25 Haziran 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Cumhuriyet İmtivaz Sahibi: Berin Nadi Genel Yayın Yonetmeru Orhan Erinç 0 Genef Yavın Koordınatoru Hikmet Çetinkaya • Yazıışlerı Miıdurlerı fbrahira Yıldız (Sorumlu), DinçTayanç 0 Haber Merkezı Mudüru Hakan Kara 0 Gorsel Yonetmen Fikret Eser Dış Haberler Şinasi Danışoğlu 0 Ktıhbarat Cengiz V ıldırım 0 Ekonomı Bülent Kı/anlık 0 Kultur Handan Şenköken 0 Spor Abdülkadir V ücelman 0 Makaleler Sami Karaören 0 Duzeltme Abdullah Ya/ıcı 0 Fotosraf" Erdoğan Köseoğlu 0 Bıigı-Belge Edibe Suğra 0 Vurt Haberlen Mehmet Fafa< V. avın kuruJu Orhan Erinç. Okta> Kurtböke. Hikmer(, ctinkav a. Şükran Soner. Ergun Balcı, DinçTa\anç. İbrahim V. ıldız. Orhan Bursalı, Mustafa Balba\. Hakan Kara. Ankara TemsılciM Mustafa Balba\ 0 Haber Muduru Doğan Akın Atalurk Bulv an N'o IJ5. Kat 4. Bakanlıklar-Ankara Tel 4195020 C hat). Faks 4195027 0 Izmır Temsılcısı Serdar Kızık. H Zıya BK 1352 S 2 3 Tel 4411220, Faks 4419117 # Adana Temsılcısı Çetin Yiğenoğlu, tnonu Cd 119 S No 1 Kat 1. Tel 3522550. Faks 3522570 Muessese Mudürü Erol Erkut 0 Koordınator Abmet Korulsan 0 Muhasebe Bülent Yener 0 Idare Hüseyin Gürer 0 Isletme Önder Çelik 0 Bılgı-Işlenr Nail tnal 0 BılgısayarSıstem Mürüvet Çöer MEDYA C: • Yonetım Kun Başkanı - Genel Mudur Giill Erduran 9 Koordınator Re Işıtman 0 Gene! Müdur Y'ardımcı Mine Akdağ Tel 514 ü 7 53 5139580-5138460-61.Faks 51184. Va> ımİ2n an \eBısan: ^ en_ C t n Haber Atanü. Basın *e Yauncılık A Ş ~urWa!i Cad :v-J. t a i a i t g u J-Hı-Ust PK ;46 Isıanbul Tel IO 2\2) >>Z 05 05 120 hat) Fak» IO212ı513 ! 17EKIM 19% lmsak-5.46 Güneş-7 11 Öğle: 12.57 tkindı: 15.57 Akşam: 18.28 Yatsı: 19.48 TRTden naklen maratcn yaynı • İstanbul Haber Senisi - TRT, 20 ekırr pazar gıinü İstanbul'da iiLzenlenecek ]8. UliisJarsrisı Avrasya Maratonu ve Halk koşusu'nu. bu yıl ilkkez canh o'arak e<rana getırecek TRT, ılk kez yurtıçhde >apılan böylesıne büyük 3ir maraton organizasyonunu naklen verirken, yan^ma. Eurosport kanalıyla da tim dünyaya ulaştın'acak 20 Ekım Pazar günü sabah (W.00"da başlayacak naraton ile saat 09.30'da startı verilecek halk koşusunun. dönüşümlü olarak TRT-Tden yayınlanacağı bildirildi. Köksal ve Taş adına burs • Haber Merkezi - Bebek Rotary kulübü. bu yıl ıkı sınema emektan \eriman Köksal ve Erol Taş'a Pera Palas Oteli'nde yapılan törenle Tneslek hizmetı' ödülü verdi. Bu arada ikı genç ıletişim fakültesı sınema bölümiı öğrencısine de Köksal \e Taş adlanna birerburs tahsıs edildı Öğrencıler, burs bedellerinın ilk bölümünü kulüp Başkanı Nilgün Aydagül'ün elınden aldılar. Erol Taş'ın rahatsızlıgı nedenıyle katılmadigı toplantıda bir konuşma yapan Köksal. "ödülden dolayı son derece duygulandığını' anlartı. bıterpol Genel Kurulu • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)-Antalya Belek'te 23-29 ekim günleri arasında )apılacak olan Interpol Genel Kurulu ıle ilgilı olarak dün gazeîecılere Emnıyet Genel Müdürlüğü'nde bnfing verildi. Emnıyei Genel Müdürlüğü Interpol Daire Başkanı Yusuf Vehbi Dalda, Antalya'da yapılacak 65. Interpol Genel Kurulu'nun '•polisin HABITATV olacağını bildırdi. Alaaddin Yüksel, genel kurul ile ilgili çalışmalann sonuçlanma aşamasına geldiğini bildirdi. 2000 yılında mesleki egitim • İstanbul Haber Servisi - Millı Egitim Bakanlığı Müsteşarı BenerCordan. ortaöğretımde ağırlığın, mesiekı eğitime \erilmesi gerektığıni bildırdi Türkiye Odalar \e Borsalar Bırliği (TOBB) ıle Türk-Alman Mesleki Egitim Merkezi'nın (TAMENifbirlıkte düzenledikleri "2000 yılında mesleki egitim" konulu sempozyumda konuşan Cordan. ortaöğretimin öğrencileri hayata degil. ünı\ersiteye hazırladığını. bunun da ünı\ersıtelere baskı ve dershane sorunlanna yol açtığını vurguladı. Saglık harcamaları • ANKARA(AA)- TBMM'deenfazlasağlik harcaması yapan milletvekillerı arasında göstenlen CHP istanbul MiJlervekılı Algan Hacaloğlu. sağlık skandalıvla ilgilı Meclis araştırması açılmasını istedi. Araştırma önergesinde. milletvekillerinin ve bakmakla j-ükümlü oldukları yakmlarının Meclıs'm saglık hizmetlerınden yararlandıklannı hatırlatan Hacaloğlu. sağlık harcamalarıyla ilgili anayasanın eşitük maddesi uyarınca yeni esaslann da belırlenmesi gerektiğini belirttı. OEM Toplantıları siipüyop • Haber Merkezi - Microsoft. Türkive'nin çeşitli illerinde düzenlediği "OEM Toplantıları' serısını. Istanbui etabıvla sürdüriiyor. Türkiye bilgısavar sektörii ve OEM (Onjınal Donanım Üreticilerı ı pazanndakı gelişmelerın değerlendinleceğı tstanbul toplantısında Internet, telıf haklan. onjmal yazılım konulan ıle yenı Microsoft ürünlennın özellıklerı ele alınacak. Toplantı. bııgün 16.00-18.00 saatlen arasında Ceylan Intercontinental Hotel'de>apılacak. Geri kalmış ülkelerin tanmma gelişmişlerin yaptığı yardım artacağma geriliyor EHinyada 800 milyon Idşi aç• Bugün Dünya Gıda Günü... Açlıkla savaşta başan hâlâ sağlanamadı. 14 yıl sonra dünyadaki yetersiz beslenenlerin sayısının 730 milyonu bulacağı sanılıyor. HaberMerkezi-Dünya Gıda Günü. 800 mil- yon kişinin yetersız beslenme nedeniy le kro- nık aç olduğu dünyamızda dün kutlandı. Bir- leşmiş Milletler Dünya Tanm ve Gıda Te^kı- latı (FAO). 1974 jılında düzenlenen Dünya Gıda Konferansı 'ndan bu yana bırçok gıda kon- feransı yapılmış olmasma karşın. en üst dü- zeydeki dünya liderlerinın global gıda güv en- liğı durumunu "değerfendirme firsa&nı bula- madıkJannı. insanoğlunun en temel gereksi- nimi olan gıda güvenliğine dikkatlerini vere- medikkrini" belirttı. FAO'nun hazırladıgı rapora göre. dünyada 800 milyon kişı kronık yetersiz beslenme ne- denıyle aç. Bunlann 200 milyonu, 5 yaşınal- tında akut ya da kronık açlık çeken çocuklar. Halı hazırda 88 ülke düşük gelırli. gıda açığı olan ülkelerkategorisınegıri>or. Kimılerin- de açlıgın felaket boyutlanna ulaştıgı ülkele- rin tanmına gelişmış ülkelenn yaptıgı dış >ar- dımda 1982'den 1992"ye lOmılyardolardan 7.2 milyar dolara genlemış durumda. FAO'nun projeksıjonlanna göre 2030 vılı itibanyle dünya nüfusu bugünkü 5.7 mıl>ar- dan 8.7 mılyara yükselecek. lşlenebilir top- rak azalacak, kısıtlı dogal kaynaklar üzenn- dekı talep daha da artacak. Şımdıkı trendler değiştınlmedigi sürece, kronık olarak yeter- siz beslenen kişilerm sayısı 2010 yılında, 300 milvon kadan Alt Sahra Afrikası'nda olmak 7- FAO'nun raporlanna göre dünvadaki açlann 200 milvonunu. 5 vaşın aJünda akut ya da kronJk açlık çeken çocuklar oluşturu\or. üzere yine 730 milvon civarında kalacak. FAO. i974'tekı Dunva Gıda Konteran- sı'ndan sonrakı en büyuk gıda zırvesını "Dün- va Gıda Zinesi" adı altında 13-17 kasım ara- sında Roma'da toplavacak. FAO'>a üve 174 ülkenın devlet ve hükümet ba^kanlan düze- ymde vapılacak zirvede. 2000 >ılı sonrasın- da herkes ıçın gıda güvenliğınin sağlanması ile açlık ve yetersiz beslenmenın temel neden- lerinı ele alacak etkın polıtıkalar ve stratejı- lergörüşülecek. Ancak gelişmış ülkeler. zir- venin baglayıcı bir taahhüt konferansı olma- masına karşın, zırve sonunda va>ımlanacak deklarasyon üzenndekı ıtırazlarıyla. az ge- lişmış ülkelen zorluyor. Tanm Bakanlığı yet- kilılerı. vav ımlanması planlanan deklarasvon üzennde gelişmış ülkelerin 784 çekınce pa- rantezı açtıgını. alt komıte toplantılam la bun- lann 200'e kadar düşürüldüğünü, ekım av ı so- nunda vıne Roma'da vapılacak toplantılarla bunlann tamamının gıdeniecegını umdukla- rını sövjediler Türkiye'de durum Türki>e'dededenetleneme>enbirhızlade- vam eden nüfus artışıvla bırlıkte her yıl 1.5 milyon ınsan daha beslenme sorunu ıle kar- şılaşı>or. Beslenme yetersizlıklerınin başın- da kalon ve protein yetersızliğı geliyor. Top- lumumuzun vüzde 11.2"si proteince, vüzde 17.5"ı da kaloncedüşük beslenıyor. Bazı yö- relerde bu oran yüzde 25-30'lara çıkıyor. Yapılan araştırmalara göre 1974 yılında kı- şi başına günlük et tüketımı 49 gram olan Türkiye'de bu rakam günümüzde 30 grama Jıiştü. 1974 yılında kışi başına günlük yoğurt ^ e süt tüketimi 79 gram iken günümüzde 50 grama. mey\e tüketımı de 222 gramdan 173 grama düştü. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel. "Dün- \aGıdaGünü*'nedeniyleyayımladığımesaj- da. 18. yüz} ıldan itıbaren hızianan sanayileş- me ve şehırleşme ıle hızlı nüfus artışının in- sanlıgın beslenme olanaklan üzenndeki bas- kısını arttırdıgmı bildırdi. Demirel, heralan- da ışbirliğinin arttıgı ve ınsanlığın önündekı büyük sorunlara karşı ortak mücadele anla- \ ışının yerleştiğı bugünlerde açlığa ve yeter- siz beslenmeye karşı mücadelenın de bütün ülkelerin ortak sorunu olması gerektiğini vur- guladı. Sağlık Bakanlığf ndan yapılan açıklamada da. gıda kontrol hızmetlerinde temel ilkenin, gıda üretım ve ticaretinde dürüstlüğün sağla- narak tüketıcı saglığının korunması oldugu be- lırtıldı. TZD Başkanı İbrahim *tetkin, dünyada aç- lık ve beslenme sorunlannın gıda maddelen üretiminin vetersızhğınden kaynakiandığını söyledı. Türkıye'de yetersiz beslenenlerin sa- yısının 15 milyona ulaştığını belırten Yetkin, "Türkhe'de kenflerde >aşa\anlann vüzde 10'u. kırsal kesimdekilerin de yüzde 30'u aç- lık sınınnın altında yaşıyor" dedi Öz Gıda- Iş'ten yapılan açıklamada da. nüfusunun yüz- de 50'sinin tanmda geçımıni sağladığı Tür- kıye'nin nüfusunun yüzde 5-10'unun tanm- dan geçındiğı diger ülkelerden tanm ürünle- ri ithal eder konuma düşürülmesinin utanç verici olduğu vurgulandı. Herald Tribune Paris'ten ABD'ye taşmıyoı Çe\iri Senisi -100 yılı aş- kın bir süredir Paris'te bası- lan Amerikan gazetesi Inter- narional Herald Tribune. Fransa'dakı ışletme maliyet- Ierinin yükseklığine day ana- mayıp ABD'ye taşınma ha- zırlıklanna başladı. Gazete yönetıcilennin bil- dirdıgınegöre, TheNew Vbrk Tîmes ve The VYashington Postgazeteleri tarafından or- taklaşa çıkartılan gazetenin ABD'ye taşınması. çalışma koşullannın ağırlaşması üze- nnegıderekkaçınılmazolu- yor. ttivru balinamn yaşama dönüşü Avustralya'nın Queensland Goid Coast bölgesinde kıvıya vuran ya\ ru balina, marina işçilerinin 7 saatük çabaları sonucunda derin sulara döndürüldü. Annesi ile birlikte y üzerken köpekbalıği agına takılan yavru balina, bafakçılar taranndan yanlışlıkla sığ sulara çekilmişfi. '"*• " (Fotoğraf: RELTERS) "Fransa, yüksek yafırım ve işletme maliyetleri \ü- zünden işletmeler için son derece eheri^siz bir ülke" dıyen gazetenın Genel Ya- yın Yönetmenı MkhaelGet- ler. ABD'ye gıtmekle büyük bir finansal yükten kurtula- caklannı söyledi. Gazetede şu anda 250 kı- şınin çalıştiğını bıldıren Get- ler. çalışanların Amerikan ölçülerine göre ücret aldık- lannı. öte yandan Fransa'da uygulanan tatil haklanndan da aynen yararlandıklannı belirttı. Herald Tribune sözcüsü. son derece gelişmış bilgisa- yar teknolojisıne sahip olan gazetenin, geçen yıl 30 kişı- lik baskı ekibini 10 kişiye ir dirdığini ileri sürdü. Bu"arada The Wall Stree Journal v e Financial Times gibi uluslararası nitelik taşı yan dığer gazetelerle dı amansız bir rekabet ıçine gı ren Herald Tribune, fınan sal gücünü kuv vetlendırme ye çabalarken. kalitesınden <k ödün vermemeye gayret edı- yor. Gazetenin yayıncısı Ric- hard McLean, taşınma işle- minden duydugu rahatsızlı- gı şu sözlenyle dile getıri- yor. "'Taşınmak istemiyo- rum, ancak gazetenin se- lamcti için her şeyi vaparım. Paris'i terk et- mek çok acı, çünkü gazete- nin gerçek yurdu burası.** 1887 yılında NewYbrk He- rald adlı Amenkan gazetesı- nin Avrupa baskısını Paris Herald adı altında yay ın ha- yatına sokan JamesGordon Bennett Jr. bir anlamda He- rald Tnbune'ün babası sayn lıyor. Birsüresonra New York Tribuneile bırleşen Nevv York Herald, Pans baskısını bu- günkü adj altında yayımlama- ya başladı. Bu süre içınde Fransa'da Le Trib adını alan gazete, saygın ve güvenilir bir nite- lik kazandı. Kolrugunun al- tmda Le Trib taşıyan bir ışa- damı otomatikman entelek- rüel birgörünüm kazanıyor. Milli Egitim Bakanı Sağlam 'Hedef, meslek liselerini arttırmak' TURHAJS NARLER ÇANAKKALE- Millı Eğı- tim Bakanı MehmetSagJam. teknik liselerde başarılı olan öğrencılerin meslek yüksek okullanna, yüksek okullarda başanlı olanlann da ilgili fa- kültelerın üçüncü sınıfları- na dikey geçiş yapabilmele- n için çalışma yaptıklarını bildırdi. 8 yıllık temel eğıtıme mut- laka geçıleceğıni belırten Saglam. eğitımin kalitesinı arttırarak ögrenci ve velile- rin. dershanelerin *kulu-kö- lesi" olmaktan kurtarılaca- ğını söyledı. Çanakkale'nin Ayvacık ıl- çesiGülpınarbeldesındeya- pımı planlanan Yatılı Ilköğ- Avukadarı seçim heyecanı sardıHaberMerkezi- Ankara, istan- bul ve Izmir barolannın olağan genel kurullan, bu hafta sonu ger- çekleştırilecek. Ankara Barosu Başkanı Tun- cay Alemdaroğlu. yeniden aday olmayacağını açıklarken adaylar- dan avukat Ozcan Çine, hukuk sis- teminin "şeriatınaracrnadönüş- türüldüğünü bildırdi. İstanbul'da, Sıv as davası sanıklannın eski avu- katlanndan Necati Ceylan ile Çag- daş AvukatlarGrubu'nun adayla- n Vücel Sayman ve Engin İnsal yanşacak. Izmir'de ıse NevzatEr- demir ile Çedn Turan seçimlere ka- tılacak. Ankara Barosu'nun 54. olağan genel kurulunun 19 ekimdeki ilk gününde baro çalışma raporlan görüşülecek. Başkan Alemdaroğ- lu'nun baro gelenekleri uyarınca yeniden aday olmayacagı seçim- lerde 4 aday yanşacak. Baro üy e- sı 5 bin 200 avukatın katılması beklenen şeçımde. Demokratık Sol Grup L nsal Toker'i aday gös- terirken Çağdaş Hukukçular adı- na Özcan Çine. Demokratık Bır- 1ik adına Adnan Kurtuluş v e Mes- lekte Birlik Grubu adına Abdur- rahman Arat seçimlere katılacak- lar. Ankara Barosu Başkanı Alem- daroğlu, baro seçımlennin herza- man çağdaş ölçülerde yaşandığı- nı belirterek genel kurulun a\u- katların sorunlanna çözüm ara- manın zeminı olacağını kaydetti. Demokratık Sol grubun adayı • Üç büyük ildeki barolann genel kurullan hafta sonu yapılacak. Ankara Barosu Başkanı Tuncay Alemdaroğlu aday olmayacağını belirtti. îstanbul'daki seçimlerde üç, İzmir'deki seçimlerde de iki aday yanşacak. Unsal Toker. 920 av ukatın katıldı- rulu ise İstanbul L'nıversitesi Hu- ğı önseçimle aday olduğunu belir- terek Türkive'nin laık. demokra- tık yapısının korunması ıçın baro- ya düşen görev lerı yenne getire- ceğını söyledı. Türkiye'de toplumsal çürüme yaşandığını ve hukuk sistemınin de "toplumsal çürümeden*' payını al- dığını kaydeden Özcan Çine. "Bu çöküş kendiliğinden ortaya çıkmış değildir. Bu sonuç, hukuk tanımaz kimi iktidariann u/ıın «e gay nedi çabalan ileyaratılmtştır" dedı. İstanbul Barosu'nun eenel ku- kukFakültesi 1 No'luAmfisi'nde yapılacak. 12 bin üyesi olan baro seçimlennde 6 bıne yakın üyenin oy kullanması beklenıyor. Baro Başkanlığı seçımlerinde Çağdaş Av ukatlar Grubu adına Yücel Say- man. yıne Çağdaş Av ukatlar Gru- bu adına Engin Ünsal ile Çağrı Avukatlar Grubu adına Sıvas da- vası sanık avukatı Necati Geylan yanşacak. Avukatlık mesleğinde rönesans dönemini başlatacağını söyleyen Çağdaş Av ukatlar Grubu'nun ada- yı Yücel Sayman. genç av ukatla- nn baro yönetımine katılımını sağ- layacaklannı vurguluyor. Bu dönem baro başkanlığına aday olmay an İstanbul Barosu Baş- kanı Turgut Kazan ise Çağdaş Avukatlar Grubu'nun adayı En- gin Ünsal'ı destekliyor. Islami kesimin seçimlerdekı ada- y ı ıse Çağrı Av ukatlar Grubu'nun adayı Necati Ceylan. Ceylan, 37 ki- şinın yaşamını yıtirdıği Sıvas da- vasında sanıkların savunmasını yapmıştı. İstanbul BüyükşehırBe- İedıyesı tarafından da desteklenen Ceylan'ın fotoğraflan rramvay du- raklanna asıldı. Izmir Barosu'nda bu hafta so- nu yapılacak genel kurulda, iki aday yanşacak. Baro Başkanlığı ıçın aday olan av ukatlardan Pv'ev- zat Erdemir ve Çetin Turan. dün fzmir Adlıyesi önünde yaptıklan basın açıklamasıyla görüşlennı belirtti. Kendılerinı'"BagımsızÇağ- daş AvnkarJar" olarak tanımlayan grubun aday ı NevzatErdemir,ba- royu, avukata ve avukatlık mesle- ğine hizmetın bıraracı olarak gör- düklennı belirtti.. "ÇağdaşAvukauar Grubu "ndan seçime katılacak Çetin Turan da gruptaki Önseçimı kazanarak aday olduğunu belirterek "Mesleki so- runlanmız baştaolmak üzere, top- lumu ay akta tutan değerleri savıı- nuyoruz. Banşı, ö/güriüğü ve bir- liği savTinuyoruz. Terörü,işkenceyi ve yargısız infazları kınıyoruz" dedi. retim Bölge Okulunun (Yl- BO) temel atma törenınde konuşan Millı Egitim Meh- met Sağlam. gençleri oku!- lannda eğiterek. öğretmen- lerin "odak" olduğu bir or- ta öğretım sıstemi getırecek- lerini bildırdi. flköğretımın temel taşı olan anaokullannm yaygın- laştınlması için çalışmalann sürdüğünü bildıren Sağlam, şunlan söyledr "Çünkü. anaokulu egitim oranı hangi ilimizdc daha yüksek ise o ilin gençleri bü- tün sınav larda daha başanlı oluyor. İlköğretimde temel bedefimiz, küçülen kırsal okullan taşımalı sisfem ile merkezlere alıp öğrencileri eğıtmek.Önümüzdeki yıl Do- ğu ve Güneydoğu'da. 52 ya- tılı ilköğretim bölge okulunu tamamlayarak hizmete aça- cağız. Geİecek dere y ılında o bölgelerde. okula gitmemiş öğrenci bırakmama karann- dayız. Ortaokul >e liselerde te- mel hedefımiz, çok değişik oianlise türiinü 3 'e indirmek. mesleğeyönelikUseleriarttır- makür." Teknik lıseler ıle meslek yüksek okullannda okuyan öğrenciler için çeşitli düzen- lemeleryapmay ı tasarladık- larını da anlatan Mehmet Sağlam , şöyle devam ettı: •"Gençlerimiz için meslek. teknik liselere ağırlık verip bunlann başanlı olanlanm otomatikman meslekyüksek okullanna gönderme hazır- lığımız var. Yüksek okullarda başan- lı olanlanm da ilgili fakülte- lerin üçüncü sınıflanna di- key geçişyaphrma konusun- da çalışmalannuz var." RASGELE / RAİFERTEM Bu hafta sonu kentteyim. Meslek kuruluşumuzun ge- nel kurulu var. İstanbul Barosu'nun. Ankara Barosu'nun da. Sav, savunma, karar. Yargın/n gücü. Barolarsavunma- nın örgütü. Son yıllardaki tüm örgütlergibı. Dağınık girili- yor seçimlere. Dört grup yanşıyor Ankara Barosu'nda. "DemokratikSol Avukatlar Grubu", "Meslekte Birlik", "Demokratık Bir- lik", "Çağdaş Avukatlar." istanbul Barosu'nda da iki adayla çıkıyor Çağdaş Avu- katlar Grubu. Ön seçimle belirlenen Yücel Sayman. Bir de Engin Ünsal. Çağrı grubuna karşı. Bölünenler hep sol gruplar. Savunmanm en ağır yükü- nü çekenler. Toplantılar yapılıyor ilçelerde. Üzülerek söyleyelim, yön- tem yanlış. Söylev gösterilen, program tartışmaları gün- demde. Oysa bunlarseçim öncesı, sonrası gündeme ge- lecek konular. Kırgınlıkyaratıyorzamansıztartışmalar. Se- çim çalışmalarının zamanı. Dikkatli, özverili olalım çağdaş avukatlar. Sırtımıza yüklenen büyük sorumluluklar var. Hukuk yolu. Insanoğlunun son umudu. Gün gün yitıri- yorlar umutlarını. Mekanızmanın geç ışlemesı. Mafyaya döktü birçok alacak borç ılişkilerini. Önemli işyerlennin tah- liye konulan da mafyaya uzanmaya başladı. Son olaylar. Yakınlık ılışkilerinden doğan yer değıştir- meler. Iddia ve karar organlan da tedırgin ettı. Bırçok yar- gıç, savcı haksızlığa uğradı. Hak etmedıklerı yerlere ge- lenler de oldu. Niye oynanıyor adalet mekanizmasıyla? Adaleti de mi Ozelleştireceğiz? Aklıma garıp şeyler geliyor. Sıra adalete mi geldi? İlk, ortaöğrenim yıllanmızda. Okuduğumuz yurttaşlık bılgilerınde. Devletin 4 ana görevinden söz edılırdı. Bunları ücretsiz yapmayan devlet, görevını yapmıyor denirdi. Halkın ver- gi vermesinin, devletin giderlerini karşılamasının amacı bun- lar gösterılırdi. Savunma, adalet, eğıtım, sağlık! Şımdi ne oldu? Eğitimi, sağlığı devlet sırtından attı. Özel kuruluşlara de- vir etti. Özel hastaneler, ılkokuldan üniversitesine kadar özel okullar. Devlet hastaneleri, devlet okullan son plan- lara düştü. Harçlar, kabuller yükseltilerek onlar da paralı duruma geldi. Diyorum ki yoksa sıra adalet, savunmada mı? Ülke savunmasını, adaleti de özel teşebbüse devir ede- lim. Devleti küçültelim. Şimdi soralım kendimize, birbirimize. Devletin fonksiyonu, görevleri ne? Neden vergi ödüyoruz dıye sormaz mı insanoğlu. Si- yası iktidardaki, yasama yurutme organındakj kişilerin, yurt- dışı, yurtiçi gezilerinin giderlerini karşılamak için mi? Odeyeceğız vergilerimizı? Devlet denilen örgütün adı var, kendisi yok demezler mı? Buna kimsenin gücü yetmeyecek, biliyorum. Siyasi partilere, sosyal kuruluşlara seslenıyorum. Sosyal savaşınızın amacı ne? Satışı hızlandırmak mı? Yoksa devletin gerçek görevlerini yapmasını sağlamak mı? Düşüncelerinı açıkça ortaya koymaları gerek. Barolann genel kurullan önemli bir süreçte toplanıyor. Adalet mekanizması ışlemeden, savunmanm bir fonksi- yonunun kalmayacağı bilınıyor. Ne yapacağız? Nasıl yapacağız? Kimlerle yapacağız? Karar vererek çalışmalara başlamanın zamanı geldi. Geçiyor. Genel kurullarda göreceğiz. Yoksa Kazan suyu- na mı düşeceğız? Rasgele... JEDJ e-posta : tan (a vol. com. tr
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle