYE'NİN KURULUŞU ... Kitabın yazan yapıtını hazırlamak ıçin ılgınç bir zamanı seçmış. Türkiye'de bugun "Yeni Mandacı'ların seslen duyuluyor, ulkenın parçalanmasından soz açılıyor. Sevr yandaşları Lozan'a karşı çıkıyor. Kuvayı Mıllıye ruhu ile alay edılmeye çalışılıyor. Sanınm onumuzdekı gunlerde "Kurtuluş" tarıhımıze her zamankınden daha çok başvurmak zorunda kalacağız. İLHAN SELÇUK 500.000 TL./KDV dahil) Çağ Pazariama A.Ş. Yerebatan Caddesi Satkımsöğüt Sokak No: 9/B CağaloğJu- Istanbui Tel:514 01 95/96 Posta çeki no.: 666322 Internet: http://www.duLcoin.tr/dilteiB E-maiI : diltem a dutcom.tr « L VI «UÜ S7« 7S 2O - 21 EBUZİYA CAP. WO:14 ( C A -21 YANI) NEVŞEHİR SULH HUKUK .MAHKEMESİ'NDEN Davacı Hazıne vekilı Av. Müşerref Tekın tarafından acılan mahlulen mtıkal davasıyla ılgılı olarak venlen ara karan ge- reğince Nevşehir Merkez ılçe Camıcedıt Mahallesı l. mıntıka 66 pafta. 679 ada. 48 parselde tapuya kayıtlı 6209 m2 miktarın- daki taşınmazın 198652 4199040 hıssesı Hayriye kocası tbrahım'e. 198652 4199040 hıssesı Havva kocası Ismaıl'e aıt- tir şeklınde tapuda kayıtlı olduğu. aramalararağrnenanılan şahıslann adreslerı tespıt edilemedığı bu nedenle ılanen teb- ligat yapılmasına ara kararıyla karar venldığınden Nevşehir Sulh Hukuk Mahkemesfnın 1996 286 esas, sayılı dosyasının 24.10.1996 günü saat 09.10'da yapılacak du- ruşmasında yukarda yazılı taşınmazda hak sahıbı olduklarını. ilgilisi olduklannı tüm deîıllerıyle bırlıkte belirtılen duruş- ma günü ve saatinde mahkememızde hazır bulunmalan aksi takdirde hak sahıplerinın ve ılgilılerinin istıhkak davası hak- kı mahfuz kalmak kaydıyla M.K. 534/2 maddesi gereğınce hazıneye ıntıkallıyle yokluklannda karar venleceği ilanen teblığ olunur. 27.9.1996 Basın: 111087 DUYURU CUMHURİYETE , DEMOKRASİYE VE LAİKLİĞE GÖLGE DÜŞÜRMEK İSTEYENLERE KARŞI DUYARLI BİR YONETİMİN İŞ BAŞINA GELMESİNI VE İSTANBUL BAROSU/NUN SİYASİ İOEOLOJİLERE OEĞİL MESLEKİ SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNE HİZMET VERMESİNİ İSTEYEN TÜM MESLEKTAŞLARIMIZI BAROYA SAHİP ÇIKMAK ÜZERE 20 EKİM 1996 GÜNÜ OY KULLANMAYA DAVET EDİYORUZ. ÇAĞDAŞ AVUKATLAR GRUBU BAŞKAN ADAYI AV.DR.ENGİN ÜNSAL Değerli yakmırmz YALÇIM OZMfldn ÖNhn yıMöoümüıtfe kendisini özlem ve saygıyla anıyorıiL NUSRET-BIİNETBVB. DLZELTME 14.10.1996 tanhli gazetenizde yayınlanan Ankara Gay- nmenkul Satış lcra Dairesi'nın 1995'31dosyasından düzen- lenen gavrımenkul satış ılanı yukarıda belirtılen tarih ve 110554 basın numaralı ılanın. 3. gaynmenkul kısmmda "50 544 pav ına tekabül eden 2 oda. salon, salon ve müşte- mılattan ıbaret" dıye çıkmışttr. Doğrusu: "50/644 arsa payı- na tekabül eden 2 oda. salon ve müştemılattan ibaret" şek- lındedir. Yıne ılanın 9. gayrimenkul kısmında "kargir apart- manın 566644 arsa payına tekabül eden" diye çıkmıştır. Doğrusu: "Kargir apartrnanın 56^644 payına tekabül eden" şekîındedir. tLAN T.C. BAKIRKÖY1. SULH MAHKEMESİ'NDEN DosyaNo: 1995,283 Mahkememizce ve- nlen 3.10.1996 tarih. 1995'283 esas. I995'642 sayılı karar ile vasi FerayGöknel'in vasilıkten affına, hü- kümlü Ismaıl Ergün Göknel'e oğlu 1964 doğ. Mahmut Demır Göknel'in vasi olarak tayinine karar verilmiş olmakla iş bu vasi kara- nna itirazı olanların ka- nuni süresi içinde itiraz edebilecekleri itıraz va- ki olmadığı takdirde hükmün aynen kesinle- şeceğı tebliğ yerine ka- im olmak üzere ılan olunur. Basın: 111690
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle