01 Temmuz 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
16 EKİM 1996 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA TELEVIZYON 17 Yönetim Kurulu karanyla haber programlarla, reality-show'lar saat 24.00'ten sonraya alındı atv'de geceyansı sürgünleri 2i.45| Stiller, 'gençliğin gözyaşlan'na tercüman oluyor • atv; •Haberci', 'Bam Telı". 'Adliye Koridorları', "Polis İmdat'. "Ahmet Yardar Soruyor'u saat 24.00'ten sonraya aldı. Buna neden olarak da yeni foaşlayan "Son Durak' adîı yapımın yayın saatinin 23.30 olarak beiirlenmesi gösterildi. MÜ\E\ A ER QKTA.\~ • atv Yönetırn Kurulu "cid- d i " haber programlannı ve reality-shou'Ian saat 24.00" ten sonrayaattı. "Ha- berci" 1 , "Bam teli", "Ad- liye Koridorları", "Polis İ m d a t " . "Ahmet Yardar Soruyor" gıbi programlann kadenni yenı başlayan Gür- kan Zengin \e Çiğdem Anat'ın sunduğu "Son Du- r a k " adlı yapımın yayın sa- âti belirledi. Buna karşılık •'A Takımı" gıbi daha ma- ğazinel olan programa ıse dokunulmadı. ; Geçen hafta sonu atv Yö- petim Kurulu'nun aldığı ye- nı karara göre. "Son Du- r a k " saat 23.30'da yayına ğirecek veyukandaadısayı- "Bam Teli' (üstte) bu gece 24.00'te (>ayın akışında bir sarkma olma/sa) yayımlanırken Coşkun Aral'ın "Ha- berci'si de geçen hafta 00.45'te yayına girebildi. lan yapımlar da bu program- dan sonra ekrana gelecek. Bu arada an Ana Haber Bül- teni"nin de yeniden saat 20.00'y e alınması yayın akı- şındaki gecıkmelerin bir di- ğer nedeni oldıı. Üstüne üsr- lük "Tele\izyon Çocu- ğu"nun da bu hafta yayına başlaması işleri kanştırdı. Gecey arısına alınan "Ha- berci", "Bam Teli", "Ad- liye Koridorlan", "Polis İmdat", "Ahmet Vardar Soruyor" gibi programlann yayın süreleri de 50 dakika- dan 30'ardakikaya ındirildı. Genellikle fılmlerin ver aldığı bir saatte "Haberci", "Bam Teli" gibi "izlenen" yapımlann yeni oluşturulan "24 kuşağı"na sarkıtılması izleyenler kadar program ya- pımcılarını da rahatsız edi- yor. "Bam Telf'ni hazırla- yıp sunan Tayfun Talipoğ- İu bunu "programının şanssızlığı" olarak nitefıvor. "Bam Teli"nın şimdiye ka- dar 23.00'ten önce sadece iki bölümünün ekrana gelebil- diğını belırten Talıpoğlu. "Bıkkınım. Birsenemüca- dele ettim yayın saati için. Ancak hiçbir şey değişmi- yor. Artık işi atv vönetimi- ne bıraktım. Şöy le söyleye- yim. 3 düsya için ben 2 bin 300 kilometro yol gittim. Neyin mücadelesi? Onca emek. onca yol... Artık bu konuda seyircilerime gü- venmekten başka çarem yok" dıyor. "Haberci"yi hazırlayan Coşkun Aral ise konuyla il- gilı şıkâyetini atv'ye b'ildir- dığinı ve bir düzenleme ya- pacaklarına ılişkin söz aldık- lannı belıniyor. Ekıp olarak programın yayın saatinden memnun olma'dıklannı anla- tan Aral. "Haberci'yi öğ- renciler, memıırlar. evha- nımları da izliyor. Haber verirken bilgilendirmek olan yapımın gecevarısın- dan sonra yayımlanması demek bu insanların izle- vememesi demek. Açıkça- sı geceyarısından sonra 'baykuşîara program yap- mak' istemiyorum" diye konuşuyor. atv Programlama Müdürü Gaye Bay iilgen yeni oluştu- rulan "24.00 kuşağı"yla il- gili olarak şu bılgılerı verı- >or: "Prinıetime'da iki sa- atlik kısıtlı bir sürenıiz \ ar. atv Ana Haber Bülteni sa- at 20.00'de, Son Durak ise saat 23.30'da yayına gire- cek diye bir karar alındı. Aradaki zaman, hafta içi bir dizi ve bir filmle kapa- nıyor zaten. \ arım saatlik olan haber ve reality shovv'laristprimc time'da kullanamadığımız prog- ramlar ve haliv le 24.00'ten sonraya sarktılar." Rating hikâyesinin "Çip- lak silaha" dönüştüğünü de belirten Bayülgen. reklam ve tanıtımların fazla olduğu günlerde "Son Durak"ın da saatinde otomatık bir sarkma olduğunu ve ardın- dan gelen haber programla- nn da buna bağlı olarak ge- cıktığıni söylüyor. EKRANSEPETÎ Büyüka ve Yasin yine rakip TY Servisi - Bılındıöı gi- bi Şansal Büvüka ile îlker Vasin '"yerdeğiştirdi". Ar- tık Büyiika Shou T\"de. Vasin de Kanal D'de boy gösterecek. Hayırlı-uğurlu olsun. ; Yalnız bu ış. sporseverle- jin aklını kanştıracağa benzı- vor. Bilındığı gibi Shovv TV İle Kanal D spor serv islen sık $ık "kapışır" ve anlaşmaz- lıklarına ne yazık ki kamu- oyunudadahılederler. Öme- gin geçen yıl. Büyüka yöne- timindeki Kanal D Spor Ser- jıisi. Amavutiuk'takı Fener- bahçe maçından sonra Shovv TV'yı kötü sıkıştırmıştı. Ka- nal D'dekıler. Fenerbahçe- Tiran maçında Türk basın rnensuplannm tartaklanma- sına neden olan olaylann. Shovv TV yetkılilerı yüzün- iien başladığını iddia etmiş- ti. Bu ıddianın ardından kıya- met koptu \ e ekrandaki söz düellosu günlerce sürdü. II- ker Yasin. Kanal D"yi. Şan- sal Büyiika. Shovv TV'yi suçladı... Birkaç hafta önceki görün- tü hırsızlığı tartışmaları ise daha yeni külleniyor. Bilin- dığı gibi bu tartışmada da Yasin. Kanal D"yı görüntü hırsızlığıyla suçladı. Büvüka ıse Shou T\"ye "gereken cevapları" \erdi. $ımdı bunca laftan sonra sporsever- ler bu iki değerli televızyon- cuvu yenı kanallarında gör- dükleri zaman biraz şaşıra- caktır. Hele bir kavga daha çıkarsa. Büyüka'yı Kanal D'ye. \'asın"i de Shovv TY'ye "saldırırken" ızle- mek onlan daha da şaşırta- caktır. Ama neşe dolu bir saskınlık olacak bu. İnterstar 20.15 'Gözlerinde Son Gece'nin ilk bölümü Şoray'ın dizisi başlıyor Türkin Şorav, bir işkadıotx<f|Jinde. TV Serv isi - Türkân Şoray'ın oy- nadığı "Gözlerinde Son Gece" ad- lı >eni dızi bu akş.am ılk bölümüvle İnterstar ekranlarında. Safa Önalın senaryosundan çekilen fılmi Faruk Turgut vönetti. Dizide kocası rakıpleri tarafından öldürülen ünlü \e zengin bir işkadı- nını canlandıran Şoray"ın vanı sıra Rutkay Aziz, Kaan Girgin, Levent Ozdilek \ e Dilek Türker gıbi o\ un- cularda\eralı\or. "Gözlerinde Son Gece"nin ilk böiümünün özeti ^öy- le: Kocasının ölümünden sonra tüm hayatını ısineveren Selma. henüz ye- nı bir ilişkiye hazır olmadığından kendısıne âs.ık olan Engin'ın istekle- rine ılgisiz kalmaktadır. Bu arada Sel- ma. kocasının eskı ortağı Gürkan'ın kendisıni iflas ettirmek v e işlerini bal- talamak ıstemesine karşı tek başına ayakta kalmava çabalamaktadır. Gerçekler Acıtır - Realıty Bites / Yönetmen: Ben Stiller/ Oyuncular: VVinona Ryder, Ethan Havvke, Steve Zahn, Janeane Garofalo, Ben Stiller, Svvoosie Kurtz / 1993ABDyapımı, 102dakika. MÜRATÖZER Gençlik fılmleri, her dö- nemin dinamiklerine göre tarklılıklar gösterir. 6O'lı yıllarda rock müziğin de et- kisiyle "isyankâr" genç- lik filmleri ağırlıktaydı. 70"lerde "çiçek çocukla- rı"nın etkısi hissedildi \e ortaya alabildığıne "öz- gür" ve anti-militarist gençlik fılmleri çıktı. 80'ler, gençliğin kendini "jitirmeye" yüz tuttuğu yıllardı ve bu yıllann genç- lik fılmleri de dönemi yan- sıttı, bazı ilginç filmler ha- riç genellikle içi boşaltılmış yapıtlar doldurdu piyasayı. 90"larsa gençlik kesimi- nin tüm dünyada yeniden silkelenişi. 80'lerin izlerini silmeye çalışması. bilinç- lenmesiy le sürüyor. Doğal olarak sinema dünyası da bu gidişatın paralelinde bir yol izliyor vealtyapısı sağ- lam gençlik filmleriyle yan- sıtıyor bu bakış açısını. "Gerçekler Acıtır". 90'ların Amerikan gençli- ğine biraz da "tepeden ba- kan". onları kimı anlarda "yargılavan" biryapım. Kolej yıllannda arkada^ olan ve bu arkadaşlıklannı okul sonrasında da sürdü- Gençlerin doğrulan ren bir grup gencin kimli- ğinde "okumuş" Ameri- kan gençliğmı mercek altı- nayatıran film. onlann okul yıllannda gördüklerinin "gerçek diinya" olmadı- ğını vurguiamayaçalışıyor. Arkadaşlann çoğu ken- dine bir is. bulamamış. "amaçsızca" ortalarda ge- zinmektedir. İçlerinden bi- ri. Lelaina (Ryder). yerel en önemlisi de aradığı aşkı kımde bulacaktır? İşte tüm bu sorular ıçinde "kıvra- nan" genç kız. sonuçta kendisi içın doğru olanı. ya- nılarak da olsa yine kendi- si bulacaktır... Filmde önemli rollerden binni üstlenen oyuncu - yö- netmen Ben Stiller. "Ger- çekler Acıtır"la 90'lar gençliğinin yapı ta^lanyla bir biçimde v apıtında kulla- narak kendisınin de içinde olduğu "gençliğin gözyaş- lan"na "tercüman" olu- yor. "Gerçekler Acıtır"ı bir başyapıt olarak nitelemek doğru olmaz. Ama sinema- nın ilk yıllanndan bu yana vedıncı sanatı meşgul eden gençlik sorunsalına "do- lu" bir bakış atma cesare- "Gerçekier Acıtır', "90'lar Amerikan gençliğini yargılavan bir yapını. bir TV istasyonunda çalış- makta v e v ideo kamerasıy- la arkada^lannın günlük ya- şamlannı. dünyaya bakı^- larını belgesel tarzında bir yapıta dönüştürme çabasın- dadır. Lelaina. aynı zanıan- da kendisiyle bir hesaplaş- ma içindedir Yaptığı işten memnun mudur. ailesinin ekonomık katkısından ken- disinisıvırabilecekmidirve oynamaya çalışıyor. Aile. iş.. aşk, bağımsızlık. "amaçsızlık" ve özgüven gibi kavramları fılmine de- nnlemesine y edırme girışı- mi. Stiller'in fılmini "sav- gın" bir gençlik fılmi ko- numuna yükseltıyor. Karakterler arasındaki ıleti^imi (ya da iletışimsiz- liği) ba^ köşeye koy an genç yönetmen. müzıği de etkili tinı gösterdiği ıçin takdir edilmesi gereken bir film denılebılir. Türkıye"de sinemalara gelmeyen veni tarihli bu bi- raz "ağlamaklı" gençlik fılmine kaşıtsız kalmavın! "Güzeller güzeli" VVino- na Rvder'ın başını çektiği bir dizi genç ve yetenekli ovuncunun varlıgı da caba- Kaosa dönüşen ilişkiler TRT 2 22.45 TURHAIS GLRKAN Bir kıyı kasabasında iki gencmdüğünüsırasında or- taya çıkan yasak ilis.kilerin v e bir ıntihar olayının öykü- sü. Ragıp Taranç ve Faik KartellinınlWteZuhal Çetin'ın senaryosundan y ö- nettığı "Bir Diiğün Masa- lı"-, Ege yöresine özgü bir taşra düğününde yaşanan entnkalarla. kişılerın psıko- lojık durumunu ele alıyor. Yerel motifler rf gün geleneğı içinde ınsan- lannçelişkilerinı.Liyumsuz- luklannı sergileyen. özenle hazırlanmış.. iyi niyetlı.ama amatörlükter, kurtulamamış bir ilk yapıt denemesi. I980sonrası Ayvalıkyö- resınde ya^avan Ayten (Giilsen Tuncer), yetişkin kızı Maide'yı (Esin \'arlı- yağcı) ıstemeyerek Kenan (E vren Serter) adl ı av ukat- laevlendirmektedir. Maide, cinsellige duyarsız, s.ızofre- njk. Ayten^ise kızınm tşm karşıtı. cinsel ılı^kıye eğilimlı. nemtbman bir ka- dındır. Maide'nın babası Ekrem (Şener Gökkaya). Ayten'in kızlarının ondan değil. ikizkardeşi Şahap'tan olduğunu açıklay ınca inti- hara kalkmış. Şahap da sila- hını ona doğrultarak ateşle- miştır. Kaza mı ıntihar mı cinayet mi olduğu anlaşıla- mayan olavdan sonra Ek- rem. ıkizınin yerine geçmı^- tir. Kenan"ın evlilığe.karşı çıkan anne ve babasına kar- Bir Düğün Masalı - Yönetmen: Ragıp Taranç- Faik Kartelli / Oyuncular: Giilsen Tuncer, Şener Gökkaya, Özdemir Nutku, Evren Serter, Esin Varlıyağcı / 1993, Kültür Bakanlığı - 9 Eylül Üniversitesi ortak yapımı. şın. düğün alayı yola çıkar. Evlenen çıftin itiraflarıvla kopan fırtınadan sonra iki aile arasındaki ilişkiler, kaosa dönüşür. KENT HAÖERLERİ Emek Partisi yöneticisine tutuklama • İstanbul Haber Servisi -Emek Partisi Merkez Yürütme Kurulu üyesi Ayla Eyüboğlu tutuklandı. Eyüboğlu'nun 13 ekimde Günola Kültür Merkezi'nde üç arkadaşıyla gözaltına ahndığı belirtildi. Eyüboğlu"nun. 15 ekimde çıkanldığı DGM tarafından tutuklandığı bıldirilirken yanındakiler serbest bırakıldı. EPGenel Başkanı Levent Tüzel, tutuklanmanın hukuk dışı olduğunu belirterek ""Bu fceyfı uygulamalar derhal son bulmalı ve Eyüboğlu $erbest bırakılmalıdır" dedi. Gökbayrak'a eroin suçlaması • İstanbul Haber Servisi -Halklar \e Özgürlükler Platformu'nun kurucusu Oya Gökbayrak. önceki gece Narkotik Şube ekiplerinin bir operasyonunda gözaltına alındı. Küçükarmutlu'dakı eve 20.30 sıralannda gelen polis. Özbayrak'ın tekerlekli sandalyesinin gizli bölümünde 17 gram eroinin ele geçirildiğini bildirdi. Polis. Gökbayrak'ın yasadışı DHKP-C örgütü üyesi olduğunu ıleri sürdü. Halklar ve Özgürlükler Platformu'ndan yapılan yazılı açıklamada ise polisin Oya Gökbayrak'a komplo kurduğu belirtildi. Kan Sıcak Akacak' davaları • İstanbul Haber Servisi - Spiker Alp Buğdaycf nın. vazdığı "Kan Sıcak Akacak" adlı kitapta Nurseli ldiz'e "yayın yoluyla namus ve haysiyetine dokunacak fıil isnat etmek" ve '"halkın ar ve haya duygularını inciten ve cinsel arzulannı tahrik ve istismar eden genel ahlaka aykın kitap yayımlamak" suçlarından yargılanmasına devam edildı. Idiz. kitapta şahsına ve namusuna ağırşekilde hakaret edildiğim belirtirken Buğdaycı ise İdiz'e daha önce yapılan hakaretlere dava açılmadığını, bu kez ise Idiz'in reklam veya kişisel çıkarları için dava açtığını iddia etti. Tarafİann dinlenmesinden sonra mahkeme. kitabın bilirkişi tarafından incelenmesi amacıyla ileri birtarihe bırakıldı. Buğdaycı bu duruşmadan sonra yine kitabı yüzünden aynı mahkemede açılan kamu davasında hâkim karşısına çıktı. Buğdaycf nın Idiz ile olan davasından dolayı 6 aydan 3 yıla kadar hapis ve 3 ile 25 milyon lira arasında ağır para cezasına, kamu davasından ise 2 ile 10 milyon lira arasında ağır para cezasına çarptırılması isteniyor. Çalışma Bakanı Çelik'e tepki • İstanbul Haber Servisi - Emekli-Sen. SSK Genel MüJürlüğü'nün talimatıyla emeklilerin sağlık karnelerinin kurum yetkilileri tarafından değiştirılmesi gerekırken hâlâ Işçi Emeklileri Cemıyeti'ne gönderilmesine tepki gösterdi. Konuyla ilgilı olarak cîatu önce de açıklama yapan sendika yetkilileri. Calışma Bakanı Necati Çelik'in ilgisiz kalmasından iv'akınarak "Emekli-Sen"in yasal olarak tanınmasının fnüTikün olmayacağı konusunda fena vereceğinize, bakanlığınıza bağlı kurumların alt birimlenne görderdiği tamimlere sahip çıkmalannı sağlayın" decler. Bülent Berkarda, Dayanışma Derneği istanbul Şubesi'nin başkanı seçildi 'Atatürkçü dernekler birlikte çalışsın'İstanbul Haber Servisi - Dayanışma Derneği (DD) İs- tanbul Şube Başkanı Prof. Dr. Bülent Berkarda. Tür- kiye'de laıklık karşıtı akım- ların etkılı olmaya başladığı- nı belirterek Atatiirk ilkele- rinin yaşatılması içın Daya- nışma Derneği'ni kurduk'la- rını söyledi. Berkarda. "Ata- türkçülük edebiyatı vap- madan iş vaparak. derne- ğimizi ve Atatürkçülüğü halka maletmeliviz. V'oksa sadece kendimizi tatınin ederiz" dedi. "Her yıl 1000 üye. 1000 burs" sloganıyla yola çıkan Daya- nışma Derneği İstanbul Şubesi'nin başkanlığına oybirliğiyle seçılen h- tanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Berkarda. Türkiye'de çok sayıda Atatürkçü demek olma- sına karşın bu derneklerın halka mal olamadığını söyledi. Dayanışma Demeği istanbul Şu- besi'nin genel kurul toplantısı. İs- tanbul Üniversitesi Baltalimanı Te- sisleri'nde yapıldı. Genel kurul top- lantısındakonuşan Prof. Dr. Berkar- da. "Her yıl 1000 üye. 1000 burs" sloganıyla yola çıktıklarını belirte- Berkarda, "Büeün bu dernekleri ortak hareket etmeye çağınyoruz" dedi. (Fotoğraf: YL'SLF Z1YA AY» rek. genç üyelere ağırlık verecekle- rıni söyledi. Türkiye'de çok sayıda iyi nıyetli çalışan Atatürkçü dernek olduğunu hatırlatan Berkarda. şöyle devam ettı:"Fakat bu dernekler birlikte hareket edemiyorlar. Halka inemedikleri için yukarıda ve yüzey sel kalıy orlar. Atatürkçü- lüğü halka mal etmeliyiz. Yoksa kendimizi tatmin ederiz. hiçbir ye- re gidemevi/. Atatürkçülük ede- biyatı vapnıamalıyız. iş yapmalı- yız. Dayanışma Derneği olarak bütün bu dernekleri ortak hareket etmeye çağırıyoruz." Genel kurulda yapılan konuşma- larda, laiklik karşıtı akımların. amaçlarına ulaşmak için kısa. orta ve uzun v adeli strateji oluşturdukla- rı belirtilerek, DD'nin de benzer yöntemlerle karşı-strateji geliştirme- si istendi. Derneğin istanbul Şube Başkanlı- ğı'na oybirliğiy le İstanbul Üniversi- tesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Ber- karda seçildi. Yönetim Kurulu üye- liklerine de Doç. Dr.Bayla Âl- tuğ(Genel Sekreter). Suna Tanal- tay. Prof. Dr.Nilüfer Eğrican. Atil- la Malkoç. Metin Göker.Gazanfer Lğural seçildi. Dayanışma Derneği. "Türki- ye'yi. Atatürk'lü günlerdeki coş- kıılu. kararlı, bağımsız \e inançlı kimliğine yeniden kavuşturmak. Türk insanına veni olmayan bu kimliğini hatırlatmak ve bu kiın- liğini korumak volunda onu bi- linçlendirmek" amacıyla 1995'te Ankara'da kuruldu. Genel Başkan- lığı'nı Prof. Dr.Cnsal Yavuzunyü- rüttüğü Dayanışma Derneği'nin İs- tanbul Şubesı de 1996'daçahşmala- nna başladı. Dernek. Türkıye gene- linde örgütlenmeyi heüefliyor. 4 kisi tutuklandı Müslüman Gençlik davasında karar Fttoğraf yanşması • istanbul Haber Servisi - Türk Tabipleri Birliği ıT'B). ""'V'aşam ve Sağlık" konulu siyah-beyaz ve rePAİi baskı dallarında fotoğraf yanşması düzenliyor. TT3'den dün yapılan açıklamaya göre. her dalda 5 fot.'ğrafla katılınabilen yanşnıa herkese açık. Birlik, varşma hakkındaaynntılı bilgi almak isteyenlerin 3 K 418 31 56-418 39 63 nıımaralı telefo'nlara ba.-vurabileceğini belirtti. BOTAŞ Genel Müdürü Murathan, yeni anlaşmalar için çalışmalann sürdüğünü söyledi IGDAŞ doğalgaz abonesi yapmayı dıırdurdu İstanbul Haber Servisi - İGDAŞ. yeterlı gaz arzı ol- madığı için. 1997 yazına ka- dar "doğalgaz abonesi" yapmayı durdurdu. 810 bine ulaşan doğalgaz abonelerinin bu kış bir sıkıntı çekmeyece- ğini belirten İGDAŞ Genel Müdürü Fuat Şengül. 1997 yılı yatınm programlanmn Gaziosmanpaşa. Esenler, Bağcılar. Bayrampaşa. Üs- küdar bölgelerınde devam edeceğıni açıkladı. BOTAŞ Genel Müdürü Mustafa .Mu- rathan, yeterli doğalgaz alı- mı ıçin altyapının yeterlı ol- İGDAŞveBOT rinin bu kış bir madığını. yapılacak yatırımlarla 1998 yılında sı- kıntmın aşılmış olacağını söyledi. BOTAŞ Genel Müdürü Mustafa Murathan ve IGDAŞ Genel Müdürü Fuat Şengül. doğalgaz ile ilgili dün The Marmara Oteli'nde ortak bir basın toplantısı düzenledı. Fuat Şengül. 1994'te 180 bin olan doğalgaz abone sayısının 810 bıne. 1994'te 127 milyon metreküp olan doğalgaz kullanımının bir buçuk mılyar metreküpe çıktığını söyledi. 1997 yıiındakı yatınmların. hava kirliliği çekilen Gaziosmanpaşa. Bağcılar. Bayrampaşa. Esenler ve Üsküdar'da devam edeceğinı belirten Şengül. AŞ genel müdürlerinin basın toplantısında. doğalgaz abonele- sıkıntı yaşamayacağı belirtildi. (MEHMET DEMİRKAYA) yeni doğalgaz abone yapımını dünden itıbaren durdurduklarını açıkladı. BOTAŞ'ın vermeyi ta- ahhüt ettiği doğalgazın. 810 bin abone ıçin yeter- li olduğunu ancak bu abonelerin sıkıntıya düşme- mesi için 1997 yazına kadar yeni abone yapma- yacaklarını belirttti. BOTAŞ tarafından gerekli yatınmların yapıl- maması nedeniyle sıkıntı yaşandığını anlatan Şen- gül. "1992 vılından beri hiçbir yatınm yapıl- madı" dedi. Botaş Genel Müdürü Mustafa Mu- rathan da doğalgazın hem Türkiye'ye getirilme- si. hem de yurtiçinde dağıtılması konusunda ba- zı güçlükler yaşandığını söy- ledi. Çalışmalarhakkında bil- gi veren Murathan. Rus- ya'dan 30 milyar metreküp doğalgaz alınması konusun- daki görüşmelerın devam et- tiğini ve aniaşmanın hemen hemen sonuçlanmak üzere olduğunu söyledi. Dağıtım hatlarının kapasıtelerınin art- tırılamaması halinde.yapılan anlaşmanın pratikte bir anla- mı da olmayacağını anlatan Murathan. Iran ile ımzalanan anlaşmanın ihalesi ıçin teknik çalışmalann sürdüğünü, ayrı- ca Mısır'dan doğalgaz alın- ması konusunda da iki hükümet arasında görüş- melerin yapıidığını belirtti. Mustafa Murathan da- ha sonra şunları söyledi: "Yaptıklarımız ve y ap- mak istediklerimizle. 97'nin ortasından itiba- ren nispi bir rahatlama söz konusu olacak. 98'de biraz daha rahatlayacağız. 98"inyazav- larından itibaren, Türkiye Petrolleri tarafın- dan ürctim sahası olarak kullanılan Kuzey Marmara olarak adlandırılan Silivri açıkJarı, depo olarak kullanılmaya başlanacak. Bu da İGDAŞ'ı, İstanbul'u ve konut sektörünü önemli ölçüde rahatlatacaktır." İstanbul Haber Serv isi - Sırplann Goradze'ye dü- zenledıkleri saldırıyı protes- to etmek amacıyla 2 yıl ön- ce Taksım Meydanfnda gerçekleştırılen gösterının ardından yapılan operas- yonlarda sılah v e bombalar- la birlikte gözaltına alınan yasadışı "Müslüman Gençlik" örgütüne üye 16 sanıktan 4'ü. 2.5 yıl ile lü yıl 10 ay arasında değışen ağır hapıs ve 666 milyon ile 1 mıly ar 335 mılyonlıra ara- sında değışen ağır para ceza- sına çarptınldı. Aynı dava- da yargılanan 12 sanık ıse beraat ettı. istanbul 4 No'lu DGM'deki duruşmaya tu- tuklu olarak yargılanan Ta- hir Gül ile Muhammet Şerbetçi katıldı. Duruşmada okunan Em- niyet Genel Müdürlüğü'nün cevabi yazısında. sanıkların turbanlı öğrencılenn ünıver- sitelerdeki durumu. Güney- doğu v e Türklenn y oğun ol- duğu dış ülkelerdeki sorun- larla ilgili afiş asma ve gös- ten eylemlenne katıldıkları belirtildi. Bueylemler nede- niyle sanıklann 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanu- nu'na muhalefet ettiklen kaydedılen yazıda. yakalan- dıkları 20 Eylül 1994 tarih- li operasyonda ele geçirilen çeşitli çap ve markadakı sı- lahların kaçakcılık amacıy- la Gazıantep'ten ahndığı da ıfade edildı. Yazıya ilışkin görüşlerı soruian sanık Tahır Gül'ün avukatı Cüneyt Toraman. Emnıyet Genel Müdürlü- ğü'nden gelen cevabi yazı- da. sılahlı ya da silahsız bir örgütün varlıgı. lıden. faalı- yetlen ve ılgılı dokümanla- nn olup olmadığı konusu- nun açıkça belırtılmediğini söyleyerek. suçun 3713 sa- yılı kanun kapsammda de- 6ıl. 6136 sayılı "Ateşli Si- lahlar Hakkındaki Ka- nun" çerçev esınde olduğu- nu öne sürdü. Yerilen aradan sonra ka- rarı açıklay an mahkeme he- yetı. TahırGül'ü "yasadışı örgütün liderliğini yaptı- ğı" ve "patlayıcı madde bulundurduğu" gerekçe- siyleöyıl 8 ay . "ruhsatsız siîah bulundurduğu" ge- rekçesıyle de 4 yıl 2 ay ol- mak üzere toplam 10 yıl 10 ay hapıs ve 1 milyar 335 milyon lira para cezasına çarptırdı. Sanıklardan Mu- hammet Şerbetçfye de "yasadışı örgüt üyesi ol- duğu" ve "patlavıcı mad- de bulundurduğu" gerek- çesıyle 5 yıl ve "ruhsatsız silah bulundurduğu"ge- rekçesıyie de 4 yıl 2 ay ol- mak üzere 9 yıl 2 ay hapıs v e 668 milyon lira ağır para ce- zası venldi. Sanıklardan En- der Ergül ve Osman Yazı- cının da "vasadışı örgüt üyeliği"' suçundan 2.5'ar yıl hapıs v e 666 mı ly on 666 bin 666'şar lira da ağır para ce- zasına çarptırıldılar. OKUR MEKTUBU Sokağımızda kapana kısıldık Postaeılar Sokağı. HABITAT-1I zırvesi sırasında tüm yazılı ve sözlü uyanlanmıza rağmen demır takozlaıia ka- patıldı. Bızler. bu uygulama sonucu gerçek anlamda kapa- na kıstırıldık. Geçenlerde sinema araştırıcısı Scognamıl- lo'nun sokağımızdan bir başka mahalleye taşınması endı- şelerimızi büsbütün arttırdı. Bizce çözüm yolu ıkı tanedır. Ya sokağın başına park y asağı tabelası konulur. Yasağa uy - mayan araba çekilır ya da ortadaki baba (Tıpkı Nurıziya So- kagf ndakı gıbi) asma kilıth olur. Kentlerdeki yaşamla il- gılı sorunlara çözüm aramak için açtığınız bu sütunda bi- ze de yardımcı olunuz. En doğal gereksınmelenn karşılan- masını bu denlı bir fütursuzlukla göz ardı eden bir kentçı- lık anlayışından kurtulmak içın son umudumuz sizde. (Ne yazık ki HABITAT-II zırvesı de bu arada sona eımış oldu- ğundan. 6 milyar dünyalının temsilcılerı bir kentsel soru- na getirılen bu dahiy ane çözümü görüp faydalanamadılar.) Pöstacılar Sokağı'nda oturanlar
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle