03 Temmuz 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
İ € SKİM 1996 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA HABERLER Omer Bilgin'e rekor suç duyurusu: 102 dosya AVKARA (Cumhuriyet Bürosu)-TBMM komiî.yonuııun ıncelediği TUR3AN'da. DYP'li eski Genef Müdur Ömer Bilgin döri'emındekı yolsuzlukların arkası kesılmiyor. TUIRBAN \e Said Halim Paşa Yalısı Yangınını Ara-^tırma Komısyonu. •' DY P Genel Başkânı. Başbakan Yardımcısı ve Dısji^Ieri Bakanı Tansu Çiller'in büyük oğlu Mert Çiller'e tutulan tenis ööretmeninin nıaaşının TURBAN tarafindan edendiğinı belgelerken küçük oğlu Berk Çiller'e de kururna aıt Suzuki marka motorlu su kayağı verildiğini ortaya çıkardı. Komisyon. daha önce 18 dosya ıle ilgili hakkında suç duyurusunda bulunduğu DYP Isparta Millervekıli \e komisyon üyesi Ömer Bilgin hakkında 102 dosya ile ilgili suç duy urusunda bulunulmasım kararlaştınrken DYP'li Orman Bakanı Halit DağlTnın oğlu Alper Dağlı'nın da kurumdan çaiışmadan maaş aldığı çaptandı. TBMM TLRBAN Yolsuzluğu ve Saıd Halim Paşa Yaîısı Yangınım Araştırma Komisyonu üveleri dün bir basın toplantısı tlüzenleyerek yolsuzluklann boyurunu açıklarken öğleden sonra da raporu Meclis Başkanlığı'na yerdiler. D^'P'li üvelerÖmer Bilgin'le FarisÖzdemir'in yanı sıra RP'lı Azmi Ateş, Bahri Zengin \ e Metin Işık ımza koymavınca rapor. ANAP. CHP'veDSP'li ûyelerin imzalarıyla Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Ancak RP'li üyelerin "muhalefet şerhi" de koymanıaları dikkat çektı Gerek başbakanlığı jj^fleinihde yörsuzluklarâ 2öz yunıduöu, «erekse TURBAN'dan"çıkar sağladığı" savıyla DYP Genel Başkanı Tansu Çıller hakkında da Meclis soruşturması açılması isieminin yer aldıSı raporda. yolsuzluklar özetle şu ana başlıklar altında toplandı: Jet Ski (motorlu su kayağı) olayı: Kuşadası Marinasi'na alınan Suzuki marka moıorlu su kayağı. Çiller'in oğlu Berk Çiller'e \erildi. İşletme kayıtlarının doğrulanması açısından yerine. tamirciden alınan \e üzerine "Hunda" yazısı yazdınlan derme çatma su kayağı teslim edildi. Artezyen kuyusu: Tansu Çiller'in Kuşadası yakınlarındaki Suna Pelister çiftliğine. Erten Münendislik firması tarafindan açılan artezyen kuyıısuna yapılan ma>raflar. Kuşadası Marina MüJürlüğü'ne yapılmış gjbı ışletmeye fatura edildi. Oztr l'çuran Çiller'e ait çiftıkle ilgili birçok harcamalann da TURBAN tarafindan karşılandığı belrlendi. İşe jitmeden maaş alanlar: Sıyisı tercıhler önplana çıkailarak alımı usulsüz v ap lan birçok personele iş\crlerine girmeden ücret ödenesinde bulunuldu. Isir.leri belırlenen 44 per-onelden 27 tanesinin hahn işletmelerde çalışıyor görindüklen halde işe gelneden maaş almaya deum ettikleri belirlendi. Işegelmeden maaş alarların arasında Genel MtJür Ömer Bilsjın'in yeğenı Bilgin Ekk. DYP AcLna Milletvekili Halit Da;lf nın oğlu Alper Dağlı ile zel şoförü Soneran, Mei Çiller'in tenis hocası Okın Ünalmışer. Kaleiçi İşlenıe Müdürü Turan Tol'ıın eşi Seval Tok da b u ınuyor. 8*xa\a bağlanan yatlar: Nezat Ak'a ait olduğu belrlenen Vanessa adlı tekıe31 Ocak 1995 faminde Kemer N/İLTİnasf na giriş yaptığı hajie. Müdür Enver ÇTanlıdere'nin talimatıyla ksj-'t dışı tutularak kurum. 2<6ıin 565 mark zarara sotılmuş. V«edkö> yalısının lx>jnnıası: Said Halim P.aı Yalısı'nın boyanması amcıyla alınan fm^zemeler. bu yalının yuuıında bulunan Çiller aâbme ait yalının da fcxc»Jnma5,ında kullanıldı. TURBAN'da yine sahtekâriıkİzmirli bir firma, Ömer Bilgin döneminde düzenlediği faturalarla 1 milyar 360 milyon lira aldı. Firmanın vergi dairesinde kaydı bulunuyor, ancak Ticaret Sicil Memurluğu ve İzmir Ticaret Odası'nda kaydına rastlanmadı MERİH AK İZMİR- TURBAN'daki yolsuzluk zincirine yeni bir halka daha eklendi. Eski TURBAN Genel Müdürü Ömer Bilgin döneminde. tzmirli bir firmanın. 5 gün içınde düzenlediği faturalarla TURBAN'dan 1 milyar 360 milyon lira aldığı bıldırildi. Kemeraltı Vergi Dairesi'nde kaydı bulunan firmanın Ticaret Sicil Memurluğu ve İzmir Ticaret Odası'nda kaydına rastlanmadı. Lzmanlar firmanın naylon şirket olabilecegini belirttiler. Adnan Poliçe. tnşaat Malzemeleri ve Akaryakıt Ürünleri Bayısı. Kemeraltı Verei'Dairesı'ne 7320Ö50248 numarayla kayıtlı olan bu şirket. TBMM'de. TÜRBAN'la ilgili yolsuzluk ıddialannı araştırmak amacıyla kurulan Meclis araştırma komısyonunun da dıkkatini çekti. Komisyonun ıncelemesi sırasında 5 gün içinde TLRBAN Bodrum Turizm AŞ'ye kesilen 1 milyar 360 mılyon üralık fatura. kuşkulara neden oldu. Kışı şirketi olan Adnan Poliçe tarafindan. TURBAN Turizm AŞ'ye 22.10.1995'te 69503 fatura numaralı 230. 23.10.1995'te 69504 fatura numaralı 200. 25.10.1995'te 69505 fatura numaralı 200, 26.10.1995"te 69506 fatura numaralı 200, 27.10.1995'te 69507 fatura numaralı 200 ve avnı tarihte 69508 fatura numaralı 300 milyon liralık fatura kesildıği anlaşıldı. Toplam 1 milyar 360 mılyon lira ödenen firma incelemeye alındı. Komisyon Başkanı Halit Dumankaya. İzmir Defterdarlığı'na gönderdıği yazıda. Adnan Poliçe Inşaat Malzemelerı Pazarlama \e Satışı fsrmasıyla ilgili bazı tereddütlerinin buıuııduğunu belırterek faturaların incelenmesini istedi. Kemeraltı Vergi Dairesi yetkilıleri, Adnan Polıçe'nin şahıs firması olduğunu \e bu ş_ırketle ılgılı tüm e\ raka komisyonun el kovduğunu açıkladılar. Konak 859 Sokak 5 501. Saray İşham'nda bürosu bulunan Adnan Poliçe'nın. bir yıl önce aniden çalışmalanna son \erdiğinı belırten işhanı şönetıcisı Dinçer V ıldız, "Buiursanız bana da haber\erin" dedi. Yıldız. şahsın kendısine de borçlu olduğunu söyledi. Sa\ lara göre Adnan Poliçe'yi sadece '»'ıldız değil. Maliye. SSK \edığeralacaklılarda arıyor. Adnan Poliçe'nın ne işle uğraştığı konusunda ıse Yıldız. "Ben birşe\ alıp sattığını görmedim. Taşeron, araeı firma gibi bir şejdi" diye yanıtladı. Firmanın İzmir Ticaret Odası'na da kaydı bulunmuyor. IZTO'da yapılan incemelede bu isımde bir firmanın kayıtlarında bulunmadığı bıldirildi. İZTO yetkilıleri. bu tür işle uğra^anların kesınlikle odava üve olmak zorunluluğu bulunduğunu bciırttiler. Firmanın kaydmın bulunmadığı bir başka yer de izmir Ticaret Sicil. Burada yapılan araştırmada da Adnan Poliçe adlı firmanın kuruluşuyla ilgili hiçbir kayda rastlanmadı. Ticaret Sicil ve İZTO kayıtlarında adı geçmeyen firma için uzmanlar "naylon şirket" sa\ ında bulunuyor. Bu arada firmanın bir derneğe ya da bir ba^ka odaya kayıtlı olabileceği belirtiliyor. Ancak böyle olsa bile, Ticaret Sicil'de ka\dının bulunması gerektiği \urgulanı\or. Bu durumda firmanın resmi bir umanının bulunmadığı. dolayısıyla naylon bir kuruluş olduğu belirtilıvor. BM uyardı 4 Hükümet tanma desteğini azaltmamalı 9 • Türkiye'nin henüz destekleme sisteminden vazgeçebilecek altyapı donanımının hazırlanmadığını belirten BM temsilcisi Maharaj Muthoo, "Bu haliyle deviet desteğinin çekilmesi, tanmda yıkıcı sonuçlar doğurur" dedi. Muthoo, isim vermeden tanma desteğin azaltılacağını açıklayan Bakan Demirci'yi eleştirdi. ANKAR.A (Cumhurivet Bürosu)-Birleşmiş Milletler (BM) Tanm ve Gıda Örgütü (FAO) Türkiye Temsilcisi Maharaj Muthoo,Türkiye'de tanm sektöründe çalışan yüzde 45 oranındaki nüfusun. GSMH'den ancak yüzde 15 pay aldı- ğına dikkat çekerek "Bu \eriler bize yiizde 45'lik kesimin çok fakir olduğunu kanıtlamak- tadır. O halde hiikümetin tarımı destekiemesi bir /orunluluktur" dedi. BM FAO Türkiye Temsilcisi Muthoo. ısim vermeden hükümetin tanma \erdiği desteği azaltacagını açıklavan Tanm ve Köşişlerı Ba- kanı Musa Demirci'\ i eleştirdi. Muthoo. hükü- metlerin uygulamalanna saygı gösterdikleri- ni. hükümetinin tanmda serbest piyasa ekono- misi uygulamasına geçilmesi için tanmda süb- vansiyonun azaltılmasını kural olarak olumlu bulduğunu belırttı. Muthoo. şunlan söyledi: -Türkiye. altyapısını tamamlayamadı. Ör- neğin, kısa bir süre öncesine kadar Ortadoğu ülkelerineet ihraçedi>ordunuz.O>sa. bugiin ya- pılan et ithalatu hay\ ancılığınızı öldiirebilir. Tür- kiye. ha> vancılıkta dünv ada önemli bir yere ge- lebilecek potansivele sahip. Türkiye'nin hangi ürünleri ucuza üretipdünvaya pa/atia\abiieee- ğini saptamadan her ürünü ithal etmesi. ölünı- ciil sonuçlara >ol açabilir. Mukaveseli avantaj kuraiı u>gulamadığmız için Avrupa'da her vıl fındıkfi>atları giderek düşmektedir. Bu da Tür- kiye'nin bütçe açığıııın büyümesine neden ol- maktadır." Türkive'dekı tarımsal işletnıelerin \üzde 99'unun 50 hektarın altında olmasinın tanm- da verimli bir üretim yapılnıası önünde engel oluşturduğunun altını çizen Maharaj Muthoo. Şanlıurfa'da yaşama geçirilen topraklann bir- leştirilmesi projesinin önemine değindi. Mut- hoo. "Üretici birlikleri ile kooperatifleşme. üriin- lerin daha tatminkâr fivatlarla satılmasını sağ- layacaktır. Türkiye bu konuda yeteri kadar ba- şanlıolamadrdedi. Muthoo: "Serbest piyasa koşullarının oluşturulması v e tarımın geliştiril- mesi isteniyorsa tanm örgütleri tamamen bağun- sız ve tam vcrkili olmalıdııiar. Herhangi bir yer, teş>ik ya da engel olmamalıdır" diye konuştu. FAO'nun. Çev re Bakanlığı. Tanm ve Köy iş- leri Bakanlığı, Onnan Bakanhğ! ile ortak proje çalışmalan yaptığını v urgula> an Maharaj Mut- hoo. Dünya Gıda Zirvesi"nin. 13-17 kasım tarihlerinde Roma'da hükümet \e deviet baş- kanlarının katılımıyla gerçekleştirileceğini beürtti. Pistten çıkanRus uçağı kurtunldıMoskova-İstanbul seferi sonrasında. İstanbul Atatürk Havalimanı'na inis vaparken pistten çıkarak toprak zemine saplanan Rusya'nın Domodedovo Havavollanna ait İKuşin 62 tipi >olcu uçağı kurtarılarak 45 numaralı parka çekildi. Lçakta la/la bir hasar meydana gelmediği, kısa süre sonra \eniden sefere konulabileceği belirtildi. Türk Ha\a Yollan'na (THV) bağlı ekipler tarafindan 5 bin dolar karşılığında kurtarılan ııçak. burada Sivil Ha\acılık Genel Müdürlüğü'ne bağlı u/manlar tarafindan yapılacak incelemeden sonra Rus sivil havacılık yetkililerine teslim ediiecek. Netkililer uçakta fazla bir hasar meydana gelmediğini ve kısa süre sonra \eniden kullanılabileceğini belirttiler. Rus yolcu uçağı, önceki gün 06-24 pistine inerken taksirut diye tanımianan \an >ola geçişi sırasında pistten çıkmış ve vaklaşık 100 metre ilerleverek durmuştu. (Fotoöraf: HATİCE TUNCER) Anayasa Mahkemesi îkili atamalar geçerli .\MC\R\ (Cumhuriyet Bürosu)- Anayasa Mahkemesi. Hâkimlerve Savcılar \asasrna eklenen \e Adalet Bakanlığı'ndakı üst düzey atamaların ıkili kararııamev le gerçekleştirilmesini öngören geçici maddenın iptal istemini reddetti. Yüksek mahkeme. dün vaptığı toplantıda, Danıştay 5. Dairesi nin itiraz yoluyla getirdiği 2S02 sayılı yasanın söz konusu geçici maddesinin iptalini görüştü Anayasa MahkemeM. vasadaeski Adalet Bakanı Mehmet Ağar döneminde yapılan değişiklikle eklenen ve belirli bırdönem aralığında ikılı kararname ile yapılan bakanlık üst düzey atamalannın geçerli olmasını öngören geçici maddesinin ıptali istemini oy çokluğu ile reddetti. Geçici madde. "Anayasa Mahkemesi'nin, 2802 sa> ılı Hâkimler vt Savcılar \asası'nın, Adalet Bakanlığı'ndaki üst düzey atamalara ilişkin hükünılerin iptali kararının yürürlüğe gireeeği 12 Nisan 1996'ya kadar ikili kararnamej le yapılan bakanlık üst düzey atamalannın geçerli olacağını" hükme baglıyor. Anayasa Mahkemesi. dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal ve ANAP'ın başvurusu iizenne. DYP- SHP hükümetı döneminde çıkarılan Hâkimler ve Savcılar \asası'mn. Adalet Bakanlığı üst düzey bürokratlannın atamalarına ilişkin hükümlerini iptal etmiştı. Yüksek mahkemenın. bu hükünılerin iptaline ilişkin gerekçeli kararının Resmi Gazete'de yay ımından önce. eski Adalet Bakanı Ağar döneminde. Adalet Bakanlıüı Müsteşarı Vüsuf Kenan Doğan başta olmak üzere. bazı üst düzey bürokratların görev yerleri degıştirılmişti. Bunun üzerine. Doğan ve diğer üst düzey bürokratlar Danıştay 'a dava açmışlar ve Danıştay 5. Dairesi de üst düzey bürokratları görev ine iade ederek geçici maddenin iptali ıstemiyle Anayasa Mahkemesi ne başvuruda bulunmuşttı. dışındaki partiler, 'Gözaltında kayıplar, ölümler olmasın' mesajını dile getirdiler Göktepe cinayeti Meclis'te görüşüldü A.\K.\RA (Cunıhurhet Bürosu)- Çalış- malarını tamamlavan TBMM Metin Gök- tepe Cinayetinı Araştırma Komisyonu rapo- ru. dün genel kurulda görüşüldü. RP dışın- daki siyası parti temsilcilerının. "Bir daha Göktepeler öldürülmesin, analar ağlama- sın" mesajını dıle getirdiği göıiişmelerde hükümet adına söz alan İçişlen Bakanı Meh- met Agar. bu olay ın tek ıv ı soıuıcunun po- lis teşkilatının "özeleştiri yapmasına" ola- nak tanıması olduğunu söy ledi. Polisin döverek öldürdüğü Göktepe'nin. hastaneye götürülmesi halinde kurtarılabı- leceğine dikkat çekılen görüşmelerde. po- lis örgütünün yeniden yapılandırılmasi ge- reği de dile getirildi. Hükümet adına eleşti- rileri yanıtlayan Ağar. eleştınlen kabul et- tiklerini ve emniyet teşkilatında eğıtim ek- sikliği sorununuçözmeyeçalıştıklarını söy- ledi. Bu türolaylarkarşiMiıda idarenin üze- rine düşen görev i yaptığını ıleri süren Ağar. heryıl 250-300 polisin teşkilattan ihraç edil- diğine dikkat çekti. Rapor üzerinde söz alan CHP Grup Baş- kanvekili Oya Arasü. Göktepe olay ının. po- lisin eğitimsizliği ve şiddet kullanımı ile il- DİSK Genel Sekreteri Kemal Daysal TBMM demokrasi smavı veriyor' İstanbul Haber Senisi - DİSK Genel Sekreten Kemal Daysal, Metin Göktepe ola- yınm biranlamda liem demokrasinin hem de hukukun sınavı olduğunu kaydetti. Day- sal. Meclis'in Göktepe sınavını başanyfa vermesi gerektiğini beürtti. Kemal Daysal, dün yaptığı yazılı açık- lamada. gözaltında dövulerek öldürüldü- gü saptanan Metin Göktepe'nin cinayet olayınm bir an önce çözümlenmesi ve suç- lulannyargı önünde hesap vermesi gerek- tiğini ifade etti. Daysal. TBMM tarafindan dün başlanan araştırmanın başına gelen- lerin Türkiye'de insan yaşamının hiçbir değerinin olmadığının açık kanıtı olduğu- nu kaydetti. Göktepe cinayetinin açıklığa kavuşturulması önemine değinen Daysal, "Göktepecinayetinin açıklığa kavuşturul- maması. bu tür cinayetlerin meşruluk ka- zannıastndan ve henzeri oiaylann artnıa- sından başka sonuçdoğurmayacakür. Mec- lis. alacağı kararla Türkiye'nin geleceğini belirlemede önemli bir adım atacakür" dedi. gili tav rının en somut örneğı olduğunu söy- ledi. Belli siyasi görüşlere sahıp olan poli- sin önyargıyla hareket ettığını öne süren Araslı. "Polisteçifte standart \ardır. Şeriat- çı gösterilerde su sıkmakla yetinen polis. her nedense memur ey lemleri \e cezae\ lerinde- ki olay laıia ilgili cop kullanarak. en ağır şid- deti uygulamaktan kaeınmanııvnr Eğer sağ- cı polis solcuyu, solcu polis sağcıyı döverse. emniyetteşkilahnagmen kalma/" diye ko- nu^tu. DSP grubu adına söz alan İzmir Millet- vekili Hakan Tartan. halen mahkeme aşa- masında olan dav anın görüşmelerinin kamu- oyuna açık yapılmasını istedi. Komisyon üyesi de olan Tartan. bu olay soııucu kişile- rindeğıl. kurumlannameliyatmasasinaya- tırılması gerektığinı vurguladı. ANAP grubu adına söz alan Konya Mil- letvekilı Mehmet ,\lkan. Göktepe olay i da- hil.son2yılda4bın dolayında fdilı meçhul olayın bulunduğuna dikkat çekerek. bunun emniyet teşkilatına »ölsje düşürdüöünü söy- ledi." RP Kahramanmaraş Milletvekilı Ahmet Dökülmezdeolay yargıya intikal ettiği için komisyon raporunun geçersiz olduğunu ile- ri sürdii. RP'nin komisyondan çekıldiğine dikkat çeken Dökülmez. TBMM Başkanı Mustafa Kalemli'nin komisyon çalışmala- rının de\am ettırilmesi kararıyla "yanlış** bir işlem yaptıâını belirtti. DYP Adana\lilletvekih CevherCevhe- ri.genç bir insanın polisin zor kullanımı ne- deniy le yaşamını kaybettiğıne dikkat çeke- rek. "Bu insanla görüşlerini/ uyuşmayabi- lir. bu insan çok ağır bir cürünı isjeyebilir - ki Metin Göktepe böyle bir şey yapmamış- tır-, anıa hiçbir şey, o insanın öldiirülmesini haklı kılamaz" dedi. RP grubunda konuştu Erbakan'dan kabine üyelerine uyarı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Başbakan Necmettin Erbakan, isteklerinin yerine getirilmediği gerekçesiyîe RP milletvekilleri tarafından şikâyet edilen kabine üyelerıni. "MÜletvekillerimizin şerefi ile oyTiamayın. isteklerini göz önünealın"1 diye uyardı. RP grubunda. üniversiteleri "halktan kopuk olmakla" suçlayan Erbakan. protokol uyannca partisine bağlı olan Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu'nun da (TÜBlTAK) "ülke yaranna hizmetetmediğini" söyledi. Başbakan Necmettin Erbakan. partisinin Meclis grubunda yaptığı konuşmada. hükümetin başansında ortağı DYP'nin önemini vurgularken BBP'ye de aynca teşekküretti. TÜBtTAK'ın "ülke yaranna araştırma yapması" için y asa tasansının öncelikli olarak Meclis'ten çıkanlacağını söyleyen Erbakan. YÖK'te yeni düzenlemeler yapan yasa tasansı ve din görev ltlerine memurlarla eşit haklar tanıyan yasa tasanlannın TBMM'de görüşüleceğini anımsattı. Türkiye'de 730 ton altın bulunduğunu. ancak mevcut yasalardaki yetersizlikler nedeniy le bunlardan gerektiği gibi yararlanılmadığını anlatan Erbakan. "Ülkeye hizmet için çalışan kuyumcular. kaçakçıhk ithamlanyla karşılaşıyor. Bunları düzelteceğiz" diye konuştu. Şeriatçı basmda kongre sonrası farklı değerlendirmeler ortaya çıktı U RP tabam için çaba harcıyor9 RP r. i; nJ tc RonusBK İstanbul Haber Servisi - Refah Partisi'nin (RP)pazar günü gerçekleştirilen kong- resi ve Başbakan Necmet- tin Erbakanın yaptığı ko- nuşmanın y ankılan şeriatçı basında sürüyor. Akıt gazetesi. birinci say - fadan verdiği "Değişen RP değil" başlıklı haberinde RP Millenekıli veMKYK üye- si BahriZengin'in görüşle- rine yer vererek RP'nin mer- keze kaymadığını belirtti. Gazete, Bahri Zengin'in. "Bunu politika değişikliği olarak görmemek gerekir. Onlann bize bakışlan değiş- ti. Refah Partisi'ni yok ede- meyince RP bize benzedi yo- runılan ile kendilerini ra- hatlatıyoıiar. İnsanlarbbdm merkezimizde toplanıyorlar. Onlann merkezegelmesi söz konusu, bizinı merkeze git- memiz değil" sözlerine yer verdi. Yeni Şafak ise manşet- ten verdiği "Merkezekoşar adım" haberinde. RP'nin merkez sağa mesaj gönder- diğinı savundu. "Erbakan'ın 'demokrasi. cum- hunyetvelaiklik' sözlerinin yanı sıra ANAP ta- banına yaptığı çağn. Refah'ın yeni stratejisini be- lirledi"diyeyazan Yeni Şafak. RP'de ortayaçı- kan bir yumuşama ve eskiye oranla farklı bir görüntü olduğunu sav undu. Gazete yazarların- dan Mustafa Karaalioğlu, "Flaş!.. Refah deği- Türkiye Kongre Değişen RP değil Merkez'e • koşar adım Refah Partisi'nin 5. ülağan Kongresi'nin y ankılan şeriatçı basında sürüvor. şiyor" başlıklı yazısmda RP'nin. Özal dönemı ANAP'mın tab'anına mesaj yolladığını belıne- rek Tayyip Erdoğan'ın "Bizdeki değişim hiç- bir zaman ö/dc olmaz. Biz sadece kabuk değiş- tiririz'şeklindeki sözlerine yer vcrdi. Aynı ga- zeteden Ahmet Rıdvan ise "GenişAçı"adlı kö- ijcsındeki "Semboller / Kavramlar Savaşının Sonu" başlıklı y azısında "İs- lamcı kesimdeki kala kartşık- lığına \e şaşkınlığa" değıne- rek sözlerini ^öyle sürdür- dü. "Buarada.İslamcı>azar- ların çoğu, daha şimdiden bozbulanık yaklaşımlann içi- ne girdi bile!.." Türkiye gazetesi yazan Sebahattin Onkibar "Poli- tikaGünlüğü"adlı köşesin- de "Refah'ın Yeni Rotası" başlığıy la şöyle yazdı "Er- bakan'ın önceki gün yapılan kongrede verdiği "sistemle uzlaşma" fotoğrafi. bize gö- retakıyyeden ziyade RP'nin yeni seyir rotası arayışlan- nın ciddi işaretleridir. RP. ön- ceki günkü kongrede kimile- rinin be> ninde muğlak olan metot noktasında tercihleri- ni haykırarak tereddütleri dağıtıy or >e merkez sağ plat- formda yerini almak istedi- ğini ortaya koy uyor." Zaman gazetesınden Feh- mi Koru "Gündem" köşe- sinde "RP ve Merkez" baş- lığı altında RP'nin merkeze yaklaştığını savunarak şöyle yazdı: " Kongreden çıkanlan en ilginç sonuç." Refah'ın merkeze göz dıktığı' oldu. Aslında RP'yeyakış- tırılan 'merkeze göz dikme' yeni bir olgu değil; 1994 yerel seçimleri öncesinden başlayarak RP. seçmen tabanını genişletmek için özel bir çaba gösteriyor." Kararname bunalımı Çiller, Ağar'a daha ılımlı yaklaşıyor ANK.\RA (Cumhuriyet Bürosu) - Başbakan Yardımcısı ve Dışışlerı Bakanı Tansu Çiller. İçişlen Bakanı Mehmet Ağar'ın Libya gezisine onay vermemesi nedeniyle oluşan bunalımı. "zamana yayarak" çözmeyı amaçlıyor. Içişleri Bakanı Mehmet Ağar. Başbakan Necmettin Erbakan'ın Libya zıyaretini de kapsayan Afrika gezisine ilişkin kararnameyi onaylamamakta direniyor. Çiller'in. kendisine yönelik eleştırileri nedeniyle de ilişkıleri kopma noktasına gelen Mehmet Ağar'a. Libya lideri Muammer Kaddafı ııın suçlamalany la oluşan diplomatik skandalın ardından daha ılımlı yaklaşması dikkar çekti. Ankara dışındaki tüm ziyaretlerınde Mehmet Ağar'ı yanında bulundurmaya özen gösteren Çiller. İçişlen Bakanf nın istifasını istemeyi veya azil kararnamesi düzenleyerek Çankaya Köşkü'nden onay beklemeyı göze alamadı. Mehmet Ağar'ın. yakın çevresiııe. "Haklı olduğum ortaya çıktı. Hükümetin kararname nedeniyle bozulmasını amaçlamıyorum. Âma bu saatten sonra imza atmam, benim siyaseten bitmem demekolur" görüşünü dile getirdiği öğrenildi.Çiller'in. gezı kararnamelerinin imzalanrnasında "zaman sının" bulunmamasından yararlanarak bunalımı aşmayı amaçladığı kaydedildi.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle