03 Temmuz 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
16 EKİM 1996 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA HABERLER bölüculükten mahkûm oldu • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - "Bölücülük propagandası" yaptığı savıyla hakkında dava açılan Işçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, l yıl 2 a> hapis. 116 mil>on lira da para cezasına çarptmldı. Ankara 1 No'lu DGM'de göriilen da\anın karar oturumuna Perinçek katılmadı Sa\ unma yapan Mehmet Cengız, 3713 sayılı Terörle Mücadele Yasası'nın 8. maddesinde yapılan değışiklikle >eni bir fiıl yararılarak. eski eylemın sııç olmaktan çıkanldığını söyledı. Avukat Alı Kalan da, cezaların kişiselliği ilkesinın göz önünde bulundurulmasını isteyerek, dava dosyası kapsamındaki belgelerin daha önce Anayasa Mahkemesi tarafından Sosvalist Partfnin kapatılması aşamasında göz önüne alındığını ve değerlendirıldığini söyledi. Tutuklu anneleri öpgütleniyop • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Ankara Tutuklu Aileleri ile Yardımlaşma ve Davanışma Derneöi (TİYÂD) 1. Olağan Genel Kuruhı pazar günii cerçekleştırilecek. Genel kurul. saat 11.00'de Maltepe Çok Katlı Otoparkı'nda başlavacak. Ölüm orucu sırasında eylemleriv le bir araya gelen tutuklu aileleri, istemlennı örgütlü bir bıçımde dile getirmek üzere TlYAD çatısı altında toplanacak. Yapılacak ilk genel kurulda. başkan ve vönetım kurulu üveleri seçılecek. Toplantıda. aileler konuşmalar yapacak ve Grup Ekın, bir dınletı *unacak. 'AB sürecinde Türk polisi' • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)-Türkive ile Avrupa Birlıği'ne (AB) üye ülkeler arasında polis işbjrljği zemininin ve uygulama birliğinin sağlanması amacıyla düzenlenen "AB sürecinde Türk polisi" konulu uluslararası sempozyum Polis Akademisi Büyük Stüdyosu'nda dün başladı. Türkişe ve Amerika'dan öğretim elemanlannın çeşitli konularda bildiriler sunduğu sempozyumun bugünkü bölümünde polisin insan haklanna yaklaşımı ve toplumsal olaylarda polisin işlevine ağırhk verilecek. Demirel'den bilime güvence • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Cumtıurbaşkanı Sülev maıı Demirel. hükümetin RP kanadına bağlı olan TÜBİTAK'ta yaptığı konuşmada. bilim adamlanna özgür çalışma güvencesi vererek. "İçiniz rahat oisun. BılimadamJan hangi çeşıt siyaset gelırse gelsin. işlerine güçlerine serbestçe devam edeceklerdir" dedi. Türkive Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkan ı Prof. Dr. Ayhan Çavdar. Türk Medeni Yasasfnm kabulü. laik hukuk sisteminin ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin kurulmasındaki katkılarından dolayı Prof. Dr. Mahmut Esat Bozkurt'un TÜBA hizmet ödülüne değer görüimesinın anlamlı olduğunu sövledi. Türkeş seçim istedi • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) -MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş. baraj >isteminin kaldınlaeağı bir sistemle seçiıne gidilmesini isteverek. "Bütün siyasi görüşler aldıkları oy oranı doğrultusunda TBJVlM'de temsil edilebilmelıdir" dedı. Türkeş. Halkın Demokrasi Partisi'nin (HADEP) PKK'nin siyasi uzantısı olduğu yolunda birgörüş bildirmenm münıkün olmadığını sövledi. Türkeş. dün partisinin genel rnerkezinde düzenledıği basın toplantısında, Kuzey Irak'taki beürsizlik nedenıv le bölgede yaşayan Türkmenlerin can gihenliklerinin tehlike altında olduğuna işaret etti. Muhalefetin dış politikayla ilgili olarak yaptığı girişim TBMM'de bugün oylanacak Koalisyomııı gensoru smavıANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - M uha- lefet partilerinin dış politikayla ilgili olarak verdiği gensoru önergelerinin gündeme alı- nıp alınmaması. TB.V1M Genel Kurulu'nda bugün karara bağlanacak. Başbakan Necmettin Erbakan ile ortağı DYP'nin lideri. Dışişleri Bakanı ve Başba- kan Yardımcısı Tansu Çiller, dün bir arava gelerek duram değerlendırmesi vaparken "hükümet sağlaırT mesajlan verildi. Çil- ler'ın. rahatsızlığı olan milletvekilleriyle yaptığı temaslann da etkisiyle gensorunun gündeme alınma olasılığının zayıfladığına dikkat çekıldi. DYP yönetiminin. RP ile koalisyon or- takJığına muhalifolan milletvekillerine "hü- kümet düşerse RP tek başına güçlenerek iktidar olur" uvansını vaptığı öğrenıldı. Parlamentoda 7 milletvekili bulunan ve hü- kümetin kurulmasına destek olan BBP"nin Genel Başkanı Muhsin YazıcıoğJu, öngörüş- meye katılmayacaklarını açıkladı. TBMM Danışma Kurulu'nda ANAP. DSP • Erbakan ile Çiller yaptıkları görüşmede durum değerlendirmesi yaptı. DYP'liler gensorunun gündeme alınmasının zayıf bir olasılık olduğunu belirtirken, ANAP'tan fire olabileceğini ileri sürdüler. BBP. gensoru görüşmesine katılmayacağını açıkladı. ve CHP'nin ayn ayn verdiği gensoru öner- geleribirleştirildi.TBMNfde bugün genso- ru önergesinin gündeme alınıp alınmama- ii ovlanırken salt çoğunluk 12^6) aranma- vacak. Anavasanın 99. maddesi gereğince. önergenın gündeme alınması durumıında. gensorunun L'öriişülme aünii de belirlene- cek. Gensorunun görüşülmesi. gündeme alın- ma kararının verıldiği tarihten başlayarak ıki gün gecmedıkee yapılamayacak ve bir haftadan sonraya da bırakılamayacak. DYP Grup Başkamekili Ali RızaGönül. gensoruva DYPclen değil ANAP'tan fire ve- rileceğıniönesürdü. DYPTekırdağ Mıllet- \ ekili Hasan Peker ile Bıırsa Milletvekili Ab- dulkadir Cenkçiler'ın tedav ileri nedeniv le bugünkü görüşmelere katılamayacaklan bildirildi. Ali Rıza Gönü!. RP ile koalisyona karşı olan DYP'li Genca> Gürün ve Cefi Kam- hi'den avkırı bir tutum beklemediklenni kaydetti. Gönül, Kilis Milletv ekili Doğan Güreş konusunda da "Herhalde katılacak" dedi. DYP Eskişehir Milletvekili Demir Ber- beroğlu. gensoru konusunda henüz karar almadığını belirtti. Yeni oluşumcular DYP'den ayrılan yenı oluşumcular. alter- natif hükümet modelı varatrlıp REFAH- YOL'un bir an önce düşürülmesi için mil- letvekillerine çağnda bulundular Eski TBMM Başkanı HüsamettinCindo- ruk önderliğinde yeni parti oluşumu çalış- malannı sürdüren 10 milletvekili. yayım- ladıkları ortak bildinde. RP'deki •'çağdışı ve hayalcjzihnivet"ın hükümete fiilen damga- sını vurduğu kay dedildi. DYP'li Sağlık Bakanı \ ıldırım Aktuna. "Hükümetin alternatifı voktur. Refah'a git- meden öncede pek çok kişiye gidildi. Bu gen- soru ile de hükümet düşmez" dedi. Aktu- na. DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit'in, al- ternatif hükümet arayışına destek vermek- tegeciktiğini belirterek hükümet kurulduk- tan sonra bunu söylemesinin anlamı yok" görüşünü dile getirdi. CHP lideri Deniz Baykal da partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada. gen- soru konusuna değinirken "Siyasi yarar amacıyla iddialargörmezden gelinemez. Bu iddialarla ilgili olarak sağlıksız bir kemik- leşme görü\orum" dedi. CHP lideri, RP Hderinin makyajda Levent Kırca 'ya pannak ısırtacağım söyledi Baykal: Erbakan tuluatçıANKARA (Cumhuriyet Büro- su) - CHP Genel Başkanı Deniz Baykal. RP kongresini değerlendi- rirken Başbakan Necmettin Erba- kan'ın "daha mülavim. daha top- lumun suyuna giden bir sivaset çi/- gisinde varar gördüğünü, iktidar- da muhalefetteki söylemini takip edemez hale geldiğini" sövledi. Bavkal. "tuluat yapmakJa" suçla- dığı Erbakan'ın nıakvaj konusun- da tivatrosanatçısı LeventKırca'ya "parmakısırttığmı" belirtti. Bav- kal, "Erbakan'ın gardırobunda hem Romalı komutan elbisesi \ar hem Libva'da Islami Komuta Kon- seyi üyesi elbisesi hem de Ku\>acı elbisesi var. Zoru görünce, Ata- türk'ün portresini asar: altına ge- çer, Ku\™vacı olur" di>e konuştu. CHP hderi Baykaİ RP kongre- sini yorumlarken. RP'nin sivaset kimliğiyle. diğer sağ partiler ara- sında av rım vapılamayacağını. bu partilerin birbirine benzediğini. ay- nı köktenbeslendiklerini.aynıyö- nedoğru seliştiklerini söyledi. Bay- kal. RP">7 DYP-ANAP'ın besled'ı- ğini savunurken şu göriişleri dile getirdi: "Şimdi herkesin nabzına göre $erbet vererek herkesi teskin etmek ihtivacı içine girdiler. RP ve Erba- kan'ın gardırobunda ihtivaca göre giyebileceği kostünı. libas, elbise duruyor. Avnasının önündeenzen- gin makyaj malzemeleri var. İhti- yacı olunca Erbakan aynanın önü- ne çöker, Levent Kırca'va taş çı- kartacak bir makyaj >apar. .\lak- yaj konusunda Kırca, Erbakan'ın eh'ne su dökemez. Ancak, Levent Kırca, "Makyajını yaptığım kişı- nin kimliğine bürünür. gider mu- hasebeden maaşını çekerim" diyor. Erbakan makyaj yapabilir. anıa makv ajını yaptığı kişinin siyasi kinı- liğini tahsil etmesine izin >ermeye- Bav kal, Erbakan'ın makvajını vaptığı kişinin sivasi kimliğini tahsil etmesine i/in vermeyecekJerini söyledi. ceğiz. Muhasebe önünde suçüstü yakalayacağız." Bav kal. hükümet arayışlan süre- cinde. DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit'in hükümete girebileceğı- ne ilişkin açıklamalarının yeni bir nokta olduğuna dikkat çekerken. "Keşke bir >ıl önce olsaydı" dedi. Bavkal. ANAPın da "\olsuzluk önergeleri konusunda tutunıunu vunıuşatarak DY P">e güven \er- me" noktasına gelmesının ibret ve- rici olduğunu sövledi. Bavkal. ülke gündeminden de- mokrası sorununun çıktığını anla- tırken. "Benim vatandaşımı bana karşı Av rupa mahkemesi rııi koru- yacak? Kö> ler boşaltılıvor. Bir gü- venlik görev lisinin, eiinde silahıv la talimatvermesi\lekö> boşaltılnıaz. Gözü kapalı insanlan ezip geçeme- yiz" dedi. Bavkal. Türkiye'nin bu konularda "ilkel kabile " gibı dav- randığını vurgularken. sözlerini "Erbakan'ın tııluatıyla bunları ge- çiştiremeyiz. Herkesi göreveçağın- yorum. Cumhurbaşkanı'nı, siyasi partileri, Meclis'i. Türkive rotasız, nc vapnğını bilmeven bir hükümet eiinde sürüklenip gitmemeli" dedi. DSP lideri, Bosna-Hersek'te eğreti barışın yıkılabileceğini söyledi Ecevit'ten Boşnak uyarısıANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit. ABD askerlennın gerekli önlem alınmadan çekilmesi durumunda Bosna- Hersek'teki "eğreti barışın yıkılabileceğini'* söyledi. Ecevit. Almanya'dakı 320 bm Boşnak için insanı önlemlerin ahnması gereğine dikkat çekerken. -Bu v ükü Batılı dev letler, uluslararası kuruluşlar aralarında hakça paylaşmalı. Türkive de bu vönde ulusal ve uluslararası girişimlere öncülük etmeli" dedı. DSP lideri Ecevit. dün parlamentoda düzenlediği basın toplantısında. Boşnakların dört yıldır büyük acılar çektiğini. "faciaya sevirci kalan başta ABD olnıak üzere Batı'nın sonunda de\'re\e girmesiy le eğreti bir barış sağlandığını"*anlartı. Boşnaklardan 320 bin kişinin Alman>a"va .sığınmacı olarak gittiğinı. "banş sağlandı" gerekçesivle bu insanların ülkevi terk etmesınin istendiğini anımsatan Ecevit. "EvleriSırp, Hınat bölgelerinde. Dönmeleri mümkün değil. Almama. 'Bu viikii daha çok taşıyamam' demekte haklı olabilir. Anıa bu insanlar Almanva'dan çıkanlnıadan önce mutlaka gerekli tedbirler alınmalı. bu vük pavlaşılmalı" dedi. Ecevit. bu yönde girişimlerin başlatılması için görevin öneelikle Türkive'ye düştüğünü vurgularken. "Türkive Cumhuriyeti hükümeti ve Dışişleri Bakanlığı da insani görevlerinin gereğini yerine getirmeli. L'lusal \e uluslararası girişimlere öncülük edilmeli, Batı'va baskı yapılnıalı" dive konuştu. Koltuk Erbakan \ unutkan yaptı İstanbul Haber Servisi - RP Genel Başkanı ve Başbakan Necmettin Erbakan'a. muhalif söylemlerını unutması için 3 aylık iktidar dönemi yetti. Partisinin geçen pazar günü gerçekleştinlen 5. olağan kong- resinde göriişlerini bu kez baş- bakan olarak kamuoyuna an- latan Erbakan'ı. iktidar koltu- ğu "unutkan"yaptı. Işte ıkı Er- bakan: Muhalefetyemini: "Milleti- mizin. İslam âleminin ve bütün insanlığın saadet ve selameti için: Bosna'yı, Azerbaycan'ı. Kuzev Kıbrıs'ı, Filisıtin'i ve Kudüs'ü kurtarmak için çalışa- caöımıza söz venyoruz." iktidar yemini: "Vatanın ve milletin bırligini korumak için 65 mılyon halkımızın saadeti için manen ve maddeten kalkın- mış yeniden büyük Türkiye'yi kurmak için. yeni adil birdün- ya kurmak için. tüm insanların saadeti için bütün gücümüzle çalışmava söz veriyoruz." Muhalefet rengi: Yeşil İktidar rengi: Onceki kong- relerin aksıne salona kırmızı-be- yaz renkler hâkim. Muhak'ferte iken Kürt soru- nu: "İktıdara geldiğimızde Kürtçe telev iz>onu. eğitimı ve konuşma hakkını Kürt köken- li vatandaşlanmızın elinden al- mayacağız." İktidarda Kürtsorunu: "Te- rörübıtireceğiz. Kahramangü- venlik kuvvetlerimizin müca- dele şevkini kıracak tartışma- lara ızın vermeyeceğiz." Muhalefet gözüyfeÇiller: "lyi poz versin diye. erkek gitti ka- dın geldi. Bövle değişim olur mu'.' Bre gafiller. Ne söylediy- se tersini yaptı. Hiçbir şeyi bi- lerek yapmadı." İktidar gözüyle Çiller: K.o- nuşmasında teşekkür edilecek kadardeğerli ve özel. Muhalefet gözüyle ABD ve AB: (ANAP'ın ABD politika- sını eleştiren konuşmasından) "Daha ilk günde Bush'un em- rine girdiler. Netice itibanyla emperyalizme ve siyonizme alet olmaktadırlar... Ne demek AT (Avrupa Topluluğu) taraf- tarı olmak'1 Yani biz İslam âle- mindenaynlacağız. Hıristi>an- larla birleşeceğiz. kanunlan- mızı onlarvapacak." İktidar gözüyle ABD \e AB: "ABD'ye boyun eğdik. tsrail ile anlaşma imzalamak zorunda kaldık" IRMIKIAYDIN ENGİN e-mail: [email protected] Belki daha önce söylenmiş- tir. Ama ben ilk kez Mehmet Metiner'den duydum. Yani şu moda olan berbat Türkçe ile söylersek "Müslüman demok- rat parti" terimi telaffuz edil- meye başladı. llginç. Önemli. Peki mümkün mü? Federal Almanya'nın en güç- lü siyasal örgütü ve 15 yıldır aralıksız iktidar partisinin adı: Hı- ristiyan Demokrat Birliği (CDLJ). Şiddetli iktidar kirlenmesine uğ- radığından ve gırtlağa kadar yolsuzluk ve mafya ilişkileri ba- tağına saplandığından şimdi- lerde borusu pek ötmese de italya'da 2. Dünya Savaşı son- rasının iktidar gediklisi partinin adı da öyle: Hıristiyan Demok- ratlar. Sanıyorum Belçika ve Lük- semburg'da da "Hıristiyan de- mokrat" partiler var ve ya ikti- dardalar ya anamuhalefeti tem- sil ediyorlar. ingiltere'nin "Mu- hafazakâr Parti"s\, hatta ABD'nin "Cumhuriyetçilerl de kendilerini aynı sınıflandırmada, Hıristiyan demokrat çizgide ta- nımlıyorlar. Müslüman Demokrat!.. Kısaca tanımlarsak: Merkez sağda konumlanıyorlar. Kilise ile sıkı ve sağlam bağları var. Din- sel inançlarını siyasal tercihle- rini belirleyen etkenlerden biri (ama sadece biri) olarak gören seçmen tabanına yaslanıyor- lar. Sağa açılmalarının sınırı faşist partilere kadar dayanıyor. Ama orada da kalıyor. Büyük ser- maye ile geniş kitleler arasında- ki çözümsüz, uzlaşmaz çıkar çelişkileri içinde manevra yapı- yorlar. Ekonomide olumsuz işa- retler gözlendiğinde tercıhleri duraksamaks/zın büyük ser- mayeden yana. Ama oyunu burjuva demok- rasisinin sınırlan içinde oynuyor- lar. Bu konuda sabıka dosya- ları hiç de kabarık değil. Seçi- mi yitirince gidiyorlar ve kaza- nınca gelmeyi doğal hakları sa- yıyorlar. Hukuk devleti ilkeleri- ni çiğnememeye gayret ediyor- lar. En azından politik kültürle- ri, hukuk devleti ilkelerini per- vasızca. hayasızca çiğneme- yecek. oyunda ayıcılık yapma- yacak kadar gelişkin. • • • Ve Refah! Terimin patenti Mehmet Me- tiner'de mi. değil mi bılmiyo- rum. Ama sorulmalı: Mümkün mü? Refah Partisi bir 'Müslüman demokrat parti'ye dönüşebılir mi? Bu doğru birsoru. Çünkü Re- fah var olduğundan bu yana, özellikle hükümeti kurduğun- dan bu yana sürüp giden S/s- temin içinde... Yok hayır dışın- da... Birazkenarında, ama ıçi- ne çekilebilir tartışmasının özü özeti - bizce- bu. Sorunun yanıtı, iki gün ön- ceki Refah Partisi kongresinde değil. Hete hele Erbakan'ın "Tür- küz, laikiz, Atatürkçüyüz, de- mokrasiden yanayız" iddiala- rında hiç değil. Bu sözlerin bir takıyye manevrası olup olma- masının da çok büyük anlamı yok. Sorunun yanıtı Müslüman- lıkta. Müslümanlıkia demokrasi bağdaşır mı bağdaşmaz mı? işte size üniversitelerde po- litoloji, özellikle sosyal politolo- ji öğrencilerine sınav sorusu, öğretim üyelerine doçentlik. profesöıiük tezi olarak önerilme- ye değer birsoru. Soruyu bir başka türlü de for- müle etmek mümkün: Refah Partisi'nin Müslümanlığı. bir dinsel inancı bir siyasal araç olarak kullandığı açık. Peki de- mokratlık? Refah istese de de- mokrat olabilir mi? Batı'nın Hıristiyan demokrat partilerinin adlarında yer alan, siyasal çizgilerinde belirleyıci işlev taşıyan "Hıristiyanlık"\n örgütü kilise 30 yıl savaşların- dan bu yana. 1789 Fransız Dev- rimi. 1848 burjuva devrimleri duraklarından geçerken kul- yurttaş ikileminin yol açtığı ça- tışmalardan, savaşlardan (ger- çek savaşlardan) geçti. Diren- di. Tutunamadı. Yenıldi. Çok ağır yenildi. Itibar yitimine uğ- radı. Batıda halk, uluslaşma sü- recinde, kilise ile önce savaş- tı. Savaşı kazandı. sonra uz- lastı. İslam ise böyle bir pratik ya- şamadı. Refah'ın onca "milli" vurgusuna rağmen, Islamın "ümmet" kavramı ile ulus-dev- letin "milli" kavramını uzlaştır- mak mümkün değil. Kilise sadece "öteki dünya" ile ilgili mevzilere çekilmek zo- runda kalırken islam bugün ve hâlâ "bu dünya"n\n düzenini belirleyen kuralları savunuyor; becerebildiğince hayata geçir- meye çalışıyor ve bu uğurda şiddet kullanmaktan kaçınmı- yor. Talebanlar, Müslüman Kar- deşler, Hizbullah gibi uluslarüs- tü İslam örgütlenmeleri bunun kanıtları. Bugün bir yargı vermeksizin soruyu sormakla yetinelim. Öf- keyle değil, bilimsel bir serin- kanlılıkla yanıtlanması gereken soruyu: Refah Partisi bir Müs- lüman demokrat partiye dönü- şebilır mi? Daha da önemlisi: İslam ve demokrasi uzlaşabilir kavram- lar mıdır? POLİTİKA GU1NLUGU HİKMET ÇETtNKAYA Manavgat'ta Bin Ohul... 1993 yılında Dr. Hasan Fehmi Boztepe (eski AP milletvekili) Manavgat Belediyesi'nin boş birarsa- sını kimsesiz çocuklarayurt yaptırmak için hareke- te geçiyor. Manavgat Belediyesi, bu boş arsayı 'ye- şil alan'olduğu için Boztepe'ye vermiyor. CHP'li Belediye Başkanı Akay Şenel'in babası Hasan Şenel devreye sokuluyor bir süre sonra. Eğitim-Der adlı bir dernek kuruluyor ve başkanlıgı- na da Hasan Şenel getiriliyor. Amaç kimsesiz öğ- rencilere yurt yapmak. Maliye'ye ait olan belediye arsası. yıllığı bir mil- yon liradan on yılhğına kiralanıyor. Belediye olanak- larından da yararlanılarak inşaat kısa sürede bitiri- liyor. Bina bitince anlaşmaya aykırı olarak birtarikat şey- hinin vakfı birden devreye giriyor. Yurt olarak yapı- lan bina vakfa kiralanıyor. Sonunda yurt 16 Eylül 1996 tarihinde Öze! Sema ilkokulu olarak eğitime başlı- yor. Manavgat, ilerici ve demokrat yapıya sahip bir il- çemiz. Kamuoyunun baskısı belediye meclisini et- kiliyor. Anlaşmanın feshi gerçekleşiyor. Ancak okul şu anda açık ve 'Arapça' eğitimle birlikte 'tarikat şey- hi'ritn müritlerince yönetiliyor. Manavgat'ta beş katlı bir Kuran kursu inşaatı, Yayla Mahallesi'nde bir başka 'İslam külliyesi', köy- lerdeki 'şeriatçı yuvalanma' ve yine yatılı Kuran kursları... Taleban, Afganistan'da: Kuran kursları, Türki- ye'de giderek çoğalıyor ve buralarda laik, demok- ratik cumhuriyeti yıkma planları yapılıyor... Bu olup bitenler anh şanlı medyamız için hiç önemli değil... • • • Bugün Kuran kurslanndaşeriateğitimi yapılıyor... Istanbul'un Sultanbeyli ilçesinde üç yatılı Kuran kursu bulunuyor ve burada iki binin üzerinde ço- cuk tıpkı Afganistan'daki Taleban grubu gıbi "şeri- at eğitimi' görüyor... Dört gün önce Yeni Yüzyıl gazetesinde çıkan bir haberin başlığı şuydu: "Fatih'te Türk Talıban kampı..." Muhabir, Kuran kursundaki iki çocuğa soruyor: "Soru: Mollalar, şeriat konusunda ne düşünü- yor?" Birinci Yanıt: Hepimizin şeriatın askerleri olduğu- muzu ve şeriatı ancak bizim getirebileceğımizi söy- lüyorlar. Son günlerde Taliban örneğini vermeye başladılar. 'Siz de talebesiniz onlar da bakın onlar, Allah 'ın şeriatını nasıl getırdıler. Bu ümmet, sizden de bunu bekliyor' diyorlar. Şeriatı getirmeden ölür- sek, hepimizin münafık olacağını anlatıyorlar. ikinci Yanıt: Bize de anlatıyorlar. Ama anlamıyo- rum. "Soru: Şeriatkonusunda siz ne düşünüyorsunuz?" Birinci Yanıt: Bize öğretilenlere göre iyi, fakat uy- gulaması bizim mollaların istediği gibi olacaksa kö- tü. Bize anlattıkları Taliban'ı bile doğru dürüst tanı- mıyoruz. Benim bildiğim şeriat baskı kurmaz, pey- gamberimiz baskıcı değildi. İkinci Yanıt: Ben ne şeriatı ne de Taliban'ı btliyo- rum. "Soru: Yemeklerinizi, yattığınız yeri anlatır mısı- nız?" Birinci Yanıt: Rutubetli odalarda yatıyoruz. Bazı arkadaşlarımız zatürree oluyor, hastaneye bile gö- türmüyorlar. Bütün gün aynı yemeği yiyoruz. Sabah, öğle, akşam çorba yiyoruz. Başka yemek yemek 'Allaha isyan 'mış. Bazen verdikleri çorbanın içinden böcek çıkıyor. Söylediğimiz zaman 'Allah sizi sev- diği için bunları çıkartıyor' diyorlar. İkinci Yanıt: Mollalar et yiyor. Bizlere ise 'Siz de molla olursanızetyersiniz, şimdi çalışın' diyorlar. • • • Manavgat'ın köyleri yatılı Kuran kurslarından ge- çilmiyor. Antalya'dan Adana'ya; Gaziantep'ten Edir- ne'ye; Bursa'dan Trabzon'a dek illerde, ilçelerde, kasabalarda, köylerde Kuran kurslarının açılması- nın amacı ne olabilir? Bugün Türkiye'de 3 bin Kuran kursunda şeriat eği- timi yapıldığına göre bu işin sonu nereye varacak- tır? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Kuran kurs- ları kapatıldı. Niye kapatıldı? Şeriatçı tehlike hemen görüldüğü için... izin alınmadan açılan bu Kuran kursları bir anda Kuzey Kıbrıs'ı sardı; sarıklı, şalvarlı mollalar Lefko- şa'yı ve Girne'yi istila etti... Şeriatçı vakıflar, Kuran kurslarıyla Ta/eban'örgüt- lenmesi içindedirler... Laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti tehlikededir... Internet: http: // www.planet.com.tr/Xn E mail: Hikmet .Cetinkaya (« Planet.com. TR DYP'li Hasan Ekinci: Muhalefete teşekkür ederiz 'ANAYOL kâbusunu yeniden yaşamayız' ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)-DYP Genel* Başkan Yardımcısı Hasan Ekinci. Meclis denetim mekanizmalannda en güçlü silah olan "gensonı'"nun yanlış zaman ve konuyla kullanıldığını belirterek. "Hükümetin daha da güçlenmesini sağlayacaklan için muhalefete teşekkür ederH" dedı. Hasan Ekinci. dün düzenlediği basın toplantısında. hükümetin. güvenovu aldığı günden daha güçlü olduğunu. RP'lı bir hükümetten duyulan kaygıların artık giderıldiğini ve RP Genel Başkanı Necmettin Erbakanın meydanlarda sövledıği değil. protokolde yazılı olanı uygulamak zorunda kaldığını söyledi. ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz"ın. sağ bir iktidan iki sol partiyle vıkmaya çalıştığına dikkat çekcn Ekinci. "Sayuı Yılmaz, aç tavuk, kendini dan ambarında görürmüş sözünü anımsatmaktadır" dedi. DYP tabanının. ANAYOL hükümeti dönemini "kâbus" olarak anımsadığını kaydeden Ekinci. "Bu rüyayı bir daha görmek istemiyoruz. Bu kâbusu vaşamak istemivoruz. DYP bövle bir hapı yutma niyetinde değildir. Bunlar bayat haplardır" diyerek alternatif hükümet aravışlarına tepki gösterdi. Geçmişte CHP ile 4 yıllık bir hükümet kurduklarını kaydeden Ekinci. "•Atın yanında duran ya huv undan ya tiiv ünden alır derler. RP ile 100 günden beri uvunı içinde çalışmaktay a" görüşünü dile getirdi. Ekinci. RP kongresi için "Güzel. çağdaş bir makvaj görüldü" değerlendirmesıni yaptı.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle